Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1081 din 03.07.2018

pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 535 din 28 iunie 2018SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DRC 535 din 21.06.2018,în temeiul prevederilor:art. 167 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;

art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Preţurile de referinţă şi sumele de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, se obţin în urma calculării mediei aritmetice a 3 dintre cele mai mici preţuri de vânzare cu amănuntul dintre preţurile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv mediei aritmetice a 3 dintre cele mai mici sume de închiriere dintre sumele de închiriere minime, după eliminarea extremelor minime şi a ajustării, după caz, astfel încât să nu fie mai mari decât cu maximum +5% raportate la preţurile de referinţă/sumele de închiriere corespunzătoare celor din anexa la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 803/2016 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
(2) Preţurile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv sumele de închiriere minime pentru fiecare categorie şi tip de dispozitiv medical sunt cele din listele cu preţurile de vânzare cu amănuntul şi/sau sumele de închiriere care au fost transmise Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către furnizorii evaluaţi de dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
(3) Cele 3 dintre cele mai mici preţuri de vânzare cu amănuntul dintre preţurile de vânzare cu amănuntul minime, respectiv 3 dintre cele mai mici sume de închiriere dintre sumele de închiriere minime se stabilesc pentru cele mai mici 3 valori diferite ale preţurilor de vânzare cu amănuntul minime, după eliminarea preţului de vânzare cu amănuntul cel mai mic dintre minime - extrema minimă -, respectiv pentru cele mai mici 3 valori diferite ale sumelor de închiriere minime, după eliminarea sumei de închiriere cea mai mică dintre minime - extrema minimă -, corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale.
Articolul 2În cazul în care pentru o categorie sau pentru un tip de dispozitiv medical există un număr mai mic sau egal cu 3 preţuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere, se calculează preţul de referinţă, respectiv suma de închiriere, după cum urmează: a)pentru preţurile de vânzare cu amănuntul, respectiv sumele de închiriere trimise de un singur furnizor se consideră preţul de vânzare cu amănuntul minim, respectiv suma de închiriere minimă; b)pentru preţurile de vânzare cu amănuntul, respectiv sumele de închiriere trimise de doi sau trei furnizori se calculează media aritmetică a preţurilor de vânzare cu amănuntul minime, respectiv sumele de închiriere minime, din listele acestor furnizori. Articolul 3În cazul în care pentru o categorie sau pentru un tip de dispozitiv medical există mai mult de 3 preţuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere, dar pentru care nu se poate aplica metodologia de mai sus, întrucât există mai multe preţuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere care au aceeaşi valoare şi nu există minimum 4 preţuri de vânzare cu amănuntul, respectiv sume de închiriere diferite, se calculează media aritmetică a preţurilor de vânzare cu amănuntul minime, respectiv sumele de închiriere minime, din listele acestor furnizori. Articolul 4În cazul protezelor de membru superior, pentru fiecare categorie, preţul de referinţă calculat pentru protezele funcţionale acţionate prin cablu se stabileşte şi pentru protezele tip funcţională acţionată mioelectric, respectiv funcţională acţionată atipic electric. Articolul 5
(1) Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical este preţul de referinţă ori, după caz, suma de închiriere.
(2) Preţurile de referinţă şi sumele de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 6Pentru dispozitivele medicale acordate pe o perioadă nedeterminată/determinată al căror preţ de vânzare cu amănuntul/sumă de închiriere este mai mic/mică decât preţul de referinţă/suma de închiriere prevăzute în anexă, acesta/aceasta devine preţ de referinţă/sumă de închiriere. Articolul 7Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în situaţia în care pentru un dispozitiv medical preţurile de vânzare cu amănuntul/sumele de închiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate sunt mai mari decât preţul de referinţă/suma de închiriere al/a acestui dispozitiv medical, casa de asigurări de sănătate decontează contravaloarea dispozitivului medical la preţul cel mai mic de vânzare cu amănuntul/suma de închiriere cea mai mică, care devine preţ de referinţă/sumă de închiriere. În situaţia în care pentru un dispozitiv medical, preţurile de vânzare cu amănuntul/sumele de închiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate sunt mai mici sau mai mari decât preţul de referinţă/suma de închiriere, casele de asigurări de sănătate decontează integral preţul de vânzare cu amănuntul/suma de închiriere al/a dispozitivului medical dacă acesta/aceasta este mai mic/mică decât preţul de referinţă/suma de închiriere, respectiv preţul de referinţă/suma de închiriere, dacă preţul de vânzare cu amănuntul/suma de închiriere al/a dispozitivului medical este mai mare decât preţul de referinţă/suma de închiriere. Articolul 8
(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2018.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 803/2016 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 30 septembrie 2016.
Articolul 9 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Răzvan Teohari Vulcănescu ANEXĂLISTA preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 1. Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L.

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Preţ de referinţă lei/buc.
C1 C2 C3 C4
1 Proteză auditivă retroauriculară/intraauriculară 1.008,35
2 Proteză fonatorie a) vibrator laringian 1.353,17
b) buton fonator (shunt - ventile) 1.150,19
3 Proteză traheală a) canulă traheală simplă 463,19
b) canulă traheală Montgomery 1.525,16

2. Dispozitive pentru protezare stomii

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Preţ de referinţă lei/set
C1 C2 C3 C4
A. Sistem stomic unitar (sac stomic de unică utilizare) a1) sac colector pentru colostomie/ileostomie fără evacuare 266,47
a2) sac colector pentru colostomie/ileostomie cu evacuare 161,33
a3) sac colector special pentru colostomie/ileostomie cu evacuare 371,33
a4) sac colector pentru colostomie/ileostomie fără evacuare cu adeziv convex 832,40
a5) sac colector pentru colostomie/ileostomie cu evacuare cu adeziv convex 564,43
a6) sac colector pentru colostomie/ileostomie fără evacuare cu diametrul mai mare de 60 mm 472,00
a7) sac colector pentru colostomie/ileostomie cu evacuare cu diametrul mai mare de 60 mm 263,50
b) sac colector pentru urostomie 173,97
B. Sistem stomic cu două componente a) pentru colostomie/ileostomie (flanşă suport şi sac colector) 176,42
b) pentru urostomie (flanşă suport şi sac colector) 263,91

3. Dispozitive pentru incontinenţă urinară

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Preţ de referinţă lei/set
C1 C2 C3 C4
1 Condom urinar 126,01
2 Sac colector de urină 16,74
3 Sonda Foley 22,14
4 Cateter urinar 1.056,16
5 Benzi pentru incontinenţă urinară lei/buc.
1.480,51

4. Proteze pentru membrul inferior

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Preţ de referinţă lei/buc.
C1 C2 C3 C4
1 Proteză parţială de picior a) LISEFRANC 1.835,78
b) CHOPART 1.930,07
c) PIROGOFF 2.103,35
2 Proteză pentru dezarticulaţia de gleznă SYME 2.261,19
3 Proteză de gambă a) convenţională, din material plastic, cu contact total 2.530,42
b) geriatrică 2.592,33
c) modulară 2.501,01
d) modulară cu manşon de silicon 5.245,00
4 Proteză pentru dezarticulaţia de genunchi modulară 5.460,54
5 Proteza de coapsă a) combinată 2.802,33
b) din plastic 3.086,64
c) cu vacuum 3.662,67
d) geriatrică 3.292,90
e) modulară 4.603,32
f) modulară cu vacuum 4.835,32
g) modulară cu manşon de silicon 7.495,33
6 Proteză de şold a) convenţională 3.406,54
b) modulară 7.677,07
7 Proteză parţială de bazin hemipelvectomie a) convenţională 4.360,04
b) modulară 7.872,00

5. Proteze pentru membrul superior

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Preţ de referinţă lei/buc.
C1 C2 C3 C4
1 Proteză parţială de mână a) funcţională simplă 1.724,64
b) funcţională 2.182,18
c) de deget funcţională simplă 2.140,59
2 Proteză de dezarticulaţie de încheietură a mâinii a) funcţională simplă 2.688,70
b) funcţională acţionată pasiv 3.292,21
c) funcţională acţionată prin cablu 4.149,04
d) funcţională acţionată mioelectric 4.149,04
C1 C2 C3 C4
3 Proteză de antebraţ a) funcţională simplă 2.640,58
b) funcţională acţionată pasiv 3.210,21
c) funcţională acţionată prin cablu 4.089,50
d) funcţională acţionată mioelectric cu prosupinaţie pasivă 4.089,50
e) funcţională acţionată mioelectric cu prosupinaţie activă 4.089,50
4 Proteză de dezarticulaţie de cot a) funcţională simplă 4.728,82
b) funcţională acţionată pasiv 4.292,26
c) funcţională acţionată prin cablu 5.458,60
d) funcţională atipic electric 5.458,60
e) funcţională mioelectrică 5.458,60
5 Proteză de braţ a) funcţională simplă 4.101,42
b) funcţională acţionată pasiv 5.308,21
c) funcţională acţionată prin cablu 5.360,05
d) funcţională atipic electric 5.360,05
e) funcţională mioelectrică 5.360,05
6 Proteză de dezarticulaţie de umăr a) funcţională simplă 5.212,61
b) funcţională acţionată pasiv 5.525,48
c) funcţională acţionată prin cablu 5.980,85
d) funcţională atipic electric 5.980,85
e) funcţională mioelectrică 5.980,85
7 Proteză pentru amputaţie inter-scapulo-toracică a) funcţională simplă 5.510,28
b) funcţională acţionată pasiv 6.349,63
c) funcţională acţionată prin cablu 6.397,11
d) funcţională atipic electric 6.397,11

6. Orteze 6.1. Orteze pentru coloana vertebrală

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Preţ de referinţă lei/buc.
C1 C2 C3 C4
1 Orteze cervicale a) colar 63,68
b) Philadelphia/Minerva 145,86
c) Schanz 59,23
2 Orteze cervicotoracice 81,00
3 Orteze toracice 98,10
4 Orteze toracolombosacrale a) orteză toracolombosacrală 249,11
b) corset Cheneau 1.215,53
c) corset Boston 1.211,45
d) corset Euroboston 1.256,59
e) corset Hessing 213,78
f) corset de hiperextensie 681,78
g) corset Lyonnais 1.417,41
h) corset de hiperextensie în trei puncte pentru scolioză 1.113,75
C1 C2 C3 C4
5 Orteze lombosacrale a) orteză lombosacrală 120,89
b) lombostat 121,66
6 Orteze sacroiliace 88,29
7 Orteze cervicotoracolombosacrale a) corset Stagnara 1.734,83
b) corset Milwaukee 1.461,95

6.2. Orteze pentru membrul superior

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Preţ de referinţă lei/buc.
C1 C2 C3 C4
1 Orteze de deget 36,72
2 Orteze de mână a) cu mobilitatea/fixarea degetului mare 65,83
b) dinamică 122,21
3 Orteze de încheietura mâinii - mână a) fixă 50,91
b) dinamică 74,42
4 Orteze de încheietura mâinii - mână - deget fixă/mobilă 90,55
5 Orteze de cot cu atelă/fără atelă 57,61
6 Orteze de cot - încheietura mâinii - mână 158,37
7 Orteze de umăr 93,31
8 Orteze de umăr - cot 148,05
9 Orteze de umăr - cot - încheietura mâinii - mână a) fixă 196,77
b) dinamică 529,97

6.3. Orteze pentru membrul inferior

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Preţ de referinţă lei/buc.
C1 C2 C3 C4
1 Orteze de picior 74,35
2 Orteze pentru gleznă - picior fixă/mobilă 70,00
3 Orteze de genunchi a) fixă 183,01
b) mobilă 74,33
c) Balant 715,84
4 Orteze de genunchi - gleznă - picior a) orteză de genunchi - gleznă - picior 371,28
b) pentru scurtarea membrului pelvin 1.261,42
5 Orteze de şold 822,89
6 Orteze şold - genunchi 2.004,96
7 Orteze de şold - genunchi - gleznă - picior a) orteză de şold - genunchi - gleznă - picior 1.941,04
b) coxalgieră (aparat) 1.987,81
c) Hessing (aparat) 931,33
8 Orteze pentru luxaţii de şold congenitale la copii a) ham Pavlik 118,63
b) de abducţie 84,13
c) Dr. Fettwies 1.844,26
d) Dr. Behrens 1.220,60
e) Becker 101,20
f) Dr. Bernau 674,99
C1 C2 C3 C4
9 Orteze corectoare de statică a piciorului Lei/pereche
a) susţinători plantari cu nr. până la 23 inclusiv 50,91
b) susţinători plantari cu nr. mai mare de 23,5 60,16
c) Pes Var/Valg 144,88

7. Încălţăminte ortopedică

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Preţ de referinţă lei/pereche
C1 C2 C3 C4
1 Ghete a) diformităţi cu numere până la 23 inclusiv 275,38
b) diformităţi cu numere mai mari de 23,5 333,84
c) cu arc cu numere până la 23 inclusiv 293,24
d) cu arc cu numere mai mari de 23,5 305,08
e) amputaţii de metatars şi falange cu numere până la 23 inclusiv 297,84
f) amputaţii de metatars şi falange cu numere mai mari de 23,5 385,48
g) scurtări până la 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv 325,37
h) scurtări până la 10 cm, cu numere mai mari de 23,5 402,53
i) scurtări peste 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv 356,02
j) scurtări peste 10 cm, cu numere mai mari de 23,5 425,40
2 Pantofi a) diformităţi cu numere până la 23 inclusiv 240,41
b) diformităţi cu numere mai mari de 23,5 287,77
c) amputaţii de metatars şi falange cu numere până la 23 inclusiv 240,91
d) amputaţii de metatars şi falange cu numere mai mari de 23,5 309,86
e) scurtări până la 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv 293,54
f) scurtări până la 8 cm, cu numere mai mari de 23,5 350,57
g) scurtări peste 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv 294,39
h) scurtări peste 8 cm, cu numere mai mari de 23,5 364,75

8. Dispozitive pentru deficienţe vizuale

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Preţ de referinţă lei/buc.
C1 C2 C3 C4
1 Lentile intraoculare a) pentru camera anterioară 314,06
b) pentru camera posterioară

9. Echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Sumă de închiriere lei/lună
C1 C2 C3 C4
1 Aparat pentru administrarea continuă cu oxigen concentrator de oxigen 192,36
2 Aparat de ventilaţie noninvazivă aparat de ventilaţie 577,54

10. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Preţ de referinţă lei/buc.
C1 C2 C3 C4
1 Inhalator salin particule uscate de sare cu flux de aer sau oxigen 338,90
2 Nebulizator nebulizator cu compresor 275,63

11. Dispozitive de mers

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Preţ de referinţă lei/buc.
C1 C2 C3 C4
1 Baston 39,69
2 Baston cu trei/patru picioare 75,63
3 Cârjă a) cu sprijin subaxilar din lemn 49,00
b) cu sprijin subaxilar metalică 71,92
c) cu sprijin pe antebraţ metalică 42,33
4 Cadru de mers 156,80
5 Fotoliu rulant perioadă nedeterminată Preţ de referinţă lei/buc.
a) cu antrenare manuală/electrică 886,33
b) triciclu pentru copii 2.059,31
perioadă determinată Sumă de închiriere lei/lună
a) cu antrenare manuală/electrică 34,90
b) triciclu pentru copii

12. Proteză externă de sân

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Preţ de referinţă lei/buc.
C1 C2 C3 C4
1 Proteză externă de sân şi accesorii (sutien) 409,26SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1081/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1081 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1081/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu