Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 8 din 10 ianuarie 1995

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iulie 1994

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 7 din 17 ianuarie 1995


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iulie 1994

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                           ADRIAN NASTASE

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 28 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        PRESEDINTELE SENATUI
                    prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

                               ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze (denumite in continuare parti contractante),
    intentionand sa creeze conditii favorabile pentru investitiile investitorilor unei parti contractante pe teritoriul celeilalte parti contractante,
    recunoscand ca incurajarea, promovarea si protejarea acestor investitii va favoriza stimularea initiativei in afaceri a investitorilor si va spori prosperitatea in ambele state,
    dorind sa intensifice cooperarea economica a ambelor state pe baza egalitatii si beneficiului reciproc,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Definitii
    In sensul acestui acord:
    1. Termenul investitie desemneaza orice fel de activ investit de catre investitorii unei parti contractante, in conformitate cu legile si reglementarile celeilalte parti contractante, pe teritoriul celei din urma, si include in special, dar nu exclusiv:
    a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile si alte drepturi ca ipotecile si gajurile;
    b) parti sociale, actiuni si alte feluri de participare la societati;
    c) creante sau orice alte drepturi referitoare la prestatii care au o valoare economica;
    d) drepturi de proprietate intelectuala, ca de exemplu: drepturi de autor, brevete, design industrial sau modele, marci comerciale si de serviciu, nume comerciale, precum si know-how si goodwill;
    e) concesiuni acordate prin lege, inclusiv concesiunile privind prospectarea sau exploatarea resurselor naturale.
    Orice modificare a formei in care activele sunt investite sau reinvestite nu va afecta caracterul lor de investitie.
    2. Termenul investitori desemneaza:
    In ceea ce priveste Romania:
    a) persoanele fizice care, in conformitate cu legislatia Romaniei, sunt considerate cetatenii sai;
    b) persoanele juridice, inclusiv societatile, corporatiile, asociatiile de afaceri si alte organizatii, care au fost infiintate sau sunt organizate conform legislatiei romane si isi au sediul, impreuna cu activitatile economice efective, pe teritoriul Romaniei.
    In ceea ce priveste Republica Populara Chineza:
    a) persoanele fizice care au nationalitatea Republicii Populare Chineze, conform legislatiei sale;
    b) agentii economici constituiti in conformitate cu legislatia Republicii Populare Chineze si avand sediul pe teritoriul Republicii Populare Chineze.
    3. Termenul venituri desemneaza sumele realizate din investitii, cum ar fi profituri, dividende, dobanzi, redevente sau alte venituri legale.
    4. Termenul teritoriu desemneaza:
    In ceea ce priveste Romania:
    Teritoriul Romaniei, inclusiv marea teritoriala, precum si platforma continentala si zona economica exclusiva, asupra carora Romania isi exercita drepturile suverane sau jurisdictia, in conformitate cu dreptul international.
    In ceea ce priveste Republica Populara Chineza:
    Teritoriul Republicii Populare Chineze, asa cum este definit de legislatia sa, si zonele adiacente asupra carora Republica Populara Chineza isi exercita suveranitatea, drepturile suverane sau jurisdictia, in conformitate cu dreptul international.
    Art. 2
    Promovare, admitere
    1. Fiecare parte contractanta ii va incuraja pe investitorii celeilalte parti contractante sa efectueze investitii pe teritoriul sau si va admite aceste investitii in conformitate cu legile si reglementarile sale.
    2. Cand o parte contractanta a admis o investitie pe teritoriul sau, aceasta va acorda, in conformitate cu legile si reglementarile sale, autorizatiile necesare privind o asemenea investitie.
    Art. 3
    Protejare, tratament
    1. Investitiilor si activitatilor asociate cu investitiile investitorilor fiecarei parti contractante li se va acorda un tratament corect si echitabil si vor beneficia de protectie pe teritoriul celeilalte parti contractante.
    2. Tratamentul si protectia, mentionate in paragraful 1 al acestui articol, nu vor fi mai putin favorabile decat cele acordate investitiilor si activitatilor asociate cu aceste investitii ale investitorilor unui stat tert.
    3. Tratamentul si protectia, mentionate in paragrafele 1 si 2 ale acestui articol, nu vor include nici un tratament preferential acordat de catre cealalta parte contractanta investitiilor investitorilor unui stat tert, in baza unei uniuni vamale, zone de comert liber, uniuni economice, acord privind evitarea dublei impuneri sau pentru facilitarea comertului de frontiera.
    Art. 4
    Exproprierea, despagubirea
    1. Nici una dintre partile contractante nu va expropria, nationaliza sau nu va lua masuri similare (denumite in continuare expropriere) impotriva investitiilor investitorilor celeilalte parti contractante pe teritoriul sau, decat cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
    a) in interes public;
    b) pe baza procedurii interne legale;
    c) fara discriminare;
    d) cu despagubire.
    2. Despagubirea mentionata la paragraful 1 d) al acestui articol va fi echivalenta cu valoarea de piata a investitiilor expropriate, imediat inaintea datei cand este declarata exproprierea, va fi convertibila si liber transferabila. Despagubirea va fi platita fara intarziere nejustificata.
    3. Investitorul afectat va avea dreptul la o examinare prompta, de catre autoritatea judecatoreasca sau de catre alta autoritate competenta a acelei parti contractante, a cazului sau si a evaluarii investitiei sale, in conformitate cu principiile prevazute in acest articol.
    Art. 5
    Despagubirea pentru pierderi
    1. Investitorilor unei parti contractante, care sufera pierderi in legatura cu investitiile lor pe teritoriul celeilalte parti contractante, datorate razboiului, starii de necesitate nationala, insurectiei, rascoalei sau altor evenimente similare, li se va acorda de catre cea din urma parte contractanta, daca ia astfel de masuri, un tratament nu mai putin favorabil decat cel acordat investitorilor unui stat tert.
    2. Fara a prejudicia prevederile paragrafului 1 al acestui articol, investitorilor unei parti contractante care, in oricare dintre situatiile la care se refera acest paragraf, sufera pierderi pe teritoriul celeilalte parti contractante ca urmare a:
    a) rechizitionarii proprietatii lor de catre fortele sau autoritatile sale; sau
    b) distrugerii proprietatii acestora de catre fortele sau autoritatile sale, care nu sunt cauzate de actiuni de lupta sau nu au fost cerute de necesitatea situatiei, li se vor acorda restituirea sau despagubirea adecvata.
    Platile aferente vor fi liber transferabile.
    Art. 6
    Transferul
    1. Fiecare parte contractanta va garanta investitorilor celeilalte parti contractante, in conformitate cu legile si reglementarile sale, transferul investitiilor si al veniturilor realizate pe teritoriul sau, incluzand:
    a) profituri, dividende, dobanzi si alte venituri legale;
    b) sume realizate din lichidarea totala sau partiala a investitiilor;
    c) plati facute ca urmare a unui acord de imprumut, in legatura cu investitia;
    d) sumele cuvenite pentru drepturi de autor, conform paragrafului 1 d) al art. 1;
    e) plati de onorarii pentru asistenta tehnica, service, management;
    f) plati privind lucrarile de constructii-montaj in legatura cu o investitie;
    g) castiguri ale nationalilor celeilalte parti contractante care lucreaza in legatura cu o investitie pe teritoriul unei parti contractante.
    2. Transferurile mentionate mai sus vor fi efectuate la cursul de schimb, in vigoare la data transferului, al partii contractante care admite investitia.
    Art. 7
    Subrogarea
    Daca o parte contractanta sau agentia ei face o plata unui investitor pe baza unei garantii pe care a acordat-o pentru o investitie a acestui investitor pe teritoriul celeilalte parti contractante, aceasta din urma parte contractanta va recunoaste transferul oricarui drept sau pretentie a acelui investitor catre prima parte contractanta sau agentia sa si va recunoaste subrogarea primei parti contractante sau a agentiei sale in aceste drepturi sau pretentii. Dreptul sau pretentia subrogata nu va fi mai mare decat dreptul sau pretentia initiala ale acelui investitor.
    Art. 8
    Diferende intre partile contractante
    1. Orice diferend intre partile contractante privind interpretarea sau aplicarea acestui acord va fi solutionat, pe cat posibil, prin consultari pe canale diplomatice.
    2. Daca un diferend nu poate fi astfel solutionat in interval de 6 luni, el va fi supus unui tribunal arbitral ad-hoc, la cererea oricarei parti contractante.
    3. Acest tribunal este alcatuit din trei arbitri. In termen de 2 luni de la data la care fiecare parte contractanta primeste de la cealalta parte contractanta notificarea scrisa prin care solicita arbitrajul, fiecare parte contractanta va desemna un arbitru. Acesti doi arbitri, in urmatoarele 2 luni, vor alege impreuna un al treilea arbitru, care este cetatean al unui stat tert ce intretine relatii diplomatice cu ambele parti contractante. Cel de-al treilea arbitru va fi desemnat, de catre ambele parti contractante, ca presedinte al tribunalului arbitral.
    4. Daca tribunalul arbitral nu a fost constituit in interval de 4 luni de la data primirii notificarii scrise pentru arbitraj, fiecare parte contractanta poate, in absenta oricarui alt acord, sa-l invite pe presedintele Curtii Internationale de Justitie sa desemneze arbitrul care nu a fost inca numit. Daca presedintele este cetatean al uneia dintre partile contractante sau este intr-un alt mod impiedicat sa-si exercite aceasta functie, urmatorul membru al Curtii Internationale de Justitie, ca rang, care nu este cetatean al unei parti contractante, va fi invitat sa faca numirile necesare.
    5. Tribunalul arbitral isi va stabili propria procedura. Tribunalul isi va pronunta hotararea in conformitate cu prevederile acestui acord si cu principiile dreptului international, recunoscute de catre ambele parti contractante.
    6. Tribunalul isi va pronunta hotararea cu majoritate de voturi. Aceasta hotarare va fi definitiva si obligatorie pentru ambele parti contractante. La cererea oricarei parti contractante, tribunalul arbitral ad-hoc va explica motivele acestei hotarari.
    7. Fiecare parte contractanta va suporta cheltuielile arbitrului desemnat de ea si pe cele ale reprezentarii sale in procedurile arbitrale. Cheltuielile presedintelui si ale tribunalului vor fi suportate in parti egale de catre partile contractante.
    Art. 9
    Diferende intre o parte contractanta si un investitor al celeilalte parti contractante
    1. Orice diferend intre un investitor al unei parti contractante si cealalta parte contractanta, in legatura cu o investitie de pe teritoriul celei din urma, va fi reglementat, pe cat posibil, in mod amiabil, prin negocieri intre partile la diferend.
    2. Daca diferendul nu poate fi solutionat prin negocieri intr-un interval de 6 luni, fiecare parte la diferend va fi indreptatita sa supuna diferendul spre solutionare, fie instantelor judecatoresti competente ale partii contractante care accepta investitia, fie arbitrajului international (ICSID) daca partile la diferend convin astfel.
    3. Daca un investitor a hotarat sa supuna diferendul, asa cum s-a convenit de catre parti in paragraful 2 al acestui articol, instantelor judecatoresti competente ale partii contractante unde a fost efectuata investitia sau arbitrajului international, alegerea va fi definitiva.
    Art. 10
    Alte obligatii
    Daca tratamentul care va fi acordat de catre o parte contractanta, in conformitate cu legile si reglementarile sale, investitiilor sau activitatilor asociate acestor investitii ale investitorilor celeilalte parti contractante, este mai favorabil decat tratamentul prevazut prin acest acord, se va aplica tratamentul cel mai favorabil.
    Art. 11
    Aplicabilitate
    Acest acord se va aplica si investitiilor de pe teritoriul uneia dintre partile contractante, efectuate in conformitate cu legile si reglementarile sale de catre investitorii celeilalte parti contractante, inainte de intrarea in vigoare a acestui acord. Totusi acordul nu se va aplica diferendelor care au aparut inainte de intrarea sa in vigoare, care se vor solutiona in conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 10 februarie 1983.
    Art. 12
    Consultari
    1. Reprezentantii celor doua parti contractante se vor intalni periodic, in scopul:
    a) examinarii modului de punere in aplicare a prezentului acord;
    b) schimbului de informatii privind legislatia si posibilitatile de investitii;
    c) solutionarea diferendelor rezultand din investitii;
    d) avansarii de propuneri pentru promovarea investitiilor;
    e) studierii altor aspecte referitoare la investitii.
    2. Daca oricare parte contractanta solicita consultari privind orice aspect mentionat la paragraful 1 al acestui articol, cealalta parte contractanta va raspunde cu promptitudine si consultarile vor avea loc, alternativ, la Bucuresti si Beijing.
    Art. 13
    Intrarea in vigoare, durata si expirarea
    1. Acest acord va intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare de la data la care ambele parti contractante si-au notificat reciproc, in scris, ca procedurile lor interne legale respective au fost indeplinite, si va ramane in vigoare pentru o perioada de 5 ani.
    2. Acest acord va continua sa fie in vigoare, daca oricare parte contractanta nu va notifica in scris celeilalte parti contractante denuntarea acestui acord, cu un an inainte de data expirarii specificate la paragraful 1 al acestui articol.
    3. Dupa expirarea perioadei initiale de 5 ani, oricare parte contractanta poate, in orice moment ulterior, sa denunte prezentul acord prin notificare scrisa, cu cel putin un an inainte, celeilalte parti contractante.
    4. In ceea ce priveste investitiile efectuate inaintea datei de expirare a prezentului acord, prevederile art. 1 - 12 vor continua sa fie in vigoare pentru o perioada ulterioara de 10 ani de la acea data.
    5. Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 10 februarie 1983, isi va inceta valabilitatea in ziua in care va intra in vigoare prezentul acord.
    Drept pentru care, reprezentantii autorizati in mod corespunzator de catre guvernele respective au semnat acest acord.
    Incheiat in dublu exemplar la Bucuresti, la data de 12 iulie 1994, in limbile romana, chineza si engleza, toate textele fiind egal autentice.
    In caz de divergenta de interpretare, textul in limba engleza va prevala.

                Pentru Guvernul Romaniei,
                Florin Georgescu,
                ministru de stat,
                ministrul finantelor

                Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze,
                Shi Guangsheng,
                adjunctul ministrului comertului exterior
                si cooperarii economice internationaleSmartCity5

COMENTARII la Legea 8/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 8 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 8/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu