E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 47 2004 aproba OUG 84 2003
Articolul 1 din actul Legea 47 2004 modifica articolul 1 din actul OUG 84 2003
Articolul 1 din actul Legea 47 2004 modifica articolul 2 din actul OUG 84 2003
Articolul 1 din actul Legea 47 2004 modifica articolul 3 din actul OUG 84 2003
Articolul 1 din actul Legea 47 2004 modifica articolul 4 din actul OUG 84 2003
Articolul 1 din actul Legea 47 2004 modifica articolul 5 din actul OUG 84 2003
Articolul 1 din actul Legea 47 2004 modifica articolul 6 din actul OUG 84 2003
Articolul 1 din actul Legea 47 2004 modifica articolul 7 din actul OUG 84 2003
Articolul 1 din actul Legea 47 2004 modifica articolul 8 din actul OUG 84 2003
Articolul 1 din actul Legea 47 2004 modifica articolul 9 din actul OUG 84 2003
Articolul 1 din actul Legea 47 2004 modifica articolul 10 din actul OUG 84 2003
Articolul 1 din actul Legea 47 2004 modifica articolul 11 din actul OUG 84 2003
Articolul 1 din actul Legea 47 2004 modifica articolul 12 din actul OUG 84 2003
Articolul 1 din actul Legea 47 2004 modifica articolul 14 din actul OUG 84 2003
Articolul 1 din actul Legea 47 2004 adauga dupa articolul 17 din actul OUG 84 2003
Articolul 1 din actul Legea 47 2004 adauga dupa articolul 18 din actul OUG 84 2003
Articolul 1 din actul Legea 47 2004 modifica articolul 1 din actul OUG 84 2003
Articolul 1 din actul Legea 47 2004 modifica articolul 2 din actul OUG 84 2003
Articolul 1 din actul Legea 47 2004 completeaza articolul 2 din actul Ordonanţa 43 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 47 din 17 martie 2004

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania"

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 257 din 23 martie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Se infiinteaza Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., denumita in continuare C.N.A.D.N.R., societate comerciala pe actiuni, cu capital integral de stat, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>>, care se desfiinteaza.
    (2) C.N.A.D.N.R. este persoana juridica romana, de interes strategic national cat timp statul este actionar majoritar, care se organizeaza si functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, conform legilor in vigoare si statutului prevazut in anexa nr. 1.
    (3) C.N.A.D.N.R. are, la infiintare, in structura sa 7 subunitati denumite directii regionale de drumuri si poduri si un centru de studii si cercetare, fara personalitate juridica.
    (4) C.N.A.D.N.R. poate infiinta filiale, sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati in tara si in strainatate, in conditiile legii si ale statutului.
    (5) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi infiintate la propunerea adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii si statutului, iar actele constitutive ale unitatilor mentionate la alin. (3) se adopta prin hotarari ale acesteia, in conditiile legii.
    (6) C.N.A.D.N.R. desfasoara in principal activitati de interes public national in domeniul administrarii drumurilor nationale si autostrazilor, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Capitalul social initial al C.N.A.D.N.R. este de 163.702.200.000 lei si se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>>, in baza situatiei financiare anuale si a situatiei patrimoniului, intocmite la data de 31 decembrie 2002.
    (2) Capitalul social initial este impartit in 1.637.022 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    (3) Capitalul social initial este subscris si integral varsat de statul roman, in calitate de actionar unic, la data constituirii C.N.A.D.N.R.
    (4) Actiunile C.N.A.D.N.R. sunt detinute initial si in totalitate de statul roman, care isi exercita drepturile si obligatiile prin Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (5) Predarea-preluarea activului si pasivului intre Regia Autonoma <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>>, pe de o parte, si C.N.A.D.N.R., pe de alta parte, se va face pe baza de protocol care se va incheia in termen de cel mult 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Daca valoarea capitalului social stabilita prin protocolul de predare-preluare va fi diferita de cea prevazuta la alin. (1), se va solicita la oficiul registrului comertului competent rectificarea cuvenita, in termen de 60 de zile de la semnarea protocolului.
    (6) Actiunile emise in conditiile legii de C.N.A.D.N.R. pot fi cotate la bursa si tranzactionate liber pe piata de capital.
    (7) C.N.A.D.N.R. se poate privatiza, in conditiile legii, statul avand optiunea de a pastra pachetul majoritar de actiuni. Privatizarea pachetului majoritar de actiuni se face prin lege speciala.
    (8) Pe perioada in care statul este actionar majoritar, C.N.A.D.N.R. poate vinde sau inchiria active din proprietatea sa, la initiativa consiliului de administratie, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor si cu mandatarea speciala a reprezentantilor Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului in adunarea generala a actionarilor.
    (9) C.N.A.D.N.R. poate participa cu capital, in conditiile legii, la constituirea de societati comerciale cu obiect de activitate similar sau conex."
    3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) C.N.A.D.N.R. detine in proprietate bunuri imobile si mobile. Bunurile apartinand proprietatii publice a statului sunt de natura celor prevazute in anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 2 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Bunurile apartinand proprietatii publice a statului, definite la alin. (1), constituie elemente ale infrastructurii autostrazilor si drumurilor nationale si sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezenta ordonanta de urgenta.
    (3) Elementele infrastructurii autostrazilor si drumurilor nationale, prevazute in anexa nr. 2, se concesioneaza C.N.A.D.N.R. pe o perioada de 49 de ani, fara plata redeventei, prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, pe baza de contract de concesiune incheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (4) In cazul privatizarii a peste 50% din pachetul de actiuni, prevederile si clauzele contractului de concesiune vor fi modificate in conformitate cu prevederile legale.
    (5) Contravaloarea bunurilor apartinand proprietatii publice a statului nu este inclusa in valoarea capitalului social al C.N.A.D.N.R.
    (6) Bunurile mobile si imobile apartinand domeniului privat al statului, aflate in administrarea Regiei Autonome <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>>, trec in proprietatea C.N.A.D.N.R. la data inmatricularii sale in registrul comertului si se regasesc in capitalul social initial al acesteia. Contravaloarea terenurilor aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Regiei Autonome <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>> nu este cuprinsa in capitalul social initial prevazut la art. 2 alin. (1). Aceste terenuri vor intra in patrimoniul companiei si se vor reevalua, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de un an de la incheierea protocolului de predare-preluare prevazut la art. 2 alin. (5), modificandu-se in mod corespunzator capitalul social al C.N.A.D.N.R. Actiunile nou-emise, aferente modificarii capitalului social cu valoarea terenurilor, vor reveni statului in calitate de actionar unic.
    (7) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publica a statului, precum si tariful de utilizare a autostrazilor si drumurilor nationale din Romania, in lei si in valuta, stabilite potrivit legii, constituie venit propriu al C.N.A.D.N.R."
    4. Alineatele (1) si (2) ale articolului 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) C.N.A.D.N.R. are ca obiect principal de activitate:
    a) proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, administrarea, intretinerea si exploatarea autostrazilor si drumurilor nationale in scopul desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta a circulatiei; codurile aferente acestor activitati sunt urmatoarele:
    1. cod CAEN 4523 - constructii de autostrazi, drumuri, aerodromuri si baze sportive;
    2. cod CAEN 4525 - alte lucrari speciale de constructii;
    3. cod CAEN 4521 - constructii de cladiri si lucrari de geniu;
    4. cod CAEN 4511 - demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere;
    5. cod CAEN 4512 - lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
    6. cod CAEN 4522 - lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;
    7. cod CAEN 7420 - activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea;
    b) asigura implementarea programelor de dezvoltare unitara a retelei de drumuri publice in concordanta cu strategia Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cerintele economiei nationale si cu cele de aparare; codul aferent acestei activitati este urmatorul:
    - cod CAEN 7513 - controlul activitatilor economice;
    c) activitati comerciale, industriale, precum si alte activitati necesare indeplinirii obiectului sau de activitate;
    d) incasarea in punctele de frontiera si in alte puncte a obligatiilor datorate de catre utilizatori pentru folosirea autostrazilor si drumurilor nationale; codul aferent acestei activitati este urmatorul:
    - cod CAEN 7513 - controlul activitatilor economice.
    (2) C.N.A.D.N.R. va putea efectua orice alte operatiuni si activitati legale necesare realizarii obiectului sau de activitate stabilit prin statut; codurile aferente acestor activitati sunt urmatoarele:
    - cod CAEN 2222 - alte activitati de tiparire n.c.a.;
    - cod CAEN 2661 - fabricarea elementelor din beton pentru constructii;
    - cod CAEN 2663 - fabricarea betonului;
    - cod CAEN 2664 - fabricarea mortarului;
    - cod CAEN 2811 - fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
    - cod CAEN 4534 - alte lucrari de instalatii;
    - cod CAEN 4544 - lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
    - cod CAEN 4550 - inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire aferent;
    - cod CAEN 5010 - comert cu autovehicule;
    - cod CAEN 5020 - intretinerea si repararea autovehiculelor;
    - cod CAEN 5030 - comert cu piese si accesorii pentru autovehicule;
    - cod CAEN 5050 - comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule;
    - cod CAEN 5151 - comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;
    - cod CAEN 5153 - comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii;
    - cod CAEN 5157 - comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor;
    - cod CAEN 5523 - alte mijloace de cazare;
    - cod CAEN 6023 - transporturi terestre de calatori, ocazionale;
    - cod CAEN 6024 - transporturi rutiere de marfuri;
    - cod CAEN 6312 - depozitari;
    - cod CAEN 6321 - alte activitati anexe transporturilor terestre;
    - cod CAEN 7012 - cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
    - cod CAEN 7020 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
    - cod CAEN 7121 - inchirierea altor mijloace de transport terestru;
    - cod CAEN 7132 - inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii, fara personal de deservire aferent;
    - cod CAEN 7134 - inchirierea altor masini si echipamente n.c.a.;
    - cod CAEN 7230 - prelucrarea informatica a datelor;
    - cod CAEN 7430 - activitati de testari si analize tehnice;
    - cod CAEN 8022 - invatamant secundar teoretic, tehnic sau profesional."
    5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Potrivit obiectului sau de activitate C.N.A.D.N.R. asigura conditii de siguranta a circulatiei pe autostrazi si drumuri nationale deschise circulatiei publice, exercitand atributiile care ii revin conform legii."
    6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) C.N.A.D.N.R. are dreptul sa utilizeze, in conditiile legii, zona de siguranta si zona de protectie a infrastructurii rutiere a autostrazilor si drumurilor nationale, in scopul desfasurarii in bune conditii a circulatiei rutiere si al prevenirii evenimentelor rutiere.
    (2) Terenurile aflate in zona de protectie a autostrazilor si drumurilor nationale pot fi ocupate temporar, cu instiintarea proprietarilor, de C.N.A.D.N.R. in scopul eliminarii consecintelor evenimentelor rutiere. C.N.A.D.N.R., in termen de maximum 15 zile de la ocuparea terenurilor, va dispune masurile legale pentru aducerea acestora la starea initiala. In cazul producerii de pagube materiale, C.N.A.D.N.R. va asigura ca proprietarii sa primeasca, in conditiile legii, o justa despagubire.
    (3) In vederea prevenirii si combaterii fenomenului de inzapezire, pe unele sectoare de autostrazi si drumuri nationale C.N.A.D.N.R. poate ocupa temporar, cu materiale si mijloace specifice, terenuri aflate in vecinatatea acestora si care nu se afla in proprietatea sa; ocuparea temporara se face cu titlu gratuit si cu instiintarea prealabila a proprietarilor. Eliberarea terenurilor ocupate temporar se va face de catre si pe cheltuiala C.N.A.D.N.R. imediat ce dispar conditiile favorizante aparitiei fenomenului de inzapezire. In eventualitatea producerii unor pagube materiale datorita utilizarii terenurilor in scopul anterior mentionat, C.N.A.D.N.R. va oferi proprietarilor despagubiri in conditiile legii.
    (4) C.N.A.D.N.R. va actiona, in conditiile legii, pentru interzicerea si eliminarea constructiilor, instalatiilor, panourilor publicitare si a oricaror alte obiective amplasate ilegal in zona de siguranta sau de protectie a autostrazilor si drumurilor nationale. Proprietarii acestora vor suporta integral cheltuielile generate de dezafectare, precum si eventualele pagube produse, potrivit legii."
    7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Inchiderea definitiva si/sau temporara a circulatiei publice pe autostrazi si drumurile nationale, pentru considerente tehnologice sau de siguranta, precum si pentru executarea de lucrari ori instituirea de restrictii, se face in baza unui protocol incheiat intre C.N.A.D.N.R. si reprezentantii politiei rutiere, in conditiile legii."
    8. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    In cazul unor calamitati naturale, dezastre sau evenimente rutiere C.N.A.D.N.R. va actiona in cel mai scurt timp pentru repunerea in functiune a infrastructurii rutiere a autostrazilor si drumurilor nationale afectate."
    9. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) C.N.A.D.N.R. este administratorul autostrazilor si drumurilor nationale, in conditiile contractului de concesiune prevazut la art. 3, avand drepturile, obligatiile si raspunderile ce ii revin in aceasta calitate, potrivit reglementarilor interne si actelor juridice internationale la care Romania este parte.
    (2) C.N.A.D.N.R., corespunzator obiectului sau de activitate, se substituie Regiei Autonome <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>> si preia toate drepturile si va fi tinuta de toate obligatiile legale si contractuale decurgand din raporturile juridice ale acesteia cu tertii, inclusiv in litigiile aflate pe rol la instantele arbitrale, judecatoresti sau cu atributii jurisdictionale, din contractele si acordurile interne si internationale, precum si din creditele contractate direct de stat si subimprumutate catre Regia Autonoma <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>> prin acorduri subsidiare."
    10. La articolul 10, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) sa asigure punerea in aplicare a obligatiilor care ii revin din planul de mobilizare;"
    11. La articolul 10, litera b) se abroga.
    12. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al C.N.A.D.N.R. cuprinde venituri proprii ale companiei, venituri din prestari de servicii si surse de reabilitare a drumurilor in conformitate cu contractul incheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, alocatii de la bugetul de stat, credite interne/externe, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite si se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.
    (2) Veniturile C.N.A.D.N.R. se utilizeaza, potrivit legii, dupa cum urmeaza:
    a) veniturile proprii se utilizeaza, in principal, pentru proiectarea, repararea, administrarea, intretinerea si exploatarea infrastructurii rutiere, precum si pentru rambursari de credite, plati de dobanzi si de comisioane;
    b) veniturile din prestari de servicii cuvenite potrivit prevederilor contractului incheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si sursele pentru reabilitarea drumurilor se utilizeaza pentru proiectarea, repararea, administrarea, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea, precum si pentru constructia de noi autostrazi si drumuri nationale;
    c) fondurile externe nerambursabile se utilizeaza pentru reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea si constructia de autostrazi si drumuri nationale, in conformitate cu prevederile acordurilor de imprumut si ale contractelor de finantare;
    d) fondurile din credite interne si externe se utilizeaza pentru proiectarea, repararea, intretinerea, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea si constructia de autostrazi si drumuri nationale;
    e) alocatiile de la bugetul de stat se utilizeaza pentru reabilitarea autostrazilor si drumurilor nationale, pentru dezvoltarea, modernizarea si constructia de autostrazi si drumuri nationale, inclusiv pentru rambursari de credite, de plati de dobanzi si de comisioane."
    13. Alineatele (1) si (4) ale articolului 12 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Crearea de noi bunuri proprietate publica, precum si dezvoltarea si modernizarea celor existente, in scopul integrarii autostrazilor si drumurilor nationale din Romania in sistemul european de transport, se asigura cu finantare din venituri proprii, din surse pentru reabilitare, din fonduri externe nerambursabile, din credite interne si externe si, in completare, din alocatii de la bugetul de stat si din alte surse legal constituite, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    ...........................................................................
    (4) In cazurile in care interesele de stat impun executarea de catre C.N.A.D.N.R. de lucrari sau prestarea de servicii speciale, sursele de finantare aferente vor fi stabilite potrivit prevederilor legale."
    14. Alineatele (1) si (3) ale articolului 14 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) La infiintare, personalul Regiei Autonome <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>> va fi preluat de C.N.A.D.N.R., in conditiile legii.
    ...........................................................................
    (3) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal, conditiile de munca, obligatiile generale si specifice, timpul de munca si de odihna, programele de perfectionare profesionala a salariatilor si alte conditii in care se desfasoara procesul muncii se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, incheiat in conditiile legii, in termen de cel mult 180 de zile de la data inmatricularii C.N.A.D.N.R. in registrul comertului."
    15. Dupa articolul 17 se introduce un articol nou, articolul 17^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 17^1
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta."
    16. Dupa articolul 18 se introduce articolul 19 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    La data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
    - Dupa alineatul (4) al articolului 2 se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    (5) Fac parte din elementele infrastructurii autostrazilor si drumurilor nationale apartinand domeniului public al statului:
    1. suprastructura si infrastructura drumului, situate in cadrul amprizei, si terenul aferent;
    2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate si alte lucrari de arta, cu terenul aferent;
    3. locurile de parcare, oprire si stationare, precum si terenurile aferente care apartin domeniului public al statului;
    4. lucrarile de consolidare, de protectie si de aparare si terenul aferent;
    5. plantatiile rutiere si terenul aferent;
    6. suprafetele de teren situate de o parte si de cealalta a drumului, care formeaza zonele de siguranta, in limitele prevazute de prezenta ordonanta."
    17. La anexa nr. 1, alineatul (2) al articolului 3 se abroga.
    18. La anexa nr. 1, alineatele (3) si (4) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) C.N.A.D.N.R. poate infiinta filiale, sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati in tara si in strainatate, potrivit legii.
    (4) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi infiintate, potrivit legii si statutului, la propunerea adunarii generale extraordinare a actionarilor, iar actele constitutive ale unitatilor mentionate la alin. (3) se adopta prin hotarari ale acesteia, in conditiile legii."
    19. La anexa nr. 1, articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Scopul
    Scopul C.N.A.D.N.R. il constituie gestionarea, dezvoltarea, administrarea si exploatarea pe principii comerciale a elementelor infrastructurii rutiere de autostrazi si drumuri nationale, pentru desfasurarea traficului rutier in conditii de siguranta a circulatiei, de fluenta si continuitate."
    20. La anexa nr. 1, alineatele (1) si (3) ale articolului 6 vor avea urmatorul cuprins:
    "(1) C.N.A.D.N.R. desfasoara activitati de interes public national si are, in principal, ca obiect de activitate:
    a) proiectarea, construirea, modernizarea, repararea, administrarea, intretinerea si exploatarea autostrazilor si drumurilor nationale;
    b) implementarea programelor de dezvoltare unitara a retelei de drumuri publice in concordanta cu strategia Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu cerintele economiei nationale si cu cele de aparare;
    c) incasarea in punctele de frontiera si in alte puncte, stabilite conform legii, a obligatiilor datorate de catre utilizatori pentru folosirea autostrazilor si drumurilor nationale;
    d) emiterea de acorduri de amplasare, in zona autostrazilor si drumurilor nationale, pentru constructii, panouri publicitare, instalatii si alte obiective similare;
    e) emiterea de autorizatii speciale de transport intern;
    f) incasarea si controlul tarifelor de utilizare a autostrazilor si drumurilor nationale;
    g) activitati comerciale industriale si alte activitati necesare indeplinirii obiectului sau de activitate.
    ...........................................................................
    (3) In scopul realizarii obiectului sau de activitate C.N.A.D.N.R. desfasoara urmatoarele activitati:
    1. elaboreaza studii, prognoze si proiecte de strategii pentru dezvoltarea si sistematizarea retelei de drumuri publice, le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si urmareste realizarea acestora in limitele de competenta acordate potrivit legii;
    2. elaboreaza programe si strategia de modernizare si dezvoltare a retelei de autostrazi si drumuri nationale, tinand seama de programele si strategiile de modernizare si dezvoltare a retelei de drumuri judetene si comunale, si le supune spre aprobare potrivit legii;
    3. analizeaza si face propuneri, in conditiile legii, cu privire la construirea de drumuri noi, desfiintarea de drumuri, precum si clasarea si declasarea acestora;
    4. colaboreaza cu organe ale administratiei publice locale in scopul dezvoltarii unitare a intregii retele de drumuri, potrivit nevoilor economiei nationale;
    5. intocmeste programe anuale si de perspectiva a drumurilor nationale, judetene si comunale, a podurilor si autostrazilor si le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    6. asigura urmarirea si coordonarea lucrarilor de intretinere, reparare, reabilitare, modernizare si constructie a drumurilor nationale, precum si executarea si receptia pe teren a lucrarilor respective;
    7. elaboreaza norme de consum si norme de stoc pentru materialele specifice sectorului de drumuri;
    8. urmareste avizarea si aprobarea documentatiilor tehnice, a exproprierilor, contractarea si finantarea lucrarilor de investitii si reparatii de autostrazi si drumuri nationale;
    9. propune norme tehnice si tehnologii specifice privind constructia, modernizarea, intretinerea si exploatarea drumurilor publice;
    10. emite acorduri si autorizatii pentru constructii, panouri publicitare, instalatii si alte obiective similare care se executa in zona autostrazilor si drumurilor nationale, in conditiile legii;
    11. initiaza actiuni de cooperare tehnico-stiintifica cu firme straine;
    12. participa, in baza mandatului aprobat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la consfatuiri si actiuni pe plan international in organismele la care este afiliata si la alte manifestari internationale organizate pe teme de autostrazi si drumuri nationale;
    13. trateaza probleme de colaborare tehnico-stiintifica in domeniul drumurilor pe linie internationala si coordoneaza realizarea sarcinilor ce ii revin din intelegerile, conventiile si acordurile internationale;
    14. organizeaza proceduri de achizitie pentru contractarea lucrarilor, serviciilor si a produselor necesare in domeniul sau de activitate, conform legii;
    15. elaboreaza documentatii pentru executia de lucrari si pentru exploatarea autostrazilor;
    16. coordoneaza si indruma din punct de vedere metodologic reteaua de laboratoare din unitatile proprii pentru realizarea controlului tehnic de calitate a produselor si a lucrarilor de intretinere si reparare a drumurilor publice, precum si a tuturor activitatilor pe care le desfasoara;
    17. elaboreaza proiectele, programele anuale si de perspectiva pentru cercetarea stiintifica in sectorul de drumuri publice;
    18. elaboreaza propuneri cu privire la problemele de standardizare, specifice obiectului de activitate;
    19. asigura organizarea interventiilor necesare in scopul eliminarii operative a avariilor, restrictiilor sau a altor situatii provocate de calamitati pe autostrazi si drumurile nationale;
    20. organizeaza, indruma si controleaza aplicarea semnalizarii rutiere pe autostrazi si drumurile nationale, in conformitate cu normele in vigoare si cu conventiile internationale, si colaboreaza cu organele de specialitate ale Ministerului Administratiei si Internelor pentru asigurarea sigurantei circulatiei pe drumurile publice;
    21. organizeaza, intr-o conceptie unitara, reteaua de contoare pentru inregistrarea traficului rutier al autovehiculelor si asigura prelucrarea datelor;
    22. executa expertize tehnice, testari, masuratori si acorda consultanta in domeniile specifice obiectului sau de activitate;
    23. participa la capitalul social al altor societati comerciale si decide, in conditiile legii, asocierea cu persoane juridice romane sau straine;
    24. negociaza si contracteaza credite cu banci si cu alte institutii financiare, in conditiile legii;
    25. desfasoara activitati de editare, tiparire, difuzare si publicitate, potrivit legii;
    26. negociaza si incheie contracte pentru achizitii publice de investitii, bunuri, lucrari si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri, in conditiile legii;
    27. desfasoara si alte activitati pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate."
    21. La anexa nr. 1, articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Proprietatea publica
    C.N.A.D.N.R. detine in concesiune elementele infrastructurii autostrazilor si drumurilor nationale, pe care le administreaza, exploateaza, intretine si repara in vederea realizarii scopului si obiectului sau de activitate si potrivit prevederilor contractului de concesiune incheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului."
    22. La anexa nr. 1, articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial al C.N.A.D.N.R. este de 163.702.200.000 lei si se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>>, in baza situatiei financiare anuale si a patrimoniului, intocmite la data de 31 decembrie 2002.
    (2) Capitalul social initial va fi modificat, in conditiile legii, in baza protocolului de predare-preluare.
    (3) Capitalul social initial este impartit in 1.637.022 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea nominala de 100.000 lei.
    (4) Capitalul social initial este in intregime subscris si integral varsat de statul roman, in calitate de actionar unic, la data constituirii C.N.A.D.N.R.
    (5) Actiunile C.N.A.D.N.R. sunt detinute initial si in totalitate de statul roman, care isi exercita drepturile si obligatiile prin Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (6) C.N.A.D.N.R. poate fi privatizata in conditiile legii, statul avand optiunea de a pastra pachetul majoritar de actiuni. Privatizarea pachetului majoritar de actiuni se face prin lege speciala."
    23. La anexa nr. 1, literele c), h) si i) ale alineatului (5) al articolului 14 vor avea urmatorul cuprins:
    "c) aproba infiintarea si desfiintarea de sucursale, agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;
    ...........................................................................
    h) aproba infiintarea sau desfiintarea de filiale;
    i) aproba proiectul contractului de concesiune a retelei de drumuri ce urmeaza a fi incheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si modificari ale acestuia;"
    24. La anexa nr. 1, litera j) a alineatului (5) al articolului 14 se abroga.
    25. La anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi nevoie de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre cel desemnat sa il inlocuiasca, precum si la cererea actionarilor care detin cel putin o treime din participarea la capitalul social sau la cererea cenzorilor."
    26. La anexa nr. 1, alineatul (3) al articolului 15 se abroga.
    27. La anexa nr. 1, litera f) a articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
    "f) hotaraste cu privire la inchirierea bunurilor proprietate privata a C.N.A.D.N.R., in conditiile legii;"
    28. La anexa nr. 1, litera e) a alineatului (1) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "e) incheie acte juridice in numele si pe seama C.N.A.D.N.R., potrivit competentelor;"
    29. La anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 30 se abroga.
    30. La anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 32 va avea urmatorul cuprins:
    "(1) In caz de dizolvare, C.N.A.D.N.R. va fi lichidata conform prevederilor legale."
    31. Anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 2

                                 ELEMENTELE
              infrastructurii autostrazilor si drumurilor nationale

    Reteaua de autostrazi si drumuri nationale prevazuta in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice, cu modificarile ulterioare, cuprinde urmatoarele elemente:
    1. suprastructura si infrastructura drumului, situate in cadrul amprizei, si terenul aferent;
    2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate si alte lucrari de arta, cu terenul aferent;
    3. locurile de parcare, oprire si stationare, precum si terenurile aferente care apartin domeniului public;
    4. lucrarile de consolidare, de protectie si de aparare si terenurile aferente;
    5. plantatiile rutiere si terenul aferent;
    6. suprafetele de teren situate de o parte si de cealalta a drumului, care formeaza zonele de siguranta, in limitele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 47/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 47 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. TEAM LEADER CREDIT FIRM.has a făcut această diferență în industria de creditare. TEAM LEADER CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. TEAM LEADER CREDIT FIRMsay DA cand bancile dumneavoastra spun NU. În cele din urmă, vom finanța firma de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luați un împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Numele companiei: TEAM LEADER CREDIT FIRM Compania E-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. site-ul web: http://teamleaderloan.ucoz.site Motto: Investiții pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu