Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE  Nr. 4566TB/22948 din 13 decembrie 1999

privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR


SmartCity3

              Nr. 4.566TB din 13 decembrie 1999
              MINISTERUL FINANTELOR
              Nr. 22.948 din 17 decembrie 1999
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 33 din 28 ianuarie 2000

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In baza prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordonanta Guvernului nr. 110/1999, pentru completarea surselor de finantare necesare in vederea constructiei, modernizarii, intretinerii si repararii drumurilor publice se infiinteaza Fondul special al drumurilor publice, administrat de Ministerul Transporturilor.
    Ministrul transporturilor, in calitate de administrator de fonduri, indeplineste atributiile ordonatorului principal de credite, stabilite de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Sursele Fondului special al drumurilor publice se constituie dupa cum urmeaza:
    1. prin aplicarea unei cote de 25% asupra:
    a) pretului cu ridicata la rafinarie, exclusiv accizele, pentru carburantii auto livrati la intern de catre producatori, precum si pentru carburantii auto consumati de catre acestia pentru autovehiculele si remorcile proprii inmatriculate;
    b) valorii in vama, stabilita conform legii, pentru carburantii auto importati;
    2. prin aplicarea unei cote de 5% asupra:
    a) pretului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru autovehiculele si remorcile livrate la intern de catre producatorii din tara si destinate vanzarii pe piata interna, cu exceptia tractoarelor si a vehiculelor specializate pentru lucrari agricole, inmatriculabile, pentru care se va aplica o cota de 2,5% incepand cu data de 1 ianuarie 1998;
    b) valorii in vama a autovehiculelor si remorcilor importate, indiferent de regimul vamal acordat, inclusiv a celor introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, cu exceptia tractoarelor si a vehiculelor specializate pentru lucrari agricole, inmatriculabile, inclusiv cele introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, inmatriculabile, pentru care se va aplica o cota de 2,5%;
    3. prin plata de catre proprietarii sau detinatorii cu orice titlu a dreptului de folosinta asupra autovehiculelor, remorcilor, tractoarelor sau vehiculelor specializate pentru lucrari agricole, inclusiv asupra celor introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, supuse inmatricularii in Romania, a unor sume fixe anuale.
    Aplicarea cotelor prevazute la alin. 3 pct. 1 si 2 se va reflecta in nivelul preturilor cu ridicata si al preturilor cu amanuntul, fara sa intre in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.
    Sumele fixe anuale vor fi actualizate anual, prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei, pana la data de 31 decembrie a anului precedent.
    Dispozitiile alin. 3 pct. 2 nu se aplica autovehiculelor special amenajate pentru persoanele cu handicap, precum si autovehiculelor si remorcilor achizitionate din fonduri nerambursabile PHARE, inclusiv tractoarelor si vehiculelor specializate pentru lucrari agricole, inmatriculabile, achizitionate din astfel de fonduri.
    Platitorilor li se elibereaza documentul care atesta dreptul de utilizare a drumurilor publice, denumit rovigneta, individualizat in functie de categoria autovehiculului si valabil numai pentru anul calendaristic pentru care a fost eliberat.
    Modelul, forma si conditiile de eliberare a rovignetei se stabilesc anual, pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an premergator anului de aplicare, prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", cu avizul directiilor de specialitate din Ministerul Transporturilor. Editarea rovignetelor se face prin grija si pe cheltuiala Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania". Rovignetele sunt documente nepurtatoare de valoare.
    Art. 2
    In aplicarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 118/1996, republicata, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordonanta Guvernului nr. 110/1999, se va proceda dupa cum urmeaza:
    Persoanele fizice si juridice, producatori din tara sau importatori de carburanti auto, de autovehicule si remorci si detinatorii de autovehicule si de remorci introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate si de detinatorul produsului importat, de regimul vamal aplicabil sau de facilitatile vamale acordate, sau importatori de carburanti auto sunt obligati sa inscrie in documentele de livrare emise, precum si in evidentele lor patrimoniale, pe propria raspundere, in mod distinct:
    a) cantitatile si valorile carburantilor auto vanduti sau consumati de catre producator in scopul utilizarii la alimentarea vehiculelor auto proprii care folosesc drumurile publice, pentru care cota de 25% este calculata conform prevederilor art. 1 pct. 1 din prezentele norme metodologice;
    b) cantitatile si valorile carburantilor auto vanduti cumparatorilor pentru folosirea in consum, in scopul desfasurarii altor activitati decat cea mentionata la lit. a). In aceste cazuri cumparatorii vor prezenta comanda si declaratia pe propria raspundere, din care va reiesi scopul achizitiei.
    Daca se efectueaza livrari de carburanti fara documentele mentionate la art. 2 alin. 2 lit. b) din prezentele norme metodologice, pentru cantitatile respective agentul economic datoreaza cota de 25% la Fondul special al drumurilor publice.
    Persoanele juridice au obligatia ca in evidentele patrimoniale sa reflecte in mod distinct consumul de carburanti tip auto aprovizionati fara cota de 25% .
    Obligatia de a calcula si de a varsa sumele datorate la Fondul special al drumurilor publice revine producatorilor din tara sau importatorilor de carburanti auto, de autovehicule si remorci si detinatorilor de autovehicule si remorci introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, persoane fizice sau persoane juridice, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate si de detinatorul produsului importat, de regimul vamal aplicabil sau de facilitatile vamale acordate. Pentru eventualele modificari la autovehiculele si remorcile inmatriculate nu se datoreaza cota prevazuta la art. 1 pct. 2 din prezentele norme metodologice.
    Proprietarii sau detinatorii cu orice titlu ai dreptului de folosinta asupra autovehiculelor, remorcilor, tractoarelor sau vehiculelor specializate pentru lucrari agricole, inclusiv asupra celor introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, supuse inmatricularii in Romania, au obligatia de a plati sumele fixe stabilite anual, potrivit art. 1 alin. 3 pct. 3 din prezentele norme metodologice, exceptie facand:
    a) proprietarii sau detinatorii, dupa caz, de autovehicule si de remorci, radiate din circulatie sau neutilizate temporar (cel putin 3 luni consecutiv in cursul unui an) in constructii sau in agricultura, ca urmare a intreruperii activitatii productive din cauza caracterului sezonier sau a calamitatilor, pentru care cuantumul sumei fixe anuale se determina proportional cu perioada in care acestea sunt temporar inmatriculate sau utilizate;
    b) proprietarii si/sau utilizatorii rulotelor turistice, motocicletelor, motoretelor, precum si ai autovehiculelor si remorcilor autorizate provizoriu pentru anumite perioade, numai pentru aceste categorii de vehicule;
    c) persoanele cu handicap, proprietare ale unei singure autoutilitare sub 3,5 tone sau ale unui singur autoturism amenajat pentru persoane cu handicap, pentru care in cartea de identitate este confirmata amenajarea in acest scop, pe care acestea le utilizeaza, in exclusivitate, potrivit declaratiei date pe propria raspundere si prezentate la Sectia de drumuri nationale din subordinea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", cu ocazia eliberarii rovignetei cu mentiunea "Gratuit";
    d) obligatia de a plati sumele fixe stabilite anual pe o perioada de 12 luni de la data primei inmatriculari.
    Proprietarii sau detinatorii cu orice titlu ai dreptului de folosinta asupra autovehiculelor, remorcilor, tractoarelor sau vehiculelor specializate pentru lucrari agricole, inclusiv asupra celor introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, supuse inmatricularii in Romania, au obligatia sa aplice rovigneta pe parbrizul fiecarui autovehicul, in coltul din stanga jos, pe interior, sau in loc sigur si vizibil, in cazul remorcilor.

    CAP. 2
    Elaborarea bugetului Fondului special al drumurilor publice

    Art. 3
    Bugetul Fondului special al drumurilor publice se elaboreaza si se fundamenteaza la termenele prevazute pentru fundamentarea bugetului de stat in Legea nr. 72/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Ministerul Transporturilor elaboreaza, o data cu proiectul bugetului de stat, proiectul bugetului Fondului special al drumurilor publice, care se fundamenteaza, conform anexelor nr. 1 si 1.1 la prezentele norme metodologice pe elementele prezentate de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", dupa care se prezinta Ministerului Finantelor la termenul stabilit.
    Bugetul Fondului special al drumurilor publice se aproba anual ca anexa la legea bugetului de stat.
    Veniturile anuale ale bugetului Fondului special al drumurilor publice se fundamenteaza de Ministerul Transporturilor la termenele prevazute pentru elaborarea bugetului de stat in Legea nr. 72/1996, cu modificarile ulterioare, pe baza datelor statistice ale anului anterior si a prognozelor pentru anul de referinta, pe categorii de surse ale veniturilor, stabilite potrivit clasificatiei bugetare.
    Art. 4
    Fondul special al drumurilor publice se repartizeaza astfel:
    a) 65% pentru drumurile nationale;
    b) 35% pentru drumurile judetene si comunale.
    Din incasarile la Fondul special al drumurilor publice se pot efectua cheltuielile prevazute in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    Criteriile in baza carora se elaboreaza si se fundamenteaza programele anuale si, respectiv, se aloca sumele din Fondul special al drumurilor publice sunt cuprinse in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    In cazuri bine justificate, pe parcursul executiei bugetare anuale, dar nu mai tarziu de data de 31 octombrie, ministrul transporturilor, la propunerea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", cu avizul directiilor de specialitate din Ministerul Transporturilor, poate aproba modificarea repartizarii sumelor pe obiective, pe lucrari, pe trimestre si pe luni, cu conditia incadrarii in bugetul anual aprobat.
    In situatia in care, potrivit art. 137 alin. (3) din Constitutia Romaniei, legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu au fost adoptate cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in continuare, pana la adoptarea noilor bugete, bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale ale anului precedent.
    Angajarea si efectuarea cheltuielilor se vor face pe structura aprobata, in limita surselor financiare prevazute si realizate in aceste bugete si numai pentru cele pentru care exista certitudinea continuarii si cuprinderii in bugetul anului urmator.
    Obiectivele si lucrarile finantate din Fondul special al drumurilor publice se aproba prin programe anuale care stau la baza elaborarii bugetului acestui fond.
    Programele anuale pentru drumurile nationale se elaboreaza si se fundamenteaza de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".
    Programele anuale pentru drumurile aflate in administrarea consiliilor judetene si locale se supun verificarii si controlului conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 457/1997 pentru exercitarea controlului privind utilizarea sumelor alocate consiliilor judetene si consiliilor locale din Fondul special al drumurilor publice si se vor transmite Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" prin grija unitatilor sale teritoriale organizate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.275/1990 privind infiintarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", cu modificarile si completarile ulterioare.
    Programele anuale pentru drumurile din administrarea consiliilor locale, altele decat cele aflate in administrarea municipiilor, se vor include in programele consiliilor judetene.
    Propunerile consiliilor locale se vor transmite Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" prin grija consiliilor judetene.
    Programele pentru consiliile judetene si locale se transmit Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" dupa aprobarea bugetului Fondului special al drumurilor publice, cu incadrarea stricta in veniturile alocate in acest sens pe capitole de cheltuieli.
    Programele anuale, cu repartizarea pe trimestre si pe luni a bugetului Fondului special al drumurilor publice, se avizeaza de Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", de Directia generala tehnica, investitii, domeniu public si concesiuni, Directia generala economica si relatii bugetare, de secretarul de stat care coordoneaza Departamentul transporturilor terestre si se aproba de ministrul transporturilor.

    CAP. 3
    Stabilirea obligatiilor catre Fondul special al drumurilor publice

    Art. 5
    Obligatia de a calcula si de a varsa sumele care constituie sursele Fondului special al drumurilor publice revine persoanelor fizice si persoanelor juridice, care:
    - produc sau importa carburanti auto;
    - produc sau importa autovehicule si remorci;
    - produc si livreaza pe piata interna tractoare si vehicule specializate pentru lucrari agricole, pentru care se aplica cota de 2,5% incepand cu data de 1 ianuarie 1998;
    - sunt detinatoare sau utilizatoare de autovehicule si de remorci, introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate si de detinatorul produsului importat;
    - sunt proprietare sau detinatoare cu orice titlu ale dreptului de folosinta asupra autovehiculelor, remorcilor, tractoarelor sau vehiculelor specializate pentru lucrari agricole, cu exceptiile prevazute la art. 5 alin. 4 si 5 din Legea nr. 118/1996, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 110/1999. Prevederile de mai sus se aplica si persoanelor fizice sau juridice straine, in masura in care prin tratate internationale la care Romania este parte nu se stabileste altfel.
    Art. 6
    Sumele datorate se stabilesc:
    a) la data livrarii la intern de catre producator sau de unitatile sale a carburantilor auto si, respectiv, a autovehiculelor, remorcilor, tractoarelor si vehiculelor specializate pentru lucrari agricole;
    b) la data efectuarii formalitatilor de vamuire pentru produsele din import, inclusiv pentru cele introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing, indiferent de regimul vamal aplicabil;
    c) prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei, pana la data de 31 decembrie a anului precedent, pentru sumele fixe anuale datorate de proprietarii sau de detinatorii cu orice titlu ai dreptului de folosinta asupra autovehiculelor, remorcilor, tractoarelor sau vehiculelor specializate pentru lucrari agricole, inclusiv asupra celor introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing sau inchiriate din strainatate, persoane fizice sau persoane juridice, indiferent de data achizitionarii.
    Pentru carburantii auto produsi in tara sau importati, precum si pentru autovehiculele sau remorcile importate ori produse si destinate folosirii in interesul propriu al agentilor economici se datoreaza cotele stabilite potrivit prevederilor art. 1 alin. 3 pct. 1 - 3 din prezentele norme metodologice, la data trecerii in consum propriu sau in utilizare.
    Sumele calculate si datorate de persoanele fizice si de persoanele juridice, care se incadreaza in prevederile lit. a) si b), se varsa in contul Fondului special al drumurilor publice pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care au fost stabilite.
    La inmatricularea autovehiculelor sau a remorcilor importate persoanele fizice si juridice vor prezenta, in mod obligatoriu, documentele care atesta plata sumelor aferente cotei de 5% prevazute la art. 1 alin. 3 pct. 2 din prezentele norme metodologice.

    CAP. 4
    Incasarea veniturilor la Fondul special al drumurilor publice

    Art. 7
    Varsarea sumelor datorate conform prevederilor art. 1 alin. 3 pct. 1 si 2 din prezentele norme metodologice se face prin ordin de plata emis de persoanele juridice in contul nr. 30184192855 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice", deschis la Trezoreria municipiului Bucuresti pe seama Ministerului Transporturilor, cont in care se vor incasa veniturile si din care se vor efectua platile.
    Pana la organizarea de catre Ministerul Transporturilor a sistemului propriu de incasare a sumelor fixe anuale, acestea se incaseaza prin unitatile C.E.C. in aceleasi conditii stabilite de Ministerul Finantelor, prin conventie, pentru incasarea veniturilor bugetare.
    De asemenea, unitatile C.E.C. vor incasa si amenzile datorate, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 118/1996, de catre persoanele fizice sau juridice, proprietare de autovehicule ori de remorci, dupa caz.
    Persoanele fizice sau juridice, producatori din tara sau importatori de carburanti auto, de autovehicule si remorci, si detinatorii de autovehicule si de remorci introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate si de detinatorul produsului importat, de regimul vamal aplicabil sau de facilitatile vamale acordate, au obligatia de a mentiona pe documentele de plata catre bugetul Fondului special al drumurilor publice urmatoarele informatii:
    - baza de calcul prevazuta la art. 1 alin. 3 pct. 1 si 2 din prezentele norme metodologice;
    - cantitatea de carburanti auto, livrata, consumata de producatori in interes propriu sau importata;
    - perioada pentru care s-a calculat obligatia si pentru care se efectueaza plata.
    Producatorii interni si/sau importatorii de autovehicule si de remorci auto vor organiza, pe propria raspundere, evidenta livrarii, retinerii din productie pentru interes propriu si/sau importului acestora, astfel incat sa se poata stabili numarul autovehiculelor si al remorcilor, precum si baza de calcul pentru sumele datorate la Fondul special al drumurilor publice.
    Producatorii interni de autovehicule si de remorci auto au obligatia de a mentiona pe documentele de plata catre bugetul Fondului special al drumurilor publice urmatoarele informatii:
    - perioada pentru care se efectueaza plata;
    - tipul si numarul de identificare ale fiecarui autovehicul.
    In cazul efectuarii platii pentru mai multe tipuri de autovehicule, la ordinul de plata se va anexa un tabel cu datele mai sus mentionate, completat pe propria raspundere de conducatorul agentului economic respectiv.
    Tabelul se va pastra si ca anexa la ordinul de plata vizat de banca platitorului.
    Pentru achitarea unor obligatii restante se va emite un ordin de plata distinct, in care se vor defalca cota reprezentand 25%, 2,5% sau 5%, dupa caz, si majorarile de intarziere stabilite ca urmare a neachitarii la termen si integral a sumelor datorate.
    Importatorii de autovehicule vor mentiona in ordinul de plata tipul autovehiculelor, datele de identificare - seria sasiului, seria motorului -, numarul autovehiculelor si valoarea in vama a acestora.
    Suma fixa anuala se datoreaza si pentru autovehiculele si remorcile aflate in patrimoniul agentilor economici care efectueaza transport de calatori in comun si al institutiilor publice, care au fost exceptate de la plata potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/1997, a caror perioada de gratuitate, de 12 luni de la data primei inmatriculari, expira dupa data de 27 august 1998, data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, a Ordonantei Guvernului nr. 72/1998.
    In cazul distrugerii sau al deteriorarii rovignetelor din cauze neimputabile proprietarului autovehiculului sau al remorcii, acesta se va adresa, proband cu documentele emise de Inspectoratul General de Politie, dupa cum urmeaza:
    - unitatilor C.E.C. la care a efectuat plata, pentru a obtine o adeverinta privind dovada platii sumei fixe anuale;
    - Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", pentru a obtine o noua rovigneta, pe baza adeverintei din care rezulta plata sumei fixe anuale, mentionata la alineatul precedent, insotita de actul constatator emis de Inspectoratul General de Politie.
    Pentru neplata in termen a sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice de agentii economici se aplica o majorare pentru fiecare zi de intarziere conform legislatiei fiscale. Sumele aferente majorarilor de intarziere se vireaza in contul nr. 30184192855 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice", deschis pe seama Ministerului Transporturilor la Trezoreria municipiului Bucuresti.

    CAP. 5
    Utilizarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor aprobate din Fondul special al drumurilor publice

    Art. 8
    Din sumele colectate in Fondul special al drumurilor publice Ministerul Transporturilor aloca Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" sume pentru finantarea cheltuielilor, dupa urmatoarea procedura:
    Pentru drumurile nationale unitatile teritoriale transmit lunar Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", pana la data de 27 a fiecarei luni, cereri justificative pentru cheltuielile curente si de capital necesare in luna urmatoare, conform modelului prezentat in anexele nr. 3a) si 3b) la prezentele norme metodologice.
    Pentru drumurile judetene si comunale cererile justificative [anexele nr. 3a) si 3b)], intocmite de consiliile judetene si de consiliile locale, se transmit Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" pana la data de 27 a fiecarei luni, prin unitatile teritoriale din subordine.
    Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" prezinta ministrului transporturilor lunar, pana la data de 5 a lunii, cererile justificative pentru necesarul de cheltuieli ce urmeaza a se efectua in luna respectiva, conform anexelor nr. 4a), 4b) si 4c) la prezentele norme metodologice, atat pentru drumuri nationale, cat si pentru drumuri judetene si comunale. Datele se fundamenteaza cu incadrarea in prevederile programelor aprobate si in limita disponibilitatilor colectate in contul Fondului special al drumurilor publice, existente in ultima zi a lunii precedente. Cererile vor fi prezentate spre aprobare ministrului transporturilor, dupa avizarea de catre Directia generala tehnica, investitii, domeniu public si concesiuni, Directia generala economica si relatii bugetare si de secretarul de stat care coordoneaza Departamentul transporturilor terestre.
    Situatia privind repartizarea pe subunitatile Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si, respectiv, pe consilii judetene si locale, astfel cum a fost aprobata de ministrul transporturilor, se transmite Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".
    Cu sumele primite in plus fata de cheltuielile prezentate prin deconturile justificative intocmite de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si de consiliile judetene si locale se vor diminua sumele rezultate din cererile justificative intocmite pentru luna urmatoare.
    Art. 9
    Dupa verificarea si aprobarea cererilor justificative Ministerul Transporturilor vireaza, pana la data de 10 a fiecarei luni, sumele fundamentate conform art. 8 din prezentele norme metodologice.
    Viramentele se efectueaza in contul nr. 30181590155 "Disponibil din cota de 65% repartizata din Fondul special al drumurilor publice", deschis pe seama Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" la Trezoreria municipiului Bucuresti. Pentru sumele cuvenite consiliilor judetene si locale viramentele se efectueaza in contul nr. 30181590155 "Disponibil din cota de 35% repartizata din Fondul special al drumurilor publice", deschis pe seama Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" la Trezoreria municipiului Bucuresti.
    La solicitarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" trezoreriile din teritoriu vor deschide pe seama directiilor regionale de drumuri si poduri si pentru activitatea proprie din cadrul Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" conturi distincte cu simbolul 50.25... "Disponibil din cota repartizata din Fondul special al drumurilor publice".
    Sumele incasate de consiliile judetene si locale in conturile bancare deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului se evidentiaza la capitolul 3102 "Venituri cu destinatie speciala" subcapitolul 31.02.03 "Venituri din Fondul special al drumurilor publice".
    Art. 10
    Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", in baza viramentelor transmise de Ministerul Transporturilor, efectueaza alimentarea conturilor mentionate mai sus, deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului pe seama unitatilor de administrare a drumurilor publice nationale sau a consiliilor judetene si locale, dupa caz.
    Art. 11
    Raspunderea pentru modul de utilizare a sumelor din Fondul special al drumurilor publice revine Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si unitatilor din subordinea sa, pentru sumele aferente drumurilor nationale din administrare si, respectiv, consiliilor judetene si locale, pentru drumurile din administrarea acestora.
    Sumele primite din Fondul special al drumurilor publice de consiliile judetene si locale se utilizeaza pentru realizarea programelor finantate din Fondul special al drumurilor publice si se inregistreaza la capitolul bugetar 96.02 "Cheltuieli cu destinatie speciala" subcapitolul 96.02.02 "Cheltuieli din Fondul special al drumurilor publice".
    Cheltuielile de capital finantate din Fondul special al drumurilor publice se efectueaza in conformitate cu Normele metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.487/1996 si republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 30 iunie 1997.
    Art. 12
    Fondurile ramase disponibile la sfarsitul anului in conturile deschise la trezoreriile statului si, respectiv, la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti, pe seama Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", a unitatilor teritoriale de drumuri ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si a consiliilor judetene si locale se vireaza la Ministerul Transporturilor in contul nr. 30184192855 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice", deschis la Trezoreria municipiului Bucuresti, fara a se solicita acceptul titularului de cont.

    CAP. 6
    Raportarea utilizarii sumelor din Fondul special al drumurilor publice

    Art. 13
    Soldul Fondului special al drumurilor publice, ramas neutilizat la data de 31 decembrie, se utilizeaza de Ministerul Transporturilor in anul urmator pentru finantarea cheltuielilor prevazute sa fie efectuate in acel an.
    Art. 14
    Lunar, pana la data de 16, unitatile teritoriale de drumuri ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" vor verifica si apoi vor transmite Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite pana la sfarsitul lunii anterioare [anexa nr. 5a) la prezentele norme metodologice], intocmit de consiliile judetene si locale pentru care au fost stabilite sarcini conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 457/1997 pentru exercitarea controlului privind utilizarea sumelor alocate consiliilor judetene si consiliilor locale din Fondul special al drumurilor publice.
    Art. 15
    Lunar, pana la data de 20, pe baza datelor rezultate din balantele de verificare contabile, Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" va depune la Ministerul Transporturilor decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite pana la sfarsitul lunii anterioare din Fondul special al drumurilor publice atat de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" (pentru drumurile nationale), cat si de consiliile judetene si locale. Anexat se va prezenta o copie de pe deconturile justificative primite de la unitatile teritoriale ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si, respectiv, de la consiliile judetene si locale.
    Deconturile justificative se vor intocmi pe baza datelor rezultate din balantele contabile lunare [anexele nr. 5a) si 5b)] la prezentele norme metodologice.
    Deconturile justificative anuale se intocmesc pe baza balantei de verificare anuale si se depun la Ministerul Transporturilor pana la data de 25 ianuarie pentru anul expirat. Pentru sumele neutilizate si virate dupa data de 25 ianuarie de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si, respectiv, de consiliile judetene si locale, dupa caz, se percep majorari de intarziere conform prevederilor legale.
    Inregistrarea pe cheltuielile Ministerului Transporturilor a sumelor utilizate din Fondul special al drumurilor publice se face pe baza decontului justificativ prezentat de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", avizat de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, si se aproba de ministrul transporturilor.
    Art. 16
    Ministerul Transporturilor va raporta lunar, pana la data de 18, Ministerului Finantelor, contul de executie privind Fondul special al drumurilor publice pentru Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si pentru consiliile judetene si locale, pe formularul cuprins in anexa nr. 15b) la darea de seama trimestriala si anuala, pe structura prevazuta in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.

    CAP. 7
    Contabilitatea executiei Fondului special al drumurilor publice

    Art. 17
    La nivelul Ministerului Transporturilor:
    a) conturi contabile utilizate:
    - 148 "Disponibil din Fondul special al drumurilor publice";
    - 220 "Debitori" (analitic "Debitori din Fondul special al drumurilor publice");
    - 348 "Fondul special al drumurilor publice";
    - 448 "Cheltuieli din Fondul special al drumurilor publice";
    b) inregistrari contabile:
    - primirea sumelor virate de persoanele fizice si de persoanele juridice, platitoare ale sumelor ce se constituie in Fondul special al drumurilor publice
    148 = 348
    - virarea sumelor catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" in vederea efectuarii cheltuielilor prevazute de lege
    220 = 148
    - la prezentarea deconturilor justificative de cheltuieli
    448 = 220
    - la sfarsitul anului, inchiderea contului de cheltuieli
    348 = 448.
    Art. 18
    La nivelul consiliilor judetene si locale:
    - sume incasate de consiliile judetene si locale, reprezentand venituri din Fondul special al drumurilor publice:

               103                               500
    "Disponibil al bugetului local            "Venituri
    la trezoreria statului"                    proprii"

    - cheltuieli efectuate de ordonatorii de credite, preluate pe baza extraselor de cont prezentate de trezorerie si a conturilor de executie ale acestora:

          400                               103
    "Cheltuielile            "Disponibil al bugetului local
    bugetului local"             la trezoreria statului"

    Evidenta analitica a incasarilor si a cheltuielilor efective in cadrul conturilor de disponibil si cheltuieli se organizeaza distinct, pe subdiviziunile clasificatiei veniturilor si cheltuielilor Fondului special al drumurilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.394/1995 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice.
    Sumele cheltuite din Fondul special al drumurilor publice se raporteaza trimestrial la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti de catre consiliile judetene si locale, pe formularul "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala", prezentat in anexa nr. 15 la darea de seama trimestriala si anuala si, respectiv, pe structura formularului prevazut in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice pe formularul "Contul de executie al Fondului special al drumurilor publice la data de ...", prezentat in anexa nr. 15b) la darea de seama trimestriala si anuala. Un exemplar din contul de executie se transmite Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" pana la data de 20 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru.
    Art. 19
    La nivelul Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" repartizarea, utilizarea si gestionarea fondurilor primite de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" se vor reflecta in contabilitatea proprie, potrivit metodologiei stabilite pentru agentii economici.
    Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si unitatile sale teritoriale evidentiaza sumele primite si folosirea acestora prin conturile contabile (analitic distinct) prevazute in "Planul de conturi general" al agentilor economici.
    In evidenta contabila a Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" operatiunile contabile se reflecta astfel:
    a) primirea sumelor de la Ministerul Transporturilor:
    5121 =  %
           481 - cota de 65% cuvenita Regiei Autonome
                 "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania";
           462 - cota de 35% cuvenita consiliilor judetene si locale;
    b) virarea sumelor de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania":
    - la directiile regionale de drumuri si poduri
    481 = 5121
    - la consiliile judetene si locale
    462 = 5121.
    Art. 20
    Din sumele repartizate conform programelor anuale aprobate se suporta si taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor finantate si executate din Fondul special al drumurilor publice, creditele interne, creditele externe, imprumuturile nerambursabile sau contributia Guvernului Romaniei la creditele contractate.
    Regimul taxei pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor executate in antrepriza sau in regie proprie de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" sau de subunitatile sale este cel stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin normele metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 512/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 21
    Agentii economici care datoreaza sume in conformitate cu prevederile Legii nr. 118/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistreaza cronologic in evidentele contabile, la data efectuarii operatiunilor, sumele destinate Fondului special al drumurilor publice in creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate", analitic "Sume datorate Fondului special al drumurilor publice" prin debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", analitic distinct.
    Evidentierea modului de constituire si de varsare de catre agentii economici a sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice se raporteaza semestrial prin formularul "Impozite, taxe si alte obligatii datorate si varsate", anexa nr. 5c) la bilantul contabil, respectiv anexa nr. 4 la raportarea semestriala contabila.

    CAP. 8
    Controlul asupra constituirii obligatiilor si varsarea sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice

    Art. 22
    Controlul asupra calculului sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice, respectarii termenului de plata si concordantei dintre utilizarea reala si cea din declaratia data pe propria raspundere, prevazuta la art. 2 alin. 2 lit. b) din prezentele norme metodologice, se realizeaza conform programelor de control aprobate de ministrul transporturilor. Controlul se executa de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si de organele abilitate ale Ministerului Transporturilor constituite in mod distinct pentru aceasta activitate.
    La solicitarea organelor de control agentii economici au obligatia de a pune la dispozitie documente, situatii si justificari, pe propria raspundere, in legatura cu modul de determinare si de achitare a obligatiilor de plata la Fondul special al drumurilor publice, respectiv de utilizare in consum a carburantilor aprovizionati fara cota.
    Art. 23
    Efectuarea controlului se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobata si modificata prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., ale Ordinului ministrului finantelor nr. 2.051/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, referitoare la compensarea, restituirea si scaderea pentru cauze de insolvabilitate a obligatiilor bugetare, ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 313/1997 pentru exercitarea controlului privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice si ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 457/1997, precum si ale altor reglementari in vigoare.
    Art. 24
    In cazul constatarii neachitarii la termen si integral a sumelor fixe anuale, datorate potrivit prevederilor art. 1 alin. 3 pct. 3 din prezentele norme metodologice, organele de control ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si ale Ministerului Transporturilor vor intocmi procese-verbale de contraventie conform anexei nr. 10a) si 10b) la prezentele norme metodologice.
    Rezultatele controalelor efectuate si propunerile aferente vor fi prezentate Ministerului Transporturilor - Directia generala economica si relatii bugetare in vederea aprobarii de catre ministrul transporturilor.
    Art. 25
    Platile efectuate in plus sau eronat in contul Fondului special al drumurilor publice pot fi retinute din obligatiile ulterioare ale agentului economic sau pot fi solicitate Ministerului Transporturilor pentru rambursare.
    Persoanele juridice care solicita rambursarea vor anexa la cerere documentele din care sa rezulte suma real datorata si dovada platii acesteia.
    Sumele vor fi restituite de Ministerul Transporturilor in urma efectuarii de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" sau de organele abilitate ale Ministerului Transporturilor a verificarii temeiniciei cererii, scop in care se va incheia o nota de constatare vizata de Directia generala economica si relatii bugetare si de Directia generala juridica si contencios si aprobata de ministrul transporturilor.
    Verificarea si restituirea sumelor virate in plus sau eronat se vor efectua in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la Ministerul Transporturilor, avandu-se in vedere prevederile art. 86 - 91 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor nr. 2.051/1997.
    Sumele solicitate nu pot fi retinute, din propria initiativa a persoanei juridice, din obligatiile de plata ulterioare transmiterii cererii de restituire la Ministerul Transporturilor.
    Persoanele fizice care solicita Ministerului Transporturilor restituirea eventualelor sume virate eronat sau in plus in contul Fondului special al drumurilor publice vor anexa documentele legalizate care atesta baza de calcul al obligatiilor, precum si platile efectuate.
    Restituirea sumelor se va efectua pe baza notei intocmite de organele Ministerului Transporturilor abilitate sa efectueze controlul respectarii prevederilor Legii nr. 118/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Nota va fi vizata de Directia generala economica si relatii bugetare si de Directia generala juridica si contencios din cadrul Ministerului Transporturilor si va fi aprobata de ministrul transporturilor.
    Art. 26
    Contravaloarea comisioanelor bancare sau a taxelor postale aferente operatiunilor de restituire se suporta de beneficiarii sumelor respective.
    Art. 27
    Executarea creantelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice se face potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 14/1999 privind unele masuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice si executarea silita a creantelor la bugetul acestui fond, prin imputernicitii proprii ai Ministerului Transporturilor.

    CAP. 9
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 28
    Eliberarea cartii de identitate a autovehiculului sau a remorcii se va face de organele abilitate numai dupa prezentarea dovezii virarii cotelor stabilite potrivit prevederilor art. 1 alin. 3 pct. 2 din prezentele norme metodologice. La acordarea licentei de transport prevazute la art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 73/1998, se va face dovada achitarii sumei fixe anuale prezentate la art. 1 alin. 3 pct. 3 din prezentele norme metodologice.
    Art. 29
    Pot fi utilizate pentru efectuarea transporturilor rutiere numai acele autovehicule si remorci pentru care a fost platita suma fixa anuala, potrivit prevederilor art. 1 alin. 3 pct. 3 din prezentele norme metodologice.
    Pentru exceptiile prevazute la art. 2 alin. 6 lit. a) din prezentele norme metodologice, cuantumul sumei fixe anuale datorate se calculeaza pe baza documentelor doveditoare ale platitorului, proband cazurile de exceptie, la unitatile teritoriale ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania". Sumele datorate Fondului special al drumurilor publice se achita de catre platitor, in numerar, la unitatile teritoriale ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", prezentate in anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.
    Pentru exceptiile prevazute la art. 2 alin. 5 lit. b), c) si d) din prezentele norme metodologice, incepand cu anul 1999 se va elibera o rovigneta, cu mentiunea GRATUIT, valabila numai pe perioada de exceptare de la plata.
    Rovigneta cu mentiunea "Gratuit" se elibereaza prin sectiile de drumuri nationale ale Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", nominalizate in anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.
    Sectiile de drumuri nationale vor elibera rovigneta cu mentiunea GRATUIT, valabila pentru perioada de exceptare de la plata, aferenta anului 1999, si proprietarilor de autovehicule care au beneficiat de gratuitate in anul 1998. La eliberarea rovignetei se va retine documentul eliberat in anul 1998 privind gratuitatea.
    In cazul in care la controlul in trafic efectuat de organele abilitate ale Ministerului de Interne, conducatorii auto nu prezinta rovigneta prevazuta la art. 1 alin. 3 pct. 3 din prezentele norme metodologice, se va intocmi de catre agentul constatator un proces-verbal de constatare a contraventiei (anexa nr. 10).
    Art. 30
    Lunar, pentru stabilirea reala a obligatiilor de plata ale agentilor economici prevazute la art. 2, Ministerul Finantelor, prin Directia Generala a Vamilor, va transmite Ministerului Transporturilor situatia privind importatorii de carburanti si cantitatile importate pentru luna anterioara.
    Art. 31
    In sensul prezentelor norme metodologice, carburanti auto sunt numai acei carburanti clasificati la urmatoarele coduri din Tariful vamal de import al Romaniei:
    1. 27 10 00 27, 27 10 00 29, 27 10 00 32, pentru benzina pentru motoare, cu continut de plumb care sa nu depaseasca 0,013 g/l;
    2. 27 10 00 34, 27 10 00 36, pentru benzina pentru motoare, cu continut de plumb de peste 0,013g/l;
    3. 27 10 00 66, 27 10 00 67, 27 10 00 68, pentru motorina.
    Daca la controlul efectuat de Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" sau de organele abilitate ale Ministerului Transporturilor se constata inscrieri eronate in Declaratia vamala de import privind codul carburantilor importati, Ministerul Transporturilor va sesiza in scris Ministerul Finantelor - Directia Generala a Vamilor si Ministerul de Interne.
    Art. 32
    Anexele nr. 1 - 10 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice se abroga Normele metodologice nr. 4.815/1998 - 15.476/1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, emise de Ministerul Transporturilor si de Ministerul Finantelor, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 202 din 11 mai 1999.
    Prezentele norme metodologice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania".

                        p. Ministrul transporturilor,
                         Adrian Gheorghe Marinescu,
                             secretar de stat

                           Ministrul finantelor,
                           Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                              BUGETUL
Fondului special al drumurilor publice pe anul .........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Capitol
    B - Subcapitol
    C - Titlu/Articol
                                                                 - mii lei -
_______________________________________________________________________________
                                                                Repartizarea pe
  A  B    C  Denumirea indicatorului                   Program     trimestre
                                                        anual   ---------------
                                                                I   II  III  IV
_______________________________________________________________________________
0012            VENITURI - TOTAL
1112            I. VENITURI CURENTE
3312            A. VENITURI FISCALE
1212            A2. IMPOZITE INDIRECTE
1712            ALTE IMPOZITE INDIRECTE*)
     07         Cota asupra pretului cu ridicata,
                exclusiv accizele, pentru
                carburantii auto livrati la intern
                de catre producatori si asupra
                valorii in vama pentru carburantii
                auto importati
     08         Cota asupra pretului cu ridicata,
                exclusiv accizele, pentru
                autovehiculele si remorcile livrate
                de catre producatorii din tara pe
                piata interna si  asupra valorii in
                vama a autovehiculelor si
                remorcilor importate
09              Suma fixa anuala platita de
                proprietarii de autovehicule si
                remorci pentru utilizarea
                drumurilor publice
5012            CHELTUIELI - TOTAL*)
        01      CHELTUIELI CURENTE
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL*)
             10 Cheltuieli cu salariile
             11 Contributia pentru asigurari
                sociale de stat
             12 Cheltuieli pentru constituirea
                Fondului pentru plata ajutorului de
                somaj
             14 Contributii pentru constituirea
                Fondului de asigurari sociale de
                sanatate
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII*)
             27 Reparatii curente, intretinere si
                administrare
             28 Reparatii capitale
             30 Alte cheltuieli (comisioane si alte
                cheltuieli de administrare a
                Fondului special al drumurilor
                publice)
     70         CHELTUIELI DE CAPITAL
             73 Investitii ale regiilor autonome,
                societatilor si companiilor
                nationale si societatilor
                comerciale cu capital majoritar de
                stat
     85         RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE,
                PLATI DE  DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE EXTERNE
           8501 Rambursari de credite externe
           8502 Plati de dobanzi si comisioane la
                credite externe
     88         RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE,
                PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE INTERNE
           8801 Rambursari de credite interne
           8802 Plati de dobanzi si comisioane la
                credite interne
6812            ACTIUNI ECONOMICE
                TRANSPORTURI SI COMUNICATII
6912            a) Pentru drumuri nationale
        01      CHELTUIELI CURENTE
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL*)
             10 Cheltuieli cu salariile
             11 Contributia pentru asigurari
                sociale de stat
             12 Cheltuieli pentru constituirea
                Fondului pentru plata ajutorului de
                somaj
             14 Contributii pentru constituirea
                Fondului de asigurari sociale de
                sanatate
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII*)
             27 Reparatii curente, intretinere si
                administrare
             28 Reparatii capitale
             30 Alte cheltuieli (comisioane si alte
                cheltuieli de administrare a
                Fondului special al drumurilor
                publice)
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL
             73 Investitii ale regiilor autonome,
                societatilor si companiilor
                nationale si societatilor
                comerciale cu capital majoritar de
                stat
        85      RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE,
                PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE EXTERNE
           8501 Rambursari de credite externe
           8502 Plati de dobanzi si comisioane la
                credite externe
        88      RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE,
                PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE INTERNE
           8801 Rambursari de credite interne
           8802 Plati de dobanzi si comisioane la
                credite interne
     05         Drumuri si poduri
7012            b) Pentru drumuri locale
7112            ACTIUNI ECONOMICE
                TRANSPORTURI SI COMUNICATII
        01      CHELTUIELI CURENTE
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
             27 Reparatii curente, intretinere si
                administrare
             28 Reparatii capitale
             30 Alte cheltuieli (comisioane si alte
                cheltuieli de administrare a
                Fondului special al drumurilor
                publice)
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL
             73 Investitii ale regiilor autonome,
                societatilor si companiilor
                nationale si societatilor
                comerciale cu capital majoritar de
                stat
9812            EXCEDENT/DEFICIT
_______________________________________________________________________________
    *) Inclusiv incasarile din restantele din anii precedenti, care in executie se vor evidentia distinct.
    *) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice se va utiliza in limita cheltuielilor aprobate.
    *) Cheltuielile de personal aferente personalului care executa cheltuieli de intretinere, reparare, modernizare la drumurile nationale, cu exceptia celui prevazut la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.275/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
    *) Inclusiv diferenta ramasa neacoperita de la bugetul de stat pentru contributia partii romane la lucrarile realizate din imprumuturi externe.

    ANEXA 1.1

                             FUNDAMENTAREA
bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul ............

                                                                   - mii lei -
_______________________________________________________________________________
        Denumirea indicatorului         Cod   Realizari  Programul  Propuneri
                                        rand  in anul    pentru     pentru anul
                                              precedent  anul       bugetar
                                                         curent
_______________________________________________________________________________
1. VENITURI - TOTAL                      01
1. Cota asupra pretului cu ridicata,
exclusiv accizele, pentru carburantii
auto livrati la intern de catre
producatori si asupra valorii in vama
pentru carburantii auto importati        02
2. Cota asupra pretului cu ridicata,
exclusiv accizele, pentru
autovehiculele si remorcile livrate de
catre producatorii din tara pe piata
interna si asupra valorii in vama a
autovehiculelor si remorcilor importate  03
3. Suma fixa anuala platita de
proprietarii de autovehicule si remorci
pentru utilizarea drumurilor publice     04
2. CHELTUIELI - TOTAL
CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI DE PERSONAL*),
din care:
- Cheltuieli cu salarii
- Contributii pentru asigurari sociale
de stat
- Cheltuieli pentru constituirea
Fondului pentru plata ajutorului de
somaj
- Contributii pentru constituirea
Fondului de asigurari sociale de
sanatate
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII*),
din care:
- Reparatii curente, intretinere si
administrare
- Reparatii capitale
- Alte cheltuieli (comisioane si alte
cheltuieli de administrare a Fondului
special al drumurilor publice)
CHELTUIELI DE CAPITAL,
din care:
- Investitii ale regiilor autonome,
societatilor si companiilor nationale
si societatilor comerciale cu capital
majoritar de stat
RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
EXTERNE,
din care:
- Rambursari de credite externe
- Plati de dobanzi si comisioane la
credite externe
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
INTERNE,
din care:
- Rambursari de credite interne
- Plati de dobanzi si comisioane la
credite interne
a) Pentru drumuri nationale
ACTIUNI ECONOMICE
TRANSPORTURI SI COMUNICATII
CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI DE PERSONAL*),
din care:
- Cheltuieli cu salarii
- Contributii pentru asigurari sociale
de stat
- Cheltuieli pentru constituirea
Fondului pentru plata ajutorului de
somaj
- Contributii pentru constituirea
Fondului de asigurari sociale de
sanatate
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII*),
din care:
- Reparatii curente, intretinere si
administrare
- Reparatii capitale
- Alte cheltuieli (comisioane si alte
cheltuieli de administrare a Fondului
special al drumurilor publice)
CHELTUIELI DE CAPITAL,
din care:
- Investitii ale regiilor autonome,
societatilor si companiilor nationale
si societatilor comerciale cu capital
majoritar de stat
RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
EXTERNE,
din care:
- Rambursari de credite externe
- Plati de dobanzi si comisioane la
credite externe
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
INTERNE,
din care:
- Rambursari de credite interne
- Plati de dobanzi si comisioane la
credite interne
b) Pentru drumuri locale
ACTIUNI ECONOMICE
TRANSPORTURI SI COMUNICATII
CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII,
din care:
- Reparatii curente, intretinere si
administrare
- Reparatii capitale
- Alte cheltuieli (comisioane si alte
cheltuieli de administrare a Fondului
special al drumurilor publice)
CHELTUIELI DE CAPITAL,
din care:
- Investitii ale regiilor autonome,
societatilor si companiilor nationale
si ale societatilor comerciale cu
capital majoritar de stat
_______________________________________________________________________________
    *) Cheltuielile de personal aferente personalului care executa lucrari de intretinere, reparare, exploatare, modernizare si reabilitare la drumurile nationale, cu exceptia celui prevazut la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.275/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
    *) Inclusiv diferenta ramasa neacoperita de la bugetul de stat pentru contributia partii romane la lucrarile realizate din imprumuturi externe.

    ANEXA 2

                              LISTA
cuprinzand principalele cheltuieli finantate din Fondul special al drumurilor publice

    I. Cheltuieli curente,
    din care:
    A. Cheltuieli pentru reparatii curente si de intretinere a drumurilor si podurilor, a constructiilor, utilajelor, echipamentelor si a mijloacelor de transport specifice sectorului de drumuri, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor astfel nominalizate, variatiei stocului de materiale, precum si avansurilor lunare acordate potrivit prevederilor legale,
    din care:
    - cheltuieli cu salariile personalului care executa lucrari de intretinere, reparare, modernizare si reabilitare la drumurile nationale, cu exceptia celui prevazut la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.275/1990 privind infiintarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
    B. Reparatii capitale la drumuri, poduri si constructiile aferente acestora, inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor astfel nominalizate, variatiei stocului de materiale, precum si avansurilor lunare acordate potrivit prevederilor legale,
    din care:
    - cheltuieli cu salariile personalului care executa lucrari de intretinere, reparare, modernizare si reabilitare la drumurile nationale, cu exceptia celui prevazut la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.275/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
    C. Comisionul si alte cheltuieli de administrare a Fondului special al drumurilor publice:
    - comision, taxe de timbru, cheltuieli de judecata, cheltuieli pentru aprovizionarea si distribuirea de rovignete.
    II. Cheltuieli de capital
    III. Rambursari de credite externe, plati de dobanzi si comisioane la credite externe
    IV. Rambursari de credite interne, plati de dobanzi si comisioane la credite interne

    ANEXA 3

                              CRITERIILE
de elaborare, fundamentare si alocare a sumelor in cadrul programelor anuale
din Fondul special al drumurilor publice

    a) Pentru drumurile nationale din administrarea Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania.
    Repartizarea surselor financiare anuale pentru drumurile nationale se face pe fiecare luna si activitate, in conformitate cu anexa nr. 2 la normele metodologice, in functie de lungimea retelei de administrare si de necesitatile acesteia, pe categorii de lucrari.
    b) Pentru drumurile din administrarea consiliilor judetene si locale
    Repartizarea surselor financiare anuale si lungimea retelei din administrare se stabilesc de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, in functie de starea tehnica a retelei si de datele din recensamantul de trafic.
    In cadrul cheltuielilor curente se va prevedea o cota de minimum 15% din totalul volumului acestora pentru actiuni si lucrari privind siguranta circulatiei rutiere.
    c) Repartizarea articolului bugetar "30. Alte cheltuieli (comisioane si alte cheltuieli de administrare a Fondului special al drumurilor publice)" se face corespunzator sumelor retinute de unitatile C.E.C., in proportie de 65% pentru drumurile nationale si de 35% pentru drumurile locale.

    ANEXA 3a)

             MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA
    Directia regionala de drumuri si poduri ...............
    Consiliul Judetean ....................................
    Consiliul Local .......................................

                           CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile curente care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice, pentru luna ....... anul .......

                                                                  - mii lei -
_______________________________________________________________________________
                                    TOTAL,               din care:
                                           ____________________________________
                                           Reparatii                Contributia
      Denumirea indicatorului              curente,      Reparatii  Guvernului
                                           intretinere,  capitale   Romaniei
                                           administrare             pentru
                                                                    reabilitari
                                                                    ale
                                                                    drumurilor
                                                                    nationale
_______________________________________________________________________________
1. Valoarea programului anual
   aprobat
2. Valoarea programului, cumulat
   pana la finele lunii pentru care
   se face solicitarea
3. Valoarea realizarilor cumulate
   de la inceputul anului pana la
   finele lunii precedente lunii
   in care se face solicitarea
4. Sumele cumulate de la inceputul
   anului, alocate pana la finele
   lunii precedente lunii pentru
   care se face solicitarea in baza
   cererilor justificative
   anterioare
5. Sumele de alocat conform
   programului (2 - 4)
6. Sumele primite in plus fata de
   decontul justificativ prezentat
   la finele lunii precedente lunii
   in care se face solicitarea
7. Sumele de alocat conform
   programului
8. Sumele de alocat in limita
   disponibilului
_______________________________________________________________________________

    Datele se confirma pe raspunderea noastra.

                                   D.R.D.P.
            Director,                                   Director economic,

                             CONSILIUL JUDETEAN
 Presedinte,                    Contabil-sef,                           Vizat
                                                                       D.R.D.P.

                               CONSILIUL LOCAL
   Primar,                      Contabil-sef,                           Vizat
                                                                       D.R.D.P.

    NOTA:
    In anexa se va prezenta repartizarea sumelor de alocat pentru lucrarile nominalizate in programele aprobate, cu precizarea, pentru fiecare pozitie in parte, a indicatorilor 1 - 7 din cererea justificativa.
    Randul 8 se va completa de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania in limita disponibilului comunicat de Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 3b)

             MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA
    Consiliul Judetean .............................
    Consiliul Local ................................

                           CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile de capital care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice, pentru luna ....... anul .......

                                                                  - mii lei -
1. Valoarea programului anual aprobat
2. Valoarea programului cumulat pana la finele lunii
   pentru care se face solicitarea
3. Valoarea realizarilor cumulate de la inceputul
   anului pana la finele lunii precedente lunii in
   care se face solicitarea
4. Sumele cumulate de la inceputul anului, alocate
   pana la finele lunii precedente lunii pentru
   care se face solicitarea in baza cererilor
   justificative anterioare
5. Sumele de alocat conform programului (2 - 4)
6. Sumele primite in plus fata de decontul justificativ
   prezentat la finele lunii precedente lunii in care
   se face solicitarea
7. Sumele de alocat conform programului
8. Sumele de alocat in limita disponibilului
_______________________________________________________________________________

    Datele se confirma pe raspunderea noastra.

                                   D.R.D.P.
            Director,                                   Director economic,

                             CONSILIUL JUDETEAN
 Presedinte,                    Contabil-sef,                           Vizat
                                                                       D.R.D.P.

                               CONSILIUL LOCAL
   Primar,                      Contabil-sef,                           Vizat
                                                                       D.R.D.P.

    NOTA:
    In anexa se va prezenta repartizarea sumelor de alocat pentru lucrarile nominalizate in programele aprobate, cu precizarea, pentru fiecare pozitie in parte, a indicatorilor 1 - 7 din cererea justificativa.
    Randul 8 se va completa de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania in limita disponibilului comunicat de Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 4a)
               MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA

                                                        Aprobat
                                                        Ministru

                           CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile curente care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice, pentru luna ....... anul .......

                                                                  - mii lei -
_______________________________________________________________________________
                                    TOTAL,               din care:
                                           ____________________________________
                                           Reparatii                Contributia
      Denumirea indicatorului              curente,      Reparatii  Guvernului
                                           intretinere,  capitale   Romaniei
                                           administrare             pentru
                                                                    reabilitari
                                                                    ale
                                                                    drumurilor
                                                                    nationale
_______________________________________________________________________________
1. Valoarea programului anual
   aprobat
2. Valoarea programului cumulat
   pana la finele lunii pentru care
   se face solicitarea
3. Valoarea realizarilor cumulate
   de la inceputul anului pana la
   finele lunii precedente lunii in
   care se face solicitarea
4. Sumele cumulate de la inceputul
   anului, alocate pana la finele
   lunii precedente lunii pentru
   care se face solicitarea in baza
   cererilor justificative
   anterioare
5. Sumele de alocat conform
   programului (2 - 4)
6. Sumele primite in plus fata de
   decontul justificativ prezentat
   la finele lunii precedente lunii
   in care se face solicitarea
7. Sumele de alocat conform
   programului
8. Sumele de alocat in limita
   disponibilului
_______________________________________________________________________________

    Datele se confirma pe raspunderea noastra.

        Director general,                           Director economic,

                         MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                Avizat
        Secretar de stat,                          Directii de specialitate

    NOTA:
    In anexa se va prezenta, pentru drumurile nationale, repartizarea sumelor de alocat in limita disponibilului pentru lucrarile nominalizate conform programelor aprobate.
    Randul 8 se va completa de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania in limita disponibilului comunicat de Ministerul Transporturilor.
    Administratia Nationala a Drumurilor din Romania intocmeste separat pentru drumurile locale o anexa in care se prezinta centralizat, pentru fiecare consiliu judetean si local in parte, indicatorii 1 - 8.

    ANEXA 4b)

               MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA

                                                        Aprobat
                                                        Ministru

                           CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru cheltuielile de capital care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice, pentru luna ....... anul .......

                                                                  - mii lei -
1. Valoarea programului anual aprobat
2. Valoarea programului cumulat pana la finele lunii
   pentru care se face solicitarea
3. Valoarea realizarilor cumulate de la inceputul anului
   pana la finele lunii precedente lunii in care se face
   solicitarea
4. Sumele cumulate de la inceputul anului, alocate pana
   la finele lunii precedente lunii pentru care se face
   solicitarea in baza cererilor justificative anterioare
5. Sumele de alocat conform programului (2 - 4)
6. Sumele primite in plus fata de decontul justificativ
   prezentat la finele lunii precedente lunii in care se
   face solicitarea
7. Sumele de alocat conform programului
8. Sumele de alocat in limita disponibilului
_______________________________________________________________________________

    Datele se confirma pe raspunderea noastra.

        Director general,                           Director economic,

                         MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                Avizat
        Secretar de stat,                          Directii de specialitate

    NOTA:
    In anexa se va prezenta, pentru drumurile nationale, repartizarea sumelor de alocat in limita disponibilului pentru lucrarile nominalizate conform programelor aprobate.
    Randul 8 se va completa de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania in limita disponibilului comunicat de Ministerul Transporturilor.
    Administratia Nationala a Drumurilor din Romania intocmeste separat pentru drumurile locale o anexa in care se prezinta centralizat, pentru fiecare consiliu judetean si local in parte, indicatorii 1 - 8.

    ANEXA 4c)

               MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA

                                                        Aprobat
                                                        Ministru

                           CERERE JUSTIFICATIVA
privind sumele necesare pentru rambursari de credite interne (externe), plati de dobanzi si comisioane la credite care se finanteaza din Fondul special al drumurilor publice pentru drumurile nationale, pentru luna ....... anul .......

                                                                  - mii lei -
_______________________________________________________________________________
                                                TOTAL,          din care:
                                                         ______________________
          Explicatii                                     Rambursari  Plati de
                                                         de credite  dobanzi si
                                                                     comisioane
_______________________________________________________________________________
1. Valoarea programului anual aprobat
2. Valoarea programului cumulat pana la finele
   lunii pentru care se face solicitarea
3. Valoarea realizarilor cumulate de la
   inceputul anului pana la finele lunii
   precedente lunii in care se face solicitarea
4. Sumele cumulate de la inceputul anului,
   alocate pana la finele lunii precedente
   lunii pentru care se face solicitarea in
   baza cererilor justificative anterioare
5. Sumele de alocat conform programului (2 - 4)
6. Sumele primite in plus fata de decontul
   justificativ prezentat la finele lunii
   precedente lunii in care se face solicitarea
7. Sumele de alocat conform programului
8. Sumele de alocat in limita disponibilului
_______________________________________________________________________________

    Datele se confirma pe raspunderea noastra.

        Director general,                           Director economic,

                         MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                Avizat
        Secretar de stat,                          Directii de specialitate

    NOTA:
    Prezenta anexa se intocmeste separat pentru rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite interne si externe.
    Randul 8 se va completa de catre Administratia Nationala a Drumurilor din Romania in limita disponibilului comunicat de Ministerul Transporturilor.

    ANEXA 5a)

    ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA
    Directia regionala de drumuri si poduri ...........
    Consiliul Judetean ................................
    Consiliul Local ...................................

                              DECONT JUSTIFICATIV
privind sumele primite din Fondul special al drumurilor publice, pentru luna .............. anul ......

                                                                  - mii lei -
_______________________________________________________________________________
                  Explicatii                          Luna pentru  Cumulat de
                                                      care se      la inceputul
                                                      justifica    anului
_______________________________________________________________________________
I. Sume alocate din Fondul special al drumurilor
   publice pentru efectuarea de:
A. Cheltuieli curente, din care:
- Reparatii curente, intretinere si administrare
- Reparatii capitale
- Contributia in lei a partii romane*)
B. Cheltuieli de capital
II. Sume utilizate pentru cheltuieli totale,
    din care:
A. Cheltuieli curente, din care:
- Reparatii curente, intretinere si administrare
- Reparatii capitale
- Contributia in lei a partii romane*)
B. Cheltuieli de capital
III. Diferenta de regularizat (I - II)
_______________________________________________________________________________

    Datele se confirma pe propria raspundere.

                                   D.R.D.P.
            Director,                                   Director economic
                                                         (Contabil-sef),

                             CONSILIUL JUDETEAN
 Presedinte,                    Contabil-sef,                           Vizat
                                                                       D.R.D.P.

                               CONSILIUL LOCAL
   Primar,                      Contabil-sef,                           Vizat
                                                                       D.R.D.P.

    NOTA:
    In anexa se vor prezenta:
    - pentru cheltuieli curente, repartizarea veniturilor si cheltuielilor (cumulat si pe luna) pentru lucrarile nominalizate conform programelor aprobate;
    - pentru cheltuieli de capital, repartizarea veniturilor si cheltuielilor (cumulat si pe luna) pe obiective, utilaje, echipamente si alte dotari, conform programelor aprobate.
    *) Contributia in lei a partii romane la cofinantarea lucrarilor si obiectivelor cuprinse in acordurile de imprumut incheiate de statul roman sau de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, avand garantia statului, cu organisme financiare internationale.

    ANEXA 5b)

               MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA

                                                        Aprobat
                                                        Ministru

                         DECONT JUSTIFICATIV
privind sumele primite din Fondul special al drumurilor publice, pentru luna .............. anul ......

                                                                  - mii lei -
_______________________________________________________________________________
                  Explicatii                          Luna pentru  Cumulat de
                                                      care se      la inceputul
                                                      justifica    anului
_______________________________________________________________________________
I. Sume alocate din Fondul special al drumurilor
   publice pentru efectuarea de:
A. Cheltuieli curente, din care:
- Reparatii curente, intretinere si administrare
- Reparatii capitale
- Contributia in lei a partii romane*)
B. Cheltuieli de capital
C. Rambursari de credite externe, plati de
   dobanzi si comisioane, din care:
- Rambursari de credite externe
- Plati de dobanzi si comisioane
D. Rambursari de credite interne, plati de dobanzi
   si comisioane, din care:
- Rambursari de credite interne
- Plati de dobanzi si comisioane
II. Sume utilizate pentru cheltuieli totale,
    din care:
A. Cheltuieli curente, din care:
- Reparatii curente, intretinere si administrare
- Reparatii capitale
- Contributia in lei a partii romane*)
B. Cheltuieli de capital
C. Rambursari de credite externe, plati de
   dobanzi si comisioane, aferente acestora,
   din care:
- Rambursari de credite externe
- Plati de dobanzi si comisioane
D. Rambursari de credite interne, plati de dobanzi
   si comisioane, aferente acestora, din care:
- Rambursari de credite interne
- Plati de dobanzi si comisioane
III. Diferenta de regularizat (I - II)
IV. Sume utilizate pentru alte cheltuieli
    (comisioane si alte cheltuieli de administrare a
    Fondului special al drumurilor publice)
_______________________________________________________________________________

    Datele se confirma pe propria raspundere.

               ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA

      Director general,                                Director economic,

                          MINISTERUL TRANSPORTURILOR
                                   Avizat

      Secretar de stat,                              Directii de specialitate

    NOTA:
    In anexa se vor prezenta:
    - pentru cheltuieli curente, repartizarea veniturilor si cheltuielilor (cumulat si pe luna) pentru lucrarile nominalizate conform programelor aprobate;
    - pentru cheltuieli de capital, repartizarea veniturilor si cheltuielilor (cumulat si pe luna) pe obiective, utilaje, echipamente si alte dotari, conform programelor aprobate.
    *) Contributia in lei a partii romane la cofinantarea lucrarilor si obiectivelor cuprinse in acordurile de imprumut incheiate de statul roman sau de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, avand garantia statului, cu organisme financiare internationale.

    ANEXA 6

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                           CONT DE EXECUTIE
privind Fondul special al drumurilor publice la data de .............

                                                                  - mii lei -
_______________________________________________________________________________
                Denumirea indicatorilor                   Program    Realizari
_______________________________________________________________________________
I. VENITURI - TOTAL
Venituri curente
A. Venituri fiscale
A2. Impozite indirecte
Alte impozite indirecte*)
- Cota asupra pretului cu ridicata, exclusiv accizele,
  pentru carburantii auto livrati la intern de catre
  producatori si asupra valorii in vama pentru
  carburantii auto importati
- Cota asupra pretului cu ridicata, exclusiv accizele,
  pentru autovehiculele si remorcile livrate de
  producatorii din tara pe piata interna si asupra
  valorii in vama a autovehiculelor si remorcilor
  importate
- Suma fixa anuala platita de proprietarii de
  autovehicule si de remorci pentru utilizarea drumurilor
  publice*)
II. CHELTUIELI - TOTAL*)
CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI DE PERSONAL*), din care:
- Cheltuieli cu salariile
- Contributii pentru asigurari sociale de stat
- Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
  ajutorului de somaj
- Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
  sociale de sanatate
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII*), din care:
- Reparatii curente, intretinere si administrare
- Reparatii capitale
- Alte cheltuieli (Comisioane si alte cheltuieli de
  administrare a Fondului special al drumurilor publice)
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:
- Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
  companiilor nationale si societatilor comerciale cu
  capital majoritar de stat
RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE, PLATI DE DOBANZI SI
COMISIOANE LA CREDITE EXTERNE, din care:
- Rambursari de credite externe
- Plati de dobanzi si comisioane la credite externe
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE, PLATI DE DOBANZI SI
COMISIOANE LA CREDITE INTERNE, din care:
- Rambursari de credite interne
- Plati de dobanzi si comisioane la credite interne
a) Pentru drumuri nationale
ACTIUNI ECONOMICE
TRANSPORTURI SI COMUNICATII
CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI DE PERSONAL*), din care:
- Cheltuieli cu salariile
- Contributii pentru asigurari sociale de stat
- Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
  ajutorului de somaj
- Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
  sociale de sanatate
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII, din care:
- Reparatii curente, intretinere si administrare
- Reparatii capitale
- Contributia in lei a partii romane*)
- Alte cheltuieli (Comisioane si alte cheltuieli de
  administrare a Fondului special al drumurilor publice)
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:
- Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
  companiilor nationale si societatilor comerciale cu
  capital majoritar de stat
RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE, PLATI DE DOBANZI SI
COMISIOANE LA CREDITE EXTERNE, din care:
- Rambursari de credite externe
- Plati de dobanzi si comisioane la credite externe
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE, PLATI DE DOBANZI SI
COMISIOANE LA CREDITE INTERNE, din care:
- Rambursari de credite interne
- Plati de dobanzi si comisioane la credite interne
- Drumuri si poduri
b) Pentru drumuri locale
COMISION DE COLECTARE A FONDULUI SPECIAL AL DRUMURILOR
PUBLICE
ACTIUNI ECONOMICE
TRANSPORTURI SI COMUNICATII
CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII, din care:
- Reparatii curente, intretinere si administrare
- Reparatii capitale
- Alte cheltuieli (Comisioane si alte cheltuieli de
  administrare a Fondului special al drumurilor publice)
CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:
- Investitii ale regiilor autonome si ale societatilor
  comerciale cu capital de stat
- Drumuri si poduri
_______________________________________________________________________________
    *) Inclusiv incasarile din restantele din anii precedenti.
    *) Inclusiv venituri pentru plata comisionului si alte cheltuieli pentru administrarea Fondului special al drumurilor si podurilor, retinute de C.E.C. pentru operatiunile efectuate.
    *) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice se va utiliza in limita cheltuielilor aprobate.
    *) Cheltuielile de personal aferente personalului care executa lucrari de intretinere, reparare, exploatare, modernizare si reabilitare la drumurile nationale, cu exceptia celui prevazut la art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.275/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
    *) Contributia in lei a partii romane la cofinantarea lucrarilor si obiectivelor cuprinse in acordurile de imprumut incheiate de statul roman sau de Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, avand garantia statului, cu organisme financiare internationale.

    ANEXA 7
_______________________________________________________________________________
      Sucursale C.E.C.                                                D.R.D.P.
--------------------------- Adresa                                    de
Judetene        Orasenesti                                            legatura
_______________________________________________________________________________
Alba                        Alba Iulia, piata Iuliu Maniu nr. 13      Cluj
                Aiud        Aiud, piata Cuza Voda nr. 24
Arad                        Arad, Bd Revolutiei nr. 5 - 7             Timisoara
Arges                       Pitesti, Bd Republicii bl. E3b, centru    Bucuresti
                Campulung   Campulung, str. Nicolae Leonard bl. A10
Bacau                       Bacau, Bd Unirii nr. 11                   Iasi
                Moinesti    Moinesti, str. Tudor Vladimirescu bl. F
                Onesti      Onesti, bd Belvedere nr. 1
Bihor                       Oradea, Piata Independentei bl. A3 - A4   Cluj
Bistrita-Nasaud             Bistrita, str. Mihai Eminescu nr. 2       Cluj
Botosani                    Botosani, Piata Revolutiei nr. 3          Iasi
                Dorohoi     Dorohoi, str. C. Dobrogeanu-Gherea nr. 6  Iasi
Brasov                      Brasov, Str. Muresenilor nr. 6            Brasov
                Fagaras     Fagaras, Bd Unirii nr. 6B
Braila                      Braila, Bd Independentei bl. A2+A2bis     Constanta
Buzau                       Buzau, Bd Unirii bl. 141JK 15A            Bucuresti
Caras-Severin               Resita, piata 1 Decembrie 1918 nr. 9      Craiova
                Caransebes  Caransebes, str. Mihai Viteazul nr. 12
Calarasi                    Calarasi, Str. Progresului nr. 23         Constanta
                Oltenita    Oltenita, Str. Argesului nr. 78
Cluj                        Cluj-Napoca, bd 21 Decembrie nr. 23 - 35  Cluj
                Dej         Dej, str. 1 Mai nr. 9
                Turda       Turda, Piata Romana nr. 14, bl. O
Constanta                   Constanta, bd Tomis nr. 79 - 89           Constanta
                Medgidia    Medgidia, Str. Halei nr. 1
Covasna                     Sfantu Gheorghe,
                            str. Mihai Viteazul nr. 2                 Brasov
Dambovita                   Targoviste, Bd Independentei nr. 3        Bucuresti
                Gaesti      Gaesti, str. 1 Decembrie nr. 4
Dolj                        Craiova,
                            str. Sfantu Dumitru bl. 1 - 3 - 5         Craiova
                Bailesti    Bailesti, Str. Victoriei nr. 166
Galati                      Galati, Str. Domneasca nr. 24, bl. Modern Iasi
                Tecuci      Tecuci, str. Ion Petrovici nr. 2
Giurgiu                     Giurgiu, Str. Garii nr. 1, bl. 48         Bucuresti
Gorj                        Targu-Jiu, str. Traian bl. C1             Craiova
Harghita                    Miercurea-Ciuc, str. N. Balcescu nr. 2/A  Brasov
                Gheorgheni  Gheorgheni, str. N. Balcescu nr. 15
                Odorheiu    Odorheiu Secuiesc, bd Kossuth Lajos nr. 1
                Secuiesc
Hunedoara                   Deva, bd 22 Decembrie nr. 90, bl. 26      Timisoara
                Hunedoara   Hunedoara, str. Avram Iancu nr. 14
                Petrosani   Petrosani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 61
Ialomita                    Slobozia, str. Matei Basarab bl. A5       Constanta
Iasi                        Iasi, str. A. Panu nr. 38, bl. 1 - A1     Iasi
                Pascani     Pascani, Piata Moldovei bl. Moldova
Maramures                   Baia Mare, Bd Unirii nr. 12A              Cluj
                Sighetu     Sighetu Marmatiei,
                Marmatiei   piata 1 Decembrie nr. 1
Mehedinti                   Drobeta-Turnu Severin,
                            str. D. Cantemir nr. 6                    Craiova
Mures                       Targu Mures, bd 1 Decembrie 1918 nr. 1    Brasov
                Reghin      Reghin, Bd Unirii bl. 19
                Sighisoara  Sighisoara,
                            str. 1 Decembrie 1918 nr. 8 - 10
Neamt                       Piatra-Neamt, str. Ozana nr. 2, bl M1     Iasi
                Roman       Roman, Piata Stefan cel Mare bl. 6
Olt                         Slatina, bd Alexandru Ioan Cuza nr. 32    Craiova
                Caracal     Caracal, Str. Trandafirilor bl. ABC
Prahova                     Ploiesti, str. Cuza Voda bl. B1 - B2      Bucuresti
                Campina     Campina, str. Carol I bl. BC 32 - 34
Satu Mare                   Satu Mare, Calea Traian nr. 2             Cluj
                Carei       Carei,
                            str. Mihai Viteazul nr. 2, bl. MV 18 - 20
Salaj                       Zalau, bd Mihai Viteazul bl. D            Cluj
Sibiu                       Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2       Brasov
                Medias      Medias, str. L. Roth nr. 19
Suceava                     Suceava, str. Curtea Domneasca bl. 14     Iasi
                Campulung   Campulung Moldovenesc,
                Moldovenesc str. Dimitrie Cantemir bl. 31
                Radauti     Radauti, Aleea Primaverii
                Vatra       Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 42
                Dornei
Teleorman                   Alexandria, str. Bucuresti nr. 59         Bucuresti
                Rosiori     Rosiori de Vede, Calea Dunarii nr. 32
                de Vede
                Turnu       Turnu Magurele,
                Magurele    Str. Independentei bl. D16
Timis                       Timisoara, str. E. Karusso nr. 1          Timisoara
                Lugoj       Lugoj, str. Astalas nr. 1 - 3
Tulcea                      Tulcea, str. Babadag nr. 11, bl. 5        Constanta
Vaslui                      Vaslui,
                            str. Stefan cel Mare nr. 75, bl. 75       Iasi
                Barlad      Barlad,
                            Str. Republicii nr. 200, bl. D1 - 8
                Husi        Husi, str. General Teleman nr. 1, bl. A1
Valcea                      Ramnicu Valcea,
                            Calea lui Traian nr. 150, bl. Anton Pann  Craiova
                Dragasani   Dragasani, str. Gib Mihaescu bl. A1
Vrancea                     Focsani, str. Alexandru Vlahuta nr. 27    Iasi
Sucursala de                Bucuresti, Calea Victoriei nr. 11         Bucuresti
Economii a      sectorul 1  Bucuresti,
Municipiului                sos. Stefan cel Mare nr. 1 - 3, bl. 1
Bucuresti       sectorul 2  Bucuresti,
                            sos. Stefan cel Mare nr. 31, bl. 29
                sectorul 3  Bucuresti,
                            str. Dristor nr. 81 - 88, bl. B13P
                sectorul 4  Bucuresti, Str. Straduintei nr. 2,
                            Complex Metalurgiei
                sectorul 5  Bucuresti, str. Iatropol nr. 35
                sectorul 6  Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 23
_______________________________________________________________________________

    ANEXA 8

    MINISTERUL DE INTERNE
    Inspectoratul de Politie al Judetului ...................
    Politia .................................

                               PROCES-VERBAL
                                  Seria A

    Data ............., ora ......, localitatea ............................
    Agent ....................., posesor al ecusonului nr. ............, constat ca .................., in varsta de ........ ani, cu cetatenia ................, avand domiciliul in ......................., str. ..................... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ......., judetul ............., ocupatia ......................., locul de munca .............................., localitatea ........................, str. .......................... nr. ....., sectorul .........., judetul ........................., posesor al legitimatiei, buletinului/cartii de identitate seria ............... nr. ...................., eliberat/eliberata de ................................ la data de ............., parinti/tutore ..............., in ziua de ..........., in jurul orei ........., a savarsit urmatoarele: ....................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
...........................................................................,
fapta prevazuta la art. ...... din .........................................
    Contravenientul declara ca .............................................
............................................................................
............................................................................
.......................................................................... .
    Contravenientul nu se obliga/se obliga ca in decurs de 48 de ore sa achite la C.E.C., in contul Ministerului de Interne nr. ................., jumatate din minimul amenzii, adica .................... lei, si sa trimita chitanta la politie.

                amenda
    Stabilesc ----------- ....................... (...................) lei.
              avertisment

    Avarii auto ......................    Avarii auto ......................
    ..................................    ..................................
    ..................................    ..................................
    ..................................    ..................................
    Contravenientul nu este de fata/refuza/nu poate sa semneze prezentul proces-verbal. De fata a fost martorul .........................., cu domiciliul in ....................., str. ............................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ......., judetul ......................., posesor al buletinului/cartii de identitate seria ......... nr. ..............., eliberat/eliberata de ................................. la data de .......... .
    Drept care am incheiat prezentul proces-verbal.

         Agent constatator,            Martor,           Contravenient,
       .....................    ....................   ..................

                                      Am primit copia de pe procesul-verbal.

    INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI
    Inspectoratul de Politie al ...............
    Nr. ......... din .................

                                                           Catre
                                                  ......................,
                                                   (numele si prenumele)

     Comuna
    ________ ......................, str. .................. nr. ...., bl. ....,
     orasul
sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ......, judetul .....................
    Va trimitem in copie procesul-verbal de constatare a contraventiei (verso).
    Contravenientul este obligat sa plateasca amenda in termen de 15 zile de la comunicare. In caz contrar se va proceda la executare silita.

    Seful Inspectoratului de Politie,                   RECOMANDAT

                   L.S.
    .................................          Nr. ........ din ............

 __________________________________________________________________________
|                                                                          |
|    Subsemnatul ........................................................, |
|                           (numele si prenumele cu majuscule)             |
| detinator al .........................................................., |
|        domiciliul                                                        |
| avand ------------- in str. ........................ nr. ...., bl. ...., |
|          adresa                                                          |
| sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ......, judetul ................, |
| conducator auto profesionist, asigurat/neasigurat*) in baza conditiilor  |
| speciale prin Contractul nr. ........... pentru anul ......, emis de     |
| ASIROM - S.A., municipiul/judetul ................, pentru autovehiculul |
| nr. .........., incuviintez/consimt ca despagubirea datorata persoanei   |
| pagubite sa se stabileasca pe baza intelegerii dintre parti, cu acordul  |
| ASIROM - S.A.                                                            |
|                                                                          |
|    *) Subsemnatul, conducator auto profesionist, neasigurat in baza      |
| conditiilor speciale, ma oblig sa suport contravaloarea pagubelor ce vor |
| fi stabilite si platite de ASIROM - S.A.                                 |
|                                                                          |
|    Semnatura conducatorului auto/detinatorului                           |
|    ...........................................                           |
|                                                                          |
|    Prezenta tine loc si de instiintare la ASIROM - S.A. de catre         |
| asigurat, persoana fizica, despre producerea accidentului.               |
|                                                                          |
|    NOTA:                                                                 |
|    Se anuleaza textul care nu corespunde.                                |
|    Data in fata noastra ................................................ |
|                                 (semnatura organului de politie)         |
|__________________________________________________________________________|

    ANEXA 9

                    SECTIILE DIN TERITORIU
ale Administratiei Nationale a Drumurilor din Romania, care distribuie rovigneta
cu mentiunea "gratuit"

D.R.D.P. Bucuresti      Bucuresti, bd Dinicu Golescu nr. 38 fax: 6387385
Sectii:
  Bucuresti-Nord        sos. Chitila nr. 232, sectorul 1
  Bucuresti-Sud         autostrada Bucuresti - Pitesti km 10+200
  Alexandria            judetul Teleorman,
                        str. 1 Mai nr. 107, bl. 11, sc. A, et. 3
  Pitesti               judetul Arges, Str. Depozitelor nr. 14 bis
  Targoviste            judetul Dambovita, Str. Rodnei nr. 41
  Ploiesti              judetul Prahova, str. Maramures nr. 6
  Buzau                 judetul Buzau, Str. Independentei nr. 63

D.R.D.P. Craiova        Craiova, str. N. Titulescu nr. 171A, judetul Dolj
                        fax: 051/182231
Sectii
  Craiova               judetul Dolj
  Drobeta-Turnu Severin judetul Mehedinti, Str. Topolnitei nr. 24
  Targu Jiu             judetul Gorj, Calea Severinului nr. 213
  Ramnicu Valcea        judetul Valcea, Calea lui Traian nr. 15
  Slatina               judetul Olt, str. Pitesti nr. 187

D.R.D.P. Timisoara      Timisoara, Str. Giurgiului nr. 18, judetul Timis
                        fax: 190609
Sectii:
  Arad                  judetul Arad, Calea Ardealului
  Caransebes            judetul Caras-Severin, str. Sesul Rosu nr. 12A
  Deva                  judetul Hunedoara, Str. Randunicii nr. 3A
  Orsova                judetul Mehedinti, Str. Garii nr. 9
  Timisoara             judetul Timis, str. Emile Zola nr. 159

D.R.D.P. Cluj           Cluj-Napoca, str. Karl Marx nr. 128, judetul Cluj
                        fax: 432446
Sectii:
  Cluj                  judetul Cluj, Str. Dunarii nr. 24
  Bistrita              judetul Bistrita-Nasaud, str. Petru Maior nr. 1
  Alba Iulia            judetul Alba, Str. Garii nr. 2
  Baia Mare             judetul Maramures, str. Horea nr. 2
  Oradea                judetul Bihor, Str. Sucevei
  Zalau                 judetul Salaj, Str. Nucilor nr. 1
  Satu Mare             judetul Satu Mare, str. Gheorghe Baritiu nr. 127

D.R.D.P. Brasov         Brasov, Str. Castelului nr. 148, judetul Brasov
                        fax: 152343
Sectii:
  Brasov                judetul Brasov, Str. Spicului nr. 2
  Sibiu                 judetul Sibiu, Str. Graului nr. 27
  Miercurea-Ciuc        judetul Harghita, str. Pictor Nagy Imre nr. 77
  Sfantu Gheorghe       judetul Covasna, Str. Ciucului nr. 139
  Targu Mures           judetul Mures, str. Sinaia nr. 4

D.R.D.P. Iasi           Iasi, str. Gh. Asachi nr. 19, judetul Iasi fax: 214432
Sectii:
  Iasi                  judetul Iasi, str. Ghica Voda nr. 46
  Barlad                judetul Vaslui, calea Tecuci nr. 12
  Suceava               judetul Suceava, str. Alex. Ghica nr. 10
  Botosani              judetul Botosani, str. Victoria nr. 9
  Piatra-Neamt          judetul Neamt, str. Elena Cuza nr. 8
  Galati                judetul Galati, str. Traian nr. 397
  Bacau                 judetul Bacau, str. C. Musat nr. 1
  Campulung Moldovenesc judetul Suceava, str. Ciprian Porumbescu nr. 33
  Focsani               judetul Vrancea, Str. 1 Decembrie 1918

D.R.D.P. Constanta      Constanta, str. I. C. Bratescu nr. 1, judetul Constanta
                        fax: 674371
Sectii:
  Constanta             judetul Constanta, str. Alba Iulia nr. 17
  Tulcea                judetul Tulcea, Str. Isaccei nr. 123
  Braila                judetul Braila, str. Grivita nr. 205
  Fetesti               judetul Ialomita, Str. Depoului nr. 57
  Atelierul mecanic
  Constanta             judetul Constanta, bd I.C. Bratianu nr. 140
  Calarasi              judetul Calarasi, prelungirea Bucuresti nr. 389
  Slobozia              judetul Ialomita, Str. Viilor nr. 633
  Agentia de taxare
  Agigea                telefon: 041/742728
  Agentia de taxare
  Negru Voda            comanda 222
  Agentia de taxare
  Giurgeni              telefon: 041/870245
  Agentia de taxare
  Fetesti               telefon: 043/362822

    ANEXA 10a)
    (Persoana juridica)
    Nr. ......../.......

                        PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTIE
                             Nr. .................

    Astazi ..........., luna ............, anul ...., subsemnatul ............., avand functia de .................. la ................, cu sediul in ........., str. ................. nr. ...., sectorul/judetul ....................., in baza Autorizatiei nr. ...., eliberata de ........................,

    am constatat urmatoarele:
    1. Persoana juridica ......................, cu sediul in ................., str. ..................... nr. ...., sectorul/judetul ....................., cod fiscal ............., nr. de inmatriculare la registrul comertului J/...... /...... /.................., a savarsit urmatoarele:
    - pentru anul ................. nu a achitat la termen si in cuantumul legal sumele fixe anuale datorate Fondului special al drumurilor publice pentru mijloacele de transport auto aflate in proprietate. Obligatia de plata reala este de ................ lei, cu scadenta la data de .................. . Suma achitata efectiv este de ............... lei, cu Ordin de plata (chitanta C.E.C.) nr. ........ din ..................;
    - pentru anul ............ nu a achitat la termen si in cuantumul legal sumele fixe anuale datorate Fondului special al drumurilor publice pentru mijloacele de transport auto aflate in proprietate. Obligatia de plata reala este de .............. lei, cu scadenta la data de ............ . Suma achitata efectiv este de ...................... lei, cu Ordin de plata (chitanta C.E.C.) nr. .............. din ...................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    2. Faptele prevazute la pct. 1 constituie contraventie conform prevederilor art. 9^1 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    3. In perioada in care a fost comisa contraventia persoana juridica a fost reprezentata de ................................................., avand functia
                             (conducatorul unitatii)
de .................... legitimat cu buletinul/cartea de identitate/pasaportul seria ..... nr. ..........., eliberat de ................. la data de ........., cu domiciliul in ........................., str. ............................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ............. .
    Potrivit prevederilor art. 9^1 alin. 2 din Legea nr. 118/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sanctiunea se aplica conducatorului persoanei juridice, respectiv domnului/doamnei ......................... .
    Contravenientul declara ca:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    Contravenientul nu se obliga/se obliga*) ca in decurs de 48 de ore sa achite la C.E.C., in contul ............., deschis la .............. pe numele ......................., jumatate din minimul amenzii, adica ........... lei, si sa trimita chitanta la organul care a aplicat amenda, respectiv ............, cu sediul in ............................., str. ........................ nr. ...., sectorul/judetul ......................
    Stabilesc amenda in suma de ............... (.....................) lei.
    Contravenientul nu este de fata/refuza/nu poate*) sa semneze prezentul proces-verbal. De fata a fost martorul .........................., cu domiciliul in ........................, str. .................. nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ................................., posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ......... nr. ............., eliberat de .............. la data de ....................... .
    Contravenientul este obligat sa achite la C.E.C. amenda in termen de 15 zile de la inregistrarea procesului-verbal la registratura persoanei juridice pe care o conduce. In caz contrar se va proceda la executarea silita.
    Contravenientul are dreptul sa introduca la Ministerul Transporturilor, cu sediul in Bucuresti, bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, o plangere impotriva prezentului proces-verbal in termen de 15 zile de la inregistrarea acestuia la registratura persoanei juridice pe care o conduce.
    Drept care am incheiat prezentul proces-verbal in 3 (trei) exemplare.

       Agent constatator,            Martor,             Contravenient,
       ..................          ...........         ..................

                                                         Am primit copia
                                                      de pe procesul-verbal
------------
    *) Se vor anula cu o linie formularile care nu corespund.

    ANEXA 10b)
    (Persoana fizica)

                        PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTIE
                             Nr. .................

    Astazi ..........., luna ............, anul ...., subsemnatul ............., avand functia de .................. la ................, cu sediul in ........., str. ................. nr. ...., sectorul/judetul ....................., in baza Autorizatiei nr. ...., eliberata de ........................,

    am constatat urmatoarele:
    1. Persoana fizica .........................................., cu domiciliul
                              [proprietarul/detinatorul*)]
in .............................., str. .............................. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul/judetul .................., ocupatia ....................., locul de munca ................................, localitatea .................., str. ...................... nr. ...., sectorul ........, judetul ..................., posesor al legitimatiei de serviciu ................., buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ......... nr. ............., eliberat/eliberata de .............. la data de ............, a savarsit urmatoarele:
    - pentru anul .......... nu a achitat la termen si in cuantumul legal sumele fixe anuale datorate Fondului special al drumurilor publice pentru mijloacele de transport auto aflate in proprietate/detinute*). Obligatia de plata reala este de ................ lei, cu scadenta la data de .................. . Suma achitata efectiv este de ............... lei, Chitanta C.E.C. nr. ........ din ..................;
    - pentru anul ............ nu a achitat la termen si in cuantumul legal sumele fixe anuale datorate Fondului special al drumurilor publice pentru mijloacele de transport auto aflate in proprietate/detinute*). Obligatia de plata reala este de .............. lei, cu scadenta la data de ............ . Suma achitata efectiv este de ...................... lei, Chitanta C.E.C. nr. .............. din .........................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
    2. Faptele prevazute la pct. 1 constituie contraventie conform prevederilor art. 9^1 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    3. Potrivit prevederilor art. 9^1 alin. 2 din Legea nr. 118/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sanctiunea se aplica proprietarului/detinatorului*), respectiv domnului/doamnei ................... .
    Contravenientul declara ca:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
nu se obliga/se obliga*) ca in decurs de 48 de ore sa achite la C.E.C., in contul ............., deschis la .............. pe numele ....................., jumatate din minimul amenzii, adica ........... lei, si sa trimita chitanta la organul care a aplicat amenda, respectiv ............, cu sediul in ......................, str. ......................... nr. .... sectorul/judetul ..................... .
    Stabilesc amenda in suma de ............... (.....................) lei.
    Contravenientul nu este de fata/refuza/nu poate*) sa semneze prezentul proces-verbal. De fata a fost martorul .........................., cu domiciliul in ......................, str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judetul ................................., posesor al buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ....... nr. ............, eliberat de .............. la data de ....................... .
    Contravenientul este obligat sa plateasca amenda la C.E.C. in termen de 15 zile de la comunicare. In caz contrar se va proceda la executarea silita.
    Contravenientul are dreptul sa introduca la Ministerul Transporturilor, cu sediul in Bucuresti, bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, plangere impotriva prezentului proces-verbal in termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
    Drept care am incheiat prezentul proces-verbal in 3 (trei) exemplare.

       Agent constatator,            Martor,             Contravenient,
       ..................          ...........         ..................

                                                         Am primit copia
                                                      de pe procesul-verbal

           
    *) Se vor anula cu o linie formularile care nu corespund.SmartCity5

COMENTARII la Norma 22948/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 22948 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu