E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 56 din 16 aprilie 1997    * Republicata

pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora*)

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 116 din 10 februarie 2004


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 448/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Legea nr. 56/1997 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 67 din 17 aprilie 1997.
    Ulterior adoptarii, a fost modificata si completata prin:
    - Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 6 octombrie 2003;
    - Legea nr. 448/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 828 din 22 noiembrie 2003.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, semnata la Paris la 13 ianuarie 1993, ratificata prin Legea nr. 125/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 356 din 22 decembrie 1994.
    Art. 2
    In sensul prezentei legi:
    1. Prin conventie se intelege Conventia privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, semnata la Paris la 13 ianuarie 1993.
    2. Prin Organizatie se intelege Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice, cu sediul la Haga (Regatul Olandei).
    3. Daca prezenta lege nu specifica altfel, prin liste se intelege listele nr. 1, 2 si 3 din anexa nr. 1 la prezenta lege.
    4. Prin arme chimice se intelege urmatoarele elemente, luate impreuna sau separat:
    a) substante chimice toxice si precursorii lor, cu exceptia celor destinate unor scopuri neinterzise prin conventie, atat timp cat tipurile si cantitatile sunt conforme cu asemenea scopuri;
    b) munitii si dispozitive concepute special pentru a provoca moartea sau alte vatamari prin actiunea toxica a substantelor chimice toxice, specificate la lit. a), care ar fi puse in libertate ca urmare a folosirii unor asemenea munitii si dispozitive;
    c) orice echipament conceput special pentru a fi utilizat in legatura directa cu folosirea munitiilor si a dispozitivelor specificate la lit. b).
    5. Prin substanta chimica toxica se intelege orice substanta chimica ce, prin actiunea sa chimica asupra proceselor biologice, poate cauza moarte, incapacitate temporara ori vatamari permanente la om sau la animale, indiferent de originea sa ori de metoda de producere si indiferent daca se obtine in instalatii, in munitii binare sau in alta parte.
    6. Prin precursor se intelege orice reactiv chimic care participa, in orice faza, la producerea, prin orice metode, a unei substante chimice toxice, inclusiv orice component de baza al unui sistem chimic binar sau multicomponent.
    7. Arme chimice vechi se refera la una dintre urmatoarele categorii:
    a) arme chimice care au fost produse inainte de anul 1925;
    b) arme chimice produse in perioada 1925 - 1946, care s-au deteriorat, astfel incat nu mai pot fi utilizate ca arme chimice.
    8. Arme chimice abandonate sunt armele chimice, inclusiv armele chimice vechi, abandonate de un stat pe teritoriul altui stat, fara consimtamantul acestuia, dupa data de 1 ianuarie 1925.
    9. Prin substanta pentru combaterea dezordinilor publice se intelege orice produs chimic neinscris in listele de substante chimice toxice si precursori din anexa nr. 1 la prezenta lege, care poate produce rapid la om o iritatie senzoriala sau incapacitate fizica ce dispare la scurt timp dupa terminarea expunerii.
    10. Scopuri neinterzise prin conventie sunt:
    a) scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri pasnice;
    b) scopuri de protectie, si anume acele scopuri in relatie directa cu protectia impotriva substantelor chimice toxice si a armelor chimice;
    c) scopuri militare care nu au legatura cu utilizarea armelor chimice si care nu depind de utilizarea proprietatilor toxice ale substantelor chimice ca metoda de razboi;
    d) scopuri pentru asigurarea respectarii legilor, inclusiv combaterea dezordinilor publice.
    Art. 3
    (1) Substantele chimice toxice si precursorii pentru care se stabilesc regimuri de control sunt cei inscrisi in liste, asa cum acestea sunt definite la art. 2 pct. 3, precum si alte substante chimice neinscrise in liste, care corespund definitiilor de la art. 2 pct. 5 si 6.
    (2) Alte definitii ale notiunilor tehnice cuprinse in prezenta lege sunt prevazute in anexa nr. 2 la aceasta.
    Art. 4
    (1) Oricarei persoane, in orice situatie, i se interzice:
    a) dezvoltarea, producerea, dobandirea, detinerea sau transferarea catre alte persoane, direct sau indirect, de arme chimice;
    b) folosirea armelor chimice;
    c) angajarea, in orice fel, de pregatiri militare pentru folosirea armelor chimice;
    d) ajutarea, incurajarea sau determinarea, in orice fel, a altor persoane sa se angajeze intr-o activitate interzisa prin prezenta lege;
    e) utilizarea, ca mijloace de razboi, a substantelor pentru combaterea dezordinilor publice.
    (2) Prin persoana se intelege orice persoana fizica sau juridica, aflata pe teritoriul Romaniei, inclusiv autoritatile publice.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplica si persoanelor fizice romane, aflate in afara teritoriului national, in conformitate cu dreptul international.
    Art. 5
    (1) Agentia Nationala de Control al Exporturilor, denumita in continuare Agentie, este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Afacerilor Externe, care supravegheaza si coordoneaza toate activitatile privind aplicarea prevederilor conventiei.
    (2) Agentia asigura controlul producerii, folosirii, importului si exportului de substante chimice toxice si precursori ai acestora, astfel incat activitatile respective sa se desfasoare in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (3) Agentia este autoritatea nationala pentru aplicarea prevederilor conventiei si ale prezentei legi si asigura, in conformitate cu acestea, relatiile cu Organizatia, precum si cu autoritatile nationale similare din alte tari.
    (4) Organizarea, functionarea si dotarea Agentiei, in scopul indeplinirii atributiilor ce-i revin prin prezenta lege, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (5) Agentia este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat numit prin decizie a primului-ministru.
    (6) Pentru indeplinirea functiilor prevazute la alin. (1) - (3) Agentia are urmatoarele atributii:
    a) autorizeaza functionarea instalatiilor si/sau laboratoarelor in care se produc substantele chimice inscrise in lista nr. 1, folosite in scopuri neinterzise, si verifica sistematic, prin inspectii la fata locului, substantele chimice si instalatiile si/sau laboratoarele mentionate;
    b) elaboreaza si transmite Organizatiei declaratiile nationale, initiale si anuale privind substantele chimice inscrise in lista nr. 1 si instalatiile de producere a acestora in scopuri neinterzise;
    c) verifica sistematic respectarea regimurilor privind substantele chimice inscrise in listele nr. 2 si 3 si instalatiile de producere a acestora, pe baza datelor furnizate de detinatorii instalatiilor si prin inspectii la fata locului;
    d) elaboreaza si transmite Organizatiei declaratiile nationale, initiale si anuale privind substantele chimice inscrise in listele nr. 2 si 3, precum si platformele care produc, prelucreaza, consuma, importa sau exporta aceste substante chimice;
    e) notifica Organizatiei transferurile de substante chimice inscrise in lista nr. 1, cu cel putin 30 de zile inainte de efectuarea lor;
    f) fac exceptie de la prevederile lit. e) transferurile avand ca obiect saxitoxina, in cantitati de 5 miligrame sau mai mici, pentru scopuri medicale, care vor fi notificate Organizatiei in perioada efectuarii transferului respectiv;
    g) elibereaza certificate de utilizator final pentru importurile de substante chimice inscrise in liste;
    h) verifica, pe baza de date si prin inspectii la fata locului, platformele care produc prin sinteza substante organice definite, neinscrise in liste; elaboreaza si transmite Organizatiei declaratii nationale, initiale si anuale privind aceste platforme;
    i) colecteaza de la detinatorii obiectivelor prevazute la lit. a), c) si h) datele necesare intocmirii declaratiilor nationale si organizeaza banca nationala de date;
    j) transmite Organizatiei, nu mai tarziu de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a conventiei, declaratia privind substantele pentru combaterea dezordinilor publice;
    k) asigura, impreuna cu alte autoritati publice competente, conditiile necesare executarii inspectiilor internationale, in concordanta cu prevederile conventiei;
    l) asigura, impreuna cu Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor, pe baza unui plan comun de cooperare, coordonarea activitatilor institutiilor nationale competente, in vederea implementarii prevederilor conventiei referitoare la cooperarea internationala si acordarea asistentei de urgenta, scop in care sunt incheiate acorduri si protocoale de colaborare;
    m) incheie acorduri si protocoale de colaborare cu alte institutii si organisme nationale in vederea asigurarii respectarii prevederilor conventiei si ale prezentei legi;
    n) coopereaza cu Organizatia si cu autoritatile nationale din alte state in vederea aplicarii eficiente a prevederilor conventiei;
    o) incheie acorduri, memorandumuri de intelegere sau protocoale de colaborare cu autoritati similare din alte state-parti, in domeniul sau de activitate;
    p) informeaza semestrial Guvernul asupra modului de indeplinire a prevederilor conventiei si ale prezentei legi.

    CAP. 2
    Declaratii

    Art. 6
    (1) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Economiei si Comertului elaboreaza, pana la data intrarii in vigoare a conventiei, impreuna cu Agentia, si supun aprobarii Guvernului o declaratie oficiala, prin care Romania declara daca:
    a) are in proprietate sau poseda arme chimice;
    b) pe teritoriul national exista arme chimice sau instalatii de producere a acestora, apartinand altui stat;
    c) a transferat sau a primit, direct sau indirect, dupa 1 ianuarie 1946, arme chimice;
    d) are pe teritoriul national arme chimice vechi sau arme chimice abandonate ori daca a abandonat arme chimice pe teritoriul altor state;
    e) are sau a avut in proprietate sau in posesiune, dupa 1 ianuarie 1946, instalatii de producere a armelor chimice;
    f) a transferat sau a primit, direct sau indirect, dupa 1 ianuarie 1946, echipamente pentru producerea armelor chimice.
    (2) Declaratia oficiala prevazuta la alin. (1) trebuie sa specifice amplasamentul, natura si scopul activitatilor oricaror instalatii sau obiective, inclusiv laboratoare si poligoane de experimentari, situate pe teritoriul statului roman ori aflate in proprietatea sau in posesiunea acestuia, care au fost proiectate, construite sau utilizate dupa 1 ianuarie 1946, in principal, pentru dezvoltarea armelor chimice.
    (3) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul eventualelor arme chimice, ingropate pe teritoriul Romaniei inainte de 1 ianuarie 1977, daca acestea raman ingropate.
    (4) Declaratia oficiala prevazuta la alin. (1) se transmite Organizatiei, prin grija Ministerului Afacerilor Externe, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a conventiei.
    Art. 7
    (1) Ministerele si alte autoritati publice, care detin substante pentru combaterea dezordinilor publice, au obligatia sa transmita Agentiei, pana la data intrarii in vigoare a conventiei, declaratii privind fiecare substanta din aceasta categorie.
    (2) Orice modificare fata de declaratia initiala, prevazuta la alin. (1), se comunica Agentiei cu cel putin 60 de zile inainte ca aceasta sa devina efectiva.
    Art. 8
    (1) Persoana care detine instalatia unica la scara redusa pentru producerea substantelor chimice inscrise in lista nr. 1, stabilita in conformitate cu prevederile art. 17, precum si persoanele care detin substante chimice inscrise in lista nr. 1 si/sau instalatii pentru producerea acestora pentru scopuri de protectie ori pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, autorizate in conformitate cu prevederile art. 18 sau ale art. 19, sunt obligate sa transmita Agentiei, pana la data intrarii in vigoare a conventiei, declaratii referitoare la substantele chimice, denumirea, amplasamentul si descrierea tehnica detaliata a instalatiilor sau a partilor lor relevante. Declaratia referitoare la instalatia unica la scara redusa trebuie sa cuprinda si un inventar al echipamentelor, precum si scheme detaliate.
    (2) Pentru instalatii noi, care se incadreaza in prevederile alin. (1), sau in cazul unor modificari la cele existente, declaratiile se transmit cu cel putin 210 zile inainte de punerea in functiune sau, dupa caz, de efectuarea modificarilor.
    (3) Persoanele care detin instalatiile prevazute la alin. (1) sunt obligate sa transmita, in fiecare an, Agentiei:
    a) declaratii anuale detaliate cu privire la activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent;
    b) declaratii anuale detaliate cu privire la activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator.
    (4) Persoanele care detin si utilizeaza substantele chimice inscrise in lista nr. 1 sunt obligate sa transmita in fiecare an Agentiei declaratii anuale detaliate referitoare la activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent.
    (5) Persoanele care desfasoara programe pentru scopuri de protectie, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 10 lit. b), sunt obligate sa transmita anual Agentiei, pana cel mai tarziu la 1 octombrie, informatii privind programele prevazute pentru anul urmator.
    Art. 9
    (1) Persoanele care importa sau exporta substantele chimice inscrise in lista nr. 1, in conformitate cu prevederile conventiei si ale cap. IV din prezenta lege, sunt obligate sa solicite Agentiei eliberarea unei licente cu cel putin 60 de zile inainte de efectuarea operatiunii.
    (2) Persoanele care importa sau exporta saxitoxina in cantitati de 5 miligrame sau mai mici, destinata scopurilor medicale, sunt exceptate de la prevederile alin. (1) si sunt obligate sa notifice Agentiei operatiunea respectiva inainte de efectuarea acesteia.
    (3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) sunt obligate sa transmita anual Agentiei, in conditiile prevazute la art. 14 alin. (1) lit. b), o declaratie detaliata cu privire la operatiunile efectuate in anul calendaristic precedent. Declaratia trebuie sa contina specificatii cantitative si sa precizeze utilizarea finala pentru fiecare substanta si pentru fiecare tara implicata.
    Art. 10
    (1) Persoanele care detin platforme, cuprinzand una sau mai multe instalatii care au produs, prelucrat sau consumat, in oricare dintre cei 3 ani calendaristici anteriori sau se anticipeaza ca vor produce, prelucra sau consuma in anul calendaristic urmator substante chimice inscrise in lista nr. 2, au obligatia sa transmita Agentiei:
    a) declaratii initiale;
    b) declaratii anuale cu privire la activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent;
    c) declaratii anuale cu privire la activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator.
    (2) Pragurile cantitative pentru declaratiile initiale si anuale privind substantele chimice inscrise in lista nr. 2 sunt:
    a) 0,5 kilograme pentru BZ (nr. crt. 3);
    b) 50 kilograme pentru amiton (nr. crt. 1) si pentru PFIB (nr. crt. 2);
    c) 500 kilograme pentru precursori (nr. crt. 4 - 14).
    (3) Declaratii initiale si anuale se transmit, in conditiile prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a) si b), si de persoanele care au importat sau au exportat substante chimice inscrise in lista nr. 2. Declaratiile trebuie sa contina specificatii cantitative si sa precizeze utilizarea finala pentru fiecare substanta si pentru fiecare tara implicata.
    (4) Declaratii initiale se transmit, in conditiile prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a), si de persoanele care detin sau au detinut orice instalatie care a produs, dupa 1 ianuarie 1946, substante inscrise in lista nr. 2 pentru scopurile armelor chimice.
    Art. 11
    (1) Persoanele care detin platforme, cuprinzand una sau mai multe instalatii care au produs in anul calendaristic anterior sau anticipeaza ca vor produce in anul calendaristic urmator mai mult de 20 de tone dintr-o substanta chimica inscrisa in lista nr. 3, sunt obligate sa transmita Agentiei:
    a) declaratii initiale;
    b) declaratii anuale cu privire la activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent;
    c) declaratii anuale cu privire la activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator.
    (2) Declaratii initiale si anuale se transmit, in conditiile prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a) si b), si de persoanele care au importat sau au exportat substante chimice inscrise in lista nr. 3. Declaratiile trebuie sa contina specificatii cantitative si sa precizeze utilizarea finala, pentru fiecare substanta si pentru fiecare tara implicata.
    (3) Declaratii initiale se transmit, in conditiile prevazute la art. 14 alin. (1) lit. a), si de persoanele care detin sau au detinut orice instalatie care a produs, dupa 1 ianuarie 1946, substante inscrise in lista nr. 3 pentru scopurile armelor chimice.
    Art. 12
    Persoanele care detin platforme ce au produs prin sinteza, in cursul anului calendaristic precedent, mai mult de 100 tone de substante organice definite, neinscrise in liste, cu exceptia platformelor care produc in exclusivitate explozivi sau hidrocarburi, sunt obligate sa transmita Agentiei:
    a) declaratii initiale;
    b) declaratii anuale cu privire la activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent.
    Art. 13
    Persoanele care detin platforme, cuprinzand una sau mai multe instalatii ce au produs prin sinteza, in cursul anului precedent, mai mult de 10 tone dintr-o substanta chimica organica definita, neinscrisa in liste si care contine elementele fosfor, sulf sau fluor, sunt obligate sa transmita Agentiei:
    a) declaratii initiale;
    b) declaratii anuale cu privire la activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent.
    Art. 14
    (1) Declaratiile prevazute la art. 8 - 13 se transmit Agentiei, cu respectarea urmatoarelor termene:
    a) declaratiile initiale, pana la data intrarii in vigoare a conventiei;
    b) declaratiile anuale cu privire la activitatile desfasurate in anul calendaristic precedent, pana la 1 februarie;
    c) declaratiile anuale cu privire la activitatile prevazute pentru anul calendaristic urmator, pana la 1 septembrie;
    d) activitatile planificate ulterior transmiterii declaratiilor anuale, prevazute la art. 10 alin. (1) lit. c) si la art. 11 alin. (1) lit. c), se comunica Agentiei cu cel putin 25 de zile inainte de inceperea acestora.
    (2) Declaratiile anuale prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se transmit incepand cu anul 1998.

    CAP. 3
    Activitati neinterzise

    Art. 15
    Dezvoltarea, producerea, dobandirea, detinerea, transferarea si folosirea substantelor chimice toxice si a precursorilor acestora sunt permise numai in scopuri neinterzise, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 10 si numai in conformitate cu prevederile prezentei legi.
    Art. 16
   (1) Substantele chimice inscrise in lista nr. 1 nu pot fi produse, dobandite, detinute, transferate sau utilizate, decat daca:
    a) se utilizeaza pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protectie;
    b) tipurile si cantitatile de substante chimice sunt strict limitate la cele care pot fi justificate de aceste scopuri;
    c) cantitatea globala de substante chimice inscrise in lista nr. 1, existente in orice moment in tara pentru astfel de scopuri, nu depaseste o tona;
    d) cantitatea globala, produsa sau dobandita prin transfer pentru astfel de scopuri, in tara, in decursul unui an calendaristic, nu depaseste o tona.
    (2) Persoanele care, in conditiile prevazute la art. 17 - 19 si la art. 23, produc, dobandesc, detin sau folosesc substante chimice inscrise in lista nr. 1 sunt obligate:
    a) sa intocmeasca si sa supuna spre aprobare Agentiei norme specifice privind evidenta operatiunilor efectuate cu asemenea substante si pastrarea in deplina siguranta a acestora, in cel mult 10 zile de la intrarea in posesie;
    b) sa asigure respectarea normelor specifice prevazute la lit. a), in vederea excluderii oricaror posibilitati de sustragere ori de folosire a substantelor chimice, inscrise in lista nr. 1, in scopuri interzise.
    (3) Agentia supravegheaza si intreprinde masurile necesare pentru incadrarea in cantitatile globale prevazute la alin. (1) lit. c) si d).
    Art. 17
    (1) Producerea substantelor chimice, inscrise in lista nr. 1, pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protectie se poate face intr-o instalatie unica la scara redusa, autorizata de Agentie.
    (2) Instalatia unica la scara redusa, prevazuta la alin. (1), trebuie sa contina vase de reactie montate intr-o configuratie tehnologica care sa nu permita functionarea continua. Volumul unui astfel de vas de reactie nu poate depasi 100 de litri, iar volumul total al vaselor de reactie cu volume mai mari de 5 litri nu poate depasi 500 de litri.
    Art. 18
    Producerea substantelor chimice, inscrise in lista nr. 1, pentru scopuri de protectie, in cantitati globale ce nu depasesc 10 kilograme in cursul unui an calendaristic, se poate face, in afara instalatiei unice la scara redusa prevazute la art. 17, intr-o singura instalatie, autorizata de Agentie.
    Art. 19
    Producerea substantelor chimice, inscrise in lista nr. 1, pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, fara a depasi pentru fiecare instalatie cantitatea globala de 10 kilograme in cursul unui an calendaristic, se poate face, in afara instalatiei unice la scara redusa prevazute la art. 17, numai in instalatii si/sau laboratoare, autorizate de Agentie.
    Art. 20
    (1) Producerea, prelucrarea si consumul substantelor chimice inscrise in listele nr. 2 si 3 se pot realiza numai in scopuri neinterzise, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 10.
    (2) Activitatile prevazute la alin. (1), platformele care produc, prelucreaza si consuma substante chimice inscrise in lista nr. 2 si platformele care produc substante chimice inscrise in lista nr. 3 sunt supuse controlului Agentiei si verificarilor internationale, in conformitate cu prevederile prezentei legi.

    CAP. 4
    Operatiuni de import si de export

    Art. 21
    (1) Substantele chimice inscrise in liste sunt considerate, dupa caz, produse militare sau cu dubla utilizare, importul si exportul acestora fiind supuse regimului de control al exporturilor de produse militare sau de produse si tehnologii cu dubla utilizare, dupa caz.
    (2) In sensul prezentei legi, prin import sau export se intelege si orice alte activitati necomerciale de dobandire din afara teritoriului national sau de transfer in afara teritoriului national.
    Art. 22
    (1) Eliberarea documentelor de export pentru substantele chimice inscrise in lista nr. 1 este conditionata si de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea de stat desemnata in acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent.
    (2) Eliberarea documentelor de export pentru substantele chimice inscrise in lista nr. 2, in situatiile mentionate la art. 24, nu este conditionata de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea de stat desemnata in acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, Agentia poate solicita exportatorului orice alte documente justificative.
    (3) Eliberarea documentelor de export pentru substantele chimice inscrise in lista nr. 3, in situatiile mentionate la art. 24, este conditionata si de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat sau avizat de autoritatea de stat desemnata in acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent.
    (4) Certificatul de utilizator final trebuie sa mentioneze, in legatura cu substantele care fac obiectul exportului:
    a) ca vor fi utilizate numai pentru scopuri neinterzise de conventie;
    b) ca nu vor fi reexportate;
    c) tipurile si cantitatile;
    d) utilizarea finala;
    e) denumirea si adresa utilizatorului final.
    Art. 23
    (1) Operatiunile de import si de export cu substante chimice inscrise in lista nr. 1 pot fi efectuate numai cu statele parti la conventie si numai pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protectie.
    (2) Substantele chimice importate potrivit alin. (1) nu pot fi reexportate unui stat tert.
    Art. 24
    (1) Operatiunile de import si de export cu substantele chimice inscrise in lista nr. 2 se efectueaza numai cu statele-parti la conventie.
    (2) Substantele chimice inscrise in lista nr. 3 pot fi exportate catre state care nu sunt parte la conventie, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 22.

    CAP. 5
    Sistemul de control

    Art. 25
    Agentia asigura controlul respectarii prevederilor prezentei legi prin supravegherea datelor de productie, prelucrare, consum si import-export pentru substantele chimice inscrise in liste, precum si prin inspectii la instalatiile si obiectivele in legatura cu acestea.
    Art. 26
    (1) In vederea exercitarii atributiilor sale, Agentia isi constituie un corp de control.
    (2) Corpul de control al Agentiei are acces neingradit la toate obiectivele, instalatiile, echipamentele, documentele si informatiile necesare, oricare ar fi persoanele detinatoare, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor conventiei si ale prezentei legi.
    (3) Pentru efectuarea analizelor chimice necesare activitatilor de inspectie, Agentia desemneaza laboratoare chimice dotate cu aparatura corespunzatoare.
    (4) Cheltuielile aferente efectuarii de catre laboratoarele desemnate de Agentie a analizelor chimice necesare activitatilor de inspectie se suporta din bugetul Agentiei.
    Art. 27
    In cazul efectuarii activitatilor de control, prin inspectii la fata locului, persoanele controlate au urmatoarele obligatii:
    a) prezinta echipei de inspectie datele necesare desfasurarii inspectiei, referitoare la caracteristicile platformei sau instalatiei, activitatile desfasurate, masurile de siguranta, administrative si de logistica;
    b) executa, la cerere, operatiuni tehnologice in instalatia controlata;
    c) pun, la cerere, la dispozitia inspectorilor, documentatii relevante pentru scopul inspectiei;
    d) permit inspectorilor sa solicite personalului platformei sau al instalatiei informatiile necesare stabilirii faptelor relevante pentru obiectivul inspectiei, putand obiecta la intrebarile considerate nerelevante fata de acest obiectiv;
    e) pun la dispozitie echipamentul de protectie necesar desfasurarii inspectiei sau permit folosirea echipamentului adus de echipa de inspectie, daca acesta corespunde specificului instalatiei;
    f) asigura instalarea si functionarea aparaturii si sistemelor de supraveghere continua, pe care le pun la dispozitie sau care sunt aduse de echipa de inspectie;
    g) permit, la solicitarea inspectorilor, fotografierea si/sau inregistrarea video, de catre reprezentantii lor sau ai Agentiei, a unor elemente relevante din instalatie, cu respectarea prevederilor legale privind masurile de manipulare a inregistrarilor, in conformitate cu caracterul secret al acestora;
    h) asigura, la cererea si in prezenta inspectorilor, recoltarea de probe si analizarea acestora, daca dispun de conditiile necesare; retin mostre din probele luate si permit transferul probelor pentru analize chimice la laboratoare desemnate de Agentie sau de Organizatie;
    i) participa la prezentarea, de catre echipa de inspectie, a rezultatelor preliminare ale inspectiei, contribuie la clarificarea eventualelor neconcordante si solicita furnizarea, in scris, de catre echipa de inspectie, a rezultatelor preliminare, a listei probelor luate si a documentelor retinute.
    Art. 28
    (1) Instalatiile pentru producerea substantelor chimice inscrise in lista nr. 1 se supun verificarilor prin inspectii la fata locului si prin supraveghere cu aparatura montata la instalatie.
    (2) Activitatile de verificare la instalatia unica la scara redusa urmaresc daca:
    a) declaratiile privind cantitatile de substante chimice produse sunt corecte si daca nu se depaseste cantitatea prevazuta in autorizatia de functionare, eliberata de Agentie, conform prevederilor art. 17 alin. (1);
    b) sunt respectate limitele stabilite pentru vasele de reactie, conform prevederilor art. 17 alin. (2).
    (3) Activitatile de verificare la instalatiile definite la art. 18 si 19, care produc substante chimice inscrise in lista nr. 1, urmaresc daca:
    a) instalatia este utilizata pentru producerea altor substante chimice, inscrise in lista nr. 1, in afara celor declarate;
    b) cantitatile de substante chimice produse, prelucrate sau consumate au fost corect declarate si sunt compatibile cu scopurile inscrise in autorizatia de functionare;
    c) substantele chimice produse sunt sustrase sau utilizate pentru alte scopuri.
    (4) In cadrul verificarilor, efectuate de corpul de control al Agentiei, se urmareste si respectarea prevederilor art. 16 alin. (2).
    Art. 29
    (1) Platformele care produc, prelucreaza sau consuma substante chimice inscrise in lista nr. 2 si care au transmis declaratii conform art. 10 alin. (1) si (2) se supun verificarilor prin inspectii la fata locului.
    (2) Inspectiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmaresc, cu prioritate, verificarea:
    a) absentei oricarei substante chimice inscrise in lista nr. 1, in special a producerii unor astfel de substante, in afara reglementarilor prevazute la art. 16 - 19;
    b) conformitatii declaratiilor, transmise in baza prevederilor art. 10 alin. (1) si (2), cu nivelurile reale de productie, de prelucrare si de consum ale substantelor chimice inscrise in lista nr. 2;
    c) existentei situatiilor de deturnare a substantelor chimice inscrise in lista nr. 2 pentru scopuri interzise.
    Art. 30
    (1) Platformele care produc substante chimice inscrise in lista nr. 3 si care au transmis declaratii conform art. 11 alin. (1) se supun verificarilor prin inspectii la fata locului.
    (2) Inspectiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmaresc verificarea:
    a) conformitatii activitatilor din aceste platforme cu declaratiile transmise in baza prevederilor art. 11;
    b) absentei oricarei substante chimice inscrise in lista nr. 1, in special a producerii unor astfel de substante, in afara reglementarilor prevazute la art. 16 - 19.
    Art. 31
    (1) Platformele declarate conform prevederilor art. 12 si 13 pot fi supuse verificarii prin inspectii la fata locului.
    (2) Inspectiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmaresc verificarea:
    a) conformitatii activitatilor din aceste platforme cu declaratiile transmise in baza prevederilor art. 12 si 13;
    b) absentei oricarei substante chimice inscrise in lista nr. 1, in special a producerii unor astfel de substante, in afara reglementarilor prevazute la art. 16 - 19.
    Art. 32
    In timpul inspectiilor efectuate la fata locului, corpul de control al Agentiei poate executa fotografierea si inregistrarea video a unor elemente relevante, cu respectarea prevederilor legale privind masurile de manipulare a inregistrarilor, in conformitate cu caracterul secret al acestora.
    Art. 33
    (1) Autoritatile publice, abilitate potrivit legii sa desfasoare activitati informative pentru prevenirea si combaterea infractiunilor, sunt obligate sa transmita Agentiei datele obtinute, referitoare la incalcarea prevederilor prezentei legi.
    (2) Ministerul Finantelor Publice*), la solicitarea Agentiei, efectueaza verificari specifice si o informeaza asupra rezultatelor acestora.
------------
    *) Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei si a art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, atributiile specifice domeniului vamal, care revin Ministerului Finantelor Publice din actele normative in vigoare, se preiau de catre Autoritatea Nationala de Control, cu exceptia politicii vamale si a actelor normative elaborate in realizarea acesteia, a solutionarii contestatiilor si a valorificarii bunurilor devenite proprietatea statului.
    In conformitate cu art. VI din aceeasi ordonanta, denumirea "Directia Generala a Vamilor" s-a inlocuit cu "Autoritatea Nationala a Vamilor".
    De asemenea, potrivit art. 4 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile ulterioare, activitatea vamala se exercita prin Autoritatea Nationala a Vamilor, care se organizeaza si functioneaza in subordinea Autoritatii Nationale de Control.

    CAP. 6
    Verificari internationale

    Art. 34
    (1) In scopul verificarii respectarii prevederilor conventiei, Organizatia executa inspectii initiale, inspectii de rutina si inspectii la cerere, prin echipe de inspectie formate din inspectori si asistenti de inspectie numiti de aceasta.
    (2) Echipele de inspectie ale Organizatiei sunt insotite, pe timpul desfasurarii activitatilor pe teritoriul Romaniei, de echipe de insotire, constituite in conformitate cu prevederile art. 39 lit. d).
    (3) Prevederile art. 28 - 32 se aplica in mod corespunzator si in cazul inspectiilor internationale.
    Art. 35
    In scopul exercitarii efective a atributiilor lor oficiale, inspectorii si asistentii de inspectie, acceptati conform prevederilor art. 41, se bucura de privilegiile si imunitatile prevazute in anexa nr. 3 la prezenta lege.
    Art. 36
    (1) Obiectivele pentru care s-au transmis declaratii, in conformitate cu prevederile art. 8 si ale art. 10 - 13, pot fi verificate de Organizatie prin inspectii initiale si inspectii de rutina.
    (2) In cadrul inspectiei initiale, Agentia impreuna cu reprezentantii instalatiilor care produc substante chimice inscrise in listele nr. 1 si 2 negociaza cu echipa de inspectie a Organizatiei acorduri de instalatie care stabilesc in detaliu procedurile de verificare aplicabile inspectiilor ulterioare la instalatiile mentionate.
    (3) Pentru instalatiile care produc substantele chimice inscrise in lista nr. 3, acordul de instalatie se incheie daca Agentia constata oportunitatea acestuia, cu ocazia primei inspectii efectuate de Organizatie la fata locului.
    Art. 37
    (1) Organizatia poate efectua, la solicitarea unui alt stat parte la conventie, o inspectie la cerere, notificata Agentiei cu cel putin 12 ore inainte ca echipa de inspectie internationala, desemnata in acest scop, sa soseasca la punctul de intrare in tara. Echipa de inspectie poate fi insotita de un observator desemnat de statul care a solicitat inspectia.
    (2) In scopul clarificarii si eliminarii tuturor suspiciunilor privind o posibila nerespectare a prevederilor conventiei, echipa de inspectie, desemnata potrivit prevederilor alin. (1), are acces la orice instalatie sau amplasament, precum si in orice alt loc de pe teritoriul national, precizat in mandatul de inspectie ca fiind relevant pentru obiectul inspectiei.
    (3) Agentia si persoanele controlate au dreptul si obligatia de a depune toate eforturile pentru a facilita indeplinirea mandatului echipei de inspectie si a clarifica toate aspectele privind respectarea prevederilor conventiei.
    (4) Persoanele controlate sunt obligate sa ia masuri de protejare a instalatiilor, a datelor si informatiilor cu caracter secret, care nu au legatura cu obiectul inspectiei.
    Art. 38
    Persoanele controlate de echipele de inspectie ale Organizatiei mai au, in afara celor prevazute la art. 27, urmatoarele obligatii:
    a) asigura, contra cost, mijloacele si serviciile necesare echipei de inspectie: transport local, comunicatii cu Organizatia, interpretare, spatii de lucru, cazare, masa, asistenta medicala si alte servicii;
    b) asigura prevenirea divulgarii de informatii si date cu caracter secret, care nu au legatura cu obiectul inspectiei;
    c) asigura harti, planuri sau scheme, pe care sa fie indicate, la scara, obiectivele relevante ale perimetrului stabilit;
    d) permit aplicarea de catre echipa de inspectie a procedurilor de supraveghere a traficului vehiculelor, atat prin utilizarea inregistrarilor video si a senzorilor, cat si prin inspectarea si tinerea evidentei vehiculelor care ies din perimetru.
    Art. 39
    In vederea aplicarii prevederilor conventiei referitoare la desfasurarea inspectiilor internationale, Agentia intreprinde urmatoarele masuri:
    a) stabileste impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul general al politiei de frontiera - si cu Autoritatea Nationala de Control*) punctele de intrare/iesire in/din tara a echipelor de inspectie si le transmite Organizatiei in cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a conventiei;
    b) transmite operativ Autoritatii Nationale de Control*) lista echipamentului aprobat de Organizatie, precum si orice actualizari ale acestei liste. De asemenea, cu ocazia fiecarei inspectii comunica lista probelor prelevate de echipa de inspectie, pentru care se permite scoaterea din tara, in conformitate cu prevederile art. 27 lit. h);
    c) solicita Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, respectiv Ministerului Apararii Nationale, eliberarea autorizatiei de survol/aterizare, speciala pentru aeronavele neprogramate civile, respectiv militare, detinute sau inchiriate de Organizatie;
    d) constituie echipa de insotire din membri ai corpului de control, din reprezentanti ai obiectivului inspectat si, dupa caz, din reprezentanti ai autoritatilor publice competente;
    e) confirma imediat Organizatiei primirea listei cu inspectori si asistenti de inspectie;
    f) transmite Organizatiei, in cel mult 30 de zile de la data confirmarii prevazute la lit. e), lista cu inspectorii si asistentii de inspectie care nu pot fi acceptati.
------------
    *) Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei si a art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, atributiile specifice domeniului vamal, care revin Ministerului Finantelor Publice din actele normative in vigoare, se preiau de catre Autoritatea Nationala de Control, cu exceptia politicii vamale si a actelor normative elaborate in realizarea acesteia, a solutionarii contestatiilor si a valorificarii bunurilor devenite proprietatea statului.
    In conformitate cu art. VI din aceeasi ordonanta, denumirea "Directia Generala a Vamilor" s-a inlocuit cu "Autoritatea Nationala a Vamilor".
    De asemenea, potrivit art. 4 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile ulterioare, activitatea vamala se exercita prin Autoritatea Nationala a Vamilor, care se organizeaza si functioneaza in subordinea Autoritatii Nationale de Control.

    Art. 40
    Echipa de insotire asigura, pe timpul desfasurarii inspectiei, respectarea obligatiilor si exercitarea de catre persoana inspectata a drepturilor care decurg din prevederile conventiei. In acest scop:
    a) examineaza, la punctul de intrare, echipamentele si aparatura aduse de echipa de inspectie si le accepta sau le respinge, pe baza listei stabilite de Organizatie si a documentelor care le insotesc;
    b) asigura transportul echipei la obiectivul inspectiei, in maximum 12 ore de la sosirea in punctul de intrare; in cazul inspectiilor la cerere, cand se negociaza perimetrul final, termenul maxim de ajungere la obiectivul inspectiei este de 36 de ore;
    c) negociaza cu echipa de inspectie detaliile conditiilor de desfasurare a inspectiei;
    d) participa la verificarile efectuate de echipa de inspectie, urmareste ca aceasta sa respecte strict mandatul de inspectie emis de Organizatie si sa perturbe cat mai putin posibil activitatile din instalatia sau din perimetrul inspectat;
    e) verifica, la terminarea inspectiei, echipamentele si aparatura, precum si probele care se scot din tara de catre echipa de inspectie si participa la executarea formalitatilor vamale pentru acestea.
    Art. 41
    In vederea aplicarii prevederilor conventiei referitoare la organizarea si desfasurarea inspectiilor internationale de catre Organizatie, Ministerul Afacerilor Externe are obligatia de a intreprinde masurile necesare pentru acordarea de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, in cel mult 30 de zile de la data confirmarii primirii listei cu inspectori si asistenti de inspectie, a vizelor de intrare-iesire, de tranzit, pentru calatorii multiple, valabile cel putin 2 ani, care sa permita fiecarui inspector si asistent de inspectie acceptat sa-si indeplineasca mandatul incredintat.
    Art. 42
    Ministerul Finantelor Publice*):
    a) asigura introducerea temporara, fara plata drepturilor vamale de import si fara completarea declaratiei vamale in detaliu, pe baza unui inventar in doua exemplare, vizat de autoritatea vamala, a echipamentelor, aparaturii si probelor transportate de membrii echipei de inspectie, precum si a articolelor de uz personal ale acestora, cu exceptia articolelor de import sau export interzise prin lege ori controlate prin reguli de carantina, cu conditia scoaterii din tara a acestora la incheierea inspectiei. Formalitatile vamale pentru echipament, aparatura si probe se efectueaza concomitent cu examinarea acestora de catre echipa de insotire, la punctul de intrare/iesire in/din tara;
    b) asigura introducerea, fara garantarea drepturilor vamale de import si fara completarea declaratiei vamale, a probelor transmise de Organizatie sau prin dispozitie a acesteia, in vederea analizarii de catre laboratoare specializate din Romania;
    c) pune la dispozitie echipei de insotire, la punctul de intrare/iesire, un spatiu corespunzator destinat examinarii echipamentului si aparaturii aduse de echipa de inspectie;
    d) informeaza operativ Agentia asupra operatiunilor de tranzit prin Romania al substantelor chimice inscrise in liste, efectuate in conformitate cu legislatia vamala, precum si asupra rezultatelor verificarilor specifice incidente domeniului prezentei legi;
    e) informeaza, la cerere, Agentia asupra operatiunilor de import/export al substantelor chimice, efectuate in conformitate cu legislatia vamala, in vederea identificarii acelor operatiuni care intra sub incidenta prezentei legi.
------------
    *) Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei si a art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, atributiile specifice domeniului vamal, care revin Ministerului Finantelor Publice din actele normative in vigoare, se preiau de catre Autoritatea Nationala de Control, cu exceptia politicii vamale si a actelor normative elaborate in realizarea acesteia, a solutionarii contestatiilor si a valorificarii bunurilor devenite proprietatea statului.
    In conformitate cu art. VI din aceeasi ordonanta, denumirea "Directia Generala a Vamilor" s-a inlocuit cu "Autoritatea Nationala a Vamilor".
    De asemenea, potrivit art. 4 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile ulterioare, activitatea vamala se exercita prin Autoritatea Nationala a Vamilor, care se organizeaza si functioneaza in subordinea Autoritatii Nationale de Control.

    Art. 43
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului intreprinde urmatoarele masuri cu privire la aeronavele, detinute sau inchiriate de Organizatie, care transporta echipele de inspectie si echipamentele necesare inspectiei:
    a) aproba eliberarea autorizatiei de survol/aterizare, speciala pentru aeronavele civile neprogramate, detinute sau inchiriate de Organizatie, astfel incat numarul acestei autorizatii sa poata fi transmis Organizatiei de catre Agentie, in cel mult 30 de zile de la intrarea in vigoare a conventiei si in fiecare an pana la data de 15 decembrie pentru anul urmator;
    b) la cererea Agentiei, dispune aprobarea, cu prioritate, a survolului spatiului aerian al Romaniei sau aterizarile/decolarile pe/de pe aeroporturile din Romania, destinate traficului aerian international;
    c) dispune asigurarea, cu prioritate, contra cost, a serviciilor de deservire la sol, a securitatii, service-ului si combustibilului;
    d) dispune ca aeronavele sa fie scutite de plata tarifelor pentru serviciile de navigatie aeriana, de plata taxelor de aterizare, iluminat si stationare, de plata tarifelor pentru folosirea serviciilor de navigatie aeriana de ruta (RNAC) si de plata tarifelor pentru servicii de navigatie de aeroport si terminala.
    Art. 44
    Ministerul Apararii Nationale aproba eliberarea autorizatiei de survol/aterizare, speciala pentru aeronavele militare neprogramate, inchiriate de Organizatie, si comunica Agentiei numarul acesteia, in fiecare an pana la data de 15 decembrie pentru anul urmator, in vederea transmiterii la Organizatie de catre Agentie.
    Art. 45
    Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei autorizeaza folosirea de catre echipa de inspectie a mijloacelor de telecomunicatii ale Organizatiei, pentru legaturi cu sediul Organizatiei, precum si intre membrii echipei de inspectie.

    CAP. 7
    Alte dispozitii

    Art. 46
    (1) Personalul Agentiei care ia cunostinta de informatii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale este obligat sa respecte caracterul lor si sa le faca cunoscute numai autoritatilor publice indreptatite, in conditiile legii.
    (2) Agentia va stabili, dupa caz, pe baza unui acord incheiat in acest scop cu Organizatia, categoria de clasificare a informatiilor cu caracter secret ce se transmit acesteia.
    Art. 47
    Ministerul Afacerilor Externe asigura transmiterea operativa a declaratiilor si a altor documente intre Agentie si Organizatie.
    Art. 48
    (1) Accesul specialistilor corpului de control al Agentiei la obiectivele si instalatiile care fac obiectul prezentei legi se face pe baza mandatului emis de presedintele Agentiei.
    (2) Accesul echipei de inspectie internationala la obiectivele si instalatiile care fac obiectul prezentei legi se face numai impreuna cu membri ai echipei de insotire, pe baza unei note verbale emise de Agentie.
    Art. 49
    (1) Agentia acorda, la cerere, consultanta de specialitate agentilor economici si altor persoane interesate in aplicarea regimului substantelor chimice toxice si precursorilor acestora.
    (2) Agentia editeaza si difuzeaza materiale documentare si organizeaza cursuri, seminarii, simpozioane si alte forme de pregatire a agentilor economici si a autoritatilor publice, in vederea interpretarii corecte si a aplicarii prevederilor conventiei si ale prezentei legi.
    Art. 50
    Sumele necesare pentru asigurarea ofertei de asistenta a Romaniei la Organizatie prin contributie la fondul voluntar de asistenta, pentru procurarea si intretinerea de echipamente sau pentru servicii care fac obiectul acestei oferte, se asigura din bugetul Agentiei.

    CAP. 8
    Contraventii si infractiuni

    Art. 51
    Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.
    Art. 52
    Conducatorii persoanelor juridice sunt obligati sa asigure respectarea prevederilor prezentei legi si sa stabileasca atributiile ce revin personalului din subordine pentru aplicarea acestora.
    Art. 53
    (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte:
    a) transmiterea declaratiilor si notificarilor prevazute la art. 7 - 14 cu intarziere de pana la 30 de zile, cu amenda de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;
    b) transmiterea declaratiilor prevazute la art. 7 - 14 cu intarziere de peste 30 de zile, precum si transmiterea de date incomplete sau in neconcordanta cu activitatea desfasurata, cu amenda de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei;
    c) neindeplinirea obligatiei de a transmite declaratiile conform prevederilor prezentei legi, daca aceasta nu aduce prejudicii grave indeplinirii obligatiilor Romaniei catre Organizatie, cu amenda de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei;
    d) refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agentiei la obiectivele si instalatiile care fac obiectul prezentei legi, impiedicarea in orice mod a acestora de a-si exercita atributiile legale, precum si ascunderea unor date si informatii relevante referitoare la acestea, cu amenda de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei;
    e) neindeplinirea obligatiei stabilite potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (2) de intocmire a normelor specifice privind evidenta operatiunilor efectuate cu asemenea substante si pastrarea in deplina siguranta a acestora, precum si incalcarea acestor norme, cu amenda de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei;
    f) netransmiterea, la solicitarea in scris a Agentiei, a documentelor, datelor si informatiilor solicitate, la termenele stabilite, cu amenda de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei.
    (2) Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre corpul de control al Agentiei.
    (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
    Art. 54
    Contraventiilor prevazute la art. 53 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 55
    (1) Fapta de a folosi arme chimice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    (2) In cazul in care fapta a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
    (3) Tentativa se pedepseste.
    Art. 56
    (1) Dezvoltarea, producerea, dobandirea, detinerea sau transferul, direct ori indirect, de arme chimice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
    (2) Sustragerea de substante chimice toxice sau de precursori pentru folosirea lor in scopurile armelor chimice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
    (3) Tentativa se pedepseste.
    Art. 57
    (1) Amenintarea adresata unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice cu folosirea armelor chimice, in scopul de a provoca moartea, incapacitatea temporara sau vatamari permanente unor persoane, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.
    (2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) este conditionata de indeplinirea sau neindeplinirea unui act ori cand, prin amenintare sub orice forma, se pretinde a se da ori a se preda arme chimice, in scopul de a provoca moartea, incapacitatea temporara sau vatamari permanente unor persoane, pedeapsa este inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
    (3) Tentativa se pedepseste.
    Art. 58
    (1) Producerea substantelor chimice inscrise in lista nr. 1, in cantitati peste limitele sau in alte conditii decat cele prevazute la art. 16 - 19, precum si importul, exportul, detinerea sau folosirea acestora, fara respectarea prevederilor art. 16 alin. (1) si ale art. 23, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
    (2) Importul si exportul de substante chimice inscrise in listele nr. 2 si 3, cu incalcarea prevederilor art. 24, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani.
    (3) Neindeplinirea obligatiei de a transmite declaratiile conform prevederilor prezentei legi, daca aceasta aduce prejudicii grave indeplinirii obligatiilor Romaniei catre Organizatie, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani sau cu amenda.
    (4) Refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agentiei, impreuna cu echipele de inspectie ale Organizatiei, la obiectivele si instalatiile care fac obiectul prezentei legi, impiedicarea acestora, in orice mod, de a-si exercita atributiile legale, precum si ascunderea unor date si informatii relevante referitoare la acestea constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani.
    (5) Tentativa se pedepseste.
    Art. 59
    (1) Urmarirea penala in cazurile infractiunilor prevazute in prezenta lege se efectueaza in mod obligatoriu de catre procuror.
    (2) Competenta de a judeca in prima instanta infractiunile revine tribunalelor.
    Art. 60
    Dispozitiile Codului penal privind confiscarea speciala se aplica in mod corespunzator.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 61
    (1) Agentia elaboreaza, pe baza prevederilor prezentei legi, norme metodologice privind procedurile tehnice de aplicare a dispozitiilor acesteia, precum si precizarile si detaliile referitoare la aplicarea conventiei, ce se adopta ulterior de catre Conferinta statelor parti la conventie.
    (2) Normele metodologice prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 62
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la data intrarii in vigoare a conventiei, cu exceptia articolelor precizate la alin. (3).
    (2) Data intrarii in vigoare a conventiei, stabilita in conformitate cu art. XXI al acesteia, este 29 aprilie 1997.
    (3) Prevederile art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1) lit. a) si alin. (2), (3) si (4), art. 11 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (2) si (3), art. 12 lit. a), art. 13 lit. a), art. 14 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 46, art. 48 alin. (1), art. 49 - 52, art. 53 alin. (1) lit. a), b) si c), alin. (2), (3) si (4), art. 54 si ale art. 61 - 63 se aplica de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice dispozitie contrara se abroga.
    Art. 63
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta lege.

    ANEXA 1

                       LISTE DE SUBSTANTE CHIMICE

                              LISTA Nr. 1
                                                                  (Numarul CAS)
    A. Substante chimice toxice:

 (1) Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fluorofosfonati de O-alchil
     (</= C10, inclusiv cicloalchil)
     Exemple: Sarin: Metilfluorofosfonat de O-izopropil              (107-44-8)
              Soman: Metilfluorofosfonat de O-pinacolil               (96-64-0)
 (2) Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidocianofosfati de
     O-alchil (</= C10, inclusiv cicloalchil)
     Exemplu: Tabun: Dimetilamidocianofosfat de O-etil                (77-81-6)
 (3) Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) tiofosfonati de
     O-alchil (H sau </= C10, inclusiv cicloalchil)-S-[2-
     (dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino)etil] si sarurile
     alchilate sau protonate corespunzatoare
     Exemplu: VX: Metiltiofosfonat de O-etil-S-[2-
     (diizopropilamino)etil]                                       (50782-69-9)
 (4) Iperite cu sulf:
     2-Cloroetil-clorometil-sulfura                                 (2625-76-5)
     Iperita: Bis(2-cloroetil)-sulfura                               (505-60-2)
     Bis(2-cloroetiltio)metan                                      (63869-13-6)
     Sescviiperita: 1,2-Bis(2-cloroetiltio)etan                     (3563-36-8)
     1,3-Bis(2-cloroetiltio)-n-propan                              (63905-10-2)
     1,4-Bis(2-cloroetiltio)-n-butan                              (142868-93-7)
     1,5-Bis(2-cloroetiltio)-n-pentan                             (142868-94-8)
     Bis(2-cloroetiltiometil)-eter                                 (63918-90-1)
     Iperita O: Bis(2-cloroetiltioetil)-eter                       (63918-89-8)
 (5) Lewisite:
     Lewisita 1: 2-Clorovinildicloroarsina                           (541-25-3)
     Lewisita 2: Bis(2-clorovinil)cloroarsina                      (40334-69-8)
     Lewisita 3: Tris(2-clorovinil)arsina                          (40334-70-1)
 (6) Iperite cu azot:
     HN1: Bis(2-cloroetil)etilamina                                  (538-07-8)
     HN2: Bis(2-cloroetil)metilamina                                  (51-75-2)
     HN3: Tris(2-cloroetil)amina                                     (555-77-1)
 (7) Saxitoxina                                                    (35523-89-8)
 (8) Ricina                                                         (9009-86-3)

    B. Precursori:

 (9) Difluoruri alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fosfonice
     Exemplu: DF: Difluorura metilfosfonica                          (676-99-3)
(10) Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fosfoniti de O-alchil
     (H sau </= C10, inclusiv cicloalchil) - O-[2-(dialchil
     (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino)etil] si sarurile
     alchilate sau protonate corespunzatoare
     Exemplu: QL: Metilfosfonit de O-etil-O-[2-
     (diizopropilamino) etil]                                      (57856-11-8)
(11) Clorosarin: Metilclorofosfonat de O-izopropil                  (1445-76-7)
(12) Clorosoman: Metilclorofosfonat de O-pinacolil                  (7040-57-5)

                                LISTA Nr. 2

    A. Substante chimice toxice:

 (1) Amiton: Tiolofosfat de O, O-dietil-S-[2-(dietilamino)etil]
     si sarurile alchilate sau protonate corespunzatoare              (78-53-5)
 (2) PFIB: 1,1,3,3,3,-Pentafluoro-2-(trifluorometil)propena          (382-21-8)
 (3) BZ: Benzilat de 3-chinuclidinil                                (6581-06-2)

    B. Precursori:

 (4) Substante chimice, cu exceptia celor inscrise in
     lista nr. 1, continand un atom de fosfor la care este
     legata o grupare metil, etil sau propil (normal sau izo),
     dar nici un alt atom de carbon
     Exemple: Diclorura metilfosfonica                               (676-97-1)
              Metilfosfonat de dimetil                               (756-79-6)
     Exceptie: Fonofos: Etiltiofosfonotiolat de O-etil-S-fenil       (944-22-9)
 (5) Dihalogenuri N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)
     amido-fosforice
 (6) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidofosfati de
     dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)
 (7) Triclorura de arsen                                            (7784-34-1)
 (8) Acid 2,2-difenil-2-hidroxiacetic                                 (76-93-7)
 (9) Chinuclidinol-3-ol)                                            (1619-34-7)
(10) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)-2-cloroetilamine si
     sarurile protonate corespunzatoare
(11) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etanoli si
     sarurile protonate corespunzatoare
     Exceptii: N, N-Dimetilaminoetanol si sarurile protonate
               corespunzatoare                                       (108-01-0)
               N, N-Dietilaminoetanol si sarurile protonate
               corespunzatoare                                       (100-37-8)
(12) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etantioli si
     sarurile protonate corespunzatoare
(13) Tiodiglicol: Bis(2-hidroxietil)-sulfura                         (111-48-8)
(14) Alcool pinacolilic: 3,3-Dimetilbutan-2-ol                       (464-07-3)

                               LISTA Nr. 3

    A. Substante chimice toxice:

 (1) Fosgen: Diclorura de carbonil                                    (75-44-5)
 (2) Clorcian: Clorura de cianogen                                   (506-77-4)
 (3) Acid cianhidric: Cianura de hidrogen                             (74-90-8)
 (4) Cloropicrina: Tricloronitrometan                                 (76-06-2)

    B. Precursori

 (5) Oxiclorura de fosfor: Clorura de fosforil                     (10025-87-3)
 (6) Triclorura de fosfor                                           (7719-12-2)
 (7) Pentaclorura de fosfor                                        (10026-13-8)
 (8) Fosfit de trimetil                                              (121-45-9)
 (9) Fosfit de trietil                                               (122-52-1)
(10) Fosfit de dimetil                                               (868-85-9)
(11) Fosfit de dietil                                                (762-04-9)
(12) Monoclorura de sulf                                           (10025-67-9)
(13) Diclorura de sulf                                             (10545-99-0)
(14) Clorura de tionil                                              (7719-09-7)
(15) Etildietanolamina                                               (139-87-7)
(16) Metildietanolamina                                              (105-59-9)
(17) Trietanolamina                                                  (102-71-6)

    ANEXA 2

                                   DEFINITII
                            ale notiunilor tehnice

    1. Producerea unei substante chimice inseamna obtinerea ei printr-o reactie chimica.
    2. Prelucrarea unei substante chimice inseamna un proces fizic, cum ar fi: conditionare, extractie sau purificare, prin care substanta respectiva nu este transformata intr-o alta substanta chimica.
    3. Consum al unei substante chimice inseamna transformarea acesteia intr-o alta substanta, prin reactie chimica.
    4. Numar CAS inseamna numarul din Registrul Chemical Abstracts Service, corespunzator fiecarei substante chimice identificabile prin denumirea si formula chimica structurala.
    5. Substanta chimica organica definita inseamna orice substanta chimica, apartinand clasei de compusi chimici care cuprinde toti compusii carbonului, cu exceptia oxizilor si sulfurilor acestuia, precum si a carbonatilor metalici, si care poate fi identificata prin denumirea chimica, formula structurala (daca se cunoaste) si numarul CAS (daca este atribuit).
    6. Mandat de inspectie inseamna instructiunile emise de Organizatie pentru echipa de inspectie, in vederea desfasurarii unei anumite inspectii.
    7. Asistent de inspectie inseamna o persoana desemnata de Organizatie pentru a-i ajuta pe inspectori sa efectueze o inspectie sau o vizita, cum ar fi: medic, personal medical auxiliar, agent de securitate, agent administrativ sau interpret.
    8. Instalatie se refera la oricare dintre obiectivele industriale definite mai jos:
    a) Platforma (combinat, uzina, fabrica) reprezinta un complex integrat local, constand din una sau mai multe instalatii, avand niveluri administrative intermediare, aflate sub o singura conducere si dispunand de o infrastructura comuna, cum ar fi:
    (i) birouri administrative si alte birouri;
    (ii) ateliere de reparatii si intretinere;
    (iii) cabinet medical;
    (iv) utilitati;
    (v) laborator analitic central;
    (vi) laboratoare de cercetare si dezvoltare;
    (vii) statie de epurare centrala;
    (viii) magazii de depozitare.
    b) Instalatie (instalatie de productie, atelier) reprezinta o zona, structura sau cladire relativ autonoma, continand una sau mai multe unitati, cu infrastructura auxiliara si asociata, cum ar fi:
    (i) un mic sector administrativ;
    (ii) spatii de depozitare si manipulare a materiilor prime si a produselor;
    (iii) statie de epurare;
    (iv) laborator de control analitic;
    (v) serviciu de prim ajutor/cabinet medical specific;
    (vi) evidenta cu privire la intrarile, miscarile interioare si iesirile de substante declarabile si de materii prime sau de produse formate din acestea, dupa caz.
    c) Unitate (unitate productiva, unitate de proces) reprezinta combinatia de echipamente (utilaje), inclusiv vasele de reactie si instalatiile aferente acestora, necesare pentru producerea, prelucrarea sau consumarea unei substante.
    9. Dobandire inseamna operatiunea de import, respectiv introducerea, definitiva sau temporara, pe teritoriul Romaniei, inclusiv actiunea necomerciala de primire din afara teritoriului national, precum si primirea de la o persoana de pe teritoriul national.
    10. Transfer inseamna operatiunea de export, respectiv scoaterea, definitiva sau temporara, de pe teritoriul Romaniei, inclusiv actiunea necomerciala de trimitere in afara teritoriului national, precum si trimiterea catre o persoana de pe teritoriul national.

    ANEXA 3

                       PRIVILEGII SI IMUNITATI
    acordate inspectorilor si asistentilor de inspectie*)

    *) Conform sectiunii B din partea a II-a a anexei la conventie privind verificarea.

    1. Pentru a-si exercita functiile in mod eficace, inspectorilor si asistentilor de inspectie li se vor acorda privilegii si imunitati, dupa cum se precizeaza la lit. a) - i). Privilegiile si imunitatile vor fi acordate membrilor echipei de inspectie in numele conventiei si nu pentru beneficiul personal al persoanelor respective. Aceste privilegii si imunitati le vor fi acordate pe intreaga perioada dintre sosirea si plecarea de pe teritoriul Romaniei, iar dupa aceea, tinand seama de actele efectuate anterior in exercitarea functiilor lor oficiale.
    a) Membrilor echipei de inspectie li se va acorda inviolabilitatea de care se bucura agentii diplomatici in aplicarea art. 29 din Conventia de la Viena, din 18 aprilie 1961, privind relatiile diplomatice.
    b) Locuintelor si sediilor birourilor, ocupate de echipa de inspectie care efectueaza activitati de inspectie in aplicarea conventiei, li se vor acorda inviolabilitatea si protectia acordata sediilor agentilor diplomatici in aplicarea art. 30 alin. 1 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice.
    c) Documentele si corespondenta, inclusiv inregistrarile echipei de inspectie, se vor bucura de inviolabilitatea acordata tuturor documentelor si corespondentei agentilor diplomatici in aplicarea art. 30 alin. 2 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice. Echipa de inspectie va avea dreptul sa foloseasca coduri pentru comunicatiile sale cu Secretariatul tehnic al Organizatiei.
    d) Probele si echipamentul aprobat, aduse de membrii echipei de inspectie, vor fi inviolabile, in conditiile prevederilor continute in conventie, si vor fi exceptate de la plata oricaror taxe vamale. Probele periculoase vor fi transportate in conformitate cu reglementarile specifice.
    e) Membrilor echipei de inspectie li se vor acorda imunitatile acordate agentilor diplomatici in aplicarea art. 31 alin. 1, 2 si 3 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice.
    f) Membrilor echipei de inspectie, care efectueaza activitati ordonate in aplicarea conventiei, li se va acorda scutirea de impozite si taxe, acordata agentilor diplomatici in aplicarea art. 34 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice.
    g) Membrilor echipei de inspectie li se va permite sa introduca pe teritoriul Romaniei, fara plata vreunei taxe vamale sau a altor taxe similare, articole de uz personal, cu exceptia articolelor al caror import sau export este interzis prin lege sau controlat prin reglementari de carantina.
    h) Membrilor echipei de inspectie li se vor acorda aceleasi facilitati valutare si de schimb care sunt acordate reprezentantilor guvernelor straine, aflati in misiuni oficiale temporare.
    i) Membrii echipei de inspectie nu se vor angaja, pe teritoriul Romaniei, in nici o activitate profesionala sau comerciala, in scopul de a obtine profit personal.
    2. Atunci cand tranziteaza teritoriul Romaniei, membrilor echipelor de inspectie li se vor acorda privilegiile si imunitatile de care se bucura agentii diplomatici in aplicarea art. 40 alin. 1 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice. Documentelor si corespondentei, inclusiv inregistrarilor, precum si probelor si echipamentului aprobat, aduse de acestia, li se vor acorda privilegiile si imunitatile prevazute la alin. 1 lit. c) si d).
    3. Fara lezarea privilegiilor si imunitatilor, membrii echipei de inspectie vor fi obligati sa respecte legile si reglementarile in vigoare pe teritoriul Romaniei si, in masura in care acest lucru este in acord cu mandatul de inspectie, sa nu intervina in afacerile interne ale statului roman. Daca autoritatile romane considera ca s-a abuzat de privilegiile si imunitatile precizate in prezenta anexa, intre Agentie si directorul general al Organizatiei vor avea loc consultari pentru a se stabili daca acest abuz a avut loc si, daca se stabileste acest lucru, pentru a se evita repetarea unui asemenea abuz.
    4. Directorul general al Organizatiei poate renunta la imunitatea de jurisdictie a membrilor echipei de inspectie, daca este de parere ca imunitatea ar impiedica cursul justitiei si ca se poate renunta la aceasta fara prejudicii pentru aplicarea prevederilor conventiei. Renuntarea trebuie sa fie intotdeauna expresa.
    5. Observatorilor li se vor acorda aceleasi privilegii si imunitati care se acorda inspectorilor in aplicarea prezentei anexe, cu exceptia acelora care se acorda in aplicarea alin. 1 lit. d).SmartCity5

COMENTARII la Legea 56/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 56 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 56/1997
Ordin 121 2004
privind aprobarea Normelor metodologice de declarare a substantelor chimice inscrise in lista nr. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicata, si de autorizare a instalatiilor pentru producerea acestor substante
Ordin 109 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul respectarii dispozitiilor Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicata
Legea 448 2003
privind modificarea si completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu