Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 47 din 18 mai 1992    * Republicata

privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale*)

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 643 din 16 iulie 2004


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul dispozitiilor art. III din Legea nr. 232/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 502 din 3 iunie 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Legea nr. 47/1992 a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 7 august 1997, iar ulterior a mai fost modificata prin Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curtii Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 331 din 17 iulie 2000.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Curtea Constitutionala este garantul suprematiei Constitutiei.
    (2) Curtea Constitutionala este unica autoritate de jurisdictie constitutionala in Romania.
    (3) Curtea Constitutionala este independenta fata de orice alta autoritate publica si se supune numai Constitutiei si prezentei legi.
    Art. 2
    (1) Curtea Constitutionala asigura controlul constitutionalitatii legilor, a tratatelor internationale, a regulamentelor Parlamentului si a ordonantelor Guvernului.
    (2) Sunt neconstitutionale prevederile actelor prevazute la alin. (1), care incalca dispozitiile sau principiile Constitutiei.
    (3) Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.
    Art. 3
    (1) Atributiile Curtii Constitutionale sunt cele stabilite de Constitutie si de prezenta lege.
    (2) In exercitarea atributiilor care ii revin Curtea Constitutionala este singura in drept sa hotarasca asupra competentei sale.
    (3) Competenta Curtii Constitutionale, stabilita potrivit alin. (2), nu poate fi contestata de nici o autoritate publica.
    Art. 4
    Sediul Curtii Constitutionale este in municipiul Bucuresti.

    CAP. 2
    Organizarea Curtii Constitutionale

    Art. 5
    (1) Curtea Constitutionala se compune din 9 judecatori numiti pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau innoit.
    (2) Trei judecatori sunt numiti de Camera Deputatilor, trei de Senat si trei de Presedintele Romaniei.
    (3) Curtea Constitutionala se innoieste cu o treime din numarul judecatorilor din 3 in 3 ani.
    (4) Fiecare Camera a Parlamentului numeste, cu votul majoritatii membrilor sai, la propunerea Biroului permanent si pe baza recomandarii Comisiei juridice, in calitate de judecator, persoana care a intrunit numarul cel mai mare de voturi.
    (5) Candidaturile se pot depune la Comisia juridica de grupurile parlamentare, de deputati si de senatori. Fiecare candidat va depune "curriculum vitae" si actele doveditoare ca indeplineste conditiile prevazute de Constitutie. Candidatii vor fi audiati de comisie si de plenul Camerei. Raportul Comisiei juridice se va referi, motivat, la toti candidatii.
    Art. 6
    Curtea Constitutionala isi desfasoara activitatea in plen, in conditiile prezentei legi si ale Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, iar actele Curtii se adopta cu votul majoritatii judecatorilor, daca prin prezenta lege nu se prevede altfel.
    Art. 7
    (1) Curtea Constitutionala are un presedinte ales prin vot secret, pentru o perioada de 3 ani, cu majoritatea voturilor judecatorilor, in termen de 5 zile de la innoirea Curtii.
    (2) Mandatul presedintelui poate fi reinnoit.
    (3) Pentru alegerea presedintelui, fiecare grupa de judecatori numiti de Camera Deputatilor, de Senat si de Presedintele Romaniei poate propune o singura candidatura. Daca la primul tur de scrutin nici un candidat nu intruneste majoritatea voturilor, se va proceda la al doilea tur de scrutin intre primii doi clasati sau trasi la sorti, daca toti candidatii obtin acelasi numar de voturi. Operatiunile de alegere a presedintelui sunt conduse de judecatorul cel mai in varsta.
    (4) Presedintele numeste un judecator care ii va tine locul in timpul absentei.
    Art. 8
    (1) In caz de vacanta a functiei, se alege un presedinte pana la incheierea perioadei de 3 ani prevazute la art. 7 alin. (1).
    (2) Alegerea are loc in termen de 5 zile de la constatarea vacantei, potrivit procedurii prevazute la art. 7 alin. (3).
    Art. 9
    (1) Presedintele Curtii Constitutionale are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza activitatea Curtii Constitutionale;
    b) convoaca si prezideaza sedintele Curtii Constitutionale;
    c) desemneaza judecatorul-raportor in cazurile prevazute de lege si stabileste termenele de judecata;
    d) reprezinta Curtea Constitutionala in fata autoritatilor publice si a altor organizatii, romane sau straine;
    e) constata cazurile de incetare a mandatului judecatorilor, prevazute in prezenta lege, si sesizeaza autoritatile publice care i-au numit, pentru ocuparea postului devenit vacant;
    f) indeplineste alte atributii prevazute de lege sau de Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale.
    (2) Presedintele supravegheaza activitatea de ordonator de credite a secretarului general al Curtii Constitutionale.
    (3) In exercitarea atributiilor de conducere administrativa, presedintele emite ordine.

    CAP. 3
    Competenta Curtii Constitutionale

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii comune

    Art. 10
    (1) Curtea Constitutionala poate fi sesizata in cazurile expres prevazute de art. 146 din Constitutie, republicata, sau de legea sa organica.
    (2) Sesizarile trebuie facute in forma scrisa si motivate.
    Art. 11
    (1) Curtea Constitutionala pronunta decizii, hotarari si emite avize, dupa cum urmeaza:
    A. Decizii, in cazurile in care:
    a) se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea acestora, la sesizarea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a Guvernului, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Avocatului Poporului, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori, precum si, din oficiu, asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei;
    b) se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale, inainte de ratificarea acestora de Parlament, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori;
    c) se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui grup parlamentar sau a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori;
    d) hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial, precum si a celor ridicate direct de Avocatul Poporului;
    e) solutioneaza conflictele juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice, la cererea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a primului-ministru sau a presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii;
    f) hotaraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic.
    B. Hotarari, in cazurile in care:
    a) vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si confirma rezultatele sufragiului;
    b) constata existenta imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei si comunica cele constatate Parlamentului si Guvernului;
    c) vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia;
    d) verifica indeplinirea conditiilor pentru exercitarea initiativei legislative de catre cetateni.
    C. Avize consultative pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei.
    (2) Deciziile si hotararile se pronunta in numele legii.
    (3) Deciziile, hotararile si avizele Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Deciziile si hotararile Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor.
    Art. 12
    (1) Sedintele de judecata sunt publice, in afara de cazul in care, din motive intemeiate, Curtea hotaraste altfel.
    (2) Partile au acces la lucrarile dosarului.
    (3) Actele si lucrarile Curtii Constitutionale, pe baza carora aceasta pronunta deciziile si hotararile ori emite avizele prevazute la art. 11, nu sunt destinate publicitatii.
    Art. 13
    Cererile adresate Curtii Constitutionale sunt scutite de taxe de timbru.
    Art. 14
    Procedura jurisdictionala prevazuta de prezenta lege se completeaza cu regulile procedurii civile, in masura in care ele sunt compatibile cu natura procedurii in fata Curtii Constitutionale. Compatibilitatea se hotaraste exclusiv de Curte.

    SECTIUNEA a 2-a
    Procedura jurisdictionala

    1. Controlul constitutionalitatii legilor inainte de promulgare

    Art. 15
    (1) Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora, la sesizarea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a Guvernului, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Avocatului Poporului, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori.
    (2) In vederea exercitarii dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale, cu 5 zile inainte de a fi trimisa spre promulgare, legea se comunica Guvernului, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si Avocatului Poporului si se depune la secretarul general al Camerei Deputatilor si la cel al Senatului. In cazul in care legea a fost adoptata cu procedura de urgenta, termenul este de 2 zile.
    (3) Data la care legea a fost depusa la secretarii generali ai Camerelor se aduce la cunostinta in plenul fiecarei Camere in termen de 24 de ore de la depunere. Depunerea si comunicarea se fac numai in zilele in care Camerele Parlamentului lucreaza in plen.
    (4) Sesizarea facuta de parlamentari se trimite Curtii Constitutionale in ziua primirii ei, de catre secretarul general al Camerei respective.
    Art. 16
    (1) In cazul sesizarii Curtii Constitutionale de unul dintre presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, de parlamentari, de Guvern, de Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de Avocatul Poporului, Curtea va comunica Presedintelui Romaniei sesizarea primita, in ziua inregistrarii.
    (2) Daca sesizarea s-a facut de Presedintele Romaniei, de parlamentari, de Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de Avocatul Poporului, Curtea Constitutionala o va comunica, in termen de 24 de ore de la inregistrare, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, precizand si data cand vor avea loc dezbaterile.
    (3) Daca sesizarea s-a facut de presedintele uneia dintre Camerele Parlamentului, Curtea Constitutionala o va comunica presedintelui celeilalte Camere, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, iar daca sesizarea s-a facut de catre Guvern, Curtea o va comunica presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, precum si Avocatului Poporului, prevederile alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator.
    Art. 17
    (1) Pana la data dezbaterilor, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului pot prezenta, in scris, punctul lor de vedere.
    (2) Punctul de vedere al Guvernului se prezinta numai sub semnatura primului-ministru.
    Art. 18
    (1) Dezbaterea are loc in plenul Curtii Constitutionale, cu participarea judecatorilor Curtii, pe baza sesizarii, a documentelor si a punctelor de vedere primite, atat asupra prevederilor mentionate in sesizare, cat si asupra celor de care, in mod necesar si evident, nu pot fi disociate.
    (2) Decizia se pronunta, in urma deliberarii, cu votul majoritatii judecatorilor si se comunica Presedintelui Romaniei. Decizia prin care se constata neconstitutionalitatea legii se comunica presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si primului-ministru.
    (3) In cazurile de neconstitutionalitate care privesc legile, inainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat sa reexamineze dispozitiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curtii Constitutionale.

    2. Verificarea constitutionalitatii initiativelor de revizuire a Constitutiei

    Art. 19
    Inainte de sesizarea Parlamentului pentru initierea procedurii legislative de revizuire a Constitutiei, proiectul de lege sau propunerea legislativa, insotita de avizul Consiliului Legislativ, se depune la Curtea Constitutionala, care este obligata ca, in termen de 10 zile, sa se pronunte asupra respectarii dispozitiilor constitutionale privind revizuirea.
    Art. 20
    La primirea proiectului de lege sau a propunerii legislative, presedintele Curtii numeste un judecator-raportor si stabileste termenul de judecata.
    Art. 21
    (1) Curtea Constitutionala se pronunta asupra proiectului de lege sau a propunerii legislative cu votul a doua treimi din numarul judecatorilor.
    (2) Decizia Curtii se comunica celor care au initiat proiectul de lege sau propunerea legislativa ori, dupa caz, reprezentantului acestora.
    Art. 22
    Proiectul de lege sau propunerea legislativa se prezinta Parlamentului numai impreuna cu decizia Curtii Constitutionale, comunicata potrivit art. 21 alin. (2).
    Art. 23
    (1) In termen de 5 zile de la adoptarea legii de revizuire a Constitutiei, Curtea Constitutionala se pronunta, din oficiu, asupra acesteia, prevederile art. 20 si 21 aplicandu-se in mod corespunzator.
    (2) Decizia prin care se constata ca nu au fost respectate dispozitiile constitutionale referitoare la revizuire se trimite Camerei Deputatilor si Senatului, in vederea reexaminarii legii de revizuire a Constitutiei, pentru punerea ei de acord cu decizia Curtii Constitutionale.

    3. Controlul constitutionalitatii tratatelor sau a altor acorduri internationale

    Art. 24
    (1) Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau a altor acorduri internationale inainte de ratificarea acestora de Parlament, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori.
    (2) Daca sesizarea s-a facut de presedintele uneia dintre Camerele Parlamentului, Curtea Constitutionala o va comunica Presedintelui Romaniei, presedintelui celeilalte Camere, precum si Guvernului.
    (3) Sesizarea facuta de parlamentari se inregistreaza, dupa caz, la Senat sau la Camera Deputatilor si se trimite Curtii Constitutionale, in ziua primirii ei, de catre secretarul general al Camerei respective.
    (4) Curtea Constitutionala comunica sesizarea Presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Art. 25
    Pana la data dezbaterilor in plenul Curtii Constitutionale, Presedintele Romaniei, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul pot prezenta, in scris, punctele lor de vedere.
    Art. 26
    (1) Dezbaterea asupra constitutionalitatii tratatului sau a acordului international are loc in plenul Curtii Constitutionale, pe baza sesizarii, a documentelor si a punctelor de vedere primite, atat asupra prevederilor mentionate in sesizare, cat si asupra celor de care, in mod necesar si evident, acestea nu pot fi disociate.
    (2) Decizia se pronunta, in urma deliberarii, cu votul majoritatii judecatorilor si se comunica Presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    (3) In cazul in care constitutionalitatea tratatului sau a acordului international a fost constatata potrivit art. 146 lit. b) din Constitutie, republicata, acesta nu poate face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate. Tratatul sau acordul international constatat ca fiind neconstitutional nu poate fi ratificat.

    4. Controlul constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului

    Art. 27
    (1) Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui grup parlamentar sau a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori.
    (2) In cazul in care sesizarea se face de parlamentari, ea se trimite Curtii Constitutionale de catre secretarul general al Camerei din care acestia fac parte, in ziua depunerii, iar Curtea Constitutionala o va comunica, in termen de 24 de ore de la inregistrare, presedintilor celor doua Camere, cu precizarea datei cand va avea loc dezbaterea.
    (3) Pana la data dezbaterii, presedintii Camerelor pot comunica punctul de vedere al birourilor permanente.
    Art. 28
    (1) Dezbaterea are loc in plenul Curtii Constitutionale, pe baza sesizarii si a punctelor de vedere primite.
    (2) Decizia se pronunta cu votul majoritatii judecatorilor Curtii si se aduce la cunostinta Camerei al carei regulament a fost dezbatut.
    (3) Daca prin decizie se constata neconstitutionalitatea unor dispozitii ale regulamentului, Camera sesizata va reexamina, in termen de 45 de zile, aceste dispozitii, pentru punerea lor de acord cu prevederile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile din regulament declarate neconstitutionale sunt suspendate. La expirarea termenului de 45 de zile, dispozitiile regulamentare declarate neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice.

    5. Solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial

    Art. 29
    (1) Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare, care are legatura cu solutionarea cauzei in orice faza a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia.
    (2) Exceptia poate fi ridicata la cererea uneia dintre parti sau, din oficiu, de catre instanta de judecata ori de arbitraj comercial. De asemenea, exceptia poate fi ridicata de procuror in fata instantei de judecata, in cauzele la care participa.
    (3) Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale.
    (4) Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de catre instanta in fata careia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, printr-o incheiere care va cuprinde punctele de vedere ale partilor, opinia instantei asupra exceptiei, si va fi insotita de dovezile depuse de parti. Daca exceptia a fost ridicata din oficiu, incheierea trebuie motivata, cuprinzand si sustinerile partilor, precum si dovezile necesare.
    (5) Pe perioada solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate judecarea cauzei se suspenda.
    (6) Daca exceptia este inadmisibila, fiind contrara prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o incheiere motivata cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Incheierea poate fi atacata numai cu recurs la instanta imediat superioara, in termen de 48 de ore de la pronuntare. Recursul se judeca in termen de 3 zile.
    Art. 30
    (1) Primind incheierea prevazuta la art. 29 alin. (4), presedintele Curtii Constitutionale va desemna judecatorul-raportor si va comunica incheierea prin care a fost sesizata Curtea Constitutionala presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, indicandu-le data pana la care pot sa trimita punctul lor de vedere. Prevederile art. 17 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    (2) Judecatorul desemnat ca raportor, potrivit alin. (1), este obligat sa ia masurile necesare pentru administrarea probelor la data judecatii.
    (3) Judecata are loc la termenul stabilit, pe baza actelor cuprinse in dosar, cu instiintarea partilor si a Ministerului Public.
    (4) Participarea procurorului la judecata este obligatorie.
    (5) Partile pot fi reprezentate prin avocati cu drept de a pleda la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 31
    (1) Decizia prin care se constata neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare este definitiva si obligatorie.
    (2) In caz de admitere a exceptiei, Curtea se va pronunta si asupra constitutionalitatii altor prevederi din actul atacat, de care, in mod necesar si evident, nu pot fi disociate prevederile mentionate in sesizare.
    (3) Dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare constatate ca fiind neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale, daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pune de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.
    (4) Deciziile pronuntate in conditiile alin. (1) se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.

    6. Solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de Avocatul Poporului

    Art. 32
    Curtea Constitutionala hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate direct de Avocatul Poporului privind constitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau ordonanta in vigoare.
    Art. 33
    La solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile art. 29 - 31 se aplica in mod corespunzator.

    7. Solutionarea conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice

    Art. 34
    (1) Curtea Constitutionala solutioneaza conflictele juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice, la cererea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a primului-ministru sau a presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Cererea de solutionare a conflictului va mentiona autoritatile publice aflate in conflict, textele legale asupra carora poarta conflictul, prezentarea pozitiei partilor si opinia autorului cererii.
    Art. 35
    (1) Primind cererea, presedintele Curtii Constitutionale o va comunica partilor aflate in conflict, solicitandu-le sa isi exprime, in scris, in termenul stabilit, punctul de vedere asupra continutului conflictului si a eventualelor cai de solutionare a acestuia, si va desemna judecatorul-raportor.
    (2) La data primirii ultimului punct de vedere, dar nu mai tarziu de 20 de zile de la primirea cererii, presedintele Curtii Constitutionale stabileste termenul pentru sedinta de judecata si citeaza partile implicate in conflict. Dezbaterea va avea loc la data stabilita de presedintele Curtii Constitutionale chiar daca vreuna dintre autoritatile publice implicate nu respecta termenul stabilit pentru prezentarea punctului de vedere.
    (3) Dezbaterea are loc pe baza raportului prezentat de judecatorul-raportor, a cererii de sesizare, a punctelor de vedere prezentate potrivit alin. (1), a probelor administrate si a sustinerilor partilor.
    Art. 36
    Decizia prin care se solutioneaza conflictul juridic de natura constitutionala este definitiva si se comunica autorului sesizarii, precum si partilor aflate in conflict, inainte de publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    8. Respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei

    Art. 37
    (1) Curtea Constitutionala vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si confirma rezultatele sufragiului.
    (2) Rezultatul alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei este validat de Curtea Constitutionala.
    Art. 38
    Contestatiile cu privire la inregistrarea sau neinregistrarea candidaturii la functia de Presedinte al Romaniei, precum si cele cu privire la impiedicarea unui partid sau a unei formatiuni politice ori a unui candidat de a-si desfasura campania electorala in conditiile legii se solutioneaza de Curtea Constitutionala, cu votul majoritatii judecatorilor, in termenele prevazute de legea pentru alegerea Presedintelui Romaniei.

    9. Judecarea contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic

    Art. 39
    (1) Curtea Constitutionala decide asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic.
    (2) Contestatia privind constitutionalitatea unui partid politic poate fi formulata de presedintele uneia dintre Camerele Parlamentului sau de Guvern. Presedintele Camerei poate formula contestatia numai pe baza unei hotarari adoptate de Camera cu votul majoritatii membrilor sai.
    (3) Contestatia trebuie motivata si va fi insotita de dovezile pe care se intemeiaza.
    Art. 40
    (1) Pentru solutionarea contestatiei, presedintele Curtii Constitutionale va desemna judecatorul-raportor, care este obligat sa o comunice, impreuna cu actele doveditoare, partidului politic la care se refera contestatia, precizandu-i data pana la care poate depune un memoriu in aparare, insotit de dovezile corespunzatoare.
    (2) Contestatia se judeca, pe baza raportului prezentat de judecatorul desemnat in acest scop si a probelor administrate, cu citarea contestatorului, a partidului politic a carui constitutionalitate este contestata si a Ministerului Public.
    (3) Camera Parlamentului care a depus contestatia poate fi reprezentata de persoana desemnata de aceasta, iar Guvernul, de Ministerul Justitiei. Partidul politic poate fi reprezentat si prin avocat cu drept de a pleda in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (4) Decizia Curtii nu este supusa cailor de atac.
    Art. 41
    (1) Partidele politice pot fi declarate neconstitutionale in cazurile prevazute de art. 40 alin. (2) din Constitutie, republicata.
    (2) Decizia de admitere a contestatiei se comunica Tribunalului Bucuresti in vederea radierii partidului politic neconstitutional din Registrul partidelor politice.

    10. Emiterea avizului pentru suspendarea din functie a Presedintelui Romaniei

    Art. 42
    (1) Curtea Constitutionala da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei.
    (2) Propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei impreuna cu dovezile pe care se intemeiaza se trimit in copie Curtii Constitutionale, de presedintele care a condus sedinta comuna a celor doua Camere.
    (3) Presedintele Curtii Constitutionale, primind cererea, va desemna judecatorul-raportor.
    Art. 43
    (1) Avizul cu privire la suspendarea din functie a Presedintelui Romaniei se emite de Curtea Constitutionala in urma dezbaterii propunerii de suspendare si a dovezilor prezentate.
    (2) Presedintele Romaniei va fi incunostintat asupra datei fixate pentru dezbatere si poate da explicatii cu privire la faptele ce i se imputa.
    (3) Avizul Curtii Constitutionale se comunica presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Presedintelui Romaniei.

    11. Constatarea existentei imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei

    Art. 44
    (1) Curtea Constitutionala constata existenta imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei si comunica cele constatate Parlamentului si Guvernului.
    (2) Vacanta functiei de Presedinte al Romaniei se constata la cererea presedintelui uneia dintre Camerele Parlamentului sau a presedintelui interimar care exercita atributiile Presedintelui Romaniei in perioada cat acesta este suspendat din functie.
    (3) In cazul in care Presedintele Romaniei a fost suspendat din functie, cererea pentru constatarea existentei imprejurarilor care justifica interimatul se face de presedintele care a condus lucrarile sedintei comune a celor doua Camere ale Parlamentului, pe baza hotararii adoptate in sedinta comuna.
    (4) Daca interimatul functiei de Presedinte al Romaniei se datoreaza imposibilitatii temporare de a-si exercita atributiile, cererea se face de Presedintele Romaniei sau de presedintele uneia dintre Camerele Parlamentului.
    Art. 45
    Cererea pentru constatarea existentei imprejurarilor care justifica interimatul functiei de Presedinte al Romaniei va fi insotita de dovezile necesare, iar constatarea acestor imprejurari se face de Curtea Constitutionala, cu votul majoritatii judecatorilor.

    12. Exercitarea atributiilor privitoare la organizarea si desfasurarea referendumului si la confirmarea rezultatelor acestuia

    Art. 46
    (1) Curtea Constitutionala vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia.
    (2) Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor alin. (1), Curtea Constitutionala poate cere informatii de la autoritatile publice.
    (3) Biroul Electoral Central este obligat sa prezinte, la solicitarea Curtii Constitutionale, informari asupra fazelor si operatiunilor de desfasurare a referendumului.
    Art. 47
    (1) Plenul Curtii Constitutionale decide cu o majoritate de doua treimi asupra valabilitatii referendumului.
    (2) Hotararea Curtii Constitutionale stabileste daca a fost respectata procedura pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia.
    (3) Inaintea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, hotararea Curtii Constitutionale se prezinta Camerei Deputatilor si Senatului, intrunite in sedinta comuna.

    13. Verificarea indeplinirii conditiilor pentru exercitarea initiativei legislative de catre cetateni

    Art. 48
    Curtea Constitutionala, din oficiu sau pe baza sesizarii presedintelui Camerei Parlamentului la care s-a inregistrat initiativa legislativa a cetatenilor, se pronunta asupra:
    a) caracterului constitutional al propunerii legislative ce face obiectul initiativei cetatenilor;
    b) indeplinirii conditiilor referitoare la publicarea acestei propuneri si daca listele de sustinatori sunt atestate de catre primarii unitatilor administrativ-teritoriale ori de catre imputernicitii acestora;
    c) intrunirii numarului minim de sustinatori pentru promovarea initiativei, prevazut la art. 74 alin. (1) sau, dupa caz, la art. 150 alin. (1) din Constitutie, republicata, precum si asupra respectarii dispersiei teritoriale in judete si in municipiul Bucuresti, prevazuta de aceleasi articole.
    Art. 49
    La primirea sesizarii, presedintele Curtii Constitutionale desemneaza judecatorul-raportor si stabileste termenul pentru intrunirea judecatorilor, in vederea verificarii initiativei.

    CAP. 4
    Plenul Curtii Constitutionale

    Art. 50
    Plenul Curtii Constitutionale, alcatuit din judecatorii Curtii, indeplineste atributiile acesteia, prevazute de Constitutie si de lege. Plenul poate lua orice masura necesara pentru buna desfasurare a activitatii Curtii.
    Art. 51
    (1) Curtea Constitutionala lucreaza legal in prezenta a doua treimi din numarul judecatorilor. Plenul decide cu votul majoritatii judecatorilor Curtii, daca prin lege nu se prevede altfel.
    (2) Solutiile adoptate de Curtea Constitutionala in exercitarea atributiilor jurisdictionale se inscriu in condica sedintelor de judecata, iar in materie administrativa se consemneaza, pentru fiecare sedinta in parte, intr-un proces-verbal pe baza caruia se emite o hotarare, semnata de presedintele Curtii si contrasemnata de secretarul general.
    (3) Pentru exercitarea altor atributii decat cele jurisdictionale, Plenul se convoaca de presedintele Curtii Constitutionale, din proprie initiativa sau la cererea scrisa a unui judecator. Convocarea se face cu anuntarea ordinii de zi, care se adopta in plen, la inceputul sedintei.

    CAP. 5
    Reguli procedurale specifice activitatii Curtii Constitutionale

    Art. 52
    (1) La sedintele Plenului participa toti judecatorii Curtii Constitutionale, in afara de situatiile in care unii absenteaza in mod justificat.
    (2) Sedintele sunt prezidate de presedintele Curtii Constitutionale. In lipsa presedintelui Curtii, sedintele sunt prezidate de un judecator desemnat de acesta. La sedinte participa in mod obligatoriu magistratul-asistent repartizat pe langa judecatorul-raportor, iar in cazurile prevazute de lege, reprezentantul Ministerului Public si alte persoane sau autoritati, instiintate in acest scop.
    (3) Dezbaterile au loc cu participarea numai a judecatorilor Curtii Constitutionale, pe baza sesizarii si a celorlalte documente aflate la dosar si, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 146 lit. d), e) si k) din Constitutie, republicata, fara instiintarea partilor. Presedintele Curtii poate invita, pentru relatii, persoanele considerate necesare.
    Art. 53
    (1) Accesul publicului este limitat la numarul de locuri din sala de sedinta. Secretarul general va lua masuri pentru asigurarea accesului publicului in sala de sedinte.
    (2) In scopul asigurarii solemnitatii sedintei, utilizarea in sala de sedinta a aparatelor ce permit inregistrarea, fixarea sau transmiterea cuvantului ori a imaginii este admisa numai inaintea inceperii dezbaterilor si cu autorizarea prealabila a presedintelui Curtii Constitutionale.
    (3) Este interzis ca in sala de sedinta sa se faca propaganda de orice fel, prin viu grai ori prin afise, pancarte sau alte materiale de acest gen, sub sanctiunea evacuarii din sala si a sesizarii organelor de politie, daca presedintele Curtii Constitutionale apreciaza ca fapta are caracter grav.
    (4) Dispozitiile art. 122 si 123 din Codul de procedura civila sunt aplicabile.
    (5) Conexarea dosarelor aflate pe rolul Curtii Constitutionale se dispune atunci cand obiectul exceptiei este identic.
    Art. 54
    In timpul sedintelor publice, judecatorii, magistratii-asistenti, procurorii si avocatii poarta roba.
    Art. 55
    Curtea Constitutionala, legal sesizata, procedeaza la examinarea constitutionalitatii, nefiind aplicabile dispozitiile Codului de procedura civila referitoare la suspendarea, intreruperea sau stingerea procesului si nici cele privind recuzarea judecatorilor.
    Art. 56
    In cursul sedintei publice, magistratul-asistent va consemna in registrul de note, numerotat si sigilat, numarul dosarului, sustinerile orale ale partilor si ale procurorului, masurile dispuse de Curtea Constitutionala, precum si toate celelalte aspecte rezultand din desfasurarea dezbaterilor. Pe baza acestuia, magistratul-asistent va intocmi incheierea de dezbateri. Registrul de note se pastreaza in arhiva Curtii timp de 5 ani de la data ultimelor note scrise.
    Art. 57
    In cazul in care Curtea Constitutionala ramane in pronuntare, presedintele anunta ziua stabilita pentru aceasta. Amanarea pronuntarii nu va depasi, de regula, 30 de zile. In condica de sedinta se va trece in momentul pronuntarii si termenul la care au avut loc dezbaterile.
    Art. 58
    (1) Deliberarea se face in secret si la ea vor fi prezenti numai judecatorii care au participat la dezbateri. Magistratul-asistent care a pregatit dezbaterile si a participat la ele poate fi consultat.
    (2) Judecatorul-raportor voteaza primul, cel mai tanar judecator, al doilea, apoi ceilalti judecatori si, la sfarsit, presedintele Curtii Constitutionale.
    (3) In situatia in care un judecator cere sa se intrerupa deliberarea pentru o mai buna studiere a problemelor ce formeaza obiectul dezbaterii si presedintele Curtii Constitutionale sau cel putin o treime din numarul judecatorilor Plenului considera cererea justificata, se va amana pronuntarea pentru o alta data, tinandu-se seama de urgenta cauzei.
    (4) Daca in cursul deliberarii se constata necesitatea lamuririi suplimentare a unor aspecte, presedintele Curtii Constitutionale poate dispune redeschiderea dezbaterilor, luand masurile procesuale necesare.
    Art. 59
    (1) Rezultatul deliberarii se inscrie intr-o minuta, care se semneaza de judecatorii care au participat la sedinta si de magistratul-asistent.
    (2) Magistratul-asistent va consemna de indata in condica de sedinta solutiile date, care se semneaza de catre judecatori.
    (3) Judecatorul care a votat impotriva poate formula opinie separata. Cu privire la motivarea deciziei se poate formula opinie concurenta. Opinia separata si, dupa caz, cea concurenta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, impreuna cu decizia.
    Art. 60
    (1) Deciziile, hotararile si avizele se redacteaza in scris de catre magistratul-asistent care a participat la dezbateri, sub indrumarea judecatorului-raportor. Termenul de redactare este de cel mult 30 de zile de la pronuntare.
    (2) Deciziile, hotararile si avizele se certifica de catre presedintele Curtii Constitutionale si de magistratul-asistent care a participat la dezbateri. Ele primesc numar in ordinea inscrierii lor in condica de sedinta, separat pentru decizii, hotarari si avize.
    (3) Curtea Constitutionala editeaza culegeri de decizii si hotarari si organizeaza sistematizarea jurisprudentei sale.

    CAP. 6
    Statutul judecatorilor Curtii Constitutionale

    Art. 61
    (1) Judecatorii Curtii Constitutionale sunt independenti in exercitarea atributiilor lor si sunt inamovibili pe durata mandatului.
    (2) Judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile si voturile exprimate la adoptarea solutiilor.
    (3) Judecatorii Curtii Constitutionale trebuie sa aiba pregatire juridica superioara, inalta competenta profesionala si o vechime de cel putin 18 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior.
    (4) Functia de judecator este incompatibila cu oricare alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul juridic superior.
    Art. 62
    Numirea judecatorilor, in conditiile prezentei legi, se poate face numai cu acordul prealabil, exprimat in scris, al candidatului. In cazul in care candidatul ocupa o functie incompatibila cu aceea de judecator al Curtii Constitutionale sau face parte dintr-un partid politic, acordul trebuie sa cuprinda angajamentul candidatului de a demisiona, la data numirii, din acea functie sau din partidul politic al carui membru este.
    Art. 63
    (1) Judecatorii Curtii Constitutionale vor depune, in fata Presedintelui Romaniei si a presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, urmatorul juramant:
    "Jur sa respect si sa apar Constitutia, indeplinindu-mi cu buna-credinta si fara partinire obligatiile de judecator al Curtii Constitutionale. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"
    (2) Juramantul se depune individual. Judecatorii Curtii isi vor exercita functia de la data depunerii juramantului.
    Art. 64
    Judecatorii Curtii Constitutionale sunt obligati:
    a) sa-si indeplineasca functia incredintata cu impartialitate si in respectul Constitutiei;
    b) sa pastreze secretul deliberarilor si al voturilor si sa nu ia pozitie publica sau sa dea consultatii in probleme de competenta Curtii Constitutionale;
    c) in adoptarea actelor Curtii Constitutionale sa-si exprime votul afirmativ sau negativ, abtinerea de la vot nefiind permisa;
    d) sa comunice presedintelui Curtii Constitutionale orice activitate care ar putea atrage incompatibilitatea cu mandatul pe care il exercita;
    e) sa nu permita folosirea functiei pe care o indeplinesc in scop de reclama comerciala sau propaganda de orice fel;
    f) sa se abtina de la orice activitate sau manifestari contrare independentei si demnitatii functiei lor.
    Art. 65
    Stabilirea abaterilor disciplinare ale judecatorilor, a sanctiunilor si a modului de aplicare a acestora este de competenta exclusiva a Plenului Curtii Constitutionale.
    Art. 66
    (1) Judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi arestati sau trimisi in judecata penala decat cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor, al Senatului sau a Presedintelui Romaniei, dupa caz, la cererea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (2) Competenta de judecata pentru infractiunile savarsite de judecatorii Curtii Constitutionale apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    (3) De la data trimiterii in judecata penala, judecatorul Curtii Constitutionale este suspendat de drept din functia sa. In caz de condamnare definitiva, el este exclus de drept, iar in caz de achitare, suspendarea inceteaza.
    Art. 67
    (1) Mandatul de judecator al Curtii Constitutionale inceteaza:
    a) la expirarea termenului pentru care a fost numit sau in caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de excludere de drept ori de deces;
    b) in situatiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a exercitarii functiei de judecator mai mult de 6 luni;
    c) in caz de incalcare a prevederilor art. 16 alin. (3) sau ale art. 40 alin. (3) din Constitutie, republicata, sau pentru incalcarea grava a obligatiilor prevazute la art. 64.
    (2) Constatarea incetarii mandatului, potrivit lit. a), se face de presedintele Curtii Constitutionale, iar in celelalte cazuri, incetarea mandatului se hotaraste in plen, cu votul majoritatii judecatorilor Curtii.
    Art. 68
    (1) Cu 3 luni inainte de expirarea mandatului fiecarui judecator, presedintele Curtii sesizeaza pe presedintele Camerei Parlamentului care a numit judecatorul sau, dupa caz, pe Presedintele Romaniei, solicitandu-l sa numeasca un altul in locul lui; numirea trebuie efectuata cu cel putin o luna inainte de incetarea mandatului judecatorului predecesor.
    (2) In cazul in care mandatul a incetat inainte de expirarea duratei pentru care judecatorul a fost numit, iar perioada ramasa depaseste 6 luni, presedintele va sesiza autoritatea publica prevazuta la alin. (1), in termen de cel mult 3 zile de la data incetarii mandatului, in vederea numirii unui nou judecator. Mandatul judecatorului astfel numit inceteaza la expirarea duratei mandatului pe care l-a avut judecatorul inlocuit.
    (3) In cazul in care perioada pentru care a fost numit noul judecator, potrivit alin. (2), este mai mica de 3 ani, acesta va putea fi numit, la reinnoirea Curtii Constitutionale, pentru un mandat complet de 9 ani.
    Art. 69
    (1) Dupa incetarea mandatului ca urmare a expirarii perioadei pentru care el a fost acordat, judecatorul are dreptul sa revina in postul ocupat anterior, daca numirea sa la Curtea Constitutionala s-a facut cu conditia rezervarii acestuia.
    (2) In cazul in care judecatorul ocupa un post de magistrat, rezervarea postului este obligatorie.
    (3) In perioada cat este rezervat, postul prevazut la alin. (1) si (2) poate fi ocupat numai prin contract de munca pe durata determinata.
    Art. 70
    Presedintele Curtii Constitutionale este egal in grad cu presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, iar judecatorii Curtii Constitutionale, cu vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, beneficiind de indemnizatie egala cu a acestora, majorata cu 15%, precum si de celelalte drepturi.
    Art. 71
    Judecatorii care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti beneficiaza de cazare gratuita, de transport saptamanal la si de la localitatea de domiciliu, precum si de diurna pentru zilele in care participa la lucrarile Curtii Constitutionale, in conditiile prevazute de lege pentru deputati si senatori.
    Art. 72
    (1) La incetarea mandatului, ca urmare a expirarii termenului acestuia sau a imposibilitatii exercitarii sale din motive de sanatate, judecatorii Curtii Constitutionale beneficiaza de o suma egala cu indemnizatia neta pe 6 luni de activitate.
    (2) Judecatorii Curtii Constitutionale, la data pensionarii sau recalcularii pensiilor anterior stabilite, beneficiaza de pensie de serviciu egala cu 80% din indemnizatia lor bruta lunara. Pensia astfel stabilita se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale si se impoziteaza potrivit legii.
    (3) Judecatorii Curtii Constitutionale au dreptul la pasaport diplomatic, in conditiile legii.

    CAP. 7
    Personalul Curtii Constitutionale

    Art. 73
    (1) Personalul Curtii Constitutionale este constituit din corpul magistratilor-asistenti si din personalul Secretariatului General, care este condus de un secretar general.
    (2) Secretarul general este asimilat magistratilor, beneficiind in mod corespunzator de drepturile acestora. Perioada de indeplinire a functiei de secretar general al Curtii Constitutionale constituie vechime in magistratura.
    (3) Secretarul general este ordonator de credite, in conditiile art. 9 alin. (2).
    Art. 74
    Statutul personalului Curtii Constitutionale se reglementeaza prin lege speciala.

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 75
    (1) Curtea Constitutionala are un buget propriu, care face parte integranta din bugetul de stat.
    (2) Proiectul de buget se aproba de catre Plenul Curtii Constitutionale si se inainteaza Guvernului pentru a fi inclus distinct in proiectul bugetului de stat supus legiferarii.
    Art. 76
    (1) Prima Curte Constitutionala se constituie in cel mult 10 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) In acest scop, fiecare Camera a Parlamentului numeste cate 3 judecatori, pentru o perioada de 3, 6 si 9 ani, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (4). Judecatorii vor fi numiti in ordinea numarului de voturi exprimate pentru fiecare candidat. De asemenea, Presedintele Romaniei numeste 3 judecatori pentru aceleasi perioade.
    (3) In termen de 3 zile de la constituire, Curtea isi alege presedintele, iar in termen de 10 zile adopta regulamentul de organizare si functionare.
    Art. 77
    Autoritatile publice, institutiile, regiile autonome, societatile comerciale si orice alte organizatii sunt obligate sa comunice informatiile, documentele si actele pe care le detin, cerute de Curtea Constitutionala pentru realizarea atributiilor sale.
    Art. 78
    Pentru anul 1992, sumele necesare functionarii Curtii Constitutionale se asigura de Guvern, din rezerva bugetara aflata la dispozitia acestuia.SmartCity5

COMENTARII la Legea 47/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 47 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu