E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE  Nr. 3705/MM-21137 din 31 iulie 2001

privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI


SmartCity3

              Nr. 3.705/MM din 31 iulie 2001
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 21.137 din 6 august 2001
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 588 din 19 septembrie 2001

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In baza prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru completarea surselor de finantare necesare in vederea constructiei, modernizarii, intretinerii si repararii drumurilor publice se infiinteaza Fondul special al drumurilor publice, gestionat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (2) Prezentele norme metodologice au fost reactualizate conform prevederilor art. II din Legea nr. 264/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
    (3) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in calitate de administrator de fonduri, indeplineste atributiile ordonatorului principal de credite, stabilite de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) In sensul prezentelor norme metodologice, prin producator de carburanti auto, denumit in continuare producator, se intelege persoana fizica sau juridica, dupa caz, care prelucreaza titei sau alte produse petroliere in rafinariile proprii sau ale tertilor si obtine carburanti auto asa cum sunt clasificati in Tariful vamal de import al Romaniei.
    (5) In categoria de producator de carburanti auto este inclusa si persoana fizica sau juridica, dupa caz, care prelucreaza prin procedee de aditivare, indiferent de natura aditivului utilizat, benzine inferioare sau carburanti din grupa motorinelor sau combustibililor lichizi usori, in urma carora rezulta carburanti auto asa cum au fost definiti la alineatul precedent.

    CAP. 2
    Elaborarea bugetului Fondului special al drumurilor publice

    Art. 2
    (1) Bugetul Fondului special al drumurilor publice se elaboreaza conform Normelor metodologice ale Ministerului Finantelor Publice si se fundamenteaza la termenele prevazute pentru fundamentarea bugetului de stat, prin Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei elaboreaza, o data cu lucrarile proiectului bugetului de stat, proiectul bugetului Fondului special al drumurilor publice, care se fundamenteaza, conform anexelor nr. 1 si nr. 1.1, pe elementele prezentate de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", dupa care va fi prezentat Ministerului Finantelor Publice la termenul stabilit.
    (3) Bugetul Fondului special al drumurilor publice se aproba anual ca anexa la legea bugetului de stat.
    (4) Veniturile anuale ale bugetului Fondului special al drumurilor publice se fundamenteaza de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei la termenele prevazute pentru elaborarea bugetului de stat in Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza datelor statistice ale anului anterior si a prognozelor pentru anul de referinta, pe categoriile de surse ale veniturilor stabilite potrivit clasificatiei bugetare.
    Art. 3
    (1) Fondul special al drumurilor publice se repartizeaza astfel:
    a) 65% pentru drumurile nationale;
    b) 35% pentru drumurile judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi, din localitati rurale si urbane.
    (2) Din incasarile la Fondul special al drumurilor publice se pot efectua cheltuielile prevazute in anexa nr. 2.
    (3) Criteriile pe baza carora se elaboreaza si se fundamenteaza programele anuale si, respectiv, se aloca sumele din Fondul special al drumurilor publice sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (4) In cazuri bine justificate, pe parcursul executiei bugetare anuale, dar nu mai tarziu de 31 octombrie, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, la propunerea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", cu avizul directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, poate aproba modificarea repartizarii sumelor pe obiective, pe lucrari si, respectiv, pe luni, cu conditia incadrarii in sumele prevazute pe capitole de cheltuieli si, respectiv, pe trimestre din bugetul anual aprobat.
    (5) In situatia in care, potrivit art. 137 alin. (3) din Constitutie, legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu au fost adoptate cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in continuare bugetul Fondului special al drumurilor publice aprobat pentru anul precedent, pana la adoptarea noului buget.
    (6) Angajarea si efectuarea cheltuielilor se vor face pe structura aprobata, in limita surselor financiare prevazute si realizate in acest buget, dar numai pentru cele pentru care exista certitudinea continuarii si cuprinderii in bugetul anului urmator.
    (7) Obiectivele si lucrarile finantate din Fondul special al drumurilor publice se aproba prin programe anuale care stau la baza elaborarii bugetului acestui fond.
    (8) Programele anuale pentru drumurile nationale se elaboreaza si se fundamenteaza de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".
    (9) Programele anuale pentru drumurile aflate in administrarea consiliilor judetene si locale se supun verificarii si controlului conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 457/1997 pentru exercitarea controlului privind utilizarea sumelor alocate consiliilor judetene si consiliilor locale din Fondul special al drumurilor publice si se vor transmite Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" prin grija unitatilor sale teritoriale organizate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.275/1990 privind infiintarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", cu modificarile si completarile ulterioare.
    (10) Programele anuale pentru drumurile din administrarea consiliilor locale, altele decat cele aflate in administrarea municipiilor, vor fi incluse in programele consiliilor judetene.
    (11) Propunerile consiliilor locale se vor transmite Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", prin grija consiliilor judetene.
    (12) Programele pentru consiliile judetene si locale se transmit Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" dupa aprobarea bugetului Fondului special al drumurilor publice, cu incadrarea stricta in veniturile alocate in acest scop, pe capitole de cheltuieli.
    (13) Programele anuale, cu repartizarea pe trimestre si luni a bugetului Fondului special al drumurilor publice, se avizeaza de Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", de Directia generala pentru dezvoltarea infrastructurii, investitii si concesiuni, de Directia generala economica si relatii bugetare, de secretarul de stat care coordoneaza Departamentul transporturilor terestre si se aproba de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.

    CAP. 3
    Constituirea obligatiilor la Fondul special al drumurilor publice si restituirea sumelor reprezentand cota unica platita

    Art. 4
    (1) Sursele Fondului special al drumurilor publice se constituie prin aplicarea unei cote unice egale cu echivalentul in lei a 110 euro/tona la motorina si 125 euro/tona la benzina, pentru:
    a) carburantii auto livrati la intern de producatori, precum si pentru carburantii auto consumati de acestia;
    b) carburantii auto importati.
    (2) Suma datorata bugetului Fondului special al drumurilor publice se stabileste in raport de cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei, valabil la data efectuarii platii de catre producatori sau importatori in contul Fondului special al drumurilor publice.
    (3) Cota unica prevazuta la alin. (1) se va reflecta in nivelul pretului cu ridicata si al pretului cu amanuntul, fara sa intre in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.
    (4) Obligatia de a calcula si de a varsa sumele datorate la Fondul special al drumurilor publice revine producatorilor din tara si/sau importatorilor de carburanti auto, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate si de detinatorul produsului importat, de regimul vamal aplicabil sau de facilitatile vamale acordate.
    (5) Producatorii vor tine evidenta, pe sortimente, a intregii cantitati de carburanti auto livrati la intern, conform anexei nr. 4, care va fi transmisa Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in termen de 10 zile de la finele lunii pentru care se face raportarea.
    (6) Pentru cantitatile de carburanti auto consumate de producatori acestia vor determina obligatiile fata de bugetul Fondului special al drumurilor publice conform anexei nr. 5, suma datorata fiind preluata conform anexei nr. 8. Anexa nr. 5 se va pastra la producator in vederea prezentarii cu ocazia controalelor ce vor fi efectuate de organele abilitate.
    (7) Importatorii vor tine evidenta, pe sortimente de carburanti auto, a importurilor si a livrarilor, potrivit anexei nr. 6, care va fi transmisa Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in termen de 10 zile de la finele lunii pentru care se face raportarea.
    (8) Toate cantitatile de carburanti auto livrate la intern de producatori si/sau de importatori si cele utilizate pentru consum propriu de producatori sau de unitatile acestora vor fi exprimate obligatoriu in documentele de livrare sau de consum, precum si in evidentele patrimoniale, si in tone.
    (9) Nu se vor restitui sume persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au procurat carburanti auto de la producatori din tara sau de la importatori si au utilizat respectivele cantitati de carburanti auto in domeniile transportului feroviar, naval, al agriculturii si al apararii nationale, in cazul in care acestea nu figureaza in situatiile livrarilor de carburanti auto (anexa nr. 4) si/sau in situatia carburantilor auto importati si a livrarii acestora (anexa nr. 6).
    (10) Persoanele juridice, proprietare ale rafinariilor care prelucreaza, pentru persoane fizice sau juridice, produse petroliere in urma carora rezulta carburanti auto, vor tine evidenta prestatiilor potrivit anexei nr. 7, care va fi transmisa Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei pana la data de 10 a fiecarei luni pentru luna expirata.
    (11) Producatorii din tara si/sau importatorii de carburanti auto vor intocmi lunar si vor transmite Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pana la data de 10 a fiecarei luni pentru luna expirata, situatia sumelor reprezentand cota unica virata conform anexei nr. 8.
    Art. 5
    (1) Persoanele fizice si juridice care achizitioneaza carburanti auto in scopul utilizarii in domeniile transportului feroviar, naval, al agriculturii si al apararii nationale au obligatia sa declare producatorului sau importatorului, dupa caz, pe propria raspundere, scopul achizitiei. Cumparatorii sunt obligati sa emita comanda insotita de declaratie pe propria raspundere, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 9.
    (2) Declaratia pe propria raspundere va fi intocmita in 3 exemplare, dintre care unul va ramane la producator si/sau la importator si doua vor fi retinute de cumparator.
    (3) Pentru livrarile efectuate pe baza comenzilor si declaratiilor prevazute la alin. 1 producatorii din tara si importatorii de carburanti auto au obligatia sa inscrie in documentele de livrare emise, precum si in evidentele lor patrimoniale, pe propria raspundere, pentru fiecare cantitate de carburant auto livrata pe piata interna, sortimentul si cantitatea livrata, cursul de schimb al euro si suma totala a cotei unice transformata in lei, ce poate fi solicitata pentru restituire de persoanele fizice sau juridice mentionate la alin. (1). Cursul de schimb al euro ce va fi luat in calcul este cel comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data efectuarii livrarii pentru producatorii din tara, respectiv cel valabil la data efectuarii importului pentru importatori.
    (4) Persoanele fizice si juridice definite la alin. (1) nu beneficiaza de restituirea sumelor achitate reprezentand cota unica decat pentru cantitatile de carburanti auto achizitionate direct de la producatorii interni sau importatori.
    (5) Persoanele fizice si juridice care achizitioneaza carburanti auto pentru alte scopuri decat utilizarea in domeniile prevazute la alin. (1) suporta cota unica.
    (6) Persoanele fizice si juridice definite la alin. (1) nu sunt in drept sa solicite restituirea cotei pentru cantitatile de carburanti auto utilizate la alimentarea autovehiculelor inmatriculate, cu exceptia tractoarelor utilizate pentru efectuarea lucrarilor agricole mecanizate.
    (7) Contravaloarea comisioanelor bancare sau a taxelor postale aferente operatiunilor de restituire se suporta de beneficiarii sumelor respective.
    Art. 6
    (1) Persoanele fizice si juridice care utilizeaza carburanti auto in domeniile transportului feroviar, naval, al agriculturii si al apararii nationale sunt in drept sa solicite Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei restituirea sumelor reprezentand contravaloarea in lei a cotei unice platita producatorilor sau importatorilor pentru carburantii auto achizitionati pentru domeniile respective de activitate, prezentand urmatoarea documentatie:
    - cererea de restituire, intocmita pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 10, insotita de situatia intocmita conform modelelor prezentate in anexele nr. 10a), 10b), 10c) sau 10d), dupa caz;
    - un exemplar al declaratiei pe propria raspundere, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 9, inregistrata si la vanzator;
    - copiile de pe facturile fiscale, certificate pe propria raspundere de catre solicitant sau de reprezentantul sau legal, ca fiind conforme cu originalul, din care sa rezulte sortimentul si cantitatea achizitionata, precum si contravaloarea in lei a cotei unice aferente;
    - copiile certificate pe propria raspundere ca fiind conforme cu originalul de pe documentele care atesta efectuarea platii contravalorii carburantilor auto pentru care se solicita restituirea cotei unice, inclusiv copia de pe extrasul de cont, in cazul in care plata a fost efectuata prin banca;
    - copia certificata pe propria raspundere ca fiind conforma cu originalul de pe statut, din care sa rezulte obiectul de activitate (numai pentru persoanele juridice).
    (2) Inainte de depunere sau transmitere prin posta la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei cererile de restituire vor fi prezentate pentru avizare, in functie de domeniul de activitate al solicitantului, la Directia generala reglementari si calitatea serviciilor in transportul feroviar sau la Directia generala a transporturilor maritime, pe Dunare si cai navigabile din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, la Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in functie de domiciliul solicitantului, sau la directiile de specialitate din cadrul Ministerului Apararii Nationale.
    (3) Cererile de restituire vor fi analizate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, dupa care, pe baza notei de restituire intocmite de Directia generala economica si relatii bugetare, avizata de Directia generala juridica si contencios din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si aprobata de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei sau de inlocuitorul lui de drept, se va efectua restituirea sumelor.
    (4) Restituirea sumelor se va face in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii solicitarii, prin ordin de plata sau mandat postal, conform mentiunii din cerere.
    (5) Cererea de restituire a sumelor va fi onorata la plata de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, daca sunt indeplinite toate conditiile cerute de prezentele norme metodologice.

    CAP. 4
    Incasarea veniturilor la Fondul special al drumurilor publice

    Art. 7
    (1) Virarea sumelor datorate conform prevederilor art. 4 din prezentele norme metodologice se face prin ordin de plata emis de persoanele juridice in contul Fondului special al drumurilor publice 301813633330 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice", deschis la Directia de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti, pe seama Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cont in care se vor incasa veniturile si din care se vor efectua platile.
    (2) Persoanele fizice sau juridice, producatori din tara sau importatori de carburanti auto, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate si de detinatorul produsului importat, de regimul vamal aplicabil sau de facilitatile vamale acordate, au obligatia de a mentiona pe documentele de plata catre bugetul Fondului special al drumurilor publice urmatoarele informatii:
    - cantitatea de carburanti auto, pe sortimente (benzina si/sau motorina), pentru care s-a virat suma;
    - perioada pentru care s-a calculat obligatia si se efectueaza plata.
    (3) Pentru achitarea unor obligatii restante se va emite un ordin de plata distinct, in care se va defalca suma reprezentand cota unica si majorarile de intarziere stabilite ca urmare a neachitarii la termen si integral a sumelor datorate, cu mentionarea perioadei la care se refera suma achitata.
    (4) Achitarea sumelor reprezentand obligatia la Fondul special al drumurilor publice se poate face zilnic, dar nu mai tarziu de data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care sunt datorate sumele respective.
    (5) Pentru neplata in termen de sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice de agentii economici, acestia datoreaza majorari de intarziere pentru fiecare zi de intarziere conform legislatiei fiscale. Sumele aferente majorarilor de intarziere se vireaza in contul Fondului special al drumurilor publice 301813633330 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice", deschis pe seama Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei la Directia de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti.

    CAP. 5
    Utilizarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor aprobate din Fondul special al drumurilor publice

    Art. 8
    (1) Din sumele colectate in Fondul special al drumurilor publice Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei aloca sume Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" pentru finantarea cheltuielilor, dupa urmatoarea procedura:
    - pentru drumurile nationale unitatile teritoriale transmit, lunar, Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", pana la data de 27 a fiecarei luni, cereri justificative pentru cheltuielile curente si de capital necesare in luna urmatoare, conform modelului prezentat in anexele nr. 11a) si 11b);
    - pentru drumurile judetene si comunale cererile justificative [anexele nr. 11a) si 11b], intocmite de consiliile judetene si consiliile locale, se transmit Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" pana la data de 27 a fiecarei luni, prin unitatile teritoriale din subordine.
    (2) Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" prezinta ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni, cererile justificative pentru necesarul de cheltuieli ce urmeaza sa se efectueze in luna respectiva, conform anexelor nr. 12a), 12b) si 12c), atat pentru drumuri nationale, cat si pentru drumuri judetene si comunale. Datele se fundamenteaza cu incadrarea in prevederile programelor aprobate si in limita disponibilitatilor colectate in contul Fondului special al drumurilor publice, existente in ultima zi a lunii precedente. Cererile vor fi prezentate spre aprobare ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, dupa avizarea de catre Directia generala pentru dezvoltarea infrastructurii, investitii si concesiuni, Directia generala economica si relatii bugetare si de secretarul de stat care coordoneaza directiile de specialitate din transporturile terestre.
    (3) Situatia repartizarii sumelor pe subunitatile Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si, respectiv, pe consiliile judetene si locale, asa cum a fost aprobata de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, se transmite Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".
    (4) Cu sumele primite in plus fata de cheltuielile prezentate prin deconturile justificative intocmite de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si de consiliile judetene si locale se vor diminua sumele rezultate din cererile justificative intocmite pentru luna urmatoare.
    Art. 9
    (1) Dupa verificarea si aprobarea cererilor justificative Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei vireaza, pana la data de 10 a fiecarei luni, sumele fundamentate conform art. 8, in contul 50.25 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice pentru efectuarea de cheltuieli", deschis pe seama Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".
    (2) Din contul 50.25 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice pentru efectuarea de cheltuieli" Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" va repartiza fondurile in contul 50.25 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice pentru efectuarea de cheltuieli", deschis pe seama directiilor regionale de drumuri si poduri la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica, respectiv in contul 28.31.02.03 "Venituri din fondul pentru drumuri publice", deschis pe seama consiliului judetean sau local, dupa caz.
    (3) Din sumele incasate in contul 28.31.02.03 "Venituri din fondul pentru drumuri publice" consiliul judetean va vira sumele aferente fiecarui buget local in contul 28.31.02.03 "Venituri din fondul pentru drumuri publice".
    Art. 10
    Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" va evidentia distinct in contabilitatea proprie cota de 65% pentru drumurile nationale si cota de 35% pentru drumurile judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitatile rurale si urbane, precum si sumele repartizate din aceste cote.
    Art. 11
    (1) Raspunderea pentru modul de utilizare a sumelor din Fondul special al drumurilor publice revine Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si unitatilor din subordinea sa, pentru sumele aferente drumurilor nationale din administrare si, respectiv, consiliilor judetene si locale, pentru drumurile din administrarea acestora.
    (2) Sumele primite din Fondul special al drumurilor publice de consiliile judetene si locale se utilizeaza pentru realizarea programelor finantate din Fondul special al drumurilor publice si se inregistreaza la capitolul bugetar 96.02 "Cheltuieli cu destinatie speciala", subcapitolul 96.02.02 "Cheltuieli din Fondul special al drumurilor publice".
    (3) Cheltuielile de capital finantate din Fondul special al drumurilor publice se efectueaza in conformitate cu Normele metodologice emise de Ministerul Finantelor, aprobate prin Ordinul nr. 2.487/1996, modificate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.169/1997 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 30 iunie 1997.
    Art. 12
    Fondurile ramase neutilizate la sfarsitul anului se restituie de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", de unitatile teritoriale de drumuri ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si de consiliile judetene si locale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in contul 301813633330 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice", deschis la Directia de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti.
    Art. 13
    Soldul Fondului special al drumurilor publice ramas neutilizat la 31 decembrie se reporteaza cu aceeasi destinatie si se utilizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in anul urmator pentru finantarea cheltuielilor prevazute sa se efectueze in acel an.

    CAP. 6
    Raportarea utilizarii sumelor din Fondul special al drumurilor publice

    Art. 14
    (1) Lunar, pana la data de 16, unitatile teritoriale de drumuri ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" vor verifica si apoi vor transmite Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite pana la sfarsitul lunii anterioare (anexa nr. 13a), intocmit de consiliile judetene si locale pentru care au fost stabilite sarcini conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 457/1997 pentru exercitarea controlului privind utilizarea sumelor alocate consiliilor judetene si consiliilor locale din Fondul special al drumurilor publice.
    (2) De asemenea, lunar, pana la data de 16, unitatile teritoriale de drumuri nationale vor transmite Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" deconturile justificative privind utilizarea sumelor primite pana la sfarsitul lunii anterioare [anexa nr. 13a)], intocmite pentru activitatea proprie.
    Art. 15
    (1) Lunar, pana la data de 20, pe baza datelor rezultate din balantele de verificare contabile, Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" va depune la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite pana la sfarsitul lunii anterioare din Fondul special al drumurilor publice [anexa nr. 13b)] atat de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" (pentru drumurile nationale), cat si de consiliile judetene si locale. Anexat se va prezenta o copie de pe deconturile justificative primite de la unitatile teritoriale de drumuri ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si, respectiv, de la consiliile judetene si locale.
    (2) Deconturile justificative se vor intocmi pe baza datelor rezultate din balantele contabile lunare, [anexele nr. 13a) si 13b)].
    (3) Deconturile justificative anuale se intocmesc pe baza balantei de verificare anuale si se depun la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei pana la data de 25 ianuarie pentru anul expirat. Pentru sumele neutilizate si virate dupa data de 25 ianuarie de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si, respectiv, de consiliile judetene si locale, dupa caz, se percep majorari de intarziere conform prevederilor legale.
    (4) Inregistrarea pe cheltuielile Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei a sumelor utilizate din Fondul special al drumurilor publice se face pe baza decontului justificativ prezentat de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", avizat de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, si se aproba de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 16
    Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va raporta lunar, Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 18 a lunii urmatoare, contul de executie a Fondului special al drumurilor publice pe structura bugetului aprobat ca anexa la legea bugetului de stat. Trimestrial raportarea executiei se va face conform metodologiei raportarilor pentru aceste perioade.
    Art. 17
    Controlul utilizarii sumelor alocate de la bugetul Fondului special al drumurilor publice se executa potrivit prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 457/1997 pentru exercitarea controlului privind utilizarea sumelor alocate consiliilor judetene si consiliilor locale din Fondul special al drumurilor publice, precum si altor reglementari in vigoare.

    CAP. 7
    Contabilitatea executiei Fondului special al drumurilor publice

    Art. 18
    La nivelul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei:
    a) conturi contabile utilizate:
    - 148 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice";
    - 220 "Debitori (analitic "Debitori din Fondul special al drumurilor publice");
    - 348 "Fondul special al drumurilor publice";
    - 448 "Cheltuieli din Fondul special al drumurilor publice";
    b) inregistrari contabile:
    - primirea sumelor virate de persoanele fizice si persoanele juridice platitoare ale sumelor ce se constituie in Fondul special al drumurilor publice
    148 = 348
    - virarea sumelor catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" in vederea efectuarii cheltuielilor prevazute de lege
    220 = 148
    - la prezentarea deconturilor justificative de cheltuieli
    448 = 220
    - la sfarsitul anului, inchiderea contului de cheltuieli
    348 = 448
    Art. 19
    (1) La nivelul consiliilor judetene si locale:
    - sume incasate de consiliile judetene si locale, reprezentand venituri din Fondul special al drumurilor publice:
             103            =               502
       "Disponibil al         "Venituri cu destinatie speciala
     bugetului local la             ale bugetului local"
    trezoreria statului"               subcapitolul
                                         31.02.03

    - cheltuieli efectuate de ordonatorii de credite, preluate pe baza extraselor de cont prezentate de unitatile trezoreriei statului si a conturilor de executie ale acestora:

             402           =              103
      "Cheltuielile cu       "Disponibil al bugetului local
    destinatie speciala          la trezoreria statului"
    ale bugetului local"
        subcapitolul
          98.02.09

    - sume incasate si virate bugetelor locale de catre consiliul judetean:

            103            =              502
       "Disponibil al          "Venituri cu destinatie speciala
     bugetului local la       ale bugetului local" subcapitolul
    trezoreria statului"                31.02.03
                           si

            502            =              103
       "Venituri cu          "Disponibil al bugetului local
    destinatie speciala          la trezoreria statului"
    ale bugetului local"
        subcapitolul
         31.02.03
    (2) Evidenta analitica a incasarilor si cheltuielilor efective in cadrul conturilor de disponibil si cheltuieli se organizeaza distinct, pe subdiviziunile clasificatiei veniturilor si cheltuielilor Fondului special al drumurilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.394/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Sumele cheltuite din Fondul special al drumurilor publice se raporteaza la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, trimestrial, de catre consiliile judetene si locale, in darea de seama contabila privind executia bugetului, pe formularul "Disponibil din mijloace cu destinatie speciala" (anexa nr. 15) si, respectiv, pe formularul "Contul de executie al Fondului special al drumurilor publice la data de ............." [anexa nr. 15b)]. Un exemplar din contul de executie se transmite Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" pana la data de 20 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru.
    Art. 20
    (1) La nivelul Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" repartizarea, utilizarea si gestionarea fondurilor primite de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" se vor reflecta in contabilitatea proprie, potrivit metodologiei stabilite pentru agentii economici.
    (2) Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si unitatile sale teritoriale de drumuri evidentiaza sumele primite si folosirea acestora prin conturile contabile prevazute in Planul de conturi general aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991.
    (3) In evidenta contabila a Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" inregistrarile contabile vor fi:
    a) primirea sumelor de la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei:
    5121 = %
    481 - cota de 65% cuvenita Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania";
    462 - cota de 35% cuvenita consiliilor judetene si locale;
    b) virarea sumelor de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania":
    - la directiile regionale de drumuri si poduri
    481 = 5121
    - la consiliile judetene si locale
    462 = 5121.
    Art. 21
    (1) Din sumele repartizate conform programelor anuale aprobate se suporta si taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor finantate si executate din Fondul special al drumurilor publice, creditele interne, creditele externe, imprumuturile nerambursabile sau contributia Guvernului Romaniei la creditele contractate.
    (2) Regimul taxei pe valoarea adaugata aferente lucrarilor executate in antrepriza sau in regie proprie de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" sau de subunitatile sale este cel stabilit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin normele metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 22
    Agentii economici care datoreaza sume in conformitate cu prevederile Legii nr. 118/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistreaza cronologic in evidenta contabila sumele datorate Fondului special al drumurilor publice in creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate", analitic "Sume datorate Fondului special al drumurilor publice" prin debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", analitic distinct.

    CAP. 8
    Controlul constituirii obligatiilor si varsarea sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice

    Art. 23
    (1) Controlul asupra calculului sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice si al respectarii termenului de plata de catre producatori si importatori, precum si controlul asupra concordantei dintre utilizarea reala si cea din declaratia data pe propria raspundere (anexa nr. 9), coroborat cu cererea de restituire (anexa nr. 10), prevazute la art. 6, la utilizatori, se realizeaza conform programelor de control aprobate de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. Controlul se executa de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si de organele de specialitate ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei constituite in mod distinct pentru aceasta activitate.
    (2) La solicitarea organelor de control persoanele juridice au obligatia sa puna la dispozitie documente, situatii si justificari, pe propria raspundere, in legatura cu modul de determinare si achitare a obligatiilor de plata la Fondul special al drumurilor publice, respectiv de utilizare in consum a carburantilor pentru care se solicita restituirea contravalorii cotei unice.
    (3) In cazul neprezentarii documentelor solicitate de organele de control se vor aplica prevederile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.
    Art. 24
    Efectuarea controlului se va realiza cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, ale Hotararii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 313/1997 pentru exercitarea controlului privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, precum si ale altor reglementari in vigoare.
    Art. 25
    Termenul de prescriptie pentru efectuarea controlului si pentru constatarea obligatiilor la Fondul special al drumurilor publice este de 5 ani de la data expirarii termenului de plata.
    Art. 26
    (1) In cazul constatarii de catre organul de control a utilizarii pentru alimentarea autovehiculelor care circula pe drumurile publice a carburantilor auto achizitionati in alte scopuri, contrar declaratiei date de cumparatori pe propria raspundere si pentru care s-a solicitat si s-a obtinut de la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei restituirea sumelor reprezentand cota unica, acestia datoreaza urmatoarele:
    a) suma reprezentand cota unica restituita;
    b) majorarile de intarziere aferente sumelor restituite, calculate potrivit legislatiei fiscale, incepand cu data restituirii sumelor de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (2) Organele de control pot solicita, iar cumparatorii de carburanti care solicita restituirea cotei datorate au obligatia sa tina, pe baza documentelor legal intocmite, evidenta contabila si gestionara distincta a utilizarii carburantilor auto pe activitati, respectiv cele pentru care sunt in drept sa solicite cota si altele.
    (3) Procesele-verbale intocmite in urma controalelor efectuate vor fi prezentate Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Directia generala economica si relatii bugetare, in vederea urmaririi incasarii debitelor si a majorarilor de intarziere.
    Art. 27
    (1) Sumele achitate eronat in contul Fondului special al drumurilor publice pot fi utilizate pentru achitarea obligatiilor ulterioare ale producatorului si/sau ale importatorului ori pot fi solicitate, pentru restituire, Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (2) Persoanele fizice sau juridice care solicita restituirea sumelor vor anexa la cerere documentele justificative din care sa rezulte suma datorata si dovada platii.
    (3) Sumele vor fi restituite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, scop in care se va incheia o nota de restituire, vizata de Directia generala economica si relatii bugetare si de Directia generala juridica si contencios si aprobata de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    (4) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei este in drept sa verifice, prin Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" sau prin organele proprii abilitate, temeinicia cererii de restituire.
    (5) Verificarea si restituirea sumelor virate in plus sau eronat se vor efectua in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, avandu-se in vedere prevederile art. 86 - 91 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinul ministrului finantelor nr. 2.051/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, referitoare la compensarea, restituirea si scaderea, pentru cauze de insolvabilitate, a obligatiilor bugetare.
    (6) Sumele solicitate pentru restituire nu pot fi retinute din propria initiativa a persoanei juridice din obligatiile de plata ulterioare transmiterii cererii de restituire Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 28
    Contravaloarea comisioanelor bancare sau a taxelor postale aferente operatiunilor de restituire mentionate la art. 27 se suporta de beneficiarii sumelor respective.
    Art. 29
    Executarea creantelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice se face potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 14/1999 privind unele masuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice si executarea silita a creantelor la bugetul acestui fond, prin organele de executare din cadrul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

    CAP. 9
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 30
    Receptia obiectivelor si a lucrarilor executate in regie sau cu terti se face in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare.
    Art. 31
    (1) In sensul prezentelor norme metodologice carburantii auto sunt acei carburanti clasificati la urmatoarele coduri din Tariful vamal de import al Romaniei:
    - 2710.00.27, 2710.00.29, 2710.00.32 pentru benzina pentru motoare cu continut de plumb, care sa nu depaseasca 0,013 g/l;
    - 2710.00.34, 2710.00.36 pentru benzina pentru motoare cu continut de plumb de peste 0,013 g/l;
    - 2710.00.66, 2710.00.67, 2710.00.68 pentru motorina.
    (2) Daca la controlul efectuat de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" sau de organele de specialitate ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei se constata inscrieri eronate in Declaratia vamala de import privind carburantii auto importati, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va sesiza, in scris, Ministerul Finantelor Publice - Directia Generala a Vamilor si Ministerul de Interne.
    (3) In cazul in care, cu ocazia controalelor efectuate, se constata alimentarea autovehiculelor care circula pe drumurile publice si cu alti carburanti decat cei nominalizati la alin. (1), persoanele fizice sau juridice care au efectuat alimentarea datoreaza sume la bugetul Fondului special al drumurilor publice, determinate prin aplicarea cotei unice aferente categoriei din care fac parte carburantii astfel utilizati.
    Art. 32
    (1) Lunar, pana pe data de 15, pentru stabilirea reala a obligatiilor de plata ale importatorilor de carburanti auto, Ministerul Finantelor Publice, prin Directia Generala a Vamilor, va transmite Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei situatia privind importurile de carburanti pentru luna anterioara, pentru carburantii definiti la art. 31 alin. (1).
    (2) Situatia privind importurile de carburanti auto va cuprinde urmatoarele date:
    - denumirea, sediul social si codul fiscal al importatorului (destinatar);
    - numarul si data declaratiei vamale si, daca este cazul, ale declaratiei vamale complementare;
    - felul carburantului importat;
    - codul marfurilor;
    - cantitatea importata conform Declaratiei vamale de import si declaratiei complementare;
    - valoarea in vama a carburantilor importati;
    - biroul vamal prin care s-a efectuat vamuirea.
    Art. 33
    (1) Anexele nr. 1 - 13 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
    (2) Restituirea sumelor solicitate de catre persoanele fizice sau juridice pentru cantitatile de carburanti auto achizitionate dupa data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Legii nr. 264/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, utilizate in domeniile transportului feroviar, naval, al agriculturii si al apararii nationale, se va face conform prezentelor norme metodologice.
    (3) Prezentele norme metodologice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".

         p. Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
                                Ion Selaru,
                             secretar de stat

                     p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina
                             secretar de stat

    ANEXA 1

    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,
    TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

                              BUGETUL
    Fondului special al drumurilor publice pe anul ............

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Capitol Subcapitol Titlu/       Denumirea indicatorului     Program Repartizarea
                   Articol                                   anual  pe trimestre
                                                                    ------------
                                                                     I II III IV
________________________________________________________________________________
 0012                      VENITURI - TOTAL
 2512                      I. VENITURI CURENTE
 3312                      A. VENITURI FISCALE
 1212                      A.2. IMPOZITE INDIRECTE
 1712                      ALTE IMPOZITE INDIRECTE*)
            07             Cota asupra pretului cu
                           ridicata, exclusiv accizele,
                           pentru carburantii auto livrati
                           la intern de catre producator
                           si asupra valorii in vama pentru
                           carburantii auto importati
                           Cota asupra pretului cu
                           ridicata, exclusiv accizele,
                           pentru carburantii auto livrati
                           la intern de catre producator
                           si asupra valorii in vama pentru
                           carburantii auto importati - de
                           restituit
 5012                      CHELTUIELI - TOTAL
                   01      CHELTUIELI CURENTE
                   20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                        27 Reparatii, intretinere si
                           administrare
                        28 Reparatii capitale
                   70      CHELTUIELI DE CAPITAL
                        73 Investitii ale regiilor
                           autonome, societatilor si
                           companiilor nationale si
                           societatilor comerciale cu
                           capital majoritar de stat
                   85      RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE
                           SI PLATI DE DOBANZI SI
                           COMISIOANE LA CREDITELE EXTERNE
                           CONTRACTATE DE ORDONATORII DE
                           CREDITE
                      8501 Rambursari de credite externe
                      8502 Plati de dobanzi si comisioane
                           la credite externe
                   88      RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE,
                           PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                           AFERENTE ACESTORA
                      8801 Rambursari de credite interne
                      8802 Plati de dobanzi si comisioane
                           la credite interne
 6812                      ACTIUNI ECONOMICE TRANSPORTURI
                           SI COMUNICATII
 6912                      a) pentru drumuri nationale
                   01      CHELTUIELI CURENTE
                   20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                           SERVICII*)
                        27 Reparatii, intretinere si
                           administrare
                        28 Reparatii capitale
                   70      CHELTUIELI DE CAPITAL
                        73 Investitii ale regiilor
                           autonome, societatilor si
                           companiilor nationale si
                           societatilor comerciale cu
                           capital majoritar de stat
                   85      RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI
                           PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                           LA CREDITELE EXTERNE CONTRACTATE
                           DE ORDONATORII DE CREDITE
                      8501 Rambursari de credite externe
                      8502 Plati de dobanzi si comisioane
                           la credite externe
                   88      RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE,
                           PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                           LA CREDITE INTERNE
                      8801 Rambursari de credite interne
                      8802 Plati de dobanzi si comisioane
                           la credite interne
            05             Drumuri si poduri
 7012                      b) pentru drumuri judetene,
                           comunale si strazi care se vor
                           amenaja in perimetrele destinate
                           constructiilor de locuinte noi
                           din localitati rurale si urbane
 7112                      ACTIUNI ECONOMICE TRANSPORTURI
                           SI COMUNICATII
                   01      CHELTUIELI CURENTE
                   20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                        27 Reparatii, intretinere si
                           administrare
                        28 Reparatii capitale
                   70      CHELTUIELI DE CAPITAL
                        73 Investitii ale regiilor
                           autonome, societatilor si
                           companiilor nationale si
                           societatilor comerciale cu
                           capital majoritar de stat
 9812                      EXCEDENT/DEFICIT
________________________________________________________________________________
    *) Inclusiv incasarile din restantele din anii precedenti care in executie se vor evidentia distinct.
    *) Inclusiv diferenta ramasa neacoperita de la bugetul de stat pentru contributia partii romane la lucrarile realizate din imprumuturi externe.

    NOTA:
    Cheltuielile se vor efectua in limita veniturilor incasate.

    ANEXA 1.1

                              FUNDAMENTAREA
    bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul .....

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                              Cod  Realizari Programul Propuneri
         Denumirea indicatorilor              rand  in anul   pentru     pentru
                                                   precedent   anul       anul
                                                              curent    bugetar
________________________________________________________________________________
1. VENITURI - TOTAL                            01
Cota asupra pretului cu ridicata, exclusiv
accizele, pentru carburantii auto livrati
la intern de catre producatori si asupra
valorii in vama pentru carburantii auto
importati                                      02
Cota asupra pretului cu ridicata, exclusiv
accizele, pentru carburantii auto livrati
la intern de catre producatori si asupra
valorii in vama pentru carburantii auto
importati - de restituit
2. CHELTUIELI - TOTAL
CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII,
din care:
- Reparatii, intretinere si administrare
- Reparatii capitale
CHELTUIELI DE CAPITAL,
din care:
- Investitii ale regiilor autonome,
societatilor si companiilor nationale si
societatilor comerciale cu capital
majoritar de stat
RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITELE EXTERNE
CONTRACTATE DE ORDONATORII DE CREDITE,
din care:
- Rambursari de credite externe
- Plati de dobanzi si comisioane la credite
externe
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE INTERNE,
din care:
- Rambursari de credite interne
- Plati de dobanzi si comisioane la credite
interne
a) Pentru drumuri nationale
ACTIUNI ECONOMICE TRANSPORTURI
SI COMUNICATII
CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII*),
din care:
- Reparatii, intretinere si administrare
- Reparatii capitale
CHELTUIELI DE CAPITAL,
din care:
- Investitii ale regiilor autonome,
societatilor si companiilor nationale si
societatilor comerciale cu capital
majoritar de stat
RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITELE EXTERNE
CONTRACTATE DE ORDONATORII DE CREDITE,
din care:
- Rambursari de credite externe
- Plati de dobanzi si comisioane la credite
externe
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA,
din care:
- Rambursari de credite interne
- Plati de dobanzi si comisioane la
credite interne
b) Pentru drumuri judetene, comunale si
strazi care se vor amenaja in perimetrele
destinate constructiilor de locuinte noi
din localitati rurale si urbane
ACTIUNI ECONOMICE TRANSPORTURI SI COMUNICATII
CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII,
din care:
- Reparatii, intretinere si administrare
- Reparatii capitale
CHELTUIELI DE CAPITAL,
din care:
- Investitii ale regiilor autonome si ale
societatilor comerciale cu capital
majoritar de stat
________________________________________________________________________________
    *) Inclusiv diferenta ramasa neacoperita de la bugetul de stat pentru contributia partii romane la lucrarile realizate din imprumuturi externe.

    ANEXA 2

                                LISTA
cuprinzand principalele cheltuieli finantate din Fondul special al drumurilor publice

    I. Cheltuieli curente,
    din care:
    1. Cheltuieli pentru administrare, intretinere si reparatii curente si periodice la drumurile publice, lucrarile de arta, constructiile, utilajele, echipamentele si mijloacele de transport specifice sectorului de drumuri, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor astfel nominalizate, variatia stocului de materiale, avansurile la inceperea lucrarilor, avansurile lunare acordate potrivit prevederilor legale, cheltuieli pentru licitatii, taxe, avize si autorizatii, precum si pentru serviciile aferente,
    din care:
    - cheltuieli cu salariile personalului care executa lucrari de intretinere si reparatii la drumurile nationale, cu exceptia celui prevazut la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.275/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. Cheltuieli pentru reparatii capitale la drumurile publice, lucrari de arta si constructii, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor astfel nominalizate, variatia stocului de materiale, avansurile la inceperea lucrarilor, avansurile lunare acordate potrivit prevederilor legale, cheltuieli pentru licitatii, achizitii de terenuri, taxe, avize si autorizatii, precum si pentru serviciile aferente,
    din care:
    - cheltuieli cu salariile personalului care executa lucrari de reparatii capitale si reparatii, cu exceptia celui prevazut la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.275/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
    3. Contributia cu fonduri a partii romane la realizarea lucrarilor de reabilitare a drumurilor nationale.
    4. Comisionul si alte cheltuieli de administrare a Fondului special al drumurilor publice:
    - comision, taxe de timbru, cheltuieli de judecata.
    II. Cheltuieli de capital,
    din care:
    - cheltuieli de capital pentru drumurile publice, autostrazi, lucrari de arta si constructii, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor astfel nominalizate, variatia stocului de materiale, avansurile la inceperea lucrarilor, avansurile lunare acordate potrivit prevederilor legale, cheltuieli pentru licitatii, achizitii de terenuri, taxe, avize si autorizatii, precum si pentru serviciile aferente;
    III. Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite
    IV. Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si comisioane la creditele interne.

    ANEXA 3

                               CRITERIILE
de repartizare a sumelor in cadrul programelor anuale din Fondul special al drumurilor publice

    1. Pentru drumurile nationale din administrarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania
    Repartizarea surselor financiare anuale pentru drumurile nationale se face lunar si pe activitati, in conformitate cu anexa nr. 2 la normele metodologice, in functie de lungimea retelei de administrare si de necesitatile retelei, pe categorii de lucrari.
    2. Pentru drumurile judetene si comunale din administrarea consiliilor judetene si locale
    Repartizarea surselor financiare anuale se face de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, in baza propunerilor consiliilor judetene sau locale, dupa caz, in functie de starea tehnica a retelei, de datele din recensamantul de trafic si de lungimea retelei din administrare, folosind urmatoarele elemente:

    K1  = l x mza/L x MZA,

    in care:
    l  = lungimea totala a drumurilor locale de pe raza judetului;
    mza = media zilnica anuala (vehicul etalon/24 de ore) pe raza judetului;
    L = lungimea totala a drumurilor locale din Romania.
    MZA = media zilnica anuala pe drumurile locale din Romania;
    K2 = rezultat in baza starii tehnice a retelei si a urgentelor stabilite de judete;
    K = K1 x K2.
    In cadrul cheltuielilor curente se va prevedea o cota de minimum 15% din totalul volumului acestora pentru actiuni si lucrari privind siguranta circulatiei rutiere.
    3. Pentru perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitatile rurale si urbane.
    Repartizarea surselor financiare anuale se face de catre directia de specialitate din Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in functie de proiectele de viabilizare a respectivelor perimetre.

    ANEXA 4

    Agentul economic ............................
    Subunitatea .................................
    Nr. de inregistrare .........................

                               SITUATIA
                privind livrarile de carburanti auto

              Sortimentul ..............................
 ______________________________________________________________________________
|N |   Factura   |                                  |          |      |        |
|r.|   fiscala   |           Cumparator             |          |      |        |
|  |_____________|__________________________________|          |      |        |
|c |Numarul| Data| Denumirea|Localitatea|  Nr. din  |Cantitatea| Curs |Valoarea|
|r |       |     |          |in care are| registrul | livrata  |  de  | cotei  |
|t.|       |     |          |  sediul   |comertului,| - tone - |schimb|incluse |
|  |       |     |          |social sau |  pentru   |          |- lei/|   in   |
|  |       |     |          |domiciliul | persoane  |          |euro -|factura |
|  |       |     |          |           | juridice, |          |      | - lei -|
|  |       |     |          |           | sau seria |          |      |        |
|  |       |     |          |           |   si nr.  |          |      |        |
|  |       |     |          |           |actului de |          |      |        |
|  |       |     |          |           |identitate,|          |      |        |
|  |       |     |          |           |  pentru   |          |      |        |
|  |       |     |          |           | persoane  |          |      |        |
|  |       |     |          |           |  fizice   |          |      |        |
|__|_______|_____|__________|___________|___________|__________|______|________|
| 0|   1   |  2  |     3    |      4    |      5    |     6    |   7  |    8   |
|__|_______|_____|__________|___________|___________|__________|______|________|
|  |       |     |          |           |           |          |      |        |
|  |       |     |          |           |           |          |      |        |
|  |       |     |          |           |           |          |      |        |
|  |       |     |          |           |           |          |      |        |
|  |       |     |          |           |           |          |      |        |
|__|_______|_____|__________|___________|___________|__________|______|________|

    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere exactitatea datelor prezentate.

                                         Director,
                                   ......................

    ANEXA 5

    Agentul economic ........................
    Subunitatea .............................
    Nr. de inregistrare .....................

                               SITUATIA
    privind carburantii auto folositi in scop propriu

                Sortimentul carburantului ......................
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Documentul   | Scopul utilizarii | Cantitatea folosita | Suma datorata |
|crt.|_______________|                   |  pentru alimentare  |   (in euro)   |
|    | Numarul| Data |                   |       (tone)        |               |
|____|________|______|___________________|_____________________|_______________|
|  0 |    1   |  2   |          3        |           4         |        5      |
|____|________|______|___________________|_____________________|_______________|
|    |        |      |                   |                     |               |
|    |        |      |                   |                     |               |
|    |        |      |                   |                     |               |
|    |        |      |                   |                     |               |
|    |        |      |                   |                     |               |
|____|________|______|___________________|_____________________|_______________|

    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere exactitatea datelor prezentate.

                                  Director,
                             ...................

    ANEXA 6

    Agentul economic .........................
    Subunitatea ..............................
    Nr. de inregistrare ......................

                              SITUATIA
    privind carburantii auto importati si livrarea acestora

                   Sortimentul carburantului .......
 ______________________________________________________________________
|                       Informatii privind importul                    |
|______________________________________________________________________| ===>
|       DVI      |            |  Cursul de schimb   |   Suma datorata  |
|________________|            |   valutar la data   | Fondului special |
| Numarul | Data | Cantitatea | virarii sumei catre |   al drumurilor  |
|         |      | importata  | Fondul special al   |      publice     |
|         |      |   - kg -   | drumurilor publice  |      - lei -     |
|         |      |            |    - lei/euro -     |                  |
|_________|______|____________|_____________________|__________________|
|    1    |   2  |      3     |           4         |         5        |
|_________|______|____________|_____________________|__________________|
|         |      |            |                     |                  |
|         |      |            |                     |                  |
|         |      |            |                     |                  |
|         |      |            |                     |                  |
|         |      |            |                     |                  |
|_________|______|____________|_____________________|__________________|

 - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|                       Informatii privind livrarea                            |
|______________________________________________________________________________|
|   Factura  |                                 |          |Cursul de  |Valoarea|
|   fiscala  |            Cumparator           |          |  schimb   | cotei  |
|____________|_________________________________|          |valutar la |incluse |
|Numarul|Data|Denumirea|Localitatea|Numarul din|Cantitatea|   data    |   in   |
|       |    |         |in care are| registrul | livrata  |  virarii  |factura |
|       |    |         |  sediul   |comertului,|  - kg -  |sumei catre| - lei -|
|       |    |         |social sau |  pentru   |          |  Fondul   |        |
|       |    |         |domiciliul | persoane  |          |special al |        |
|       |    |         |           | juridice  |          |drumurilor |        |
|       |    |         |           | sau seria |          |  publice  |        |
|       |    |         |           |  si nr.   |          |   - lei/  |        |
|       |    |         |           |actului de |          |  euro -   |        |
|       |    |         |           |identitate,|          |           |        |
|       |    |         |           |  pentru   |          |           |        |
|       |    |         |           | persoane  |          |           |        |
|       |    |         |           |  fizice   |          |           |        |
|_______|____|_________|___________|___________|__________|___________|________|
|   6   |  7 |    8    |     9     |     10    |    11    |     12    |   13   |
|_______|____|_________|___________|___________|__________|___________|________|
|       |    |         |           |           |          |           |        |
|       |    |         |           |           |          |           |        |
|       |    |         |           |           |          |           |        |
|       |    |         |           |           |          |           |        |
|       |    |         |           |           |          |           |        |
|_______|____|_________|___________|___________|__________|___________|________|

    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere exactitatea datelor prezentate.

                                  Director,
                              ...................

    ANEXA 7

    Agentul economic .....................
    Subunitatea ..........................
    Nr. de inregistrare ..................

                                  SITUATIA
privind prelucrarea de produse petroliere pentru terti, in urma carora rezulta carburanti auto

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - felul
    B - numarul
 ______________________________________________________________________________
|        Beneficiarul       |           |          |                |Documentul|
|___________________________|           |Cantitatea|   Cantitatea   |de punere |
|Denumirea|Sediul|  Numarul |Sortimentul| rezultata|     pusa la    |    la    |
|         |social|    din   |    de     |    din   |   dispozitie   |dispozitie|
|         |      | Registrul| carburant | procesul | beneficiarului |__________|
|         |      |comertului|   auto    |    de    |(proprietarului)| A| B|data|
|         |      |          | rezultat  |prelucrare|    - tone -    |  |  |    |
|         |      |          |           | - tone - |                |  |  |    |
|_________|______|__________|___________|__________|________________|__|__|____|
|     1   |   2  |     3    |     4     |     5    |        6       | 7| 8|  9 |
|_________|______|__________|___________|__________|________________|__|__|____|
|         |      |          |           |          |                |  |  |    |
|         |      |          |           |          |                |  |  |    |
|         |      |          |           |          |                |  |  |    |
|         |      |          |           |          |                |  |  |    |
|         |      |          |           |          |                |  |  |    |
|         |      |          |           |          |                |  |  |    |
|_________|______|__________|___________|__________|________________|__|__|____|

    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere exactitatea datelor prezentate.

                               Director,
                         ....................

    ANEXA 8

    Agentul economic .....................
    Subunitatea ..........................
    Nr. de inregistrare ..................

                               SITUATIA
privind sumele reprezentand cota unica virata la Fondul special al drumurilor publice
 _______________________________________________________________
|Nr. |              | Cantitatea pentru care |                  |
|crt.|  Documentul  |   se efectueaza plata  |    Cota unica    | ===>
|    |              |         - tone -       |   - euro/tona -  |
|    |______________|________________________|__________________|
|    | Numarul| Data|  Benzina  |  Motorina  |Benzina | Motorina|
|____|________|_____|___________|____________|________|_________|
|  0 |    1   |  2  |      3    |      4     |    5   |    6    |
|____|________|_____|___________|____________|________|_________|
|    |        |     |           |            |        |         |
|    |        |     |           |            |        |         |
|    |        |     |           |            |        |         |
|    |        |     |           |            |        |         |
|    |        |     |           |            |        |         |
|    |        |     |           |            |        |         |
|    |        |     |           |            |        |         |
|____|________|_____|___________|____________|________|_________|
|    |TOTAL:        |           |            |   125  |    110  |
|____|______________|___________|____________|________|_________|

 - continuare -
 ______________________________________________________________
| Cursul de schimb valutar  |    Suma virata in lei pentru     |
| la data efectuarii platii |__________________________________|
|       - lei/euro -        |  Benzina  |  Motorina |  Total   |
|___________________________|___________|___________|__________|
|            7              | 8 = 3x5x7 | 9 = 4x6x7 | 10 = 8+9 |
|___________________________|___________|___________|__________|
|                           |           |           |          |
|                           |           |           |          |
|                           |           |           |          |
|                           |           |           |          |
|                           |           |           |          |
|                           |           |           |          |
|                           |           |           |          |
|___________________________|___________|___________|__________|
|                           |           |           |          |
|___________________________|___________|___________|__________|

    - Situatia include si cantitatile de carburanti auto utilizate de producatori sau de unitatile acestora in scop propriu.
    - Declaram pe propria raspundere ca sumele virate acopera integral obligatiile de plata la bugetul Fondului special al drumurilor publice.
    - Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere exactitatea datelor prezentate.

                                 Director,
                             .................

    ANEXA 9

Cumparator .............................  Furnizor ...........................
           (denumirea persoanei juridice  Calitatea ..........................
              sau numele si prenumele                (producator/importator)
                persoanei fizice)

Nr. si data de inregistrare ............  Sediul social ......................
                                          Numarul din Registrul comertului
                                          ....................................
                                          Numarul si data de inregistrare
                                          ....................................

                             DECLARATIE

    Subsemnatul ..............................................., in calitate de beneficiar/reprezentant*) legal al unitatii beneficiare, cu domiciliul/sediul*) in ......................................, judetul ...................., posesor al buletinului/cartii de identitate (se completeaza de persoana fizica) seria ................ nr. ......................, solicit in nume propriu/pe seama unitatii*) ......................................, in baza comenzii/contractului
....................................., achizitionarea cantitatii de ....... tone
   (nr. si data emiterii)
de .................. de la .................................................. .
       (sortimentul)        (denumirea producatorului sau importatorului de la
                                      care s-a achizitionat produsul)

    Declar pe propria raspundere ca aceasta cantitate de ...... tone de
....................... nu va fi utilizata pentru alimentarea autovehiculelor
    (sortimentul)
care circula pe drumurile publice. Cantitatea de carburanti achizitionata va fi utilizata in domeniul ........................................................ .
                              (Se specifica domeniul conform art. 4 din
                                       Legea nr. 264/2001.)

    In cazul utilizarii carburantului auto, in totalitate sau partial, in alte scopuri decat cel declarat, ma oblig sa nu solicit restituirea contravalorii cotei aferente cantitatii de carburant auto utilizat in acest scop.

    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere exactitatea datelor prezentate.

                       Semnatura persoanei fizice beneficiare
                      sau a reprezentantului legal al unitatii
                                    achizitoare*)

             Data
    .........................
     (in cifre si in litere)
-------------
    *) Se taie ceea ce nu este valabil.
    *) Semnatura reprezentantului legal al unitatii achizitoare va fi insotita de stampila unitatii.

    NOTA:
    Lipsa vreunui element din declaratie, precum si eventualele modificari neautentificate sub semnatura emitentului atrag de drept nulitatea documentului.

    ANEXA 10

    Nr. si data de inregistrare ......................

                          CERERE DE RESTITUIRE
a sumelor reprezentand cota unica aferenta cantitatilor de carburant auto, achizitionate in luna ......../200..., pentru utilizare in domeniul ..........

    Subsemnatul*) ................................................., reprezentat
prin ............................., in calitate de ............................,
       (numele reprezentantului)
legitimat cu ....................... seria ........ nr. ..........., eliberat de
               (actul de identitate)
..................... la data de ...................., solicit restituirea sumei de .................. lei, reprezentand contravaloarea cotei aferente cantitatii de .................. tone benzina si ................... tone motorina, conform urmatoarelor documente anexate in baza art. 6 din Normele metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice nr. 3.705/MM/21.137.
    (Se vor enumera documentele anexate.)

    Solicit restituirea in contul nr. ................................., deschis la Banca ........................ pe numele .................................... sau pe adresa ............................................................ .

    1. Declar pe propria raspundere ca nu am mai solicitat restituirea partiala a contravalorii cotei unice la data de .......*).

    2. Declar pe propria raspundere ca nu am mai solicitat si nu mi-a fost restituita contravaloarea cotei unice in baza acestor documente*).

    In cazul constatarii de catre organele de control abilitate prin lege a neadevarului celor declarate, ma oblig sa suport consecintele juridice ce decurg din savarsirea infractiunii de fals in declaratii, prevazuta la art. 292 din Codul penal, precum si sa achit la bugetul Fondului special al drumurilor publice sumele rezultate din aplicarea cotei unice asupra cantitatii de carburanti auto utilizati la alimentarea autovehiculelor, inclusiv a majorarilor de intarziere calculate potrivit legislatiei fiscale in vigoare.

              Semnatura                         Vizat*)
        .......................          .......................
------------
    *) Numele si prenumele (pentru persoane fizice) sau denumirea (pentru persoane juridice).
    *) Se taie ce nu este valabil.
    *) Se completeaza, dupa caz:
    - Directia generala reglementari si calitatea serviciilor in transportul feroviar;
    - Directia generala a transporturilor maritime pe Dunare si cai navigabile;
    - Directia sustinerea producatorilor agricoli;
    - Directia de specialitate din cadrul Ministerului Apararii Nationale.

    ANEXA 10a)

    Solicitant .................................................
               (numele, pentru persoane fizice, sau denumirea,
                         pentru persoane juridice)

    Nr. si data de inregistrare ................................

                               SITUATIA
privind sumele solicitate a fi restituite pentru activitatea de transport feroviar

 __________________________________________________________________________
|Nr. | Sortimentul de | Cantitatea | Suma solicitata | Documentele in care |
|crt.| carburant auto |  utilizata | a fi restituita | se regasesc datele  |
|    | utilizat in    |  - tone -  |     - lei -     | privind cantitatile |
|    | perioada ..... |            |                 |      utilizate      |
|____|________________|____________|_________________|_____________________|
|  0 |        1       |      2     |        3        |           4         |
|____|________________|____________|_________________|_____________________|
|    |                |            |                 |                     |
|    |                |            |                 |                     |
|    |                |            |                 |                     |
|    |                |            |                 |                     |
|____|________________|____________|_________________|_____________________|

    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere exactitatea datelor prezentate.

        Semnatura                                  Vizat
   .....................
                                 Directia generala reglementari si calitatea
                                     serviciilor in transportul feroviar

    ANEXA 10b)

    Solicitant ..........................................
                    (numele, pentru persoane fizice,
                sau denumirea, pentru persoane juridice)
    Nr. si data de inregistrare .........................

                                SITUATIA
privind sumele solicitate a fi restituite pentru activitatea de transport naval

 __________________________________________________________________________
|Nr. | Sortimentul de | Cantitatea | Suma solicitata | Documentele in care |
|crt.| carburant auto |  utilizata | a fi restituita | se regasesc datele  |
|    |  utilizat in   |  - tone -  |     - lei -     | privind cantitatile |
|    | perioada ..... |            |                 |      utilizate      |
|____|________________|____________|_________________|_____________________|
|  0 |        1       |      2     |        3        |           4         |
|____|________________|____________|_________________|_____________________|
|    |                |            |                 |                     |
|    |                |            |                 |                     |
|    |                |            |                 |                     |
|    |                |            |                 |                     |
|____|________________|____________|_________________|_____________________|

    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere exactitatea datelor prezentate.

              Semnatura                                 Vizat
        ....................
                                  Directia generala a transporturilor maritime,
                                              pe Dunare si cai navigabile

    ANEXA 10c)

    Solicitant .........................................
                   (numele, pentru persoane fizice,
                sau denumirea, pentru persoane juridice)
    Nr. si data de inregistrare ........................

                                 SITUATIA
privind sumele solicitate a fi restituite pentru activitatea in domeniul agriculturii
 ___________________________________________________________________________
|Nr. |Perioada| Lucrari |Suprafata de teren|Consumul de carburant|Cantitatea|
|crt.|        |agricole |  agricol lucrata |    auto pe hectar   | utilizata|
|    |        |efectuate|       - ha -     |       - l/ha -      | - tone - |
|____|________|_________|__________________|_____________________|__________|
|  0 |    1   |     2   |          3       |           4         |     5    |
|____|________|_________|__________________|_____________________|__________|
|    |        |         |                  |                     |          |
|    |        |         |                  |                     |          |
|    |        |         |                  |                     |          |
|    |        |         |                  |                     |          |
|____|________|_________|__________________|_____________________|__________|

    Suma solicitata este de ...................... lei.

    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere exactitatea datelor prezentate.

             Semnatura                                  Vizat
       ......................
                                         Directia generala pentru agricultura
                                                 si industrie alimentara

    ANEXA 10d)

    Solicitant ..........................................
                   (numele, pentru persoane fizice,
                sau denumirea, pentru persoane juridice)
    Nr. si data de inregistrare .........................

                                SITUATIA
privind sumele solicitate a fi restituite pentru activitatea in domeniul apararii nationale

 _____________________________________________________________________________
|Nr. |Sortimentul de carburant |Cantitatea|Suma solicitata|Documentele in care|
|crt.|      auto utilizat      |utilizata |a fi restituita|se regasesc datele |
|    |in perioada ............ | - tone - |    - lei -    |privind cantitatile|
|    |                         |          |               |     utilizate     |
|____|_________________________|__________|_______________|___________________|
|  0 |             1           |     2    |        3      |          4        |
|____|_________________________|__________|_______________|___________________|
|    |                         |          |               |                   |
|    |                         |          |               |                   |
|    |                         |          |               |                   |
|    |                         |          |               |                   |
|____|_________________________|__________|_______________|___________________|

    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere exactitatea datelor prezentate.

              Semnatura                                Vizat*)
         ....................
------------
    *) Viza va fi data de directia de specialitate din cadrul Ministerului Apararii Nationale, care coordoneaza activitatea respectiva.

    ANEXA 11a)

    DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI ....................
    Consiliul judetean .....................................
    Consiliul local .........................................
    Nr. ..................... /data .........................

                             CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile curente care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pentru luna ................. anul 200....

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                 |     |             din care:           |
|crt.|                                 |     |_________________________________|
|    |           Explicatii            |TOTAL|Intretinere|Reparatii|Contributia|
|    |                                 |     |     si    | capitale| Guvernului|
|    |                                 |     | reparatii |         |           |
|____|_________________________________|_____|___________|_________|___________|
| 1. | Valoarea programului anual      |     |           |         |           |
|    | aprobat                         |     |           |         |           |
| 2. | Valoarea programului cumulat    |     |           |         |           |
|    | pana la finele lunii pentru care|     |           |         |           |
|    | se face solicitarea             |     |           |         |           |
| 3. | Valoarea realizarilor cumulate  |     |           |         |           |
|    | de la inceputul anului pana la  |     |           |         |           |
|    | finele lunii precedente lunii in|     |           |         |           |
|    | care se face solicitarea        |     |           |         |           |
| 4. | Sumele cumulate de la inceputul |     |           |         |           |
|    | anului, alocate pana la finele  |     |           |         |           |
|    | lunii precedente lunii pentru   |     |           |         |           |
|    | care se face solicitarea in baza|     |           |         |           |
|    | cererilor justificative         |     |           |         |           |
|    | anterioare                      |     |           |         |           |
| 5. | Sumele de alocat conform        |     |           |         |           |
|    | programului (2 - 4)             |     |           |         |           |
| 6. | Sumele primite in plus fata de  |     |           |         |           |
|    | decontul justificativ prezentat |     |           |         |           |
|    | la finele lunii precedente lunii|     |           |         |           |
|    | in care se face solicitarea     |     |           |         |           |
| 7. | Sumele de alocat conform        |     |           |         |           |
|    | programului corectat cu sumele  |     |           |         |           |
|    | primite in plus (5 - 6)         |     |           |         |           |
| 8. | Sume de alocat in limita        |     |           |         |           |
|    | disponibilului                  |     |           |         |           |
|____|_________________________________|_____|___________|_________|___________|

                  Datele se confirma pe raspunderea noastra.
                                 D.R.D.P.

       Director,                                         Director economic,
    ...............                                    .....................

                           CONSILIUL JUDETEAN

  Presedinte,                 Contabil-sef,                    Vizat
................            .................            Director D.R.D.P.,
                                                          ................
                          CONSILIUL LOCAL

    Primar,                 Contabil-sef,                      Vizat
..............            ................               Director D.R.D.P.,
                                                          ................

    NOTA:
    In anexa se va prezenta repartizarea sumelor de alocat pentru lucrarile nominalizate in programele aprobate, cu precizarea, pentru fiecare pozitie, a indicatorilor 1 - 7 din cererea justificativa.
    Randul 8 se va completa de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania in limita disponibilului comunicat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

    ANEXA 11b)

    DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI ...................
    Consiliul judetean ..................................
    Consiliul local .....................................
    Nr. ............... /data ...........................

                         CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile de capital care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pentru luna ............... anul 200....

                                                                  - mii lei -
______________________________________________________________________________
Nr.                        Explicatii
crt.
______________________________________________________________________________
  1. Valoarea programului anual aprobat
  2. Valoarea programului cumulat pana la finele lunii pentru
     care se face solicitarea
  3. Valoarea realizarilor cumulate de la inceputul anului
     pana la finele lunii precedente lunii in care se face
     solicitarea
  4. Sumele cumulate de la inceputul anului, alocate pana la
     finele lunii precedente lunii pentru care se face
     solicitarea in baza cererilor justificative anterioare
  5. Sumele de alocat conform programului (2 - 4)
  6. Sumele primite in plus fata de decontul justificativ
     prezentat la finele lunii precedente lunii in care
     se face solicitarea
  7. Sumele de alocat conform programului corectat cu sumele
     primite in plus (5 - 6)
  8. Sumele de alocat in limita disponibilului
______________________________________________________________________________

                 Datele se confirma pe raspunderea noastra.
                                 D.R.D.P.

       Director,                                         Director economic,
    ...............                                    .....................

                            CONSILIUL JUDETEAN

  Presedinte,                  Contabil-sef,                   Vizat
................             .................           Director D.R.D.P.,
                                                          ................
                              CONSILIUL LOCAL

    Primar,                    Contabil-sef,                   Vizat
..............               .................           Director D.R.D.P.,
                                                          ................

    NOTA:
    In anexa se va prezenta repartizarea sumelor de alocat pentru lucrarile nominalizate in programele aprobate, cu precizarea, pentru fiecare pozitie, a indicatorilor 1 - 7 din cererea justificativa.
    Randul 8 se va completa de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania in limita disponibilului comunicat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

    ANEXA 12a)

    ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA
    Nr. ............/data ..................

                                                             Aprobat
                                                             Ministru,

                       CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile curente care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pentru luna ...... anul 200..... privind drumurile nationale/drumurile locale

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                 |     |             din care:           |
|crt.|                                 |     |_________________________________|
|    |           Explicatii            |TOTAL|Intretinere|Reparatii|Contributia|
|    |                                 |     |     si    | capitale| Guvernului|
|    |                                 |     | reparatii |         |           |
|____|_________________________________|_____|___________|_________|___________|
| 1. | Valoarea programului anual      |     |           |         |           |
|    | aprobat                         |     |           |         |           |
| 2. | Valoarea programului cumulat    |     |           |         |           |
|    | pana la finele lunii pentru care|     |           |         |           |
|    | se face solicitarea             |     |           |         |           |
| 3. | Valoarea realizarilor cumulate  |     |           |         |           |
|    | de la inceputul anului pana la  |     |           |         |           |
|    | finele lunii precedente lunii in|     |           |         |           |
|    | care se face solicitarea        |     |           |         |           |
| 4. | Sumele cumulate de la inceputul |     |           |         |           |
|    | anului, alocate pana la finele  |     |           |         |           |
|    | lunii precedente lunii pentru   |     |           |         |           |
|    | care se face solicitarea in baza|     |           |         |           |
|    | cererilor justificative         |     |           |         |           |
|    | anterioare                      |     |           |         |           |
| 5. | Sumele de alocat conform        |     |           |         |           |
|    | programului (2 - 4)             |     |           |         |           |
| 6. | Sumele primite in plus fata de  |     |           |         |           |
|    | decontul justificativ prezentat |     |           |         |           |
|    | la finele lunii precedente lunii|     |           |         |           |
|    | in care se face solicitarea     |     |           |         |           |
| 7. | Sumele de alocat conform        |     |           |         |           |
|    | programului corectat cu sumele  |     |           |         |           |
|    | primite in plus (5 - 6)         |     |           |         |           |
| 8. | Sume de alocat in limita        |     |           |         |           |
|    | disponibilului                  |     |           |         |           |
|____|_________________________________|_____|___________|_________|___________|

                   Datele se confirma pe raspunderea noastra.
                                     D.R.D.P.

       Director general,                                Director economic,
    ......................                             .....................

           MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI
                                      Avizat

        Secretar de stat,                         Directii de specialitate:
     .......................

    NOTA:
    In anexa se va prezenta, pentru drumurile nationale, repartizarea sumelor de alocat in limita disponibilului pentru lucrarile nominalizate conform programelor aprobate.
    Administratia Nationala a Drumurilor din Romania intocmeste separat pentru drumurile locale o anexa in care se prezinta centralizat pentru fiecare consiliu judetean si local indicatorii 1 - 8.
    Randul 8 se va completa de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania in limita disponibilului comunicat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

    ANEXA 12b)

    ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA
    Nr. ............../data ..................

                                                            Aprobat
                                                            Ministru,

                          CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile de capital care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pentru luna ...... anul 200.... privind drumurile nationale/drumurile locale

                                                                  - mii lei -
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |                     Explicatii                                        |
|crt.|                                                                       |
|____|_______________________________________________________________________|
| 1. |Valoarea programului anual aprobat                                     |
| 2. |Valoarea programului cumulat pana la finele lunii                      |
|    |pentru care se face solicitarea                                        |
| 3. |Valoarea realizarilor cumulate de la inceputul anului                  |
|    |pana la finele lunii precedente lunii in care se face                  |
|    |solicitarea                                                            |
| 4. |Sumele cumulate de la inceputul anului, alocate pana la                |
|    |finele lunii precedente lunii pentru care se face                      |
|    |solicitarea in baza cererilor justificative anterioare                 |
| 5. |Sumele de alocat conform programului (2 - 4)                           |
| 6. |Sumele primite in plus fata de decontul justificativ                   |
|    |prezentat la finele lunii precedente lunii in care                     |
|    |se face solicitarea                                                    |
| 7. |Sumele de alocat conform programului corectat cu sumele                |
|    |primite in plus (5 - 6)                                                |
| 8. |Sumele de alocat in limita disponibilului                              |
|____|_______________________________________________________________________|

                   Datele se confirma pe raspunderea noastra.

       Director general,                                 Director economic,
    ......................                             .....................

            MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

                                      Avizat

       Secretar de stat,                         Directii de specialitate:
     .....................

    NOTA:
    In anexa se va prezenta, pentru drumurile nationale, repartizarea sumelor de alocat in limita disponibilului pentru lucrarile nominalizate conform programelor aprobate.
    Randul 8 se va completa de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania in limita disponibilului comunicat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Administratia Nationala a Drumurilor din Romania intocmeste separat pentru drumurile locale o anexa in care se prezinta centralizat, pentru fiecare consiliu judetean si local, indicatorii 1 - 8.

    ANEXA 12c)

    ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA
    Nr. ................/data ................

                                                         Aprobat
                                                         Ministru,

                       CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru rambursari de credite interne (externe) si plati de dobanzi si comisioane la credite, care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pentru drumuri nationale luna ..... anul 200 .....

                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                             |     |       din care:     |
|crt.|                                             |     |_____________________|
|    |              Explicatii                     |TOTAL|Rambursari| Plati de |
|    |                                             |     |de credite|dobanzi si|
|    |                                             |     |          |comisioane|
|____|_____________________________________________|_____|__________|__________|
| 1. | Valoarea programului anual aprobat          |     |          |          |
| 2. | Valoarea programului cumulat pana la        |     |          |          |
|    | finele lunii pentru care se face solicitarea|     |          |          |
| 3. | Valoarea realizarilor cumulate de la        |     |          |          |
|    | inceputul anului pana la finele lunii       |     |          |          |
|    | precedente lunii in care se face solicitarea|     |          |          |
| 4. | Sumele cumulate de la inceputul anului,     |     |          |          |
|    | alocate pana la finele lunii precedente     |     |          |          |
|    | lunii pentru care se face solicitarea in    |     |          |          |
|    | baza cererilor justificative anterioare     |     |          |          |
| 5. | Sumele de alocat conform programului (2 - 4)|     |          |          |
| 6. | Sumele primite in plus fata de decontul     |     |          |          |
|    | justificativ prezentat la finele lunii      |     |          |          |
|    | precedente lunii in care se face solicitarea|     |          |          |
| 7. | Sumele de alocat conform programului        |     |          |          |
|    | corectat cu sumele primite in plus (5 - 6)  |     |          |          |
| 8. | Sume de alocat in limita disponibilului     |     |          |          |
|____|_____________________________________________|_____|__________|__________|

                    Datele se confirma pe raspunderea noastra.

    Director general,                                     Director economic,
  ....................                                  .......................

           MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

                                 Avizat

     Secretar de stat,                               Directii de specialitate:
   .....................

    NOTA:
    Prezenta anexa se intocmeste separat pentru rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite interne si externe.
    Randul 8 se va completa de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania in limita disponibilului comunicat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

    ANEXA 13a)

    DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI ...................
    Consiliul judetean ............................................
    Consiliul local ...............................................
    Nr. ..................../data ............................

                            DECONT JUSTIFICATIV
privind sumele primite din Fondul special al drumurilor publice pentru luna................ anul 200.....
                                                                 - mii lei -
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |             Explicatii               |Luna pentru care| Cumulat de la  |
|crt.|                                      |  se justifica  |inceputul anului|
|____|______________________________________|________________|________________|
| I. | Sume alocate din Fondul special al   |                |                |
|    | drumurilor publice pentru efectuarea |                |                |
|    | de:                                  |                |                |
|    | A. Cheltuieli curente, din care:     |                |                |
|    | - Reparatii, intretinere si          |                |                |
|    |   administrare                       |                |                |
|    | - Reparatii capitale                 |                |                |
|    | - Contributia cu fonduri a partii    |                |                |
|    |   romane la realizarea lucrarilor de |                |                |
|    |   reabilitare a drumurilor nationale |                |                |
|    | B. Cheltuieli de capital             |                |                |
| II.| Sume utilizate pentru cheltuieli     |                |                |
|    | totale, din care:                    |                |                |
|    | A. Cheltuieli curente, din care:     |                |                |
|    | - Reparatii, intretinere si          |                |                |
|    |   administrare                       |                |                |
|    | - Reparatii capitale                 |                |                |
|    | - Contributia cu fonduri a partii    |                |                |
|    |   romane la realizarea lucrarilor de |                |                |
|    |   reabilitare a drumurilor nationale |                |                |
|    | B. Cheltuieli de capital             |                |                |
|III.| Diferenta de regularizat (I - II)    |                |                |
|____|______________________________________|________________|________________|

                 Datele se confirma pe raspunderea noastra.
                                D.R.D.P.
       Director,                                           Director economic,
    ...............                                      .....................

                          CONSILIUL JUDETEAN

    Presedinte,               Contabil-sef,                      Vizat
  ................         ...................             Director D.R.D.P.,
                                                            ................

                             CONSILIUL LOCAL

     Primar,                  Contabil-sef,                     Vizat
  .............            ....................            Director D.R.D.P.,
                                                            ................

    NOTA:
    In anexa se vor preciza:
    - pentru cheltuieli curente - repartizarea veniturilor si cheltuielilor (cumulat si lunar) pentru lucrarile nominalizate conform programelor aprobate;
    - pentru cheltuieli de capital - repartizarea veniturilor si cheltuielilor (cumulat si lunar) pe obiective, utilaje, echipamente si alte dotari conform programelor aprobate.

    ANEXA 13b)

    ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA
    Nr. ................/data ...............

                                                                Aprobat
                                                                Ministru,

                          DECONT JUSTIFICATIV
privind sumele primite din Fondul special al drumurilor publice pentru luna ................... anul 200.....
                                                                   - mii lei -
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |             Explicatii               |Luna pentru care| Cumulat de la  |
|crt.|                                      |  se justifica  |inceputul anului|
|____|______________________________________|________________|________________|
| I. | Sume alocate din Fondul special al   |                |                |
|    | drumurilor publice, pentru efectuarea|                |                |
|    | de:                                  |                |                |
|    | A. Cheltuieli curente, din care:     |                |                |
|    | - Reparatii, intretinere si          |                |                |
|    |   administrare                       |                |                |
|    | - Reparatii capitale                 |                |                |
|    | - Contributia cu fonduri a partii    |                |                |
|    |   romane la realizarea lucrarilor de |                |                |
|    |   reabilitare a drumurilor nationale |                |                |
|    | B. Cheltuieli de capital             |                |                |
|    | C. Rambursari de credite externe,    |                |                |
|    | plati de dobanzi si comisioane, din  |                |                |
|    | care:                                |                |                |
|    | - Rambursari de credite externe      |                |                |
|    | - Plati de dobanzi si comisioane     |                |                |
|    | D. Rambursari de credite interne,    |                |                |
|    | plati de dobanzi si comisioane, din  |                |                |
|    | care:                                |                |                |
|    | - Rambursari de credite interne      |                |                |
|    | - Plati de dobanzi si comisioane     |                |                |
| II.| Sume utilizate pentru cheltuieli     |                |                |
|    | totale, din care:                    |                |                |
|    | A. Cheltuieli curente, din care:     |                |                |
|    | - Reparatii, intretinere si          |                |                |
|    |   administrare                       |                |                |
|    | - Reparatii capitale                 |                |                |
|    | - Contributia cu fonduri a partii    |                |                |
|    |   romane la realizarea lucrarilor de |                |                |
|    |   reabilitare a drumurilor nationale |                |                |
|    | B. Cheltuieli de capital             |                |                |
|    | C. Rambursari de credite externe si  |                |                |
|    | plati de dobanzi si comisioanele     |                |                |
|    | aferente acestora, din care:         |                |                |
|    | - Rambursari de credite externe      |                |                |
|    | - Plati de dobanzi si comisioane     |                |                |
|    | D. Rambursari de credite interne,    |                |                |
|    | plati de dobanzi si comisioane       |                |                |
|    | aferente acestora, din care:         |                |                |
|    | - Rambursari de credite interne      |                |                |
|    | - Plati de dobanzi si comisioane     |                |                |
|III.| Sume utilizate pentru alte cheltuieli|                |                |
| IV.| Diferenta de regularizat             |                |                |
|    | (I - II - III)                       |                |                |
|____|______________________________________|________________|________________|

                   Datele se confirma pe raspunderea noastra.

         Director general,                            Director economic,
      ......................                       .......................

           MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI
                                 Avizat

          Secretar de stat,                        Directii de specialitate:
        ....................

    NOTA:
    In anexa se vor preciza:
      pentru cheltuieli curente   repartizarea veniturilor si cheltuielilor (cumulat si lunar) pentru lucrarile nominalizate conform programelor aprobate;
      pentru cheltuieli de capital   repartizarea veniturilor si cheltuielilor (cumulat si lunar) pe obiective, utilaje, echipamente si alte dotari conform programelor aprobate.SmartCity5

COMENTARII la Norma 21137/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 21137 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu