E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 76 din 17 iulie 1992    * Republicata

privind masuri pentru rambursarea creditelor rezultate din actiunea de compensare, regimul platilor agentilor economici, prevenirea incapacitatii de plata si a blocajului financiar

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 172 din 22 iulie 1993


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 43 din 29 iunie 1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 6 iulie 1993, dandu-se articolelor o noua numerotare.
    Legea nr. 76/1992 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 28 iulie 1992.

    CAP. 1
    Cu privire la rambursarea creditelor rezultate din actiunea de compensare

    Art. 1
    Guvernul si Banca Nationala a Romaniei vor informa Parlamentul, pana la 30 septembrie 1992, cu rezultatul controlului asupra modului in care consiliile imputernicitilor statului si consiliile de administratie ale agentilor economici care au beneficiat de credite in urma actiunii de compensare au adus la indeplinire masurile stabilite, potrivit art. 2 din Legea nr. 80/1991, pentru asigurarea rambursarii acestor credite la termenele prevazute in graficele intocmite cu bancile.
    Pana la aceeasi data, Guvernul si Banca Nationala a Romaniei vor informa Parlamentul cu rezultatul inventarierii stocurilor disponibile si cu soldul platilor restante, precum si cu masurile luate pentru readucerea acestor bunuri si valori in circuitul economic.
    Comisiile de cenzori au obligatia de a urmari ca bilanturile contabile sa reflecte rezultatele aplicarii prevederilor prezentei legi.
    Art. 2
    Eventualele credite de compensare, nerambursate la scadenta, se vor recupera de banci din incasarile ulterioare fara a se admite alte prioritati la plati, cu exceptia celor pentru salarii, pentru cel mult 2 luni din perioada stabilita pentru rambursarea integrala a creditului de compensare.
    Art. 3
    Bancile au dreptul sa retina si sa foloseasca, pentru rambursarea la scadenta a creditelor de compensare si a dobanzilor aferente, sumele incasate de agentii economici din instrainarea bunurilor mobile si imobile care au constituit garantii ale creditelor respective.
    Art. 4
    Urmarirea silita prin scoatere in vanzare a bunurilor constituite drept garantii pentru creditele de compensare potrivit art. 2 din Legea nr. 80/1991 se initiaza de catre banci si se executa potrivit reglementarilor in vigoare, in situatia in care nu s-a asigurat rambursarea creditului si a dobanzilor aferente de catre agentul economic in termen de 30 de zile de la expirarea scadentei ratei nerestituite.
    Valorificarea se va face numai prin vanzarea la licitatie. Pretul de la care incepe licitatia pentru bunurile mobile este cel rezultat din evaluarea prevazuta de lege. Pentru bunurile imobile, pretul de la care incepe licitatia se stabileste in raport cu valoarea pe piata la data inceperii executarii silite. Daca una dintre parti nu este de acord cu valoarea de piata determinata de executorul judecatoresc, aceasta se va stabili pe cale judecatoreasca.
    Art. 5
    In cazul de nerecuperare integrala a creditului prin urmarire silita si procedura de lichidare a unitatii debitoare prevazute de reglementarile in vigoare, garantia acordata de stat pentru creditele de compensare ale agentilor economici, potrivit art. 2 din Legea nr. 80/1991, devine exigibila si se executa in favoarea bancilor creditoare prin plati din sumele prevazute in bugetul de stat cu aceasta destinatie.

    CAP. 2
    Cu privire la regimul platilor agentilor economici, prevenirea incapacitatii de plata si a blocajului financiar

    Art. 6
    Agentii economici, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, au obligatia efectuarii tuturor platilor datorate catre orice creditor persoana juridica, inclusiv cele pentru achitarea obligatiilor cu orice titlu catre stat, in ordinea scadentei.
    Scadenta unei plati se stabileste prin: contracte intre agentii economici; contracte de credit; titluri de credite; prevederi legale in cazul impozitelor si taxelor. In cazul platilor pentru care nu este prevazuta scadenta, aceasta se stabileste de creditor prin instiintarea debitorului cu cel putin 10 zile inaintea termenului de plata.
    Sarcina urmaririi efectuarii platilor in ordinea scadentei revine debitorului.
    Art. 7
    In cazul neindeplinirii, in termen de 30 de zile de la data scadentei, a obligatiilor prevazute la art. 6 alin. 1, debitorii vor plati, in afara sumei datorate, o penalitate de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere, cu exceptia situatiei in care in conventii sau alte acte au fost stipulate penalitati mai mari.
    In conventiile comerciale dintre agentii economici, indiferent de forma in care acestea se incheie, partile au obligatia de a prevedea penalitati pentru intarziere in decontare de minimum 0,15% pentru fiecare zi de intarziere, in afara altor penalitati contractuale ce pot fi stipulate.
    Totalul penalitatilor pentru intarziere in decontare prevazute la alin. 1 si 2 nu poate depasi cuantumul sumei asupra carora sunt calculate.
    In cazul in care penalitatile prevazute in prezentul articol nu acopera integral prejudiciul suportat prin intarzierea efectuarii platii, creditorul va putea solicita acordarea de daune in completare, potrivit dispozitiilor din dreptul comun.
    Art. 8
    Consiliile de administratie ale agentilor economici, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, au obligatia de a urmari si lua masuri ca fondurile proprii ale acestora, inclusiv capitalul social, completate cu credite bancare sau comerciale primite in conditiile legii, sa asigure acoperirea financiara a mijloacelor fixe si circulante existente, precum si a disponibilitatilor banesti necesare activitatii curente si de investitii.
    Art. 9
    Efectuarea unor plati intr-o alta prioritate decat cea rezultata potrivit scadentelor se stabileste prin lege, in care vor fi prevazute expres natura obligatiilor in cauza si perioada de aplicare a prioritatii respective. Aceste plati se realizeaza sub control bancar.
    Art. 10
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt considerati in incapacitate de plata agentii economici, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, care au plati restante a caror scadenta a fost depasita cu 30 de zile calendaristice.
    Incapacitatea de plata se constata si se comunica debitorului de orice creditor, dupa expirarea acestui termen.
    Pentru obligatiile legale datorate de agentii economici bugetului de stat, starea de incapacitate de plata se constata si se comunica de Ministerul Finantelor.
    Art. 11
    Dupa punerea in intarziere a debitorului si constatarea incapacitatii de plata a acestuia potrivit art. 10, creditorul poate cere oricand debitorului, in cadrul termenului general de prescriptie, fie o data cu suma datorata, fie distinct de aceasta, penalitatile prevazute la art. 7, pe calea unei actiuni in justitie.
    In acest scop, creditorul va solicita instantei competente in a carei raza teritoriala isi are sediul debitorul pronuntarea unei hotarari prin care debitorul, pus legal in intarziere si aflat in incapacitate de plata, sa fie obligat la plata sumei datorate si, dupa caz, a penalitatilor prevazute la art. 7.
    Cauza se va judeca cu celeritate.
    Taxa de timbru pentru introducerea actiunii se stabileste la 10.000 lei, indiferent de valoarea debitului.
    Art. 12
    Dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, creditorul este in drept sa urmareasca, in conditiile legii, in contul sumelor acordate cu titlu de creante sau, dupa caz, de penalitati, patrimoniul debitorului, in urmatoarea ordine:
    a) mijloace banesti, inclusiv disponibilitatile aflate in conturile bancare;
    b) active financiare de orice fel;
    c) produse finite, materii prime si materiale, mijloace fixe;
    d) creante si alte componente patrimoniale aflate in circuitul civil.
    Art. 13
    Titlu executor este prezentat de creditor bancilor sau oricaror persoane juridice ce detin, sub orice forma, elemente patrimoniale ale debitorului si are drept de preemtiune asupra oricaror alte operatiuni dispuse de debitorul in cauza.
    Art. 14
    Agentii economici, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate, vor asigura evidenta obligatiilor de plata pe scadente si vor depune lunar lista platilor restante si a situatiei financiare la organele Ministerului Finantelor si Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 15
    Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei vor analiza situatia economico-financiara a agentilor economici care inregistreaza plati restante, indiferent de natura creditorului, si vor declara, in cazuri bine justificate, starea de incapacitate de plata a acestora.
    Lista agentilor economici aflati in stare de incapacitate de plata va fi data publicitatii.
    Pana la 31 ianuarie 1993, Banca Nationala a Romaniei va informa, trimestrial, Parlamentul cu situatia, cauzele si masurile necesare pentru eliminarea platilor restante ale agentilor economici.
    Art. 16
    In scopul achitarii obligatiilor de plata si evitarii extinderii blocajului financiar in economie, consiliile de administratie ale agentilor economici aflati in stare de incapacitate de plata sunt obligate ca in cel mult 30 de zile de la aparitia acestei situatii sa ia, in ordine, urmatoarele masuri:
    a) analiza cu creditorii a unor posibilitati de amanare a datoriilor, asanarea acestora prin concordate, fuziuni sau alte masuri de iesire din starea de incetare a platii;
    b) analiza cu bancile a posibilitatilor de reesalonare a scadentei creditelor bancare sau de obtinere a unor noi credite;
    c) solicitarea amanarii cu maximum 60 de zile a platii impozitelor si contributiilor datorate bugetului de stat, in conditiile prevazute de lege;
    d) solicitarea de credite bancare, acordate cu garantia Guvernului, in cazuri justificate, in limita plafonului ce se aproba anual prin legea bugetara.
    Art. 17
    Agentii economici declarati in incapacitate de plata conform art. 10, care isi continua activitatea, vor adopta masuri de imbunatatire a lichiditatii, printre care, in mod obligatoriu:
    a) vor sista orice plata in avans pentru aprovizionari;
    b) vor sista orice repartizare si plata din profitul net, din anii precedenti sau anul curent, inclusiv a cotei ce revine salariatilor;
    c) vor sista orice plata privind sporuri, indemnizatii sau premii pentru personalul de conducere al unitatii in cauza. In categoria personal de conducere se includ: directorul, directorii adjuncti, contabilul sef si celelalte functii asimilate acestora.
    Art. 18
    In situatia prevazuta de art. 16 lit d), la agentii economici aflati in incapacitate de plata, pana la inceperea efectiva a activitatii Fondurilor Proprietatii Private si a Fondului Proprietatii de Stat, comisii ale Guvernului formate din reprezentanti ai Ministerului Finantelor, bancilor, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si ai ministerului de resort vor analiza cauzele si, pe baza studiilor de fezabilitate, dupa caz, vor propune masuri de restructurare, privatizare sau de declarare a starii de faliment.

    CAP. 3
    Contraventii

    Art. 19
    Constituie contraventie la normele privind constatarea si comunicarea incapacitatii de plata a agentilor economici, urmatoarele fapte:
    a) neefectuarea de catre debitor a platilor in ordinea scadentei;
    b) neasigurarea evidentei obligatiilor de plata pe scadente de catre debitor;
    c) necomunicarea de catre debitor a listei platilor restante conform art. 14 din prezenta lege.
    Art. 20
    Incalcarea prevederilor art. 17 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 la 300.000 lei.
    Art. 21
    Contraventiile prevazute la art. 19 din prezenta lege se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 la 300.000 lei.
    Sanctiunea poate fi aplicata si persoanelor juridice.
    Art. 22
    Contraventiilor prevazute de prezenta lege li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 23
    Prevederile prezentei legi se aplica tuturor agentilor economici, in afara cazurilor in care s-au stipulat prevederi exprese referitoare numai la agentii economici cu capital integral sau majoritar de stat.
    Art. 24
    Guvernul si Banca Nationala a Romaniei urmeaza sp propuna Parlamentului, pana la data de 30 septembrie 1992, masurile si solutiile suplimentare corespunzatoare, care sa asigure inlaturarea si prevenirea blocajului in lant.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 76/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 76 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 76/1992
OUG 10 1997
cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie
Hotărârea 92 1996
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare
Hotărârea 172 1995
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare si de imbunatatire a decontarilor in economie
Legea 12 1995
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/1994 emisa in baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe
Ordonanţa 18 1994
privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu