E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 245 din 30 noiembrie 2000

privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 640 din  8 decembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza stabilirea sistemului de salarizare pentru functionarii publici, inclusiv pentru functionarii publici care au statute proprii, aprobate prin legi speciale, in masura in care acestea nu dispun altfel.
    Art. 2
    Sistemul de salarizare a functionarilor publici, stabilit conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, are in vedere urmatoarele:
    a) crearea unui sistem unitar de salarizare aplicabil tuturor functionarilor publici;
    b) necesitatea de a restrange costurile administratiei publice, in conditiile in care functionarii publici competenti trebuie motivati si recompensati in mod corespunzator;
    c) crearea unei ierarhii a sistemului de salarizare, pe categorii, clase si grade;
    d) stabilirea unui raport just intre partea fixa si partea variabila a salariului, care sa tina seama de activitatea depusa si de importanta ei.
    Art. 3
    (1) Pentru activitatea depusa functionarii publici au dreptul la salariu, care se compune dintr-o parte fixa, reprezentand salariul de baza, si o parte variabila, compusa din sporuri si indemnizatii la salariul de baza.
    (2) Functionarii publici beneficiaza de premii, stimulente si recompense din fonduri constituite in conditiile legii.
    Art. 4
    (1) Fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se aloca anual fiecarui ordonator principal de credite prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, in raport cu numarul functionarilor publici debutanti si definitivi, precum si cu numarul de personal incadrat pe baza contractului individual de munca din cadrul autoritatii sau institutiei publice, pe baza obiectivelor, proiectelor, programelor sau altor activitati stabilite potrivit atributiilor autoritatii sau institutiei publice respective.
    (2) La fundamentarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile, necesare in vederea realizarii obiectivelor, proiectelor, programelor sau, dupa caz, activitatilor stabilite potrivit atributiilor autoritatii sau institutiei publice respective, ordonatorii principali de credite vor previziona volumul de munca, perioadele de realizare, numarul maxim de posturi aferente functiilor publice si numarul persoanelor angajate pe baza de contract individual de munca, precum si salariile individuale aferente. Fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se corecteaza periodic, potrivit legii, in raport cu cresterea estimata a preturilor de consum si cu evolutia salariilor din alte sectoare de activitate.
    Art. 5
    (1) In limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale ordonatorii principali de credite defalcheaza pentru aparatul propriu si pentru unitatile subordonate sumele destinate cheltuielilor salariale, in vederea realizarii sarcinilor programate.
    (2) Salariile de baza si celelalte elemente ale sistemului de salarizare se stabilesc de ordonatorul principal de credite, cu incadrarea in resursele financiare alocate anual si in numarul de posturi stabilit prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale.

    CAP. 2
    Salarii de baza

    Art. 6
    (1) Salariile de baza se stabilesc in mod diferentiat, avandu-se in vedere realizarea unei ierarhii juste si motivate in sistem de cariera, in raport cu natura competentelor, cu activitatea depusa si cu importanta ei, corespunzator cerintelor nivelului studiilor absolvite.
    (2) Indemnizatiile de conducere pentru functiile publice de conducere si salariile de baza pentru functiile publice de executie, pe categorii, clase si grade profesionale, corespunzatoare domeniilor de activitate ale autoritatilor si institutiilor publice, sunt prevazute in anexele nr. 1 - 4 la prezenta ordonanta de urgenta.
    (3) Functionarii publici care ocupa functii publice specifice, aprobate potrivit legii, sunt salarizati prin asimilare cu functiile publice prevazute in anexele la prezenta ordonanta de urgenta, stabilita prin ordin sau prin dispozitie a conducatorului autoritatii publice sau institutiei publice respective, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Stabilirea asimilarii salarizarii functionarilor publici care ocupa functii publice specifice se face in raport cu natura competentelor, cu activitatea depusa si cu importanta ei, corespunzator cerintelor nivelului studiilor absolvite.
    Art. 7
    (1) Salariul de baza pentru functionarii publici de conducere este cel corespunzator functiei publice de executie, categoriei, clasei si gradului ierarhic, la care se adauga o indemnizatie de conducere, diferentiata in raport cu complexitatea si raspunderea ce revin functiei de conducere, care face parte din salariul de baza.
    (2) Indemnizatiile de conducere sunt stabilite in procente din salariul de baza corespunzator functiei publice de executie.
    (3) Functia publica de executie corespunzatoare functiei publice de conducere de secretar general al Guvernului, secretar general al Senatului, secretar general al Camerei Deputatilor, secretar general adjunct al Guvernului, secretar general adjunct al Senatului si secretar general adjunct al Camerei Deputatilor este functia publica de consilier clasa I gradul 1 sau de consilier juridic clasa I gradul 1, dupa caz, din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice respective.
    (4) Functia publica de executie corespunzatoare functiei publice de conducere de secretar general si secretar general adjunct al ministerelor si al celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, secretar general al prefecturii, secretar al judetului, al municipiului Bucuresti si secretar al municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, orasului si comunei este functia publica de consilier clasa I gradul 1 sau de consilier juridic clasa I gradul 1, dupa caz, din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice respective.
    (5) In cazul secretarului comunei sau orasului avand sub 30.000 de locuitori, care, in mod exceptional, potrivit legii, are studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma, sau studii medii liceale ori postliceale, absolvite cu diploma, functia publica de executie corespunzatoare functiei publice de conducere este cea de referent de specialitate clasa I gradul 1, respectiv inspector sau referent clasa I gradul 1.
    Art. 8
    (1) Fiecarui grad din structura carierei functionarului public ii corespunde un nivel al salariului de baza din grila de salarizare, prevazut in anexele nr. 1 - 4.
    (2) In cariera profesionala functionarul public beneficiaza, in urma rezultatelor obtinute la evaluarea performantelor profesionale individuale, de dreptul de a avansa in grad, respectiv in clasa, potrivit legii.
    (3) Functionarii publici definitivi care avanseaza in categorie, potrivit legii, in urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior, vor fi numiti in noua functie publica, potrivit pregatirii profesionale, in clasa si gradul care le asigura cel putin salariul de baza avut in categoria inferioara.
    (4) Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale, precum si de contestare a calificativelor acordate, in baza carora se face avansarea in grad, respectiv in clasa, potrivit legii, se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 9
    (1) Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata ordonatorul principal de credite bugetare poate acorda, in limita a 25% din numarul total al functionarilor publici prevazut in statul de functii, un salariu de merit lunar de 20% din salariul de baza, care face parte din acesta si care constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda in raport cu salariul de baza.
    (2) Functionarii publici care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, pe baza rezultatelor obtinute in activitatea desfasurata.
    (3) Functionarii publici debutanti nu pot beneficia de salariu de merit.

    CAP. 3
    Sporuri la salariul de baza

    Art. 10
    (1) Functionarii publici beneficiaza de un spor de vechime in munca de pana la 25%, calculat la salariul de baza, in raport cu vechimea efectiva in munca, corespunzator timpului lucrat in program normal de lucru, astfel:

    Transe de vechime in munca   Cota din salariul de baza

    intre 3 si 5 ani                        5%
    de la 5 la 10 ani                      10%
    de la 10 la 15 ani                     15%
    de la 15 la 20 de ani                  20%
    peste 20 de ani                        25%

    (2) Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca.
    (3) Sporul de vechime in munca se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.
    Art. 11
    (1) Functionarii publici care au o vechime de cel putin 3 ani in functii publice primesc lunar un spor de stabilitate de 5%, calculat la salariul de baza, care face parte din acesta si care constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda in raport cu salariul de baza.
    (2) Pentru fiecare perioada de 3 ani de vechime neintrerupta in functii publice, care depaseste pragul initial de 3 ani, la procentul prevazut la alin. (1) se adauga cate doua procente.
    (3) Sporul de stabilitate acordat in conditiile alin. (1) si (2) nu poate depasi 15% din salariul de baza.
    (4) Sporul de stabilitate se acorda cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea neintrerupta in functii publice.
    (5) Activitatea depusa in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice pana la numirea intr-o functie publica potrivit art. 97 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile ulterioare, constituie vechime in functii publice si se ia in calcul la acordarea sporului de stabilitate.
    Art. 12
    Functionarii publici care au titlul stiintific de doctor in specialitatea in care activeaza beneficiaza de un spor de 15%, calculat asupra salariului de baza.
    Art. 13
    Pentru pastrarea confidentialitatii in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei functionarii publici primesc lunar un spor de confidentialitate de pana la 15% calculat la salariul de baza. Categoriile de functionari publici care beneficiaza de acest spor si procentul concret al acestuia se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a autoritatii sau institutiei publice respective.
    Art. 14
    Pentru orele lucrate din dispozitia conducatorului autoritatii sau institutiei publice peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele de sarbatori legale ori declarate ca zile nelucratoare, stabilite potrivit legii, functionarii publici de executie au dreptul la recuperare sau la plata majorata cu un spor de 100% din salariul de baza. Numarul de ore platite cu sporul de 100% nu poate depasi 360 intr-un an.

    CAP. 4
    Premii, recompense si stimulente

    Art. 15
    Functionarii publici pot beneficia de premii in cursul anului dintr-un fond de premiere, care se aproba prin buget, in limita unei cote de pana la 20%, aplicata asupra cheltuielilor cu salariile aferente acestei categorii. Din acest fond pot fi acordate premii functionarilor publici care au obtinut rezultate deosebite in activitate. Cuantumul premiilor individuale se aproba de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie.
    Art. 16
    (1) Pentru activitatea desfasurata functionarii publici au dreptul la sfarsitul anului calendaristic la un premiu anual egal cu salariul de baza brut din ultima luna a anului pentru care se face premierea.
    (2) Pentru functionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acorda proportional cu perioada in care au lucrat, luandu-se in calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate.
    Art. 17
    Functionarii publici au dreptul la stimulente si recompense din fonduri constituite potrivit legii.

    CAP. 5
    Alte drepturi

    Art. 18
    Functionarii publici au dreptul la concediu de odihna si la alte concedii, in conditiile legii.
    Art. 19
    (1) La plecarea in concediul de odihna functionarii publici au dreptul, pe langa indemnizatia de concediu, la o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu, care se impoziteaza separat.
    (2) In cazul in care concediul de odihna se efectueaza fractionat, potrivit legii, prima prevazuta la alin. (1) se acorda o data cu indemnizatia de concediu cuvenita pentru fractiunea cea mai mare.
    (3) Functionarii publici care in cursul anului calendaristic nu au putut efectua concediul de odihna si beneficiaza de compensarea acestuia in bani, in conditiile legii, pe langa valoarea compensatiei beneficiaza si de prima prevazuta la alin. (1).
    (4) Functionarii publici care au efectuat integral sau partial concediul de odihna cuvenit pentru anul 2000, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, beneficiaza de acordarea primei de vacanta, potrivit alin. (1) si, respectiv, alin. (2); prima de vacanta se va acorda, in acest caz, cel mai tarziu la data de 31 decembrie 2000, in limita creditelor bugetare aprobate.
    (5) Pentru functionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice prima de concediu se acorda proportional cu perioada in care au lucrat in cadrul acestora, luandu-se in calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate anterioara plecarii in concediu.
    (6) In perioada concediului de odihna functionarii publici beneficiaza, o singura data pe an, de transport gratuit pe calea ferata dus-intors intre localitatea de domiciliu si localitatea din tara in care isi petrec concediul de odihna. Gratuitatea transportului se acorda la trenuri tip rapid, clasa I.
    (7) In situatia in care functionarii publici se deplaseaza cu alte mijloace de transport decat trenul, beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport efectuate, la nivelul costului calatoriei pe distanta respectiva cu trenuri tip rapid, clasa I.
    (8) Decontarea cheltuielilor prevazute la alin. (6) si (7) se face de catre autoritatea sau institutia publica, pe baza documentelor de calatorie sau pe baza unei declaratii date de functionarul public pe propria raspundere.
    (9) Functionarii publici au dreptul la concedii de studii. Concediul de studii se acorda pentru o perioada de 30 de zile lucratoare anual. Acesta poate fi efectuat si in doua etape. In cazul in care conducatorul autoritatii sau institutiei publice apreciaza ca studiile sunt utile autoritatii sau institutiei publice in care functionarul public isi desfasoara activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, functionarului public respectiv i se platesc salariul de baza corespunzator functiei indeplinite si, dupa caz, sporul de vechime, daca acesta se angajeaza, in scris, potrivit alin. (10).
    (10) Functionarii publici care urmeaza o forma de specializare sau perfectionare pe o durata mai mare de 3 luni, dar nu mai mult de un an, si primesc pe aceasta perioada drepturile salariale, sunt obligati sa se angajeze in scris ca vor lucra de la 1 la 5 ani in autoritatea sau institutia publica respectiva. In cazul nerespectarii acestui angajament acestia vor suporta cheltuielile autoritatii sau institutiei publice cu drepturile salariale, proportional cu timpul ramas pana la implinirea termenului, cu exceptia cazului in care functionarii publici respectivi nu mai detin functiile publice din motive neimputabile acestora sau in cazul transferului in interesul serviciului.
    (11) In afara concediului de odihna functionarii publici au dreptul, in conditiile legii, la zile de concediu platit, in cazul urmatoarelor evenimente familiale deosebite:
    a) casatoria functionarului public - 5 zile lucratoare;
    b) nasterea sau casatoria unui copil - 3 zile lucratoare;
    c) decesul sotului sau al unei rude ori afin pana la gradul III al functionarului public - 3 zile lucratoare.
    Art. 20
    Functionarii publici beneficiaza de tichete de masa potrivit legii.
    Art. 21
    (1) Pe perioada delegarii, in conditiile legii, functionarul public isi pastreaza functia publica, clasa, gradul si drepturile salariale, iar autoritatea sau institutia publica care il deleaga este obligata sa suporte costul legal al transportului, cazarii si al indemnizatiei de delegare. Functionarii publici trimisi in delegatie beneficiaza, pentru fiecare zi, de o indemnizatie de delegare egala cu salariul cuvenit pentru 8 ore de munca.
    (2) Pe perioada detasarii functionarul public isi pastreaza functia publica, clasa, gradul si drepturile salariale. Daca salariul corespunzator functiei publice pe care este detasat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Functionarii publici detasati beneficiaza de o indemnizatie de detasare. Pe timpul detasarii in alta localitate autoritatea sau institutia publica beneficiara este obligata sa ii suporte costul legal al transportului, dus-intors, cel putin o data pe luna, al cazarii si al indemnizatiei de detasare.
    (3) Nivelul indemnizatiei de detasare si conditiile concrete de acordare a drepturilor de delegare si detasare se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 22
    Agentia Nationala a Functionarilor Publici coordoneaza si monitorizeaza aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta de catre autoritatile si institutiile publice.
    Art. 23
    (1) Statele de functii publice pentru functionarii publici din aparatul propriu al autoritatilor sau institutiilor publice centrale, cu exceptia Presedintiei, Camerei Deputatilor, Senatului, Curtii Constitutionale, Curtii de Conturi, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului si Consiliului Concurentei, se aproba de catre ordonatorii principali de credite, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Statele de functii pentru autoritatile sau institutiile publice centrale se elaboreaza cu respectarea numarului de functionari publici aprobat.
    (3) Statele de functii publice pentru institutiile din subordinea autoritatilor ori institutiilor publice centrale se aproba de catre ordonatorul principal de credite, pe baza statului de functii publice centralizator avizat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
    (4) Un exemplar al statelor de functii publice, pentru aparatul propriu al autoritatii sau institutiei publice centrale, impreuna cu statul centralizator pentru institutiile subordonate, aprobate potrivit alin. (1) si (3), se vor depune de catre ordonatorii principali de credite la Ministerul Finantelor.
    Art. 24
    Numarul de titulari pentru fiecare clasa, rezultat la data numirii in functii publice potrivit art. 97 din Legea nr. 188/1999, cu modificarile ulterioare, nu poate fi diminuat in conditiile stabilirii unei ponderi a functionarilor publici pe clase.
    Art. 25
    Salariile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta sunt brute si impozabile, potrivit legii. Acestea pot fi actualizate prin legile bugetare anuale, potrivit art. 4 alin. (2), sau prin hotarari ale Guvernului, in raport cu cresterea preturilor de consum si cu evolutia salariilor din alte sectoare de activitate.
    Art. 26
    Anexele nr. 1 - 4*) fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 4 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 27
    (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu data de 1 martie 2001, cu exceptia prevederilor art. 19 alin. (4).
    (2) Incepand cu data aplicarii prezentei ordonante de urgenta orice dispozitii contrare se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Agentiei Nationale
                       a Functionarilor Publici,
                       Ludovic Orban

                       Ministrul muncii si protectiei sociale,
                       Liviu Lucian Albu

                       p. Ministrul functiei publice,
                       Ioan Onisei

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                   Aparatul Guvernului si al Parlamentului

    A. Indemnizatii de conducere

    Functia publica de conducere                       Indemnizatia
                                                       de conducere
___________________________________________________________________
    1. Secretar general al Guvernului                     - 75%
    2. Secretar general al Senatului                      - 75%
    3. Secretar general al Camerei Deputatilor            - 75%
    4. Secretar general adjunct al Guvernului             - 70%
    5. Secretar general adjunct al Senatului              - 70%
    6. Secretar general adjunct al Camerei Deputatilor    - 70%
    7. Sef departament                                    - 60%
    8. Director general                                   - 60%
    9. Director                                           - 50%
   10. Director adjunct                                   - 40%
   11. Contabil sef                                       - 40%
   12. Sef sector                                         - 40%
   13. Sef serviciu                                       - 30%
   14. Sef birou                                          - 25%

    B. Salarii de baza pentru functii publice de executie
 _________________________________________________________________________
| Functia publica de executie |Categoria| Clasa | Gradul |Salariul de baza|
|                             |         |       |        |    - lei -     |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
| 1. Consilier                |    A    |   I   |    1   |   12.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    2   |   11.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    3   |   10.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
| 2. Expert                   |    A    |a II-a |    1   |    8.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    2   |    8.100.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    3   |    7.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    1   |    6.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    2   |    6.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    3   |    5.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   -   |Debutant|    3.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 3. Consilier juridic        |    A    |   I   |    1   |   12.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    2   |   11.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    3   |   10.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    1   |    8.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    2   |    8.100.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    3   |    7.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    1   |    6.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    2   |    6.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    3   |    5.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   -   |Debutant|    3.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 4. Auditor                  |    A    |   I   |    1   |   12.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    2   |   11.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    3   |   10.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    1   |    8.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    2   |    8.100.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    3   |    7.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    1   |    6.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    2   |    6.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    3   |    5.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 5. Referent de specialitate |    B    |   I   |    1   |    5.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   I   |    2   |    5.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   I   |    3   |    5.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a II-a |    1   |    4.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a II-a |    2   |    4.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a II-a |    3   |    3.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a III-a|    1   |    3.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a III-a|    2   |    2.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a III-a|    3   |    2.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   -   |Debutant|    2.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 6. Referent                 |    C    |   I   |    1   |    4.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   I   |    2   |    4.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   I   |    3   |    4.100.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    1   |    3.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    2   |    3.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    3   |    3.100.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a III-a|    1   |    2.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a III-a|    2   |    2.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a III-a|    3   |    2.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   -   |Debutant|    1.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|

    NOTA:
    Salariile de baza si indemnizatiile de conducere prevazute in prezenta anexa sunt aplicabile si functionarilor publici din aparatul Presedintiei, Curtii Supreme de Justitie, Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului si Curtii de Conturi.

    ANEXA 2

    Aparatul propriu al ministerelor si al celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate

    A. Indemnizatii de conducere

    Functia publica de conducere                       Indemnizatia
                                                       de conducere
___________________________________________________________________
    1. Secretar general                                   - 70%
    2. Secretar general adjunct                           - 65%
    3. Comisar general                                    - 65%
    4. Sef de departament                                 - 60%
    5. Director general                                   - 60%
    6. Inspector de stat sef                              - 60%
    7. Inspector general de stat                          - 60%
    8. Director general adjunct                           - 55%
    9. Inspector de stat sef adjunct                      - 55%
   10. Inspector general de stat adjunct                  - 55%
   11. Comisar general adjunct                            - 55%
   12. Director                                           - 50%
   13. Inspector-sef                                      - 50%
   14. Director adjunct                                   - 40%
   15. Inspector-sef adjunct                              - 40%
   16. Contabil sef                                       - 40%
   17. Sef sector                                         - 40%
   18. Comisar sef divizie                                - 30%
   19. Sef serviciu                                       - 30%
   20. Sef birou                                          - 25%

    B. Salarii de baza pentru functii publice de executie
 _________________________________________________________________________
| Functia publica de executie |Categoria| Clasa | Gradul |Salariul de baza|
|                             |         |       |        |    - lei -     |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
| 1. Consilier                |    A    |   I   |    1   |    9.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    2   |    8.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    3   |    7.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
| 2. Expert                   |    A    |a II-a |    1   |    6.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    2   |    6.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    3   |    5.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    1   |    5.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    2   |    4.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    3   |    4.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   -   |Debutant|    2.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 3. Inspector de specialitate|    A    |a II-a |    1   |    6.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    2   |    6.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    3   |    5.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    1   |    5.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    2   |    4.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    3   |    4.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   -   |Debutant|    2.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 4. Consilier juridic        |    A    |   I   |    1   |    9.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    2   |    8.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    3   |    7.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    1   |    6.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    2   |    6.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    3   |    5.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    1   |    5.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    2   |    4.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    3   |    4.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   -   |Debutant|    2.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 5. Auditor                  |    A    |   I   |    1   |    9.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    2   |    8.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    3   |    7.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    1   |    6.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    2   |    6.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    3   |    5.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    1   |    5.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    2   |    4.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    3   |    4.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 6. Referent de specialitate |    B    |   I   |    1   |    5.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   I   |    2   |    4.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   I   |    3   |    4.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a II-a |    1   |    3.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a II-a |    2   |    3.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a II-a |    3   |    3.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a III-a|    1   |    2.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a III-a|    2   |    2.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a III-a|    3   |    2.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   -   |Debutant|    1.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 7. Referent                 |    C    |   I   |    1   |    3.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   I   |    2   |    3.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   I   |    3   |    3.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    1   |    2.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    2   |    2.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    3   |    2.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a III-a|    1   |    2.100.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a III-a|    2   |    1.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a III-a|    3   |    1.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   -   |Debutant|    1.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 8. Comisar                  |    A    |   I   |    1   |    9.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    2   |    8.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    3   |    7.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    1   |    6.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   -   |Debutant|    2.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   I   |    1   |    5.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   I   |    2   |    4.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   I   |    3   |    4.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a II-a |    1   |    3.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   -   |Debutant|    1.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   I   |    1   |    3.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   I   |    2   |    3.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   I   |    3   |    3.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    1   |    2.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   -   |Debutant|    1.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|

    NOTA:
    Functionarii publici din aparatul propriu al Ministerului Finantelor, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Afacerilor Externe si Ministerul Functiei Publice, ca ministere de sinteza, beneficiaza de salarii de baza mai mari cu 10% fata de cele prevazute in prezenta anexa.

    ANEXA 3

    Aparatul propriu al prefecturilor, serviciilor descentralizate ale ministerelor si ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate din unitatile administrativ-teritoriale

    A. Indemnizatii de conducere

    Functia publica de conducere                       Indemnizatia
                                                       de conducere
___________________________________________________________________
    1. Secretar general al prefecturii*)                 - 70%
    2. Director general*)                               - 60%
    3. Inspector-sef                                     - 55%
    4. Director general adjunct                          - 55%
    5. Inspector-sef adjunct                             - 50%
    6. Director                                          - 50%
    7. Director adjunct                                  - 40%
    8. Contabil sef                                      - 40%
    9. Comisar sef sectie                                - 40%
   10. Comisar sef sectie adjunct                        - 30%
   11. Comisar sef sectie divizie                        - 25%
   12. Sef serviciu                                      - 30%
   13. Sef birou                                         - 25%

    B. Salarii de baza pentru functii publice de executie
 _________________________________________________________________________
| Functia publica de executie |Categoria| Clasa | Gradul |Salariul de baza|
|                             |         |       |        |      *)      |
|                             |         |       |        |    - lei -     |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
| 1. Consilier                |    A    |   I   |    1   |    6.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    2   |    6.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    3   |    5.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
| 2. Expert                   |    A    |a II-a |    1   |    4.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    2   |    4.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    3   |    3.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    1   |    3.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    2   |    3.100.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    3   |    2.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   -   |Debutant|    2.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 3. Inspector de specialitate|    A    |a II-a |    1   |    4.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    2   |    4.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    3   |    3.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    1   |    3.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    2   |    3.100.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    3   |    2.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   -   |Debutant|    2.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 4. Consilier juridic        |    A    |   I   |    1   |    6.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    2   |    6.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    3   |    5.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    1   |    4.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    2   |    4.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    3   |    3.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    1   |    3.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    2   |    3.100.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    3   |    2.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   -   |Debutant|    2.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 5. Auditor                  |    A    |   I   |    1   |    6.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    2   |    6.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    3   |    5.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    1   |    4.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    2   |    4.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    3   |    3.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    1   |    3.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    2   |    3.100.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    3   |    2.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 6. Inspector de munca       |    A    |   I   |    1   |    6.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    2   |    6.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    3   |    5.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    1   |    4.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    2   |    4.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    3   |    3.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    1   |    3.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    2   |    3.100.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    3   |    2.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   -   |Debutant|    2.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 7. Referent de specialitate |    B    |   I   |    1   |    4.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   I   |    2   |    4.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   I   |    3   |    3.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a II-a |    1   |    3.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a II-a |    2   |    2.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a II-a |    3   |    2.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a III-a|    1   |    2.100.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a III-a|    2   |    1.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a III-a|    3   |    1.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   -   |Debutant|    1.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 8. Inspector                |    C    |   I   |    1   |    3.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   I   |    2   |    3.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   I   |    3   |    2.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    1   |    2.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    2   |    2.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    3   |    2.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a III-a|    1   |    1.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a III-a|    2   |    1.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a III-a|    3   |    1.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   -   |Debutant|    1.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 9. Referent                 |    C    |   I   |    1   |    3.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   I   |    2   |    3.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   I   |    3   |    2.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    1   |    2.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    2   |    2.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    3   |    2.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a III-a|    1   |    1.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a III-a|    2   |    1.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a III-a|    3   |    1.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   -   |Debutant|    1.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
|10. Comisar                  |    A    |   I   |    1   |    6.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    2   |    6.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    3   |    5.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    1   |    4.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   -   |Debutant|    2.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   I   |    1   |    4.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   I   |    2   |    4.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   I   |    3   |    3.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a II-a |    1   |    3.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   -   |Debutant|    1.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   I   |    1   |    3.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   I   |    2   |    3.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   I   |    3   |    2.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    1   |    2.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   -   |Debutant|    1.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|

    NOTA:
    Salariile de baza si indemnizatiile de conducere prevazute in prezenta anexa sunt aplicabile si functionarilor publici din institutiile subordonate autoritatilor sau institutiile publice centrale.
    *) Pentru secretarul general al prefecturii municipiului Bucuresti indemnizatia de conducere este de 75% .
    *) Pentru conducatorii serviciilor descentralizate ale ministerelor si ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate din unitatile administrativ-teritoriale indemnizatia de conducere este de 65% .
    *) Functionarii publici din aparatul propriu al prefecturilor si serviciilor descentralizate ale Ministerului Finantelor si Ministerului Muncii si Protectiei Sociale beneficiaza de salarii de baza mai mari cu 5% fata de cele prevazute in prezenta anexa.

    ANEXA 4

    Aparatul propriu al autoritatilor administratiei publice locale

    A. Indemnizatii de conducere

    Functia publica de conducere        Indemnizatia
                                        de conducere
___________________________________________________________________
    1. Secretarul judetului*)             - 70%
    2. Secretarul municipiului*)         - 60%
    3. Secretarul orasului*)            - 55%
    4. Secretarul comunei*)             - 50%
    5. Sef departament*)               - 60%
    6. Arhitect sef*)                  - 60%
    7. Director general*)              - 60%
    8. Director general adjunct*)      - 55%
    9. Director                           - 50%
   10. Director adjunct                   - 40%
   11. Contabil sef                       - 40%
   12. Sef serviciu                       - 30%
   13. Sef birou                          - 25%

    B. Salarii de baza pentru functii publice de executie
 _________________________________________________________________________
| Functia publica de executie |Categoria| Clasa | Gradul |Salariul de baza|
|                             |         |       |        |    - lei -     |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
| 1. Consilier                |    A    |   I   |    1   |    5.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    2   |    5.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    3   |    4.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
| 2. Expert                   |    A    |a II-a |    1   |    4.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    2   |    3.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    3   |    3.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    1   |    2.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    2   |    2.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    3   |    2.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   -   |Debutant|    1.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 3. Inspector de specialitate|    A    |a II-a |    1   |    4.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    2   |    3.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    3   |    3.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    1   |    2.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    2   |    2.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    3   |    2.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   -   |Debutant|    1.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 4. Consilier juridic        |    A    |   I   |    1   |    5.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    2   |    5.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    3   |    4.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    1   |    4.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    2   |    3.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    3   |    3.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    1   |    2.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    2   |    2.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    3   |    2.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   -   |Debutant|    2.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 5. Auditor                  |    A    |   I   |    1   |    5.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    2   |    5.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |   I   |    3   |    4.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    1   |    4.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    2   |    3.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a II-a |    3   |    3.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    1   |    2.900.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    2   |    2.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    A    |a III-a|    3   |    2.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 6. Referent de specialitate |    B    |   I   |    1   |    4.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   I   |    2   |    3.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   I   |    3   |    3.400.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a II-a |    1   |    3.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a II-a |    2   |    2.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a II-a |    3   |    2.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a III-a|    1   |    2.100.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a III-a|    2   |    1.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |a III-a|    3   |    1.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    B    |   -   |Debutant|    1.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 7. Inspector                |    C    |   I   |    1   |    3.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   I   |    2   |    3.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   I   |    3   |    2.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    1   |    2.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    2   |    2.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    3   |    2.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a III-a|    1   |    1.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a III-a|    2   |    1.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a III-a|    3   |    1.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   -   |Debutant|    1.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
 _________________________________________________________________________
| 8. Referent                 |    C    |   I   |    1   |    3.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   I   |    2   |    3.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   I   |    3   |    2.800.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    1   |    2.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    2   |    2.200.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a II-a |    3   |    2.000.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a III-a|    1   |    1.700.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a III-a|    2   |    1.600.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |a III-a|    3   |    1.500.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|
|                             |    C    |   -   |Debutant|    1.300.000   |
|_____________________________|_________|_______|________|________________|

    NOTA:
    Salariile de baza si indemnizatiile de conducere prevazute in prezenta anexa sunt aplicabile si functionarilor publici din institutiile subordonate autoritatilor administratiei publice locale.
    *) Pentru secretarul municipiului Bucuresti indemnizatia de conducere este de 75% .
    *) Pentru secretarul municipiului resedinta de judet si secretarul sectorului municipiului Bucuresti indemnizatia de conducere este de 65% .
    *) In cazul secretarului comunei sau orasului avand sub 30.000 de locuitori, care, in mod exceptional, potrivit legii, are studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma, sau studii medii liceale sau postliceale, absolvite cu diploma, indemnizatia de conducere este de 30%, respectiv de 20% .
    *) Functiile publice de conducere de sef departament, arhitect sef, director general si director general adjunct se utilizeaza numai la nivelul aparatului propriu al consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale ale municipiilor resedinta de judet si sectoarelor municipiului Bucuresti.SmartCity5

COMENTARII la OUG 245/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 245 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu