Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1017 din 20.02.2019

privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, precum şi a modalităţii de completare a anunţului de participare/de participare simplificat
ACT EMIS DE: Agentia Nationala pentru Achizitii Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 19 martie 2019SmartCity1

Având în vedere: art. 3 alin. (1) lit. z), precum şi secţiunea a 4-a a capitolului IV din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 3 alin. (1) lit. s), precum şi secţiunea a 4-a a capitolului V din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

secţiunea a 4-a a capitolului II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

secţiunea a 4-a a capitolului II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

necesitatea standardizării modului de întocmire a documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, respectiv clarificarea modului de stabilire a cerinţelor şi criteriilor cu scopul asigurării unui cadru transparent‚ previzibil şi unitar pentru participarea operatorilor economici interesaţi la proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectorială;

Referatul de aprobare nr. 48/DGRAL din 19.02.2019,în baza art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Se aprobă structura, conţinutul şi modul de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă instrucţiunile de completare a anunţului de participare/de participare simplificat pentru atribuirea contractului/ acordului-cadru de produse, prevăzute în anexa nr. 2.
Articolul 2Documentaţia standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, prevăzută la art. 1 alin. (1), este structurată astfel: a)secţiunea I - Document unic de achiziţii european (DUAE); b)secţiunea II - Instrucţiuni pentru candidaţi/ofertanţi; c)secţiunea III - Caiet de sarcini pentru achiziţie de produse; d)secţiunea IV - Contract de achiziţie publică/sectorială de produse; e)secţiunea V - Formulare şi modele de documente. Articolul 3
(1) Documentaţia standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse asigură punerea la dispoziţia tuturor potenţialilor candidaţi/ofertanţi a informaţiilor necesare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/sectorială şi reprezintă modelul pe baza căruia autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a întocmi fiecare documentaţie de atribuire.
(2) În sensul prevederilor art. 2, secţiunile au următorul conţinut:a)secţiunea I - Document unic de achiziţii european (DUAE), furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, reprezentând declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie; b)secţiunea II - Instrucţiuni către candidaţi/ofertanţi conţine detaliile referitoare la formalităţile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informaţiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerinţelor din anunţul de participare/de participare simplificat, respectiv detalii procedurale, cum ar fi precizări privind garanţiile solicitate, modul în care trebuie întocmite şi structurate propunerea tehnică şi cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum şi termenele procedurale ce trebuie respectate şi căile de atac ce pot fi utilizate; c)secţiunea III - Caiet de sarcini pentru achiziţie de produse conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii/entităţii contractante; d)secţiunea IV - Contract de achiziţie publică/sectorială de produse conţine modelul orientativ al unui contract de achiziţie publică/sectorială de produse; e)secţiunea V - Formulare şi modele de documente conţine formularele cu caracter obligatoriu puse la dispoziţie de fiecare autoritate/entitate contractantă.
Articolul 4
(1) La întocmirea documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, autoritate/entitatea contractantă are obligaţia de a utiliza documentaţia standard prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin, după cum urmează:a)conţinutul secţiunii I din cadrul fiecărei documentaţii de atribuire va fi identic cu conţinutul secţiunii I din documentaţia standard şi va fi completat cu informaţiile necesare atât de autoritatea/entitatea contractantă la momentul lansării procedurii de atribuire, cât şi de ofertant la momentul depunerii ofertei; b)conţinutul secţiunii II din cadrul fiecărei documentaţii de atribuire va cuprinde instrucţiunile pentru ofertanţi şi va fi elaborat, în funcţie de necesităţile obiective ale autorităţii/entităţii contractante, prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale din conţinutul secţiunii II din documentaţia standard şi prin completarea datelor necesare în vederea elaborării şi prezentării ofertei în conformitate cu indicaţiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate, între paranteze pătrate; c)conţinutul secţiunii III din cadrul fiecărei documentaţii de atribuire va cuprinde caietul de sarcini şi va fi elaborat, în funcţie de necesităţile obiective ale autorităţii/entităţii contractante, prin transcrierea textelor scrise cu caractere normale din conţinutul secţiunii III din documentaţia standard şi prin completarea datelor necesare în vederea elaborării şi prezentării ofertei în conformitate cu indicaţiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate, între paranteze pătrate; d)conţinutul secţiunii IV din cadrul fiecărei documentaţii de atribuire va cuprinde propunerea concretă de contract care va fi încheiat între autoritatea/entitatea contractantă şi contractant, propunere care se elaborează prin adaptarea modelului orientativ prevăzut în documentaţia standard la specificul fiecărui contract care urmează să fie atribuit; e)conţinutul secţiunii V din cadrul fiecărei documentaţii de atribuire va cuprinde formularele cu caracter obligatoriu puse la dispoziţie de fiecare autoritate/entitate contractantă, în funcţie de specificul fiecărui contract de furnizare ce urmează să fie atribuit, şi sunt destinate să faciliteze elaborarea şi prezentarea unitară a ofertelor.
(2) La întocmirea anunţului de participare/de participare simplificat, autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a utiliza anunţul standard de participare/de participare simplificat prevăzut în anexa nr. 2, care va fi elaborat, în funcţie de necesităţile obiective ale autorităţii contractante, prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale şi prin completarea datelor necesare în vederea participării la procedura de atribuire în conformitate cu indicaţiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate, între paranteze pătrate.
Articolul 5
(1) Prevederile prezentului ordin se aplică procedurilor de atribuire iniţiate după data publicării prezentului ordin.
(2) Prin procedură de atribuire iniţiată se înţelege orice procedură pentru care s-a publicat un anunţ de participare/de participare simplificat după data publicării prezentului ordin.
Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 bis , care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, Bogdan PuşcaşSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1017/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1017 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1017/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu