Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.38 din 08.03.2019

pentru modificarea şi completarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2014
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 234 din 27 martie 2019SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 3.177/20.11.2018 al Direcţiei generale control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,luând în considerare Decizia Curţii Constituţionale nr. 23 din 23 ianuarie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi a sintagmei „numai după identificarea acestora", cuprinsă în art. 134 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, prin raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la „acţiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân", având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul INormele privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, literele k) şi q) se modifică şi vor avea următorul cuprins: k)Registru de evidenţă a câinilor cu stăpân - colecţie de informaţii în format electronic, aflată în gestiunea Colegiului Medicilor Veterinari, ce cuprinde datele de identificare ale animalului, evenimentele, informaţiile veterinare şi datele de identificare ale proprietarului, nominale, păstrate în formă electronică şi arhivate într-o bază de date, care permite asigurarea trasabilităţii unui animal de la momentul identificării şi înregistrării până la momentul ieşirii acestuia din sistemul informatic; ........ ................ ................ ................ ................ ................ q)furnizor secundar de carnete de sănătate şi/sau paşapoarte - orice persoană juridică ce achiziţionează de la un furnizor primar şi comercializează pe teritoriul României carnete de sănătate şi/sau paşapoarte conforme cu cerinţele prezentelor norme către unităţi medicale veterinare de asistenţă, universităţi care deţin clinici veterinare şi instituţii publice care deţin câini de serviciu, în calitate de utilizatori finali ai carnetelor şi paşapoartelor, şi care, la rândul lor, le eliberează direct către proprietarii de animale; 2. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)câinii adulţi cu proprietar - la solicitarea proprietarului şi în orice caz înainte de vânzarea, donarea sau scoaterea în spaţii publice a acestora; 3. La articolul 5 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: b^1) pentru fiecare câine vaccinat antirabic se eliberează un carnet de sănătate cu serie şi număr unic; 4. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) CMV raportează trimestrial către ANSVSA modalitatea prin care şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute la alin. (1)-(4). 5. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
(7) CMV notifică trimestrial către ANSVSA cazurile pentru care s-a dispus retragerea licenţei de utilizare a RECS şi detaliază modul în care s-a constatat neîndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. (6) lit. b)-d). 6. La articolul 8 alineatul (4), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: d)să completeze, să semneze, să parafeze carnetul de sănătate şi să înmâneze documentul proprietarului animalului pentru fiecare câine vaccinat antirabic; e)pentru câinii care părăsesc teritoriul României şi au fost identificaţi prin microcipare, să elibereze, la cererea proprietarilor, suplimentar faţă de carnetul de sănătate, un paşaport, doar dacă prin carnetul de sănătate se face dovada că animalul a fost vaccinat antirabic în ultimele 12 luni, iar în cazul rapelului ce a depăşit 12 luni de la ultima vaccinare, că nu au trecut mai puţin de 21 de zile de la ultima vaccinare antirabică, fără a fi depăşit termenul de un an de la ultima vaccinare; 7. La articolul 8 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins: e^1) pentru câinii care părăsesc teritoriul României şi au fost identificaţi prin microcipare, să elibereze, la solicitarea proprietarului, suplimentar faţă de carnetul de sănătate, un paşaport, cu condiţia ca datele înscrise în carnetul de sănătate al câinelui şi cele înscrise în RECS să certifice faptul că acesta a fost vaccinat antirabic după ce a fost identificat şi, în cazul primei vaccinări sau al rapelului ce a depăşit 12 luni de la ultima vaccinare, că nu au trecut mai puţin de 21 de zile de la data vaccinării, iar în cazul vaccinărilor de rapel, că acestea au fost efectuate în ultimele 12 luni, fără a fi depăşit termenul de un an de la ultima vaccinare; 8. La articolul 8 alineatul (4), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)să vaccineze contra rabiei doar câinii care, la momentul vaccinării, sunt însoţiţi de carnete de sănătate, conform prezentelor norme, sau pentru care se eliberează un carnet de sănătate, conform prezentelor norme, cu ocazia vaccinării. 9. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: (41 ) RECS permite doar înregistrarea codurilor alocate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor furnizorilor aprobaţi. 10. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: (51 ) Medicii veterinari de liberă practică ce au calitatea de identificatori şi operatori RECS sunt prestatori ai serviciilor de identificare a câinilor şi de înregistrare a acestora în RECS, potrivit legii, şi completează datele solicitate prin rubricaţia paşaportului doar în baza informaţiilor înregistrate în RECS şi/sau înscrise în carnetul de sănătate al câinelui şi le certifică prin parafare, iar responsabilitatea identificării şi înregistrării câinilor, potrivit legii, aparţine proprietarilor. 11. La articolul 9, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(5) În vederea gestionării RECS, CMV elaborează proceduri tehnice operaţionale pe care le supune avizării ANSVSA şi informează utilizatorii RECS asupra conţinutului acestora.
(6) În cazul sesizării unor abateri grave privind operarea în RECS şi încălcări ale prevederilor prezentei norme, CMV blochează temporar accesul utilizatorului/operatorului în cauză, analizează şi dispune, după caz, sesizarea comisiei de deontologie şi ANSVSA în vederea derulării de controale oficiale.
12. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, răspunde sesizărilor CMV prin efectuarea controalelor oficiale; anual se efectuează verificări privind corespondenţa datelor înscrise în RECS şi constatările din teren, prin sondaj, pentru un procent de minimum 10% din câinii identificaţi şi vaccinaţi. 13. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, legalizează paşaportul la solicitarea proprietarilor, dacă animalul de companie face obiectul unei mişcări în ţări terţe care solicită acest lucru, efectuând următoarele acţiuni:a)verificarea identităţii animalului şi coroborarea informaţiilor din RECS cu informaţiile din paşaport şi carnetul de sănătate; b)aplicarea, în colţul din dreapta sus al primei pagini a paşaportului, a unui timbru sec cu diametrul de 30 mm, în care se înscriu următoarele: A.N.S.V.S.A., în partea de sus, iar central, D.S.V.S.A. şi abrevierea judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi aplicarea ştampilei direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente în realizarea legalizării, în locul prevăzut la rubrica XI din paşaport. 14. La articolul 11, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: (41 ) În cazul în care codul de identificare nu se regăseşte în RECS, administratorii adăposturilor publice au obligaţia informării ANSVSA şi CMV. 15. La articolul 11, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) După emiterea deciziei de adopţie sau de revendicare, după caz, câinii neidentificaţi la intrarea în adăpost se identifică şi se înregistrează în RECS în conformitate cu prevederile prezentelor norme şi li se eliberează un carnet de sănătate în care sunt înscrise datele lor de identificare, datele de identificare ale proprietarului şi acţiunile sanitar-veterinare efectuate. 16. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Adăposturile publice şi private care deţin câini adoptaţi la distanţă sunt proprietarii de drept ai animalelor, acestea fiind în consecinţă înregistrate în RECS, şi au obligaţia de a respecta cerinţele privind identificarea şi înregistrarea în RECS a animalelor cazate în acest scop. 17. La articolul 14, după alineatul (5) se introduc două noi alineate , alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
(6) Fiecare furnizor autorizat de carnete de sănătate şi/sau paşapoarte pentru animalele de companie înscrie pe facturile fiscale pe care le emite la vânzarea carnetelor de sănătate şi/sau a paşapoartelor seria/intervalul de serii a/al acestora.
(7) Furnizarea/Eliberarea carnetelor de sănătate şi/sau a paşapoartelor pentru animalele de companie în alte condiţii decât cele prevăzute în prezentele norme este interzisă.
18. La articolul 15, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), furnizorii de microcipuri pot comercializa microcipuri aprobate şi către primării/consiliile locale, urmând ca acestea să le pună la dispoziţia utilizatorilor RECS cu scopul identificării şi înregistrării câinilor din localităţile aparţinând unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă. 19. La articolul 15, după alineatul (7) se introduc două noi alineate , alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:
(8) Fiecare furnizor autorizat de microcipuri pentru animalele de companie este obligat să înscrie pe facturile fiscale pe care le emite la vânzarea microcipului/microcipurilor seria/intervalul de serii a/al acestora.
(9) Furnizarea microcipurilor pentru animalele de companie în alte condiţii decât cele prevăzute în prezentele norme este interzisă.
20. La articolul 16, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(8) Deţinerea de câini neidentificaţi şi neînregistraţi este interzisă. 21. În anexa nr. 3, la punctul I, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: Pentru verificarea datelor câinelui în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân accesaţi: www.rompetid.ro.
Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Geronimo Răducu BrănescuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 38/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 38 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. TEAM LEADER CREDIT FIRM.has a făcut această diferență în industria de creditare. TEAM LEADER CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. TEAM LEADER CREDIT FIRMsay DA cand bancile dumneavoastra spun NU. În cele din urmă, vom finanța firma de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luați un împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Numele companiei: TEAM LEADER CREDIT FIRM Compania E-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. site-ul web: http://teamleaderloan.ucoz.site Motto: Investiții pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 38/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu