E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.121 din 22.12.2011

pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 931 din 29 decembrie 2011SmartCity1

Luând în considerare actualul context internaţional, principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice, de reducere a inflaţiei şi de atingere a unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice.Pentru păstrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele măsuri menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită respectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv prin limitarea cheltuielilor cu indexarea semestrială a tichetului de masă şi a tichetului de creşă.Ţinând cont de faptul că activităţile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului au aplicabilitate la nivelul întregului teritoriu, iar cadrul normativ actual nu înregistrează prevederi specifice necesare adoptării unor programe de dezvoltare şi de promovare a turismului, este necesară crearea unui cadru specific pentru adoptarea unor programe multianuale de marketing şi promovare turistică, precum şi a unor programe multianuale destinate dezvoltării destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, aprobate la nivel naţional, pe baza cărora se pot stabili ulterior limitele în care se vor derula activităţile proiectelor finanţate în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului“ a Programului operaţional regional 2007-2013.Ţinând seama de faptul că neadoptarea unei măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea raportării activităţilor derulate în proiectele finanţate în cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului“ a Programului operaţional regional 2007-2013 la activităţi specifice aprobate şi derulate în conformitate cu legislaţia naţională, fapt care ar diminua posibilitatea de a considera cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri comunitare ca fiind eligibile şi de a le rambursa beneficiarilor români, cu impact asupra gradului de utilizare a fondurilor postaderare,având în vedere faptul că neadoptarea programului multianual de marketing şi promovare turistică, precum şi a programului multianual care prevede dezvoltarea destinaţiilor, formelor şi produselor turistice ar duce la imposibilitatea continuării şi finalizării investiţiilor în infrastructura turistică deja demarate, referitoare la dezvoltarea domeniului schiabil, la dezvoltarea staţiunilor turistice, la îndeplinirea obligaţiilor referitoare la organizarea competiţiei în cadrul Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - ediţia de iarnă 2013,întrucât neadoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă ar menţine situaţia de fapt ce constă în absenţa cadrului legislativ naţional necesar continuării şi finalizării investiţiilor în domeniul turismului, cadru legislativ la care se poate realiza raportarea în implementarea programelor cu finanţare europeană, realizarea temeiului specific necesar adoptării unor programe de marketing şi promovare turistică, precum şi a unor programe destinate dezvoltării destinaţiilor, formelor şi produselor turistice este imperios necesară.Pe baza solicitărilor primite din partea unităţilor administrativ-teritoriale ca urmare a numărului mare de cereri de locuinţe pentru închiriere, s-a considerat oportună dezvoltarea fondului de locuinţe aparţinând domeniului public al statului.Ţinând seama de numărul mare de solicitări din partea tinerilor pentru obţinerea unei locuinţe şi având în vedere că sumele alocate în vederea derulării în continuare a programului sunt insuficiente, se impune reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri care să accelereze şi să dezvolte construcţia de locuinţe, având în vedere şi faptul că prin adoptarea prezentului act normativ se vor realiza susţinerea creşterii economice şi contracararea efectelor negative pe care criza internaţională actuală le are asupra domeniului locuirii în România, iar neadoptarea în regim de urgenţă a acestor măsuri imediate ar avea consecinţe negative în ceea ce priveşte dezvoltarea construcţiei de locuinţe, în contextul economic actual.Având în vedere Decizia nr. 1.470 din 8 noiembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2011, şi Decizia nr. 1.483 din 8 noiembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 alin. 1 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2011, prin care Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale prevederile art. 3201 din Codul de procedură penală, care reglementează judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei, text introdus prin art. XVIII pct. 43 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor,ţinând cont de necesitatea limitării de îndată a efectului juridic imediat al deciziilor mai sus menţionate, şi anume suspendarea de drept a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală,ţinând seama de necesitatea evitării unei perioade de vid legislativ şi creării unei practici judecătoreşti neunitare,având în vedere că odată cu deciziile Curţii Constituţionale, în lipsa unei intervenţii legislative, se poate crea o practică judecătorească neunitară, deoarece instanţele nu mai au temei de respingere a cererii de recunoaştere a vinovăţiei, putând pronunţa soluţii diferite,aceste aspecte putând conduce atât la creşterea duratei de soluţionare, cât şi la sporirea costurilor de soluţionare a cauzelor penale, până la momentul la care se va promova, şi, respectiv, soluţiona un recurs în interesul legii, ca o consecinţă directă a creării practicii neunitare,este necesară intervenţia legislativă, justificată dintr-o perspectivă multiplă: punerea în acord a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală cu deciziile Curţii Constituţionale, evitarea creării unui vid legislativ, a creşterii duratei de soluţionare, precum şi a costurilor implicate de practica neunitară în materia procesuală penală.Având în vedere necesitatea stabilirii unor prevederi suplimentare în vederea optimizării fluxurilor financiare din cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale şi asigurarea capacităţii de absorbţie a acestor fonduri,luând în considerare prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 31 iulie 2006,ţinând seama de necesitatea asigurării unui ritm constant de plăţi şi rambursări pentru implementarea Proiectului „Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics“ (prima infrastructură paneuropeană de cercetare din România), al cărui beneficiar este Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“ - IFIN-HH, aflat în coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică,ţinând cont de obligaţia restituirii către Comisia Europeană a sumelor reprezentând cheltuieli finanţate din fonduri ex-ISPA în cadrul unor proiecte transferate, cu acordul Comisiei Europene, pentru a fi finanţate din instrumente structurale în cadrul Programului operaţional sectorial „Transport“ şi Programului operaţional sectorial „Mediu“,având în vedere necesitatea recuperării cheltuielilor efectuate din fonduri alocate de la bugetul de stat, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul proiectelor transferate, cu acordul Comisiei Europene, pentru a fi finanţate din instrumente structurale în cadrul Programului operaţional sectorial „Mediu“,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IModificarea şi completarea unor acte normative Articolul I Alineatul (2) al articolului 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Valoarea nominală a unui tichet de masă, prevăzută la alin. (1), poate fi indexată semestrial cu indicele preţurilor de consum, înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Articolul II Alineatul (2) al articolului 7 din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creşă, prevăzută la alin. (1), poate fi indexată semestrial cu indicele inflaţiei comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Articolul III Articolul 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului elaborează Strategia de dezvoltare a turismului pe termen mediu şi lung, Programul multianual de marketing şi promovare turistică şi Programul multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice.(2) Strategia şi programele prevăzute la alin. (1) se finanţează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul IVLegea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)promovarea şi dezvoltarea la nivel sectorial şi naţional a unor programe privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrări publice, în condiţiile legii, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţii existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale şi sursele de finanţare ale acestora se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; 2. La articolul 2 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g) , cu următorul cuprins: g)administrarea şi exploatarea locuinţelor realizate în cadrul programului privind construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat; exploatarea acestor locuinţe poate fi realizată de către A.N.L. şi prin operatori economici, inclusiv potrivit contractelor de concesiune de lucrări publice, încheiate în condiţiile legii; contractele de concesiune de lucrări publice pot cuprinde şi clauze privind colectarea chiriilor, gestionarea bunurilor materiale şi a fondurilor băneşti, efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea locuinţelor, precum şi alte clauze necesare exploatării locuinţelor astfel realizate. 3. La articolul 2, alineatele (3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Promovarea şi derularea investiţiilor în cadrul programului privind construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat, prevăzut la alin. (1) lit. c), inclusiv administrarea, exploatarea, criteriile de repartizare, precum şi repartizarea acestor locuinţe se prevăd în actul normativ de aprobare a programului......... ................ ................ ................ ................ ........ ........... (7) A.N.L. colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru identificarea unor terenuri şi/sau construcţii aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizare şi neexploatate, care pot fi incluse în programele prevăzute la alin. (1) lit. c), cu obligaţia acestora de a realiza, pe cheltuială proprie, evaluarea terenurilor şi/sau a construcţiilor nefinalizate aflate în diverse stadii de execuţie. 4. La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71 ) , cu următorul cuprins: (71 ) Pentru construcţiile nefinalizate aflate în diverse stadii de execuţie, prevăzute la alin. (7), este obligatorie efectuarea de către autorităţile administraţiei publice locale, pe cheltuială proprie, a unei expertize tehnice şi energetice, după caz, de către experţi tehnici şi auditori energetici autorizaţi conform legii. 5. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Terenurile destinate construirii de locuinţe prin A.N.L. pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se preiau de A.N.L. în folosinţă gratuită, în condiţiile legii, pe perioada realizării investiţiilor, iar terenurile destinate construcţiei de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat se preiau de A.N.L. în folosinţă gratuită pe toată durata de existenţă a construcţiei. 6. La articolul 7, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) A.N.L. va stabili anual programe de investiţii publice în construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţii existente, pe baza proiectelor de investiţii aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în colaborare cu organele administraţiei publice locale şi centrale interesate, pe terenurile destinate amplasării acestor locuinţe potrivit legii. 7. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) , cu următorul cuprins:(7) Sumele încasate din chirii conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, se vor distribui astfel: 50% din cuantum se constituie venit la bugetul de stat, 30% din cuantum revine investitorului privat şi 20% din cuantum revine A.N.L. 8. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, realizate în condiţiile prezentei legi, fac obiectul proprietăţii private a statului. Locuinţele pentru tineri destinate închirierii sunt administrate, în conformitate cu prevederile legale în materie aflate în vigoare, de autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, iar cele destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate sunt administrate de autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii ori sunt în administrarea unor unităţi aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii. Locuinţele realizate în cadrul programului privind construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat fac obiectul proprietăţii publice a statului. Pentru celelalte locuinţe care se realizează prin programele de investiţii prevăzute la art. 7 alin. (6) regimul juridic şi modul de repartizare sunt prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 9. La articolul 8 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)prin recalcularea chiriei, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani. Chiria va acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, impozitele pe clădiri şi pe teren, precum şi recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi un profit supus negocierii între părţi. Articolul VAlineatele 4 şi 8 ale art. 3201 din Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins: Instanţa de judecată soluţionează latura penală atunci când din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Instanţa respinge cererea atunci când constată că probele administrate în cursul urmăririi penale nu sunt suficiente pentru a stabili că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. În acest caz instanţa continuă judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun. Articolul VI Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41 , cu următorul cuprins: Articolul 41 (1) În termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare, autoritatea de management notifică beneficiarul privind plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.(2) Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi întrerupt de maximum două ori pentru perioade de până la 5 zile lucrătoare.(3) Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la alin. (2), atrage respingerea, parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare. 2. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31 ) , cu următorul cuprins: (31 ) În bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12 şi a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare privind ajutorul de stat, sumele necesare finanţării valorii totale a Proiectului paneuropean de cercetare «Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)», al cărui beneficiar este Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară «Horia Hulubei» - IFIN-HH. 3. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 71 şi 72 , cu următorul cuprins: Articolul 71 Prin excepţie de la prevederile art. 7, pentru proiectele ex-ISPA transferate integral sau parţial în cadrul Programului operaţional sectorial «Transport» şi Programului operaţional sectorial «Mediu», recuperarea cheltuielilor efectuate din fonduri ex-ISPA se realizează cu sume din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte, prin Autoritatea de management/Autoritatea de certificare şi plată, după autorizarea cheltuielilor de către autorităţile de management, conform prevederilor legale comunitare şi naţionale. Articolul 72 Prin excepţie de la prevederile art. 7, pentru componentele proiectului ex-ISPA 2005/RO/16/P/PE/002 - Reabilitarea şi îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşele Deva şi Hunedoara, transferate în cadrul Programului operaţional sectorial «Mediu», recuperarea cheltuielilor efectuate din fonduri alocate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează cu sume din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarului acestui proiect, prin Autoritatea de management, după autorizarea cheltuielilor de către aceasta, conform prevederilor legale comunitare şi naţionale. 4. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) , cu următorul cuprins:(6) Procentul, termenele şi condiţiile de acordare şi recuperare a prefinanţării se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 5. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma „prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3)“ se înlocuieşte cu sintagma „prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (31 )“. Articolul VII(1) Până la data de 29 februarie 2012, Guvernul va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii guvernului menţionate la alin. (1) se abrogă prevederile art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul VIIICu privire la art. IV, contractele de construcţii de locuinţe prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrări, vor putea fi semnate numai după obţinerea unei opinii a EUROSTAT prin care se precizează că cheltuielile partenerului privat nu afectează deficitul bugetar. Articolul IXCu privire la art. IV, sub sancţiunea nulităţii absolute, nu pot fi semnate sau derulate contracte de concesiune de lucrări în cazul în care autoritatea publică îşi asumă riscuri care conduc la clasificarea proiectului în cheltuieli publice, potrivit normelor legale în vigoare. Articolul XCu privire la art. IV, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul XICu privire la art. V, în cauzele aflate în curs de judecată în care cercetarea judecătorească în primă instanţă începuse anterior intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, dispoziţiile art. 3201 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător la primul termen cu procedură completă imediat următor intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul justiţiei, Cătălin Marian Predoiu Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Sulfina Barbu Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Gabriela Udrea Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş


SmartCity5

COMENTARII la OUG 121/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 121 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu