E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 30 din 29 octombrie 1998

pentru modificarea si completarea Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 421 din  6 noiembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 6 litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate si constituite in prizonieri, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, precum si persoanele prevazute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de lege."
    2. Alineatul (2) al articolului 37 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Litigiile in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului dintre casa de asigurari de sanatate si medic ori cele in legatura cu interpretarea clauzelor contractului vor fi solutionate de catre parti, pe cale amiabila. Litigiile nesolutionate pe cale amiabila sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii. Termenul de sesizare a instantelor judecatoresti competente este de 3 luni de la data nerealizarii acordului de vointa a partilor contractului cu privire la pretentiile ce constituie obiectul litigiului."
    3. Alineatul (2) al articolului 46 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Aparatele de mare performanta se procura de catre spitale si de centrele de diagnostic si tratament, pe baza aprobarii unei comisii centrale compuse din reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, ai Colegiului Medicilor din Romania si ai Ministerului Sanatatii, in limita prevederilor bugetului alocat."
    4. Alineatul (2) al articolului 52 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cuantumul contributiei banesti lunare a persoanei asigurate se stabileste, incepand cu data de 1 ianuarie 1999, sub forma unei cote de 7%, care se aplica astfel:
    a) asupra veniturilor salariale brute, in cazul asiguratilor care au calitatea de angajat; in categoria veniturilor salariale brute se includ si indemnizatiile cuvenite, potrivit legii, pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 2 ani, precum si indemnizatiile acordate, in conditiile legii, personalului care lucreaza in sectorul productiei de aparare, pe perioada de intrerupere a activitatii;
    b) asupra veniturilor impozabile, in cazul asiguratilor care lucreaza pe baza de conventie civila;
    c) asupra veniturilor impozabile ale liber-profesionistilor;
    d) asupra venitului agricol anual, stabilit potrivit normelor de venit prevazute in hotararea Guvernului, pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajat si care nu se incadreaza in prevederile lit. c);
    e) asupra drepturilor de pensie, pensie suplimentara, ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala si alocatie de sprijin; incepand cu data de 1 ianuarie 1999 aceste drepturi se majoreaza cu suma corespunzatoare majorarii contributiei de la 4% la 7% ."
    5. Alineatul (3) al articolului 52 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se deduce din impozitul pe salariu sau, dupa caz, din impozitul pe venit ori din veniturile nete, in cazul neimpozitarii acestora, si se varsa la casa de asigurari de sanatate."
    6. La articolul 55, alineatul (1) litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) se afla in concediu medical, in concediu pentru sarcina si lehuzie sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 6 ani;"
    7. La articolul 60, literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) cheltuieli de administrare, functionare si cheltuieli de capital, in cota de maximum 5%;
    c) fond de redistribuire, in cota de pana la 25%, stabilita anual de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;"
    8. Alineatul (2) al articolului 78 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Presedintele si vicepresedintii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, precum si ai caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti nu pot exercita, pe durata mandatelor lor, alte functii sau demnitati publice, cu exceptia functiilor didactice in invatamantul superior, si nici functii in organele de conducere ale asociatiilor patronale sau ale organizatiilor sindicale."
    9. Dupa articolul 92 se introduc articolele 93 - 107, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 93
    (1) In perioada 1 ianuarie 1999 - 31 decembrie 2002, organele de conducere ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ale caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti sunt consiliile de administratie, constituite potrivit art. 94, 95 si 101.
    (2) Consiliile de administratie prevazute la alin. (1) preiau si atributiile ce revin adunarii generale a reprezentantilor, respectiv adunarii reprezentantilor.
    Art. 94
    (1) Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate este format din reprezentanti ai puterii executive, precum si ai asociatiilor patronale si sindicale, reprezentative la nivel national.
    (2) Sunt reprezentative la nivel national asociatiile patronale si organizatiile sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata.
    Art. 95
    Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate se constituie din 15 membri, dupa cum urmeaza:
    a) 5 reprezentanti ai statului, dintre care 2 sunt numiti de Presedintele Romaniei si 3, de primul-ministru, la propunerea ministrului sanatatii, a ministrului muncii si protectiei sociale si a ministrului finantelor;
    b) 5 membri numiti prin consens de catre asociatiile patronale reprezentative la nivel national;
    c) 5 membri numiti prin consens de catre confederatiile sindicale reprezentative la nivel national.
    Art. 96
    (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie este de 4 ani.
    (2) In timpul mandatului lor, membrii consiliului de administratie pot fi revocati de cei care i-au numit.
    (3) Pe locurile devenite vacante ca urmare a demisiei, revocarii, decesului sau altor cauze prevazute de lege, se numesc noi membri, pana la expirarea mandatului in curs.
    Art. 97
    (1) Consiliul de administratie este legal constituit incepand cu data la care sunt numiti cel putin 11 din numarul membrilor acestuia, cu conditia ca fiecare partener social prevazut la art. 95 sa fie reprezentat.
    (2) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 11 din numarul membrilor sai.
    (3) Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata.
    Art. 98
    (1) Presedintele consiliului de administratie este si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    (2) Presedintele este numit de primul-ministru, la propunerea ministrului sanatatii, dintre membrii consiliului de administratie, dupa consultarea prealabila a acestora. Consiliul de administratie are 2 vicepresedinti, care sunt desemnati de ceilalti parteneri sociali din randul membrilor consiliului de administratie, cu acordul a doua treimi din numarul acestora.
    (3) Durata mandatului presedintelui si al vicepresedintilor este de 4 ani.
    (4) Mandatul presedintelui inceteaza prin demisie, revocare de catre primul-ministru sau prin deces. Mandatele vicepresedintilor inceteaza, de asemenea, prin demisie, prin deces sau prin revocare de catre cei care i-au desemnat.
    (5) Revocarea vicepresedintilor poate fi decisa cu acordul a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie.
    Art. 99
    (1) Presedintele reprezinta Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in relatiile cu tertii si este ordonator principal de credite.
    (2) Atributiile presedintelui si ale vicepresedintilor se stabilesc prin statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in conditiile legii.
    (3) Presedintele poate delega puteri de reprezentare oricarui vicepresedinte sau membru al consiliului de administratie ori unor persoane din aparatul propriu al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Art. 100
    (1) Conducerea operativa a activitatii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate se exercita de catre un director general.
    (2) Ocuparea postului de director general se face prin concurs, in conditiile legii.
    Art. 101
    (1) Consiliile de administratie ale caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti sunt formate din 9 membri, dupa cum urmeaza:
    a) 3 membri numiti de catre consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, reprezentand autoritatile publice locale;
    b) 3 membri numiti prin consens de catre asociatiile patronale reprezentative la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz;
    c) 3 membri numiti prin consens de catre organizatiile sindicale reprezentative la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Conditiile de reprezentativitate a asociatiilor patronale si organizatiilor sindicale sunt prevazute in Legea nr. 130/1996, republicata.
    (3) Presedintele consiliului de administratie, care este si presedintele casei de asigurari sociale de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti, este ales din randul membrilor consiliului de administratie, cu acordul a doua treimi din numarul acestora. Pentru desemnarea vicepresedintilor consiliului de administratie se aplica in mod corespunzator prevederile art. 98 alin. (2).
    (4) Presedintii caselor de asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti sunt ordonatori secundari de credite.
    (5) Atributiile consiliilor de administratie ale caselor de asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti sunt stabilite prin statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    (6) Dispozitiile art. 96 sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul membrilor consiliilor de administratie ale caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti.
    Art. 102
    (1) Conducerea operativa a activitatii casei de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti se exercita de catre un director general.
    (2) Ocuparea postului de director general se face prin concurs, potrivit legii.
    Art. 103
    (1) Salarizarea si alte drepturi ale presedintelui si vicepresedintilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate se stabilesc dupa cum urmeaza:
    a) salariul presedintelui, la nivelul indemnizatiei prevazute de lege pentru functia de ministru;
    b) salariul vicepresedintilor, la nivelul indemnizatiei prevazute de lege pentru functia de secretar de stat.
    (2) Salariul lunar, prevazut la alin. (1), este unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiilor respective si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.
    (3) Salariul si celelalte drepturi ale directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate se stabilesc la nivelul salariului de secretar general din ministere.
    (4) Salariul si celelalte drepturi ale celuilalt personal propriu al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, ale presedintilor, vicepresedintilor si personalului caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti se stabilesc, in limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie in bugetele de venituri si cheltuieli ale caselor respective, prin statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    (5) Membrii Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si consiliilor de administratie ale caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti beneficiaza de o indemnizatie lunara de 20% din salariul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, respectiv din salariul presedintelui casei de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti.
    (6) Prin statut se aproba, in conditiile legii, si alte norme si normative de cheltuieli pentru activitati ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ale caselor de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti.
    Art. 104
    (1) Numarul de posturi preluate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si de casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti din structura Ministerului Sanatatii si a directiilor sanitare judetene si a municipiului Bucuresti se stabileste prin protocol.
    (2) In termen de 30 de zile de la data preluarii personalului de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate vor fi modificate, in mod corespunzator, atributiile si structura organizatorica ale Ministerului Sanatatii.
    (3) Personalul preluat potrivit alin. (1) se considera transferat in interesul serviciului.
    Art. 105
    (1) Ministerul Sanatatii poate transmite in administrarea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si, respectiv, a caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a casei de asigurari de sanatate, constituita prin lege speciala, in temeiul art. 89, bunuri mobile si imobile, pe baza de protocol.
    (2) De asemenea, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate administreaza bunuri mobile si imobile, dobandite, in conditiile legii, din activitati proprii, subventii, donatii sau din alte surse.
    (3) Autoritatile publice centrale sau locale pot transmite, in conditiile prevazute de lege, bunuri mobile si imobile in administrarea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a caselor de asigurari de sanatate prevazute la alin. (1), pentru dezvoltarea activitatilor proprii.
    Art. 106
    (1) In perioada prevazuta la art. 93 bugetul centralizat al fondurilor de asigurari sociale de sanatate se aproba de catre Parlament, la propunerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    (2) Aprobarea bugetelor caselor de asigurari de sanatate judetene se face de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
    Art. 107
    Fondului de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate ramas neutilizat la finele anului i se va stabili destinatia de utilizare de catre consiliul de administratie al acesteia."
    Art. 2
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei Ordonante de urgenta, fiecare partener social va numi, prin consens, o comisie de pregatire a organizarii Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a consiliilor de administratie ale caselor de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti.
    (2) Comisia de pregatire este formata din 15 membri, desemnati in conditiile prevazute la art. 95 din prezenta ordonanta de urgenta.
    (3) Comisia de pregatire va elabora, in termen de 30 de zile de la constituire, proiectul de statut al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care va fi aprobat de catre consiliul de administratie.
    (4) Comisia de pregatire isi inceteaza activitatea dupa realizarea proiectului de statut al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    (5) Numirea membrilor consiliilor de administratie se va face in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (6) In termen de 15 zile de la data finalizarii proiectului de statut, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate va convoca primul consiliu de administratie si va supune proiectul de statut pentru dezbatere si aprobare. Statutul va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Legea nr. 145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru AthanasiuSmartCity5

COMENTARII la OUG 30/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 30 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu