Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Metodologie la Ordinul Nr.5549 din 06.10.2011

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 742 din 21 octombrie 2011SmartCity1

Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Calitatea de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional se dobândeşte prin înscrierea în Registrul naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului de selecţie organizat în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. Articolul 2La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a)face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional; b)este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II; c)a obţinut calificativul „foarte bine“ în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; d)nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; e)nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional. Capitolul IICriteriile şi procedura de selecţie a membrilor corpului naţional de experţi în management educaţional Articolul 3Portofoliul candidaţilor înscrişi la selecţie pentru a deveni membri în corpul naţional de experţi în management educaţional se evaluează pe baza fişelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1, ţinându-se seama de următoarele criterii generale: a)absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educaţional; b)experienţa managerială; c)performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială; d)participarea la proiecte. Articolul 4Selecţia candidaţilor se realizează, în baza calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, după următoarele etape: a)completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică dedicată acestui scop, pentru compararea datelor înscrise de candidat cu cerinţele obligatorii prevăzute la art. 2; b)afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online; c)depunerea dosarului cu documentele prevăzute la art. 7 la inspectoratele şcolare de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online; d)evaluarea portofoliilor de către inspectoratele şcolare; e)afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor; f)întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii propuşi pentru a deveni membri în corpul naţional de experţi în management educaţional; g)emiterea ordinului de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru înscrierea cadrelor didactice care au promovat concursul de selecţie în Registrul naţional al experţilor în management educaţional. Capitolul IIIOrganizarea concursului Articolul 5(1) Inspectoratul şcolar afişează la sediul propriu şi pe site-ul său, cu cel puţin 15 zile înaintea etapei de evaluare a portofoliilor, programul orar al înscrierilor, metodologia de concurs şi modelele documentelor prevăzute în anexele nr. 1-3.(2) În vederea organizării şi desfăşurării concursului, inspectorul şcolar general constituie, prin decizie, potrivit legii şi prezentei metodologii, comisia de înscriere şi evaluare a portofoliilor candidaţilor. Articolul 6Comisia de înscriere şi evaluare a portofoliilor are următoarea componenţă: a)preşedinte - inspectorul şcolar general adjunct; b)membri:

(i) câte 2 inspectori şcolari pentru evaluarea a maximum 250 de dosare;
(ii) consilierul juridic al inspectoratului şcolar;

c)secretar - un inspector şcolar/reprezentant al compartimentului Plan şcolarizare, reţea şcolară, normare-salarizare. Articolul 7(1) Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare filă şi consemnate într-un opis:a)cerere de înscriere; b)curriculum vitae, redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, prevăzut în anexa nr. 2; c)portofoliu personal, care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor generale prevăzute la art. 3; d)copii legalizate la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept ale actelor de studii, diplomei/diplomei de licenţă şi ale certificatului/adeverinţei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile; e)certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie; f)actul de titularizare în învăţământ; g)adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor; h)documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent, conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi; i)hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive; j)adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original; k)cazier judiciar în original; l)declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; m)opisul dosarului, în două exemplare, pe care se va consemna numărul total de file; un exemplar se restituie, cu semnătura persoanei care a depus dosarul şi a preşedintelui comisiei de înscriere. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. e)-i) vor fi prezentate în copie certificată „conform cu originalul“ de către conducerea unităţii de învăţământ de la care provine candidatul. Articolul 8Dosarul de înscriere la etapa de evaluare a portofoliilor se depune la comisia de înscriere şi evaluare a portofoliilor, conform programului orar al înscrierilor afişat la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, şi este înregistrat. După înregistrare nu se admite completarea cu documente a dosarului. Capitolul IVEvaluarea portofoliilor candidaţilor. Afişarea rezultatelor Articolul 9(1) Etapa de evaluare a portofoliilor candidaţilor se desfăşoară la sediul inspectoratului şcolar şi constă în:a)verificarea datelor înregistrate în aplicaţia online; b)stabilirea punctajului conform fişei de evaluare. (2) Lipsa documentelor justificative ale datelor înregistrate în aplicaţia online conduce la eliminarea candidatului de la evaluarea portofoliului. Articolul 10(1) Stabilirea punctajului se face, în plenul comisiei, prin acordarea de puncte, potrivit itemilor menţionaţi în anexa nr. 1.(2) Punctajul minim de promovare este de 70 de puncte din maximum 100 de puncte.(3) Rezultatul evaluării portofoliului fiecărui candidat va fi consemnat în borderoul de notare prevăzut în anexa nr. 4.(4) Candidatul care a realizat punctajul minim de promovare prevăzut la alin. (2) este declarat „promovat“. Articolul 11Secretarul comisiei întocmeşte, în două exemplare, procesul-verbal în care consemnează desfăşurarea şi rezultatele evaluării. Cele două exemplare sunt semnate de către preşedintele comisiei şi de către membrii acesteia. Articolul 12(1) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar validează rezultatele selecţiei. (2) Rezultatele evaluării se afişează, conform anexei nr. 5, în ordinea descrescătoare a punctajelor, la sediul inspectoratului şcolar, conform calendarului.(3) Inspectoratul şcolar încarcă aplicaţia online cu punctajele obţinute de către candidaţi. Capitolul VDepunerea şi rezolvarea contestaţiilor Articolul 13(1) Eventualele contestaţii cu privire la hotărârile comisiei de evaluare a dosarelor candidaţilor se adresează, în scris, inspectorului şcolar general şi se depun la registratura inspectoratului şcolar, în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor concursului.(2) Nu se pot contesta rezultatele concursului altui candidat. Articolul 14(1) Decizia inspectorului şcolar general, luată în baza hotărârii consiliului de administraţie al inspectoratului, este definitivă şi este transmisă în scris contestatarului. Aceasta poate fi atacată numai prin procedura contenciosului administrativ.(2) Rezultatele finale ale concursului se afişează în ordine alfabetică la sediul inspectoratului şcolar şi sunt introduse în aplicaţia online. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 15Inspectoratul şcolar înaintează lista candidaţilor promovaţi Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru emiterea ordinului ministrului şi înscrierea în Registrul naţional al experţilor în management educaţional. Lista, în format letric şi electronic, transmisă cu adresă de înaintare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conţine tabelul nominal şi punctajul candidaţilor promovaţi, conform anexei nr. 6, şi este însoţită de câte un exemplar al proceselor-verbale încheiate conform prevederilor art. 11. Articolul 16Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului verifică respectarea prevederilor prezentei metodologii şi elaborează ordinul ministrului privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional, conform anexei nr. 7. Articolul 17Registrul naţional al experţilor în management educaţional se publică pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Articolul 18(1) Evaluarea dosarelor candidaţilor care, la data înscrierii la selecţie, ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar va avea loc la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.(2) În termen de 3 zile de la data încheierii perioadei de înscriere la concurs, un reprezentant al inspectoratului şcolar, desemnat de către inspectorul şcolar general prin decizie scrisă, depune, la Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, lista candidaţilor menţionaţi anterior şi dosarele acestora, vizate de consilierul juridic al inspectoratului şcolar.(3) Comisia de evaluare a portofoliilor candidaţilor este constituită, prin ordin de serviciu, de către secretarul de stat care coordonează activitatea din învăţământul preuniversitar şi are următoarea componenţă:a)preşedinte - directorul general al Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; b)membri - câte 2 inspectori/consilieri din Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru evaluarea a maximum 250 de dosare; c)secretar - un inspector de specialitate/consilier din Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (4) Rezultatele selecţiei se transmit inspectoratului şcolar.(5) Inspectoratul şcolar afişează rezultatele, conform anexei nr. 5, la sediul propriu şi încarcă aplicaţia online cu rezultatele candidaţilor.(6) Eventualele contestaţii la hotărârile comisiei se adresează ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi se depun, în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor concursului, la registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Hotărârea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului este definitivă şi se comunică, în termen de 7 zile lucrătoare, inspectoratului şcolar şi contestatarului. Articolul 19(1) Începând cu anul şcolar 2012-2013, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti pot/poate scoate anual la concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional un număr de locuri de cel mult 5% din totalul posturilor didactice existente în judeţul/municipiul Bucureşti, pentru care se organizează concursul.(2) În judeţele în care funcţionează unităţi, structuri, secţii în limbile minorităţilor naţionale sau în limbi materne diferite, din totalul numărului de locuri la nivel judeţean se înscriu cadre didactice conform cu ponderea minorităţii din judeţul respectiv.(3) Ocuparea locurilor scoase la concurs se face de către candidaţii declaraţi „promovat“, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute la evaluarea portofoliilor.(4) La punctaj egal se vor compara în ordine rezultatele obţinute la criteriile:a)absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educaţional; b)experienţa managerială; c)performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială; d)participarea la proiecte. (5) Candidatul care a obţinut la unul dintre criteriile prezentate anterior un punctaj mai mare este declarat reuşit. Articolul 20Membrii comisiilor de evaluare, înainte de desfăşurarea concursului, vor declara pe propria răspundere că nu au în rândul candidaţilor soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ori relaţii conflictuale cu vreun candidat. Articolul 21(1) În situaţia în care se constată existenţa unei situaţii de incompatibilitate prevăzute la art. 2 şi nedeclarate cu ocazia depunerii dosarului de înscriere la concurs, persoana respectivă va fi exclusă din Registrul naţional al experţilor în management educaţional, fără drept de reînscriere.(2) Persoana care a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni sau a fost lipsită de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală va fi exclusă din Registrul naţional al experţilor în management educaţional, fără drept de reînscriere. Articolul 22În vederea reactualizării Registrului naţional al experţilor în management educaţional, inspectoratul şcolar va transmite, anual, în perioada 1-30 septembrie, Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului modificările survenite în datele/statutul cadrelor didactice din judeţ/municipiul Bucureşti, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional. Articolul 23Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie. Articolul 24Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. ANEXA Nr. 1la metodologie model -FIŞA DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional organizat de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului ........ ............./Municipiului Bucureşti Candidat: Numele şi prenumele ........ ................ ........ ........... Funcţia ........ ................ ................ ................ ........ Unitatea de învăţământ ........ ................ ........ ........ Vechimea în învăţământ ........ ................ ............... Gradul didactic ........ ................ ................ .............

Evaluator Numele şi prenumele Semnătura Data
1.
2.
Criteriul Punctajul maxim Punctajul acordat Punctajul final
1. Absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educaţional 40 p
a) îndeplinirea prevederilor art. 3 lit. c) din metodologie1 35 p
- doctorat în management educaţional 35 p
- masterat în management educaţional 30 p
- acumularea a 60 de credite transferabile2 25 p
b) participarea la stagii de formare/perfecţionare în specialitate sau în managementul educaţional, altele decât cele anterioare 10 p
- se acordă 2 puncte pentru fiecare stagiu de formare cu o durată de cel puţin 5 zile (40 de ore)
2. Experienţa managerială3 35 p
a) responsabil comisie metodică 8 p
b) şef catedră 8 p
c) membru în comisia de asigurare a calităţii 8 p
d) responsabil de cerc pedagogic 8 p
e) metodist al inspectoratului şcolar 10 p
f) membru în consiliul consultativ al inspectoratului şcolar 10 p
g) membru în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ/conexe/inspectoratului şcolar 10 p
h) consilier educativ 10 p
i) director adjunct unitate de învăţământ/conexă 12 p
j) director unitate de învăţământ/conexă 14 p
k) inspector şcolar/inspector şcolar de specialitate 14 p
l) director casa corpului didactic 16 p
m) inspector şcolar general adjunct 16 p
n) inspector şcolar general 18 p
o) funcţie de îndrumare şi control/specialitate în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) 18 p
p) funcţie de conducere în MECTS 20 p
3. Performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială 15 p
a) membru în comisia naţională de specialitate3 7 p
b) mentor4 7 p
c) formator4 7 p
d) participarea la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii (câte 2 puncte pentru fiecare participare) 9 p
e) activitatea desfăşurată în calitate de formator în domeniul specialităţii/ managementului educaţional (câte 3 puncte pentru fiecare curs cu o durată de minimum 2 zile - 16 ore) 10 p
f) lucrări de management educaţional sau de specialitate publicate, cu ISBN/ISSN (câte 4 puncte pentru fiecare lucrare) 11 p
Criteriul Punctajul maxim Punctajul acordat Punctajul final
4. Participarea la proiecte3 10 p
a) manager proiect din fonduri structurale şi de coeziune 10 p
b) asistent manager de proiect din fonduri structurale şi de coeziune 8 p
c) coordonare de proiecte de parteneriat educaţional la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, recunoscute de inspectoratul şcolar/MECTS, altele decât cele din fonduri structurale şi de coeziune 6 p
d) participare la proiecte de parteneriat educaţional la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, recunoscute de inspectoratul şcolar/MECTS 4 p
e) participare la proiecte din fonduri structurale şi de coeziune 4 p
Punctaj final C1 + C2 + C3 + C4

Dacă suma punctelor acordate subcriteriilor este mai mare decât punctajul maxim acordat criteriului, punctajul final este punctajul maxim acordat criteriului. 1 Se punctează forma cea mai înaltă de studii absolvită. 2 Acumularea a 60 de credite transferabile se poate realiza: a)ca urmare a absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile; b)ca urmare a absolvirii, în cadrul unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, a unor module totalizând minimum 60 de credite transferabile; c)ca urmare a absolvirii, în cadrul unor programe acreditate de formare, a unor module din domeniul managementului educaţional: managementul organizaţiei şcolare, managementul resurselor în instituţiile de învăţământ, managementul calităţii, managementul de proiect, legislaţie şi deontologie în învăţământ, comunicare şi relaţii publice, tehnologia informaţiei şi a comunicării, managementul curriculumului, dezvoltarea profesională şi managementul carierei, politici educaţionale, marketing, decizie şi previziune în educaţie, consiliere în carieră, managementul clasei, managementul centrelor de excelenţă, proiectarea, managementul şi evaluarea programelor educaţionale, şcoala şi comunitatea, psihopedagogia adulţilor, educaţie interculturală, inspecţia şcolară, pedagogia activităţilor extracurriculare. În documentele care atestă absolvirea acestor module trebuie să fie precizat numărul de credite obţinute.Nu se cumulează creditele obţinute după absolvirea, în cadrul mai multor programe acreditate de formare, a aceluiaşi modul. 3 Se acordă punctajul maxim alocat dacă în portofoliul candidatului se regăsesc documente care să ateste exercitarea de către candidat a funcţiei respective. 4 Se acordă punctajul maxim alocat dacă în portofoliul candidatului se regăsesc documente care să ateste calitatea de mentor, respectiv formator a candidatului. ANEXA Nr. 2la metodologie model -CURRICULUM VITAE

Model de curriculum vitae european Numele aplicantului
Curriculum vitae (CV)
Informaţii personale
Nume (numele şi prenume)
Adresă (numărul, strada, codul poştal, oraşul, ţara)
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii (ziua, luna, anul)
Experienţă profesională
Perioada (de la - până la -) (Menţionaţi, pe rând, fiecare experienţă profesională pertinentă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.)
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Educaţie şi formare
Perioada (de la - până la -) (Descrieţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmate, începând cu cea mai recentă)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
Tipul calificării/diploma obţinută
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ
Aptitudini şi competenţe personale dobândite în cursul vieţii şi carierei, dar care nu sunt neapărat recunoscute printr-un certificat sau o diplomă
Limba maternă
Limbi străine cunoscute: - abilitatea de a citi - abilitatea de a scrie - abilitatea de a vorbi (Enumeraţi limbile străine cunoscute şi indicaţi nivelul: excelent, bine, satisfăcător.)
Aptitudini şi competenţe artistice Muzică, desen, pictură, literatură etc. (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit.)
Aptitudini şi competenţe sociale Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de echipă este esenţială (de exemplu, cultură, sport etc.) (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit.)
Aptitudini şi competenţe organizatorice De exemplu coordonaţi sau conduceţi activitatea altor persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu, în domenii culturale sau sportive), sau la domiciliu. (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit.)
Aptitudini şi competenţe tehnice (utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, maşini etc.) (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit.)
Permis de conducere
Alte aptitudini şi competenţe Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior (Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit.)
Informaţii suplimentare (Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate, de exemplu, persoane de contact, referinţe etc.)
Anexe (Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul.)

NOTE: Înlocuiţi rubrica „Numele aplicantului“ cu propriul nume. Toate textele scrise cu aceste caractere au rol informativ şi nu apar în CV. Textul dintre paranteze va fi înlocuit cu informaţiile cerute. ANEXA Nr. 3la metodologie Declaraţie pe propria răspundere Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........ .........., domiciliat(ă) în ........ ........ ..............., str. ........ ................ ........... nr. ........., bl. ........, sc. ....., ap. ......., judeţul/sectorul ........ ........ .........., legitimat(ă) cu ........... seria .......... nr. ........., CNP ........ ........ ..............., încadrat(ă) la ........ ................ .......... pe funcţia de ........ ................ ............, declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparţin şi că prin acestea sunt confirmate/certificate activităţile desfăşurate. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii. Data ........ ........ ......... Semnătura ........ ........ ............ ANEXA Nr. 4la metodologie model -Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional organizat, în perioada ............, de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului ........ ................/Municipiului Bucureşti BORDEROU DE NOTARE

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Unitatea de învăţământ Punctajul obţinut Declarat promovat/nepromovat
1.
2.
3.
...
Nr. crt. Comisia de evaluare Numele şi prenumele Semnătura Data
1. Preşedinte
2. Membru
3. Membru

ANEXA Nr. 5la metodologie model -Rezultatele înregistrate în urma desfăşurării concursului, organizat de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului ........ .........../Municipiului Bucureşti în perioada .........., pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Unitatea de învăţământ Punctajul obţinut Declarat promovat/nepromovat
1.
2.
3.
...

ANEXA Nr. 6la metodologie TABEL NOMINAL al candidaţilor declaraţi „promovat“ în urma desfăşurării selecţiei organizate de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului ........ ........./Municipiului Bucureşti, în perioada ........ ........, pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

Nr. crt. Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic Unitatea de învăţământ unde este titular Locul de muncă Funcţia Punctajul obţinut
1.
2.
....

Inspector şcolar general, ........ ................ ........ .......... ANEXA Nr. 7la metodologie model -MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară REGISTRUL NAŢIONAL al experţilor în management educaţional Judeţul ........ ........ .............

Nr. crt. Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic Unitatea de învăţământ unde este titular Locul de muncă Funcţia Data înscrierii Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind înscrierea
1.
2.
....

Municipiul Bucureşti

Nr. crt. Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic Unitatea de învăţământ unde este titular Locul de muncă Funcţia Data înscrierii Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind înscrierea
1.
2.
....


SmartCity5

COMENTARII la Metodologie /2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Metodologie din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu