Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 65 din 18 mai 1999

privind salarizarea personalului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 20 mai 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul juridic pentru salarizarea personalului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare.
    Art. 2
    Salarizarea personalului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, denumita in continuare agentie, se face tinandu-se seama de rolul, raspunderea, importanta sociala, complexitatea, specificul activitatii fiecarei functii, precum si de pregatirea si competenta profesionala a persoanelor care exercita aceste functii, pe baza criteriilor aprobate de ordonatorul principal de credite.
    Art. 3
    Nomenclatorul functiilor de conducere si de executie, precum si nivelul salariilor de baza si al indemnizatiilor de conducere sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 4
    Salariile de baza pentru personalul agentiei sunt cele rezultate din inmultirea coeficientilor de ierarhizare cu valoarea de referinta. Persoanele care ocupa functii de conducere beneficiaza si de o indemnizatie de conducere, care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite.
    Art. 5
    Valoarea de referinta specifica a agentiei se actualizeaza anual, in raport cu cresterea estimata a preturilor de consum, prin legea bugetului de stat.
    Art. 6
    (1) Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata personalul poate primi salariu de merit. Acesta poate fi de pana la 15% din salariul de baza.
    (2) Persoanele care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata. Pentru personalul nou-angajat salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de un an de la angajare.
    (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 25% din numarul total de posturi prevazut in statul de functii al agentiei, din care cel putin doua treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie.
    Art. 7
    (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei ordonante de urgenta beneficiaza la functia de baza de un spor de vechime in munca de pana la 25% din salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
    __________________________________________
    Transele de vechime    Cota din salariul
         in munca              de baza
    __________________________________________
    intre 3 si 5 ani              5%
    de la 5 la 10 ani            10%
    de la 10 la 15 ani           15%
    de la 15 la 20 de ani        20%
    peste 20 de ani              25%
    __________________________________________

    (2) Sporul de vechime in munca se plateste incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca.
    (3) Sporul de vechime in munca se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.
    (4) Pensionarii pentru limita de varsta care se reangajeaza in munca, potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca dobandite dupa data pensionarii.
    Art. 8
    (1) Salariatii care au o vechime in munca in cadrul agentiei de cel putin 2 ani primesc lunar un spor de stabilitate de 5% din salariul de baza.
    (2) Pentru fiecare an de vechime in munca care depaseste pragul de 2 ani se adauga cate 3 procente la procentul prevazut la alin. (1).
    (3) Sporul de stabilitate acordat in conditiile alin. (1) si (2) nu poate depasi 20% din salariul de baza.
    (4) Sporul de stabilitate se acorda incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca prevazuta la alin. (1) si (2).
    (5) Sporul de stabilitate nu se acorda persoanelor incadrate in munca dupa pensionare.
    Art. 9
    Salariatii agentiei primesc lunar un spor de confidentialitate de 25% din salariul de baza.
    Art. 10
    Pentru risc si suprasolicitare neuropsihica salariatii agentiei beneficiaza de un spor de 50% din salariul de baza.
    Art. 11
    Salariatii care poseda titlul stiintific de doctor in activitatea pe care o desfasoara beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza.
    Art. 12
    (1) Orele prestate de personalul incadrat in functii de executie peste durata normala a timpului de lucru se compenseaza cu timp liber corespunzator. Daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele suplimentare vor fi salarizate cu un spor din salariul de baza, astfel:
    a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu sporul de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de conducatorul compartimentului sau al sectorului de activitate, fara a se depasi 360 de ore anual.
    (3) Salariatii care, prin natura atributiilor de serviciu, presteaza in mod sistematic activitate peste durata normala a timpului de lucru, precum si pentru activitatile desfasurate in zilele nelucratoare si carora nu li se poate acorda timp liber corespunzator primesc, in raport cu depasirea programului normal de lucru, in locul drepturilor prevazute la alin. (1) si (2), un spor de 10 - 25% din salariul de baza si care face parte din acesta. Categoriile de salariati si conditiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc pe baza prevederilor regulamentului de organizare si functionare a agentiei si se aproba de secretarul de stat.
    Art. 13
    Salariatii care lucreaza in conditii speciale de munca primesc un spor de pana la 15% din salariul de baza. Locurile de munca, categoriile de salariati si cuantumul sporului se aproba de secretarul de stat.
    Art. 14
    Drepturile privind indemnizatia pentru concediul de odihna si pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 15
    Premierea salariatilor agentiei se face dintr-un fond de premiere, care se constituie prin aplicarea unei cote de 10% asupra fondului de salarii, aprobat anual prin bugetul de stat. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase.
    Art. 16
    (1) Pentru activitatea desfasurata salariatii agentiei beneficiaza la sfarsitul anului calendaristic de un premiu anual, corespunzator salariului de baza realizat in ultima luna din anul pentru care se face plata.
    (2) Premiul anual nu se acorda sau, dupa caz, poate fi redus in cazul salariatilor care, in cursul anului, au desfasurat activitati profesionale nesatisfacatoare ori au savarsit abateri pentru care au fost sanctionati disciplinar. Persoanele care au fost schimbate din functie sau al caror contract individual de munca a incetat pentru fapte imputabile lor nu beneficiaza de premiul anual.
    Art. 17
    Persoanele angajate in cadrul agentiei, numite temporar intr-o functie de conducere, in cazul in care titularul acesteia lipseste din agentie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe langa salariul de baza al functiei, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.
    Art. 18
    Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii institutiei la care persoana in cauza are functia de baza, daca o parte din programul functiei cumulate se suprapune programului functiei in care este incadrat. In acest caz se va asigura decalarea programului respectiv.
    Art. 19
    Conditiile de ocupare a functiilor se aproba prin ordin al secretarului de stat al agentiei.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Valeriu Stoica

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Agentia de Valorificare
                       a Activelor Bancare
                       Ovidiu Grecea,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

     _________________________________________
    | Valoarea de referinta*) = 2.000.000 lei |
    |_________________________________________|

    *) Valoarea de referinta este stabilita la nivelul lunii aprilie 1999, urmand sa fie actualizata in cursul anului, potrivit dispozitiilor legale aplicate personalului din administratia publica centrala de specialitate.

                              NOMENCLATORUL
functiilor de conducere si de executie din cadrul Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare si nivelul salariilor de baza si al indemnizatiilor de conducere

    A. Salarii de baza
    I. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile din conducerea agentiei
    ________________________________________________
    Nr.
    crt.  Functia de conducere     Coeficientul de
                                     ierarhizare
    ________________________________________________
     1.   Secretar de stat             15,40
     2.   Director general             13,00
    ________________________________________________

    II. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile din conducerea unor compartimente functionale
    ________________________________________________
    Nr.
    crt.  Functia de conducere     Coeficientul de
                                     ierarhizare
    ________________________________________________
     1.   Consilier sef                 9,00
     2.   Consilier sef adjunct         8,50
     3.   Director                      8,50
     4.   Director adjunct              8,00
     5.   Sef serviciu                  7,50
     6.   Sef birou                     7,30
    ________________________________________________

    III. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de executie
_________________________________________________________________
Nr.
crt.  Functia de executie          Nivelul        Coeficientul de
                                   studiilor        ierarhizare
_________________________________________________________________
 1.   Consilier                       S             5,00 - 7,00
 2.   Expert                          S             5,00 - 7,00
 3.   Inspector de specialitate       S             5,00 - 7,00
 4.   Referent de specialitate        S             5,00 - 7,00
 5.   Executor debite                 S             5,00 - 7,00
 6.   Consilier juridic               S             5,00 - 7,00
 7.   Analist                         S             5,00 - 7,00
 8.   Referent                      S.S.D.          4,00 - 5,00
 9.   Referent                        M             2,00 - 4,00
10.   Analist programator-ajutor      M             2,00 - 4,00
11.   Sef cabinet                     M             1,50 - 2,00
12.   Secretar dactilograf            M             1,50 - 2,00
13.   Operator prelucrare date        M             1,50 - 2,00
14.   Casier                          M             1,50 - 2,00
15.   Arhivar                         M             1,50 - 2,00
16.   Sofer                           -             1,00 - 1,50
17.   Paznic, portar, pompier         -             0,75 - 1,50
18.   Ingrijitor                      -             0,50 - 1,50
_________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai unei universitati sau ai altor institutii de invatamant superior cu durata studiilor de 4 - 6 ani - invatamant de zi, seral sau fara frecventa.
    2. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolventii cu diploma ai invatamantului superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2 - 3 ani - invatamant de zi sau 3 - 4 ani - invatamant seral sau fara frecventa.
    3. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor M pot fi ocupate de absolventii cu diploma de bacalaureat sau, dupa caz, diploma.
    4. In functiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate vor fi incadrati ingineri, economisti, juristi si alti specialisti, absolventi ai invatamantului superior universitar.
    5. In functia de referent, la care este prevazut nivelul studiilor M, vor fi incadrati tehnicieni, contabili, statisticieni si alti specialisti cu studii liceale si postliceale.

    B. Indemnizatii de conducere
    ________________________________________________________
    Nr.                            Indemnizatia de conducere
    crt.  Functia de conducere      in procente din salariul
                                            de baza
                                            - % -
    ________________________________________________________
     1.   Consilier sef                       30
     2.   Consilier sef adjunct               25
     3.   Director                            25
     4.   Director adjunct                    20
     5.   Sef serviciu                        15
     6.   Sef birou                           10
    ________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 65/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 65 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    Has anybody heard of this great psychic who helps people to win the Lottery and clear all your debts and buy yourself a big house and car and also have a comfortable life living. His Lottery lucky winning numbers work wonders and work very fast. He helped me to win a lot of money that changed my life and my family. Recently I won $20 million. I am so grateful for the help he offered me to win the lottery mega millions that changed my life. It was a dream come true for me and my family. His lottery lucky winning numbers work wonders and miracles. I'm so thankful to him for dedicating his time to cast the Lottery spell for me. I am extremely grateful for the lottery spell he did for me and my life has changed for good. He will also send you the rightful winning numbers you need to win fast and can make you a lucky gambler. contact via email: urgentspellcast@gmail.com or WhatsApp: +27634918117 you can also check out his website http://urgentspellcast.wordpress.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu