E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 84 din 12 iulie 1996

Legea imbunatatirilor funciare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 159 din 24 iulie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Amenajarile de imbunatatiri funciare sunt lucrari complexe de constructii hidrotehnice si agropedoameliorative, de prevenire si inlaturare a actiunii factorilor de risc - seceta, exces de apa, eroziunea solului si inundatii - pe terenurile cu destinatie agricola sau silvica, avand ca scop valorificarea capacitatii de productie a terenurilor si a plantelor si introducerea in circuitul economic a terenurilor neproductive.
    (2) Prin amenajarile de imbunatatiri funciare se asigura, dupa caz, surse de apa pentru irigarea culturilor agricole si alimentarea cu apa a unor localitati, amenajari piscicole, incinte agricole si industriale, precum si protectia localitatilor si a cailor de comunicatie impotriva efectelor alunecarilor de teren, a inundatiilor si protectia lacurilor de acumulare impotriva colmatarii.
    (3) Amenajarile de imbunatatiri funciare contribuie, prin efectul lor, la protectia si ameliorarea mediului.
    Art. 2
    (1) Prin amenajari de imbunatatiri funciare, in sensul prezentei legi, se intelege urmatoarele lucrari de constructii, instalatii si dotari aferente:
    a) indiguiri si regularizari ale cursurilor de apa prin care se asigura, in principal, protectia terenurilor si a drumurilor impotriva inundatiilor, surse locale de apa si emisari pentru scurgerea apelor;
    b) amenajari de irigatii, orezarii, prin care se asigura aprovizionarea controlata a solului si a plantelor cu cantitatile de apa necesare dezvoltarii culturilor si cresterii productiei agricole. Aceste amenajari cuprind lucrari de captare, pompare, transport, distributie si evacuare a apei si, dupa caz, lucrari de nivelare a terenului;
    c) amenajari de drenaj si de desecare, care au drept scop prevenirea si inlaturarea excesului de umiditate de la suprafata terenului si din sol, in vederea asigurarii conditiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajari cuprind lucrari de colectare, de transport si de evacuare in emisari a apei in exces;
    d) amenajari de combatere a eroziunii solului si de ameliorare a terenurilor afectate de alunecari, prin care se previn, se diminueaza sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajari cuprind lucrari pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanti, stingerea formatiunilor torentiale, stabilizarea nisipurilor miscatoare;
    e) amenajari pedoameliorative pe terenurile saraturate, acide si pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatarile miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzand si lucrarile de nivelare-modelare, de scarificare, de afanare adanca, rigole si santuri de scurgere a apei, araturile in benzi cu coame, udarile de spalare a sarurilor, aplicarea de amendamente, precum si ingrasaminte, in scopul valorificarii pentru agricultura si, dupa caz, pentru silvicultura;
    f) amenajari silvice de infiintare a perdelelor forestiere de protectie a terenurilor agricole si a plantatiilor antierozionale.
    (2) Amenajarile de imbunatatiri funciare se asociaza, dupa caz, cu lucrari pentru protectia terenurilor si a bunurilor impotriva inundatiilor si pentru asigurarea si exploatarea sursei de apa.
    (3) Pot constitui, in conditiile legii, cauza de utilitate publica de interes national sau local amenajarile de imbunatatiri funciare care se refera la lucrarile de irigatii, de drenaj si de desecare, de combatere a eroziunii solului, de ameliorare a terenurilor afectate de alunecari si a nisipurilor miscatoare, de indiguiri si de regularizari ale cursurilor de apa, ori la infiintarea perdelelor forestiere de protectie si a plantatiilor antierozionale, finantate de la bugetul de stat sau, dupa caz, din alte surse.
    Art. 3
    Realizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare la nivel national are loc pe baza Programului national de amenajare a teritoriului, iar la nivel local, conform nevoilor administratiilor publice locale, a persoanelor juridice sau fizice interesate, pe baza programelor zonale si locale de amenajare a teritoriului, in corelare cu Programul national de amenajare a teritoriului.
    Art. 4
    Proiectarea, executarea si exploatarea amenajarilor de imbunatatiri funciare se fac in corelare cu lucrarile de gospodarire a apelor, hidroenergetice, silvice, cai de comunicatie, in acord cu interesele proprietarilor de terenuri si cu documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, tinand seama de cerintele de protectie a mediului.
    Art. 5
    (1) Realizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare se face cu acordul scris al proprietarilor de terenuri, potrivit legii.
    (2) Acordul se refera la:
    a) amenajarea suprafetelor de teren care le apartin;
    b) trecerea libera a personalului insarcinat cu efectuarea cercetarilor si a studiilor de teren, cu proiectarea, executarea, exploatarea, intretinerea si repararea lucrarilor si a instalatiilor de imbunatatiri funciare, precum si a personalului autorizat conform dispozitiilor prezentei legi.
    (3) Proprietarii sau, dupa caz, detinatorii de terenuri, impreuna cu cei care initiaza realizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare, vor reglementa, in cadrul acordului, dupa caz, schimburile de terenuri si despagubirile.
    Cheltuielile generate de aceste reglementari se suporta din sursa de finantare a lucrarilor.
    Art. 6
    Realizarea lucrarilor care servesc mai multi proprietari de terenuri necesita exproprierea pentru cauza de utilitate publica a terenului ocupat definitiv de ampriza si de zona de protectie a acestor lucrari.
    Art. 7
    Ocuparea temporara sau definitiva a terenurilor aflate in circuitul agricol si silvic, dezafectarile si demolarile de constructii, precum si exproprierile, in scopul realizarii lucrarilor de imbunatatiri funciare, se fac potrivit legii.
    Art. 8
    (1) Terenurile expropriate pentru realizare lucrarilor de imbunatatiri funciare apartin domeniului privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.
    (2) Terenurile prevazute la alin. (1) se administreaza de catre persoanele fizice sau juridice care exploateaza lucrarile.
    ART 9.
    Afectarea amenajarilor de imbunatatiri funciare in functiune sau prevazute a se realiza, de catre alte investitii sau de catre modificari ale folosintelor terenurilor pe care le servesc, necesita acordul proprietarului lucrarilor.
    Pentru amenajarile realizate sau prevazute a se realiza cu fonduri de la bugetul de stat, acordul se emite de cata Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 10
    Scoaterea din functiune a amenajarilor de imbunatatiri funciare, finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, se face, dupa caz, prin hotarare a Guvernului sau prin hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale.
    Art. 11
    Organizarea si functionarea sistemului de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare privind efectele economice si ecologice ale lucrarilor de imbunatatiri funciare din domeniul agricol se asigura de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in colaborare cu Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 12
    Coordonarea activitatilor de imbunatatiri funciare din domeniul agricol se face de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 13
    Programul privind realizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare prioritare, pe terenurile care apartin domeniului public de interes national sau local, precum si domeniului privat al statului, se stabileste de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si, dupa caz, de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pe baza strategiilor intocmite de aceste ministere si a documentatiilor tehnico-economice.

    CAP. 2
    Cercetare si proiectare

    Art. 14
    Activitatile de cercetare, studii de teren si proiectare in domeniul imbunatatirilor funciare se asigura, dupa caz, de catre institute de profil, statiuni experimentale si agenti economici de specialitate atestati.
    Art. 15
    Studiile si proiectele pentru amenajarile de imbunatatiri funciare din domeniul agricol se realizeaza in corelare cu organizarea teritoriului agricol, se avizeaza de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin organele sale de specialitate, si pot fi aplicate daca contin toate acordurile, avizele si aprobarile prevazute de lege.

    CAP. 3
    Executarea si receptionarea lucrarilor

    Art. 16
    Delimitarea amplasamentelor lucrarilor de imbunatatiri funciare si a suprafetelor de teren care se scot temporar sau definitiv din circuitul agricol, stabilirea si reglementarea despagubirilor, precum si schimburile de teren se fac, potrivit legii, inainte de inceperea executiei lucrarilor de catre beneficiarul de investitie, proiectantul lucrarilor, proprietarii de terenuri si antreprenorul general.
    Art. 17
    Urmarirea executiei lucrarilor de imbunatatiri funciare se face de catre beneficiar.
    Art. 18
    (1) Sistarea executiei amenajarilor de imbunatatiri funciare, finantate de la bugetul de stat, se face prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort.
    (2) Obiectivele de investitii sistate vor fi conservate, dupa caz, in conditii care sa asigure integritatea corespunzatoare stadiului realizat.
    Art. 19
    Receptionarea si punerea in functiune a amenajarilor de imbunatatiri funciare se fac de catre beneficiar, proiectant, executant si proprietarii de teren, potrivit legii.
    Art. 20
    Pentru fiecare amenajare de imbunatatiri funciare finantata de la bugetul de stat se va intocmi cartea tehnica a constructiei, prin grija investitorului, potrivit legii.

    CAP. 4
    Exploatarea, intretinerea si repararea lucrarilor

    Art. 21
    Lucrarile de imbunatatiri funciare din domeniul agricol, finantate de la bugetul de stat sau din alte surse ale Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, sunt proprietate publica.
    Art. 22
    (1) Intretinerea si repararea lucrarilor sunt obligatorii pentru toti detinatorii de amenajari de imbunatatiri funciare.
    (2) Regulile generale de intretinere si de reparatii ale lucrarilor de imbunatatiri funciare se stabilesc de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 23
    Intretinerea si repararea lucrarilor de imbunatatiri funciare, realizate de proprietarii de terenuri din surse proprii, din credite sau din alte surse, se executa de catre acestia.
    Art. 24
    Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare si persoanele juridice sau fizice de specialitate care administreaza lucrari de imbunatatiri funciare au obligatia sa asigure paza acestor lucrari.
    Art. 25
    Folosirea lucrarilor si a apei din amenajarile de imbunatatiri funciare, finantate de la bugetul de stat, in alte scopuri decat cele stabilite prin documentatiile aprobate se poate face numai cu acordul organelor abilitate potrivit legii.
    Art. 26
    Aplicarea agrotehnicii antierozionale pe terenurile cu potential de eroziune sau afectate de eroziune este obligatorie pentru proprietarii acestor terenuri.

    CAP. 5
    Finantarea lucrarilor

    Art. 27
    (1) Se finanteaza de la bugetul de stat:
    a) cercetarea in domeniul imbunatatirilor funciare;
    b) studiile de prefezabilitate, fezabilitate, proiectele tehnice, caietele de sarcini si detaliile de executie si executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii prevazute in listele de investitii aprobate in conditiile legii;
    c) reabilitarea constructiilor si a instalatiilor de imbunatatiri funciare care conditioneaza functionarea amenajarilor de utilitate publica, deteriorate de actiunea factorilor de risc, de modificarea regimului de proprietate si de folosire a terenurilor;
    d) lucrarile de imbunatatiri funciare necesare pentru protectia mediului din zone si domenii importante;
    e) cheltuielile necesare pentru conservarea obiectivelor de investitii, finantate de la bugetul de stat, sistate:
    f) actiunile de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice din amenajarile de imbunatatiri funciare;
    g) realizarea si functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoza si avertizare privind efectul amenajarilor de imbunatatiri funciare, parte componenta a sistemului national de monitorizare pentru protectia mediului;
    h) cadastrul amenajarilor de imbunatatiri funciare, componenta a cadastrului agricol de specialitate.
    (2) Criteriile privind selectarea obiectivelor de investitii care se includ in listele de investitii ale Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, lucrarile care se finanteaza de la bugetul de stat, precum si stabilirea importantei deosebite a constructiilor, instalatiilor, obiectivelor, zonelor si domeniilor sunt prezentate in regulamentul de aplicare a prezentei legi.
    Art. 28
    Cheltuielile pentru exploatarea, intretinerea si repararea lucrarilor de imbunatatiri funciare, efectuate de Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare sau de persoanele juridice sau fizice care desfasoara astfel de activitati, se suporta de catre beneficiari. Aceste cheltuieli pot fi subventionate total sau partial de la bugetul de stat, in conditiile legii.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 29
    Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, contraventionala sau penala.
    Art. 30
    Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de nefunctionare a lucrarilor de imbunatatiri funciare sau impiedicarea accesului la conservarea sau salvare acestora constituie infractiune de distrugere si se pedepseste conform art. 217 din Codul penal.
    Art. 31
    (1) Constituie contraventii la normele privind proiectarea, executarea, exploatarea, intretinerea, repararea si protectia amenajarilor de imbunatatiri funciare urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni.
    a) nerespectarea prevederilor din regulamentele si normativele tehnice in vigoare privind proiectarea, executia, exploatarea, intretinerea, repararea si protectia lucrarilor;
    b) executarea de lucrari agricole pe terenurile amenajate antierozional fara respectarea regulilor si a tehnologiilor prevazute in documentatiile tehnico-economice aprobate, pe baza carora s-au realizat amenajarile, precum si neaplicarea agrotehnicii antierozionale pe terenurile cu potential eroziune;
    c) neintretinerea si nerepararea lucrarilor, inclusiv a instalatiilor si a echipamentelor din amenajari, precum si risipa de apa ca urmare a nerespectarii regulilor de folosire a echipamentelor de udare si a regulamentelor de exploatare, de catre administratorii lucrarilor sau de catre persoanele juridice sau fizice care exploateaza lucrarile;
    d) refuzul de a permite accesul persoanelor imputernicite pe terenurile pe care se afla lucrari de imbunatatiri funciare, in vederea exercitarii dreptului de control asupra modului cum se executa, se exploateaza, se intretin si se repara lucrarile, in afara de cazul in care, potrivit actelor normative, este necesara o autorizatie speciala;
    e) depozitarea de materiale si utilaje, neautorizata de catre Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare sau, dupa caz, de catre persoanele juridice sau fizice de specialitate care exploateaza lucrarile, precum si depunerea gunoaielor si a altor deseuri in canale, in bazine de aspiratie si de refulare ale statiilor de pompare, in spatiile tehnice si in zonele de protectie a lucrarilor;
    f) pasunatul animalelor pe canale, in plantatii si perdele forestiere de protectie, fara autorizarea administratorilor legali sau a proprietarilor;
    g) scaldatul oamenilor si animalelor si adaparea animalelor in canale, in bazinele statiilor de pompare a apei sau in alte locuri decat cele destinate si amenajate in acest scop;
    h) executarea de constructii ori infiintarea de plantatii in zona de protectie a lucrarilor, fara acordul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare sau, dupa caz, a persoanelor juridice sau fizice care exploateaza aceste lucrari;
    i) taierea arborilor, tufarisurilor si puietilor din perdelele si plantatiile forestiere de protectie aferente lucrarilor, fara acordul Regiei Autonome a imbunatatirilor Funciare sau, dupa caz, al persoanelor juridice sau fizice care exploateaza aceste lucrari si fara respectarea normelor silvice;
    j) extragerea de pamant, nisip, pietris sau orice materiale din zona de protectie a lucrarilor;
    k) folosirea lucrarilor si a apei din amenajari in alte scopuri decat cele stabilite prin documentatiile tehnico-economice aprobate sau convenite prin contract;
    l) nerespectarea dispozitiilor privind sistarea sau refacerea lucrarilor realizate necorespunzator fata de prevederile din documentatiile tehnico-economice aprobate;
    m) modificarea, degradarea sau folosirea in alte scopuri a zonei de protectie a lucrarilor;
    n) deversarea si depozitarea de substante chimice, radioactive si alte substante, reziduuri sau deseuri toxice in/pe lucrari sau in spatiile tehnice si in zona de protectie a lucrarilor sau pe terenurile amenajate;
    o) executarea de constructii ori modificarea sau extinderea constructiilor in amenajarile de imbunatatiri funciare, fara acordul detinatorului acestor amenajari sau cu incalcarea conditiilor prevazute in acord;
    p) darea in exploatare a constructiilor sau a instalatiilor in amenajarile de imbunatatiri funciare in zona de protectie, fara autorizatia detinatorului acestor amenajari;
    r) dislocarea, deteriorarea si manevrarea de catre persoane neautorizate a stavilarelor, gratarelor, vanelor, bazinelor si a altor constructii si instalatii de imbunatatiri funciare.
    (2) Zonele de protectie ale lucrarilor de imbunatatiri funciare sunt stabilite prin documentatiile tehnice de executie.
    Art. 32
    Contraventiile prevazute la art. 31 se sanctioneaza astfel:
    a) cele prevazute la lit. a), cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei;
    b) cele prevazute la lit. b), f) si g), cu amenda de la 50.000 lei la 250.000 lei;
    c) cele prevazute la lit. e), cu amenda de la 250.000 lei la 500.000 lei;
    d) cele prevazute la lit. h), i) si k), cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei;
    e) cele prevazute la lit. c) si d), cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei;
    f) cele prevazute la lit. j), l), m) si r), cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei;
    g) cele prevazute la lit. n), o) si p), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    Art. 33
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin procese-verbale incheiate de specialistii imputerniciti in acest scop de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de catre Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare.
    (2) Ofiterii si subofiterii de politie au obligatia ca, la cererea organului constatator, sa asigure sprijin pentru legitimarea contravenientului in vederea intocmirii procesului-verbal.
    Art. 34
    (1) Sanctiunile contraventionale se aplica atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.
    (2) La aplicarea sanctiunilor, pe langa imprejurarile prevazute de lege, se vor avea in vedere si constatarile referitoare la importanta lucrarilor de imbunatatiri funciare afectate.
    Art. 35
    Contraventiilor prevazute la art. 31 si sanctiunilor prevazute la art. 32 li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, in masura in care prezenta lege nu dispune altfel.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 36
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezente legi, va elabora regulamentul de aplicare a acesteia, care va stabili modul de aducere la indeplinire a prevederilor sale, cu avizul Ministerului Finantelor, al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Regulamentul se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 37
    Pentru folosirea eficienta a apei si a instalatiilor de irigatii, precum si pentru protectia antierozionala a solului, proprietarii terenurilor din aceeasi amenajare de imbunatatiri funciare se pot constitui in asociatii de imbunatatiri funciare, potrivit legii si statutelor proprii.
    Art. 38
    Amenajarile de imbunatatiri funciare din domeniul agricol, finantate de la bugetul de stat, sunt supuse controlului si supravegherii de specialitate din partea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Ministerului Finantelor, pe toata durata executiei si functionarii acestora.
    Art. 39
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
    - Legea nr. 7/1974 cu privire la realizarea, exploatarea, intretinerea si finantarea amenajarilor de irigatii si a celorlalte lucrari de imbunatatiri funciare, cu modificarile si completarile aduse prin decretele Consiliului de Stat nr. 55/1975 si nr. 68/1983;
    - H.C.M. nr. 152/1975 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul irigatiilor si al celorlalte lucrari de imbunatatiri funciare;
    - prevederile art. 3 din Decretul-lege nr. 43/1990, referitoare la suportarea in totalitate de la bugetul de stat a activitatilor de imbunatatiri funciare;
    - prevederile anexei nr. 2, liniuta a 7-a, la Hotarare Guvernului nr. 740/1990 privind unele masuri in domeniul finantarii-creditarii investitiilor la unitatile de stat, precum si cu privire la transmiterea fondurilor fixe intre intreprinderile de stat;
    - orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din ziua de 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                           ADRIAN NASTASE

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din ziua de 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI
                             VALER SUIANSmartCity5

COMENTARII la Legea 84/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 84 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu