E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.94 din 16.10.2013

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 643 din 18 octombrie 2013SmartCity1

Având în vedere angajamentele legislative şi instituţionale pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) şi le-a asumat cu Fondul Monetar Internaţional şi cu reprezentanţii Comisiei Europene, care vizează modificarea cu celeritate aOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea armonizării cu cele mai bune practici internaţionale,luând în considerare recomandările Fondului Monetar Internaţional şi ale Comisiei Europene care vizează dimensionarea Consiliului A.S.F., în sensul reducerii numărului de la 11 la 9 membri, stabilirea calificării profesionale minime pe care trebuie să o aibă membrii Consiliului A.S.F., stabilitatea personalului din cadrul A.S.F. şi introducerea unor prevederi concrete care să prevadă regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese, atât pentru membrii Consiliului A.S.F. cât şi pentru salariaţii A.S.F.,în vederea respectării criteriilor de guvernanţă corporativă şi pentru sporirea transparenţei instituţionale şi a comunicării publice,întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, deoarece nu ar fi respectate termenele asumate de România în urma negocierilor cu organismele internaţionale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Dispoziţiile legale care privesc restricţii bugetare de orice natură aplicabile Băncii Naţionale a României se aplică şi Autorităţii de Supraveghere Financiară. 2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins: Articolul 41 Orice proiect de act normativ al autorităţilor publice centrale, cu excepţia celor iniţiate de membrii Parlamentului, care priveşte A.S.F. şi domeniile în care aceasta are atribuţii, se adoptă după ce în prealabil s-a solicitat avizul A.S.F. Avizul va fi transmis în termen de 15 de zile de la solicitare. 3. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) A.S.F. are calitate procesuală activă şi poate interveni în orice proces privind normele adoptate sau actele individuale emise de aceasta, precum şi în orice proces împotriva entităţilor reglementate sau persoanelor care se află într-o relaţie juridică cu acestea, fie în mod direct, fie în mod indirect, atunci când o astfel de acţiune este necesară în scopul protejării intereselor investitorilor, asiguraţilor, beneficiarilor fondurilor private de pensii şi a stabilităţii financiare. 4. La articolul 8, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(1) A.S.F. este condusă de un Consiliu format din 9 membri, dintre care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi 3 vicepreşedinţi, care sunt membri executivi. Fiecare dintre cei 3 vicepreşedinţi are atribuţii specifice corespunzătoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiară. În hotărârea Parlamentului României de numire a acestora se stabileşte sectorul de supraveghere financiară pentru care sunt numiţi. Ceilalţi 4 membri sunt membri neexecutivi......... ................ ................ ................ ................ ........ ............ (3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecţia candidaţilor ce urmează să fie numiţi membri ai Consiliului A.S.F. 5. La articolul 9, literele a^1) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a1) să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... g)să nu fie soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Preşedintele României, cu membrii birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, ai Guvernului sau ai Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României. 6. La articolul 9, după litera a1) se introduce o nouă literă, litera a2), cu următorul cuprins: „a2) să aibă o experienţă profesională în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare, de minimum 9 ani de la data absolvirii studiilor prevăzute la lit. a1);“. 7. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: „(2) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se face de către cele 4 comisii prevăzute la art. 8 alin. (2).“ 8. După articolul 17 se introduc două noi articole, articolele 171 şi 172 , cu următorul cuprins: „Art. 171 . - (1) Salariaţii A.S.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)să nu fie membri în consiliile de administraţie, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu deţină funcţia de director ori alte funcţii şi să nu presteze servicii la/pentru următoarele entităţi, cu excepţia Institutului de Management în Asigurări:1. entităţile care vizează activitatea intermediarilor în instrumente financiare şi a organismelor de plasament colectiv; 2. societăţile de administrare a investiţiilor; 3. entităţile care vizează activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi a altor activităţi în legătură cu acestea; 4. entităţile care vizează sistemul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare; 5. societăţile de investiţii financiare. b)să nu deţină ei şi/sau membrii familiilor lor până la gradul al doilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entităţilor prevăzute la lit. a) sau din drepturile de vot ori o participaţie care să permită exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie al acestora. În acest sens, la nivelul A.S.F. se va constitui un registru de tranzacţii personale în care salariaţii A.S.F. au obligaţia înregistrării participaţiilor deţinute; c)să nu ocupe funcţii de conducere în structurile sau organele de conducere, alese ori numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice.(2) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) au obligaţia să opteze, în termen de 30 de zile de la apariţia stării de incompatibilitate, între calităţile care au generat apariţia acesteia. Articolul 172 (1) Salariaţii A.S.F. pot candida pentru exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti.(2) Pe perioada în care un salariat A.S.F. candidează pentru exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, contractul individual de muncă se poate suspenda, la cerere acestuia, în condiţiile legii. 9. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Excedentul din bugetul de venituri şi cheltuieli înregistrat la sfârşitul anului se reportează în anul următor şi poate fi utilizat pentru finanţarea eventualelor deficite înregistrate de A.S.F. 10. După articolul 21 se introduc patru noi articole, articolele 211 , 212 , 213 , şi 214 , cu următorul cuprins: Articolul 211 Sunt supuse controlului ulterior al Curţii de Conturi numai operaţiunile comerciale efectuate de A.S.F., care se reflectă în bugetul de venituri şi cheltuieli şi în situaţiile financiare anuale. Articolul 212 (1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a legislaţiei care reglementează activitatea entităţilor reglementate şi/sau supravegheate de A.S.F., precum şi a reglementărilor şi a actelor individuale emise în aplicarea acestora se constată de A.S.F, ca urmare a exercitării de către direcţiile de specialitate a unui control permanent, periodic sau inopinat.(2) Efectuarea controlului periodic se hotărăşte de către Consiliul A.S.F.(3) Efectuarea controlului inopinat se hotărăşte de către Preşedintele A.S.F., care poate declanşa controlul din oficiu, sau la solicitarea oricăruia dintre cei 3 vicepreşedinţi prevăzuţi la art. 8 alin. (1), cu informarea prealabilă a Preşedintelui.(4) Consiliul A.S.F. poate aplica sancţiuni potrivit legislaţiei speciale în domeniu şi/sau poate dispune măsuri în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situaţii de nerespectare a dispoziţiilor legale constatate cu prilejul efectuării controlului. (5) Urmărirea aplicării sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la alin. (4) se face de către direcţiile de specialitate din cadrul A.S.F.(6) În urma desfăşurării controlului periodic sau inopinat se întocmeşte un proces-verbal.(7) Entitatea controlată are dreptul de a formula obiecţiuni la procesul-verbal prevăzut la alin. (6) în termenele stabilite prin reglementări ale A.S.F.(8) Procedura privind activitatea de control desfăşurată de A.S.F. se va stabili de către A.S.F. prin regulament. Articolul 213 Deciziile şi orice alte acte administrative emise de A.S.F se contestă conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 214 Contravenţiile prevăzute în legislaţia care reglementează activitatea A.S.F. se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei. Articolul II Persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 171 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, au obligaţia să opteze, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, între calităţile care au generat apariţia acesteia. Articolul III Numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu încadrare în numărul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea condiţiilor de numire, aşa cum au fost acestea modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se face de către Parlament, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul IV Numărul total de 718 posturi existente la data de 30 aprilie 2013 se va diminua la maximum 609 posturi, după aplicarea unei reduceri de 15% stabilite la data înfiinţării Autorităţii de Supraveghere Financiară. Articolul V Prevederile art. IV intră în vigoare la 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul VI Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţa de urgenţă, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul VII Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 63 alineatul 2, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Contravenţiile prevăzute la alin. 1 se constată şi se sancţionează după cum urmează: 2. La articolul 63, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 21, cu următorul cuprins: (21) Constatarea contravenţiilor se face de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu procedura prevăzută de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea


SmartCity5

COMENTARII la OUG 94/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 94 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu