Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.4838 din 27.07.2012

pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 06 august 2012SmartCity1

În baza prevederilor art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin: Articolul IMetodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 21 octombrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor; 2. La articolul 7 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins: n)adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original. 3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 4. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. 5. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIDirecţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Ecaterina Andronescu
ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la metodologie) model -FIŞA DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional organizat de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului ........ ................ ......../Municipiului Bucureşti

Candidat: Numele şi prenumele ........ ................ ................ ........ .........
Funcţia ........ ................ ................ ................ ........ ..............
Instituţia/Unitatea de învăţământ ........ ................ ........ ........
Vechimea în învăţământ ........ ................ ................ ..............
Titlul ştiinţific de doctor/gradul didactic ........ ................ .........
Evaluator Numele şi prenumele Semnătura Data
1
2.
Criteriul Punctajul maxim Punctajul acordat Punctajul final
1. Absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educaţional 40 p
a) îndeplinirea prevederilor art. 3 lit. c) din metodologie1) 35 p
- doctorat în management educaţional 35 p
- masterat în management educaţional 30 p
- acumularea a 60 de credite transferabile2) 25 p
b) participarea la stagii de formare/perfecţionare în specialitate sau în managementul educaţional, altele decât cele anterioare - se acordă 2 puncte pentru fiecare stagiu de formare cu o durată de cel puţin 5 zile (40 de ore) - participarea la stagii de predare-monitorizare internaţionale Erasmus - se acordă 2 puncte/stagiu - participare la conferinţe internaţionale - se acordă 1p/conferinţă 10 p
2. Experienţa managerială3) 35 p
a) responsabil comisie metodică 8 p
b) şef de catedră 8 p
c) membru în comisia de asigurare a calităţii/membru al biroului departamentului 8 p
d) responsabil de cerc pedagogic 8 p
e) metodist al inspectoratului şcolar 10 p
f) membru în consiliul consultativ al inspectoratului şcolar/senatului universitar 10 p
g) membru în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ/ conexe/inspectoratului şcolar/membru în consiliul facultăţii 10 p
h) consilier educativ 10 p
i) director adjunct unitate de învăţământ/conexă 12 p
j) director unitate de învăţământ/conexă 14 p
k) inspector şcolar/inspector şcolar de specialitate 14 p
l) director casa corpului didactic 16 p
m) inspector şcolar general adjunct 16 p
n) inspector şcolar general 18 p
o) prorector 16 p
p) rector 18 p
q) prodecan 14 p
r) decan 16 p
s) director departament 8 p
t) funcţie de îndrumare şi control/specialitate în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) 18 p
ţ) funcţie de conducere în MECTS 20 p
3. Performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială 15 p
a) membru în comisia naţională de specialitate/CNATDCU/ CNFIS/ARACIS3) 7 p
b) mentor4) 7 p
c) formator4) 7 p
d) participarea la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii (câte 2 puncte pentru fiecare participare) 10 p
e) preşedinte de comisie acordare a gradului didactic I 2 p
f) coordonator lucrare grad didactic I 1 p
g) activitatea desfăşurată în calitate de formator în domeniul specialităţii/managementului educaţional (câte 3 puncte pentru fiecare curs cu o durată de minimum două zile - 16 ore) 9 p
Criteriul Punctajul maxim Punctajul acordat Punctajul final
h) lucrări de management educaţional sau de specialitate publicate, cu ISBN/ISSN (câte 4 puncte pentru fiecare lucrare) 12 p
4. Participarea la proiecte3) 10 p
a) manager proiect din fonduri structurale şi de coeziune 10 p
b) asistent manager de proiect din fonduri structurale şi de coeziune 8 p
c) coordonare de proiecte de parteneriat educaţional la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, recunoscute de inspectoratul şcolar/ MECTS, altele decât cele din fonduri structurale şi de coeziune 6 p
d) participare la proiecte de parteneriat educaţional la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, recunoscute de inspectoratul şcolar/MECTS 4 p
e) participare la proiecte din fonduri structurale şi de coeziune 4 p
Punctaj final C1 + C2 + C3 + C4

Dacă suma punctelor acordate subcriteriilor este mai mare decât punctajul maxim acordat criteriului, punctajul final este punctajul maxim acordat criteriului. 1) Se punctează forma cea mai înaltă de studii absolvită. 2) Acumularea a 60 de credite transferabile se poate realiza: a)ca urmare a absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile; b)ca urmare a absolvirii, în cadrul unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, a unor module totalizând minimum 60 de credite transferabile; c)ca urmare a absolvirii, în cadrul unor programe acreditate de formare, a unor module din domeniul managementului educaţional: managementul organizaţiei şcolare, managementul resurselor în instituţiile de învăţământ, managementul calităţii, managementul de proiect, legislaţie şi deontologie în învăţământ, comunicare şi relaţii publice, tehnologia informaţiei şi a comunicării, managementul curriculumului, dezvoltarea profesională şi managementul carierei, politici educaţionale, marketing, decizie şi previziune în educaţie, consiliere în carieră, managementul clasei, managementul centrelor de excelenţă, proiectarea, managementul şi evaluarea programelor educaţionale, şcoala şi comunitatea, psihopedagogia adulţilor, educaţie interculturală, inspecţia şcolară, pedagogia activităţilor extracurriculare. În documentele care atestă absolvirea acestor module trebuie să fie precizat numărul de credite obţinute.Nu se cumulează creditele obţinute după absolvirea aceluiaşi modul în cadrul mai multor programe acreditate de formare. 3) Se acordă punctajul maxim alocat dacă în portofoliul candidatului se regăsesc documente care să ateste exercitarea de către candidat a funcţiei respective. 4) Se acordă punctajul maxim alocat dacă în portofoliul candidatului se regăsesc documente care să ateste calitatea de mentor, respectiv de formator a candidatului. ANEXA Nr. 2( Anexa nr. 6 la metodologie) TABEL NOMINAL al candidaţilor declaraţi „promovat“ în urma desfăşurării selecţiei organizate de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului ........ ........./Municipiului Bucureşti, în perioada ........ ........, pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

Nr. crt. Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic /Titlul ştiinţific de doctor Instituţia/Unitatea de învăţământ unde este titular Locul de muncă la data înscrierii Punctajul obţinut
1.
2.
...

Inspector şcolar general, ........ ................ ................ ANEXA Nr. 3 ( Anexa nr. 7 la metodologie) model - MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară REGISTRUL NAŢIONAL al experţilor în management educaţional Judeţul ........ ........ ............

Nr. crt. Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic/Titlul ştiinţific de doctor Instituţia/Unitatea de învăţământ unde este titular Locul de muncă la data înscrierii Data înscrierii Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind înscrierea
1.
2.
...

Municipiul Bucureşti

Nr. crt. Numele şi prenumele Specializarea Gradul didactic/Titlul ştiinţific de doctor Instituţia/Unitatea de învăţământ unde este titular Locul de muncă la data înscrierii Data înscrierii Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind înscrierea
1.
2.
...


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4838/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4838 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu