E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 409 din 17 iulie 2001

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 398 din 19 iulie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51 din 15 decembrie 1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:
    "ORDONANTA DE URGENTA
    privind valorificarea unor active bancare"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul juridic pentru valorificarea unor active ale bancilor la care statul este actionar majoritar, in vederea pregatirii acestora pentru inceperea procedurii de privatizare, in scopul cresterii gradului de solvabilitate si a credibilitatii interne si externe sau reglementarii problemelor de natura financiara ale acestora pentru mentinerea viabilitatii sistemului bancar, precum si pentru accelerarea procedurilor de recuperare a creantelor cesionate."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Activele bancare supuse valorificarii potrivit prezentei ordonante de urgenta cuprind:
    a) creante neperformante;
    b) bunurile imobile si mobile, intrate in patrimoniul bancilor ca urmare a procedurilor de executare silita;
    c) creante comerciale asociate activelor bancare supuse valorificarii.
    (2) Fac obiectul valorificarii, potrivit prezentei ordonante de urgenta, activele bancare prevazute la alin. (1) lit. a) si b), existente in sold la data prevazuta in actul normativ referitor la restructurarea bancii la care statul este actionar majoritar.
    (3) Activele bancare supuse valorificarii vor fi identificate si selectate de bancile la care statul este actionar majoritar, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurarii."
    4. La articolul 3, literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) creante neperformante - credite si dobanzi aferente si creante atasate acestora, evidentiate in conturile din bilant, asupra unor debitori persoane fizice sau juridice care, conform normelor Bancii Nationale a Romaniei, sunt clasificate in categoria <<indoielnic>> sau <<pierdere>>, precum si creante evidentiate in conturi extrabilantiere, in baza prevederilor normelor Bancii Nationale a Romaniei referitoare la utilizarea provizioanelor specifice de risc si a celor privind evidentierea in contabilitatea bancilor a creditelor si a dobanzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, precum si a bunurilor mobile si imobile dobandite ca urmare a executarii silite a creantelor;
    c) valoarea nominala - valoarea activelor supuse valorificarii, astfel cum a fost inregistrata in evidentele contabile ale bancii, conform legislatiei in vigoare;"
    5. La articolul 3, dupa litera d) se introduc literele e) - h) cu urmatorul cuprins:
    "e) valoare realizabila - valoarea activelor estimata tinandu-se seama de valoarea de piata a acestora si de costurile de administrare pana la data instrainarii acestora;
    f) valoare tranzactionata - valoarea realizata prin valorificarea activelor bancare;
    g) creante comerciale asociate activelor bancare supuse valorificarii - creante comerciale ce apartin altor debitori cedati, de regula debitori cedati societati comerciale cu capital de stat, pentru care valorificarea asociata asigura un grad sporit de recuperare a activelor bancare;
    h) banci care inregistreaza pierderi - banci care, potrivit bilantului contabil sau situatiilor financiar-contabile periodice, inregistreaza pierderi - determinate prin cumularea in soldurile debitoare a conturilor <<Profit si pierderi>> si <<Rezultatul reportat>> - care reprezinta cel putin 50% din valoarea totala a capitalurilor proprii."
    6. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare"
    7. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) In scopul aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se infiinteaza Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumita in continuare AVAB, ca institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, avand sediul in municipiul Bucuresti. AVAB actioneaza pe intregul teritoriu al tarii, fara restrictii de teritorialitate.
    (2) Organizarea si functionarea AVAB se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (3) Incetarea activitatii AVAB se stabileste prin lege."
    8. Dupa articolul 4 se introduc articolele 4^1 si 4^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 4^1
    (1) Supravegherea si indrumarea activitatii AVAB sunt asigurate de un consiliu de supraveghere si indrumare, format din 5 membri, in urmatoarea componenta:
    a) un presedinte, care este reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
    b) 4 membri, respectiv cate un reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei, Ministerului Justitiei, Corpului de control al primului-ministru si Ministerului Prognozei si Dezvoltarii.
    (2) Membrii Consiliului de supraveghere si indrumare sunt numiti prin hotarare a Guvernului, la propunerea conducatorilor institutiilor prevazute la alin. (1).
    (3) Pot fi membri ai Consiliului de supraveghere si indrumare numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice si experienta in domeniul financiar-bancar, juridic, managementul riscului, restructurarea creditelor sau recuperarea datoriilor.
    (4) Membrii Consiliului de supraveghere si indrumare nu pot fi parlamentari, fiindu-le interzis sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de alta natura care i-ar pune intr-o pozitie in care interesul lor personal ar intra in conflict cu obligatiile si indatoririle lor fata de AVAB.
    (5) Revocarea din functie a oricarui membru al Consiliului de supraveghere si indrumare se face prin hotarare a Guvernului, caz in care conducatorul institutiei al carei reprezentant a fost revocat va face o noua propunere in termen de 10 zile.
    Art. 4^2
    (1) Consiliul de supraveghere si indrumare are urmatoarele atributii:
    a) aproba politica si strategia in domeniul valorificarii activelor bancare aflate in portofoliul AVAB, precum si raspunderile ce revin personalului acesteia;
    b) supravegheaza si indruma activitatea de aducere la indeplinire a strategiilor si directiilor de actiune aprobate;
    c) stabileste limitele valorice ale activelor bancare pentru care selecteaza si aproba metoda de valorificare ce urmeaza sa fie aplicata;
    d) aproba combinarea metodelor de valorificare, utilizarea succesiva a mai multor metode pentru valorificarea aceleiasi creante, reluarea metodelor de valorificare sau a procedurilor de executare silita, pentru creantele care depasesc limitele valorice stabilite in conditiile prevazute la lit. c);
    e) avizeaza si propune Guvernului aprobarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al AVAB;
    f) aproba structura organizatorica a AVAB;
    g) aproba raportul anual de activitate al AVAB;
    h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    (2) Consiliul de supraveghere si indrumare se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, hotarand cu majoritatea voturilor membrilor sai.
    (3) La sedintele Consiliului de supraveghere si indrumare participa fara drept de vot presedintele AVAB."
    9. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) AVAB este condusa de un presedinte.
    (2) Presedintele AVAB este numit prin decizie a primului-ministru.
    (3) Presedintele este ordonator principal de credite."
    10. Dupa articolul 5 se introduc articolele 5^1 - 5^3 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 5^1
    (1) Presedintele AVAB are urmatoarele atributii:
    a) reprezinta AVAB in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii, cu persoanele juridice si fizice romane si straine, precum si in fata instantelor judecatoresti si arbitrale;
    b) elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului de supraveghere si indrumare politica si strategia in domeniul valorificarii activelor bancare aflate in portofoliul AVAB si raspunderile ce revin personalului acesteia;
    c) asigura elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al AVAB, pe care il remite spre avizare Consiliului de supraveghere si indrumare;
    d) dispune masuri operative pentru executarea dispozitiilor legale privind AVAB, precum si pentru indeplinirea politicii si strategiei in domeniul valorificarii activelor bancare din portofoliul AVAB;
    e) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul AVAB;
    f) prezinta primului-ministru, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual de activitate al AVAB, aprobat de Consiliul de supraveghere si indrumare; la solicitarea primului-ministru AVAB prezinta rapoarte intermediare asupra unei perioade sau operatiuni determinate;
    g) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    (2) In realizarea atributiilor ce ii revin presedintele AVAB este ajutat de un vicepresedinte si de un colegiu director. Vicepresedintele este numit prin decizie a primului-ministru si este inlocuitorul de drept al presedintelui. Atributiile si modalitatile concrete de lucru ale Colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a AVAB, aprobat de Consiliul de supraveghere si indrumare.
    Art. 5^2
    (1) Finantarea AVAB este asigurata din urmatoarele surse si se gestioneaza in regim extrabugetar:
    a) sume rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de AVAB;
    b) comisioane aferente serviciilor de consultanta prestate de AVAB pe baza de contract;
    c) alte surse prevazute de lege.
    (2) AVAB poate, potrivit legii, sa beneficieze de audit extern.
    Art. 5^3
    (1) Sumele obtinute de AVAB din valorificarea activelor bancare preluate au ca destinatie acoperirea cheltuielilor proprii de functionare si operare si a cheltuielilor de administrare si de valorificare a activelor bancare preluate, iar diferenta se vireaza la trezoreria statului.
    (2) Din sumele obtinute potrivit alin. (1) AVAB poate prevedea in bugetul de venituri si cheltuieli un fond suplimentar ce va fi utilizat in vederea cresterii valorii activelor bancare si a eficientizarii operatiunilor de valorificare."
    11. Articolul 7 se abroga.
    12. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) In vederea indeplinirii rolului sau AVAB are urmatoarele atributii principale:
    a) preluarea cu plata a activelor bancare si a creantelor comerciale din categoriile prevazute la art. 2 alin. (1), in scopul valorificarii lor. Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va face in conditiile prevazute la art. 12^1 ;
    b) valorificarea activelor bancare la valoarea de piata a acestora, rezultata din raportul dintre cerere si oferta, prin:
    - initierea si/sau finalizarea procedurilor de executare silita;
    - vanzarea creantelor prin licitatii publice sau prin alte proceduri prevazute de lege;
    - negocierea creantelor si esalonarea scadentelor;
    - esalonarea incasarii creantelor, cu actualizarea valorii nominale initiale si, dupa caz, a valorii garantiilor;
    - conversia creantelor in actiuni sau parti sociale;
    - operatiuni specifice pietei de capital ori alte mecanisme reglementate legal;
    - alte masuri de natura sa faciliteze valorificarea optima a creantelor, inclusiv valorificarea asociata cu creante comerciale preluate.
    (2) AVAB indeplineste orice alte atributii care ii revin prin acte normative."
    13. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Cesiunea creantelor bancare neperformante este supusa dispozitiilor art. 1391 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la cesiunea de creanta, si are ca efect principal subrogarea AVAB in toate drepturile principale si accesorii ale creditorilor cedenti.
    (2) In cazul proceselor si al cererilor aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale, indiferent daca este vorba de faza de judecata sau de executare silita, AVAB se subroga in toate drepturile si obligatiile procesuale ale cedentului si dobandeste calitatea procesuala pe care acesta o avea in momentul preluarii.
    (3) Notificarea debitorilor cedati se efectueaza de AVAB, in forma scrisa, in termen de 10 zile de la efectuarea cesiunii.
    (4) Pe data preluarii de catre AVAB a activelor bancare contractele de credit ajunse la scadenta, incheiate intre banci si persoanele fizice sau persoanele juridice debitoare, constituie de drept titlu executoriu, fara sa fie necesara investirea cu formula executorie. Contractele de cesiune de creanta incheiate intre AVAB si creditorii cedenti pentru preluarea creantelor nu sunt supuse publicitatii prevazute la art. 2 din titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice si au prioritate din momentul notificarii prevazute la alin. (3). De asemenea, contractele de cesiune de creanta reglementate de prezenta ordonanta de urgenta nu sunt supuse transcrierii prevazute la art. 1394 din Codul civil.
    (5) Termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a creantelor preluate de AVAB, constatate prin acte care constituie titlu executoriu sau care, dupa caz, au fost investite cu formula executorie, este de 7 ani. Acest termen nu se aplica creantelor pentru care dreptul de a cere executarea silita a fost prescris."
    14. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) In vederea eficientizarii activitatii desfasurate AVAB poate incheia, in conditiile legii, contracte cu persoane fizice sau juridice, romane ori straine, specializate, avand ca obiect urmatoarele activitati:
    a) prestarea de servicii financiare de tip factoring;
    b) darea in administrare a bunurilor imobile si/sau mobile, preluate de la banci, pana la valorificarea acestora;
    c) asistenta si/sau reprezentarea juridica, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin;
    d) servicii de consultanta de specialitate;
    e) orice alte servicii necesare in vederea realizarii obiectului de activitate al AVAB.
    (2) Periodic AVAB va realiza auditul operatiunilor si pozitiei financiare, precum si estimarea independenta a valorii nete si a valorii realizabile a fiecarui activ aflat in portofoliul sau.
    (3) In vederea indeplinirii sarcinilor prevazute la alin. (2) AVAB va incheia, in conditiile legii, contracte cu firme de audit sau de evaluare recunoscute international."
    15. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    In exercitarea atributiilor sale AVAB colaboreaza cu ministerele, cu Banca Nationala a Romaniei, cu celelalte organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului si cu autoritatile administratiei publice locale."
    16. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:
    "Preluarea, administrarea si valorificarea activelor bancare"
    17. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) In cazul bancilor care inregistreaza pierderi preluarea activelor supuse valorificarii conform art. 8 se face pe baza programului de restructurare intocmit de banca, avizat de Comitetul de coordonare a restructurarii si aprobat de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Aprobarea sau respingerea programului de restructurare va avea loc in termen de 30 de zile de la data transmiterii acestuia tuturor institutiilor abilitate potrivit alin. (1).
    (3) Bancile supuse prevederilor prezentei ordonante de urgenta vor suporta costurile restructurarii conform programului de restructurare."
    18. Dupa articolul 12 se introduc articolele 12^1 si 12^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 12^1
    (1) Plata activelor bancare supuse valorificarii se va face la valoarea neta. Fac exceptie activele evidentiate in conturile din bilant, a caror valoare neta este zero, precum si activele bancare evidentiate in conturi extrabilantiere, in baza prevederilor normelor Bancii Nationale a Romaniei privind utilizarea provizioanelor specifice de risc si a celor privind evidentierea in contabilitatea bancilor a creditelor si dobanzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, a caror valoare neta este egala cu valoarea nominala, pentru care plata se face la o valoare reprezentand 0,01% din valoarea nominala a acestora.
    (2) Activele bancare supuse valorificarii, preluate de AVAB, se inregistreaza in evidenta contabila a acesteia la valoarea nominala.
    (3) Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va face la data preluarii efective a activelor bancare.
    (4) Plata creantelor comerciale preluate de AVAB se va face la valoarea negociata intre cedent si cesionar. La aceeasi valoare se va face si inregistrarea in evidentele contabile ale AVAB.
    Art. 12^2
    (1) Pentru valorificarea activelor bancare peste nivelul estimat in raportul de evaluare a portofoliului AVAB Consiliul de supraveghere si indrumare poate aproba constituirea unui fond special de stimulente de pana la 1% din valoarea recuperata ce depaseste valoarea astfel estimata. Raportul de evaluare a portofoliului AVAB se intocmeste de o firma specializata recunoscuta international si selectata prin licitatie publica.
    (2) Normele metodologice privind utilizarea si repartizarea fondului constituit pentru stimularea personalului de specialitate al AVAB se aproba prin hotarare a Guvernului."
    19. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Administrarea si valorificarea activelor bancare se efectueaza de catre AVAB in mod direct sau prin intermediul unor firme de specialitate din tara ori din strainatate, pe baza unui contract de mandat. Mandatul incredintat poate fi cu sau fara reprezentare si va prevedea expres obligatia de raportare a modului de executare catre AVAB. AVAB nu poate sa detina calitatea de asociat sau de actionar al mandatarului.
    (2) Firmele de specialitate vor fi selectate pe baza unor proceduri publice organizate de AVAB, reglementate prin regulamente proprii. Criteriile privind selectarea activelor bancare si a creantelor asociate care vor fi incredintate spre administrare sau valorificare firmelor de specialitate sunt aprobate de Consiliul de supraveghere si indrumare.
    (3) Prin firme de specialitate care pot prelua active bancare se intelege: banci, organisme financiare, fonduri legal constituite, organizate ca persoane juridice si care au ca obiect de activitate operatiuni specifice de valorificare a creantelor. Interdictiile prevazute pentru AVAB la instrainarea activelor bancare sunt aplicabile si in cazul acordarii mandatului firmelor de specialitate, precum si acestor firme, in procesul de valorificare a activelor bancare preluate.
    (4) Alegerea metodei de valorificare a activelor bancare, selectarea activelor bancare care se valorifica sub valoarea neta, precum si a firmelor de specialitate prevazute la alin. (2) sau a oricarui alt cumparator al unei/unor creante neperformante, precum si clauzele prevazute in actele juridice incheiate de AVAB pentru valorificarea activelor bancare, incluzand intre altele clauzele privind sumele si termenele la care se valorifica activele bancare, nu sunt supuse controlului Curtii de Conturi. Curtea de Conturi controleaza numai incasarea si folosirea, potrivit destinatiilor prevazute de lege, a veniturilor realizate de AVAB."
    20. Articolul 14 se abroga.
    21. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Persoanele juridice si persoanele fizice rezidente sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a AVAB, toate informatiile pe care le detin si care faciliteaza recuperarea activelor bancare neperformante de la debitorii cedati acesteia.
    (2) Prin derogare de la dispozitiile art. 37 alin. 1 din Legea bancara nr. 58/1998 bancile sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a AVAB, toate informatiile referitoare la cuantumul disponibilitatilor banesti, precum si al oricaror active detinute la aceste banci de debitorii cedati AVAB.
    (3) Informatiile obtinute in temeiul alin. (1) si (2) constituie secret profesional pentru salariatii AVAB.
    (4) Informatiile solicitate de AVAB se pun la dispozitie acesteia cu promptitudine si in mod gratuit de catre institutiile abilitate."
    22. Articolele 16 - 18 se abroga.
    23. Dupa capitolul III se introduce capitolul III^1 cu urmatorul cuprins:
    "CAP. 3^1
    Evidente speciale, contabile, conturi bancare

    Art. 18^1
    (1) Inregistrarea in contabilitate a valorii nominale a activelor bancare preluate de la banci se face si in structura monetara existenta in titlurile de creanta detinute de banca pentru fiecare debitor cedat, remise de banca cedenta o data cu semnarea contractului de cesiune.
    (2) In vederea valorificarii creantelor preluate de AVAB, la valori cat mai apropiate de valoarea nominala, actualizata la zi, debitele in lei si in alte valute decat USD, la data preluarii, se consolideaza in USD, in baza raportului leu/USD la acea data.
    Art. 18^2
    (1) Creantele preluate la datoria publica interna consolidate vor fi valorificate astfel incat nivelul de acoperire a datoriei publice rezultate din aceste operatiuni sa fie cat mai apropiat de cel real.
    (2) Regularizarea diferentelor valorice care apar in procesul de valorificare, intre valoarea inregistrata si valoarea tranzactionata, se va efectua in momentul in care pentru recuperarea creantei respective nu mai exista nici o posibilitate de valorificare prin metodele legal aprobate.
    (3) Constatarea unei astfel de situatii si corectarea valorii nominale a creantei din evidentele contabile se supun spre aprobare Consiliului de supraveghere si indrumare.
    (4) Valoarea tranzactionata are in vedere valoarea de piata pentru fiecare componenta a creantei preluate.
    Art. 18^3
    Creantele comerciale preluate se vor inregistra in contabilitatea AVAB la valoarea negociata inscrisa in contractul de cesiune de creanta incheiat intre creditorul cedent si AVAB.
    Art. 18^4
    Sumele incasate din valorificarea activelor bancare sau a creantelor comerciale valorificate asociat, ramase dupa deducerea cheltuielilor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al AVAB aprobat potrivit legii, se vireaza la trezoreria statului.
    Art. 18^5
    (1) Pentru incasarea sumelor in lei si in valuta, rezultate din recuperarea creantelor inregistrate in evidentele sale, AVAB are dreptul sa utilizeze si conturi curente deschise la Banca Comerciala Romana - S.A. atata timp cat statul este actionar majoritar la aceasta banca. Platile se vor face integral prin conturi deschise la trezoreria statului.
    (2) AVAB nu poate schimba banca la care are deschise aceste conturi decat prin hotarare a Guvernului, pe baza confirmarii de catre Banca Nationala a Romaniei a justificarii acestei operatiuni."
    24. La articolul 19, alineatul (1) si literele a) si b) ale alineatului (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) In vederea restructurarii bancilor definite la art. 3 lit. a) si a pregatirii acestora pentru privatizare se constituie un comitet de coordonare a restructurarii, alcatuit din 3 persoane desemnate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si Bancii Nationale a Romaniei.
    .....................................................................
    a) coordoneaza punerea in aplicare a programelor de restructurare elaborate de banci, aprobate potrivit art. 12 alin. (1);
    b) avizeaza selectarea si preluarea activelor bancare supuse valorificarii, din punct de vedere al incadrarii in programul de restructurare a bancilor;"
    25. Dupa capitolul IV se introduc capitolele IV^1 - IV^6 cu urmatorul cuprins:
    "CAP. 4^1
    Conditii speciale pentru angajarea si salarizarea personalului AVAB, incompatibilitati, conflicte de interese si secret profesional

    Art. 19^1
    (1) In compartimentele din activitatea de baza a AVAB functiile de specialitate vor fi ocupate numai de persoane care au absolvit invatamantul superior economic, juridic sau tehnic, care au experienta profesionala de cel putin 2 ani in activitati din domeniul financiar, bancar sau comercial sau care au absolvit, cu certificat de atestare, o forma de pregatire postuniversitara de specialitate de cel putin un an.
    (2) In activitatile auxiliare pot fi utilizate si alte functii de executie comune pe economie, apreciate ca necesare, pentru care conditiile de ocupare se stabilesc prin ordin al presedintelui AVAB.
    (3) Angajatii AVAB vor avea in mod obligatoriu si cunostinte de operare pe calculator, cel putin de nivel mediu.
    Art. 19^2
    (1) Angajarea personalului se face prin numire, conform legii, cu indeplinirea conditiilor de ocupare specifice fiecarei functii, in conformitate cu prevederile cuprinse in fisa postului si in concordanta cu prevederile regulamentului de organizare si functionare propriu.
    (2) Nomenclatorul functiilor de specialitate, de executie si de conducere utilizate de AVAB si conditiile de ocupare a acestora sunt cele prevazute in anexa la contractul colectiv de munca, inregistrat potrivit legii.
    (3) Functiile comune pe economie care nu presupun o specializare in domeniul financiar-bancar sau comercial vor fi utilizate in structura organizatorica, in raport cu necesitatile AVAB.
    Art. 19^3
    Salarizarea speciala a personalului AVAB se face cu respectarea principiilor gestiunii fondurilor in regim extrabugetar, potrivit dispozitiilor legale, si urmareste eficientizarea activitatii personalului prin calitate si stabilitate.
    Art. 19^4
    Salarizarea personalului urmareste asigurarea unui echilibru cu salariile oferite pe piata fortei de munca pentru activitati similare, respectiv pentru angajatii sistemului financiar-bancar, raportate statistic.
    Art. 19^5
    (1) Salariul cuprinde salariul de baza, adaosurile si sporurile la acesta.
    (2) Salariul de baza se stabileste pentru fiecare salariat in raport cu calificarea, importanta, complexitatea lucrarilor ce revin postului in care este incadrat, cu pregatirea, competenta, responsabilitatea si riscurile profesionale.
    (3) Adaosurile si sporurile la salariul de baza se stabilesc prin contractul colectiv de munca si se acorda pe baza de negocieri individuale, in functie de dificultatea si de responsabilitatea postului, de conditiile concrete in care se desfasoara activitatea si, dupa caz, de vechimea in munca.
    (4) Adaosurile si sporurile la salariul de baza se iau in calcul la stabilirea drepturilor care se determina in raport cu salariul, in masura in care se prevede prin lege.
    (5) Salariile de baza si celelalte elemente ale sistemului de salarizare se stabilesc in suma bruta prin negocieri colective sau individuale intre presedintele AVAB, care angajeaza, si salariati sau reprezentantii acestora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu incadrarea in resursele financiare proprii, provenite din venituri extrabugetare, stabilite anual prin bugetul de venituri si cheltuieli propriu, si sunt confidentiale. Negocierile salariale nu vor fi angajate decat dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, conform legii.
    (6) Negocierea colectiva se face anual si va avea ca obiect cel putin: salariile, durata timpului de lucru, conditiile de munca, tinandu-se seama de raspunderea, complexitatea, specificul activitatii fiecarei functii, precum si de pregatirea si competenta profesionala ale persoanelor care exercita aceste functii, in limita prevederilor contractului colectiv de munca, inregistrat in conformitate cu prevederile legale.
    (7) Salariile de baza si celelalte elemente ale sistemului de salarizare stabilite in suma bruta se impoziteaza potrivit legii.
    Art. 19^6
    Consiliul de supraveghere si indrumare stabileste salariul presedintelui si al vicepresedintelui AVAB. La stabilirea salariului presedintelui si al vicepresedintelui AVAB se va avea in vedere asigurarea unui echilibru corespunzator intre responsabilitatile proprii si nivelul salariilor negociate pentru restul personalului, prevazut in contractul colectiv de munca.
    Art. 19^7
    Membrii Consiliului de supraveghere si indrumare primesc o indemnizatie lunara in cuantum de 20% din salariul presedintelui AVAB.
    Art. 19^8
    (1) Presedintele si salariatii AVAB nu pot fi membri ai nici unei organizatii cu caracter politic si nu pot desfasura activitati politice in perioada in care sunt angajati ai AVAB.
    (2) Salariatilor AVAB li se interzice sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de alta natura care i-ar pune intr-o pozitie in care interesul lor personal ar intra in conflict cu obligatiile si indatoririle lor fata de AVAB.
    (3) Salariatii AVAB, membrii Consiliului de supraveghere si indrumare si membrii Comitetului de coordonare a restructurarii au obligatia de a pastra secretul profesional, fiindu-le interzisa folosirea sau dezvaluirea, in timpul activitatii in cadrul AVAB si apoi o perioada de 5 ani de la incetarea acesteia, de date sau fapte care, devenite publice, ar dauna intereselor AVAB sau ale bancilor carora li se aplica dispozitiile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 19^9
    (1) AVAB nu poate incheia contracte de natura celor prevazute la art. 10 si nu poate instraina, direct sau indirect, prin persoane interpuse, bunuri supuse valorificarii, prin contracte cu:
    a) debitorii cedati ori fidejusorii acestora;
    b) fostii proprietari ai bunurilor intrate in patrimoniul AVAB ca urmare a parcurgerii de catre aceasta ori de catre banca a unor proceduri de executare silita sau de realizare a garantiilor reale;
    c) sotul/sotia, rudele si afinii pana la gradul al patrulea inclusiv ale persoanelor prevazute la lit. a) si b) sau, dupa caz, actionarii, administratorii si directorii persoanelor juridice aflate in una dintre situatiile prevazute la lit. a) si b);
    d) succesorii in drepturi ai persoanelor prevazute la lit. a) si b);
    e) membrii Consiliului de supraveghere si indrumare, membrii Comitetului de coordonare a restructurarii si salariatii AVAB.
    (2) Contractele incheiate cu incalcarea dispozitiilor alin. (1) sunt nule de drept.
    Art. 19^10
    Persoanele prevazute la art. 19^9 alin. (1) lit. a) - d) sunt incompatibile cu calitatea de salariat al AVAB.
    Art. 19^11
    Persoanele angajate in cadrul AVAB, numite temporar intr-o functie de conducere, in cazul in care titularul lipseste din AVAB o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe langa salariul de baza al functiei, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.

    CAP. 4^2
    Debitori. Titluri executorii

    Art. 19^12
    Stingerea prin plata a datoriei publice interne rezultate din preluarea la aceasta datorie a activelor bancare cesionate la AVAB constituie o obligatie ce revine urmatoarelor categorii de debitori:
    a) persoanele fizice sau juridice care au contractat creditul, constituind debitori cedati in temeiul contractelor de cesiune;
    b) persoanele juridice rezultate din divizarea debitorului cedat, daca divizarea s-a facut in frauda creditorului; aceste persoane raspund in temeiul art. 998 din Codul civil;
    c) persoanele fizice sau juridice care au constituit garantii pentru restituirea creditului;
    d) persoanele care incepand cu data contractarii creditului au indeplinit functia de administrator, director general, director sau director executiv ori care au avut calitatea de actionar/asociat la societatea comerciala debitoare si din vina carora creditul nu a fost restituit ca urmare a schimbarii destinatiei acestuia sau a altor procedee pentru fraudarea creditorului; aceste persoane raspund in temeiul art. 998 din Codul civil pentru partea de credit nerestituit la scadenta, in perioada in care au avut calitatea sau au indeplinit functia mentionata;
    e) persoanele fizice sau juridice care, in baza unor raporturi stabilite cu persoanele prevazute la lit. a), b) si d), au dobandit, indiferent de titlu sau de modalitate, bunuri ori alte avantaje financiare in dauna obligatiei de restituire a creditului.
    Art. 19^13
    (1) Constituie titlu executoriu contractele sau conventiile de credit dintre banca si debitorul cedat ori alte titluri constatatoare ale creantelor, actele prin care s-au constituit garantii personale sau reale pentru restituirea acestor creante cesionate, potrivit legii AVAB, precum si orice alte acte sau intelegeri incheiate de aceasta pentru valorificarea creantelor preluate.
    (2) Pentru debitorii prevazuti la art. 19^12 lit. b), d) si e) AVAB, in masura in care constata existenta unor acte sau fapte care atrag raspunderea acestora, se va adresa instantei competente in vederea stabilirii raspunderii. In acest caz titlul executoriu il constituie hotararea prin care instanta a stabilit raspunderea, iar executarea silita va putea incepe dupa ramanerea definitiva a hotararii. La cererea AVAB instanta va putea incuviinta aplicarea unui sechestru asigurator prin ordonanta presedintiala chiar inaintea pronuntarii hotararii.
    (3) Orice act unilateral emis de debitor si acceptat de AVAB, in care debitorul recunoaste expres datoria si se angajeaza sa o achite in termenul si in conditiile stabilite de AVAB, constituie titlu executoriu si poate fi executat cu respectarea procedurii speciale reglementate de prezenta ordonanta de urgenta.
    (4) Conventiile de esalonare la plata a creantelor vor avea in vedere actualizarea valorii nominale si, dupa caz, a garantiilor si au putere de titlu executoriu.
    Art. 19^14
    Titlurile executorii emise de AVAB conform legii vor avea un obiect bine determinat si vor tine seama de faptul ca valorificarea activelor bancare trebuie actualizata la zi pentru a se evita deteriorarea drepturilor creditorului si pentru a se asigura recuperarea reala a efortului financiar de emitere a titlurilor de stat.
    Art. 19^15
    (1) Titlul executoriu se comunica debitorului si se pune in executare fara nici o formalitate.
    (2) Titlurile executorii emise in conditiile prezentului capitol se executa potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

    CAP. 4^3
    Blocarea conturilor, sechestrarea actiunilor si instituirea administrarii speciale

    Art. 19^16
    (1) Dupa comunicarea catre debitor a titlului executoriu AVAB poate dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor bancare de orice natura, pe care debitorul le detine in orice banca sau cooperativa de credit, indiferent de moneda in care sunt constituite. In termen de doua zile libere de la primirea ordinului institutiile respective vor confirma in scris blocarea conturilor.
    (2) Pe perioada blocarii disponibilitatilor din conturile bancare orice plata se poate face numai cu aprobarea prealabila, in scris, a AVAB, cu exceptia platilor in contul creantei detinute de AVAB si a privilegiilor legale.
    (3) Pe perioada blocarii disponibilitatilor din conturi banca va bonifica si va bloca inclusiv dobanda cuvenita debitorului, in conditiile convenite anterior blocarii.
    (4) Incalcarea prevederilor alin. (1) si (2) atrage nulitatea oricarei plati si raspunderea solidara a bancii cu debitorul, in limita sumelor sustrase blocarii.
    (5) Sumele din conturile blocate se vireaza in contul AVAB, la cererea acesteia, dupa validarea popririi.
    Art. 19^17
    (1) La cererea AVAB instanta poate incuviinta, prin derogare de la prevederile art. 907 si 908 din Codul comercial, in conditiile prevazute la cap. IV^4, sechestrul asupra actiunilor si partilor sociale si instituirea administrarii speciale la societatea comerciala care constituie debitorul cedat, la societatea comerciala care este debitoare potrivit art. 19^12 lit. b), precum si la societatea comerciala la care debitorii prevazuti la art. 19^12 detin, separat sau impreuna, cel putin 50% plus o actiune din capitalul social sau, dupa caz, majoritatea partilor sociale.
    (2) Sechestrul si masura administrarii speciale se aplica de la data inregistrarii hotararii definitive a instantei la registrul comertului.
    (3) Pe perioada sechestrului prevazut la alin. (1) drepturile fata de societatea comerciala, conferite de actiunile sau partile sociale sechestrate, se exercita de catre AVAB. Pe timpul administrarii speciale administrarea societatii comerciale se asigura de o persoana desemnata prin hotarare a instantei prevazute la alin. (1), la propunerea AVAB. Persoana propusa trebuie sa fie contabil autorizat, expert contabil, licentiat in studii economice sau in drept ori inginer si sa aiba 5 ani de activitate practica economica sau juridica. Administratorul va primi o indemnizatie bruta lunara, suportata de societatea comerciala. Pe data numirii administratorului special se suspenda de drept mandatul administratorilor in exercitiu.
    (4) Societatea comerciala supusa administrarii speciale nu va repartiza din profitul obtinut sume pentru dezvoltare, iar dividendele cuvenite actionarilor sau asociatilor, care sunt debitori ai creantelor bancare neperformante cesionate AVAB, se varsa in contul datoriei debitorului cedat.
    (5) Asumarea de catre societatea comerciala supusa administrarii speciale de noi obligatii care ar influenta negativ veniturile acesteia se poate face numai cu aprobarea prealabila a AVAB. Actul incheiat cu incalcarea acestei obligatii este nul de drept.
    (6) Raspunderea administratorului desemnat, atat fata de actionari sau asociati, dupa caz, cat si fata de AVAB se stabileste potrivit regulilor mandatului comercial.
    (7) Prevederile prezentului articol se aplica si societatilor comerciale la care actionari sau asociati sunt societati comerciale ce detin majoritatile prevazute la alin. (1) si care sunt controlate de debitorii prevazuti la art. 19^12 .

    CAP. 4^4
    Reguli speciale privind solutionarea litigiilor

    Art. 19^18
    Litigiile in legatura cu creantele neperformante preluate la datoria publica, in care AVAB este parte, se solutioneaza cu respectarea prevederilor prezentului capitol, completate in mod corespunzator cu dispozitiile Codului de procedura civila.
    Art. 19^19
    Cererile de orice natura privind drepturile si obligatiile in legatura cu activele bancare preluate de AVAB, inclusiv cele formulate pentru angajarea raspunderii civile a persoanelor fizice si juridice, altele decat debitorii definiti la art. 19^12, sunt de competenta Curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul paratului si se judeca de urgenta si cu precadere.
    Art. 19^20
    (1) Reclamantul este obligat sa comunice cererea, actele pe care se intemeiaza si, dupa caz, interogatoriul scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, inainte de depunerea acestora in instanta. Judecatorul nu va primi cererea fara dovada privind indeplinirea obligatiei de comunicare. Prevederile acestui alineat se aplica oricarei cereri, indiferent de natura ei, cu exceptia cererilor formulate in timpul judecatii sau a celor prin care se exercita o cale de atac.
    (2) Primul termen de judecata se stabileste la cel mult 15 zile de la data depunerii cererii de chemare in judecata.
    (3) Intampinarea este obligatorie si se depune cel tarziu pana la primul termen de judecata. Intampinarea, actele pe care se intemeiaza si, dupa caz, interogatoriul scris se comunica de catre parte, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, inainte de termenul prevazut la alin. (2). Nerespectarea obligatiei de comunicare prezuma renuntarea de catre parte la apararile ce puteau fi formulate prin intampinare si la probele in sustinerea acestor aparari.
    Art. 19^21
    (1) Orice cerere se judeca la primul termen, in afara cazului in care instanta dispune administrarea de probe noi. Daca din motive intemeiate partile nu sunt in masura sa isi prezinte apararile in mod complet, instanta va putea, in mod exceptional, sa acorde un termen in cunostinta de cel mult 7 zile.
    (2) Acelasi termen de 7 zile se acorda o singura data si pentru administrarea de probe noi, dispuse de instanta, la primul termen.
    Art. 19^22
    (1) Instanta este obligata sa pronunte hotararea in termen de 5 zile de la incheierea dezbaterilor si sa comunice partilor hotararea motivata in cel mult 10 zile de la comunicare.
    (2) Hotararea instantei poate fi atacata cu recurs.
    (3) In recurs nu se pot invoca aparari ce nu au fost formulate in fata instantei a carei hotarare este recurata, cu exceptia celor de ordine publica.
    (4) Daca admite recursul, prin aceeasi hotarare instanta este obligata sa solutioneze si fondul cauzei sau, daca se impune administrarea de probe noi, sa stabileasca termenul de judecata.
    (5) Termenele prevazute la art. 19^20 alin. (2), la art. 19^21 alin. (1) si (2) si la alin. (1) al prezentului articol se aplica si in situatia judecarii recursului.
    (6) Caile extraordinare de atac se pot exercita in conformitate cu dispozitiile Codului de procedura civila.
    Art. 19^23
    (1) Termenul de prescriptie a actiunilor indreptate impotriva AVAB este de 6 luni de la data la care s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca faptul sau actul pe care se intemeiaza actiunea, dar nu mai mult de 12 luni de la data producerii faptului sau incheierii actului, daca legea nu prevede un termen mai scurt.
    (2) Termenul prevazut la alin. (1), pentru acte sau fapte anterioare legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, curge de la data intrarii in vigoare a acesteia.

    CAP. 5^5
    Reguli speciale privind executarea silita

    Art. 19^24
    (1) Pentru executarea silita a titlurilor executorii, AVAB isi poate organiza corpul de executori proprii sau poate folosi executori judecatoresti.
    (2) Procedurile de executare silita pentru valorificarea activelor bancare de catre AVAB sunt puse in aplicare de catre corpul de executori proprii sau de catre executori judecatoresti.
    Art. 19^25
    Corpul de executori proprii se numeste prin ordin al presedintelui AVAB si are competenta deplina pe intregul teritoriu al tarii.
    Art. 19^26
    (1) Corpul de executori ai AVAB are obligatia de a face demersurile necesare pentru identificarea domiciliului sau sediului debitorului, precum si a bunurilor si veniturilor lui urmaribile.
    (2) Daca debitorul nu este gasit la domiciliu sau la sediul cunoscut, corpul de executori ai AVAB este obligat sa solicite organelor de politie sa faca cercetari, precum si sa ceara relatii de la oficiul registrului comertului, de la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, de la Garda Financiara sau de la orice alta persoana fizica sau juridica ori de la alte organe competente, in scopul stabilirii locului in care se afla debitorul si al obtinerii oricaror date detinute in legatura cu acesta sau cu bunurile sale.
    Art. 19^27
    Organele de politie, persoanele fizice si juridice, precum si celelalte organe competente prevazute la art. 19^26 alin. (2) sunt obligate sa dea de indata relatiile solicitate de corpul de executori, fara perceperea vreunei taxe ori a vreunui tarif.
    Art. 19^28
    Ori de cate ori este necesar politia are obligatia sa dea concursul executorilor AVAB, la cererea acestora, in indeplinirea, potrivit legii, a activitatii de executare silita.
    Art. 19^29
    (1) In exercitarea atributiilor ce le revin executorii AVAB pot:
    a) sa intre in orice incinta de afaceri a debitorului persoana juridica sau in alte incinte ale acestuia, in scopul identificarii bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit;
    b) sa intre in toate incaperile in care se gasesc bunuri sau valori ale debitorului persoana fizica, precum si sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile;
    c) sa solicite si sa cerceteze orice document sau element material care poate constitui o proba in determinarea bunurilor proprietate a debitorului.
    (2) Executorii pot intra in incaperile ce reprezinta domiciliul sau resedinta unei persoane fizice, cu consimtamantul acesteia, iar in caz de refuz executorul va cere autorizarea instantei judecatoresti competente, aplicandu-se dispozitiile Codului de procedura civila, privind ordonanta presedintiala.
    Art. 19^30
    Accesul executorului in locuinta, in incinta de afaceri sau in orice alta incapere a debitorului persoana fizica sau juridica se poate efectua intre orele 8,00 - 18,00, in orice zi lucratoare. Executarea inceputa va putea continua in aceeasi zi sau in zilele urmatoare. In cazuri temeinic justificate, cand exista pericolul instrainarii unor bunuri, accesul in incaperile debitorului va avea loc si la alte ore decat cele mentionate, precum si in zilele nelucratoare, cu autorizarea instantei.
    Art. 19^31
    In absenta debitorului sau daca acesta refuza accesul in oricare dintre incaperile prevazute la art. 19^29 , executorul nu poate sa patrunda in acestea decat in prezenta unui reprezentant al politiei si a 2 martori. Dispozitiile art. 19^29 alin. (2) sunt aplicabile, dupa caz.
    Art. 19^32
    Executorul va incepe executarea dupa comunicarea titlului executoriu prevazut la art. 19^13 alin. (1), cu mentiunea ca neachitarea de bunavoie a creantei in termen de 5 zile lucratoare de la primire da dreptul creditorului sa procedeze la executarea silita fara nici o alta somatie.
    Art. 19^33
    Dupa expirarea termenului prevazut la art. 19^32 se va putea proceda la sechestrarea bunurilor urmaribile apartinand debitorului si garantilor, urmand sa fie valorificate.
    Art. 19^34
    Executarea silita asupra tuturor bunurilor urmaribile apartinand debitorilor si garantilor se poate face dupa expirarea termenului prevazut la art. 19^32, fara incuviintarea instantei.
    Art. 19^35
    Dreptul corespunzator creantei preluate la datoria publica se executa inaintea oricarui alt drept, indiferent de natura acestuia sau de data la care a fost constituit, cu exceptia salariilor si a altor privilegii legale.
    Art. 19^36
    Aplicarea sechestrului, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 19^17, se face de executorii AVAB sau de executorii judecatoresti, care incheie un proces-verbal de sechestru.
    Art. 19^37
    (1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde:
    a) numele si prenumele celui care aplica sechestrul si numarul legitimatiei de executor;
    b) numele si prenumele debitorului (sau ale garantului, daca se sechestreaza bunurile acestuia) si ale altor persoane care sunt de fata (martori);
    c) mentionarea titlului executoriu, suma datorata si natura datoriei;
    d) enumerarea bunurilor urmaribile sechestrate (natura, gradul de uzura, dimensiunea etc.);
    e) eventualele obiectii facute de debitor;
    f) indicarea orei, zilei si locului sechestrului;
    g) natura sechestrului, daca este un sechestru cu ridicare, daca se numeste un custode sau daca se aplica sigilii;
    h) semnaturile partilor: executor, debitor sau, in lipsa lui, ale altor persoane majore care au asistat la aplicarea sechestrului, precum si, atunci cand este cazul, semnatura custodelui.
    (2) Daca debitorul refuza sa semneze, se va mentiona aceasta in procesul-verbal.
    (3) Procesul-verbal se intocmeste in 3 exemplare, dintre care un exemplar se va preda debitorului, un exemplar se depune la dosarul de executare silita si alt exemplar se preda AVAB.
    Art. 19^38
    Din momentul intocmirii procesului-verbal de sechestru potrivit art. 19^37 bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Atata timp cat dureaza executarea silita debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decat cu acordul AVAB. Nerespectarea acestei interdictii atrage raspunderea, potrivit legii, a celui vinovat.
    Art. 19^39
    (1) Daca bunurile sechestrate nu sunt ridicate si depozitate de executor, ele vor putea fi lasate in custodia debitorului sau a altor persoane desemnate de AVAB.
    (2) Cel care primeste bunurile in custodie va semna procesul-verbal de sechestru.
    Art. 19^40
    (1) In cazul in care nu au fost luate masurile asiguratorii pentru realizarea integrala a creantei si daca la inceperea executarii silite se constata ca exista pericol de instrainare, substituire sau sustragere de la urmarire a bunurilor urmaribile ale debitorului, sechestrarea lor va putea fi aplicata o data cu comunicarea titlului executoriu.
    (2) Sechestrul prevazut la alin. (1) se va aplica numai in temeiul autorizarii date de instanta judecatoreasca competenta. Dispozitiile referitoare la ordonanta presedintiala din Codul de procedura civila sunt aplicabile.
    Art. 19^41
    In vederea valorificarii executorul poate sa verifice daca bunurile sechestrate se gasesc la locul mentionat in procesul-verbal de sechestru si daca acestea nu au fost substituite sau degradate.
    Art. 19^42
    Bunurile raman sub sechestru pana la valorificarea lor sau pana cand AVAB ori, dupa caz, instanta competenta dispune ridicarea sechestrului.
    Art. 19^43
    Vanzarea silita a bunurilor urmarite se face dupa implinirea termenului prevazut in adresa de comunicare a titlului executoriu, fara incuviintarea instantei si fara efectuarea altei formalitati.
    Art. 19^44
    Vanzarea bunurilor urmarite silit se face prin licitatie publica organizata de o comisie din cadrul AVAB, numita prin ordin al presedintelui.
    Art. 19^45
    (1) Pretul de pornire a licitatiei se stabileste prin expertiza. Expertul se desemneaza de AVAB pe baza de contract.
    (2) Dupa stabilirea pretului de pornire licitatorul va publica cu cel putin 10 zile inainte de data licitatiei un anunt de vanzare intr-un cotidian national de larga circulatie si/sau intr-un cotidian local. Anuntul va cuprinde sintetic bunurile ce urmeaza sa fie licitate, ziua, ora si locul licitatiei, pretul de pornire si valoarea garantiei de participare stabilita de AVAB, domiciliul sau sediul debitorului, precum si mentiunea ca toti cei care poseda un drept real asupra bunurilor scoase la vanzare au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa faca licitatorului dovada acestuia pana in preziua licitatiei. Anuntul va fi comunicat in mod obligatoriu proprietarului bunului; daca acesta nu este gasit, procedura se considera indeplinita prin afisare la locul licitatiei si la sediul primariei locale in care se afla bunul.
    (3) Licitatia poate avea loc numai dupa expirarea termenului de 10 zile prevazut la alin. (2) si se va desfasura la locul stabilit de AVAB. Debitorul este obligat sa permita tinerea licitatiei in spatiile pe care le detine, daca sunt adecvate acestui scop.
    Art. 19^46
    Pentru participarea la licitatie ofertantii depun la licitator, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:
    a) dovada privind depunerea garantiei de participare;
    b) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
    c) pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului;
    d) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
    e) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;
    f) pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport.
    Art. 19^47
    (1) Comisia de licitatie verifica si analizeaza documentele de participare prevazute la art. 19^46 si afiseaza la locul licitatiei, cu cel putin o ora inaintea inceperii acesteia, lista cuprinzand ofertantii care au depus documentatia completa de participare.
    (2) Ofertantii se identifica dupa numarul de ordine de pe lista de participare, dupa care licitatorul anunta obiectul licitatiei, pasul de licitare stabilit valoric intre 5 - 15% din pretul de pornire, precum si modul de desfasurare a licitatiei; pasul de licitare se stabileste de comisia de licitatie.
    (3) Daca se prezinta un singur ofertant care ofera pretul de pornire, acesta este declarat adjudecatar.
    (4) In cazul in care la prima licitatie nu se ofera pretul de pornire sau nu s-a prezentat nici un ofertant, licitatorul va publica un nou anunt, cu respectarea prevederilor art. 19^45 alin. (2), care se aplica in mod corespunzator, in vederea tinerii unei noi licitatii. Pretul de pornire in acest caz este de 75% din pretul de pornire a licitatiei anterioare.
    (5) Daca la a doua licitatie nu se inregistreaza o oferta de cel putin 75% din pretul de pornire a primei licitatii sau daca nu s-a prezentat nici un ofertant, licitatorul va organiza o a treia licitatie, la care pretul de pornire este de 50% din pretul de pornire a primei licitatii.
    (6) Cand in cadrul unei sedinte nu au putut fi licitate toate bunurile, licitatia va continua in ziua lucratoare urmatoare, la ora anuntata de licitator inainte de inchiderea sedintei.
    Art. 19^48
    (1) Licitatia se adjudeca la pretul cel mai mare oferit. Plata in rate este permisa numai daca cumparatorul prezinta una dintre urmatoarele garantii: scrisoare de garantie emisa de o banca romana sau de o banca straina la care o banca romana este corespondenta; bilet la ordin avalizat de o banca agreata de AVAB; garantia personala a unui fidejusor, in conditiile Codului comercial, constand intr-o obligatie unilaterala si neconditionata de plata a ratei neachitate la termen, partial sau integral, de catre debitor. Garantia nu poate fi decat pentru plata integrala a ratelor si trebuie sa fie indestulatoare.
    (2) Plata in rate este permisa numai daca adjudecatarul achita un avans de minimum 30% din pretul de adjudecare. Garantia de participare poate fi considerata ca plata partiala a avansului.
    (3) Dupa licitarea fiecarui bun licitatorul intocmeste, in 3 exemplare originale, procesul-verbal de licitatie, care se semneaza de membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar si de proprietarul bunului, daca acesta participa la executare, si care va cuprinde in mod obligatoriu: modul in care s-a desfasurat licitatia, rezultatul acesteia, numele si prenumele sau denumirea proprietarului bunului si ale adjudecatarului cumparator, domiciliul sau sediul acestora, bunul cumparat, pretul, taxa pe valoarea adaugata dupa caz, termenul si modalitatea de plata a pretului si data vanzarii. Orice refuz de a semna se consemneaza in procesul-verbal de licitatie. In termen de doua zile lucratoare de la data intocmirii procesului-verbal de licitatie licitatorul va incheia si va elibera fiecarui cumparator, precum si debitorului un document care va cuprinde toate elementele mentionate mai sus si care indeplineste conditiile unui document specific, legal aprobat, conform legislatiei financiar-contabile. In acelasi termen licitatorul va dispune in scris restituirea garantiei, cu exceptia garantiei adjudecatarului, care se retine in contul pretului sau in contul AVAB, daca adjudecatarul refuza plata pretului la termenul si in modalitatea stabilite in procesul-verbal de licitatie.
    (4) In termen de doua zile lucratoare de la data platii pretului integral sau, in cazul vanzarii cu plata in rate, a platii avansului si a prezentarii garantiilor stabilite in procesul-verbal de licitatie licitatorul va transmite adjudecatarului cumparator si proprietarului bunului vandut silit cate un exemplar original al acestui proces-verbal. Pentru bunurile transmise prin vanzare silita procesul-verbal de licitatie constituie titlu de proprietate in baza caruia adjudecatarul este indreptatit sa procedeze la inregistrarea bunurilor adjudecate in evidenta contabila, sa solicite, dupa caz, inmatricularea mijloacelor de transport, inregistrarea la organele fiscale, efectuarea publicitatii imobiliare. Pentru bunurile vandute cu plata pretului in rate procesul-verbal de licitatie constituie titlu executoriu conform art. 19^13.
    Art. 19^49
    (1) In cazul in care la a treia licitatie nu se ofera pretul de pornire sau nu se prezinta nici un ofertant, AVAB va putea fie sa adjudece bunul in contul creantei, caz in care se va proceda la o diminuare a creantei cu 50% din pretul bunului stabilit prin expertiza potrivit art. 19^45 alin. (1), fie sa solicite evaluatorului o actualizare a valorii de piata stabilite anterior. In acest caz AVAB va relua procedura de vanzare prin licitatie pornind de la noul pret de referinta.
    (2) AVAB este autorizata sa identifice posibilitati de valorificare superioara pentru bunurile adjudecate potrivit alin. (1).
    (3) In situatia in care s-a procedat la adjudecarea de catre AVAB a bunului imobil supus executarii silite acesta va trece in proprietatea privata a statului si in administrarea AVAB, pe baza procesului-verbal de licitatie.
    (4) Acelasi regim il vor avea si bunurile imobile acceptate de AVAB ca dare in plata pentru stingerea obligatiei de plata de catre debitorul cedat, conventia de dare in plata constituind titlu de proprietate.

    CAP. 4^6
    Sanctiuni

    Art. 19^50
    (1) Constituie contraventie la prevederile prezentei ordonante de urgenta, daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiune, urmatoarele fapte:
    a) atribuirea unui activ bancar sau a unui pachet de active bancare unei persoane, cunoscand ca aceasta face parte din una dintre categoriile prevazute la art. 19^9 alin. (1);
    b) atribuirea unui activ bancar sau a unui pachet de active bancare unei persoane in dauna alteia care a formulat o oferta mai avantajoasa, potrivit criteriilor stabilite in oferta de vanzare;
    c) nerespectarea termenelor stabilite de AVAB, in cererile adresate in scris persoanelor prevazute la art. 15 alin. (1) si (2), pentru obtinerea de informatii.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevazute la alin. (1) lit. c), cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. Sumele se actualizeaza periodic in functie de rata inflatiei.
    Art. 19^51
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 19^50 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre Corpul de control al primului-ministru.
    Art. 19^52
    Contraventiilor prevazute la art. 19^50 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 si 26."
    26. Titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:
    "Dispozitii tranzitorii si finale"
    27. Articolul 20 se abroga.
    28. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica si in cazul creantelor bancare neperformante care sunt in curs de a fi preschimbate in actiuni sau in parti sociale la societatile comerciale debitoare si nu exclud utilizarea in continuare a acestei metode de valorificare a creantelor, chiar daca ea nu a fost inca initiata."
    29. Dupa articolul 21 se introduc articolele 22 - 35 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Valoarea activelor bancare preluate in alte conditii decat cele prevazute la art. 12^1 alin. (1) face obiectul regularizarii intre AVAB si banca cedenta, astfel incat operatiunea sa se incadreze in prevederile art. 12^1 alin. (1).
    Art. 23
    In cazul debitorilor societati comerciale la care statul sau autoritatile administratiei publice locale sunt actionari, care au evidentiate in conturile din bilant creante neperformante si creante bugetare restante, se pot aplica si metodele de stingere a creantelor bugetare restante prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 24
    (1) Litigiile in curs in legatura cu creantele bancare cedate AVAB, indiferent de faza in care se afla, vor continua si se vor solutiona cu aplicarea procedurii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. Actele procedurale incheiate raman valabile. La cererea AVAB aceasta procedura poate fi aplicata si executarilor silite incepute potrivit procedurii de drept comun. Actele de executare incheiate isi mentin valabilitatea.
    (2) Executarea silita inceputa de AVAB prin executorii proprii sau prin intermediul executorilor judecatoresti continua si pe parcursul solutionarii contestatiilor formulate de debitori, acestia avand dreptul intoarcerii executarii numai in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
    Art. 25
    (1) Debitorii pot contesta in justitie masurile dispuse de AVAB potrivit prezentei ordonante de urgenta si pot face contestatie la executare numai dupa depunerea unei cautiuni egale cu 20% din valoarea activului bancar supus valorificarii.
    (2) Dovada privind plata cautiunii prevazute la alin. (1) va insoti in mod obligatoriu contestatia debitorului fara care aceasta nu va putea fi inregistrata.
    (3) Verificarea cuantumului cautiunii se va efectua de judecatorul de serviciu la data inregistrarii cererii.
    Art. 26
    (1) AVAB poate accepta darea in plata a unui bun in vederea stingerii obligatiilor de plata.
    (2) Actul incheiat de AVAB pentru constatarea stingerii obligatiei de plata a debitorului, total sau partial, constituie titlu de proprietate, iar operatiunea de transfer al dreptului de proprietate, ca efect al darii in plata, este scutita de taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 27
    (1) Bancile cedente ale creantelor neperformante preluate la datoria publica raspund patrimonial pentru toate pagubele cauzate prin necomunicarea documentelor sau informatiilor catre AVAB, daca datorita acestui fapt nu s-a putut valorifica respectiva creanta.
    (2) Persoanele vinovate de transmiterea unor date incorecte sau de nepredarea tuturor documentelor si datelor necesare pentru executarea creantelor cedate AVAB raspund civil, contraventional sau penal, dupa caz, in conditiile legii.
    Art. 28
    Cererile formulate de AVAB si orice alte acte procedurale efectuate de si pentru aceasta in legatura cu valorificarea activelor bancare sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cautiuni si orice alte taxe.
    Art. 29
    AVAB este autorizata ca ori de cate ori in procesul de valorificare a activelor bancare este necesara aplicarea altor metode prevazute de lege la acea data, care creeaza posibilitati mai rapide si mai eficiente de valorificare, sa utilizeze acele metode separat sau impreuna cu metodele proprii.
    Art. 30
    Asigurarea serviciilor necesare in vederea indeplinirii atributiilor specifice se realizeaza pe baza unui regulament propriu, aprobat de Consiliul de supraveghere si indrumare.
    Art. 31
    Masurile intreprinse de AVAB in vederea executarii silite nu se suspenda ca urmare a declansarii procedurii reorganizarii judiciare sau a falimentului.
    Art. 32
    In vederea executarii silite a bunurilor urmarite AVAB poate solicita judecatorului-sindic luarea in posesie a acestora. Judecatorul-sindic va dispune ca administratorul sau, dupa caz, lichidatorul sa predea AVAB bunul afectat garantiei, in vederea valorificarii.
    Art. 33
    Bugetul de venituri si cheltuieli al AVAB, aprobat potrivit legii, se modifica in mod corespunzator, tinandu-se seama de prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 34
    Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului AVAB se aplica tranzitoriu pana la data inregistrarii, conform legii, a contractului colectiv de munca. La aceeasi data Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, se abroga.
    Art. 35
    La data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta urmatoarele acte normative se abroga:
    - Ordonanta Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 411 din 27 august 1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 151/2000;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 3 aprilie 2000;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 523 din 24 octombrie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare."
    Art. 2
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Guvernul, la propunerea AVAB, va aproba modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea si functionarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare.
    Art. 3
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 27 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                         PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 409/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 409 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 409/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu