Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 86 din 20 septembrie 2010

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 662 din 27 septembrie 2010Având în vedere contextul economic generat de nivelul actual al veniturilor colectate la bugetul de stat, care impune luarea de urgenţă a unor măsuri care să asigure atingerea ţintelor de deficit ale bugetului general consolidat în anul 2010 şi stabilitatea economică a României,

ţinând seama că nerespectarea angajamentelor asumate de România prin acordurile de împrumut încheiate cu organismele internaţionale poate determina pierderea instrumentelor financiare negociate, cu implicaţii grave asupra echilibrelor macroeconomice şi a potenţialului de relansare economică,

având în vedere, pe de o parte, impactul financiar considerabil asupra bugetului de stat, ca urmare a acordării nejustificate în raport cu nevoile reale a unor drepturi de asistenţă socială, iar pe de altă parte necesitatea asigurării unui cadru legal coerent şi unitar care să asigure acordarea măsurilor de protecţie socială persoanelor aflate în nevoie reală, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru modificarea reglementărilor ce stabilesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prin luarea în considerare a tuturor veniturilor realizate de beneficiarul dreptului.

In considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 162, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare."

2. La articolul 162, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:

„(41) Dacă familia sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

(42) La completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, solicitantul ajutorului social are şi obligaţia declarării bunurilor prevăzute la alin. (41)."

3. La articolul 1612, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, prevederile art. 162 alin. (4)-(42) aplicându-se corespunzător."

4. Articolul 1616 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.1616. - (1) Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, primarii dispun efectuarea prin sondaj de anchete sociale. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.

(2 ) Anchetele sociale prevăzute la alin. (1) se efectuează, după cum urmează:

a) pentru minimum 20% din numărul beneficiarilor, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale cu un număr de până la 20.000 de locuitori;

b) pentru minimum 15% din numărul beneficiarilor, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale cu un număr între 20.001 şi 50.000 de locuitori;

c) pentru minimum 8% din numărul beneficiarilor, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale cu un număr între 50.001 şi 100.000 de locuitori;

d) pentru minimum 3% din numărul beneficiarilor, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale cu un număr de peste 100.001 locuitori.

(3) In situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale sau în urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia nu a declarat corect numărul membrilor de familie şi/sau nu a completat lista bunurilor aflate în proprietate conform dispoziţiilor art. 162 alin. (42), dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

(4) In situaţia prevăzută la alin. (3), dacă se constată că fapta titularului constituie infracţiune, primarul are obligaţia să sesizeze organul de urmărire penală."

5. Articolul 1617 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1617. - (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale monitorizează şi controlează prin personalul împuternicit şi prin instituţiile abilitate din subordine aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

(2) La solicitarea agenţiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică şi gaze naturale, precum şi celelalte instituţii implicate au obligaţia de a furniza date şi informaţii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."

6. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi (2), art. 162 alin. (1), (2), (42) şi alin. (5)-(7), art. 164 alin. (1), (2), alin. (4)-(6) şi alin. (9), ale art. 166, 167, art. 168 alin. (1), art. 1610 alin. (1), (4) şi (8), ale art. 1612 alin. (3) şi (8), ale art. 1613 alin. (7) şi ale art. 1616 alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către:

a) organele cu atribuţii de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi (2), art. 162 alin. (1), alin. (42) şi alin. (5)-(7), art. 164 alin. (1), (2), alin. (4)-(6) şi alin. (9), ale art. 166, 167, art. 168 alin. (1), art. 1610 alin. (1), (4) şi (8), ale art. 1612 alin. (3) şi (8), ale art. 1613 alin. (7) şi ale art. 1616 alin. (1) şi (2);

b) organele cu atribuţii de control ale autorităţii administraţiei publice locale pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 164 alin. (1), (2), (4), (5) şi (9), art. 166, 167, art. 168 alin. (1).

(3) In situaţia în care sesizarea nerespectării dispoziţiilor art. 164 alin. (1), (2), (4), (5) şi (9), art. 166, 167, art. 168 alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în comun la alin. (2) se realizează de către unul dintre organele de control prevăzute la alin. (2), la verificarea efectuată de celălalt organ de control, în raportul de inspecţie sau de control se va consemna acest fapt şi nu vor fi aplicate din nou sancţiunile prevăzute la alin. (1).

(4) Incasarea de către furnizorii de energie termică a sumelor de la titularii de contract de furnizare a energiei termice, precum şi a fondurilor de la bugetul de stat şi bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele tip ESCROW constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (4) se fac de către organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice."

7. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. II. - Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2010-31 martie 2011, termenele prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2), art. 161, art. 162 alin. (5) şi la art. 164 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungesc cu maximum 20 de zile lucrătoare.

Art. III. - Prevederile art. I se aplică începând cu sezonul rece 1 noiembrie 2010-31 martie 2011.

Art. IV. - In termen de 30 zile de la aprobarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. V. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

ANEXA

(Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 5/2003)

LISTA

cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei

BUNURI IMOBILE:

- clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.

BUNURI MOBILE:

1. mijloace de transport*): autoturisme care depăşesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze;

2. utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

3. utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

4. utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

5. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

TERENURI:

Terenuri

Familii cu 1-3 persoane

Familii cu peste 3 persoane

1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1.000 m2 în zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală

2. Terenuri în zona colinară şi de şes

- arabil şi fâneaţă

2,00 ha

3,00 ha

- forestier

2,00 ha

3,00 ha

- vii, livezi, grădini de legume şi flori

1,00 ha

1,50 ha

3. Terenuri în zona montană

- forestier

2,00 ha

3,00 ha

- vii, livezi

1,50 ha

2,00 ha

- păşuni şi fâneţe

4,00 ha

5,00 ha

CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI:

1. peste 3 bovine;

2. peste 5 porcine;

3. peste 20 de ovine/caprine;

4. peste 15 familii de albine.

NOTĂ:

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

SURSA: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru stabilirea suprafeţelor terenurilor şi cursurilor de apă, precum şi pentru stabilirea numărului de categorii de animale.

*) Se exceptează mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum şi cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia biosferei „Delta Dunării".


SmartCity5

COMENTARII la OUG 86/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 86 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu