Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1012 din 22 aprilie 2005

privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici, incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI
ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 396 din 11 mai 2005

    Avand in vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, ale art. 12 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 76/2005,
    in temeiul art. 19 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul-cadru pentru organizarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici, incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 207/2005 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici, incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc in cursul anului 2005 o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 din 7 martie 2005.
    (2) Examenele de promovare aflate in desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se vor finaliza potrivit prevederilor Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 207/2005.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

          Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,
                             Jozsef Birtalan

    ANEXA 1

                             REGULAMENT-CADRU
pentru organizarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici, incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea

    SECTIUNEA 1
    Activitati premergatoare desfasurarii examenului

    Art. 1
    (1) La examenul de promovare in clasa a functionarilor publici pot participa functionarii publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea.
    (2) Examenul de promovare in clasa se organizeaza de catre autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea functionarii publici, in conditiile prezentului regulament-cadru.
    (3) Cu cel putin 30 de zile inainte de data organizarii examenului de promovare in clasa, conducatorul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a acestuia are obligatia de a emite un act administrativ prin care stabileste:
    a) componenta comisiei de examen;
    b) data sustinerii examenului;
    c) bibliografia, pe baza propunerilor compartimentelor in care isi desfasoara activitatea functionarii publici care participa la examen.
    (4) Compartimentul de resurse umane are obligatia sa afiseze la sediul autoritatii sau institutiei publice, cu 30 de zile inainte de data organizarii examenului de promovare in clasa, data, ora, locul desfasurarii acestuia si bibliografia.
    (5) In cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data si ora desfasurarii examenului de promovare in clasa, compartimentul de resurse umane are obligatia de a afisa la sediul autoritatii sau institutiei publice modificarile intervenite in desfasurarea acestuia.
    Art. 2
    Functionarii publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, trebuie sa prezinte diploma de absolvire sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste absolvirea unei forme de invatamant superior de lunga ori de scurta durata, precum si o cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa, in termen de 10 zile de la data afisarii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Atributiile membrilor si secretarului comisiei de examen

    Art. 3
    (1) Examenul de promovare in clasa consta in 3 etape, dupa cum urmeaza:
    a) verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 1 alin. (1) si la art. 2;
    b) proba scrisa;
    c) interviul.
    (2) In aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a), comisia de examen va verifica indeplinirea urmatoarelor conditii:
    a) functionarul public sa fi absolvit o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata;
    b) functionarul public sa fi absolvit o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea;
    c) functionarul public sa fi depus cererea de inscriere la examenul de promovare in clasa, in termen de 10 zile de la data afisarii.
    (3) Pot participa la probele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) functionarii publici admisi de comisia de examen, in conditiile prezentului regulament-cadru.
    Art. 4
    (1) Probele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si c) se noteaza cu puncte de la 1 la 100.
    (2) Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari sau in rezolvarea unor teste-grila in prezenta comisiei de examen.
    (3) Promovarea fiecarei probe se face ca urmare a obtinerii punctajului minim de 50 de puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului. Punctajul final necesar pentru promovarea examenului este de minimum 100 de puncte si se obtine prin cumularea punctajului obtinut la fiecare dintre probele prevazute.
    Art. 5
    (1) Comisia de examen este formata din 3 functionari publici, dintre care cel putin unul detine o functie publica de clasa I.
    (2) Presedintele comisiei de examen este desemnat din randul membrilor, prin actul administrativ de constituire a comisiei.
    (3) Fiecare comisie de examen are un secretar de comisie, functionar public din cadrul compartimentului de resurse umane sau cu atributii in acest domeniu, prevazute in fisa postului, desemnat prin actul administrativ de constituire a comisiei.
    (4) Nu pot fi membri in comisia de examen persoanele care au calitatea de sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati.
    (5) Situatia de incompatibilitate poate fi sesizata de persoana in cauza, de oricare dintre candidati, de conducatorul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a examenului de promovare in clasa sau de catre orice alta persoana interesata. In acest caz conducatorul autoritatii sau institutiei publice, potrivit prevederilor prezentului regulament-cadru, va constata situatia de incompatibilitate si va lua masuri de inlocuire, in termen de doua zile de la data sesizarii, a membrului respectiv cu o alta persoana care sa indeplineasca conditiile cerute.
    Art. 6
    Comisiile de examen au urmatoarele atributii principale:
    a) verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 1 alin. (1) si la art. 2 si afiseaza la sediu, cu mentiunea "Admis" sau "Respins", lista functionarilor publici care pot participa la examen, cu maximum 5 zile inainte de data organizarii acestuia;
    b) stabilesc subiectele pentru proba scrisa;
    c) stabilesc planul interviului si realizeaza interviul;
    d) noteaza fiecare proba a examenului;
    e) transmit compartimentelor de resurse umane, prin secretarul comisiei, rezultatele examenului, pentru a fi comunicate candidatilor.
    Art. 7
    Secretarul comisiei de examen are urmatoarele atributii principale:
    a) vegheaza la respectarea procedurii de organizare si desfasurare a examenului;
    b) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de comisia de examen intreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia;
    c) asigura transmiterea rezultatelor examenului compartimentelor de resurse umane, pentru a fi comunicate candidatilor;
    d) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a examenului.

    SECTIUNEA a 3-a
    Procedura de desfasurare a examenului

    Art. 8
    (1) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei afisate, astfel incat sa reflecte capacitatea de analiza si sinteza a candidatului, in concordanta cu specialitatea in care functionarul public isi desfasoara activitatea, respectiv cu studiile superioare absolvite.
    (2) Comisia de examen stabileste doua seturi de subiecte pentru proba scrisa si punctajele ce vor fi acordate pentru fiecare subiect, inainte cu doua ore de inceperea acestei probe.
    (3) Seturile de subiecte se semneaza de membrii si de secretarul comisiei de examen.
    (4) Durata probei scrise se stabileste de comisia de examen in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.
    (5) Iesirea din sala pe durata desfasurarii examenului atrage eliminarea din examen, cu exceptia situatiilor de urgenta din care functionarii publici pot fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de examen sau de persoanele care asigura supravegherea.
    (6) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise comisia de examen prezinta candidatului seturile de subiecte si il invita sa extraga un plic cu subiectele de examen.
    (7) In incaperea in care are loc examenul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare ori a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanta. Nerespectarea acestor dispozitii atrage eliminarea candidatului din proba de examen.
    Art. 9
    (1) Interviul se sustine, de regula, in aceeasi zi, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
    (2) Fiecare membru al comisiei de examen poate adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, sex, stare materiala si origine sociala.
    (3) Intrebarile si raspunsurile la interviu se consemneaza in anexa la procesul-verbal intocmit de secretarul comisiei de examen, semnata de membrii comisiei si de candidat.
    Art. 10
    (1) La finalizarea examenului de promovare in clasa se intocmeste un proces-verbal care contine modul de desfasurare a celor doua probe si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii si de secretarul comisiei de examen.
    (2) Candidatul are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individuala redactata in cadrul probei scrise a examenului.

    SECTIUNEA a 4-a
    Notarea probelor si comunicarea rezultatelor

    Art. 11
    (1) Notarea probei scrise si a interviului se face, de regula, in termen de 24 de ore, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data sustinerii probelor.
    (2) Acordarea punctajului pentru fiecare proba se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen.
    (3) Se considera admis la examenul de promovare in clasa functionarul public care a obtinut punctajul minim necesar promovarii.
    (4) Punctajele obtinute, cu mentiunea "Admis" sau "Respins", se comunica candidatilor prin afisare la sediul autoritatii sau institutiei organizatoare a examenului de promovare in clasa, in termen de 3 zile de la sustinerea interviului.
    Art. 12
    Functionarul public nemultumit de rezultatul examenului de promovare in clasa se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    Art. 13
    Functionarii publici declarati respinsi se pot prezenta la urmatorul examen de promovare in clasa organizat de autoritatea sau institutia publica.
    Art. 14
    (1) Autoritatea sau institutia publica organizatoare a examenului de promovare in clasa are obligatia de a transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici rezultatele acestuia si solicitarea de transformare a posturilor pentru functionarii publici admisi, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 76/2005.
    (2) Dupa primirea avizului de transformare a posturilor conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a emite, in termen de 10 zile lucratoare, actul administrativ de numire in functia publica, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 76/2005.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1012/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1012 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1012/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu