Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1070 din 10 decembrie 2007

pentru modificarea anexelor nr. 2 si 2a la Ordinul ministrului economiei si comertului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale, aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 5 din 4 ianuarie 2008In temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

în baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:

Art. 1. -Anexele nr. 2 şi 2a la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

ANEXA Nr. 1*) (Anexa nr. 2 la Ordinul 1.560/350/145/2007)

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti

BUGETUL  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  PE  ANUL  2007

al Societăţii Naţionale a Cărbunelui - S.A. Ploieşti

                                                                                                                                              - mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Ordin 1560/350/ 145/2007

BVC rectificat

2007

Diferenţe

%

0

1

2

3

5

6

7=6-5

8=6/5*100

I.

VENITURI TOTALE 

(rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

57.099,00

61.227,00

4.128,00

107,2

1.

Venituri din exploatare-totai, din care:

2

57.099,00

61.227,00

4.128,00

107,2

a) producţia vândută

3

55.825,00

55.825,00

0,00

100,0

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

2.00

2,00

c) venituri din subvenţii de exploatare    aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0,00

0,00

- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

5a

0,00

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

5b

0,00

d) producţia imobilizată

6

0,00

e)alte venituri din exploatare, din care:

7

1.274,00

5.400,00

4.126,00

423,9

-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

0,00

-alte venituri din exploatare

9

1.274,00

5.400,00

4.126,00

423,9

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

0,00

a) venituri din interese de participare

11

0,00

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

c) venituri din dobânzi

13

0,00

0,00

d)alte venituri financiare

14

0,00

3.

Venituri extraordinare

15

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE

(rd.17 + rd. 42 + rd.45)

16

56.888,00

61.227,00

4.339,00

107,6

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

56.888,00

61.227,00

4.339,00

107,6

a) cheltuieli materiale

18

7.455,00

7.756,00

301,00

104,0

b) alte cheltuieli din afară (energie şi apă)

19

2.901,00

3.306,00

405,00

114,0

c) cheltuieli privind mărfurile

20

2,00

2,00

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

4.878,71

5.941,70

1.062,98

121,8

-salarii

22

3.347,94

4.504,70

1.156,75

134,6

-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

23

863,77

1 270,00

406,23

147.0

-contribuţii la asigurări sociale

24

562,45

947,00

384,55

168,4

- contribuţia de asigurări pt. şomaj

25

66,96

81,00

14,04

121,0

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

234,36

242,00

7,64

103,3

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

667,00

167,00

-500,00

25,0

- sume nete aferente plaţilor compensatorii

27a

0,00

- sume aferente restructurării şi privatizării conf.HG. 590/2006 inclusiv administrare specială OMEC 3304/2006

27b

552,00

52,00

-500,00

9,4

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

28

115,00

115.00

0,00

100,0

-tichete de masă

29

0,00

e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

30

1.274,00

1.734,00

460,00

136,1

f)ajustarea valorii activelor circulante

31

0,00

g)alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

40.379,29

42.487,30

2.108,02

105,2

-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:

33

38.706,00

40.722,00

2.016,00

105,2

-cheltuieli de protocol

34

7,50

7,50

0,00

100,0

-cheltuieli de reclamă si publicitate

35

7,50

7,50

0,00

100,0

-cheltuieli cu sponsorizarea

36

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

0

1

2

3

5

6

7=6-5

8=6/5*100

-alte cheltuieli, din care:

37

1.673,29

1.765,30

92,02

105,5

-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale

38

31,00

31,00

0.00

100,0

-redevenţa din concesion.bunuri publice

39

1.117,00

1.117,00

0,00

100,0

-cheltuieli social culturale

40

66,96

84,00

17,04

125,5

-transferuri

41

0,00

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

42

b)cheltuieli privind dobânzile

43

c)aite cheltuieli financiare

44

0,00

3.

Cheltuieli extraordinare

45

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

211,00

0,00

-211,00

0,0

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

-Rezerva legală

48

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

49

211,00

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

VII.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

211,00

0,00

1.

Rezerve legale

52

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

53

211,00

3.

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

54

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzi lor ,comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

56

6.

Pană la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercţiul financiar de referinţă

57

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

58

8.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

59

VIII.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

60

3274,00

1274,00

-2.000,00

38,9

1.

Surse proprii

61

1.274,00

1.274,00

0,00

100,0

2.

Alocaţii de la buget**)

62

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,0

3.

Credite bancare

63

- interne

64

- externe

65

4.

Alte surse

66

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

67

3274,00

1274,00

-2.000,00

38,9

1.

Investitii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

68

3.274,00

-3.274,00

0,0

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

69

0,00

- interne

70

- externe

71

X.

REZERVE, din care:

72

1.

Rezerve legale

73

2.

Rezerve statutare

74

3.

Alte rezerve

75

0

1

2

3

5

6

7=6-5

8=6/5 *100

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

1.

Venituri totale

76

57.099,00

61.227,00

4.128,00

107,2

2.

Costuri aferente veniturilor totale

77

56.888,00

61.227,00

4 339,00

107,6

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

78

64

141

77,00

220,3

4.

Număr mediu personal total

79

64

118

54,00

184,4

5.

Fond de salarii, din care:

80

3.347,94

4.504,70

1.156,75

134,6

a) fond salarii aferent posturilor blocate

81

0,00

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art 7(1) din OUG nr 79/2001. din care:

82

131,19

131,19

0,00

100,0

-sporuri, adaosuri. premii şi alte drepturi de natura salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001

83

33,52

33,52

0,00

100,0

-premiul anual, potrivit art 7(4) din OUG nr. 79/2001

84

30,60

30,60

0,00

100,0

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă cu durată nelimitata de timp

85

2320,94

3785,51

1.464,56

163,1

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă cu durata limitată de timp

86

692,00

692,00

e) alte cheltuieli cu personalul

87

895,81

588,00

-307,81

65,6

6.

Câştigul mediu lunar pe salariat* (lei/persoană/lună)

88

3.022,06

2.673,38

-348,68

88,5

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) -in preţuri curente

89

892,17

518,87

-373,30

58,2

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) -In preţuri comparabile

90

892,17

518,87

-373,30

58,2

9.

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (tone/nr.pers.)

91

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/venituri totale x l000) (rd.77/rd.76)

92

996

1 000

3,70

100,4

Propuneri 2007

BVC

rectificat

2007

Diferenţe

%

11

Plăţi restante -total

93

101.366,00

101.366,00

0,00

100,0

- preţuri curente

94

101 366,00

101 366,00

0,00

100,0

- preţuri comparabile

95

101.366,00

101.366,00

0,00

100,0

12

Creanţe restante - total

96

1 337,85

1.337,85

0,00

100,0

- preţuri curente

97

1.337,85

1.337,85

0,00

100,0

- preţuri comparabile

98

1 337,85

1.337,85

0,00

100,0

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.

**)  ajutorul de stat poate fi utilizat după obţinerea deciziei Consiliului Concurenţei

NOTĂ  In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi:

-suma de 588 mii lei. reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie+AGA+cenzori inclusiv pentru filiale

- suma de 131,19 mii lei. reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului

Fondul de salarii cuprinde şi indemnizaţiile membrilor consiliilor de administraţie + AGA+cenzori, precum şi indemnizaţiile directorilor generali de la filiale.

ANEXA Nr. 2*) (Anexa nr. 2a la Ordinul 1.560/350/145/2007)

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti

BUGETUL  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  PE  ANUL  2007

al Societăţii Naţionale a Cărbunelui - S.A. Ploieşti - Sediu

                                                                                                                                              - mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Ordin 1560/350/ 145/2007

BVC rectificat 2007

Diferenţe

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=6/4

I.

VENITURI TOTALE

(rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

886,00

5.260,00

4.374,00

593,7

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

886,00

5.260,00

4.374,00

593,7

a) producţia vândută

3

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0,00

- subvenţii, cf. prevederi lor legale în vigoare

5a

-transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare

5b

d) producţia imobilizată

6

e)alte venituri din exploatare, din care:

7

886,00

5.260,00

4.374,00

593,7

-venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

-alte venituri din exploatare

9

886,00

5.260,00

4.374,00

593,7

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

a}venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

0,00

d)alte venituri financiare

14

3.

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE

(rd. 17 + rd. 42 + rd .45)

16

886,00

5.260,00

4.374,00

593,7

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

886,00

5.260,00

4.374,00

593,7

a)cheltuieli materiale

18

155.42

455,00

299,58

292,8

b)atte cheltuieli din afară(energie şi apă)

19

400,00

400,00

c)cheltuieli privind mărfurile

20

d)cheltuieli privind personalul, din care:

21

730,58

1.589,19

858,61

217.5

-salarii

22

639,76

1.008,19

368,43

157,6

-cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala. din care:

23

68,00

537,00

469,00

789,7

-contribuţii la asigurări sociale

24

18,00

422,00

404,00

2.344,4

- contribuţia de asigurări pt. şomaj

25

2,00

29,00

27,00

1.450,0

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

48,00

86,00

38,00

179,2

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

22,82

44,00

21,18

192,8

- sume nete aferente plăţilor compensatorii

27a

0,00

- sume aferente restructurării şi privatizării conf. HG590/2 006 inclusiv administrare speciala OMEC 3304/2006

27b

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

28

22,82

44,00

21,18

192,8

-tichete de masă

29

e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

30

f)ajustarea valorii activelor circulante

31

g)alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

0,00

2.815.81

2.815,81

-cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:

33

-cheltuieli de protocol

34

-cheltuieli de reclamă şi publicitate

35

-cheltuieli cu sponsorizarea

36

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=6/4

-alte cheltuieli, din care:

37

0,00

2.815,81

2.815,81

-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale

38

-redeventa din concesion.bunuri publice

39

-cheltuieli social culturale

40

-transferuri

41

0,00

0,00

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

42

b)cheltuieli privind dobânzile

43

c)alte cheltuieli financiare

44

0,00

3.

Cheltuieli extraordinare

45

III.

REZULTATUL BRUT  (profit/pierdere)

46

0,00

0,00

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

- Rezerva legală

48

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

49

0,00

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

VII.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

0,00

1.

Rezerve legale

52

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

53

0,00

3.

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

54

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

56

6.

Pana la 10% pentru participarea salariaţilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă

57

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

58

8.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

59

VIII.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

60

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,0

1.

Surse proprii

61

2.

Alocaţii de la buget**)

62

2.000,00

0.00

-2.000,00

0.0

3.

Credite bancare

63

- interne

64

- externe

65

4.

Alte surse

66

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

67

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,0

1.

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

68

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,0

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

69

- interne

70

- externe

71

X.

REZERVE, din care:

72

1.

Rezerve legale

73

2.

Rezerve statutare

74

3.

Alte rezerve

75

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=6/4

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

1.

Venituri totale

76

886,00

5.260,00

4.374,00

593,7

2.

Costuri aferente veniturilor totale

77

886,00

5.260,00

4.374,00

593,7

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

78

18

87

69,00

483,3

4.

Număr mediu personal total

79

16

66

50,00

412,5

5.

Fond de salarii, din care:

80

639,76

1.008,19

368,43

157,6

a) fond salarii aferent posturilor blocate

81

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001. din care:

82

131,19

131,19

0,00

100,0

-sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de naturi salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr 79/2001

83

33,52

33,52

0,00

100,0

-premiul anual, potrivit art 7(4) din OUG nr. 79/2001

84

30,61

30,61

0,00

100,0

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

85

267,18

768,00

500,82

287,5

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

86

692,00

692,00

e) alte cheltuieli cu personalul

87

241,39

109,00

-132,39

45,2

6.

Câştigul mediu lunar pe salariat* ( lei /persoană/lună)

88

1.391,54

1.844,20

452,66

132,5

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) - în preţuri curente

89

55,38

79,70

24,32

143,9

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.76/rd.79) -în preţuri comparabile

90

55,38

79,70

24,32

143,9

9.

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (tone/nr.pers.)

91

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)

92

1.000

1.000

0,00

100,0

Propuneri 2007

BVC rectificat 2007

Diferenţe

%

11

Plăţi restante -total

93

90.866,00

90.866,00

0,00

100,0

- preturi curente

94

90.866,00

90.866,00

0,00

100,0

- preţuri comparabile

95

90.866,00

90.866,00

0,00

100,0

12

Creanţe restante - total

96

0,00

0,00

0,00

- preţuri curente

97

0,00

0,00

0,00

- preţuri comparabile

98

0,00

0,00

0,00

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de sdministraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1070/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1070 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu