Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1 din 07.01.2014

pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 31 din 15 ianuarie 2014SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.043 din 13 noiembrie 2013, întocmit de Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,în baza prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,ţinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Vladimir Alexandru Mănăstireanu
ANEXĂNORME privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Aplicare Prezentele norme reglementează măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea identificării câinilor cu stăpân. Articolul 2Definiţii În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)mijloc de identificare - microcip în care sunt înscrise informaţiile necesare identificării unice a animalului; b)microcip - dispozitiv pasiv de identificare cu ajutorul frecvenţei radio, programabil o singură dată, care respectă cerinţele standardului ISO 11784 şi anexei A a standardului 11785, utilizează tehnologia HDX sau FDX-B şi poate fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785; c)cititor - dispozitiv portabil sau staţionar capabil să citească codurile microcipurilor ce utilizează tehnologia HDX şi FDX şi să le afişeze electronic conform standardului ISO 11784; d)cod de ţară - cod format din 3 (trei) cifre, respectiv 642, reprezentând codul ISO al României, acordat în conformitate cu ISO 3166; e)cod unic de identificare - cod numeric alcătuit din 15 cifre utilizat pentru identificarea individuală a câinilor la nivel naţional, înscris pe un microcip a cărui structură este detaliată în anexa nr. 2; f)câine cu stăpân - orice câine identificat şi înregistrat conform prezentelor norme care aparţine unei persoane fizice sau juridice; g)utilizator al Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân - unităţi medicale veterinare de asistenţă înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, deţinut de către Colegiul Medicilor Veterinari, precum şi universităţile care deţin clinici veterinare universitare, care solicită şi sunt licenţiate de către Colegiul Medicilor Veterinari; h)identificator şi operator al Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân - orice medic veterinar de liberă practică titular al unei unităţi medicale veterinare de asistenţă, orice medic veterinar angajat al unei unităţi medicale veterinare de asistenţă şi medicii veterinari care îşi desfăşoară activitatea în clinicile veterinare universitare; i)identificare - ansamblu de operaţiuni şi proceduri care au ca scop individualizarea unui animal utilizând mijloace permanente de identificare, stabilite de prezentele norme; j)înregistrare - operaţiunea de culegere şi introducere în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân a datelor de identificare ale animalului, evenimentelor, informaţiilor veterinare şi a datelor de identificare ale proprietarului; k)Registru de evidenţă a câinilor cu stăpân - colecţie de informaţii aflată în gestiunea Colegiului Medicilor Veterinari, ce cuprinde datele de identificare ale animalului, evenimentelor, informaţiilor veterinare şi datele de identificare ale proprietarului, nominale, păstrate în formă electronică şi arhivate într-o bază de date; l)paşaport - document, conform modelului prevăzut de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulaţia necomercială a câinilor, pisicilor şi dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii şi ţări terţe şi cerinţele referitoare la format, punere în pagină şi limbă ale declaraţiilor care atestă respectarea anumitor condiţii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului; m)eveniment - fătarea, vânzarea, cumpărarea, pierderea, dispariţia, furtul, regăsirea, moartea unui câine, schimbarea adresei proprietarului, schimbarea proprietarului; n)licenţă de utilizator al Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân - drepturi de utilizare a Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân acordate de către Colegiul Medicilor Veterinari; o)furnizor de microcipuri - orice persoană juridică care produce, importă şi/sau comercializează pe teritoriul României microcipuri conforme cu cerinţele prezentelor norme; p)furnizor primar de carnete de sănătate şi/sau paşapoarte - orice persoană juridică care tipăreşte şi comercializează pe teritoriul României carnete de sănătate şi/sau paşapoarte conforme cu cerinţele prezentelor norme; q)furnizor secundar de carnete de sănătate şi/sau paşapoarte - orice persoană juridică care achiziţionează de la un furnizor primar şi comercializează pe teritoriul României carnete de sănătate şi/sau paşapoarte conforme cu cerinţele prezentelor norme; r)carnet de sănătate - document ce conţine cel puţin informaţiile prevăzute de anexa nr. 3. Articolul 3Obiective generale (1) Prezentele norme stabilesc activităţile, atribuţiile, responsabilităţile, regulile şi documentele referitoare la implementarea şi operarea Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân, denumit în continuare RECS, pe întreg teritoriul României, prin înregistrarea utilizatorilor, identificatorilor şi operatorilor RECS, identificarea individuală şi înregistrarea fiecărui animal şi a evenimentelor din viaţa lui, a proprietarului acestuia, înregistrarea informaţiilor veterinare şi scoaterea din evidenţă în cazul morţii. (2) Câinii circulă pe teritoriul României numai identificaţi şi înregistraţi potrivit prevederilor prezentelor norme şi însoţiţi de carnete de sănătate.(3) Utilizatorii RECS implicaţi în activitatea de identificare şi înregistrare a câinilor garantează confidenţialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.(4) Utilizatorii, identificatorii şi operatorii RECS se supun procedurilor de înregistrare la Colegiul Medicilor Veterinari, denumit în continuare CMV, în vederea obţinerii licenţei de utilizare care conferă drepturi de acces şi înregistrare a evenimentelor în RECS. (5) Câinii se identifică exclusiv prin implantarea unui microcip în termen de maximum 90 de zile de la fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora, de către medici veterinari din unităţile medicale veterinare de asistenţă înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, deţinut de către CMV, precum şi din universităţile care deţin clinici veterinare universitare, înregistraţi ca identificatori şi operatori ai RECS. Articolul 4Termene de identificare şi înregistrare(1) Câinii se identifică şi se înregistrează cu respectarea următoarelor termene:a)câinii nou-născuţi cu proprietar - în termen de maximum 90 de zile de la fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora; b)câinii adulţi cu proprietar - până la data de 1 ianuarie 2015 şi în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora şi cel mai târziu înaintea vaccinării contra rabiei; c)câinii proveniţi din adăposturile publice - în momentul adopţiei, înainte de a părăsi adăpostul; d)înregistrarea în RECS a câinilor identificaţi se realizează odată cu microciparea şi eliberarea carnetului de sănătate, în cazul prezentării proprietarilor la sediul utilizatorilor RECS, respectiv în maximum 5 zile de la implantarea microcipului, în cazul deplasării medicului veterinar la sediul proprietarului sau în cazul în care, din motive tehnice, nu a fost posibilă înregistrarea în RECS. (2) Câinii neidentificaţi şi neînregistraţi aflaţi în spaţiile publice sunt consideraţi câini fără stăpân şi sunt trataţi conform prevederilor legislaţiei specifice în vigoare.(3) Câinii identificaţi înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme cu un microcip cu cod unic de identificare corespunzător standardelor ISO 11784 sau 11785 vor fi înregistraţi în baza de date şi se vor emite carnete de sănătate noi, conform prezentelor norme.(4) Câinii identificaţi înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme cu un microcip care nu corespunde standardelor ISO 11784 sau 11785 vor fi identificaţi, înregistraţi şi se vor emite noi carnete de sănătate conform prezentelor norme. Articolul 5Condiţii (1) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 3, CMV se asigură că sunt îndeplinite următoarele condiţii:a)câinii cu stăpân sunt identificaţi şi înregistraţi în RECS; b)datele privind vaccinarea contra rabiei, deparazitarea şi sterilizarea sunt înregistrate şi actualizate; c)pentru fiecare câine identificat şi înregistrat se eliberează un carnet de sănătate cu serie şi număr unic; d)în cazul pierderii, deteriorării se eliberează un carnet de sănătate cu serie şi număr unic, asigurând trasabilitatea cu originalul; e)pentru câinii care părăsesc teritoriul României se eliberează la solicitarea proprietarului, suplimentar faţă de prevederile lit. c), un paşaport. (2) CMV va permite accesul tuturor proprietarilor de câini la RECS, în vederea verificării datelor şi documentelor de identificare, pentru animalele deţinute de către aceştia.(3) Condiţiile de utilizare a RECS se stabilesc de către CMV.(4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, controlează şi are acces necondiţionat la RECS. Articolul 6Înregistrarea utilizatorilor RECS(1) În vederea acordării drepturilor de acces şi a licenţei de utilizare a RECS, medicii veterinari de liberă practică, titulari ai unităţilor medicale veterinare, depun în scris sau electronic la CMV solicitarea de înregistrare ca utilizator al RECS, conform procedurilor CMV.(2) În vederea acordării drepturilor de acces şi a licenţei de utilizare a RECS pentru clinicile veterinare universitare, responsabilii acestora trebuie să depună în scris sau electronic la CMV solicitarea de înregistrare ca utilizator al RECS, conform procedurilor CMV.(3) În vederea verificării în RECS a câinilor capturaţi, persoanele responsabile din cadrul adăposturilor publice vor accesa RECS, conform procedurilor CMV.(4) CMV verifică îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare şi eliberează licenţa de utilizator al RECS.(5) În vederea înregistrării medicilor veterinari ca identificatori şi operatori RECS, aceştia se vor înregistra în baza de date, conform procedurilor CMV.(6) CMV poate retrage licenţa de utilizare a RECS în următoarele situaţii:a)la cererea utilizatorului; b)la constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale de funcţionare; c)la constatarea neîndeplinirii condiţiilor de exercitare a profesiei; d)la constatarea neîndeplinirii condiţiilor de utilizare a RECS; e)la solicitarea ANSVSA. Capitolul IIIdentificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân Articolul 7Obligaţiile proprietarilor (1) Proprietarii câinilor au obligaţia să identifice şi să înregistreze animalele în RECS în termen de 90 de zile de la fătare sau înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora.(2) Proprietarii de câini cu vârsta mai mare de 90 de zile la data intrării în vigoare a prezentelor norme au obligaţia de a identifica şi înregistra animalele în RECS până la 1 ianuarie 2015 sau înainte de vânzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei sau scoaterea în spaţii publice a acestora.(3) În vederea înregistrării câinilor, proprietarii au obligaţia de a solicita identificatorului şi operatorului RECS identificarea electronică cu microcip aprobat conform prezentelor norme, efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii conform prevederilor legale, înregistrarea în RECS, eliberarea carnetului de sănătate şi a paşaportului, după caz.(4) Pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (3), proprietarii câinilor au obligaţia să prezinte medicilor veterinari documentele şi informaţiile de identificare necesare.(5) În cazul deplasării câinilor în spaţiile publice pe teritoriul României, proprietarii acestora au obligaţia de a deţine asupra lor carnetul de sănătate al animalelor, care atestă efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare, precum şi identificarea şi înregistrarea în RECS.(6) În cazul deplasărilor în străinătate, suplimentar faţă de elementele descrise la alin. (5), proprietarii sunt obligaţi să deţină asupra lor şi paşaportul animalului.(7) Proprietarii de câini au obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică utilizator al RECS, în termen de 7 zile, evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariţie, furt, donaţie, moartea.(8) În cazul morţii animalului, proprietarii au obligaţia de a solicita medicilor veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legi, utilizatori ai RECS, scoaterea din evidenţă şi consemnarea morţii în carnetul de sănătate.(9) În cazul vânzării sau donării câinelui, atât vechiul, cât şi noul deţinător al câinelui au obligaţia să solicite utilizatorilor RECS să înregistreze în acest registru schimbarea datelor proprietarului şi noua adresă.(10) Proprietarii câinilor au obligaţia să achite contravaloarea costurilor legate de identificarea şi înregistrarea în RECS, a serviciilor prestate de către unităţile medicale veterinare de asistenţă sau de clinicile veterinare universitare.(11) La găsirea unui câine pierdut, persoanele care l-au găsit au obligaţia de a anunţa, după caz şi/sau proximitate, cea mai apropiată secţie de poliţie sau serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţat la nivelul unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială a fost găsit câinele, în vederea depistării şi anunţării proprietarului. Articolul 8Obligaţiile utilizatorilor, identificatorilor şi operatorilor RECS(1) Unităţile medicale veterinare de asistenţă sau clinicile veterinare universitare au obligaţia de a achiziţiona şi utiliza pentru identificarea câinilor exclusiv microcipuri care respectă cerinţele tehnice descrise în anexa nr. 1.(2) Utilizatorii RECS au obligaţia de a verifica şi actualiza permanent datele cu privire la animale, ca urmare a solicitării proprietarilor sau ca urmare a efectuării acţiunilor veterinare.(3) Medicii veterinari identificatori şi operatori ai RECS sunt responsabili de efectuarea identificării câinilor şi de înregistrarea acestora în RECS, potrivit legii.(4) Medicul veterinar identificator şi operator al RECS are următoarele obligaţii:a)să verifice identificarea câinilor prin scanarea-citirea microcipului implantat şi verificarea înregistrării în RECS, solicitând proprietarului carnetul de sănătate; b)să identifice câinii neidentificaţi, înregistrând totodată datele proprietarului acestora; c)să introducă în RECS, pe loc, după aplicarea microcipului şi efectuarea acţiunilor veterinare, datele cu privire la animalele identificate şi proprietarii acestora, conform formularului electronic de identificare; d)să completeze, să semneze, să parafeze carnetul de sănătate şi să înmâneze documentul proprietarului animalului; e)să elibereze paşapoartele câinilor la cererea proprietarilor; f)să respecte condiţiile şi procedurile stabilite de către CMV; g)să vaccineze contra rabiei doar câinii care sunt identificaţi conform prezentelor norme. (5) Medicii veterinari identificatori şi operatori ai RECS sunt recunoscuţi ca medici veterinari autorizaţi de către ANSVSA să vaccineze câinii contra rabiei, să completeze, să certifice, să parafeze, să semneze şi să stampileze rubricile aferente din paşaportul şi carnetul de sănătate al câinelui.(6) Toţi utilizatorii RECS trebuie să deţină un cititor capabil să citească microcipurile care respectă cerinţele tehnice descrise în anexa nr. 1.(7) Implantarea microcipului se realizează exclusiv de către medicii veterinari înregistraţi ca identificatori şi operatori ai RECS. Articolul 9Obligaţiile CMV (1) CMV are obligaţia de a răspunde solicitărilor privind accesul şi eliberarea licenţei de utilizator al RECS.(2) În vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute la alin. (1), CMV, cu respectarea condiţiilor legale de funcţionare şi de exercitare a profesiei, comunică condiţiile de utilizare şi eliberează licenţa de utilizare a RECS.(3) În cazul în care răspunsul la solicitările prevăzute la alin. (1) este negativ, CMV comunică solicitantului motivul respingerii cererii de acordare a licenţei de utilizator al RECS.(4) În cadrul activităţii de gestiune a RECS, CMV monitorizează activitatea utilizatorilor RECS şi comunică ANSVSA abaterile şi neconformităţile constatate.(5) În vederea gestionării RECS, CMV elaborează proceduri tehnice operaţionale cu informarea utilizatorilor RECS şi a ANSVSA.(6) În cazul sesizării unor abateri grave privind funcţionarea şi operarea RECS, CMV are obligaţia sesizării ANSVSA în vederea derulării de controale oficiale.(7) CMV are obligaţia de a retrage în 24 de ore licenţa de utilizator al RECS la neîndeplinirea de către acesta a condiţiilor legale de funcţionare, condiţiilor de exercitare a profesiei, condiţiilor de utilizare a RECS sau la solicitarea ANSVSA. Articolul 10Obligaţiile ANSVSA(1) ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, controlează activitatea privind RECS.(2) ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, are obligaţia de a răspunde sesizărilor CMV prin efectuarea controalelor oficiale. (3) ANSVSA efectuează controale la furnizorii de microcipuri şi la furnizorii primari de paşapoarte şi carnete de sănătate în vederea verificării respectării prevederilor prezentelor norme.(4) În cazul constatării nerespectării de către furnizori a prevederilor prezentelor norme, ANSVSA retrage acestora aprobarea de comercializare şi valabilitatea seriilor emise. Capitolul IIIIdentificarea câinilor în adăposturi Articolul 11Obligaţiile administratorilor şi personalului din adăposturilor publice(1) Administratorii adăposturilor publice au obligaţia de a dota, a instrui şi a verifica personalul de specialitate privind procedura de verificare a identităţii câinilor capturaţi în spaţiile publice.(2) Persoanele responsabile din cadrul adăposturilor publice au obligaţia de a verifica prin scanare cu un cititor dacă animalul are implantat un microcip.(3) În cazul depistării unui microcip, persoanele responsabile din cadrul adăposturilor au obligaţia verificării codului de identificare afişat în RECS şi comunicării rezultatului obţinut administratorilor adăposturilor publice.(4) În baza informaţiilor obţinute din RECS, administratorii adăposturilor publice au obligaţia informării proprietarilor privind regăsirea animalelor.(5) Câinii adoptaţi/revendicaţi se identifică şi se înregistrează în RECS în conformitate cu prevederile prezentelor norme, după emiterea deciziei de revendicare/adopţie, prin eliberarea unui carnet de sănătate în care sunt înscrise datele de identificare ale câinelui, datele de identificare ale proprietarului şi acţiunile sanitar-veterinare efectuate.(6) Activitatea descrisă la alin. (5) se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică organizaţi în condiţiile legii care au contractat activităţile veterinare din cadrul adăposturilor, conform prevederilor legale. Articolul 12Obligaţiile administratorilor adăposturilor private(1) Responsabilii adăposturilor private au obligaţia de a identifica şi de a înregistra câinii pe care îi deţin în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, câinii introduşi în adăposturile private vor fi identificaţi şi înregistraţi în RECS în termen de 5 zile de la data intrării în adăpost. Articolul 13Obligaţiile persoanelor care adoptă câini(1) Persoanele sunt obligate să adopte din adăposturi doar animale identificate şi înregistrate în RECS, cu acţiunile sanitar-veterinare efectuate conform prevederilor legale, pentru care s-a eliberat un carnet de sănătate valid.(2) Adăposturile publice şi private care deţin câini adoptaţi la distanţă sunt proprietarii de drept ai animalelor şi au obligaţia de a respecta cerinţele privind identificarea şi înregistrarea în RECS a animalelor cazate în acest scop. Capitolul IVGestionarea carnetelor, paşapoartelor şi a microcipurilor Articolul 14Gestionarea carnetelor de sănătate şi a paşapoartelor(1) În vederea înregistrării şi aprobării ca furnizor de carnete de sănătate şi/sau paşapoarte, fiecare furnizor va depune la ANSVSA o solicitare scrisă însoţită de un model/o mostră de carnet de sănătate şi/sau de paşaport.(2) ANSVSA, după verificarea conformităţii modelelor/ mostrelor de carnete de sănătate şi/sau de paşapoarte depuse, alocă serii şi numere unice tuturor furnizorilor aprobaţi.(3) ANSVSA va posta pe site-ul propriu lista furnizorilor aprobaţi cărora li s-au alocat serii şi numere unice pentru tipărirea carnetelor de sănătate şi/sau a paşapoartelor pentru animale de companie.(4) Unităţile medicale veterinare de asistenţă, universităţile care deţin clinici veterinare şi instituţiile publice care deţin câini de serviciu vor achiziţiona carnete de sănătate şi/sau paşapoarte doar de la furnizorii aprobaţi de către ANSVSA.(5) Carnetele de sănătate şi paşapoartele se completează şi se eliberează exclusiv de către unităţile medicale veterinare de asistenţă, universităţile care deţin clinici veterinare universitare şi instituţiile publice care deţin câini de serviciu utilizatori ai RECS, conform procedurilor CMV. Articolul 15Gestionarea microcipurilor(1) În vederea înregistrării şi aprobării ca furnizor de microcipuri, fiecare furnizor va depune la ANSVSA o solicitare scrisă însoţită de următoarele:a)dovada că deţine un angajament scris cu producătorul pentru furnizarea microcipurilor pe teritoriul României, în original (pentru producătorii din străinătate, aceasta va fi tradusă în limba română de către un traducător autorizat din România); b)copii legalizate ale rapoartelor de testare realizate de Comitetul Internaţional pentru Înregistrarea Animalelor (ICAR); c)fotografie în format digital a microcipului pentru care se solicită aprobarea; d)mostră de microcip pentru care se solicita aprobarea; e)copie a certificatului de înregistrare la Registrul comerţului, certificată de solicitant pentru conformitate cu originalul; f)copie de pe BI/CI al/a reprezentantului legal, certificată de solicitant pentru conformitate cu originalul. (2) ANSVSA, după verificarea conformităţii microcipurilor, va posta pe site-ul propriu lista furnizorilor şi a modelelor de microcipuri aprobate.(3) Unităţile medicale veterinare de asistenţă, universităţile care deţin clinici veterinare şi instituţiile publice care deţin câini de serviciu vor achiziţiona şi vor utiliza exclusiv microcipuri conforme prevederilor prezentelor norme, comercializate de către furnizori aprobaţi.(4) Furnizorii de microcipuri vor comercializa microcipuri aprobate exclusiv către unităţile medicale veterinare de asistenţă, universităţile care deţin clinici veterinare universitare şi instituţiile publice care deţin câini de serviciu, utilizatori ai RECS.(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), furnizorii de microcipuri pot comercializa microcipuri aprobate şi către consiliile locale, urmând ca acestea să le pună la dispoziţia utilizatorilor RECS cu scopul identificării şi înregistrării câinilor din localităţile aparţinând unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă.(6) În carnetul de sănătate, numărul de identificare al animalului de companie va fi aplicat sub formă de etichetă autocolantă.(7) În paşaport, codul de identificare al animalului de companie va fi scris de mână direct în rubrica „codul alfanumeric al transponderului“, fiind interzisă aplicarea de etichete autocolante care să conţină numărul microcipului. Articolul 16Dispoziţii finale(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, câinii achiziţionaţi de către cetăţenii români sau rezidenţi ai statului român, inclusiv cetăţeni din alte state membre ale Uniunii Europene, chiar şi cu titlu gratuit, vor fi înregistraţi şi/sau identificaţi, după caz, conform noilor prevederi, în termen de 5 zile.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, expunerea şi/sau comercializarea câinilor în petshopuri, canise şi expoziţii se efectuează doar dacă sunt identificaţi, înregistraţi şi însoţiţi de carnetul de sănătate.(3) Persoanele care au achiziţionat câini din petshopuri, canise sau expoziţii au obligaţia de a notifica medicul veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii, identificator şi utilizator al RECS, în termen de 7 zile, în vederea înregistrării noului proprietar în RECS.(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, niciun microcip implantat unui câine nu se poate elimina decât cu acordul ANSVSA.(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, niciun microcip care a fost folosit la identificarea şi înregistrarea unui câine nu poate fi reutilizat.(6) Orice altă modalitate de identificare alternativă nu se va putea utiliza pentru un câine care a fost deja identificat prin implantarea unui microcip. Câinii identificaţi printr-un mijloc de identificare alternativ se identifică prin microcipare şi se înregistrează în RECS.(7) În cazul în care microcipul implantat unui câine nu mai este funcţional, se va implanta un nou microcip, iar noul cod de identificare atribuit câinelui va fi înregistrat în RECS cu asigurarea legăturii dintre cele două coduri de identificare şi a trasabilităţii animalului.(8) După data de 31 decembrie 2014 este interzisă deţinerea de câini neidentificaţi şi neînregistraţi.(9) Prevederile prezentelor norme intră în vigoare la 60 de zile de data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 17Anexe Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme. ANEXA Nr. 1la norme CERINŢELE TEHNICE care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a câinilor existenţi pe teritoriul României 1. Cerinţe generale a)Microcipul se implantează parenteral, în condiţii aseptice, în zona gâtului, cu ajutorul unui implantator/unei seringi. b)Unicitatea codului trebuie garantată de către producător. c)Producătorul microcipului trebuie să fie înregistrat conform procedurilor Comitetului Internaţional pentru Înregistrarea Animalelor (ICAR).2. Microcipul folosit pentru identificarea câinilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)codul emis de transponder trebuie să fie unic; b)să permită o citire rapidă; c)să poată fi aplicat doar o singură dată; d)să fie steril, sterilizat cu o substanţă recunoscută şi aprobată la nivelul Uniunii Europene.3. Dimensiunile microcipului folosit pentru identificarea câinilor a)Diametrul microcipului folosit pentru identificarea câinilor trebuie să fie între 1,2 şi 2,2 mm. b)Lungimea microcipului folosit pentru identificarea câinilor trebuie să fie între 2,0 şi 15,00 mm. c)Greutatea maximă a microcipului folosit pentru identificarea câinilor trebuie să fie de 0,2 g.4. Cerinţele tehnice de performanţă ale microcipului folosit pentru identificarea câinilor a)Microcipul trebuie să fie un dispozitiv pasiv, numai pentru citit, fără surse de alimentare cu energie, care nu emite radiaţii şi nu are părţi în mişcare, constituit dintr-un circuit integrat şi o antenă, ambele incluse într-o capsulă de sticlă, transparentă, biocompatibilă şi tratată antimigraţie, care utilizează tehnologia HDX sau FDX-B, conform standardelor ISO 11784 şi anexei A a standardului ISO 11785. b)Microcipul trebuie să fie lizibil cu ajutorul unor cititoare conforme cu standardul ISO 11785, care pot citi transpondere HDX sau FDX-B şi trebuie să îndeplinească cerinţele stabilite de ISO 24631–3. c)Microcipul trebuie livrat cu următoarele tipuri de dispozitive: seringă de unică folosinţă cu ac steril sau aplicator refolosibil şi ace sterile şi cu 3 etichete autocolante cu numărul transponderului. d)Frecvenţa transponderului folosit pentru identificarea câinilor trebuie să fie de 134,2 kHz +/- 1,5 kHz. e)Structura codului microcipului va fi următoarea:

(i) primele 3 caractere ale transponderului reprezintă codul de ţară, conform standardului ISO 3166, pentru România acesta fiind 642;
(ii) următorul caracter reprezintă cifra zero;
(iii) următoarele 3 caractere reprezintă codul fabricantului;
(iv) următoarele 8 caractere reprezintă codul unic de identificare, utilizat pentru identificarea individuală a unui animal la nivel naţional.
f) Distanţa de citire a microcipului trebuie să fie:
(i) minimum 12 cm când este citit cu un cititor portabil;
(ii) minimum 50 cm când este citit cu un cititor staţionar.
g) Pentru a putea îndeplini cerinţele referitoare la distanţa de citire minimă, microcipurile trebuie să îndeplinească următorii parametri:
(i) transponderele HDX trebuie să aibă o putere minimă de activare a câmpului magnetic cel mult egală cu 1,2 mA, măsurată conform standardului ISO 246313, partea 7.6.5, şi vor dezvolta o amplitudine modulatoare echivalentă cu 10 mV, măsurată în conformitate cu standardul ISO 24631-3, punctul 7.6.7, la o putere a câmpului magnetic mai mică sau egală cu 1,2 mA;
(ii) transponderele FDX-B vor avea o putere minimă de activare a câmpului magnetic cel mult egală cu 1,2 mA, măsurată în conformitate cu standardul ISO 24631-3, partea 7.6.4, şi vor dezvolta o amplitudine de modulare echivalentă cu 10 mV, măsurată conform prevederilor standardului ISO 24631-3, partea 7.6.6; la o putere a câmpului magnetic cel mult egală cu 1,2 mA.

h)Transponderele HDX şi FDX trebuie să transmită codul stocat corect în condiţii de temperatură cuprinse între -20ºC şi + 40ºC şi în condiţii de umiditate cuprinse între 40% rH şi 80% rH. ANEXA Nr. 2la norme STRUCTURA MICROCIPULUI Codul unic de identificare al unui animal se va citi conform tabelului de mai jos:

Tipul mijlocului de identificare Codul de identificare al animalului Interpretarea caracterelor înscrise în transponderul folosit pentru identificarea câinilor
Microcip 6420XXX99999999 642 - codul de ţară 0 - cifra obligatorie cerută de ISO 11784 XXX - codul fabricantului 99999999 - codul unic de identificare al câinelui

ANEXA Nr. 3la norme Informaţii conţinute de carnetul de sănătate I. Carnetele de sănătate utilizate pe teritoriul României vor conţine minimum următoarele informaţii: A. Carnet de sănătate:

seria şi numărul unic al carnetului de sănătate (conform alocării efectuate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor);B. Date despre câine: 1. codul de identificare; 2. data naşterii; 3. specia; 4. rasă; 5. sex; 6. culoare; 7. semne particulare. C. Date despre proprietar 1: 1. numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului; 2. CNP-ul proprietarului/deţinătorului; 3. adresa:

localitate;

stradă;

număr;

judeţ.D. Date despre proprietar 2:

numele şi prenumele noului proprietar/deţinător;

CNP-ul proprietarului/deţinătorului 2;

adresa proprietarului/deţinătorului 2: localitate, stradă, număr, sat, judeţ.E. Date aferente acţiunilor veterinare la care este supus animalul: 1. data vaccinării/deparazitării; 2. serie valabilitate vaccin; 3. produsul antiparazitar utilizat; 4. semnătura şi parafa medicului veterinar. F. Instrucţiuni 1. Obligaţii ale proprietarilor:

(i) să identifice şi să înregistreze animalele în termen de 90 de zile;
(ii) să prezinte medicilor veterinari documentele şi informaţiile de identificare necesare;
(iii) să deţină asupra lor carnetul de sănătate al animalelor;
(iv) să deţină asupra lor şi paşaportul animalului în cazul deplasărilor în străinătate;
(v) să notifice medicului veterinar, în termen de 7 zile, evenimentele referitoare la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariţie, furt, donaţie, moartea;
(vi) să solicite medicilor veterinari scoaterea din evidenţă şi consemnarea morţii în carnetul de sănătate;
(vii) să solicite utilizatorilor Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân să înregistreze în acesta schimbarea datelor proprietarului şi noua adresă;
(viii) să deparaziteze periodic animalele;
(ix) să prezinte animalele pentru efectuarea vaccinării antirabice.

Vaccinarea contra rabiei a câinilor şi a pisicilor în vârstă de peste 3 luni în România este obligatorie. Pentru verificarea datelor câinelui în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân accesaţi: www.registru-caini.ro II. Opţional se poate imprima un QR Code conţinând legătura (URL) către pagina Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân pentru verificarea identităţii animalului şi a datelor înscrise în RECS.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu