Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 65 din 18 mai 1999

privind salarizarea personalului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 20 mai 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul juridic pentru salarizarea personalului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare.
    Art. 2
    Salarizarea personalului Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, denumita in continuare agentie, se face tinandu-se seama de rolul, raspunderea, importanta sociala, complexitatea, specificul activitatii fiecarei functii, precum si de pregatirea si competenta profesionala a persoanelor care exercita aceste functii, pe baza criteriilor aprobate de ordonatorul principal de credite.
    Art. 3
    Nomenclatorul functiilor de conducere si de executie, precum si nivelul salariilor de baza si al indemnizatiilor de conducere sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 4
    Salariile de baza pentru personalul agentiei sunt cele rezultate din inmultirea coeficientilor de ierarhizare cu valoarea de referinta. Persoanele care ocupa functii de conducere beneficiaza si de o indemnizatie de conducere, care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite.
    Art. 5
    Valoarea de referinta specifica a agentiei se actualizeaza anual, in raport cu cresterea estimata a preturilor de consum, prin legea bugetului de stat.
    Art. 6
    (1) Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata personalul poate primi salariu de merit. Acesta poate fi de pana la 15% din salariul de baza.
    (2) Persoanele care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata. Pentru personalul nou-angajat salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de un an de la angajare.
    (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 25% din numarul total de posturi prevazut in statul de functii al agentiei, din care cel putin doua treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie.
    Art. 7
    (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei ordonante de urgenta beneficiaza la functia de baza de un spor de vechime in munca de pana la 25% din salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
    __________________________________________
    Transele de vechime    Cota din salariul
         in munca              de baza
    __________________________________________
    intre 3 si 5 ani              5%
    de la 5 la 10 ani            10%
    de la 10 la 15 ani           15%
    de la 15 la 20 de ani        20%
    peste 20 de ani              25%
    __________________________________________

    (2) Sporul de vechime in munca se plateste incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca.
    (3) Sporul de vechime in munca se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.
    (4) Pensionarii pentru limita de varsta care se reangajeaza in munca, potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca dobandite dupa data pensionarii.
    Art. 8
    (1) Salariatii care au o vechime in munca in cadrul agentiei de cel putin 2 ani primesc lunar un spor de stabilitate de 5% din salariul de baza.
    (2) Pentru fiecare an de vechime in munca care depaseste pragul de 2 ani se adauga cate 3 procente la procentul prevazut la alin. (1).
    (3) Sporul de stabilitate acordat in conditiile alin. (1) si (2) nu poate depasi 20% din salariul de baza.
    (4) Sporul de stabilitate se acorda incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca prevazuta la alin. (1) si (2).
    (5) Sporul de stabilitate nu se acorda persoanelor incadrate in munca dupa pensionare.
    Art. 9
    Salariatii agentiei primesc lunar un spor de confidentialitate de 25% din salariul de baza.
    Art. 10
    Pentru risc si suprasolicitare neuropsihica salariatii agentiei beneficiaza de un spor de 50% din salariul de baza.
    Art. 11
    Salariatii care poseda titlul stiintific de doctor in activitatea pe care o desfasoara beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza.
    Art. 12
    (1) Orele prestate de personalul incadrat in functii de executie peste durata normala a timpului de lucru se compenseaza cu timp liber corespunzator. Daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele suplimentare vor fi salarizate cu un spor din salariul de baza, astfel:
    a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu sporul de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de conducatorul compartimentului sau al sectorului de activitate, fara a se depasi 360 de ore anual.
    (3) Salariatii care, prin natura atributiilor de serviciu, presteaza in mod sistematic activitate peste durata normala a timpului de lucru, precum si pentru activitatile desfasurate in zilele nelucratoare si carora nu li se poate acorda timp liber corespunzator primesc, in raport cu depasirea programului normal de lucru, in locul drepturilor prevazute la alin. (1) si (2), un spor de 10 - 25% din salariul de baza si care face parte din acesta. Categoriile de salariati si conditiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc pe baza prevederilor regulamentului de organizare si functionare a agentiei si se aproba de secretarul de stat.
    Art. 13
    Salariatii care lucreaza in conditii speciale de munca primesc un spor de pana la 15% din salariul de baza. Locurile de munca, categoriile de salariati si cuantumul sporului se aproba de secretarul de stat.
    Art. 14
    Drepturile privind indemnizatia pentru concediul de odihna si pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 15
    Premierea salariatilor agentiei se face dintr-un fond de premiere, care se constituie prin aplicarea unei cote de 10% asupra fondului de salarii, aprobat anual prin bugetul de stat. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase.
    Art. 16
    (1) Pentru activitatea desfasurata salariatii agentiei beneficiaza la sfarsitul anului calendaristic de un premiu anual, corespunzator salariului de baza realizat in ultima luna din anul pentru care se face plata.
    (2) Premiul anual nu se acorda sau, dupa caz, poate fi redus in cazul salariatilor care, in cursul anului, au desfasurat activitati profesionale nesatisfacatoare ori au savarsit abateri pentru care au fost sanctionati disciplinar. Persoanele care au fost schimbate din functie sau al caror contract individual de munca a incetat pentru fapte imputabile lor nu beneficiaza de premiul anual.
    Art. 17
    Persoanele angajate in cadrul agentiei, numite temporar intr-o functie de conducere, in cazul in care titularul acesteia lipseste din agentie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe langa salariul de baza al functiei, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.
    Art. 18
    Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii institutiei la care persoana in cauza are functia de baza, daca o parte din programul functiei cumulate se suprapune programului functiei in care este incadrat. In acest caz se va asigura decalarea programului respectiv.
    Art. 19
    Conditiile de ocupare a functiilor se aproba prin ordin al secretarului de stat al agentiei.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Valeriu Stoica

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Agentia de Valorificare
                       a Activelor Bancare
                       Ovidiu Grecea,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

     _________________________________________
    | Valoarea de referinta*) = 2.000.000 lei |
    |_________________________________________|

    *) Valoarea de referinta este stabilita la nivelul lunii aprilie 1999, urmand sa fie actualizata in cursul anului, potrivit dispozitiilor legale aplicate personalului din administratia publica centrala de specialitate.

                              NOMENCLATORUL
functiilor de conducere si de executie din cadrul Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare si nivelul salariilor de baza si al indemnizatiilor de conducere

    A. Salarii de baza
    I. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile din conducerea agentiei
    ________________________________________________
    Nr.
    crt.  Functia de conducere     Coeficientul de
                                     ierarhizare
    ________________________________________________
     1.   Secretar de stat             15,40
     2.   Director general             13,00
    ________________________________________________

    II. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile din conducerea unor compartimente functionale
    ________________________________________________
    Nr.
    crt.  Functia de conducere     Coeficientul de
                                     ierarhizare
    ________________________________________________
     1.   Consilier sef                 9,00
     2.   Consilier sef adjunct         8,50
     3.   Director                      8,50
     4.   Director adjunct              8,00
     5.   Sef serviciu                  7,50
     6.   Sef birou                     7,30
    ________________________________________________

    III. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de executie
_________________________________________________________________
Nr.
crt.  Functia de executie          Nivelul        Coeficientul de
                                   studiilor        ierarhizare
_________________________________________________________________
 1.   Consilier                       S             5,00 - 7,00
 2.   Expert                          S             5,00 - 7,00
 3.   Inspector de specialitate       S             5,00 - 7,00
 4.   Referent de specialitate        S             5,00 - 7,00
 5.   Executor debite                 S             5,00 - 7,00
 6.   Consilier juridic               S             5,00 - 7,00
 7.   Analist                         S             5,00 - 7,00
 8.   Referent                      S.S.D.          4,00 - 5,00
 9.   Referent                        M             2,00 - 4,00
10.   Analist programator-ajutor      M             2,00 - 4,00
11.   Sef cabinet                     M             1,50 - 2,00
12.   Secretar dactilograf            M             1,50 - 2,00
13.   Operator prelucrare date        M             1,50 - 2,00
14.   Casier                          M             1,50 - 2,00
15.   Arhivar                         M             1,50 - 2,00
16.   Sofer                           -             1,00 - 1,50
17.   Paznic, portar, pompier         -             0,75 - 1,50
18.   Ingrijitor                      -             0,50 - 1,50
_________________________________________________________________

    NOTA:
    1. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai unei universitati sau ai altor institutii de invatamant superior cu durata studiilor de 4 - 6 ani - invatamant de zi, seral sau fara frecventa.
    2. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolventii cu diploma ai invatamantului superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2 - 3 ani - invatamant de zi sau 3 - 4 ani - invatamant seral sau fara frecventa.
    3. Functiile pentru care este prevazut nivelul studiilor M pot fi ocupate de absolventii cu diploma de bacalaureat sau, dupa caz, diploma.
    4. In functiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate vor fi incadrati ingineri, economisti, juristi si alti specialisti, absolventi ai invatamantului superior universitar.
    5. In functia de referent, la care este prevazut nivelul studiilor M, vor fi incadrati tehnicieni, contabili, statisticieni si alti specialisti cu studii liceale si postliceale.

    B. Indemnizatii de conducere
    ________________________________________________________
    Nr.                            Indemnizatia de conducere
    crt.  Functia de conducere      in procente din salariul
                                            de baza
                                            - % -
    ________________________________________________________
     1.   Consilier sef                       30
     2.   Consilier sef adjunct               25
     3.   Director                            25
     4.   Director adjunct                    20
     5.   Sef serviciu                        15
     6.   Sef birou                           10
    ________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 65/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 65 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu