Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.35 din 28.06.2016

privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 30 iunie 2016SmartCity1

Realizarea cadastrului în România, prin înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor de pe teritoriul ţării, constituie o prioritate a Guvernului României, accelerarea implementării Programului naţional de cadastru şi carte funciară şi asigurarea punerii în aplicare a obiectivelor acestuia fiind vitale pentru dezvoltarea economică.Programul naţional de cadastru şi carte funciară este obligatoriu să fie implementat în perioada 2015-2023, iar România va beneficia în perioada 2015-2020 de importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune şi pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri.Accelerarea înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, prin proceduri simplificate de înregistrare sistematică, precum şi creşterea numărului imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară constituie obiective asumate de statul român, în considerarea principiului constituţional de a garanta proprietatea.Obiectivele referitoare la asigurarea înregistrării accelerate a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară au fost asumate de statul român prin numeroase angajamente internaţionale, motiv pentru care sunt necesare luarea de măsuri urgente pentru punerea în aplicare a acestui obiectiv şi eliminarea oricăror impedimente identificate în accelerarea ritmului de înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în interesul public al cetăţenilor şi statului român în ceea ce priveşte înscrierea dreptului de proprietate, cadastrul şi cartea funciară fiind definite de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, ca „un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu ţării".Importanţa naţională strategică a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară este recunoscută prin Memorandumul tehnic de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România din 5 noiembrie 2013, ratificat prin Legea nr. 31/2014.Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este unică autoritate în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare şi beneficiază, conform legii, de regim de finanţare mixtă, în scopul utilizării veniturilor proprii pentru finanţarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară, al cărui obiectiv constă în înregistrarea gratuită a imobilelor de la nivelul întregii ţări în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.Măsurile de accelerare a înregistrării sistematice este obligatoriu să fie luate cu maximă celeritate pentru a se realiza cu prioritate înregistrarea imobilelor situate în extravilan, pentru ca România să beneficieze de alocările financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune şi pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri.Neadoptarea ordonanţei de urgenţă ar conduce la disfuncţionalităţi în procesul de accesare a formelor de sprijin financiar şi la implementarea schemelor de plăţi în agricultură, în sectoarele vegetal şi zootehnic, în conformitate cu mecanismele prevăzute de legislaţia Uniunii Europene, respectiv regulamentele Parlamentului European şi ale Consiliului, obligatoriu de respectat, şi la neaccesarea în condiţii optime a celor circa 10,85 miliarde euro alocate României pentru perioada 2015-2020, în cadrul pilonului I al politicii agricole comune, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol al României.De asemenea, adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă are rolul de a asigura, ca urmare a intabulării terenurilor agricole din sectoarele cadastrale extravilane, implementarea noilor scheme de plăţi, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.Implementarea Programului naţional în termenul stabilit de Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 are rolul de a pune în aplicare principiile constituţionale referitoare la apărarea proprietăţii publice şi private de către statul român, asigurând înscrierea domeniului public şi privat al acestuia şi având rolul de a stabili o bază reală de impozitare a imobilelor.În cadrul negocierilor Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), aferent celui de-al doilea împrumut pentru dezvoltare de politici (DPL 2), a fost impusă condiţionalitatea adoptării unei noi legi în domeniul cadastrului şi cărţii funciare, cu raţionamentul că „Adoptarea noii legi este justificată de faptul că aceasta va reflecta cele mai bune practici europene privind guvernanţa corporativă şi va prevede servicii de cadastru profesionale, complete şi orientate către clienţi.", ceea ce impune în prealabil necesitatea reconfirmării caracterului instituţional unitar al activităţii de cadastru şi publicitate imobiliară din punctul de vedere al normelor referitoare la personal şi la reglementările aplicabile desfăşurării activităţii.În Acordul de parteneriat nr. 2014RO16M8PA001.1.2, semnat de România cu Comisia Europeană în luna august 2014, a fost inclus Obiectivul tematic nr. 11, având ca obiect Creşterea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi a părţilor interesate şi o administraţie publică eficientă, iar printre nevoile de dezvoltare menţionate în cadrul obiectivului tematic sunt prevăzute îmbunătăţirea serviciilor de înregistrare a terenurilor din mediul rural, integrarea datelor existente şi extinderea sistemului de înregistrare sistematică a proprietăţilor în zonele rurale ale României, fiind stabilită ca prioritate de finanţare: Dezvoltarea unui sistem naţional de cadastru pentru a oferi certitudine asupra titlului de proprietate, promovarea reformei funciare şi consolidarea efectivă a terenurilor, în sprijinul obiectivelor de dezvoltare ale României.Este obligatorie promovarea urgentă de măsuri legislative şi operaţionale necesare asigurării obiectivelor de a oferi certitudine asupra titlului de proprietate, de a promova reforma funciară, de a consolida terenurile, în sprijinul obiectivelor de dezvoltare ale României.În considerarea tuturor acestor angajamente internaţionale, coroborată cu analiza practicilor europene, precum şi pentru îndeplinirea obiectivului constituţional ca statul să asigure cetăţenilor certitudinea dreptului de proprietate, în cazul proprietăţii private, precum şi ocrotirea şi inalienabilitatea domeniului public al statului s-a impus identificarea urgentă de soluţii legislative de accelerare a înregistrării imobilelor din extravilan în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, prin:reglementarea posibilităţii utilizării veniturilor proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru asigurarea suportului financiar necesar autorităţilor administraţiei publice locale, pentru înregistrarea cu prioritate la nivel de sector cadastral a terenurilor agricole extravilane, precum şi a terenurilor intravilane, în situaţii de excepţie, care are rolul de a certifica situaţia tehnico-juridică a imobilelor, de a asigura o bază corectă de impozitare cu privire la aceste imobile, de a asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede termenul imperativ de 1 ianuarie 2017 ca termen de finalizare a aplicării legilor fondului funciar, ceea ce presupune eliberarea de la acea dată a tuturor titlurilor de proprietate la nivel naţional;

completarea reglementării existente referitoare la înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pentru proprietatea publică şi privată a statului;

reglementarea cărţii funciare a titlurilor de proprietate din sectorul cadastral, în care se vor înscrie şi celelalte drepturi reale constituite asupra imobilelor, o modalitate de înscriere a terenurilor din extravilan în privinţa cărora se înregistrează minusuri de suprafaţă la nivel de sector cadastral definit, prin menţionarea situaţiei drepturilor din titlurile de proprietate şi posibilitatea titularilor de a dispune de acestea, precum şi a posibilităţii deschiderii unor astfel de cărţi funciare pentru terenurile înscrise în societăţi agricole sau arendate, cu evidenţierea regimului juridic special al acestor terenuri, în ceea ce priveşte folosinţa, în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, şi a dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la arendă şi patrimoniu de afectaţiune.Finanţarea din bugetul de venituri proprii al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a deschiderii cărţilor funciare conform procedurii înregistrării sistematice, pentru imobilele situate în extravilan şi, pe cale de excepţie a celor din intravilan, este menită să sprijine procesul de restituire a proprietăţilor, conform legislaţiei speciale, şi să soluţioneze situaţiile generate de suprapunerile de terenuri, precum şi situaţiile generate de necesitatea stabilirii unor amplasamente legale şi a delimitării terenurilor proprietate a statului. Stabilirea unei modalităţi de finanţare a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare, pentru ca acestea să poată derula procedurile de achiziţionare a serviciilor de înregistrare sistematică, asigură obiectivul realizării şi apărării unui interes public, prin intabularea gratuită a imobilelor pentru cetăţeni şi stat. De asemenea, finanţarea realizării cu prioritate a lucrărilor de înregistrare a imobilelor este menită să asigure respectarea principiului constituţional de ocrotire a proprietăţii statului, în aplicarea prevederilor art. 136 din Constituţia României, republicată, precum şi a proprietăţii private, în aplicarea prevederilor art. 44 din Constituţie. Actualele dispoziţii ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, prevăd, în aplicarea pct. 31 lit. ii) din Memorandumul de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, ratificat prin Legea nr. 31/2014, care impune identificarea unor măsuri adecvate pentru o soluţionare rapidă a cazurilor de succesiuni nedezbătute, faptul că: „Plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării, de către notarii publici, a certificatului pentru înscrierea... a certificatelor de moştenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenţia Naţională, din veniturile proprii în aplicarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară.", fiind astfel necesară reglementarea în regim de urgenţă a unei norme la nivel de lege care să prevadă modalitatea de stabilire a cuantumului onorariilor ce se vor achita pentru plata certificatelor de moştenitor, emise în beneficiul moştenitorilor, în acord cu legislaţia incidentă. Întrucât agricultura şi ocrotirea proprietăţii publice şi private reprezintă priorităţile majore ale Guvernului, deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul I Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) În îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice, instanţele judecătoreşti, notarii publici, experţii judiciari, persoanele autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, precum şi executorii judecătoreşti au acces gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma şi serviciile on-line ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, în condiţiile reglementate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. 2. La articolul 3, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate , alineatele (61 ) - (64 ) , cu următorul cuprins: (61 ) Prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale prevăzut la alin. (6) se acordă şi se revocă dreptul de acces pentru orice alte persoane şi entităţi, se stabilesc seturile de date, tariful pe unitatea de timp, modul şi termenul de plată. Dreptul de acces poate fi revocat individual în condiţiile prevăzute de normele tehnice, fără un aviz prealabil, şi expiră odată cu sfârşitul perioadei pentru care a fost achitat tariful. (62 ) Accesul on-line pentru entităţile care au atribuţii specifice, prevăzute la alin. (6), este permis în vederea consultării cărţii funciare, planului cadastral, obţinerii pe cale electronică a datelor cadastrale necesare întocmirii şi transmiterii, inclusiv pe cale electronică, a actelor şi documentaţiilor cadastrale instrumentate, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară, precum şi în alte situaţii reglementate prin ordinul prevăzut la alin. (6). (63 ) Agenţia Naţională va asigura până la data de 31 decembrie 2017 punerea în aplicare a acestor dispoziţii. (64 ) Procedura comunicării actelor către birourile teritoriale se va stabili prin protocoale de colaborare aprobate prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, respectiv prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, şi prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, protocoale care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 3. La articolul 9, alineatele (8) , (32) şi (37) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(8) Procedura de eliberare şi termenul de plată a certificatelor prevăzute la alin. (7) se stabilesc prin protocol încheiat între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. Protocolul se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale şi hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(32) Plata destinată cofinanţării prevăzute la alin. (31) se face de către Agenţia Naţională, în limita bugetului aprobat, ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform unei proceduri stabilite prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(37) Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de geodezie, cartografie, fotogrammetrie şi aerofotografiere sunt avizate pentru conformitate cu reglementările specifice de către Agenţia Naţională, înainte de iniţierea procedurilor de achiziţie publică, sub sancţiunea neacordării avizului de începere a lucrărilor, respectiv a respingerii cererii de recepţie.
4. La articolul 9, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81 ) , cu următorul cuprins: (81 ) Cuantumul onorariului notarial achitat de Agenţia Naţională pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se stabileşte, în condiţiile legii, prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 5. La articolul 9, după alineatul (13) se introduc trei noi alineate, alineatele (131 ) -( 133 ), cu următorul cuprins: (131 ) În cazul în care notarii publici nu virează tarifele încasate, în termenul şi în condiţiile prevăzute la alin. (13), tarifele, inclusiv accesoriile aferente acestora, se stabilesc prin decizia oficiului teritorial, semnată de director şi de contabilul-şef, avizată de legalitate. Decizia oficiului teritorial constituie titlu executoriu, iar executarea silită se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. (132 ) Pentru neachitarea tarifelor încasate de către notarii publici la termenul prevăzut la alin. (13), se aplică dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţele datorate bugetului de stat. (133 ) Tarifele prevăzute de prezenta lege sunt creanţe bugetare asimilate creanţelor fiscale. 6. La articolul 9 alineatul (28), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)se organizează în cadrul Agenţiei Naţionale şi al unităţilor subordonate compartimente funcţionale de înregistrare sistematică a proprietăţilor imobiliare, ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale şi care urmăresc, în principal, coordonarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi la nivel naţional; 7. La articolul 9 alineatul (28), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d) , cu următorul cuprins: c)prin fişa postului se stabilesc atribuţiile corespunzătoare nivelului de pregătire profesională a întregului personal angajat în cadrul Agenţiei Naţionale şi al unităţilor subordonate, în vederea îndeplinirii activităţilor specifice instituţiei, inclusiv activităţile de recepţie şi cele corespunzătoare Programului naţional de cadastru şi carte funciară, indiferent de modul de finanţare; d)personalul angajat pentru implementarea Programului naţional în condiţiile prevăzute la lit. b) beneficiază de toate drepturile de natură salarială stabilite în condiţiile legii, în mod similar celor dobândite anterior de personalul angajat pe perioadă nedeterminată, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie. 8. La articolul 9, după alineatul (34) se introduc douăsprezece noi alineate, alineatele (341 )-(3412 ), cu următorul cuprins: (341) În cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se finanţează, în condiţiile legii, şi lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, care cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.(342) Prin excepţie de la prevederile alin. (341), în unităţile administrativ-teritoriale în care nu sunt terenuri în extravilan, unităţile administrativ-teritoriale beneficiare prevăzute la alin. (341) pot demara lucrările de înregistrare sistematică la nivelul sectoarelor cadastrale din intravilan. (343) Finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică prevăzute la alin. (341) şi (342) se efectuează prin alocarea fiecărei unităţi administrativ-teritoriale de sume de la bugetul Agenţiei Naţionale, prin bugetele oficiilor teritoriale, în limita bugetului aprobat şi a acordului Consiliului de administraţie, pe bază de contract de finanţare anual, care va conţine inclusiv clauze referitoare la procedura de monitorizare a lucrărilor de către Agenţia Naţională, prin oficiile teritoriale. (344) Alocarea sumelor aprobate cu destinaţia prevăzută la alin. (341) şi (342) unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare se realizează ca urmare a aprobării de către Consiliul de administraţie, de la o poziţie distinctă de transferuri, din bugetul Agenţiei Naţionale, prin bugetele oficiilor teritoriale, şi constituie surse de finanţare complementare pentru bugetele acestora. Sumele primite de unităţile administrativ-teritoriale se evidenţiază la o poziţie distinctă de venituri în bugetele acestora. (345) Agenţia Naţională decontează lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale în condiţiile alin. (341) şi (342), în limitele prevăzute la alin. (30) şi (31). (346) Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (347) În vederea asigurării finanţării complementare prevăzute la alin. (343) şi (344), unităţile administrativ-teritoriale care intenţionează demararea lucrărilor de înregistrare sistematică a terenurilor la nivel de sector cadastral pentru îndeplinirea obiectivului finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform alin. (341) şi (342), au obligaţia de a transmite oficiilor teritoriale în raza cărora sunt situate sectoarele cadastrale, solicitarea de a se încheia contractul de finanţare, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a procedurii prevăzute la alin. (346). (348) La împlinirea a 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (347), oficiile teritoriale vor notifica unităţile administrativ-teritoriale care nu au solicitat încheierea contractului de finanţare, pentru a solicita încheierea contractului în termen de 15 zile de la primirea notificării, sub sancţiunea pierderii finanţării. (349) Unităţile administrativ-teritoriale care au iniţiat lucrări de înregistrare sistematică prin protocoale de colaborare încheiate cu Agenţia Naţională, precum şi unităţile administrativ-teritoriale incluse în Programul naţional de cadastru şi carte funciară, prin proceduri iniţiate de Agenţia Naţională, sunt exceptate de la prevederile alin. (341) şi (342). (3410) Efectuarea lucrărilor de înregistrare sistematică derulate în condiţiile alin. (341) şi (342) se face cu respectarea dispoziţiilor alin. (7)-(9), precum şi a dispoziţiilor art. 11 alin. (2)-art. 17. (3411) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale finanţării complementare prevăzute la alin. (341) şi (342) au obligaţia de a respecta legislaţia în materia achiziţiilor publice în vigoare, în ceea priveşte organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii, respectarea obligaţiilor din contractele de finanţare, precum şi a modului de utilizare a sumelor alocate din bugetul Agenţiei Naţionale prin program, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate. (3412) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare au obligaţia să transmită Agenţiei Naţionale toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin program a obiectivului prevăzut la alin. (341) şi (342) şi sunt responsabile pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate. 9. La articolul 9, alineatul (36) se abrogă. 10. La articolul 9, după alineatul (37) se introduce un nou alineat, alineatul (38) , cu următorul cuprins: (38) Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară sunt stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi conţin, în principal, activităţile aferente etapelor prevăzute la art. 11 alin. (2). 11. La articolul 10, după alineatul (4) se introduc şase noi alineate , alineatele (5) - (10) , cu următorul cuprins: (5) În scopul accelerării înregistrării sistematice, precum şi al creşterii numărului imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, Agenţia Naţională, prin oficiile teritoriale, poate deschide cărţi funciare din oficiu, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, prin conversia în format electronic a informaţiilor existente în evidenţele oficiilor teritoriale referitoare la drepturile reale pentru care au fost îndeplinite formalităţile legale de publicitate, precum şi a informaţiilor grafice şi textuale ale imobilelor.(6) Ulterior finalizării înregistrării efectuate potrivit alin. (5), se vor afişa opisul alfabetic al proprietarilor, precum şi registrul cadastral.(7) Afişarea documentelor prevăzute la alin. (6) se face conform mijloacelor prevăzute pentru înregistrarea sistematică, respectiv prin publicarea şi afişarea, la nivel central, pe pagina de internet special creată de către Agenţia Naţională în acest scop, iar contestarea acestora se poate face şi electronic, inclusiv pe pagina de internet special creată de către Agenţia Naţională în acest scop, şi se soluţionează prin proces-verbal, care se contestă în condiţiile art. 14 alin. (4).(8) Titularii drepturilor asupra imobilelor înscrişi în cărţile funciare deschise potrivit prevederilor alin. (5) au la dispoziţie un termen de un an de la data deschiderii din oficiu a cărţilor funciare, în care pot să solicite actualizarea gratuită a acestora.(9) În cărţile funciare astfel înfiinţate se vor face menţiunile corespunzătoare referitoare la deschiderea acestora din oficiu, prin convertirea informaţiilor existente, precum şi cu privire la posibilitatea îndreptării erorilor sau actualizării înscrierilor după caz, în termen de un an de la data deschiderii.(10) Actualizarea evidenţelor astfel convertite se poate efectua şi prin deschiderea din oficiu a cărţilor funciare la finalizarea înregistrării sistematice, prin redarea realităţii din teren, potrivit dispoziţiilor alin. (1), ca urmare a parcurgerii etapelor prevăzute la art. 11 alin. (2). 12. La articolul 11, după alineatul (22) se introduc unsprezece noi alineate, alineatele (221 )-(2211 ), cu următorul cuprins: (221) În cazul imobilelor, respectiv terenuri cu sau fără construcţii situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor fondului funciar, indiferent dacă au fost sau nu înregistrate anterior în sistemul integrat şi dacă sunt împrejmuite sau nu, în măsura în care există deficit de suprafaţă în sectorul determinat şi nu se pot stabili amplasamentele şi suprafeţele terenurilor, se va înfiinţa o carte funciară a titlurilor de proprietate din sectorul cadastral, în care se vor înscrie şi celelalte drepturi reale constituite asupra imobilelor. (222) În aplicarea dispoziţiilor alin. (221), persoana autorizată procedează la identificarea limitelor sectoarelor cadastrale care sunt stabilite de Agenţia Naţională, după cum urmează: a)efectuează lucrări de măsurare a sectorului cadastral determinat, cu precizarea limitelor stabile în timp ale acestuia şi a situării în planul cadastral în cazul înregistrării sporadice; b)verifică şi preia informaţiile din sistemul integrat pentru cărţile funciare deschise în sectorul respectiv; c)identifică amplasamentele imobilelor din sector pentru care nu s-au deschis cărţi funciare, pe baza titlurilor de proprietate şi a limitelor indicate de către titular, de către reprezentantul autorităţii publice locale şi de către alte persoane interesate; d)dacă, pe baza verificărilor pe teren, titularii drepturilor de proprietate sunt de acord cu amplasamentele corectate şi cu suprafeţele reduse şi propuse de persoana autorizată, pe baza măsurătorilor efectuate, acesta va lua act de acordul proprietarilor din sector, pe baza declaraţiilor acestora cuprinse în fişele interviu semnate şi de către titularii drepturilor de proprietate. În caz contrar, persoana autorizată finalizează documentaţia cadastrală pentru întregul sector în care este situată, căreia i se va aloca un singur număr cadastral şi stă la baza înfiinţării cărţii funciare a titlurilor de proprietate din sector, cu indicarea titularilor drepturilor de proprietate, precum şi a deschiderii cărţilor funciare individuale derivate, în care sunt înscrişi titularii drepturilor din sectorul respectiv.(223) Cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector va cuprinde înscrierea în partea I a suprafeţei de teren identificată conform măsurătorilor, iar în partea a II-a a titularilor drepturilor de proprietate. (224) Titularii drepturilor de proprietate vor fi înscrişi în cărţi funciare individuale derivate din cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector, în care se menţionează titularul dreptului de proprietate asupra parcelelor din titlurile de proprietate. (225) Actualizarea cărţilor funciare individuale derivate din cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector cu geometria individuală a imobilelor, se poate realiza pe baza acordului unanim al proprietarilor cu privire la recunoaşterea limitelor şi a amplasamentelor, precum şi a suprafeţei imobilelor, iar în lipsa acordului unanim, pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive. (226) Proprietarul înscris în cartea funciară individuală derivată din cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector poate exercita liber prerogativele dreptului său de proprietate, potrivit legii, în regim de carte funciară. (227) Dispoziţiile alin. (221)-(226) sunt aplicabile şi înregistrării sporadice, caz în care cartea funciară se va deschide la cererea oricărui proprietar din sectorul în care au fost emise titlurile de proprietate, iar detaliile tehnice referitoare la modalitatea de întocmire a documentaţiei cadastrale se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. (228) În cazul terenurilor agricole care fac obiectul dispoziţiilor Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, se înfiinţează cartea funciară a titlurilor de proprietate din sector, cu notarea corespunzătoare în partea a II-a a aportului de folosinţă a terenului în favoarea entităţii agricole astfel constituite, în aplicarea dispoziţiilor art. 31-33 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. (229) Prevederile alin. (228) sunt aplicabile terenurilor agricole arendate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, caz în care în cartea funciară se notează arenda asupra imobilului. (2210) În cazul imobilelor înscrise în cărţi funciare ai căror proprietari au calitate de arendatori sau fac obiectul Legii nr. 36/1991, cu modificările ulterioare, dispoziţiile privind deschiderea cărţii funciare a titlurilor de proprietate din sector sunt aplicabile în mod corespunzător, arendaşul sau entitatea juridică urmând să solicite deschiderea acestei cărţi funciare. (2211) În aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la obligativitatea respectării regimului juridic special aplicabil anumitor categorii de bunuri imobile, înstrăinarea imobilelor din cărţile funciare astfel înfiinţate se face cu respectarea limitelor legale instituite de legislaţia specială, în ceea ce priveşte respectarea destinaţiei speciale a terenului şi dreptului de preempţiune. 13. La articolul 12, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(9) Persoana autorizată care efectuează lucrările de înregistrare sistematică şi cel puţin un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale identifică proprietarii, posesorii sau alţi deţinători şi întocmeşte documentele tehnice. 14. La articolul 12, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (91 ) -( 93 ), cu următorul cuprins: (91) Activitatea de verificare şi recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică şi a documentelor tehnice prevăzute la alin. (1) se face de către Comisia de la nivelul oficiului teritorial, formată din personal de specialitate, numită prin decizie a directorului oficiului teritorial. Verificarea şi recepţia se vor putea face şi în etape, pe sectoare cadastrale, înainte de finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale. (92) Activitatea de verificare şi recepţie prevăzută la alin. (91) poate fi externalizată, prin excepţie de la dispoziţiile art. 6 alin. (2), prin contractarea în acest sens de servicii specializate în condiţiile legii. (93) După verificare şi recepţie, pentru a fi aduse la cunoştinţa publică, documentele tehnice prevăzute la alin. (1) se integrează în sistem şi: a)sunt transmise de către oficiul teritorial autorităţii administraţiei publice locale în vederea afişării publice, în condiţiile art. 14 alin. (1), prin publicare pe pagina proprie de internet a acesteia, precum şi la sediul consiliului local respectiv. Anunţul privind afişarea publică a documentelor tehnice se publică într-un ziar de largă circulaţie, într-un ziar local, precum şi prin alte mijloace de comunicare; b)se afişează pe pagina de internet special creată în acest scop de către Agenţia Naţională, unică la nivel naţional. 15. La articolul 14, alineatele (2) , (5) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează, în termen de 60 de zile de la data afişării, şi sunt însoţite de documente doveditoare. Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare de la nivelul oficiului teritorial, numită prin decizie a directorului oficiului teritorial, soluţionează cererile în perioada de afişare publică, dar nu mai târziu de 60 de zile de la finalizarea perioadei de afişare, conform unei proceduri stabilite prin regulament, aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(5) Înscrierile în noua carte funciară se realizează din oficiu, pe baza documentelor tehnice ale cadastrului integrate în sistem pentru fiecare sector cadastral în parte, potrivit art. 14 alin. (1) şi, după caz, rectificate potrivit art. 11 alin. (2) lit. m), conform unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Directorul general al Agenţiei Naţionale poate emite instrucţiuni cu privire la modul de lucru în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(9) În perioada de efectuare a înregistrării sistematice, precum şi ulterior integrării documentelor tehnice în sistem, până la finalizarea soluţionării cererilor de rectificare, în cuprinsul cărţilor funciare ale imobilelor situate în unitatea administrativ-teritorială respectivă se va menţiona din oficiu faptul că acestea fac obiectul Programului naţional de cadastru şi carte funciară.
16. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31 ) , cu următorul cuprins: (31 ) Situaţia cadastral-juridică a imobilelor, inclusiv planul cadastral, se actualizează ca urmare a soluţionării cererilor de rectificare, în condiţiile legii, la cerere sau din oficiu. 17. La articolul 14, după alineatul (9) se introduc patru noi alineate , alineatele (91 ) -( 94 ), cu următorul cuprins: (91) În situaţia în care, cu prilejul înregistrării sistematice nu se pot identifica codurile numerice personale, respectiv codurile unice de înregistrare ale anumitor titulari de drepturi asupra imobilelor, documentele tehnice se recepţionează, iar în partea a II-a a cărţii funciare se vor efectua menţiuni cu privire la lipsa codului numeric personal, respectiv lipsa codului unic de înregistrare. (92) Ulterior înfiinţării din oficiu a cărţilor funciare, la întocmirea actelor de dispoziţie asupra imobilelor este obligatoriu ca în actul juridic să se menţioneze codul numeric personal, respectiv codul unic de înregistrare al titularului dreptului de proprietate. (93) Menţiunile referitoare la lipsa codului numeric personal, respectiv a codului unic de înregistrare al titularului dreptului înscris în cartea funciară pot fi actualizate, la cererea persoanei interesate, prin prezentarea înscrisului prevăzut de lege. (94) Cărţile funciare deschise ca urmare a primei înregistrări sistematice vor indica faptul că au la bază lucrările sistematice, precum şi data finalizării acestora, după modelul stabilit prin regulament, aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale. 18. La articolul 23 punctul A, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)suprafaţa imobilului, reieşită din măsurători cadastrale, destinaţia, adresa administrativă, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile. Scoaterea definitivă şi temporară din circuitul agricol a imobilelor situate în intravilanul aprobat potrivit legii se face prin autorizaţia de construire. 19. La articolul 23 punctul B, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)numele sau denumirea proprietarului şi ale titularului dreptului real asupra imobilului, după caz; 20. La articolul 34, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) - (5) , cu următorul cuprins:
(3) La nivelul oficiilor teritoriale se constituie comisii formate din personal de specialitate, abilitate să procedeze, la cererea persoanei interesate sau din oficiu, la îndreptarea erorilor săvârşite cu ocazia recepţiilor cadastrale şi a înscrierilor în cartea funciară, prin efectuarea în acest scop de verificări în teren, şi care îşi desfăşoară activitatea conform unui regulament, aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.(4) Ulterior efectuării acestor verificări, comisia astfel abilitată încheie un proces verbal care stă la baza actualizării menţiunilor din partea I a cărţii funciare, ce au făcut obiectul verificărilor.(5) Încheierea de carte funciară prin care s-a dispus actualizarea menţiunilor din cartea funciară potrivit dispoziţiilor alin. (3) şi (4) se comunică părţilor interesate şi este supusă căilor de atac şi procedurii prevăzute de art. 31. 21. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 ) , cu următorul cuprins: (21 ) Până la deschiderea noilor cărţi funciare, în regiunile de carte funciară care au fost supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare, cu excepţia zonelor care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţilor funciare, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în vechile cărţi funciare, vor continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale prezentei legi. În situaţia în care aceste cărţi nu există, sunt inutilizabile sau nu se identifică în arhiva oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare referitoare la deschiderea unei noi cărţi funciare. 22. La articolul 41, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) În cazul imobilelor proprietate publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, în lipsa actelor de proprietate sau a extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate dispune înscrierea provizorie în baza actelor administrative sau normative emise cu privire la imobil.
Articolul II Dispoziţii tranzitorii(1) Contractele privind efectuarea de lucrări de înregistrare sistematică aflate sub incidenţa Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pot fi modificate, în condiţiile legii, prin act adiţional.(2) Ordinele prevăzute la art. 9 alin. (81) şi (346) şi la art. 14 alin. (2) şi (94) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se emit în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.(3) Cererile de rectificare prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se soluţionează conform normelor în vigoare la data înregistrării cererii. Articolul III Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae PîslaruSmartCity5

COMENTARII la OUG 35/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 35 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 35/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu