E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGEA Nr

LEGEA  Nr. 632 din 27 noiembrie 2002

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 871 din  3 decembrie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul prezentei legi il constituie stabilirea structurii veniturilor si destinatiilor cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetului asigurarilor pentru somaj pentru anul 2003, regimul acestora, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul de executie a acestor bugete.
    Art. 2
    (1) Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2003 si anexele subsidiare la acesta sunt prevazute in anexa nr. I.
    (2) Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2003 se stabileste la venituri in suma de 135.822,9 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 133.505,5 miliarde lei, cu un fond de rezerva de 642,4 miliarde lei si un excedent in suma de 1.675,0 miliarde lei, aferent incasarilor din contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale si care este destinat exclusiv finantarii activitatii Fondului National de Asigurare pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale si constituirii fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare cu aceasta destinatie.
    (3) In sumele prevazute la alin. (2) sunt cuprinse si veniturile privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.
    Art. 3
    (1) Bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2003 si anexele subsidiare la acesta sunt prevazute in anexa nr. II.
    (2) Bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2003 se stabileste la venituri in suma de 18.702,2 miliarde lei, iar la cheltuieli, in suma de 16.516,2 miliarde lei, cu un excedent de 2.186,0 miliarde lei.

    CAP. 2
    Regimul veniturilor

    Art. 4
    (1) Constituirea veniturilor bugetelor asigurarilor sociale de stat si asigurarilor pentru somaj pentru anul 2003 se realizeaza pe baza contributiilor si a altor varsaminte prelevate de la persoanele juridice si fizice.
    (2) Contributiile si celelalte venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetului asigurarilor pentru somaj, de orice natura si provenienta, se incaseaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 5
    Controlul fiscal pentru stabilirea, urmarirea si incasarea debitelor pe anii precedenti, in limita perioadei de prescriptie, se efectueaza, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare, la data operatiunilor supuse controlului.

    CAP. 3
    Regimul si destinatiile cheltuielilor

    Art. 6
    (1) In cadrul cheltuielilor prevazute in bugetul asigurarilor sociale de stat sunt cuprinse si sumele aferente efectuarii etapelor de recorelare a pensiilor, prevazute a se realiza in anul 2003, in conditiile art. 168 alin. (4) si (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 din bugetul asigurarilor sociale de stat se finanteaza integral si cheltuielile de organizare si functionare ale Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, unitate din subordinea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
    Art. 7
    (1) Ordonatorul principal de credite trebuie sa se incadreze in cheltuielile de personal, in numarul maxim de posturi si in structura acestora, prevazute in anexele la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul asigurarilor pentru somaj, prin stabilirea si comunicarea numarului de posturi, salariilor de baza, indemnizatiilor de conducere si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de lege ordonatorilor secundari, iar acestia, ordonatorilor tertiari de credite bugetare.
    (2) Sumele aferente cresterilor salariale ce se vor acorda in anul 2003 in conditiile stabilite prin lege sunt prevazute in bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetul asigurarilor pentru somaj la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale". Aceste sume se vor vira de catre ordonatorul principal de credite de la alineatul "Alte drepturi salariale" la celelalte alineate, pentru reflectarea corespunzatoare a cresterilor salariale aprobate potrivit legii.
    (3) Termenele prevazute la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti, aprobata cu modificari prin Legea nr. 386/2001, cu modificarile ulterioare, se prelungesc pana la data de 31 decembrie 2003.
    (4) Plata premiului anual aferent anului 2003 pentru personalul din institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile de pe langa unele institutii publice finantate integral din venituri proprii, se efectueaza din prevederile bugetare pe anul 2004, incepand cu luna ianuarie 2004.
    (5) Din bugetele pe anul 2003 ale institutiilor publice prevazute la alin. (4) se asigura plata premiului anual aferent anului 2002.
    Art. 8
    (1) Cheltuielile pentru deplasari, detasari, transferari, prevazute in bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2003, nu pot fi majorate, in conditiile legii, prin virari de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.
    (2) In cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virari de credite bugetare de la un alineat la altul, in limita sumelor totale prevazute cu aceasta destinatie.
    Art. 9
    In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul asigurarilor sociale de stat si in bugetul asigurarilor pentru somaj, ordonatorul principal de credite bugetare are urmatoarele obligatii:
    a) va prezenta Ministerului Finantelor Publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii potrivit atributiilor stricte ale acestora, pana la sfarsitul anului;
    b) va asigura ca drepturile stabilite si platile de casa aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la inceputul anului, sa nu depaseasca sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectiva;
    c) va raporta lunar platile de casa aferente cheltuielilor de personal, la datele si in structura stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, care va fi emis in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a legii.
    Art. 10
    Taxele postale percepute de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. pentru prestatiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurari sociale de stat in anul 2003 sunt stabilite in suma de 1.549,1 miliarde lei si nu pot fi majorate prin virari de credite de la alte categorii de cheltuieli.
    Art. 11
    In anul 2003 in bugetul asigurarilor sociale de stat este prevazut un fond de rezerva in suma de 642,4 miliarde lei, ce se constituie in functie de incasarea veniturilor, in conditiile prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 12
    (1) In anul 2003 din bugetul asigurarilor sociale de stat se va suporta diferenta dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihna si contributia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un numar de pana la 445.000 de locuri, din care 380.000 de locuri la tratament balnear si 65.000 de locuri la odihna.
    (2) In anul 2003 se pot acorda gratuit 40.000 de bilete, conform reglementarilor in vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de razboi, persoanelor cu drepturi stabilite in baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanelor cu drepturi stabilite in baza Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile ulterioare, salariatilor care lucreaza in locuri de munca in conditii speciale prevazute la art. 20 lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si categoriilor de asigurati prevazute la art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de catre unitatile de tratament aflate in proprietatea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, neputand depasi tarifele din unitatile similare cu care s-au incheiat contracte de prestari de servicii.
    (4) In cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihna aceluiasi beneficiar.
    (5) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguratilor sistemului public de pensii si pensionarilor de catre casele teritoriale de pensii.
    (6) Biletele de odihna finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat sunt destinate salariatilor din institutiile publice, asigurati in sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, dupa deducerea sumelor incasate de la beneficiari, se recupereaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, de la capitolul "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", titlul "Transferuri", reintregindu-se creditele bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (7) Contravaloarea biletelor de odihna este decontata de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale cu prestatorii de servicii.
    (8) Criteriile, modul de distribuire si contributia individuala sunt cele stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor si criteriilor pe baza carora se acorda bilete de odihna prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (9) Biletele de odihna si tratament balnear, acordate in conditiile prezentului articol, pot fi atribuite si membrilor de familie, sot sau sotie, dupa caz, si copii minori care urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de invatamant preuniversitar, acreditata conform legii, daca insotesc titularii de drept.
    (10) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale poate stabili, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii, numarul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contributia platita de acestia fiind stabilita in mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurari sociale de stat, iar diferenta fiind suportata din bugetele respectivilor ordonatori de credite.
    Art. 13
    Cuantumul fix al indemnizatiei pentru insotitor, in cazul pensionarilor de gradul I de invaliditate, drept ce se acorda potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in anul 2003 la nivelul salariului de baza minim brut pe tara.
    Art. 14
    Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
    a) asiguratului sau pensionarului, la 6.962.000 lei;
    b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 3.481.000 lei.
    Art. 15
    (1) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003 este de 6.962.000 lei. Potrivit prevederilor art. 80 si 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale va stabili valoarea punctului de pensie la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pe baza unui coeficient egal cu 39% care se aplica la valoarea de 5.809.490 lei reprezentand salariul mediu brut estimat pentru trimestrul I al anului 2003.
    (2) Valoarea punctului de pensie, calculata conform prevederilor alin. (1), nu poate fi mai mica decat cea reglementata pentru luna decembrie 2002.
    (3) Actualizarea valorii punctului de pensie se realizeaza in conditiile prevazute la art. 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de posibilitatile financiare, in cursul executiei bugetare, de regula in ultima luna a trimestrului.
    Art. 16
    Pentru centrele de pregatire si perfectionare profesionala din cadrul fundatiilor romano-germane din Arad, Sibiu si Timisoara, stabilite prin Protocolul romano-german semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, in bugetul asigurarilor pentru somaj, la cheltuieli este cuprinsa si suma de 8,2 miliarde lei, reprezentand contributia partii romane la finantarea activitatilor fundatiilor respective, potrivit Intelegerii dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificarii profesionale".
    Art. 17
    (1) Suma totala care poate fi utilizata pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, este de 1.100,0 miliarde lei.
    (2) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat in anul 2003 unui beneficiar de credite, din suma prevazuta la alin. (1), este de 25,0 miliarde lei.

    CAP. 4
    Datoria publica si imprumutul guvernamental

    Art. 18
    In bugetul asigurarilor sociale de stat, pentru rambursarea creditelor externe, plata dobanzilor si comisioanelor la creditele externe contractate de ordonatorul principal de credite s-a prevazut suma de 73,4 miliarde lei, iar pentru plata dobanzii datorate trezoreriei statului s-a prevazut suma de 2.500,0 miliarde lei.
    Art. 19
    In bugetul asigurarilor pentru somaj s-au prevazut 154,7 miliarde lei pentru rambursarea creditelor externe, plata dobanzilor si comisioanelor la creditele externe contractate de ordonatorul principal de credite.

    CAP. 5
    Responsabilitati in aplicarea legii

    Art. 20
    In functie de derularea programelor de imprumut extern, aprobate potrivit legii, Guvernul poate aproba prin hotarare modificari in structura si intre bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, cu incadrarea in nivelul total al intrarilor de credite externe cuprinse in anexele la aceste bugete.
    Art. 21
    (1) In vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale si la organisme financiar-bancare internationale, precum si a rambursarilor de credite externe, a platilor de dobanzi si a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua, inainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, dupa caz, in cursul intregului an.
    (2) Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si intre alineatele articolului de cheltuieli "Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite".

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 22
    In bugetele institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv ale activitatilor de pe langa unele institutii publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu se pot prevedea sume pentru acordarea tichetelor de masa.
    Art. 23
    In anul 2003 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc in baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
    a) pentru conditii normale de munca - 34%;
    b) pentru conditii deosebite de munca - 39%;
    c) pentru conditii speciale de munca - 44% .
    Art. 24
    In anul 2003 cotele de contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj sunt cele prevazute in legislatia in vigoare.
    Art. 25
    Anexele nr. I si II si anexele subsidiare la acestea fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 13 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    ANEXA Nr. I

                     BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

 1. Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2003 - Sinteza             1/04
 2. Sinteza cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri
    de cheltuieli pe anul 2003                                              2/04
 3. Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
    pe anul 2003                                                      3/04/20/01
 4. Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si
    subcapitole pe anul 2003
    (Sumele alocate din bugetul asigurarilor sociale de stat)         3/04/20/02
 5. Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si
    subcapitole pe anul 2003
    (Sumele alocate din credite externe)                              3/04/20/04
 6. Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole
    si alineate pe anul 2003
    (Sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)       3/04/20/07
 7. Cheltuieli cu salariile pe anul 2003
    (Sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)       3/04/20/08
 8. Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza pe
    anii 2002 - 2003
    (Sumele alocate prin bugetul asigurarilor sociale de stat)        3/04/20/09
 9. Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole
    si alineate pe anul 2003
    (Sumele alocate din credite externe)                              3/04/20/16
10. Lista sinteza a cheltuielilor de investitii                       3/04/20/29
11. Fisele obiectivelor de investitii                                 3/04/20/30

    ANEXA 1/04

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                     BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
                               pe anul 2003
                               - SINTEZA -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2003  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|0001 04       |  VENITURI - TOTAL                             |135.822.876.827|
|0002          |I. VENITURI CURENTE                            |135.822.876.827|
|0003          | A. VENITURI FISCALE                           |126.114.487.888|
|0004          |  A1. IMPOZITE DIRECTE                         |126.114.487.888|
|0904          |  CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE         |126.114.487.888|
|     02       |Contributii pentru asigurari sociale datorate  |               |
|              |de angajatori                                  | 86.341.716.842|
|     03       |Contributii pentru asigurari sociale de stat   |               |
|              |datorate de salariati si alte persoane         |               |
|              |asimilate                                      | 34.484.854.759|
|     07       |Contributii pentru asigurari sociale datorate  |               |
|              |de alte persoane asigurate                     |  2.764.759.843|
|     08       |Contributii pentru asigurari sociale datorate  |               |
|              |de persoanele aflate in somaj                  |  2.523.156.444|
|1900 04       | B. VENITURI NEFISCALE                         |  9.708.388.939|
|2204          |  DIVERSE VENITURI                             |  9.708.388.939|
|     13       |Contributii pentru bilete de tratament si      |               |
|              |odihna                                         |    606.429.545|
|     30       |Incasari din alte surse                        |  9.101.959.394|
|5004          |CHELTUIELI - TOTAL                             |133.505.500.098|
|         01   |CHELTUIELI CURENTE                             |132.745.021.628|
|         02   | CHELTUIELI DE PERSONAL                        |    591.504.975|
|         20   | CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              |  4.689.176.603|
|         38   | TRANSFERURI                                   |124.964.340.050|
|         39   |  Transferuri consolidabile                    |    163.700.000|
|         40   |  Transferuri neconsolidabile                  |124.800.640.050|
|         49   | DOBANZI                                       |  2.500.000.000|
|         70   |CHELTUIELI DE CAPITAL                          |    687.054.600|
|         84   |RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI     |               |
|              |COMISIOANE LA CREDITE                          |     73.423.870|
|         85   | Rambursari de credite externe si plati de     |               |
|              | dobanzi si comisioane la credite externe      |               |
|              | contractate de ordonatorii de credite         |     73.423.870|
|            01|  Rambursari de credite externe                |     29.071.380|
|            02|  Plati de dobanzi si comisioane               |     44.352.490|
|5700 04       | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE    |127.674.840.050|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |127.674.840.050|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.714.500.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |124.960.340.050|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    163.700.000|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |124.796.640.050|
|6004          |ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE  |               |
|              |SI INDEMNIZATII                                |127.511.140.050|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |127.511.140.050|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.714.500.000|
|         21   |   Drepturi cu caracter social                 |  2.714.500.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |124.796.640.050|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |124.796.640.050|
|            05|    Pensii de asigurari sociale                |114.751.054.903|
|            09|    Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii    |  9.915.136.647|
|            80|    Alte transferuri                           |    130.448.500|
|6004 22       | Pensii de asigurari sociale                   |114.751.054.903|
|     23       | Indemnizatii pentru incapacitate temporara de |               |
|              | munca din cauza de boala sau accident         |  1.415.873.800|
|     24       | Indemnizatii pentru concedii de maternitate si|               |
|              | ingrijirea copiilor                           |  1.169.780.000|
|     26       | Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese  |               |
|              | si proteze                                    |    240.854.133|
|     27       | Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese |               |
|              | si proteze                                    |  1.600.000.000|
|     28       | Tratament balnear si odihna                   |  2.714.500.000|
|     29       | Concediu platit pentru cresterea copiilor pana|               |
|              | la 2 ani                                      |  5.488.628.714|
|     31       | Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci|               |
|              | repatriati                                    |    130.448.500|
|6104          |ALTE CHELTUIELI SOCIALE                        |    163.700.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    163.700.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    163.700.000|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    163.700.000|
|            17|    Transferuri din bugetul asigurarilor       |               |
|              |    sociale de stat catre bugetul fondului de  |               |
|              |    asigurari sociale de sanatate reprezentand |               |
|              |    contributiile persoanelor aflate in        |               |
|              |    concediu medical sau in concediu medical   |               |
|              |    pentru ingrijirea copilului bolnav in      |               |
|              |    varsta de pana la 7 ani                    |    163.700.000|
|6104 10       | Contributia pentru asigurari sociale de       |               |
|              | sanatate pentru persoanele aflate in concediu |               |
|              | medical sau in concediu medical pentru        |               |
|              | ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana |               |
|              | la 7 ani                                      |    163.700.000|
|7100 04       |   Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                  |  3.330.660.048|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.570.181.578|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    591.504.975|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  1.974.676.603|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |      4.000.000|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |      4.000.000|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    687.054.600|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     73.423.870|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     73.423.870|
|            01|     Rambursari de credite externe             |     29.071.380|
|            02|     Plati de dobanzi si comisioane            |     44.352.490|
|7204          |ALTE ACTIUNI                                   |      4.000.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |      4.000.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |      4.000.000|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |      4.000.000|
|            28|    Executarea silita a creantelor bugetare    |      4.000.000|
|7204 08       | Executarea silita a creantelor bugetare       |      4.000.000|
|7304          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |  3.326.660.048|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.566.181.578|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    591.504.975|
|         10   |   Cheltuieli cu salariile                     |    429.147.583|
|         11   |   Contributii pentru asigurari sociale de stat|    107.286.896|
|         12   |   Contributii pentru asigurarile de somaj     |     15.020.165|
|         13   |   Contributii pentru asigurarile sociale de   |               |
|              |   sanatate                                    |     30.040.331|
|         14   |   Deplasari, detasari, transferari            |     10.010.000|
|            01|   - deplasari, detasari, transferari in tara  |      7.010.000|
|            02|   - deplasari, detasari, transferari in       |               |
|              |     strainatate                               |      3.000.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  1.974.676.603|
|         21   |   Drepturi cu caracter social                 |        460.000|
|         22   |   Hrana                                       |        460.000|
|         23   |   Medicamente si materiale sanitare           |      2.530.000|
|            01|   Medicamente                                 |      1.530.000|
|            02|   Materiale sanitare                          |      1.000.000|
|         24   |   Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie |     73.625.000|
|         25   |   Materiale si prestari de servicii cu        |               |
|              |   caracter functional                         |     45.575.000|
|         26   |   Obiecte de inventar de mica valoare sau     |               |
|              |   scurta durata si echipament                 |      2.700.000|
|         27   |   Reparatii curente                           |     66.000.000|
|         28   |   Reparatii capitale                          |     13.200.000|
|         29   |   Carti si publicatii                         |      1.490.000|
|         30   |   Alte cheltuieli                             |  1.768.636.603|
|            01|   Calificarea, perfectionarea si specializarea|               |
|              |   profesionala a salariatilor                 |        110.000|
|            02|   Protocol                                    |        100.000|
|            03|   Protectia muncii                            |        100.000|
|            04|    Transmiterea drepturilor                   |  1.549.139.241|
|            07|   Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii  |               |
|              |   legale                                      |    219.187.362|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    687.054.600|
|         72   |  Investitii ale institutiilor publice         |    687.054.600|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     73.423.870|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     73.423.870|
|           01 |   Rambursari de credite externe               |     29.071.380|
|           02 |   Plati de dobanzi si comisioane              |     44.352.490|
|7304 03       | Cheltuieli cu transmiterea si plata           |               |
|              | drepturilor                                   |  1.549.139.241|
|     50       | Alte cheltuieli                               |  1.777.520.807|
|8800 04       |   Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE    |               |
|              |   CHELTUIELI                                  |  2.500.000.000|
|8904          |PLATI DE DOBANZI                               |  2.500.000.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.500.000.000|
|         49   |  DOBANZI                                      |  2.500.000.000|
|         51 02|   Dobanda datorata trezoreriei statului       |  2.500.000.000|
|8904 02       | Dobanda datorata trezoreriei statului         |  2.500.000.000|
|9504          |FONDURI DE REZERVA                             |    642.429.447|
|         60   | REZERVE                                       |    642.429.447|
|9504 09       | Fond de rezerva al Casei Nationale de Pensii  |               |
|              | si Alte Drepturi de Asigurari Sociale         |    642.429.447|
|9904          |EXCEDENT/DEFICIT                               |  1.674.947.282|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 2/04

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                                 SINTEZA
       cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli
                              pe anul 2003

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2003  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5000          | TOTAL GENERAL                                 |134.055.284.619|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |132.915.350.098|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    608.276.925|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  4.842.733.123|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |124.964.340.050|
|         49   |  DOBANZI                                      |  2.500.000.000|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |  1.066.510.651|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     73.423.870|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     73.423.870|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     29.071.380|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     44.352.490|
|5004          | CHELTUIELI - TOTAL                            |133.505.500.098|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |132.745.021.628|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    591.504.975|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  4.689.176.603|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |124.964.340.050|
|         49   |  DOBANZI                                      |  2.500.000.000|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    687.054.600|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     73.423.870|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     73.423.870|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     29.071.380|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     44.352.490|
|6004          | ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE |               |
|              | SI INDEMNIZATII                               |127.511.140.050|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |127.511.140.050|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.714.500.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |124.796.640.050|
|6004 22       | Pensii de asigurari sociale                   |114.751.054.903|
|     23       | Indemnizatii pentru incapacitate temporara de |               |
|              | munca din cauza de boala sau accident         |  1.415.873.800|
|     24       | Indemnizatii pentru concedii de maternitate si|               |
|              | ingrijirea copiilor                           |  1.169.780.000|
|     26       | Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese  |               |
|              | si proteze                                    |    240.854.133|
|     27       | Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese |               |
|              | si proteze                                    |  1.600.000.000|
|     28       | Tratament balnear si odihna                   |  2.714.500.000|
|     29       | Concediu platit pentru cresterea copiilor pana|               |
|              | la 2 ani                                      |  5.488.628.714|
|     31       | Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci|               |
|              | repatriati                                    |    130.448.500|
|6104          | ALTE CHELTUIELI SOCIALE                       |    163.700.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    163.700.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    163.700.000|
|6104 10       | Contributia pentru asigurari sociale de       |               |
|              | sanatate pentru persoanele aflate in concediu |               |
|              | medical sau in concediu medical pentru        |               |
|              | ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana |               |
|              | la 7 ani                                      |    163.700.000|
|7204          |ALTE ACTIUNI                                   |      4.000.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |      4.000.000|
|         38   |   TRANSFERURI                                 |      4.000.000|
|7204 08       |  Executarea silita a creantelor bugetare      |      4.000.000|
|7304          | CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI       |  3.326.660.048|
|         01   |  CHELTUIELI CURENTE                           |  2.566.181.578|
|         02   |   CHELTUIELI DE PERSONAL                      |    591.504.975|
|         20   |   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            |  1.974.676.603|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    687.054.600|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     73.423.870|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     73.423.870|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     29.071.380|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     44.352.490|
|7304 03       | Cheltuieli cu transmiterea si plata           |               |
|              | drepturilor                                   |  1.549.139.241|
|     50       | Alte cheltuieli                               |  1.777.520.807|
|8904          |PLATI DE DOBANZI                               |  2.500.000.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.500.000.000|
|         49   |  DOBANZI                                      |  2.500.000.000|
|8904 02       | Dobanda datorata trezoreriei statului         |  2.500.000.000|
|9504          |FONDURI DE REZERVA                             |    642.429.447|
|         60   | REZERVE                                       |    642.429.447|
|9504 09       | Fond de rezerva al Casei Nationale de Pensii  |               |
|              | si Alte Drepturi de Asigurari Sociale         |    642.429.447|
|5014          |CREDITE EXTERNE                                |    549.784.521|
|         01   |  CHELTUIELI CURENTE                           |    170.328.470|
|         02   |   CHELTUIELI DE PERSONAL                      |     16.771.950|
|         20   |   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            |    153.556.520|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    379.456.051|
|7314          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |    549.784.521|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    170.328.470|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     16.771.950|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    153.556.520|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    379.456.051|
|7314 50       | Alte cheltuieli                               |    549.784.521|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/04/20/01

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                                 SINTEZA
       fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
                               pe anul 2003

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2003  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5000          |TOTAL GENERAL                                  |134.055.284.619|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |132.915.350.098|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    608.276.925|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  4.842.733.123|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |124.964.340.050|
|         49   |  DOBANZI                                      |  2.500.000.000|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |  1.066.510.651|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     73.423.870|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     73.423.870|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     29.071.380|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     44.352.490|
|5004          |CHELTUIELI - TOTAL                             |133.505.500.098|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |132.745.021.628|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    591.504.975|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  4.689.176.603|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |124.964.340.050|
|         49   |  DOBANZI                                      |  2.500.000.000|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    687.054.600|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     73.423.870|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     73.423.870|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     29.071.380|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     44.352.490|
|5014          |CREDITE EXTERNE                                |    549.784.521|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    170.328.470|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     16.771.950|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    153.556.520|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    379.456.051|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/04/20/02

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                                    SINTEZA
         bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
                                 pe anul 2003
         (sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2003  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5004          | CHELTUIELI - TOTAL                            |133.505.500.098|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |132.745.021.628|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    591.504.975|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  4.689.176.603|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |124.964.340.050|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    163.700.000|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |124.800.640.050|
|         49   |  DOBANZI                                      |  2.500.000.000|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    687.054.600|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     73.423.870|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     73.423.870|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     29.071.380|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     44.352.490|
|5700 04       |   Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE  |127.674.840.050|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |127.674.840.050|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.714.500.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |124.960.340.050|
|         39   |  Transferuri consolidabile                    |    163.700.000|
|         40   |  Transferuri neconsolidabile                  |124.796.640.050|
|6004          |ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE  |               |
|              |SI INDEMNIZATII                                |127.511.140.050|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |127.511.140.050|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.714.500.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |124.796.640.050|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |124.796.640.050|
|6004 22       | Pensii de asigurari sociale                   |114.751.054.903|
|     23       | Indemnizatii pentru incapacitate temporara de |               |
|              | munca din cauza de boala sau accident         |  1.415.873.800|
|     24       | Indemnizatii pentru concedii de maternitate si|               |
|              | ingrijirea copiilor                           |  1.169.780.000|
|     26       | Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese  |               |
|              | si proteze                                    |    240.854.133|
|     27       | Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese |               |
|              | si proteze                                    |  1.600.000.000|
|     28       | Tratament balnear si odihna                   |  2.714.500.000|
|     29       | Concediu platit pentru cresterea copiilor pana|               |
|              | la 2 ani                                      |  5.488.628.714|
|     31       | Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci|               |
|              | repatriati                                    |    130.448.500|
|6104          |ALTE CHELTUIELI SOCIALE                        |    163.700.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    163.700.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    163.700.000|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    163.700.000|
|6104 10       | Contributia pentru asigurari sociale de       |               |
|              | sanatate pentru persoanele aflate in concediu |               |
|              | medical sau in concediu medical pentru        |               |
|              | ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana |               |
|              | la 7 ani                                      |    163.700.000|
|7100 04       |  Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                   |  3.330.660.048|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.570.181.578|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    591.504.975|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  1.974.676.603|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |      4.000.000|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |      4.000.000|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    687.054.600|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     73.423.870|
|         85   | Rambursari de credite externe si plati de     |               |
|              | dobanzi si comisioane la credite externe      |               |
|              | contractate de ordonatorii de credite         |     73.423.870|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     29.071.380|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     44.352.490|
|7204          |ALTE ACTIUNI                                   |      4.000.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |      4.000.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |      4.000.000|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |      4.000.000|
|7204 08       | Executarea silita a creantelor bugetare       |      4.000.000|
|7304          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |  3.326.660.048|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.566.181.578|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    591.504.975|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  1.974.676.603|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    687.054.600|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     73.423.870|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     73.423.870|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     29.071.380|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     44.352.490|
|7304 03       | Cheltuieli cu transmiterea si plata           |               |
|              | drepturilor                                   |  1.549.139.241|
|     50       | Alte cheltuieli                               |  1.777.520.807|
|8800 04       |  Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE     |               |
|              |  CHELTUIELI                                   |  2.500.000.000|
|8904          |PLATI DE DOBANZI                               |  2.500.000.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.500.000.000|
|         49   |  DOBANZI                                      |  2.500.000.000|
|8904 02       | Dobanda datorata trezoreriei statului         |  2.500.000.000|
|9504          |FONDURI DE REZERVA                             |    642.429.447|
|         60   |  REZERVE                                      |    642.429.447|
|9504 09       | Fond de rezerva al Casei Nationale de Pensii  |               |
|              | si Alte Drepturi de Asigurari Sociale         |    642.429.447|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/04/20/04

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                                   SINTEZA
         bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
                                 pe anul 2003
                      (sumele alocate din credite externe)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2003  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5014          |CREDITE EXTERNE                                |    549.784.521|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    170.328.470|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     16.771.950|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    153.556.520|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    379.456.051|
|7314          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |    549.784.521|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    170.328.470|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     16.771.950|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    153.556.520|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    379.456.051|
|7314 50       | Alte cheltuieli                               |    549.784.521|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/04/20/07

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                                   BUGETUL
     pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
                                 pe anul 2003
         (sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2003  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5004          | CHELTUIELI - TOTAL                            |133.505.500.098|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |132.745.021.628|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    591.504.975|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  4.689.176.603|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |124.964.340.050|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    163.700.000|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |124.800.640.050|
|         49   |  DOBANZI                                      |  2.500.000.000|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    687.054.600|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     73.423.870|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     73.423.870|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     29.071.380|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     44.352.490|
|5700 04       |  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   |127.674.840.050|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |127.674.840.050|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.714.500.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |124.960.340.050|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    163.700.000|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |124.796.640.050|
|6004          |ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE  |               |
|              |SI INDEMNIZATII                                |127.511.140.050|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |127.511.140.050|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  2.714.500.000|
|         21   |   Drepturi cu caracter social                 |  2.714.500.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |124.796.640.050|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |124.796.640.050|
|            05|    Pensii de asigurari sociale                |114.751.054.903|
|            09|    Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii    |  9.915.136.647|
|            80|    Alte transferuri                           |    130.448.500|
|6004 22       | Pensii de asigurari sociale                   |114.751.054.903|
|     23       | Indemnizatii pentru incapacitate temporara de |               |
|              | munca din cauza de boala sau accident         |  1.415.873.800|
|     24       | Indemnizatii pentru concedii de maternitate si|               |
|              | ingrijirea copiilor                           |  1.169.780.000|
|     26       | Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese  |               |
|              | si proteze                                    |    240.854.133|
|     27       | Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese |               |
|              | si proteze                                    |  1.600.000.000|
|     28       | Tratament balnear si odihna                   |  2.714.500.000|
|     29       | Concediu platit pentru cresterea copiilor pana|               |
|              | la 2 ani                                      |  5.488.628.714|
|     31       | Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci|               |
|              | repatriati                                    |    130.448.500|
|6104          |ALTE CHELTUIELI SOCIALE                        |    163.700.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    163.700.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    163.700.000|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    163.700.000|
|            17|    Transferuri din bugetul asigurarilor       |               |
|              |    sociale de stat catre bugetul fondului de  |               |
|              |    asigurari sociale de sanatate reprezentand |               |
|              |    contributiile persoanelor aflate in        |               |
|              |    concediu medical sau in concediu medical   |               |
|              |    pentru ingrijirea copilului bolnav in      |               |
|              |    varsta de pana la 7 ani                    |    163.700.000|
|6104 10       | Contributia pentru asigurari sociale de       |               |
|              | sanatate pentru persoanele aflate in concediu |               |
|              | medical sau in concediu medical pentru        |               |
|              | ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana |               |
|              | la 7 ani                                      |    163.700.000|
|7100 04       |  Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                   |  3.330.660.048|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.570.181.578|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    591.504.975|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  1.974.676.603|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |      4.000.000|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |      4.000.000|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    687.054.600|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     73.423.870|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     73.423.870|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     29.071.380|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     44.352.490|
|7204          |ALTE ACTIUNI                                   |      4.000.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |      4.000.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |      4.000.000|
|         40   |  Transferuri neconsolidabile                  |      4.000.000|
|            28|   Executarea silita a creantelor bugetare     |      4.000.000|
|7204 08       | Executarea silita a creantelor bugetare       |      4.000.000|
|7304          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |  3.326.660.048|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.566.181.578|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    591.504.975|
|         10   |   Cheltuieli cu salariile                     |    429.147.583|
|         11   |   Contributii pentru asigurari sociale de stat|    107.286.896|
|         12   |   Contributii pentru asigurarile de somaj     |     15.020.165|
|         13   |   Contributii pentru asigurarile sociale de   |               |
|              |   sanatate                                    |     30.040.331|
|         14   |   Deplasari, detasari, transferari            |     10.010.000|
|            01|   - deplasari, detasari, transferari in tara  |      7.010.000|
|            02|   - deplasari, detasari, transferari in       |               |
|              | strainatate                                   |      3.000.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |  1.974.676.603|
|         21   |   Drepturi cu caracter social                 |        460.000|
|         22   |   Hrana                                       |        460.000|
|         23   |   Medicamente si materiale sanitare           |      2.530.000|
|            01|   Medicamente                                 |      1.530.000|
|            02|   Materiale sanitare                          |      1.000.000|
|         24   |   Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie |     73.625.000|
|         25   |   Materiale si prestari de servicii cu        |               |
|              |   caracter functional                         |     45.575.000|
|         26   |   Obiecte de inventar de mica valoare sau     |               |
|              |   scurta durata si echipament                 |      2.700.000|
|         27   |   Reparatii curente                           |     66.000.000|
|         28   |   Reparatii capitale                          |     13.200.000|
|         29   |   Carti si publicatii                         |      1.490.000|
|         30   |   Alte cheltuieli                             |  1.768.636.603|
|            01|   Calificarea, perfectionarea si specializarea|               |
|              |   profesionala a salariatilor                 |        110.000|
|            02|   Protocol                                    |        100.000|
|            03|   Protectia muncii                            |        100.000|
|            04|   Transmiterea drepturilor                    |  1.549.139.241|
|            07|   Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii  |               |
|              |   legale                                      |    219.187.362|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    687.054.600|
|         72   |  Investitii ale institutiilor publice         |    687.054.600|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |     73.423.870|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |     73.423.870|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     29.071.380|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     44.352.490|
|7304 03       | Cheltuieli cu transmiterea si plata           |               |
|              | drepturilor                                   |  1.549.139.241|
|     50       | Alte cheltuieli                               |  1.777.520.807|
|8800 04       |  Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE     |               |
|              |  CHELTUIELI                                   |  2.500.000.000|
|8904          |PLATI DE DOBANZI                               |  2.500.000.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.500.000.000|
|         49   |  DOBANZI                                      |  2.500.000.000|
|         51 02|   Dobanda datorata trezoreriei statului       |  2.500.000.000|
|8904 02       | Dobanda datorata trezoreriei statului         |  2.500.000.000|
|9504          |FONDURI DE REZERVA                             |    642.429.447|
|         60   |  REZERVE                                      |    642.429.447|
|9504 09       | Fond de rezerva al Casei Nationale de Pensii  |               |
|              | si Alte Drepturi de Asigurari Sociale         |    642.429.447|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/04/20/08

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                           CHELTUIELI CU SALARIILE
                                 pe anul 2003
           (sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)

                                                              - mii lei -
 ________________________________________________________________________
|       Denumire indicator             |  Cod   |      Program 2003      |
|______________________________________|________|________________________|
| CHELTUIELI - TOTAL                   | 5004   |                        |
| Fond aferent salariilor de baza      | 08001  |          266.693.448   |
| Salarii de merit                     | 08002  |            8.000.000   |
| Indemnizatie de conducere            | 08003  |           22.108.780   |
| Spor de vechime                      | 08004  |           55.441.361   |
| Sporuri pentru conditii de munca     | 08005  |            2.038.000   |
| Alte sporuri                         | 08006  |            9.228.144   |
| Ore suplimentare                     | 08007  |           15.500.000   |
| Fond de premii                       | 08008  |           18.573.850   |
| Indemnizatii platite unor persoane   | 08013  |                        |
| din afara unitatii                   |        |            1.000.000   |
| Alte drepturi salariale              | 08014  |           30.564.000   |
| Cheltuieli cu salariile              | 08015  |          429.147.583   |
| CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE       | 7304   |                        |
| FONDULUI                             |        |                        |
| Fond aferent salariilor de baza      | 08001  |          266.693.448   |
| Salarii de merit                     | 08002  |            8.000.000   |
| Indemnizatie de conducere            | 08003  |           22.108.780   |
| Spor de vechime                      | 08004  |           55.441.361   |
| Sporuri pentru conditii de munca     | 08005  |            2.038.000   |
| Alte sporuri                         | 08006  |            9.228.144   |
| Ore suplimentare                     | 08007  |           15.500.000   |
| Fond de premii                       | 08008  |           18.573.850   |
| Indemnizatii platite unor            | 08013  |                        |
| persoane din afara unitatii          |        |            1.000.000   |
| Alte drepturi salariale              | 08014  |           30.564.000   |
| Cheltuieli cu salariile              | 08015  |          429.147.583   |
|______________________________________|________|________________________|

    ANEXA 3/04/20/09

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

         Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
                            pe anii 2002 - 2003
          (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numar maxim de posturi in anul 2002
    B - Salariu mediu de baza in luna decembrie 2002
    C - Reducerea numarului de posturi in anul 2003
    D - Cresterea numarului de posturi in anul 2003
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                       |  A  |  B   |  C  |  D  | Numar |Diferente|   Fond    |
|                       |     |      |     |     | maxim |2003 fata|  aferent  |
|                       |     |      |     |     |  de   | de 2002 | salariilor|
|                       |     |      |     |     |posturi|         |  de baza  |
|                       |     |      |     |     |in anul|         |  pe 2003  |
|                       |     |      |     |     |  2003 |         |           |
|_______________________|_____|______|_____|_____|_______|_________|___________|
|           1           |  2  |   3  |  4  |  5  |6=2-4+5|  7=6-2  | 8=3x6x12  |
|                       |     |      |     |     |       |         |   luni    |
|_______________________|_____|______|_____|_____|_______|_________|___________|
|TOTAL:                 |4.600|      |  771|1.085| 4.914 |   314   |266.693.448|
|din care:              |     |      |     |     |       |         |           |
|7304 CHELTUIELI DE     |     |      |     |     |       |         |           |
|ADMINISTRARE A FONDULUI|     |      |     |     |       |         |           |
|DE ASIGURARI SOCIALE DE|     |      |     |     |       |         |           |
|STAT                   |4.600|      |  771|1.085| 4.914 |   314   |266.693.448|
|din care:              |     |      |     |     |       |         |           |
|4. Functionari publici |3.898|      |  674|  587| 3.811 |   -87   |212.044.464|
|Consilier A/I/1        |  879| 7.242|  231|     |   648 |  -231   | 56.313.792|
|Consilier A/I/2        |  194| 6.435|    9|     |   185 |    -9   | 14.285.700|
|Consilier A/I/3        |  168| 5.837|   20|     |   148 |   -20   | 10.366.512|
|Expert A/II/1          |   29| 5.143|     |    8|    37 |     8   |  2.283.492|
|Expert A/II/2          |   12| 4.622|     |    4|    16 |     4   |    887.424|
|Expert A/II/3          |    5| 4.622|     |     |     5 |         |    277.320|
|Expert A/III/1         |    3| 4.622|     |    5|     8 |     5   |    443.712|
|Expert A/III/2         |    2| 4.622|     |    1|     3 |     1   |    166.392|
|Expert A/III/3         |    4| 4.622|     |    8|    12 |     8   |    665.568|
|Inspector de           |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate A/II/1    |  128| 5.143|     |   17|   145 |    17   |  8.948.820|
|Inspector de           |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate A/II/2    |  123| 4.622|     |   18|   141 |    18   |  7.820.424|
|Inspector de           |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate A/II/3    |    5| 4.622|     |   18|    23 |    18   |  1.275.672|
|Inspector de           |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate A/III/1   |   11| 4.622|     |   18|    29 |    18   |  1.608.456|
|Inspector de           |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate A/III/2   |   12| 4.622|     |   22|    34 |    22   |  1.885.776|
|Inspector de           |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate A/III/3   |   31| 4.622|     |  209|   240 |   209   | 13.311.360|
|Inspector de           |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate           |     |      |     |     |       |         |           |
|A/-/Debutant           |   23| 2.057|   10|     |    13 |   -10   |    320.892|
|Consilier juridic A/I/1|   53| 7.242|   24|     |    29 |   -24   |  2.520.216|
|Consilier juridic A/I/2|    8| 6.335|     |    1|     9 |     1   |    684.180|
|Consilier juridic A/I/3|   18| 5.737|    2|     |    16 |    -2   |  1.101.504|
|Consilier juridic      |     |      |     |     |       |         |           |
|A/II/1                 |   20| 5.143|     |    7|    27 |     7   |  1.666.332|
|Consilier juridic      |     |      |     |     |       |         |           |
|A/II/2                 |   17| 4.622|     |    2|    19 |     2   |  1.053.816|
|Consilier juridic      |     |      |     |     |       |         |           |
|A/II/3                 |    3| 4.622|    1|     |     2 |    -1   |    110.928|
|Consilier juridic      |     |      |     |     |       |         |           |
|A/III/1                |    2| 4.622|     |    3|     5 |     3   |    277.320|
|Consilier juridic      |     |      |     |     |       |         |           |
|A/III/3                |    9| 4.622|     |   89|    98 |    89   |  5.435.472|
|Consilier juridic      |     |      |     |     |       |         |           |
|A/-/Debutant           |   14| 2.128|   12|     |     2 |   -12   |     51.072|
|Auditor A/I/1          |   25| 7.242|    3|     |    22 |    -3   |  1.911.888|
|Auditor A/I/2          |    5| 6.335|     |     |     5 |         |    380.100|
|Auditor A/I/3          |    6| 5.737|     |    6|    12 |     6   |    826.128|
|Auditor A/II/1         |    5| 5.143|     |    1|     6 |     1   |    370.296|
|Auditor A/III/1        |     | 4.622|     |    1|     1 |     1   |     55.464|
|Auditor A/III/2        |     | 4.622|     |    1|     1 |     1   |     55.464|
|Auditor A/III/3        |     | 4.622|     |    2|     2 |     2   |    110.928|
|Referent de            |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate B/I/1     |   11| 6.335|     |    6|    17 |     6   |  1.292.340|
|Referent de            |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate B/I/2     |   15| 5.143|     |    2|    17 |     2   |  1.049.172|
|Referent de            |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate B/I/3     |   14| 4.622|     |    1|    15 |     1   |    831.960|
|Referent de            |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate B/II/1    |    5| 4.174|     |    6|    11 |     6   |    550.968|
|Referent de            |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate B/II/2    |    5| 4.174|     |    1|     6 |     1   |    300.528|
|Referent de            |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate B/II/3    |    1| 4.174|     |    1|     2 |     1   |    100.176|
|Referent de            |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate B/III/1   |    1| 3.152|    1|     |       |    -1   |           |
|Referent de            |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate B/III/3   |    3| 4.174|     |    3|     6 |     3   |    300.528|
|Referent de            |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate           |     |      |     |     |       |         |           |
|B/-/Debutant           |     | 2.057|     |    1|     1 |     1   |     24.684|
|Inspector C/I/1        |   12| 3.688|     |   14|    26 |    14   |  1.150.656|
|Inspector C/I/2        |    1| 3.208|     |    2|     3 |     2   |    115.488|
|Inspector C/III/3      |     | 2.386|     |    1|     1 |     1   |     28.632|
|Referent C/I/1         |  730| 3.730|     |   31|   761 |    31   | 34.062.360|
|Referent C/I/2         |  508| 3.235|  182|     |   326 |  -182   | 12.655.320|
|Referent C/I/3         |  481| 2.982|  179|     |   302 |  -179   | 10.806.768|
|Referent C/II/1        |  171| 2.611|     |    8|   179 |     8   |  5.608.428|
|Referent C/II/2        |   70| 2.386|     |    4|    74 |     4   |  2.118.768|
|Referent C/II/3        |   11| 2.386|     |    1|    12 |     1   |    343.584|
|Referent C/III/1       |    7| 2.386|     |    2|     9 |     2   |    257.688|
|Referent C/III/2       |     | 2.386|     |    4|     4 |     4   |    114.528|
|Referent C/III/3       |   24| 2.386|     |   58|    82 |    58   |  2.347.824|
|Referent C/-/Debutant  |   13| 2.057|     |     |    13 |         |    320.892|
|Secretar general       |    1|15.896|     |     |     1 |         |    190.752|
|5. Personal cu contract|     |      |     |     |       |         |           |
|de munca               |     |      |     |     |       |         |           |
|a) Personal de         |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate           |  464|      |   80|  436|   820 |   356   | 46.030.368|
|Consilier, expert,     |     |      |     |     |       |         |           |
|inspector de           |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate, revizor  |     |      |     |     |       |         |           |
|contabil; gradul I A   |     | 7.242|     |    2|     2 |     2   |    173.808|
|Consilier, expert,     |     |      |     |     |       |         |           |
|inspector de           |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate, revizor  |     |      |     |     |       |         |           |
|contabil; gradul II    |     | 5.737|     |    1|     1 |     1   |     68.844|
|Referent de            |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate, inspector|     |      |     |     |       |         |           |
|de specialitate,       |     |      |     |     |       |         |           |
|revizor contabil;      |     |      |     |     |       |         |           |
|gradul III             |    1| 5.143|     |     |     1 |         |     61.716|
|Referent de            |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate, inspector|     |      |     |     |       |         |           |
|de specialitate,       |     |      |     |     |       |         |           |
|revizor contabil;      |     |      |     |     |       |         |           |
|gradul IV              |     | 4.622|     |    4|     4 |     4   |    221.856|
|Referent, inspector,   |     |      |     |     |       |         |           |
|revizor contabil;      |     |      |     |     |       |         |           |
|debutant               |    1| 2.057|     |     |     1 |         |     24.684|
|Consilier juridic      |     |      |     |     |       |         |           |
|gradul IV              |     | 4.622|     |    1|     1 |     1   |     55.464|
|Referent IA            |   26| 3.688|     |    1|    27 |     1   |  1.194.912|
|Referent I             |   32| 3.208|     |   11|    43 |    11   |  1.655.328|
|Referent II            |   29| 2.982|     |    7|    36 |     7   |  1.288.224|
|Referent III           |   14| 2.611|     |   11|    25 |    11   |    783.300|
|Referent IV            |     | 2.386|     |   10|    10 |    10   |    286.320|
|Referent debutant      |    1| 2.057|    1|     |       |    -1   |           |
|Auditor-expert         |     | 6.996|     |    1|     1 |     1   |     83.952|
|Auditor-asistent       |     | 4.452|     |    1|     1 |     1   |     53.424|
|Medic primar           |  132| 7.300|     |   16|   148 |    16   | 12.964.800|
|Medic specialist       |   64| 5.200|     |    7|    71 |     7   |  4.430.400|
|Secretar de redactie,  |     |      |     |     |       |         |           |
|tehnoredactor I        |     | 3.812|     |    1|     1 |     1   |     45.744|
|Fiziokinetoterapeut,   |     |      |     |     |       |         |           |
|bioinginer medical     |     | 4.182|     |    1|     1 |     1   |     50.184|
|Asistent medical       |     |      |     |     |       |         |           |
|principal              |   57| 4.040|     |   43|   100 |    43   |  4.848.000|
|Asistent medical       |   18| 3.516|     |   44|    62 |    44   |  2.615.904|
|Sora medicala          |     |      |     |     |       |         |           |
|principala             |   36| 4.084|   35|    4|     5 |   -31   |    245.040|
|Sora medicala          |   39| 3.101|   36|    9|    12 |   -27   |    446.544|
|Biolog, biochimist,    |     |      |     |     |       |         |           |
|chimist, fizician      |     | 3.676|     |    2|     2 |     2   |     88.224|
|Psiholog, logoped,     |     |      |     |     |       |         |           |
|sociolog, profesor     |     |      |     |     |       |         |           |
|C.F.M., kinetoterapeut,|     |      |     |     |       |         |           |
|asistent social;       |     |      |     |     |       |         |           |
|principal              |     | 3.864|     |    3|     3 |     3   |    139.104|
|Profesor C.F.M.,       |     |      |     |     |       |         |           |
|biolog, chimist;       |     | 3.834|     |    1|     1 |     1   |     46.008|
|Infirmiera, agent      |     |      |     |     |       |         |           |
|D.D.D.                 |     | 2.346|     |   17|    17 |    17   |    478.584|
|Brancardier, baies,    |     |      |     |     |       |         |           |
|namolar, spalatoreasa, |     |      |     |     |       |         |           |
|ingrijitoare           |     | 2.092|     |   32|    32 |    32   |    803.328|
|Sofer autosanitara II  |     | 2.788|     |    1|     1 |     1   |     33.456|
|Sofer autosanitara III |     | 2.478|     |    1|     1 |     1   |     29.736|
|Medic primar           |     | 8.255|     |   36|    36 |    36   |  3.566.160|
|Medic specialist       |     | 6.676|     |   16|    16 |    16   |  1.281.792|
|Medic rezident anul I  |   13| 3.136|    8|     |     5 |    -8   |    188.160|
|Farmacist specialist   |     | 5.721|     |    1|     1 |     1   |     68.652|
|Fiziokinetoterapeut    |     |      |     |     |       |         |           |
|specialist, bioinginer |     |      |     |     |       |         |           |
|medical                |     | 4.800|     |    1|     1 |     1   |     57.600|
|Asistent medical       |     |      |     |     |       |         |           |
|principal              |     | 4.384|     |   51|    51 |    51   |  2.683.008|
|Asistent medical       |     | 3.516|     |   25|    25 |    25   |  1.054.800|
|Medic rezident anul    |     |      |     |     |       |         |           |
|IV - V                 |     | 4.816|     |    1|     1 |     1   |     57.792|
|Medic rezident anul III|    1| 4.256|     |   18|    19 |    18   |    970.368|
|Biolog, biochimist,    |     |      |     |     |       |         |           |
|chimist, fizician;     |     |      |     |     |       |         |           |
|principal              |     | 7.130|     |    1|     1 |     1   |     85.560|
|Profesor C.F.M.;       |     |      |     |     |       |         |           |
|principal              |     | 5.037|     |    1|     1 |     1   |     60.444|
|Cercetator stiintific  |     |      |     |     |       |         |           |
|principal gradul II    |     | 6.443|     |    7|     7 |     7   |    541.212|
|Cercetator stiintific  |     |      |     |     |       |         |           |
|principal gradul III   |     | 5.044|     |    7|     7 |     7   |    423.696|
|Cercetator stiintific  |     | 4.946|     |    6|     6 |     6   |    356.112|
|Asistent de cercetare  |     |      |     |     |       |         |           |
|stiintifica            |     | 4.059|     |    8|     8 |     8   |    389.664|
|Asistent I             |     | 3.666|     |    1|     1 |     1   |     43.992|
|Secretar (tehnic) de   |     |      |     |     |       |         |           |
|redactie,              |     |      |     |     |       |         |           |
|documentarist,         |     |      |     |     |       |         |           |
|traducator,            |     |      |     |     |       |         |           |
|caricaturist, desenator|     |      |     |     |       |         |           |
|artistic, corector,    |     |      |     |     |       |         |           |
|tehnoredactor; gradul I|     | 4.416|     |    1|     1 |     1   |     52.992|
|Consilier, expert,     |     |      |     |     |       |         |           |
|inspector de           |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate; gradul I;|     |      |     |     |       |         |           |
|inginer, economist;    |     |      |     |     |       |         |           |
|specialist IA          |     | 5.304|     |    1|     1 |     1   |     63.648|
|Referent de            |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate, inspector|     |      |     |     |       |         |           |
|de specialitate; gradul|     |      |     |     |       |         |           |
|III; economist,        |     |      |     |     |       |         |           |
|referent, inginer;     |     |      |     |     |       |         |           |
|gradul II              |     | 3.946|     |    2|     2 |     2   |     94.704|
|Consilier juridic      |     |      |     |     |       |         |           |
|gradul IA              |     | 5.304|     |    1|     1 |     1   |     63.648|
|Consilier juridic      |     |      |     |     |       |         |           |
|gradul III             |     | 3.648|     |    1|     1 |     1   |     43.776|
|Tehnician, merceolog,  |     |      |     |     |       |         |           |
|contabil, referent; IA |     | 3.282|     |    5|     5 |     5   |    196.920|
|Tehnician, merceolog,  |     |      |     |     |       |         |           |
|contabil, referent; I  |     | 3.050|     |    7|     7 |     7   |    256.200|
|Tehnician, merceolog,  |     |      |     |     |       |         |           |
|contabil, referent; III|     | 2.522|     |    3|     3 |     3   |     90.792|
|Informatician,         |     |      |     |     |       |         |           |
|conductor tehnic; I    |     | 3.383|     |    1|     1 |     1   |     40.596|
|Analist (programator)  |     |      |     |     |       |         |           |
|ajutor I               |     | 3.383|     |    1|     1 |     1   |     40.596|
|Operator, controlor    |     |      |     |     |       |         |           |
|date; I                |     | 3.383|     |    1|     1 |     1   |     40.596|
|5. Personal cu contract|     |      |     |     |       |         |           |
|de munca               |     |      |     |     |       |         |           |
|b) care ocupa functii  |     |      |     |     |       |         |           |
|comune                 |  238|      |   17|   62|   283 |    45   |  8.618.616|
|Secretar-dactilograf,  |     |      |     |     |       |         |           |
|dactilograf; IA        |    1| 3.004|     |     |     1 |         |     36.048|
|Secretar-dactilograf,  |     |      |     |     |       |         |           |
|dactilograf; I         |   26| 2.646|    7|     |    19 |    -7   |    603.288|
|Secretar-dactilograf;  |     |      |     |     |       |         |           |
|dactilograf; II        |    8| 2.415|     |    5|    13 |     5   |    376.740|
|Secretar, secretar-    |     |      |     |     |       |         |           |
|dactilograf; I         |     | 2.546|     |    3|     3 |     3   |     91.656|
|Secretar, secretar-    |     |      |     |     |       |         |           |
|dactilograf; II        |     | 2.320|     |    3|     3 |     3   |     83.520|
|Administrator I        |    3| 2.800|    3|     |       |    -3   |           |
|Casier magaziner; I    |   17| 2.839|     |    7|    24 |     7   |    817.632|
|Casier magaziner; II   |    9| 2.546|     |    1|    10 |     1   |    305.520|
|Functionar arhivar; I  |   23| 2.776|     |    9|    32 |     9   |  1.065.984|
|Functionar arhivar; II |    5| 2.546|    1|     |     4 |    -1   |    122.208|
|Functionar arhivar; III|    4| 2.320|     |    2|     6 |     2   |    167.040|
|Portar, paznic,        |     |      |     |     |       |         |           |
|pompier, ingrijitor,   |     |      |     |     |       |         |           |
|guard, bufetier,       |     |      |     |     |       |         |           |
|manipulant bunuri,     |     |      |     |     |       |         |           |
|curier; I              |   63| 2.187|     |    6|    69 |     6   |  1.810.836|
|Portar, paznic,        |     |      |     |     |       |         |           |
|pompier, ingrijitor,   |     |      |     |     |       |         |           |
|guard, bufetier,       |     |      |     |     |       |         |           |
|manipulant bunuri,     |     |      |     |     |       |         |           |
|curier; II             |    6| 2.025|     |    5|    11 |     5   |    267.300|
|Sofer IA               |    2| 3.656|     |     |     2 |         |     87.744|
|Sofer II               |    2| 3.068|    1|     |     1 |    -1   |     36.816|
|Muncitor calificat I   |    8| 3.068|    5|     |     3 |    -5   |    110.448|
|Muncitor calificat II  |    5| 2.908|     |    2|     7 |     2   |    244.272|
|Muncitor calificat III |   53| 2.710|     |   11|    64 |    11   |  2.081.280|
|Muncitor calificat IV  |    2| 2.546|     |    2|     4 |     2   |    122.208|
|Muncitor calificat V   |     | 2.351|     |    1|     1 |     1   |     28.212|
|Muncitor calificat VI  |     | 2.187|     |    1|     1 |     1   |     26.244|
|Muncitor necalificat   |    1| 2.227|     |    4|     5 |     4   |    133.620|
|_______________________|_____|______|_____|_____|_______|_________|___________|

    ANEXA 3/04/20/16

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                                   BUGETUL
      pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
                                 pe anul 2003
                    (sumele alocate din credite externe)

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Capitol|Subcapitol|Titlu/ |Alineat|       Denumire indicator     |Program 2003|
|       |          |Articol|       |                              |            |
|_______|__________|_______|_______|______________________________|____________|
|5014                              |CREDITE EXTERNE               | 549.784.521|
|                      01          | CHELTUIELI CURENTE           | 170.328.470|
|                      02          |  CHELTUIELI DE PERSONAL      |  16.771.950|
|                      20          |  CHELTUIELI MATERIALE SI     |            |
|                                  |  SERVICII                    | 153.556.520|
|                      70          | CHELTUIELI DE CAPITAL        | 379.456.051|
|7314                              |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE|            |
|                                  |FONDULUI                      | 549.784.521|
|                      01          | CHELTUIELI CURENTE           | 170.328.470|
|                      02          |  CHELTUIELI DE PERSONAL      |  16.771.950|
|                      14          |  Deplasari, detasari,        |            |
|                                  |  transferari                 |  16.771.950|
|                             01   |  - deplasari, detasari,      |            |
|                                  |    transferari in tara       |   5.590.650|
|                             02   |  - deplasari, detasari,      |            |
|                                  |    transferari in strainatate|  11.181.300|
|                      20          |  CHELTUIELI MATERIALE SI     |            |
|                                  |  SERVICII                    | 153.556.520|
|                      30          |  Alte cheltuieli             | 153.556.520|
|                      70          | CHELTUIELI DE CAPITAL        | 379.456.051|
|                      72          |  Investitii ale institutiilor|            |
|                                  |  publice                     | 379.456.051|
|7314        50                    | Alte cheltuieli              | 549.784.521|
|__________________________________|______________________________|____________|

    ANEXA 3/04/20/29

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                             LISTA-SINTEZA*)
                    a cheltuielilor de investitii

    *) obtinuta din centralizarea a 9 fisa(e) ale obiectivelor de investitii

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Credite interne

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
                                     1
================================================================================
   TOTAL          Surse     A      Credite     Fond       Buget        Alte
  din care:      proprii           externe     special    de stat      surse
________________________________________________________________________________
     2             3        4         5          6           7           8
________________________________________________________________________________
TOTAL
 4.800.978.694 42.240.249       594.785.031 31.577.658 30.475.068 4.101.900.688

- cheltuieli pana la 31/12/2001
   550.017.287  1.060.049        63.583.500             1.013.199   484.360.539

- cheltuieli in 2002 (program)
   589.076.917 10.744.408        59.868.040             8.187.400   510.277.069

- program 2003
 1.107.470.437 15.692.586       379.456.051 15.798.586  9.468.614   687.054.600

- estimari 2004
   905.261.833 14.743.206        61.950.400 15.779.072 11.805.855   800.983.300

- estimari 2005
   806.957.152                   17.313.240                         789.643.912

- estimari 2006
   842.195.068                   12.613.800                         829.581.268

A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total
   363.867.735 42.240.249                   31.577.658 30.475.068   259.574.760

- cheltuieli pana la 31/12/2001
    44.718.050  1.060.049                               1.013.199    42.644.802

- cheltuieli in 2002 (program)
    60.735.889 10.744.408                               8.187.400    41.804.081

- program 2003
   191.616.333 15.692.586                   15.798.586  9.468.614   150.656.547

- estimari 2004
    66.797.463 14.743.206                   15.779.072 11.805.855    24.469.330

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total
 4.437.110.959                  594.785.031                       3.842.325.928

- cheltuieli pana la 31/12/2001
   505.299.237                   63.583.500                         441.715.737

- cheltuieli in 2002 (program)
   528.341.028                   59.868.040                         468.472.988

- program 2003
   915.854.104                  379.456.051                         536.398.053

- estimari 2004
   838.464.370                   61.950.400                         776.513.970

- estimari 2005
   806.957.152                   17.313.240                         789.643.912

- estimari 2006
   842.195.068                   12.613.800                         829.581.268

CAP. 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI - Total
 4.800.978.694 42.240.249       594.785.031 31.577.658 30.475.068 4.101.900.688

- cheltuieli pana la 31/12/2001
   550.017.287  1.060.049        63.583.500             1.013.199   484.360.539

- cheltuieli in 2002 (program)
   589.076.917 10.744.408        59.868.040             8.187.400   510.277.069

- program 2003
 1.107.470.437 15.692.586       379.456.051 15.798.586  9.468.614   687.054.600

- estimari 2004
   905.261.833 14.743.206        61.950.400 15.779.072 11.805.855   800.983.300

- estimari 2005
   806.957.152                   17.313.240                         789.643.912

- estimari 2006
   842.195.068                   12.613.800                         829.581.268

A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total
   363.867.735 42.240.249                   31.577.658 30.475.068   259.574.760

- cheltuieli pana la 31/12/2001
    44.718.050  1.060.049                               1.013.199    42.644.802

- cheltuieli in 2002 (program)
    60.735.889 10.744.408                               8.187.400    41.804.081

- program 2003
   191.616.333 15.692.586                   15.798.586  9.468.614   150.656.547

- estimari 2004
    66.797.463 14.743.206                   15.779.072 11.805.855    24.469.330

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total
 4.437.110.959                  594.785.031                       3.842.325.928

- cheltuieli pana la 31/12/2001
   505.299.237                   63.583.500                         441.715.737

- cheltuieli in 2002 (program)
   528.341.028                   59.868.040                         468.472.988

- program 2003
   915.854.104                  379.456.051                         536.398.053

- estimari 2004
   838.464.370                   61.950.400                         776.513.970

- estimari 2005
   806.957.152                   17.313.240                         789.643.912

- estimari 2006
   842.195.068                   12.613.800                         829.581.268
________________________________________________________________________________
    Alte surse = cofinantare din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
    Surse proprii = cofinantare din venituri proprii ale Inspectiei Muncii
    Fond special = Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

    ANEXA 3/04/20/30

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     20.73.04.0013

                                 FISA

    Obiectivului de investitii: SEDIUL D.M.S.S. BACAU

    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
  1.  Date geografice:
  1.1 Judet/Sector                                    BACAU
  1.2 Municipiu/Oras/Comuna                           BACAU
  1.3 Amplasament                                     STR. IONITA
                                                      SANDU STURZA
                                                      NR. 63 A
  2.  Date de promovare a studiului de fezabilitate
  2.1 Numarul si data Acordului MFP                   2076/14.10.1996
  2.2 Numarul si data aprobarii H.G./Ordin/Decizie
      aprobare a studiului de fezabilitate            ORDIN MINISTRU
                                                      NR. 463/1997
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
   APROBATI SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE
   A FINANTARII
   1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
      (in preturi luna/anul 4/1996   )                   4.156.300
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)              5200 MP
                                                     175 SALARIATI
                                                     1800 PERS./ZI
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)                 24
   4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul 12/2000   )       75.772.553
   5. Durata de realizare contractata (numar luni)              24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Data inceperii investitiei (luna/an)                 12/2001
   2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)           12/2004
   3. Valoarea decontata pana in 2002 (in mii lei)      23.309.775
      din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2001           1.934.975
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2002           21.374.800

                                                      Anexa nr. 3/04/20/30
                                                      (Cod 20.73.04.0013)

   4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) la
      data de 31.12.2002                                61.381.174
      esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2003                                 31.962.798
      4.2. ESTIMARE 2004                                29.418.376
      4.3. ESTIMARE 2005
      4.4. ESTIMARE 2006
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
   SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE
   DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de            TOTAL                     din care:
finantare                    ___________________________________________________
si costuri de                CHELTUIELI CHELTUIELI   PROGRAM    ESTIMARE   A B C
functionare                  pana la    (preliminat) 2003       2004
                             31.12.2001 2002
                             (C3.1)     (C3.2)       (C4.1)     (C4.2)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de 84.690.949  1.934.975   21.374.800 31.962.798 29.418.376
finantare a
investitiei
    din care:
1.1 Surse proprii 17.873.051    550.077    4.187.400  6.840.042  6.295.532
1.2 Credite
    interne
1.3 Credite
    externe
1.4 Fond special  16.388.770                          8.534.064  7.854.706
1.5 Buget de
    stat          13.895.957    440.000    4.187.400  4.826.382  4.442.175
1.6 Alte surse    36.533.171    944.898   13.000.000 11.762.310 10.825.963
________________________________________________________________________________
2. Proiectia
cost. de
functionare si de
intretinere dupa
PIF (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = cofinantare din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
    Surse proprii = cofinantare din venituri proprii ale Inspectiei Muncii
    Fond special = Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - ESTIMARE 2005 (C4.3)
    B - ESTIMARE 2006 (C4.4)
    C - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)

    ANEXA 3/04/20/30

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     20.73.04.0018

                                 FISA

    Obiectivului de investitii: SEDIUL D.M.S.S. TELEORMAN

    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
  1.  Date geografice:
  1.1 Judet/Sector                                    TELEORMAN
  1.2 Municipiu/Oras/Comuna
  1.3 Amplasament                                     STR. DUNARII NR. 1
  2.  Date de promovare a studiului de fezabilitate
  2.1 Numarul si data Acordului MFP                   1996/18.11.1997
  2.2 Numarul si data aprobarii H.G./Ordin/Decizie
      aprobare a studiului de fezabilitate            ORDIN MINISTRU
                                                      NR. 115/2001
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII
   1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
      (in preturi luna/anul 6/1997   )                  15.816.000
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)              5085 MP
                                                     209 SALARIATI
                                                     1750 PERS./ZI
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)                 24
   4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei)
      (in preturi luna/anul 12/2000   )                 90.731.084
   5. Durata de realizare contractata (numar luni)              24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Data inceperii investitiei (luna/an)                 10/2001
   2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)            9/2004
   3. Valoarea decontata pana in 2002 (in mii lei)      29.495.595
      din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2001           2.103.075
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2002           27.392.520

                                                      Anexa nr. 3/04/20/30
                                                      (Cod 20.73.04.0018)

   4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) la
      data de 31.12.2002                                72.436.912
      esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2003                                 35.057.825
      4.2. ESTIMARE 2004                                37.379.087
      4.3. ESTIMARE 2005
      4.4. ESTIMARE 2006
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
   SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE
   DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de            TOTAL                     din care:
finantare                    ___________________________________________________
si costuri de                CHELTUIELI CHELTUIELI   PROGRAM    ESTIMARE   A B C
functionare                  pana la    (preliminat) 2003       2004
                             31.12.2001 2002
                             (C3.1)     (C3.2)       (C4.1)     (C4.2)
________________________________________________________________________________
1. Total surse   101.932.507  2.103.075   27.392.520 35.057.825 37.379.087
de finantare
a investitiei
    din care:
1.1 Surse
    proprii       24.367.198    509.972    6.557.008  8.852.544  8.447.674
1.2 Credite
    interne
1.3 Credite
    externe
1.4 Fond special  15.188.888                          7.264.522  7.924.366
1.5 Buget de
    stat          16.579.111    573.199    4.000.000  4.642.232  7.363.680
1.6 Alte surse    45.797.310  1.019.904   16.835.512 14.298.527 13.643.367
________________________________________________________________________________
2. Proiectia
cost. de
functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = cofinantare din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
    Surse proprii = cofinantare din venituri proprii ale Inspectiei Muncii
    Fond special = Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - ESTIMARE 2005 (C4.3)
    B - ESTIMARE 2006 (C4.4)
    C - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)

    ANEXA 3/04/20/30

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     20.73.04.0027

                                 FISA

    Obiectivului de investitii: AMENAJARE HALA CU P + 1 CA SEDIU PENTRU CASA
                                NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE
                                ASIGURARE SOCIALA

    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
  1.  Date geografice:
  1.1 Judet/Sector                                    BUCURESTI
  1.2 Municipiu/Oras/Comuna
  1.3 Amplasament                                     B-DUL LACUL TEI 17,
                                                      SECT. 2
  2.  Date de promovare a studiului de fezabilitate
  2.1 Numarul si data Acordului MFP
  2.2 Numarul si data aprobarii H.G./Ordin/Decizie
      aprobare a studiului de fezabilitate            ORDIN MINISTRU
                                                      NR. 560/2001,
                                                      HOT. ACHIZ. NR. 1196/2001
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII
   1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
      (in preturi luna/anul 6/2001   )                 121.606.979
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)           4640,91 MP
                                                     983,21 MP CURTE
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)                 12
   4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei)
      (in preturi luna/anul 9/2002   )                 151.000.000
   5. Durata de realizare contractata (numar luni)              12
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Data inceperii investitiei (luna/an)                 12/2002
   2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)           12/2003
   3. Valoarea decontata pana in 2002 (in mii lei)      42.180.000
      din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2001          40.680.000
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2002            1.500.000

   4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) la
      data de 31.12.2002                                90.095.710
      esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2003                                 90.095.710
      4.2. ESTIMARE 2004                                90.095.710
      4.3. ESTIMARE 2005
      4.4. ESTIMARE 2006
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
   SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE
   DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de            TOTAL                     din care:
finantare                    ___________________________________________________
si costuri de                CHELTUIELI CHELTUIELI   PROGRAM    ESTIMARE   A B C
functionare                  pana la    (preliminat) 2003       2004
                             31.12.2001 2002
                             (C3.1)     (C3.2)       (C4.1)     (C4.2)
________________________________________________________________________________
1. Total surse   132.275.710 40.680.000    1.500.000 90.095.710
de finantare
a investitiei
    din care:
1.1 Surse
    proprii
1.2 Credite
    interne
1.3 Credite
    externe
1.4 Fond special
1.5 Buget de
    stat
1.6 Alte surse   132.275.710 40.680.000    1.500.000 90.095.710
________________________________________________________________________________
2. Proiectia
cost. de
functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = cofinantare din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
    Surse proprii = cofinantare din venituri proprii ale Inspectiei Muncii
    Fond special = Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - ESTIMARE 2005 (C4.3)
    B - ESTIMARE 2006 (C4.4)
    C - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)

    ANEXA 3/04/20/30

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     20.73.04.0028

                                 FISA

    Obiectivului de investitii: AMENAJARE SEDIU CASA JUDETEANA DE PENSII BIHOR

    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
  1.  Date geografice:
  1.1 Judet/Sector                                    BIHOR
  1.2 Municipiu/Oras/Comuna                           ORADEA
  1.3 Amplasament                                     STR. DUNARII NR. 6
  2.  Date de promovare a studiului de fezabilitate
  2.1 Numarul si data Acordului MFP
  2.2 Numarul si data aprobarii H.G./Ordin/Decizie
      aprobare a studiului de fezabilitate            HOTARAREA GUVERNULUI
                                                      NR. 548/2002
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII
   1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
      (in preturi luna/anul 6/2002   )                  39.968.569
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)              2370 MP
                                                     126 SALARIATI
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)                 12
   4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul 6/2002   )        39.968.569
   5. Durata de realizare contractata (numar luni)              12
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Data inceperii investitiei (luna/an)                 12/2002
   2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)           12/2003
   3. Valoarea decontata pana in 2002 (in mii lei)      10.468.569
      din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2001
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2002           10.468.569

                                                      Anexa nr. 3/04/20/30
                                                      (Cod 20.73.04.0028)

   4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) la
      data de 31.12.2002                                34.500.000
      esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2003                                 34.500.000
      4.2. ESTIMARE 2004                                34.500.000
      4.3. ESTIMARE 2005
      4.4. ESTIMARE 2006
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
   SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE
   DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de            TOTAL                     din care:
finantare                    ___________________________________________________
si costuri de                CHELTUIELI CHELTUIELI   PROGRAM    ESTIMARE   A B C
functionare                  pana la    (preliminat) 2003       2004
                             31.12.2001 2002
                             (C3.1)     (C3.2)       (C4.1)     (C4.2)
________________________________________________________________________________
1. Total surse    44.968.569              10.468.569 34.500.000
de finantare
a investitiei
    din care:
1.1 Surse proprii
1.2 Credite
    interne
1.3 Credite
    externe
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse    44.968.569              10.468.569 34.500.000
________________________________________________________________________________
2. Proiectia
cost. de
functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = cofinantare din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
    Surse proprii = cofinantare din venituri proprii ale Inspectiei Muncii
    Fond special = Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - ESTIMARE 2005 (C4.3)
    B - ESTIMARE 2006 (C4.4)
    C - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)

    ANEXA 3/04/20/30

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     20.73.04.0026.a

                                 FISA

    Obiectivului de investitii: ACHIZITII DE IMOBILE

    Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
  1.  Date geografice:
  1.1 Judet/Sector                                    BUCURESTI
  1.2 Municipiu/Oras/Comuna                           BUCURESTI
  1.3 Amplasament                                     STR. LATINA NR. 8
                                                      SECTOR 2
  2.  Date de promovare a studiului de fezabilitate
  2.1 Numarul si data Acordului MFP
  2.2 Numarul si data aprobarii H.G./Ordin/Decizie
      aprobare a studiului de fezabilitate
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII
   1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
      (in preturi luna/anul          )
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
   4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul         )
   5. Durata de realizare contractata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Data inceperii investitiei (luna/an)
   2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)
   3. Valoarea decontata pana in 2002 (in mii lei)     681.314.065
      din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2001         348.562.237
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2002          332.751.828

                                                      Anexa nr. 3/04/20/30
                                                      (Cod 20.73.04.0026.a)

   4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) la
      data de 31.12.2002                             2.047.306.030
      esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2003                                254.444.919
      4.2. ESTIMARE 2004                               566.787.362
      4.3. ESTIMARE 2005                               594.898.207
      4.4. ESTIMARE 2006                               631.175.542
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
   SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE
   DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
       Surse de finantare si costuri de functionare                TOTAL
================================================================================
                               din care:
________________________________________________________________________________
 CHELTUIELI  CHELTUIELI    PROGRAM      ESTIMARE     ESTIMARE     ESTIMARE    A
 pana la     (preliminat)  2003         2004         2005         2006
 31.12.2001  2002
 (C3.1)      (C3.2)        (C4.1)       (C4.2)       (C4.3)       (C4.4)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare a investitiei din care:             2.728.620.095
348.562.237   332.751.828  254.444.919  566.787.362  594.898.207  631.175.542

1.1 Surse proprii
1.2 Credite interne
1.3 Credite externe
1.4 Fond special
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse                                                  2.728.620.095
348.562.237   332.751.828  254.444.919  566.787.362  594.898.207  631.175.542
________________________________________________________________________________
2. Proiectia
cost. de
functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = cofinantare din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
    Surse proprii = cofinantare din venituri proprii ale Inspectiei Muncii
    Fond special = Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)

    ANEXA 3/04/20/30

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     20.73.04.0026.b

                                 FISA

    Obiectivului de investitii: DOTARI INDEPENDENTE

    Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
  1.  Date geografice:
  1.1 Judet/Sector                                    BUCURESTI
  1.2 Municipiu/Oras/Comuna                           BUCURESTI
  1.3 Amplasament                                     STR. LATINA NR. 8
                                                      SECTOR 2
  2.  Date de promovare a studiului de fezabilitate
  2.1 Numarul si data Acordului MFP
  2.2 Numarul si data aprobarii H.G./Ordin/Decizie
      aprobare a studiului de fezabilitate
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII
   1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
      (in preturi luna/anul   )
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
   4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul   )
   5. Durata de realizare contractata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Data inceperii investitiei (luna/an)
   2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)
   3. Valoarea decontata pana in 2002 (in mii lei)     170.307.319
      din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2001          75.570.000
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2002           94.737.319

                                                      Anexa nr. 3/04/20/30
                                                      (Cod 20.73.04.0026.b)

   4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) la
      data de 31.12.2002                               228.000.000
      esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2003                                 50.000.000
      4.2. ESTIMARE 2004                                54.000.000
      4.3. ESTIMARE 2005                                59.000.000
      4.4. ESTIMARE 2006                                65.000.000
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
   SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE
   DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
       Surse de finantare si costuri de functionare                TOTAL
================================================================================
                               din care:
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI   CHELTUIELI    PROGRAM      ESTIMARE     ESTIMARE     ESTIMARE    A
pana la      (preliminat)  2003         2004         2005         2006
31.12.2001   2002
(C3.1)       (C3.2)        (C4.1)       (C4.2)       (C4.3)       (C4.4)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare a investitiei                            398.307.319
75.570.000    94.737.319   50.000.000   54.000.000   59.000.000   65.000.000

    din care:
1.1 Surse proprii

1.2 Credite interne

1.3 Credite externe

1.4 Fond special

1.5 Buget de stat

1.6 Alte surse                                                       398.307.319
75.570.000    94.737.319   50.000.000   54.000.000   59.000.000   65.000.000
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF
   (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = cofinantare din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
    Surse proprii = cofinantare din venituri proprii ale Inspectiei Muncii
    Fond special = Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)

    ANEXA 3/04/20/30

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     20.73.04.0026.c

                                 FISA

    Obiectivului de investitii: CHELTUIELI DE PROIECTARE PENTRU ELABORARE S.P.F. SI S.F.

    Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
  1.  Date geografice:
  1.1 Judet/Sector                                    SECTOR 2
  1.2 Municipiu/Oras/Comuna                           BUCURESTI
  1.3 Amplasament                                     STR. LATINA NR. 8
                                                      SECTOR 2
  2.  Date de promovare a studiului de fezabilitate
  2.1 Numarul si data Acordului MFP
  2.2 Numarul si data aprobarii H.G./Ordin/Decizie
      aprobare a studiului de fezabilitate
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII
   1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
      (in preturi luna/anul   )
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
   4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul   )
   5. Durata de realizare contractata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Data inceperii investitiei (luna/an)
   2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)
   3. Valoarea decontata pana in 2002 (in mii lei)       2.000.001
      din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2001
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2002            2.000.001

                                                      Anexa nr. 3/04/20/30
                                                      (Cod 20.73.04.0026.c)

   4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) la
      data de 31.12.2002                                37.500.000
      esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2003                                  9.500.000
      4.2. ESTIMARE 2004                                 9.000.000
      4.3. ESTIMARE 2005                                 9.000.000
      4.4. ESTIMARE 2006                                10.000.000
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
   SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE
   DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de         TOTAL                               din care:
finantare si              ______________________________________________________
costuri de                A     B     PROGRAM   ESTIMARE  ESTIMARE  ESTIMARE   C
functionare                           2003      2004      2005      2006
                                      (C4.1)    (C4.2)    (C4.3)    (C4.4)
________________________________________________________________________________
1. Total surse 39.500.001   2.000.001 9.500.000 9.000.000 9.000.000 10.000.000
de finantare a
investitiei
    din care:
1.1 Surse
    proprii
1.2 Credite
    interne
1.3 Credite
    externe
1.4 Fond
    special
1.5 Buget de
    stat
1.6 Alte surse 39.500.001   2.000.001 9.500.000 9.000.000 9.000.000 10.000.000
________________________________________________________________________________
2. Proiectia
cost. de
functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = cofinantare din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
    Surse proprii = cofinantare din venituri proprii ale Inspectiei Muncii
    Fond special = Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - CHELTUIELI pana la 31.12.2001 (C3.1)
    B - CHELTUIELI (preliminat) 2002 (C3.2)
    C - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)

    ANEXA 3/04/20/30

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     20.73.04.0026.d

                                 FISA

    Obiectivului de investitii: CHELTUIELI PRIVIND CONSOLIDARILE

    Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
  1.  Date geografice:
  1.1 Judet/Sector                                    SECTOR 2
  1.2 Municipiu/Oras/Comuna                           BUCURESTI
  1.3 Amplasament                                     STR. LATINA NR. 8
                                                      SECTOR 2
  2.  Date de promovare a studiului de fezabilitate
  2.1 Numarul si data Acordului MFP
  2.2 Numarul si data aprobarii H.G./Ordin/Decizie
      aprobare a studiului de fezabilitate
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII
   1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
      (in preturi luna/anul   )
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
   4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul   )
   5. Durata de realizare contractata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Data inceperii investitiei (luna/an)
   2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)
   3. Valoarea decontata pana in 2002 (in mii lei)
      din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2001
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2002

                                                       Anexa nr. 3/04/20/30
                                                       (Cod 20.73.04.0026.d)

   4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) la
      data de 31.12.2002                               450.000.000
      esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2003                                120.000.000
      4.2. ESTIMARE 2004                               130.000.000
      4.3. ESTIMARE 2005                                80.000.000
      4.4. ESTIMARE 2006                               120.000.000
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
   SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE
   DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de           TOTAL                            din care:
finantare si                ____________________________________________________
costuri de                  A B PROGRAM     ESTIMARE    ESTIMARE   ESTIMARE    C
functionare                     2003        2004        2005       2006
                                (C4.1)      (C4.2)      (C4.3)     (C4.4)
________________________________________________________________________________
1. Total surse  450.000.000     120.000.000 130.000.000 80.000.000 120.000.000
de finantare a
investitiei
    din care:
1.1 Surse
    proprii
1.2 Credite
    interne
1.3 Credite
    externe
1.4 Fond
    special
1.5 Buget de
    stat
1.6 Alte surse  450.000.000     120.000.000 130.000.000 80.000.000 120.000.000
________________________________________________________________________________
2. Proiectia
cost. de
functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = cofinantare din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
    Surse proprii = cofinantare din venituri proprii ale Inspectiei Muncii
    Fond special = Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - CHELTUIELI pana la 31.12.2001 (C3.1)
    B - CHELTUIELI (preliminat) 2002 (C3.2)
    C - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)

    ANEXA 3/04/20/30

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     20.73.04.0026.e

                                 FISA

    Obiectivului de investitii: ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR

    Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
  1.  Date geografice:
  1.1 Judet/Sector                                    SECTOR 2
  1.2 Municipiu/Oras/Comuna                           BUCURESTI
  1.3 Amplasament                                     STR. LATINA NR. 8
                                                      SECTOR 2
  2.  Date de promovare a studiului de fezabilitate
  2.1 Numarul si data Acordului MFP
  2.2 Numarul si data aprobarii H.G./Ordin/Decizie
      aprobare a studiului de fezabilitate
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII
   1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
      (in preturi luna/anul   )
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
   4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul   )
   5. Durata de realizare contractata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Data inceperii investitiei (luna/an)
   2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)
   3. Valoarea decontata pana in 2002 (in mii lei)     180.018.880
      din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2001          81.167.000
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2002           98.851.880

                                                       Anexa nr. 3/04/20/30
                                                       (Cod 20.73.04.0026.e)

   4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) la
      data de 31.12.2002                               640.664.664
      esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2003                                481.909.185
      4.2. ESTIMARE 2004                                78.677.008
      4.3. ESTIMARE 2005                                64.058.945
      4.4. ESTIMARE 2006                                16.019.526
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
   SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE
   DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
       Surse de finantare si costuri de functionare                TOTAL
================================================================================
                               din care:
________________________________________________________________________________
CHELTUIELI   CHELTUIELI    PROGRAM      ESTIMARE     ESTIMARE     ESTIMARE    A
pana la      (preliminat)  2003         2004         2005         2006
31.12.2001   2002
(C3.1)       (C3.2)        (C4.1)       (C4.2)       (C4.3)       (C4.4)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare a investitiei                            820.683.544
81.167.000    98.851.880   481.909.185  78.677.008   64.058.945   16.019.526

    din care:
1.1 Surse proprii

1.2 Credite interne

1.3 Credite externe                                                  594.785.031
63.583.500    59.868.040   379.456.051  61.950.400   17.313.240   12.613.800

1.4 Fond special

1.5 Buget de stat

1.6 Alte surse                                                       225.898.513
17.583.500    38.983.840  102.453.134   16.726.608   46.745.705    3.405.726
________________________________________________________________________________
2. Proiectia cost. de functionare si de intretinere dupa PIF
   (preliminari)
________________________________________________________________________________
    Alte surse = cofinantare din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
    Surse proprii = cofinantare din venituri proprii ale Inspectiei Muncii
    Fond special = Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)

    ANEXA Nr. II

    BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

    1. Bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2003               1/06
       - sinteza -
    2. Sinteza cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole,       2/06
       titluri de cheltuieli pe anul 2003
    3. Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri         3/06/20/01
       de cheltuieli pe anul 2003
    4. Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli      3/06/20/02
       si subcapitole pe anul 2003 (sumele alocate din bugetul
       asigurarilor pentru somaj)
    5. Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli      3/06/20/04
       si subcapitole pe anul 2003 (sumele alocate din
       credite externe)
    6. Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,  3/06/20/07
       articole si alineate pe anul 2003 (sumele alocate din
       bugetul asigurarilor pentru somaj)
    7. Cheltuieli cu salariile pe anii 2002 - 2003               3/06/20/08
       (sumele alocate de la bugetul asigurarilor pentru somaj)
    8. Numarul maxim de posturi si fondul aferent                3/06/20/09
       salariilor de baza pe anii 2002 - 2003 (sumele alocate
       prin bugetul asigurarilor pentru somaj)
    9. Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,  3/06/20/16
       articole si alineate pe anul 2003 (sumele alocate din
       credite externe)
   10. Lista-sinteza a cheltuielilor de investitii               3/06/20/29
   11. Fisele obiectivelor de investitii                         3/06/20/30

    ANEXA 1/06

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                       BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
                                pe anul 2003
                                - SINTEZA -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2003  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|0001 06       |  VENITURI - TOTAL                             | 18.702.183.126|
|0002          | I. VENITURI CURENTE                           | 17.946.902.051|
|0003          | A. VENITURI FISCALE                           | 15.517.831.559|
|0004          |  A1. IMPOZITE DIRECTE                         | 15.517.831.559|
|1006          |  CONTRIBUTII LA BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU   |               |
|              |  SOMAJ                                        | 15.517.831.559|
|     01       | Contributii ale angajatorilor si ale          |               |
|              | persoanelor juridice asimilate angajatorului  | 12.550.259.577|
|     02       | Contributii individuale                       |  2.907.834.482|
|     03       | Contributii datorate de persoanele care       |               |
|              | incheie contract de asigurare pentru somaj    |     59.737.500|
|1900 06       | B. VENITURI NEFISCALE                         |  2.429.070.492|
|2206          |  DIVERSE VENITURI                             |  2.429.070.492|
|     30       | Incasari din alte surse                       |  2.429.070.492|
|4000 06       |  VII. DONATII SI SPONSORIZARI                 |    405.281.075|
|4006          |  DONATII SI SPONSORIZARI                      |    405.281.075|
|     01       | Donatii                                       |    405.281.075|
|4200 06       |  VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR|               |
|              |  ACORDATE                                     |    350.000.000|
|4206          |  INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR      |               |
|              |  ACORDATE                                     |    350.000.000|
|     06       |  Incasari din rambursarea imprumuturilor      |               |
|              |  acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de|               |
|              |  intreprinderi mici si mijlocii               |    350.000.000|
|4700          |  X. SUME DE LA FONDUL DE REDISTRIBUIRE        |    926.189.370|
|4806          |  RESURSE PENTRU FINANTAREA PLATILOR           |               |
|              |  COMPENSATORII SI A SERVICIILOR DE            |               |
|              |  PRECONCEDIERE COLECTIVA                      |    926.189.370|
|     01       | Cota din contributii de la agentii economici  |    520.908.295|
|     02       | Alte surse financiare                         |    405.281.075|
|5006          | CHELTUIELI - TOTAL                            | 16.516.222.738|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 15.122.682.021|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    348.224.084|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    584.909.991|
|         38   | TRANSFERURI                                   | 14.189.547.946|
|         39   |  Transferuri consolidabile                    |  3.617.451.550|
|         40   |  Transferuri neconsolidabile                  | 10.572.096.396|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    134.393.547|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.104.472.520|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    154.674.650|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    154.674.650|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     55.161.080|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     99.513.570|
|5700 06       |  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   | 13.651.820.731|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 13.621.820.731|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     16.479.188|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    142.905.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 13.462.436.543|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |  2.992.391.700|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 | 10.470.044.843|
|         70   |  CHELTUIELI DE CAPITAL                        |     30.000.000|
|5706          |INVATAMANT                                     |    197.645.429|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    167.645.429|
|         02   | CHELTUIELI DE PERSONAL                        |     16.479.188|
|         10   |  Cheltuieli cu salariile                      |     13.494.763|
|         11   |  Contributii pentru asigurari sociale de stat |      1.530.752|
|         12   |  Contributii pentru asigurarile de somaj      |        209.040|
|         13   |  Contributii pentru asigurarile sociale de    |               |
|              |  sanatate                                     |        944.633|
|         14   | Deplasari, detasari, transferari              |        300.000|
|            01| - deplasari, detasari, transferari in tara    |        300.000|
|         20   | CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              |    142.905.000|
|         21   | Drepturi cu caracter social                   |     12.100.000|
|         24   | Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie   |     12.100.000|
|         25   | Materiale si prestari de servicii cu caracter |               |
|              | functional                                    |    100.000.000|
|         26   | Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta|               |
|              | durata si echipament                          |      3.630.000|
|         27   | Reparatii curente                             |      2.420.000|
|         28   | Reparatii capitale                            |     11.000.000|
|         29   | Carti si publicatii                           |        605.000|
|         30   | Alte cheltuieli                               |      1.050.000|
|         38   |TRANSFERURI                                    |      8.261.241|
|         40   | Transferuri neconsolidabile                   |      8.261.241|
|            09|  Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii      |      8.261.241|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |     30.000.000|
|         72   |  Investitii ale institutiilor publice         |     30.000.000|
|5706 20       | Centre de calificare si recalificare          |     56.570.000|
|     50       | Alte institutii si actiuni de invatamant      |    141.075.429|
|6006          |ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE  |               |
|              |SI INDEMNIZATII                                | 10.461.783.602|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 10.461.783.602|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 10.461.783.602|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 | 10.461.783.602|
|            07|   Indemnizatia de somaj                       |  6.341.983.421|
|            09|   Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii     |  3.202.014.261|
|            15|   Plati compensatorii                         |    917.785.920|
|6006 32       | Plati pentru stimularea mobilitatii fortei de |               |
|              | munca                                         |    112.500.000|
|     33       | Indemnizatii de somaj                         |  6.341.983.421|
|     34       | Alocatii de sprijin                           |    186.735.794|
|     35       | Indemnizatii de somaj pentru absolventi       |    514.900.000|
|     39       | Plati pentru stimularea angajatorilor care    |               |
|              | incadreaza absolventi                         |    495.000.000|
|     40       | Plati compensatorii                           |    917.785.920|
|     46       | Plati pentru stimularea angajatorilor care    |               |
|              | incadreaza someri apartinand unor categorii   |               |
|              | defavorizate                                  |  1.521.628.467|
|     49       | Plati pentru stimularea somerilor care se     |               |
|              | angajeaza inainte de expirarea perioadei de   |               |
|              | somaj                                         |    371.250.000|
|6106          |ALTE CHELTUIELI SOCIALE                        |  2.992.391.700|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.992.391.700|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |  2.992.391.700|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |  2.992.391.700|
|            22|    Transferuri din bugetul asigurarilor pentru|               |
|              |    somaj catre bugetul asigurarilor sociale de|               |
|              |    stat                                       |  2.523.156.444|
|            26|    Transferuri din bugetul asigurarilor pentru|               |
|              |    somaj catre bugetul asigurarilor sociale de|               |
|              |    sanatate                                   |    469.235.256|
|6106 11       | Contributia pentru asigurari sociale de stat  |               |
|              | pentru someri                                 |  2.523.156.444|
|     12       | Contributia pentru asigurari sociale de       |               |
|              | sanatate pentru someri                        |    469.235.256|
|7100 06       |   Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                  |  1.759.929.487|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  1.500.861.290|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    331.744.896|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    442.004.991|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    727.111.403|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    625.059.850|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |    102.051.553|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    104.393.547|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    154.674.650|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    154.674.650|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     55.161.080|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     99.513.570|
|7206          |ALTE ACTIUNI                                   |    819.666.773|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    819.666.773|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |     92.555.370|
|         30   |   Alte cheltuieli                             |     92.555.370|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    727.111.403|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    625.059.850|
|            27|   Transferuri din bugetul asigurarilor pentru |               |
|              |   somaj catre bugetele locale pentru          |               |
|              |   finantarea programelor pentru ocuparea      |               |
|              |   temporara a fortei de munca                 |    625.059.850|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |    102.051.553|
|            11|    Contributii si cotizatii la organisme      |               |
|              |    internationale                             |      6.600.000|
|            28|    Executarea silita a creantelor bugetare    |      4.400.000|
|            65|    Plati pentru stimularea crearii de locuri  |               |
|              |    de munca                                   |     91.051.553|
|7206 08       | Executarea silita a creantelor bugetare       |      4.400.000|
|     09       | Programe pentru ocuparea temporara a fortei de|               |
|              | munca                                         |    625.059.850|
|     18       | Masuri active pentru combaterea somajului     |     91.051.553|
|     21       | Servicii de preconcediere colectiva           |      8.403.450|
|     50       | Alte cheltuieli                               |     90.751.920|
|7306          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |    940.262.714|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    681.194.517|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    331.744.896|
|         10   |   Cheltuieli cu salariile                     |    243.938.860|
|         11   |   Contributii pentru asigurari sociale de stat|     56.353.988|
|         12   |   Contributii pentru asigurarile de somaj     |      7.876.328|
|         13   |   Contributii pentru asigurarile sociale de   |               |
|              |   sanatate                                    |     17.075.720|
|         14   |   Deplasari, detasari, transferari            |      6.500.000|
|            01|   - deplasari, detasari, transferari in tara  |      6.000.000|
|            02|   - deplasari, detasari, transferari in       |               |
|              |     strainatate                               |        500.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    349.449.621|
|         24   |   Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie |     97.000.000|
|         25   |   Materiale si prestari de servicii cu        |               |
|              |   caracter functional                         |     24.000.000|
|         26   |   Obiecte de inventar de mica valoare sau     |               |
|              |   scurta durata si echipament                 |      4.840.000|
|         27   |   Reparatii curente                           |     10.000.000|
|         28   |   Reparatii capitale                          |     10.000.000|
|         29   |   Carti si publicatii                         |      1.100.000|
|         30   |   Alte cheltuieli                             |    202.509.621|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    104.393.547|
|         72   |  Investitii ale institutiilor publice         |    104.393.547|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    154.674.650|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    154.674.650|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     55.161.080|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     99.513.570|
|7306 03       | Cheltuieli cu transmiterea si plata           |               |
|              | drepturilor                                   |    158.481.432|
|     50       | Alte cheltuieli                               |    781.781.282|
|8600 06       |  Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE          |  1.104.472.520|
|8606          |IMPRUMUTURI                                    |  1.104.472.520|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.104.472.520|
|         80 03|   Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru |               |
|              |   somaj                                       |  1.104.472.520|
|8606 04       | Imprumuturi acordate pentru infiintarea si    |               |
|              | dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii |  1.100.000.000|
|     13       | Imprumuturi acordate de agentiile             |               |
|              | guvernamentale si administrate prin agentii de|               |
|              | credit                                        |      4.472.520|
|9906          |EXCEDENT/DEFICIT                               |  2.185.960.388|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 2/06

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                                   SINTEZA
      cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli
                                 pe anul 2003

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2003  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5000          |TOTAL GENERAL                                  | 17.244.870.788|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 15.482.347.171|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    357.541.834|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    935.257.391|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 14.189.547.946|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    317.021.447|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.290.827.520|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    154.674.650|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    154.674.650|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     55.161.080|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     99.513.570|
|5006          | CHELTUIELI - TOTAL                            | 16.516.222.738|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 15.122.682.021|
|         02   |   CHELTUIELI DE PERSONAL                      |    348.224.084|
|         20   |   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            |    584.909.991|
|         38   |   TRANSFERURI                                 | 14.189.547.946|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    134.393.547|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.104.472.520|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    154.674.650|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    154.674.650|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     55.161.080|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     99.513.570|
|5706          |INVATAMANT                                     |    197.645.429|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    167.645.429|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     16.479.188|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    142.905.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |      8.261.241|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |     30.000.000|
|5706 20       | Centre de calificare si recalificare          |     56.570.000|
|     50       | Alte institutii si actiuni de invatamant      |    141.075.429|
|6006          |ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE  |               |
|              |SI INDEMNIZATII                                | 10.461.783.602|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 10.461.783.602|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 10.461.783.602|
|6006 32       | Plati pentru stimularea mobilitatii fortei de |               |
|              | munca                                         |    112.500.000|
|     33       | Indemnizatii de somaj                         |  6.341.983.421|
|     34       | Alocatii de sprijin                           |    186.735.794|
|     35       | Indemnizatii de somaj pentru absolventi       |    514.900.000|
|     39       | Plati pentru stimularea angajatorilor care    |               |
|              | incadreaza absolventi                         |    495.000.000|
|     40       | Plati compensatorii                           |    917.785.920|
|     46       | Plati pentru stimularea angajatorilor care    |               |
|              | incadreaza someri apartinand unor categorii   |               |
|              | defavorizate                                  |  1.521.628.467|
|     49       | Plati pentru stimularea somerilor care se     |               |
|              | angajeaza inainte de expirarea perioadei de   |               |
|              | somaj                                         |    371.250.000|
|6106          |ALTE CHELTUIELI SOCIALE                        |  2.992.391.700|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.992.391.700|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |  2.992.391.700|
|6106 11       | Contributia pentru asigurari sociale de stat  |               |
|              | pentru someri                                 |  2.523.156.444|
|     12       | Contributia pentru asigurari sociale de       |               |
|              | sanatate pentru someri                        |    469.235.256|
|7206          |ALTE ACTIUNI                                   |    819.666.773|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    819.666.773|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |     92.555.370|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    727.111.403|
|7206 08       | Executarea silita a creantelor bugetare       |      4.400.000|
|     09       | Programe pentru ocuparea temporara a fortei de|               |
|              | munca                                         |    625.059.850|
|     18       | Masuri active pentru combaterea somajului     |     91.051.553|
|     21       | Servicii de preconcediere colectiva           |      8.403.450|
|     50       | Alte cheltuieli                               |     90.751.920|
|7306          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |    940.262.714|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    681.194.517|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    331.744.896|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    349.449.621|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    104.393.547|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    154.674.650|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    154.674.650|
|            01|  Rambursari de credite externe                |     55.161.080|
|            02|  Plati de dobanzi si comisioane               |     99.513.570|
|7306 03       | Cheltuieli cu transmiterea si plata           |               |
|              | drepturilor                                   |    158.481.432|
|     50       | Alte cheltuieli                               |    781.781.282|
|8606          |IMPRUMUTURI                                    |  1.104.472.520|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.104.472.520|
|8606 04       | Imprumuturi acordate pentru infiintarea si    |               |
|              | dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii |  1.100.000.000|
|     13       | Imprumuturi acordate de agentiile             |               |
|              | guvernamentale si administrate prin agentii de|               |
|              | credit                                        |      4.472.520|
|5014          | CREDITE EXTERNE                               |    728.648.050|
|         01   |  CHELTUIELI CURENTE                           |    359.665.150|
|         02   |   CHELTUIELI DE PERSONAL                      |      9.317.750|
|         20   |   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            |    350.347.400|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    182.627.900|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |    186.355.000|
|7214          |ALTE ACTIUNI                                   |    186.355.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    186.355.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    186.355.000|
|7214 18       | Masuri active pentru combaterea somajului     |    186.355.000|
|7314          | CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI       |    355.938.050|
|         01   |  CHELTUIELI CURENTE                           |    173.310.150|
|         02   |   CHELTUIELI DE PERSONAL                      |      9.317.750|
|         20   |   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            |    163.992.400|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    182.627.900|
|7314 50       | Alte cheltuieli                               |    355.938.050|
|8614          |IMPRUMUTURI ACORDATE                           |    186.355.000|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |    186.355.000|
|8614 13       | Imprumuturi acordate de agentiile             |               |
|              | guvernamentale si administrate prin agentii de|               |
|              | credit                                        |    186.355.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/06/20/01

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                                   SINTEZA
              fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
                                 pe anul 2003

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2003  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5000          |TOTAL GENERAL                                  | 17.244.870.788|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 15.482.347.171|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    357.541.834|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    935.257.391|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 14.189.547.946|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    317.021.447|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.290.827.520|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    154.674.650|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    154.674.650|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     55.161.080|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     99.513.570|
|5006          | CHELTUIELI - TOTAL                            | 16.516.222.738|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 15.122.682.021|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    348.224.084|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    584.909.991|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 14.189.547.946|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    134.393.547|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.104.472.520|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    154.674.650|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    154.674.650|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     55.161.080|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     99.513.570|
|5014          |CREDITE EXTERNE                                |    728.648.050|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    359.665.150|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |      9.317.750|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    350.347.400|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    182.627.900|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |    186.355.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/06/20/02

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                                   SINTEZA
          bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
                                 pe anul 2003
             (sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2003  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5006          | CHELTUIELI - TOTAL                            | 16.516.222.738|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 15.122.682.021|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    348.224.084|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    584.909.991|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 14.189.547.946|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |  3.617.451.550|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 | 10.572.096.396|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    134.393.547|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.104.472.520|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    154.674.650|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    154.674.650|
|            01|   Rambursari de credite externe               |     55.161.080|
|            02|   Plati de dobanzi si comisioane              |     99.513.570|
|5700 06       |  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   | 13.651.820.731|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 13.621.820.731|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     16.479.188|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    142.905.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 13.462.436.543|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |  2.992.391.700|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 | 10.470.044.843|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |     30.000.000|
|5706          |INVATAMANT                                     |    197.645.429|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    167.645.429|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     16.479.188|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    142.905.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |      8.261.241|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |      8.261.241|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |     30.000.000|
|5706 20       | Centre de calificare si recalificare          |     56.570.000|
|     50       | Alte institutii si actiuni de invatamant      |    141.075.429|
|6006          | ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE |               |
|              | SI INDEMNIZATII                               | 10.461.783.602|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 10.461.783.602|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 10.461.783.602|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 | 10.461.783.602|
|6006 32       | Plati pentru stimularea mobilitatii fortei de |               |
|              | munca                                         |    112.500.000|
|     33       | Indemnizatii de somaj                         |  6.341.983.421|
|     34       | Alocatii de sprijin                           |    186.735.794|
|     35       | Indemnizatii de somaj pentru absolventi       |    514.900.000|
|     39       | Plati pentru stimularea angajatorilor care    |               |
|              | incadreaza absolventi                         |    495.000.000|
|     40       | Plati compensatorii                           |    917.785.920|
|     46       | Plati pentru stimularea angajatorilor care    |               |
|              | incadreaza someri apartinand unor categorii   |               |
|              | defavorizate                                  |  1.521.628.467|
|     49       | Plati pentru stimularea somerilor care se     |               |
|              | angajeaza inainte de expirarea perioadei de   |               |
|              | somaj                                         |    371.250.000|
|6106          | ALTE CHELTUIELI SOCIALE                       |  2.992.391.700|
|         01   |  CHELTUIELI CURENTE                           |  2.992.391.700|
|         38   |   TRANSFERURI                                 |  2.992.391.700|
|         39   |    Transferuri consolidabile                  |  2.992.391.700|
|6106 11       | Contributia pentru asigurari sociale de stat  |               |
|              | pentru someri                                 |  2.523.156.444|
|     12       | Contributia pentru asigurari sociale de       |               |
|              | sanatate pentru someri                        |    469.235.256|
|7100 06       |   Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                  |  1.759.929.487|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  1.500.861.290|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    331.744.896|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    442.004.991|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    727.111.403|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    625.059.850|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |    102.051.553|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    104.393.547|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    154.674.650|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    154.674.650|
|            01|    Rambursari de credite externe              |     55.161.080|
|            02|    Plati de dobanzi si comisioane             |     99.513.570|
|7206          |ALTE ACTIUNI                                   |    819.666.773|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    819.666.773|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |     92.555.370|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    727.111.403|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    625.059.850|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |    102.051.553|
|7206 08       | Executarea silita a creantelor bugetare       |      4.400.000|
|     09       | Programe pentru ocuparea temporara a fortei de|               |
|              | munca                                         |    625.059.850|
|     18       | Masuri active pentru combaterea somajului     |     91.051.553|
|     21       | Servicii de preconcediere colectiva           |      8.403.450|
|     50       | Alte cheltuieli                               |     90.751.920|
|7306          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |    940.262.714|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    681.194.517|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    331.744.896|
|         20   |   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            |    349.449.621|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    104.393.547|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    154.674.650|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    154.674.650|
|            01|    Rambursari de credite externe              |     55.161.080|
|            02|    Plati de dobanzi si comisioane             |     99.513.570|
|7306 03       | Cheltuieli cu transmiterea si plata           |               |
|              | drepturilor                                   |    158.481.432|
|     50       | Alte cheltuieli                               |    781.781.282|
|8600 06       |  Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE          |  1.104.472.520|
|8606          |IMPRUMUTURI                                    |  1.104.472.520|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.104.472.520|
|8606 04       |  Imprumuturi acordate pentru infiintarea si   |               |
|              |  dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii|  1.100.000.000|
|     13       |  Imprumuturi acordate de agentiile            |               |
|              |  guvernamentale si administrate prin agentii  |               |
|              |  de credit                                    |      4.472.520|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/06/20/04

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                                   SINTEZA
    bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole pe anul 2003
                    (sumele alocate din credite externe)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2003  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5014          |CREDITE EXTERNE                                |    728.648.050|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    359.665.150|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |      9.317.750|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    350.347.400|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    182.627.900|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |    186.355.000|
|7214          |ALTE ACTIUNI                                   |    186.355.000|
|         00   | CHELTUIELI CURENTE                            |    186.355.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    186.355.000|
|7214 18       | Masuri active pentru combaterea somajului     |    186.355.000|
|7314          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |    355.938.050|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    173.310.150|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |      9.317.750|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    163.992.400|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    182.627.900|
|7314 50       | Alte cheltuieli                               |    355.938.050|
|8614          |IMPRUMUTURI ACORDATE                           |    186.355.000|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |    186.355.000|
|8614 13       |  Imprumuturi acordate de agentiile            |               |
|              |  guvernamentale si administrate prin agentii  |               |
|              |  de credit                                    |    186.355.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/06/20/07

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                                   BUGETUL
    pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
                                pe anul 2003
          (sumele alocate de la bugetul asigurarilor pentru somaj)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2003  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5006          |CHELTUIELI - TOTAL                             | 16.516.222.738|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 15.122.682.021|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    348.224.084|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    584.909.991|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 14.189.547.946|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |  3.617.451.550|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 | 10.572.096.396|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    134.393.547|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.104.472.520|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    154.674.650|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    154.674.650|
|            01|    Rambursari de credite externe              |     55.161.080|
|            02|    Plati de dobanzi si comisioane             |     99.513.570|
|5700 06       |  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE   | 13.651.820.731|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 13.651.820.731|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     16.479.188|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    142.905.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 13.462.436.543|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |  2.992.391.700|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 | 10.470.044.843|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |     30.000.000|
|5706          |INVATAMANT                                     |    197.645.429|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    167.645.429|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |     16.479.188|
|         10   |   Cheltuieli cu salariile                     |     13.494.763|
|         11   |   Contributii pentru asigurari sociale de stat|      1.530.752|
|         12   |   Contributii pentru asigurarile de somaj     |        209.040|
|         13   |   Contributii pentru asigurarile sociale de   |               |
|              |   sanatate                                    |        944.633|
|         14   |   Deplasari, detasari, transferari            |        300.000|
|            01|    - deplasari, detasari, transferari in tara |        300.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    142.905.000|
|         21   |   Drepturi cu caracter social                 |     12.100.000|
|         24   |   Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie |     12.100.000|
|         25   |   Materiale si prestari de servicii cu        |               |
|              |   caracter functional                         |    100.000.000|
|         26   |   Obiecte de inventar de mica valoare sau     |               |
|              |   scurta durata si echipament                 |      3.630.000|
|         27   |   Reparatii curente                           |      2.420.000|
|         28   |   Reparatii capitale                          |     11.000.000|
|         29   |   Carti si publicatii                         |        605.000|
|         30   |   Alte cheltuieli                             |      1.050.000|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |      8.261.241|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |      8.261.241|
|            09|    Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii    |      8.261.241|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |     30.000.000|
|         72   |   Investitii ale institutiilor publice        |     30.000.000|
|5706 20       | Centre de calificare si recalificare          |     56.570.000|
|     50       | Alte institutii si actiuni de invatamant      |    141.075.429|
|6006          |ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE  |               |
|              |SI INDEMNIZATII                                | 10.461.783.602|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            | 10.461.783.602|
|         38   |  TRANSFERURI                                  | 10.461.783.602|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 | 10.461.783.602|
|            07|    Indemnizatia de somaj                      |  6.341.983.421|
|            09|    Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii    |  3.202.014.261|
|            15|    Plati compensatorii                        |    917.785.920|
|6006 32       | Plati pentru stimularea mobilitatii fortei de |               |
|              | munca                                         |    112.500.000|
|     33       | Indemnizatii de somaj                         |  6.341.983.421|
|     34       | Alocatii de sprijin                           |    186.735.794|
|     35       | Indemnizatii de somaj pentru absolventi       |    514.900.000|
|     39       | Plati pentru stimularea angajatorilor care    |               |
|              | incadreaza absolventi                         |    495.000.000|
|     40       | Plati compensatorii                           |    917.785.920|
|     46       | Plati pentru stimularea angajatorilor care    |               |
|              | incadreaza someri apartinand unor categorii   |               |
|              | defavorizate                                  |  1.521.628.467|
|     49       | Plati pentru stimularea somerilor care se     |               |
|              | angajeaza inainte de expirarea perioadei de   |               |
|              | somaj                                         |    371.250.000|
|6106          |ALTE CHELTUIELI SOCIALE                        |  2.992.391.700|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  2.992.391.700|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |  2.992.391.700|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |  2.992.391.700|
|            22|    Transferuri din bugetul asigurarilor pentru|               |
|              |    somaj catre bugetul asigurarilor sociale de|               |
|              |    stat                                       |  2.523.156.444|
|            26|    Transferuri din bugetul asigurarilor pentru|               |
|              |    somaj catre bugetul asigurarilor sociale de|               |
|              |    sanatate                                   |    469.235.256|
|6106 11       | Contributia pentru asigurari sociale de stat  |               |
|              | pentru someri                                 |  2.523.156.444|
|     12       | Contributia pentru asigurari sociale de       |               |
|              | sanatate pentru someri                        |    469.235.256|
|7100 06       |  Partea a VI-a ALTE ACTIUNI                   |  1.759.929.487|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |  1.500.861.290|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    331.744.896|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    442.004.991|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    727.111.403|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    625.059.850|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |    102.051.553|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    104.393.547|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    154.674.650|
|         85   |  Rambursari de credite externe si plati de    |               |
|              |  dobanzi si comisioane la credite externe     |               |
|              |  contractate de ordonatorii de credite        |    154.674.650|
|            01|    Rambursari de credite externe              |     55.161.080|
|            02|    Plati de dobanzi si comisioane             |     99.513.570|
|7206          |ALTE ACTIUNI                                   |    819.666.773|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    819.666.773|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |     92.555.370|
|         30   |   Alte cheltuieli                             |     92.555.370|
|         38   |  TRANSFERURI                                  |    727.111.403|
|         39   |   Transferuri consolidabile                   |    625.059.850|
|            27|   Transferuri din bugetul asigurarilor pentru |               |
|              |   somaj catre bugetele locale pentru          |               |
|              |   finantarea programelor pentru ocuparea      |               |
|              |   temporara a fortei de munca                 |    625.059.850|
|         40   |   Transferuri neconsolidabile                 |    102.051.553|
|            11|    Contributii si cotizatii la organisme      |               |
|              |    internationale                             |      6.600.000|
|            28|    Executarea silita a creantelor bugetare    |      4.400.000|
|            65|    Plati pentru stimularea crearii de locuri  |               |
|              |    de munca                                   |     91.051.553|
|7206 08       | Executarea silita a creantelor bugetare       |      4.400.000|
|     09       | Programe pentru ocuparea temporara a fortei de|               |
|              | munca                                         |    625.059.850|
|     18       | Masuri active pentru combaterea somajului     |     91.051.553|
|     21       | Servicii de preconcediere colectiva           |      8.403.450|
|     50       | Alte cheltuieli                               |     90.751.920|
|7306          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |    940.262.714|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    681.194.517|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |    331.744.896|
|         10   |   Cheltuieli cu salariile                     |    243.938.860|
|         11   |   Contributii pentru asigurari sociale de stat|     56.353.988|
|         12   |   Contributii pentru asigurarile de somaj     |      7.876.328|
|         13   |   Contributii pentru asigurarile sociale de   |               |
|              |   sanatate                                    |     17.075.720|
|         14   |   Deplasari, detasari, transferari            |      6.500.000|
|            01|    - deplasari, detasari, transferari in tara |      6.000.000|
|            02|    - deplasari, detasari, transferari in      |               |
|              |    strainatate                                |        500.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    349.449.621|
|         24   |   Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie |     97.000.000|
|         25   |   Materiale si prestari de servicii cu        |               |
|              |   caracter functional                         |     24.000.000|
|         26   |   Obiecte de inventar de mica valoare sau     |               |
|              |   scurta durata si echipament                 |      4.840.000|
|         27   |   Reparatii curente                           |     10.000.000|
|         28   |   Reparatii capitale                          |     10.000.000|
|         29   |   Carti si publicatii                         |      1.100.000|
|         30   |   Alte cheltuieli                             |    202.509.621|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    104.393.547|
|         72   |   Investitii ale institutiilor publice        |    104.393.547|
|         84   | RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI    |               |
|              | COMISIOANE LA CREDITE                         |    154.674.650|
|         85   |   Rambursari de credite externe si plati de   |               |
|              |   dobanzi si comisioane la credite externe    |               |
|              |   contractate de ordonatorii de credite       |    154.674.650|
|            01|    Rambursari de credite externe              |     55.161.080|
|            02|    Plati de dobanzi si comisioane             |     99.513.570|
|7306 03       | Cheltuieli cu transmiterea si plata           |               |
|              | drepturilor                                   |    158.481.432|
|     50       | Alte cheltuieli                               |    781.781.282|
|8600 06       |  Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE          |  1.104.472.520|
|8606          |IMPRUMUTURI                                    |  1.104.472.520|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |  1.104.472.520|
|         80 03|   Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru |               |
|              |   somaj                                       |  1.104.472.520|
|8606 04       |  Imprumuturi acordate pentru infiintarea si   |               |
|              |  dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii|  1.100.000.000|
|     13       |  Imprumuturi acordate de agentiile            |               |
|              |  guvernamentale si administrate prin agentii  |               |
|              |  de credit                                    |      4.472.520|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/06/20/08

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                             CHELTUIELI CU SALARIILE
                               pe anii 2002 - 2003
           (sumele alocate de la bugetul asigurarilor pentru somaj)

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|      Denumire indicator        |  Cod  |     2002    |     2003    |    %    |
|                                |       |   Program   |  Propuneri  |2003/2002|
|________________________________|_______|_____________|_____________|_________|
|              A                 |   B   |       1     |       2     | 3 = 2/1 |
|________________________________|_______|_____________|_____________|_________|
|CHELTUIELI - TOTAL              | 5006  |             |             |         |
|Fond aferent salariilor de baza | 08001 |  149.026.186|  159.076.872|   106,74|
|Salarii de merit                | 08002 |    4.300.000|    4.855.000|   112,91|
|Indemnizatie de conducere       | 08003 |    5.800.000|   13.879.716|   239,31|
|Spor de vechime                 | 08004 |   14.850.034|   31.152.513|   209,78|
|Sporuri pentru conditii de munca| 08005 |       61.500|             |         |
|Alte sporuri                    | 08006 |       61.500|       85.000|   138,21|
|Ore suplimentare                | 08007 |      130.000|      700.000|   538,46|
|Fond de premii                  | 08008 |   12.127.890|   14.877.322|   122,67|
|Fond pentru conventii civile    | 08012 |    6.900.000|    8.122.200|   117,71|
|Indemnizatii platite unor       | 08013 |             |             |         |
|persoane din afara unitatii     |       |      600.000|    5.200.000|   866,67|
|Alte drepturi salariale         | 08014 |   19.000.000|   19.485.000|   102,55|
|Cheltuieli cu salariile         | 08015 |  212.857.110|  257.433.623|   120,94|
|INVATAMANT                      | 5706  |             |             |         |
|Fond aferent salariilor de baza | 08001 |             |    4.500.000|         |
|Salarii de merit                | 08002 |             |      125.000|         |
|Indemnizatie de conducere       | 08003 |             |      200.246|         |
|Spor de vechime                 | 08004 |             |      461.000|         |
|Fond de premii                  | 08008 |             |      201.317|         |
|Fond pentru conventii civile    | 08012 |    6.300.000|    7.522.200|   119,40|
|Alte drepturi salariale         | 08014 |             |      485.000|         |
|Cheltuieli cu salariile         | 08015 |    6.300.000|   13.494.763|   214,20|
|CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE  | 7306  |             |             |         |
|FONDULUI                        |       |             |             |         |
|Fond aferent salariilor de baza | 08001 |  149.026.186|  154.576.872|   103,72|
|Salarii de merit                | 08002 |    4.300.000|    4.730.000|   110,00|
|Indemnizatie de conducere       | 08003 |    5.800.000|   13.679.470|   235,85|
|Spor de vechime                 | 08004 |   14.850.034|   30.691.513|   206,68|
|Sporuri pentru conditii de munca| 08005 |       61.500|             |         |
|Alte sporuri                    | 08006 |       61.500|       85.000|   138,21|
|Ore suplimentare                | 08007 |      130.000|      700.000|   538,46|
|Fond de premii                  | 08008 |   12.127.890|   14.676.005|   121,01|
|Fond pentru conventii civile    | 08012 |      600.000|      600.000|   100,00|
|Indemnizatii platite unor       | 08013 |             |             |         |
|persoane din afara unitatii     |       |      600.000|    5.200.000|   866,67|
|Alte drepturi salariale         | 08014 |   19.000.000|   19.000.000|   100,00|
|Cheltuieli cu salariile         | 08015 |  206.557.110|  243.938.860|   118,10|
|________________________________|_______|_____________|_____________|_________|

    ANEXA 3/06/20/09

    Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

         Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
                            pe anii 2002 - 2003
           (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numar maxim de posturi in anul 2002
    B - Salariu mediu de baza in luna decembrie 2002
    C - Reducerea numarului de posturi in anul 2003
    D - Cresterea numarului de posturi in anul 2003
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                       |  A  |  B   |  C  |  D  | Numar |Diferente|   Fond    |
|                       |     |      |     |     | maxim |2003 fata|  aferent  |
|                       |     |      |     |     |  de   | de 2002 | salariilor|
|                       |     |      |     |     |posturi|         |  de baza  |
|                       |     |      |     |     |in anul|         |  pe 2003  |
|                       |     |      |     |     |  2003 |         |           |
|_______________________|_____|______|_____|_____|_______|_________|___________|
|           1           |  2  |   3  |  4  |  5  |6=2-4+5|  7=6-2  | 8=3x6x12  |
|                       |     |      |     |     |       |         |   luni    |
|_______________________|_____|______|_____|_____|_______|_________|___________|
|TOTAL:                 |3.695|      |1.027|1.077|  3.745|       50|159.076.872|
|din care:              |     |      |     |     |       |         |           |
|                       |     |      |     |     |       |         |           |
|5706 INVATAMANT-FONDUL |     |      |     |     |       |         |           |
|PENTRU PLATA DE SOMAJ  |     |      |     |  100|    100|      100|  4.500.000|
|din care:              |     |      |     |     |       |         |           |
|4. Functionari publici |     |      |     |   90|     90|       90|  4.206.000|
|                       |     |      |     |     |       |         |           |
|Consilier A/I/1        |     | 4.300|     |   45|     45|       45|  2.322.000|
|Consilier A/I/2        |     | 3.650|     |   30|     30|       30|  1.314.000|
|Expert A/II/1          |     | 3.000|     |   10|     10|       10|    360.000|
|Referent de            |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate B/I/1     |     | 3.500|     |    5|      5|        5|    210.000|
|5. Personal cu contract|     |      |     |     |       |         |           |
|de munca               |     |      |     |     |       |         |           |
|b) care ocupa functii  |     |      |     |     |       |         |           |
|comune                 |     |      |     |   10|     10|       10|    294.000|
|                       |     |      |     |     |       |         |           |
|Portar, paznic,        |     |      |     |     |       |         |           |
|pompier, ingrijitor,   |     |      |     |     |       |         |           |
|guard, bufetier,       |     |      |     |     |       |         |           |
|manipulant bunuri,     |     |      |     |     |       |         |           |
|curier; I              |     | 2.150|     |    5|      5|        5|    129.000|
|Sofer II (Parchetul    |     |      |     |     |       |         |           |
|National Anticoruptie) |     | 2.750|     |    5|      5|        5|    165.000|
|                       |     |      |     |     |       |         |           |
|7306 CHELTUIELI DE     |     |      |     |     |       |         |           |
|ADMINISTRARE A FONDULUI|     |      |     |     |       |         |           |
|DE SOMAJ               |3.695|      |1.027|  977|  3.645|      -50|154.576.872|
|din care:              |     |      |     |     |       |         |           |
|1. Persoane care ocupa |     |      |     |     |       |         |           |
|functii de demnitate   |     |      |     |     |       |         |           |
|publica                |    1|      |     |     |      1|         |    285.936|
|                       |     |      |     |     |       |         |           |
|Subsecretar de stat    |    1|23.828|     |     |      1|         |    285.936|
|4. Functionari publici |3.429|      |  894|  871|  3.406|      -23|147.446.496|
|                       |     |      |     |     |       |         |           |
|Consilier A/I/1        |  622| 4.700|   40|  277|    859|      237| 48.447.600|
|Consilier A/I/2        |  415| 4.200|   75|     |    340|      -75| 17.136.000|
|Consilier A/I/3        |  395| 3.900|  132|     |    263|     -132| 12.308.400|
|Expert A/II/1          |  150| 3.700|   52|     |     98|      -52|  4.351.200|
|Expert A/II/2          |  100| 3.500|  100|     |       |     -100|           |
|Expert A/II/3          |     | 3.100|     |    7|      7|        7|    260.400|
|Expert A/III/1         |     | 3.050|     |    6|      6|        6|    219.600|
|Expert A/III/2         |     | 2.800|     |   58|     58|       58|  1.948.800|
|Expert A/III/3         |     | 2.600|     |   57|     57|       57|  1.778.400|
|Consilier juridic A/I/1|   34| 4.600|     |    3|     37|        3|  2.042.400|
|Consilier juridic A/I/2|   14| 4.200|     |    6|     20|        6|  1.008.000|
|Consilier juridic A/I/3|    7| 3.900|     |    5|     12|        5|    561.600|
|Consilier juridic      |     |      |     |     |       |         |           |
|A/II/1                 |   12| 3.700|     |   26|     38|       26|  1.687.200|
|Consilier juridic      |     |      |     |     |       |         |           |
|A/II/2                 |    6| 3.500|     |    9|     15|        9|    630.000|
|Consilier juridic      |     |      |     |     |       |         |           |
|A/II/3                 |     | 3.000|     |   25|     25|       25|    900.000|
|Consilier juridic A/-/ |     |      |     |     |       |         |           |
|Debutant               |    5| 2.128|     |    5|     10|        5|    255.360|
|Auditor A/I/2          |   50| 4.815|   27|     |     23|      -27|  1.328.940|
|Auditor A/I/3          |     | 4.200|     |   16|     16|       16|    806.400|
|Referent de            |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate B/I/1     |   40| 4.200|     |    3|     43|        3|  2.167.200|
|Referent de            |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate B/I/2     |   40| 3.900|     |   30|     70|       30|  3.276.000|
|Referent de            |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate B/I/3     |   21| 3.700|     |   19|     40|       19|  1.776.000|
|Referent de            |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate B/II/1    |    6| 3.200|     |   11|     17|       11|    652.800|
|Referent de            |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate           |     |      |     |     |       |         |           |
|B/-/Debutant           |   15| 2.057|   10|     |      5|      -10|    123.420|
|Referent C/I/1         |  570| 2.800|     |  168|    738|      168| 24.796.800|
|Referent C/I/2         |  265| 2.600|     |   79|    344|       79| 10.732.800|
|Referent C/I/3         |  300| 2.448|  222|     |     78|     -222|  2.291.328|
|Referent C/II/1        |  140| 2.300|   99|     |     41|      -99|  1.131.600|
|Referent C/II/2        |   62| 2.250|   47|     |     15|      -47|    405.000|
|Referent C/III/1       |     | 2.209|     |    1|      1|        1|     26.508|
|Referent C/III/2       |     | 2.150|     |   18|     18|       18|    464.400|
|Referent C/III/3       |     | 2.100|     |   17|     17|       17|    428.400|
|Referent C/-/Debutant  |     | 2.057|     |   15|     15|       15|    370.260|
|Inspector de           |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate A/II/1    |  100| 3.700|   50|     |     50|      -50|  2.220.000|
|Inspector de           |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate A/II/2    |   50| 3.500|   40|     |     10|      -40|    420.000|
|Inspector de           |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate           |     |      |     |     |       |         |           |
|A/-/Debutant           |   10| 2.057|     |   10|     20|       10|    493.680|
|5. Personal cu contract|     |      |     |     |       |         |           |
|de munca               |     |      |     |     |       |         |           |
|a) Personal de         |     |      |     |     |       |         |           |
|specialitate           |    8|      |     |   36|     44|       36|  1.168.800|
|                       |     |      |     |     |       |         |           |
|Referent IA            |    5| 2.300|     |   20|     25|       20|    690.000|
|Referent II            |    3| 2.100|     |   16|     19|       16|    478.800|
|5. Personal cu contract|     |      |     |     |       |         |           |
|de munca               |     |      |     |     |       |         |           |
|b) care ocupa functii  |     |      |     |     |       |         |           |
|comune                 |  257|      |  133|   70|    194|      -63|  5.675.640|
|                       |     |      |     |     |       |         |           |
|Secretar-dactilograf,  |     |      |     |     |       |         |           |
|dactilograf; I         |   25| 2.721|    8|     |     17|       -8|    555.084|
|Administrator I        |     | 2.800|     |    7|      7|        7|    235.200|
|Administrator III      |    7| 2.800|    7|     |       |       -7|           |
|Casier magaziner; I    |   25| 2.400|   11|     |     14|      -11|    403.200|
|Casier magaziner; II   |   18| 2.100|    8|     |     10|       -8|    252.000|
|Functionar arhivar; I  |   15| 2.584|    2|     |     13|       -2|    403.104|
|Functionar arhivar; II |   15| 2.300|   13|     |      2|      -13|     55.200|
|Functionar arhivar; III|   10| 2.229|    6|     |      4|       -6|    106.992|
|Portar, paznic,        |     |      |     |     |       |         |           |
|pompier, ingrijitor,   |     |      |     |     |       |         |           |
|guard, bufetier,       |     |      |     |     |       |         |           |
|manipulant bunuri,     |     |      |     |     |       |         |           |
|curier; I              |   97| 2.150|   35|     |     62|      -35|  1.599.600|
|Muncitor calificat I   |     | 2.601|     |   11|     11|       11|    343.332|
|Muncitor calificat II  |     | 2.500|     |    7|      7|        7|    210.000|
|Muncitor calificat III |     | 2.300|     |   16|     16|       16|    441.600|
|Muncitor necalificat   |     | 2.034|     |    4|      4|        4|     97.632|
|Sofer IA (Parchetul    |     |      |     |     |       |         |           |
|National Anticoruptie) |   45| 3.029|   43|     |      2|      -43|     72.696|
|Sofer II (Parchetul    |     |      |     |     |       |         |           |
|National Anticoruptie) |     | 3.000|     |   25|     25|       25|    900.000|
|_______________________|_____|______|_____|_____|_______|_________|___________|

    ANEXA 3/06/20/16

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                                   BUGETUL
     pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
                                pe anul 2003
                     (sumele alocate din credite externe)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Capitol
    II - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV - Alineat

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|  I  II III IV|               Denumire indicator              | Program 2003  |
|______________|_______________________________________________|_______________|
|5014          |CREDITE EXTERNE                                |    728.648.050|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    359.665.150|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |      9.317.750|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    350.347.400|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    182.627.900|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |    186.355.000|
|7214          |ALTE ACTIUNI                                   |    186.355.000|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    186.355.000|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    186.355.000|
|         30   |   Alte cheltuieli                             |    186.355.000|
|7214 18       | Masuri active pentru combaterea somajului     |    186.355.000|
|7314          |CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI        |    355.938.050|
|         01   | CHELTUIELI CURENTE                            |    173.310.150|
|         02   |  CHELTUIELI DE PERSONAL                       |      9.317.750|
|         14   |   Deplasari, detasari, transferari            |      9.317.750|
|            01|    - deplasari, detasari, transferari in tara |      2.795.325|
|            02|    - deplasari, detasari, transferari in      |               |
|              |      strainatate                              |      6.522.425|
|         20   |  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             |    163.992.400|
|         30   |   Alte cheltuieli                             |    163.992.400|
|         70   | CHELTUIELI DE CAPITAL                         |    182.627.900|
|         72   |   Investitii ale institutiilor publice        |    182.627.900|
|7314 50       | Alte cheltuieli                               |    355.938.050|
|8614          |IMPRUMUTURI ACORDATE                           |    186.355.000|
|         79   | IMPRUMUTURI ACORDATE                          |    186.355.000|
|         80 12|   Imprumuturi acordate de agentiile           |               |
|              |   guvernamentale si administrate prin agentii |               |
|              |   de credit                                   |    186.355.000|
|8614 13       | Imprumuturi acordate de agentiile             |               |
|              | guvernamentale si administrate prin agentii de|               |
|              | credit                                        |    186.355.000|
|______________|_______________________________________________|_______________|

    ANEXA 3/06/20/29

     MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

                                LISTA-SINTEZA*)
                         a cheltuielilor de investitii

    *) obtinuta din centralizarea a 7 fisa(e) ale obiectivelor de investitii

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
                                   1
================================================================================
TOTAL         Surse      Credite Credite      Fond         Buget      Alte
din care:     proprii    interne externe      special      de stat    surse
________________________________________________________________________________
     2           3          4        5           6            7         8
________________________________________________________________________________
    TOTAL
1.224.344.419 42.240.249         408.821.787  660.476.834  30.475.068 82.330.481

- cheltuieli pana la 31/12/2001
  177.860.420  1.060.049          86.965.887   86.856.483   1.013.199  1.964.802

- cheltuieli in 2002 (program)
  307.326.710 10.744.408         139.228.000  119.331.390   8.187.400 29.835.512

- program 2003
  368.243.484 15.692.586         182.627.900  134.393.547   9.468.614 26.060.837

- estimari 2004
  150.550.256 14.743.206                       99.531.865  11.805.855 24.469.330

- estimari 2005
  107.494.414                                 107.494.414

- estimari 2006
  112.869.135                                 112.869.135

A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total
  218.355.672 42.240.249                       63.309.874  30.475.068 82.330.481

- cheltuieli pana la 31/12/2001
    4.038.050  1.060.049                                    1.013.199  1.964.802

- cheltuieli in 2002 (program)
   50.499.536 10.744.408                        1.732.216   8.187.400 29.835.512

- program 2003
   97.020.623 15.692.586                       45.798.586   9.468.614 26.060.837

- estimari 2004
   66.797.463 14.743.206                       15.779.072  11.805.855 24.469.330

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total
1.005.988.747                    408.821.787  597.166.960

- cheltuieli pana la 31/12/2001
  173.822.370                     86.965.887   86.856.483

- cheltuieli in 2002 (program)
  256.827.174                    139.228.000  117.599.174

- program 2003
  271.222.861                    182.627.900   88.594.961

- estimari 2004
   83.752.793                                  83.752.793

- estimari 2005
  107.494.414                                 107.494.414

- estimari 2006
  112.869.135                                 112.869.135

CAP. 57.06 INVATAMANT - Total
  141.650.183                                 141.650.183

- cheltuieli pana la 31/12/2001
      933.483                                     933.483

- cheltuieli in 2002 (program)
    3.690.500                                   3.690.500

- program 2003
   30.000.000                                  30.000.000

- estimari 2004
   33.300.000                                  33.300.000

- estimari 2005
   35.964.000                                  35.964.000

- estimari 2006
   37.762.200                                  37.762.200

A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total
   31.732.216                                  31.732.216

- cheltuieli in 2002 (program)
    1.732.216                                   1.732.216

- program 2003
   30.000.000                                  30.000.000

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total
  109.917.967                                 109.917.967

- cheltuieli pana la 31/12/2001
      933.483                                     933.483

- cheltuieli in 2002 (program)
    1.958.284                                   1.958.284

- estimari 2004
   33.300.000                                  33.300.000

- estimari 2005
   35.964.000                                  35.964.000

- estimari 2006
   37.762.200                                  37.762.200

CAP. 73.06 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI - Total
1.082.694.236 42.240.249         408.821.787  518.826.651  30.475.068 82.330.481

- cheltuieli pana la 31/12/2001
  176.926.937  1.060.049          86.965.887   85.923.000   1.013.199  1.964.802

- cheltuieli in 2002 (program)
  303.636.210 10.744.408         139.228.000  115.640.890   8.187.400 29.835.512

- program 2003
  338.243.484 15.692.586         182.627.900  104.393.547   9.468.614 26.060.837

- estimari 2004
  117.250.256 14.743.206                      66.231.865   11.805.855 24.469.330

- estimari 2005
   71.530.414                                  71.530.414

- estimari 2006
   75.106.935                                  75.106.935

A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE - Total
  186.623.456 42.240.249                       31.577.658  30.475.068 82.330.481

- cheltuieli pana la 31/12/2001
    4.038.050  1.060.049                                    1.013.199  1.964.802

- cheltuieli in 2002 (program)
   48.767.320 10.744.408                                    8.187.400 29.835.512

- program 2003
   67.020.623 15.692.586                       15.798.586   9.468.614 26.060.837

- estimari 2004
   66.797.463 14.743.206                       15.779.072  11.805.855 24.469.330

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII - Total
  896.070.780                    408.821.787  487.248.993

- cheltuieli pana la 31/12/2001
  172.888.887                     86.965.887   85.923.000

- cheltuieli in 2002 (program)
  254.868.890                    139.228.000  115.640.890

- program 2003
  271.222.861                    182.627.900   88.594.961

- estimari 2004
   50.452.793                                  50.452.793

- estimari 2005
   71.530.414                                  71.530.414

- estimari 2006
   75.106.935                                  75.106.935
________________________________________________________________________________
    Alte surse = cofinantare din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
    Surse proprii = cofinantare din venituri proprii ale Inspectiei Muncii
    Fond special = Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

    ANEXA 3/06/20/30

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 57.06 INVATAMANT
    Cod     20.57.06.0003

                                 FISA

    Obiectivului de investitii: SEDIUL CRFPA CALARASI

    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
  1.  Date geografice:
  1.1 Judet/Sector                                    CALARASI
  1.2 Municipiu/Oras/Comuna                           CALARASI
  1.3 Amplasament                                     STR. SLOBOZIEI NR. 4 BIS
  2.  Date de promovare a studiului de fezabilitate
  2.1 Numarul si data Acordului MFP
  2.2 Numarul si data aprobarii HG/Ordin/Decizie
      aprobare a studiului de fezabilitate            HOTARAREA C.A. ANOFM
                                                      NR. 17/2002
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII
   1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
      (in preturi luna/anul 11/2002   )                 31.732.216
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)           3414,72 MP
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)                 24
   4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul 11/2002   )       75.772.553
   5. Durata de realizare contractata (numar luni)              12
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Data inceperii investitiei (luna/an)                  1/2003
   2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)           12/2003
   3. Valoarea decontata pana in 2002 (in mii lei)       1.732.216
      din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2001
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2002            1.732.216

                                                      Anexa nr. 3/06/20/30
                                                      (Cod 20.57.06.0003)

   4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) la
      data de 31.12.2002                                30.000.000
      esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2003                                 30.000.000
      4.2. ESTIMARE 2004
      4.3. ESTIMARE 2005
      4.4. ESTIMARE 2006
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
   SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE
   DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de            TOTAL                     din care:
finantare                    ___________________________________________________
si costuri de                CHELTUIELI CHELTUIELI   PROGRAM     A   B   C   D
functionare                  pana la    (preliminat) 2003
                             31.12.2001 2002
                             (C3.1)     (C3.2)       (C4.1)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de 31.732.216               1.732.216 30.000.000
finantare a
investitiei
    din care:
1.1 Surse proprii
1.2 Credite
    interne
1.3 Credite
    externe
1.4 Fond special  31.732.216               1.732.216 30.000.000
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse
________________________________________________________________________________
    Alte surse = cofinantare din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
    Surse proprii = cofinantare din venituri proprii ale Inspectiei Muncii
    Fond special = Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - ESTIMARE 2004 (C4.2)
    B - ESTIMARE 2005 (C4.3)
    C - ESTIMARE 2006 (C4.4)
    D - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)

    ANEXA 3/06/20/30

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 57.06 INVATAMANT
    Cod     20.57.06.70.0002.b

                                 FISA

    Obiectivului de investitii: DOTARI INDEPENDENTE

    Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
  1.  Date geografice:
  1.1 Judet/Sector                                      BUCURESTI
  1.2 Municipiu/Oras/Comuna                             BUCURESTI
  1.3 Amplasament
  2.  Date de promovare a studiului de fezabilitate
  2.1 Numarul si data Acordului MFP
  2.2 Numarul si data aprobarii HG/Ordin/Decizie
      aprobare a studiului de fezabilitate
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII
   1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
      (in preturi luna/anul   )
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
   4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul   )
   5. Durata de realizare contractata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Data inceperii investitiei (luna/an)
   2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)
   3. Valoarea decontata pana in 2002 (in mii lei)       2.891.767
      din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2001             933.483
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2002            1.958.284

                                                      Anexa nr. 3/06/20/30
                                                      (Cod 20.57.06.70.0002.b)

   4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) la
      data de 31.12.2002                               107.026.200
      esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2003
      4.2. ESTIMARE 2004                                33.300.000
      4.3. ESTIMARE 2005                                35.964.000
      4.4. ESTIMARE 2006                                37.762.200
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
   SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE
   DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de         TOTAL                       din care:
finantare                 ______________________________________________________
si costuri de                A        B     C ESTIMARE   ESTIMARE   ESTIMARE   D
functionare                                   2004       2005       2006
                                              (C4.2)     (C4.3)     (C4.4)
________________________________________________________________________________
1. Total      109.917.967 933.483 1.958.284   33.300.000 35.964.000 37.762.200
surse de
finantare a
investitiei
    din care:
1.1 Surse
    proprii
1.2 Credite
    interne
1.3 Credite
    externe
1.4 Fond      109.917.967 933.483 1.958.284   33.300.000 35.964.000 37.762.200
    special
1.5 Buget de
    stat
1.6 Alte
    surse
________________________________________________________________________________
    Alte surse = cofinantare din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
    Surse proprii = cofinantare din venituri proprii ale Inspectiei Muncii
    Fond special = Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - CHELTUIELI pana la 31.12.2001 (C3.1)
    B - CHELTUIELI (preliminat) 2002 (C3.2)
    C - PROGRAM 2003 (C4.1)
    D - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)

    ANEXA 3/06/20/30

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 73.06 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     20.73.06.0013

                                 FISA

    Obiectivului de investitii: SEDIUL D.M.S.S. BACAU

    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
  1.  Date geografice:
  1.1 Judet/Sector                                    BACAU
  1.2 Municipiu/Oras/Comuna                           BACAU
  1.3 Amplasament                                     STR. IONITA SANDU STURZA
                                                      NR. 63 A
  2.  Date de promovare a studiului de fezabilitate
  2.1 Numarul si data Acordului MFP                   2076/14.10.1996
  2.2 Numarul si data aprobarii HG/Ordin/Decizie
      aprobare a studiului de fezabilitate            ORDIN MINISTRU
                                                      NR. 463/1997
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII
   1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
      (in preturi luna/anul 4/1996   )                   4.156.300
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)              5200 MP
                                                     175 SALARIATI
                                                     1800 PERS./ZI
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)                 24
   4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul 12/2000   )       75.772.553
   5. Durata de realizare contractata (numar luni)              24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Data inceperii investitiei (luna/an)                 12/2001
   2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)           12/2004
   3. Valoarea decontata pana in 2002 (in mii lei)      23.309.775
      din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2001           1.934.975
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2002           21.374.800

                                                      Anexa nr. 3/06/20/30
                                                      (Cod 20.73.06.0013)

   4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) la
      data de 31.12.2002                                61.381.174
      esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2003                                 31.962.798
      4.2. ESTIMARE 2004                                29.418.376
      4.3. ESTIMARE 2005
      4.4. ESTIMARE 2006
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
   SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE
   DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de            TOTAL                     din care:
finantare                    ___________________________________________________
si costuri de                CHELTUIELI CHELTUIELI   PROGRAM    ESTIMARE   A B C
functionare                  pana la    (preliminat) 2003       2004
                             31.12.2001 2002
                             (C3.1)     (C3.2)       (C4.1)     (C4.2)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de 84.690.949 1.934.975  21.374.800   31.962.798 29.418.376
finantare a
investitiei
    din care:
1.1 Surse proprii 17.873.051   550.077   4.187.400    6.840.042  6.295.532
1.2 Credite
    interne
1.3 Credite
    externe
1.4 Fond special  16.388.770                          8.534.064  7.854.706
1.5 Buget de stat 13.895.957   440.000   4.187.400    4.826.382  4.442.175
1.6 Alte surse    36.533.171   944.898  13.000.000   11.762.310 10.825.963
________________________________________________________________________________
    Alte surse = cofinantare din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
    Surse proprii = cofinantare din venituri proprii ale Inspectiei Muncii
    Fond special = Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - ESTIMARE 2005 (C4.3)
    B - ESTIMARE 2006 (C4.4)
    C - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)

    ANEXA 3/06/20/30

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 73.06 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     20.73.06.0018

                                 FISA

    Obiectivului de investitii: SEDIUL D.M.S.S. TELEORMAN

    Tip: A. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
  1.  Date geografice:
  1.1 Judet/Sector                                    TELEORMAN
  1.2 Municipiu/Oras/Comuna
  1.3 Amplasament                                     STR. DUNARII NR. 1
  2.  Date de promovare a studiului de fezabilitate
  2.1 Numarul si data Acordului MFP                   1996/18.11.1997
  2.2 Numarul si data aprobarii HG/Ordin/Decizie      ORDIN MINISTRU
      aprobare a studiului de fezabilitate            nr. 115/2001
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII
   1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
      (in preturi luna/anul 6/1997   )                  15.816.000
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)              5085 MP
                                                     209 SALARIATI
                                                     1750 PERS./ZI
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)                 24
   4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul 12/2000   )       90.731.084
   5. Durata de realizare contractata (numar luni)              24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Data inceperii investitiei (luna/an)                 10/2001
   2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)            9/2004
   3. Valoarea decontata pana in 2002 (in mii lei)      29.495.595
      din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2001           2.103.075
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2002           27.392.520

                                                      Anexa nr. 3/06/20/30
                                                      (Cod 20.73.06.0018)

   4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) la
      data de 31.12.2002                                72.436.912
      esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2003                                 35.057.825
      4.2. ESTIMARE 2004                                37.379.087
      4.3. ESTIMARE 2005
      4.4. ESTIMARE 2006
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
   SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE
   DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de            TOTAL                     din care:
finantare                    ___________________________________________________
si costuri de                CHELTUIELI CHELTUIELI   PROGRAM    ESTIMARE   A B C
functionare                  pana la    (preliminat) 2003       2004
                             31.12.2001 2002
                             (C3.1)     (C3.2)       (C4.1)     (C4.2)
________________________________________________________________________________
1. Total surse   101.932.507  2.103.075   27.392.520 35.057.825 37.379.087
de finantare a
investitiei
    din care:
1.1 Surse         24.367.198    509.972    6.557.008  8.852.544  8.447.674
    proprii
1.2 Credite
    interne
1.3 Credite
    externe
1.4 Fond special  15.188.888                          7.264.522  7.924.366
1.5 Buget de      16.579.111    573.199    4.000.000  4.642.232  7.363.680
    stat
1.6 Alte surse    45.797.310  1.019.904   16.835.512 14.298.527 13.643.367
________________________________________________________________________________
    Alte surse = cofinantare din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
    Surse proprii = cofinantare din venituri proprii ale Inspectiei Muncii
    Fond special = Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - ESTIMARE 2005 (C4.3)
    B - ESTIMARE 2006 (C4.4)
    C - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)

    ANEXA 3/06/20/30

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 73.06 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     20.73.06.70.001.a

                                 FISA

    Obiectivului de investitii: ACHIZITII DE IMOBILE

    Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
  1.  Date geografice:
  1.1 Judet/Sector                                    BUCURESTI
  1.2 Municipiu/Oras/Comuna
  1.3 Amplasament
  2.  Date de promovare a studiului de fezabilitate
  2.1 Numarul si data Acordului MFP
  2.2 Numarul si data aprobarii HG/Ordin/Decizie
      aprobare a studiului de fezabilitate
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII
   1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
      (in preturi luna/anul   )
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
   4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul   )
   5. Durata de realizare contractata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Data inceperii investitiei (luna/an)
   2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)
   3. Valoarea decontata pana in 2002 (in mii lei)     129.200.890
      din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2001          61.600.000
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2002           67.600.890

                                                      Anexa nr. 3/06/20/30
                                                      (Cod 20.73.06.70.001.a)

   4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) la
      data de 31.12.2002                               220.000.000
      esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2003                                 40.000.000
      4.2. ESTIMARE 2004                                40.000.000
      4.3. ESTIMARE 2005                                70.000.000
      4.4. ESTIMARE 2006                                70.000.000
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
   SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE
   DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
              Surse de finantare si costuri de functionare
================================================================================
TOTAL                                      din care:
            ____________________________________________________________________
            CHELTUIELI    A       PROGRAM    ESTIMARE   ESTIMARE   ESTIMARE   B
            pana la               2003       2004       2005       2006
            31.12.2001
            (C3.1)                (C4.1)     (C4.2)     (C4.3)     (C4.4)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare a investitiei
349.200.890 61.600.000 67.600.890 40.000.000 40.000.000 70.000.000 70.000.000

    din care:
1.1 Surse proprii

1.2 Credite interne

1.3 Credite externe

1.4 Fond special
349.200.890 61.600.000 67.600.890 40.000.000 40.000.000 70.000.000 70.000.000

1.5 Buget de stat

1.6 Alte surse
________________________________________________________________________________
    Alte surse = cofinantare din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
    Surse proprii = cofinantare din venituri proprii ale Inspectiei Muncii
    Fond special = Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - CHELTUIELI (preliminat) 2002 (C3.2)
    B - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)

    ANEXA 3/06/20/30

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 73.06 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     20.73.06.70.001.b

                                 FISA

    Obiectivului de investitii: DOTARI INDEPENDENTE

    Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
  1.  Date geografice:
  1.1 Judet/Sector                                    BUCURESTI
  1.2 Municipiu/Oras/Comuna
  1.3 Amplasament
  2.  Date de promovare a studiului de fezabilitate
  2.1 Numarul si data Acordului MFP
  2.2 Numarul si data aprobarii HG/Ordin/Decizie
      aprobare a studiului de fezabilitate
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII
   1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
      (in preturi luna/anul   )
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
   4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul   )
   5. Durata de realizare contractata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Data inceperii investitiei (luna/an)
   2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)
   3. Valoarea decontata pana in 2002 (in mii lei)      22.802.000
      din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2001          10.402.000
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2002           12.400.000

                                                      Anexa nr. 3/06/20/30
                                                      (Cod 20.73.06.70.001.b)

   4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) la
      data de 31.12.2002                                20.959.603
      esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2003                                  3.869.461
      4.2. ESTIMARE 2004                                10.452.793
      4.3. ESTIMARE 2005                                 1.530.414
      4.4. ESTIMARE 2006                                 5.106.935
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
   SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE
   DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
              Surse de finantare si costuri de functionare
================================================================================
TOTAL                                      din care:
           _____________________________________________________________________
           CHELTUIELI CHELTUIELI   PROGRAM   ESTIMARE   ESTIMARE  ESTIMARE   A
           pana la    (preliminat) 2003      2004       2005      2006
           31.12.2001 2002
           (C3.1)     (C3.2)       (C4.1)    (C4.2)     (C4.3)    (C4.4)
________________________________________________________________________________
1. Total surse de finantare a investitiei
43.761.603 10.402.000   12.400.000 3.869.461 10.452.793 1.530.414 5.106.935

    din care:
1.1 Surse proprii

1.2 Credite interne

1.3 Credite externe

1.4 Fond special
43.761.603 10.402.000   12.400.000 3.869.461 10.452.793 1.530.414 5.106.935
1.5 Buget de stat

1.6 Alte surse
________________________________________________________________________________
    Alte surse = cofinantare din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
    Surse proprii = cofinantare din venituri proprii ale Inspectiei Muncii
    Fond special = Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)

    ANEXA 3/06/20/30

    MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
    Capitol 73.06 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
    Cod     20.73.06.70.001.e

                                 FISA

    Obiectivului de investitii: ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR

    Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
________________________________________________________________________________
A. DATE GENERALE
  1.  Date geografice:
  1.1 Judet/Sector                                    BUCURESTI
  1.2 Municipiu/Oras/Comuna                           BUCURESTI
  1.3 Amplasament
  2.  Date de promovare a studiului de fezabilitate
  2.1 Numarul si data Acordului MFP
  2.2 Numarul si data aprobarii HG/Ordin/Decizie
      aprobare a studiului de fezabilitate
B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
   SI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANTARII
   1. Valoarea totala a obiectivului (mii lei)
      (in preturi luna/anul   )
   2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
   3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
   4. Valoarea totala la deschiderea finantarii
      (mii lei) (in preturi luna/anul   )
   5. Durata de realizare contractata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
   1. Data inceperii investitiei (luna/an)
   2. Data programata a terminarii PIF (luna/an)
   3. Valoarea decontata pana in 2002 (in mii lei)     275.754.887
      din care:
      3.1 executata pana la data de 31.12.2001         100.886.887
      3.2 prevazuta in programul pe anul 2002          174.868.000

                                                      Anexa nr. 3/06/20/30
                                                      (Cod 20.73.06.70.001.e)

   4. Valoarea ramasa de executat (in mii lei) la
      data de 31.12.2002                               227.353.400
      esalonata astfel:
      4.1. PROGRAM 2003                                227.353.400
      4.2. ESTIMARE 2004
      4.3. ESTIMARE 2005
      4.4. ESTIMARE 2006
      4.5. ESTIMARE anii ulteriori
D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
   SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE
   DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Surse de             TOTAL                     din care:
finantare                     __________________________________________________
si costuri de                 CHELTUIELI  CHELTUIELI   PROGRAM     A   B   C   D
functionare                   pana la     (preliminat) 2003
                              31.12.2001  2002
                              (C3.1)      (C3.2)       (C4.1)
________________________________________________________________________________
1. Total surse    503.108.287 100.886.887  174.868.000 227.353.400
de finantare a
investitiei
    din care:
1.1 Surse proprii
1.2 Credite
    interne
1.3 Credite       408.821.787  86.965.887  139.228.000 182.627.900
    externe
1.4 Fond special   94.286.500  13.921.000   35.640.000  44.725.500
1.5 Buget de stat
1.6 Alte surse
________________________________________________________________________________
    Alte surse = cofinantare din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
    Surse proprii = cofinantare din venituri proprii ale Inspectiei Muncii
    Fond special = Bugetul Asigurarilor pentru Somaj

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A - ESTIMARE 2004 (C4.2)
    B - ESTIMARE 2005 (C4.3)
    C   ESTIMARE 2006 (C4.4)
    D   ESTIMARE anii ulteriori (C4.5)SmartCity5

COMENTARII la Legea 632/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 632 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 632/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu