Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 5 din 29 iunie 1989

privind gospodarirea rationala, protectia si asigurarea calitatii apelor

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 24 din  5 iulie 1989


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Calitatea si puritatea apei - conditie esentiala a vietii -, folosirea rationala si protectia resurselor de apa reprezinta o cerinta de interes national. Pastrarea curata a apei, gospodarirea si protectia acesteia, conservarea si protejarea resurselor de apa, constituie obligatia tuturor unitatilor socialiste, organelor de stat si cetatenilor in scopul satisfacerii necesitatilor economiei nationale si populatiei, inlaturarii oricaror forme de risipa si consum nerational, evitarii epuizarii si poluarii apei.
    Art. 2
    Folosirea apei este permisa numai cu respectarea de consum si in conditiile asigurarii calitatii si protectiei acesteia impotriva factorilor poluarii de orice fel, in vederea pastrarii echilibrului ecologic, mentinerii si ameliorarii factorilor naturali, apararii sanatatii ca si a celorlalte conditii de viata si munca ale cetatenilor.
    Art. 3
    Exploatarea si valorificarea eficienta a apei in cadrul proceselor tehnologice si al celorlalte activitati economice trebuie sa conduca la cresterea continua a gradului de utilizare si refolosire a resurselor de apa, micsorarea costurilor de tratare si epurare, in conditiile pastrarii calitatii apei, reducerea consumului de apa pe unitatea de produs, evitarea oricarei forme de risipa sau consum nerational.
    Art. 4
    Unitatile socialiste, de stat si cooperatiste, precum si cetatenii, sunt obligati sa aplice masurile stabilite pentru folosirea rationala, protectia si asigurarea calitatii apei, luand masuri in scopul utilizarii judicioase a acesteia la fiecare loc de munca, respectiv gospodarire, respectarea stricta a disciplinei tehnologice in activitatile de productie care impun folosirea apei, prevenirea risipei sau poluarii de orice fel.
    Incalcarea acestor obligatii atrage, potrivit legii, raspunderea persoanelor vinovate.
    Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti raspund pentru organizarea activitatii de gospodarire si protectie a apelor in unitatile subordonate, controlul acestei activitati si tragerea la raspundere a persoanelor vinovate.
    Art. 6
    In functie de necesitatile de dezvoltare economico-sociala a tarii, in concordanta cu prevederile planului national unic si ale Programului national de amenajare in perspectiva a bazinelor hidroforice, se vor realiza lacuri de acumulare cu folosinta complexa, prize si alte surse de apa, care sa asigure satisfacerea cerintelor de apa in toate unitatile administrativ-teritoriale.

    CAP. 2

    Art. 7
    Centralele, intreprinderile, celelalte unitati socialiste au obligatia de a asigura folosirea eficienta si rationala a apei, protectia acesteia impotriva poluarii, in care scop raspund de:
    a) incadrarea stricta in normele de consum pe unitate de produs si reducerea continua a acestor norme;
    b) urmarirea sistematica in toate fazele de productie a consumului de apa, reducerea pierderilor, marirea gradului de recirculare a apei, inlocuirea tehnologiilor de productie mari consumatoare de apa;
    c) epurarea, la nivelul parametrilor de calitate, stabiliti, a apelor uzate, refolosirea apelor conventional curate, rezultate din epurare, din procesele tehnologice de racire, spalare si altele;
    d) transportul, manipularea sau depozitarea produselor ori reziduurilor in care sa nu duca la poluarea apelor;
    e) prevenirea poluarii accidentale, protectia calitatii apelor subterane si a izvoarelor prin evitarea patrunderii substantelor poluate;
    f) inlaturarea risipei la toate locurile de munca, repararea tuturor instalatiilor interioare pana la robinet si intocmirea unor programe stricte de folosire a apei.
    Art. 8
    Folosirea apei de catre unitatile socialiste se face in conditiile si cu autorizatia prevazute de lege. Autorizatia se elibereaza pe baza constatarii tehnice a starii corespunzatoare a instalatiilor in care urmeaza a fi folosita apa si a celor de evacuare a apelor uzate.
    Autorizatia se elibereaza pe timp limitat, iar prelungirea sa se poate face de catre organul emitent numai dupa o noua constatare potrivit alin. 2.
    Art. 10
    Centralele, intreprinderile, unitatile cooperatiste si celelalte unitati socialiste raspund de buna functionare a statiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate, astfel incat in aval apa sa fie preluata de toti consumatorii, fara cheltuieli suplimentare de tratare.
    Executia si punerea in functiune a statiilor si instalatiilor de epurare se fac in mod obligatoriu o data cu capacitatile de productie sau ansamblurilor de locuinte, iar extinderea sau dupa caz, modernizarea acestora, concomitent cu modificarea proceselor tehnologice, urmarindu-se totodata, inlocuirea tehnologiilor umede cu cele de evacuare uscata.
    Art. 11
    Unitatile socialiste raspund pentru pagubele provocate altor unitati sau persoanelor fizice datorita poluarii apelor, suportind si toate cheltuielile impuse de tratarea apelor pe care le-au poluat.
    In conditiile legii, Consiliul National al Apelor poate dispune oprirea functionarii unitatii sau instalatiei care provoaca poluarea.
    Persoanele incadrate in munca vinovate de incalcarea prevederilor referitoare la asigurarea calitatii apei raspund civil sau material, dupa caz, atat pentru pagubele prevazute la alin. 1, cat si pentru cele rezultand din pierderile de substante utile datorita neepurarii corespunzatoare a apelor evacuate, si se sanctioneaza potrivit legii.
    Art. 12
    Se interzic evacuarea, aruncarea sau injectarea, in apele de suprafata, subterane, marine, de ape reziduale, deseuri sau produse de orice fel, care pot schimba caracteristicile apei, evacuarea apelor uzate sau epurate in apele statatoare, depozitarea, pe malurile sau in albiile cursurilor de apa sau ale lacurilor, de gunoaie ori deseuri industriale de orice fel, folosirea de ingrasaminte chimice sau pesticide la distante mai mari de 300 m fata de malurile cursurilor de apa si lacurilor. De asemenea, se interzic exploatarea nisipului, pietrisului, pietrei de rau si altor materiale din albii sau malurile cursurilor de apa fara autorizatie sau contrar prevederilor acesteia, pasunatul animalelor si efectuarea de araturi, sapaturi, gropi sau santuri pe diguri, baraje, alte constructii hidrotehnice, maluri, albii si in zonele de protectie ale acestora, precum si circulatia auto si hipo pe diguri, baraje sau alte lucrari hidrotehnice daca nu au fost amenajate in acest scop. Topirea inului, cinepii, teiului sau a altor plante textile in cursurile de apa, canale, lacuri, balti sau iazuri se poate face numai cu acordul organului de gospodarire a apei si cu respectarea stricta a conditiilor stabilite de acestea.
    Art. 13
    Pentru protejarea si folosirea izvoarelor, organele de gospodarire a apelor, organele locale ale administratiei de stat, toate unitatile socialiste si cetatenii au obligatia sa execute lucrarile de amenajare, curatire, intretinere si decolmatare, precum si a celor necesare in vederea protectiei impotriva poluarii.
    Art. 14
    Pentru protectia resurselor de apa, pastrarea, imbunatatirea si asigurarea calitatii apei, toti cetatenii sunt, in principal obligati:
    a) sa foloseasca in mod judicios apa in gospodarie, sa asigure efectuarea lucrarilor de reparatii si intretinere a instalatiilor de alimentarea cu apa;
    b) sa nu arunce in albiile cursurilor de apa, in cuvetele de lacuri si pe malurile acestora gunoaie menajere, substante sau deseuri de orice fel;
    c) sa nu spele vehicule, autovehicule sau obiecte continand substante toxice in cursurile de apa si lacuri ori pe malurile acestora;
    d) sa nu arunce in instalatiile sanitare sau in retelele de canalizare resturile de substante petroliere sau alte substante toxice;
    e) sa participe, in conditiile legii, la toate actiunile de igienizare a cursurilor de apa, lacurilor si de protectie a calitatii acestora;
    f) sa ia o atitudine ferma impotriva celor ce risipesc apa atat in locuinte, cat si la locul de munca.
    Art. 15
    Unitatile care au in administrare sau in exploatare lucrari hidrotehnice sunt obligate sa utilizeze prizele, barajele si lacurile de acumulare conform graficelor dispecer, pe baza programelor lunare de exploatare, sa asigure debitele necesare folosintelor industriei, agriculturii si populatiei, corelat cu producerea energiei, si sa respecte, in perioadele de seceta sau inundatii, masurile operative dispuse de organele de gospodarire a apelor.
    Programul de exploatare a lacurilor de acumulare se aproba lunar prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 16
    Lacurile de acumulare si alte surse de apa vor fi proiectate si amenajate in vederea indeplinirii unor functii multiple, cum sunt alimentari cu apa, irigatii, producerea de energie electrica, navigatie si dezvoltarea faunei piscicole, in stransa concordanta cu cerintele de apa, fundamentate, ale industriei, agriculturii si populatiei.
    Art. 17
    Executarea de lucrari ori plantatii pe cursurile apelor sau avand legatura cu apele, modificarea sau extinderea unor astfel de lucrari si plantatii ori amplasarea oricaror constructii in albiile majore ale cursurilor de apa se pot face in conditiile legii numai cu acordul organului de gospodarire a apelor si cu respectarea intocmai a conditiilor stabilite prin acest acord.
    Art. 18
    Unitatile care exploateaza sau au in administrare constructii hidrotehnice sau plantatii de protectie a apelor sunt obligate sa asigure intretinerea si, dupa caz, repararea acestora. Deteriorarea, sub orice forma, a acestor constructii sau plantatii atrage raspunderea unitatii si persoanelor vinovate.
    Art. 19
    Navele fluviale sau maritime, sub orice pavilion, sunt obligate sa ia masurile necesare pentru pastrarea puritatii apelor teritoriale, evitarea poluarii apelor teritoriale, evitarea poluarii prin scurgeri accidentale sau intentionate ale hidrocarburilor, altor substante chimice ori toxice, precum si prin aruncarea oricaror deseuri de natura sa modifice calitatea apei. In scopul prevenirii, depistarii si inlaturarii poluarilor produse de nave, precum si pentru constatarea si sanctionarea eventualelor abateri sau neglijente, controlul navelor fluviale si maritime se face de Inspectoratul Navigatiei Civile si capitaniile portuare, cu participarea obligatorie a delegatului organului teritorial de gospodarire a apelor.
    Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor are obligatia de a realiza, in porturile maritime si fluviale, dane specializate pentru preluarea de la nave a apelor uzate incarcate cu hidrocarburi, iar impreuna cu Ministerul Industriei Chimice si Petrochimice, de a stabili modul de recuperare a substantelor utile din acestea.

    CAP. 3

    Art. 20
    Incalcarea normelor privind gospodarirea si folosirea rationala a apei, protectia si asigurarea calitatii acesteia, crearea de noi surse de apa atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanei vinovate.
    Art. 21
    Normele specifice privind gospodarirea, protectia si calitatea apelor, precum si organizarea acestor activitati, se stabilesc prin regulament aprobat prin decret al Consiliului de Stat.
    Consiliul de Ministri va supune spre aprobare acest regulament in  termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi.
    Art. 22
    Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.
    Pe data intrarii in vigoarea a prevederilor prezentei legi, orice dispozitii contrare acestora se abroga.SmartCity5

COMENTARII la Legea 5/1989

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 5 din 1989
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 5/1989
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu