E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 16 din actul Legea 345 2002 in legatura cu Ordin 1561 2004
Articolul 16 din actul Legea 345 2002 in legatura cu Decizia 6 2004
Articolul 22 din actul Legea 345 2002 in legatura cu Ordin 1365 2004
Articolul 7 din actul Legea 345 2002 in legatura cu Ordin 1365 2004
Articolul 5 din actul Legea 345 2002 in legatura cu Ordin 1365 2004
Articolul 11 din actul Legea 345 2002 in legatura cu Ordin 1365 2004
Articolul 12 din actul Legea 345 2002 in legatura cu Ordin 1365 2004
Articolul 22 din actul Legea 345 2002 in legatura cu Decizia 5 2004
Articolul 7 din actul Legea 345 2002 in legatura cu Decizia 5 2004
Articolul 5 din actul Legea 345 2002 in legatura cu Decizia 5 2004
Articolul 11 din actul Legea 345 2002 in legatura cu Decizia 5 2004
Articolul 12 din actul Legea 345 2002 in legatura cu Decizia 5 2004
Articolul 26 din actul Legea 345 2002 in legatura cu Ordin 987 2004
Articolul 26 din actul Legea 345 2002 in legatura cu Decizia 3 2004
Legea 345 2002 abrogat de articolul 298 din actul Legea 571 2003
Articolul 9 din actul Legea 345 2002 in legatura cu articolul 1 din actul Decizia 10 2003
Articolul 2 din actul Legea 345 2002 in legatura cu articolul 1 din actul Decizia 10 2003
Articolul 29 din actul Legea 345 2002 in legatura cu articolul 1 din actul Decizia 10 2003
Articolul 38 din actul Legea 345 2002 in legatura cu Ordin 1581 2003
Articolul 11 din actul Legea 345 2002 in legatura cu Ordin 1395 2003
Legea 345 2002 republicat de articolul 14 din actul Ordonanţa 36 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 345 din  1 iunie 2002    * Republicata

privind taxa pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 653 din 15 septembrie 2003


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. XIV lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 232/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 31 mai 2003, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Legea nr. 345/2002 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002.

    CAP. 1
    Sfera de aplicare

    SECTIUNEA 1
    Operatiuni impozabile

    Art. 1
    (1) Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat. Prezenta lege stabileste regulile referitoare la taxa pe valoarea adaugata.
    (2) Se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sa constituie o livrare de bunuri, o prestare de servicii efectuata cu plata sau o operatiune asimilata acestora;
    b) sa fie efectuate de persoane impozabile, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1);
    c) sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 2 alin. (2).
    (3) Prin operatiuni cu plata se intelege obligativitatea existentei unei legaturi directe intre operatiunea efectuata si contrapartida obtinuta.
    (4) Se cuprind, de asemenea, in sfera taxei pe valoarea adaugata importurile de bunuri.
    Art. 2
    (1) In sensul prezentei legi, prin persoana impozabila se intelege orice persoana, indiferent de statutul sau juridic, care efectueaza de o maniera independenta activitati economice de natura celor prevazute la alin. (2), oricare ar fi scopul si rezultatul acestor activitati.
    (2) Activitatile economice la care se face referire la alin. (1) sunt activitatile producatorilor, comerciantilor, prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si cele ale profesiunilor libere sau asimilate. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri.
    (3) In sensul prezentei legi, nu actioneaza de o maniera independenta angajatii sau orice alte persoane care sunt legate de un angajator printr-un contract individual de munca sau prin orice alte instrumente juridice care stabilesc relatia angajator-angajat in ceea ce priveste conditiile de munca, remunerarea si responsabilitatile angajatorului.
    (4) Institutiile publice nu sunt considerate persoane impozabile pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, culturale, sportive, de ordine publica, de aparare si siguranta statului, pe care le desfasoara in calitate de autoritati publice, chiar daca pentru desfasurarea acestor activitati percep taxe, redevente, cotizatii sau onorarii.
    (5) Institutiile publice sunt considerate persoane impozabile pentru operatiunile efectuate, inclusiv cele prevazute la alin. (4), in cazurile in care tratarea lor ca persoane neimpozabile pentru aceste operatiuni conduce la distorsiuni concurentiale. Institutiile publice sunt considerate persoane impozabile pentru activitatile mentionate in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
    Art. 3
    (1) Prin livrare de bunuri se intelege transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor detinute de proprietar catre beneficiar, direct sau prin persoanele care actioneaza in numele acestora.
    (2) In sensul prezentei legi, prin bunuri la care se face referire la alin. (1) se intelege:
    a) bunurile mobile corporale, cum sunt: materiile prime, materialele, obiectele de inventar, mijloacele fixe care pot fi detasate;
    b) bunurile imobile, cum sunt: locuintele, constructiile industriale, comerciale, agricole sau cele destinate pentru alte activitati, terenurile agricole, terenurile pentru constructii si cele adiacente constructiilor, inclusiv cele aferente localitatilor urbane sau rurale pe care sunt amplasate constructii sau alte amenajari;
    c) bunurile de natura mobila care nu pot fi detasate fara a fi deteriorate sau fara a antrena deteriorarea imobilelor insesi sau care devin bunuri imobiliare prin destinatie;
    d) energia electrica si termica, gazele, agentul frigorific.
    (3) Sunt considerate livrari de bunuri in sensul alin. (1):
    a) vanzarea de bunuri cu plata in rate;
    b) trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in schimbul unei despagubiri;
    c) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii silite.
    (4) Este asimilata livrarilor de bunuri preluarea de catre persoane impozabile a bunurilor achizitionate sau fabricate de catre acestea pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit, daca taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial. Se excepteaza de la aceste prevederi bunurile acordate in mod gratuit, in limitele si potrivit destinatiilor prevazute prin lege.
    (5) Operatiunile privind schimbul de bunuri au efectul a doua livrari separate. In cazul transferului dreptului de proprietate asupra unui bun de catre doua sau mai multe persoane impozabile, prin intermediul mai multor tranzactii, fiecare tranzactie se considera o livrare separata, fiind impozitata distinct, chiar daca bunul respectiv este transferat direct beneficiarului final. Acelasi regim se aplica in cazul schimbului de bunuri cu servicii.
    (6) Nu se considera livrare de bunuri transferul total sau partial al activelor si pasivelor unei persoane impozabile, cu plata sau cu titlu gratuit, efectuat cu ocazia operatiunilor de fuziune si divizare a societatilor comerciale.
    (7) Nu se considera livrare de bunuri aportul in natura la capitalul social al unei societati comerciale, in cazul in care beneficiarul este o persoana impozabila care are dreptul de a deduce total taxa pe valoarea adaugata, daca taxa ar fi aplicabila la transferul respectiv. In acest caz beneficiarul este considerat a fi succesorul celui care efectueaza transferul. In situatia in care beneficiarul este o persoana impozabila care nu are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata sau are dreptul de deducere partial, potrivit art. 23, operatiunea se considera livrare de bunuri, daca taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial.
    Art. 4
    (1) Se considera prestare de servicii orice activitate care nu constituie livrare de bunuri in sensul art. 3. Astfel de operatiuni pot fi:
    a) orice munca fizica sau intelectuala;
    b) lucrari de constructii-montaj;
    c) transport de persoane si marfuri;
    d) servicii de posta si telecomunicatii, de transmisiuni radio si TV;
    e) inchirierea, arendarea si concesionarea de bunuri mobile sau imobile;
    f) operatiuni de intermediere sau de comision;
    g) reparatii de orice natura;
    h) cesiuni si concesiuni ale drepturilor de autor, brevete, licente, marci de fabrica si de comert, titluri de participare si alte drepturi similare;
    i) servicii de publicitate;
    j) operatiuni bancare, financiare, de asigurare si/sau reasigurare;
    k) punerea la dispozitie de personal;
    l) mandatarea;
    m) asigurarea sau cedarea unei clientele, exclusivitatea asupra unei vanzari sau cumparari;
    n) angajamentul de a nu exercita o activitate economica sau un drept dintre cele mentionate la lit. h);
    o) amenajarea de spatii de parcare, de depozitare si de camping;
    p) activitatile hoteliere si de alimentatie publica;
    r) asigurarea accesului la retelele de comunicatii si a posibilitatii de utilizare a acestora;
    s) prestatiile consilierilor, inginerilor, avocatilor, notarilor publici, executorilor judecatoresti, auditorilor, expertilor contabili, birourilor de studii si alte prestatii similare, precum si prelucrarea de date si furnizarea de informatii;
    t) operatiuni de leasing.
    (2) Efectuarea unor servicii, potrivit unui ordin emis de/sau in numele unei autoritati publice sau potrivit legii, se considera prestare de servicii in sensul alin. (1).
    (3) Urmatoarele operatiuni sunt asimilate cu prestarile de servicii:
    a) utilizarea bunurilor care fac parte din activele persoanei impozabile in alte scopuri decat cele legate de activitatea sa economica sau pentru a fi puse la dispozitie, in vederea utilizarii in mod gratuit, altor persoane fizice sau juridice, daca taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor bunuri a fost dedusa total sau partial;
    b) prestarile de servicii efectuate in mod gratuit de persoana impozabila in alte scopuri decat cele legate de activitatea sa economica, pentru uzul personal al angajatilor sai sau al altor persoane, daca taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor prestari a fost dedusa total sau partial.
    (4) Nu sunt asimilate cu prestarile de servicii utilizarea bunurilor si prestarile de servicii mentionate la alin. (3), efectuate in limitele si potrivit destinatiilor prevazute prin lege.
    (5) Schimbul de servicii are efectul a doua prestari separate, fiecare dintre ele fiind supusa impozitarii. In cazul prestarii unui serviciu de catre mai multe persoane impozabile, prin tranzactii succesive, fiecare tranzactie se considera o prestare separata si se impoziteaza distinct, chiar daca serviciul respectiv este prestat direct catre beneficiarul final.
    (6) Persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul unei alte persoane, luand parte la prestari de servicii, se considera ca a primit si a prestat ea insasi acele servicii.
    Art. 5
    Prin import de bunuri se intelege introducerea in tara de bunuri provenind din strainatate de catre orice persoana, indiferent de statutul sau juridic, direct sau prin intermediari, plasate in regim vamal de import sau in regimuri vamale suspensive.

    SECTIUNEA a 2-a
    Locul operatiunilor impozabile

    Art. 6
    (1) Locul unei livrari de bunuri se considera a fi in Romania atunci cand, potrivit prevederilor alin. (2) si (3), este situat pe teritoriul Romaniei.
    (2) Se considera a fi locul livrarii:
    a) locul de unde a pornit expeditia bunurilor sau transportul catre beneficiar, indiferent daca bunurile sunt expediate sau transportate de furnizor, de beneficiar sau de terti;
    b) locul unde se gasesc bunurile in momentul cand are loc livrarea, in cazul in care bunurile nu sunt expediate sau transportate.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2) lit. a), locul livrarii bunurilor pentru importatorul definit la art. 13 alin. (1) se considera a fi situat in Romania in cazul in care locul de unde a pornit expeditia sau transportul se afla in afara Romaniei, insa destinatia finala este in Romania.
    (4) Livrarile si importurile de bunuri pentru care locul operatiunii se considera a fi in Romania se supun regimurilor de impozitare prevazute in prezenta lege.
    Art. 7
    (1) Locul prestarilor de servicii se considera a fi in Romania cand prestatorul isi are stabilit in Romania sediul activitatii economice sau un sediu stabil de la care sunt prestate serviciile ori, in lipsa unui astfel de sediu, domiciliul sau resedinta sa obisnuita, cu urmatoarele exceptii pentru care locul prestarii este:
    a) locul unde sunt situate bunurile de natura imobiliara, pentru lucrarile de constructii-montaj executate pentru realizarea, repararea si intretinerea bunurilor imobile, indiferent de locul unde este situat sediul prestatorului - in tara sau in strainatate. Acelasi regim se aplica si inchirierii de bunuri imobile, operatiunilor de leasing avand ca obiect utilizarea bunurilor imobile, serviciilor de arhitectura, proiectare, de coordonare a lucrarilor de constructii, precum si serviciilor prestate de alte persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata cu activitate in domeniul bunurilor imobile - studii, expertize, reparatii si alte prestari ale agentilor imobiliari;
    b) locul de plecare a transportului de bunuri sau de persoane, respectiv locul de sosire a transportului aferent bunurilor importate:
    1. pentru transportul de bunuri sau de persoane, locul prestarii se considera a fi in Romania, daca locul de plecare a transportului se afla in Romania, indiferent daca locul de sosire a transportului se afla in Romania sau in strainatate;
    2. pentru transportul de bunuri cu locul de plecare in strainatate, locul prestarii se considera a fi in Romania, daca locul de sosire a transportului se afla in Romania;
    c) locul unde beneficiarul are stabilit sediul activitatii sau, in lipsa acestuia, domiciliul beneficiarului. In aceasta categorie se incadreaza:
    1. inchirierea de bunuri mobile corporale;
    2. operatiunile de leasing avand ca obiect utilizarea bunurilor mobile;
    3. cesiunile si/sau concesiunile dreptului de autor, de brevete, de licente, de marci de fabrica si de comert si alte drepturi similare;
    4. serviciile de publicitate;
    5. serviciile consultantilor, inginerilor, birourilor de studii, avocatilor, expertilor contabili si alte servicii similare;
    6. prelucrarea de date, furnizarea de informatii;
    7. operatiunile bancare, financiare, de asigurare si/sau de reasigurare;
    8. punerea la dispozitie de personal;
    9. telecomunicatiile. Sunt considerate servicii de telecomunicatii serviciile avand ca obiect transmiterea, emiterea si receptia de semnale, inscrisuri, imagini si sunete sau informatii de orice natura prin fir, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau receptii. Serviciile de telecomunicatii cuprind, de asemenea, si furnizarea accesului la retelele de informatii mondiale;
    10. serviciile de radiodifuziune si de televiziune;
    11. serviciile furnizate pe cale electronica. Sunt considerate servicii furnizate pe cale electronica: furnizarea si conceperea de site-uri informatice, mentenanta la distanta a programelor si echipamentelor, furnizarea de programe informatice si mentinerea la zi a acestora, furnizarea de imagini, de texte si de informatii si punerea la dispozitie a bazei de date, furnizarea de muzica, de filme si de jocuri, inclusiv jocuri de noroc sau de bani, si emisiuni sau manifestari politice, culturale, artistice, sportive, stiintifice, de divertisment si alte servicii similare. Atunci cand furnizorul de servicii si clientul sau comunica prin curier electronic, aceasta nu inseamna in sine ca serviciul furnizat este un serviciu electronic;
    12. prestarile intermediarilor care intervin in furnizarea serviciilor prevazute la pct. 1 - 11;
    d) locul unde serviciile sunt prestate efectiv; in aceasta categorie se cuprind urmatoarele activitati:
    1. culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative, de divertisment sau similare, inclusiv serviciile accesorii si cele ale organizatorilor de astfel de activitati;
    2. prestarile accesorii transportului, cum sunt: incarcarea-descarcarea mijloacelor de transport, manipularea, paza si/sau depozitarea marfurilor si alte servicii similare;
    3. expertize privind bunurile mobile corporale;
    4. lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale.
    (2) Prestarile de servicii pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania se supun regimurilor de impozitare prevazute in prezenta lege.

    SECTIUNEA a 3-a
    Regimuri de impozitare

    Art. 8
    (1) Operatiunile impozabile cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se clasifica, din punct de vedere al regimului de impozitare, astfel:
    a) operatiuni taxabile, la care se aplica cota standard a taxei pe valoarea adaugata; nivelul cotei standard se stabileste prin prezenta lege;
    b) operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, pentru care furnizorii si/sau prestatorii au dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si/sau serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor respective; in prezenta lege aceste operatiuni sunt prevazute la art. 11 alin. (1) si la art. 12;
    c) operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata fara drept de deducere, pentru care furnizorii/prestatorii nu au dreptul la deducerea taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si/sau serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor respective; in prezenta lege aceste operatiuni sunt prevazute la art. 9;
    d) operatiuni de import scutite de taxa pe valoarea adaugata; in prezenta lege aceste operatiuni sunt prevazute la art. 10.
    (2) Operatiunile scutite de taxa pe valoarea adaugata sunt reglementate prin lege si nu se admite extinderea lor prin analogie.
    (3) Operatiunile scutite de la plata taxei pe valoarea adaugata prin alte acte normative decat prin prezenta lege se considera operatiuni scutite fara drept de deducere in situatia in care actele normative respective nu prevad in mod expres posibilitatea furnizorilor/prestatorilor de a exercita dreptul de deducere.
    (4) Operatiunile desfasurate in zonele libere se supun regimurilor de impozitare si regulilor prevazute in prezenta lege.
    (5) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi operatiunile la care, prin alte acte normative in vigoare, se prevede aplicarea cotei zero a taxei pe valoarea adaugata se considera operatiuni scutite cu drept de deducere.
    (6) Se interzice utilizarea notiunii "cota zero" in actele normative care vor fi elaborate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.

    SECTIUNEA a 4-a
    Operatiuni scutite

    SUBSECTIUNEA 1
    Scutiri in interiorul tarii

    Art. 9
    (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata urmatoarele activitati de interes general:
    a) spitalizarea, ingrijirile medicale, inclusiv veterinare, si operatiunile strans legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate, respectiv: spitale, sanatorii, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire medicala si de diagnostic, statii de salvare si alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati, precum si cantinele organizate pe langa aceste unitati. Sunt, de asemenea, scutite serviciile de cazare, masa si tratament prestate cumulat de catre persoane impozabile autorizate care isi desfasoara activitatea in statiuni balneoclimaterice si a caror contravaloare este decontata pe baza de bilete de tratament, precum si serviciile funerare prestate de unitatile sanitare;
    b) prestarile de servicii efectuate in cadrul profesiunii lor de catre tehnicienii dentari, precum si livrarea de proteze dentare efectuata de catre stomatologi si de catre tehnicienii dentari, indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate;
    c) prestarile de ingrijire si supraveghere la domiciliu a persoanelor, efectuate de personal specializat cu exercitarea profesiunilor medicale si paramedicale;
    d) livrarile de organe, de sange si de lapte uman;
    e) activitatea de invatamant prevazuta la art. 15 alin. (5) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, desfasurata de unitatile autorizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si care sunt cuprinse in sistemul national de invatamant, precum si achizitionarea de catre acestea de documentatie tehnica si materiale de constructii destinate invatamantului de stat si particular, precum si de aparatura, utilaje, publicatii si dotari pentru procesul didactic. Sunt, de asemenea, scutite cantinele organizate pe langa unitatile cuprinse in sistemul national de invatamant autorizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
    f) prestarile de servicii si livrarile de bunuri strans legate de asistenta si protectia sociala, efectuate de institutiile publice, institutiile de interes public sau de alte organisme recunoscute ca avand caracter social;
    g) prestarile de servicii si livrarile de bunuri strans legate de protectia copiilor si tinerilor, efectuate de institutiile publice, institutiile de interes public sau de alte organisme recunoscute ca avand caracter social;
    h) prestarile de servicii si livrarile de bunuri furnizate membrilor in interesul lor colectiv, in schimbul unei cotizatii fixate conform statutului, de organizatii fara scop patrimonial ce au obiective de natura politica, sindicala, religioasa, patriotica, filozofica, filantropica sau civica, in conditiile in care aceasta scutire nu provoaca distorsiuni de concurenta;
    i) serviciile ce au stransa legatura cu practicarea sportului sau a educatiei fizice prestate de organizatii fara scop patrimonial in beneficiul persoanelor care practica sportul sau educatia fizica;
    j) prestari de servicii culturale si livrarile de bunuri legate nemijlocit de acestea, efectuate de institutii publice;
    k) prestarile de servicii si livrarile de bunuri efectuate de unitati ale caror operatiuni sunt scutite, conform lit. a) si lit. e) - j), cu ocazia manifestarilor destinate sa le aduca sprijin financiar si organizate in profitul lor exclusiv, cu conditia ca aceste scutiri sa nu produca distorsiuni concurentiale;
    l) realizarea si difuzarea programelor de radio si televiziune, cu exceptia celor de publicitate;
    m) vanzarea de filme sau licente de filme destinate difuzarii prin televiziune, cu exceptia celor de publicitate;
    n) transportul bolnavilor sau ranitilor cu vehicule special amenajate si autorizate in acest sens.
    (2) Alte operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata:
    a) activitatile de cercetare-dezvoltare si inovare pentru realizarea programelor, subprogramelor si proiectelor, precum si a actiunilor cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare in programele nucleu si in planurile sectoriale, prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica*). Sunt, de asemenea, scutite activitatile de cercetare-dezvoltare si inovare finantate in parteneriat international, regional si bilateral;
------------
    *) Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 514 din 16 iulie 2003.

    b) livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate de producatorii agricoli individuali;
    c) urmatoarele operatiuni bancare si financiare:
    1. acordarea de credite, inclusiv acordarea de imprumuturi de asociatii/actionarii societatilor comerciale in vederea asigurarii resurselor financiare ale societatii, precum si acordarea de imprumuturi de catre orice persoana fizica sau juridica, in conditiile prevazute la art. 100 din titlul VI - Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare - din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificarile ulterioare;
    2. operatiunile prevazute la art. 8 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, efectuate de bancile persoane juridice romane, sucursalele din Romania ale bancilor persoane juridice straine, organisme financiar-bancare internationale, casele de economii, casele de ajutor reciproc, cooperativele de credit si alte societati de credit, casele de schimb valutar, precum si alte persoane juridice autorizate sa desfasoare activitati bancare, cu exceptia urmatoarelor operatiuni: operatiunile de leasing financiar, inchirierea de casete de siguranta, tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu metale pretioase, obiecte confectionate din acestea si/sau pietre pretioase, expertizare de studii de fezabilitate, acordarea de consultanta, evaluari de patrimoniu;
    3. operatiunile specifice efectuate de Banca Nationala a Romaniei, reglementate in mod expres prin Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare. Nu sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata achizitiile de aur, argint, alte metale si pietre pretioase, efectuate de Banca Nationala a Romaniei de la persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata;
    4. operatiunile de investitii financiare, de intermediere financiara, de valori mobiliare si instrumente financiare derivate, precum si alte instrumente financiare;
    5. intermedierea in plasamentul de valori mobiliare si oferirea de servicii legate de acesta;
    d) gestiunea fondurilor comune de plasament si a fondurilor comune de creanta efectuate de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, Fondul Roman de Garantare a Creditelor pentru Intreprinzatorii Privati - S.A., Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A., Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A., precum si de alte organisme constituite in acest scop;
    e) operatiunile de asigurare si de reasigurare, precum si prestarile de servicii aferente acestor operatiuni efectuate de intermediarii in operatiuni de asigurare;
    f) activitatile de organizare si exploatare a jocurilor de noroc, efectuate de Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. si contribuabilii autorizati de Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc;
    g) livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate cu detinuti de unitatile din sistemul penitenciar;
    h) lucrarile de constructii, amenajari, reparatii si intretinere executate pentru monumente comemorative ale combatantilor, eroilor, victimelor de razboi si ale Revolutiei din decembrie 1989, precum si pentru muzee, case memoriale, monumente istorice si de arhitectura;
    i) incasarile din taxele de intrare la castele, muzee, targuri si expozitii, gradini zoologice si botanice, biblioteci, precum si operatiunile care intra in sfera de aplicare a impozitului pe spectacole;
    j) editarea, tiparirea si/sau vanzarea de manuale scolare si/sau de carti, exclusiv activitatea de publicitate;
    k) livrarile de proteze de orice fel, accesorii ale acestora, precum si de produse ortopedice;
    l) transportul fluvial al localnicilor in Delta Dunarii si pe relatiile Orsova - Moldova Noua, Braila - Harsova, Galati - Grindu;
    m) valorificarea obiectelor si vesmintelor de cult, tiparirea cartilor de cult, teologice sau cu continut bisericesc, necesare practicarii cultului, precum si a celor asimilate obiectelor de cult, potrivit art. 1 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, cu modificarile ulterioare;
    n) transferul dreptului de proprietate al bunurilor catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, ca efect al darii in plata pentru stingerea obligatiei de plata a debitorului, total sau partial, conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobata si modificata prin Legea nr. 409/2001, cu modificarile si completarile ulterioare*);
------------
    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002.

    o) arendarea, concesionarea si inchirierea de bunuri imobile, cu urmatoarele exceptii:
    1. operatiunile de cazare care sunt efectuate in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
    2. inchirierea amplasamentelor pentru stationarea vehiculelor;
    3. inchirierea utilajelor si a masinilor fixate in bunurile imobile;
    4. inchirierea seifurilor.
    (3) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata activitatile persoanelor impozabile cu venituri din operatiuni taxabile declarate sau, dupa caz, realizate anual, de pana la 1,5 miliarde lei inclusiv. In situatia realizarii unor venituri superioare plafonului de impozitare de 1,5 miliarde lei in cursul unui an fiscal, persoanele impozabile au obligatia sa solicite inregistrarea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Dupa inscrierea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata persoanele impozabile respective nu mai beneficiaza de scutire chiar daca ulterior realizeaza venituri inferioare plafonului de 1,5 miliarde lei. Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care in anul 2001 au realizat venituri din operatiuni taxabile sub plafonul de 1,5 miliarde lei, pot solicita scoaterea din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.
    (4) Plafonul de impozitare de 1,5 miliarde lei stabilit la alin. (3) este valabil pentru anul fiscal 2002. De la data de 1 ianuarie pana la data de 31 decembrie 2003 plafonul de impozitare se stabileste la suma de 1,7 miliarde lei, iar de la data de 1 ianuarie 2004 si in continuare plafonul de impozitare se stabileste la 2 miliarde lei.
    (5) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri care au fost destinate exclusiv realizarii de operatiuni scutite in baza prezentului articol, daca taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa.
    (6) Persoanele impozabile pot opta pentru plata taxei pe valoarea adaugata in cazul:
    a) operatiunilor de arendare, concesionare si inchiriere de bunuri imobile, prevazute la alin. (2) lit. o), in conditiile stabilite prin normele de aplicare a legii;
    b) operatiunilor prevazute la alin. (3).

    SUBSECTIUNEA a 2-a
    Operatiuni scutite la import

    Art. 10
    Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata:
    a) bunurile importate destinate comercializarii in regim duty-free, precum si prin magazinele pentru servirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora;
    b) bunurile introduse in tara de calatori sau de alte persoane fizice cu domiciliul in tara ori in strainatate, in conditiile si in limitele stabilite prin hotarare a Guvernului, potrivit regimului vamal aplicabil persoanelor fizice;
    c) reparatiile si transformarile la nave si aeronave romanesti in strainatate, precum si carburantii si alte bunuri, aprovizionate din strainatate, destinate utilizarii pe nave si/sau aeronave;
    d) importul de bunuri a caror livrare este scutita de taxa pe valoarea adaugata in interiorul tarii. Acelasi regim se aplica pentru serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania, potrivit prevederilor art. 7;
    e) licente de filme si programe, drepturi de transmisie, abonamente la agentii de stiri externe si altele de aceasta natura, destinate activitatii de radio si televiziune;
    f) importul de bunuri primite in mod gratuit cu titlu de ajutoare sau donatii destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de aparare a sanatatii, cultural, artistic, educativ, stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectura si importurile de bunuri finantate direct din imprumuturi nerambursabile, acordate Romaniei de organisme internationale, de guverne straine si/sau de organizatii nonprofit si de caritate, in conditii stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi;
    g) importul urmatoarelor bunuri: mostrele fara valoare comerciala, materialele publicitare si de documentare, bunurile de origine romana, bunurile straine care, potrivit legii, devin proprietatea statului, bunurile reparate in strainatate sau bunurile care le inlocuiesc pe cele necorespunzatoare calitativ, returnate partenerilor externi in perioada de garantie, bunurile care se inapoiaza in tara ca urmare a unei expedieri eronate, echipamentele pentru protectia mediului stabilite prin hotarare a Guvernului;
    h) importul bunurilor efectuate in Romania de catre fortele statelor membre NATO pentru uzul acestor forte sau al personalului civil insotitor ori pentru aprovizionarea popotelor lor sau cantinelor, in cazul in care aceste forte sunt destinate efortului comun de aparare.

    SUBSECTIUNEA a 3-a
    Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare si pentru transportul international

    Art. 11
    (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata:
    a) exportul de bunuri, transportul si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor, bunurile comercializate prin magazinele duty-free, precum si prin magazinele situate in aeroporturile internationale dupa locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal la iesirea din tara;
    b) transportul international de persoane in si din strainatate, precum si prestarile de servicii legate direct de acesta;
    c) transportul de marfa si de persoane, in si din porturile si aeroporturile din Romania, cu nave si aeronave sub pavilion romanesc, comandate de beneficiari din strainatate;
    d) trecerea mijloacelor de transport de marfuri si de calatori cu mijloace de transport fluvial specializate, intre Romania si statele vecine;
    e) transportul, prestarile de servicii accesorii transportului, precum si alte prestari de servicii aferente marfurilor din import si a caror contravaloare este inclusa in baza de impozitare conform art. 19 alin. (1) si (2);
    f) livrarile de bunuri destinate utilizarii pe nave si aeronave sau incorporarii in nave si aeronave, care presteaza transporturi internationale de persoane si de marfuri;
    g) prestarile de servicii efectuate pentru nevoile directe ale navelor si aeronavelor care efectueaza transporturi internationale de persoane si de marfuri, precum si pentru incarcatura lor;
    h) reparatiile la mijloacele de transport contractate cu beneficiari din strainatate;
    i) alte prestari de servicii efectuate de persoane impozabile cu sediul in Romania, contractate cu beneficiari din strainatate, in conditiile prevazute prin normele de aplicare a prezentei legi;
    j) prestarile de servicii pentru navele aflate in proprietatea companiilor de navigatie care isi desfasoara activitatea in regimul special maritim sau operate de acestea, precum si livrarile de nave in intregul lor catre aceste companii;
    k) livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si a personalului acestora, pe baza de reciprocitate; livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora;
    l) bunurile cumparate din expozitiile organizate in Romania, precum si din reteaua comerciala, expediate sau transportate in strainatate de catre cumparatorul care nu are domiciliul sau sediul in Romania;
    m) livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice;
    n) constructia, extinderea, reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult religios;
    o) livrarile de utilaje, echipamente si prestarile de servicii legate nemijlocit de operatiunile petroliere, realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, in baza Legii petrolului nr. 134/1995;
    p) livrarile de utilaje, echipamente si prestarile de servicii aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni";
    r) prestarile de servicii efectuate de intermediari care actioneaza in numele sau in contul altuia, atunci cand intervin in operatiunile prevazute in prezentul articol;
    s) livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate pentru fortele statelor membre NATO pentru uzul acestora sau al personalului civil insotitor ori pentru aprovizionarea popotelor lor sau cantinelor, in cazul in care aceste forte sunt destinate efortului comun de aparare. In cazul in care bunurile nu sunt expediate sau transportate in afara tarii si pentru prestarile de servicii, scutirea se acorda potrivit unei proceduri de restituire a taxei stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) Pentru operatiunile prevazute la alin. (1) lit. a) - c), e) - g), i) si r) justificarea regimului de scutire se realizeaza pe baza documentelor stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.
    (3) Pentru operatiunile prevazute la alin. (1) lit. k) - p) aplicarea regimului de scutire se realizeaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (4) Pentru lucrarile de constructie de locuinte, extindere, consolidare si reabilitare a locuintelor existente, nefinalizate la data intrarii in vigoare a prezentei legi, restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente perioadei in care au beneficiat de aplicarea cotei zero, conform prevederilor art. 17 lit. B.n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, cu modificarile ulterioare, se realizeaza conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

    SUBSECTIUNEA a 4-a
    Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri

    Art. 12
    Se scutesc de taxa pe valoarea adaugata urmatoarele operatiuni, cu conditia ca acestea sa nu duca la utilizare si/sau consumare finala:
    a) operatiunile de perfectionare activa prevazute la cap. VII, sectiunea a IV-a din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei;
    b) bunurile realizate in regim de perfectionare activa, potrivit prevederilor cap. VII, sectiunea a IV-a, art. 111 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 141/1997, de persoane impozabile cu sediul in Romania, contractate cu beneficiari din strainatate si care din dispozitia acestora sunt livrate in antrepozite vamale aflate pe teritoriul Romaniei;
    c) introducerea in tara de bunuri plasate in regim vamal suspensiv cu exonerarea totala de la plata drepturilor de import, potrivit prevederilor Codului vamal al Romaniei;
    d) introducerea de bunuri in zonele libere direct din strainatate, in vederea simplei depozitari a acestora, fara intocmirea de formalitati vamale;
    e) introducerea de marfuri in zonele libere direct din strainatate, precum si operatiunile comerciale de vanzare-cumparare a acestora intre diversi operatori in perimetrul zonelor libere si care ulterior acestor operatiuni parasesc in aceeasi stare teritoriul zonelor libere cu destinatie externa, fara intocmirea de declaratii vamale;
    f) prestarile de servicii legate direct de operatiunile prevazute la lit. a) - e).

    CAP. 2
    Persoane obligate la plata taxei pe valoarea adaugata

    Art. 13
    (1) Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se plateste de catre:
    a) persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, pentru operatiuni taxabile;
    b) titularii operatiunilor de import de bunuri efectuat direct, prin comisionari sau terte persoane juridice care actioneaza in numele si din ordinul titularului operatiunii de import, indiferent daca sunt sau nu inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata la organele fiscale, cu exceptia importurilor scutite conform art. 10;
    c) persoanele fizice, pentru bunurile introduse in tara potrivit regulamentului vamal aplicabil acestora;
    d) persoanele juridice sau persoanele fizice cu sediul ori cu domiciliul stabil in Romania, beneficiare ale prestarilor de servicii prevazute la art. 7 alin. (1) lit. c), efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, cu exceptia celor scutite de taxa pe valoarea adaugata, indiferent daca sunt sau nu inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata la organele fiscale.
    (2) In situatia in care persoana care realizeaza operatiuni taxabile nu are sediul sau domiciliul stabil in Romania, aceasta este obligata sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania, care se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce ii revin conform prevederilor prezentei legi.
    (3) Beneficiarii prestarilor de servicii pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania, potrivit criteriilor de aplicare teritoriala stabilite la art. 7, sunt obligati la plata taxei pe valoarea adaugata, daca prestatorii din strainatate nu au indeplinit obligatia desemnarii unui reprezentant fiscal domiciliat in Romania.

    CAP. 3
    Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

    Art. 14
    Faptul generator al taxei pe valoarea adaugata ia nastere in momentul efectuarii livrarii de bunuri si/sau in momentul prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute de prezenta lege.
    Art. 15
    Pentru operatiunile prevazute mai jos faptul generator al taxei pe valoarea adaugata ia nastere la:
    a) data inregistrarii declaratiei vamale, in cazul bunurilor plasate in regim de import;
    b) data primirii facturii externe pentru serviciile contractate de persoane impozabile din Romania cu prestatori cu sediul sau domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania;
    c) data platii prestatorului extern, in cazul platilor efectuate fara factura pentru serviciile contractate de persoane impozabile din Romania cu prestatori cu sediul sau domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania;
    d) data la care bunurile aflate intr-un regim vamal suspensiv sunt plasate in regim de import;
    e) data stabilirii debitului pe baza de factura pentru prestarile de servicii care dau loc la decontari sau plati succesive, acestea fiind considerate ca au fost efectuate in momentul expirarii perioadelor aferente acestor decontari sau plati;
    f) data vanzarii bunurilor catre beneficiari, in cazul operatiunilor efectuate prin intermediari sau prin consignatie;
    g) data emiterii documentelor in care se consemneaza preluarea de catre persoane impozabile a unor bunuri achizitionate sau fabricate de catre acestea pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestea sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice ori juridice in mod gratuit;
    h) data documentelor prin care se confirma prestarea de catre persoane impozabile a unor servicii in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestea sau pentru alte persoane fizice ori juridice in mod gratuit;
    i) data colectarii monedelor din masina pentru marfurile vandute prin masini automate;
    j) termenele de plata a ratelor prevazute in contracte pentru operatiunile de leasing.
    Art. 16
    (1) Exigibilitatea este dreptul organului fiscal de a pretinde platitorului de taxa pe valoarea adaugata, la o anumita data, plata taxei datorate bugetului de stat.
    (2) Exigibilitatea ia nastere concomitent cu faptul generator, cu exceptiile prevazute de prezenta lege.
    (3) Pentru livrarile de bunuri cu plata in rate exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data prevazuta pentru plata ratelor.
    (4) Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata este anticipata faptului generator atunci cand:
    a) factura fiscala este emisa inaintea efectuarii livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor;
    b) contravaloarea bunurilor sau a serviciilor se incaseaza inaintea efectuarii livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor;
    c) se incaseaza avansuri, cu exceptia avansurilor acordate pentru:
    1. plata importurilor si a datoriei vamale stabilite potrivit legii;
    2. realizarea productiei destinate exportului;
    3. efectuarea de plati in contul clientului;
    4. livrari de bunuri si prestari de servicii scutite de taxa pe valoarea adaugata.
    (5) Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii care se efectueaza continuu - energie electrica, energie termica, gaze naturale, apa, servicii telefonice si altele similare - exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data stabilirii debitului beneficiarului pe baza de factura fiscala sau alt document legal.
    (6) Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferente avansurilor incasate de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care au castigat licitatii pentru efectuarea obiectivelor finantate din credite acordate de organismele financiare internationale statului roman sau garantate de acesta, ia nastere la data facturarii situatiilor de lucrari.
    (7) Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferente sumelor constituite drept garantie pentru acoperirea eventualelor reclamatii privind calitatea lucrarilor de constructii-montaj ia nastere la data incheierii procesului-verbal de receptie definitiva sau, dupa caz, la data incasarii sumelor, daca incasarea este anterioara acestuia.
    (8) Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru lucrarile imobiliare intervine la data incasarii avansurilor pe baza de situatii de lucrari, dar antreprenorii pot sa opteze pentru plata taxei pe valoarea adaugata la data livrarii, in conditii stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.
    Art. 17
    (1) Pentru livrarile de masini industriale, mijloace de transport destinate realizarii de activitati productive, utilaje tehnologice, instalatii, echipamente, aparate de masura si control, automatizari si produse de software, care au fost produse cu cel mult un an inaintea vanzarii si nu au fost niciodata utilizate, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata se amana in urmatoarele conditii:
    a) pe perioada de realizare a investitiei, pana la punerea in functiune a acesteia, respectiv pana la data de 25 a lunii urmatoare datei de punere in functiune a investitiei, dar nu mai mult de 12 luni de la data inceperii investitiei, cand livrarile respective se efectueaza catre intreprinderile mici si mijlocii, astfel cum sunt definite in Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare, precum si catre societatile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice romane, persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative*), cu modificarile ulterioare, care isi au sediul si isi desfasoara activitatea in zona defavorizata, in vederea efectuarii de investitii in zonele defavorizate;
    b) pe perioada de realizare a investitiei, pana la punerea in functiune a acesteia, respectiv pana pe data de 25 a lunii urmatoare datei de punere in functiune a investitiei, dar nu mai mult de 30 de luni de la data inregistrarii statistice la Ministerul Economiei si Comertului, cand livrarile respective se efectueaza catre persoane impozabile care realizeaza investitii care se incadreaza in prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie.
------------
    *) Decretul-lege nr. 54/1990 a fost abrogat prin Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 6 august 2002.

    (2) Amanarea exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata prevazuta la alin. (1) se realizeaza astfel:
    a) beneficiarii prevazuti la alin. (1) au obligatia sa achite in numele furnizorului taxa pe valoarea adaugata direct la bugetul statului, la termenele prevazute la alin. (1), sau sa compenseze aceasta taxa cu taxa de rambursat rezultata din decontul lunii precedente depus la organele fiscale. Taxa pe valoarea adaugata achitata sau compensata devine deductibila si se inscrie in decontul de taxa pe valoarea adaugata din luna respectiva. Cu suma achitata sau compensata se va diminua corespunzator datoria fata de furnizor. In situatia in care beneficiarii nu achita sau nu compenseaza taxa pe valoarea adaugata la termenele prevazute la alin. (1), vor fi obligati sa plateasca dobanzi si penalitati de intarziere in cuantumul stabilit pentru neplata obligatiilor fata de bugetul de stat;
    b) furnizorii vor inregistra ca taxa neexigibila taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor prevazute la alin. (1), pentru care nu mai au obligatia de plata la bugetul de stat. In luna in care beneficiarii achita sau compenseaza taxa pe valoarea adaugata respectiva, taxa devine exigibila, dar furnizorii isi vor reduce corespunzator suma taxei colectate si concomitent vor reduce datoria beneficiarilor consemnata in conturile de clienti. Furnizorii nu vor fi obligati la plata de dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata in termen de catre beneficiari a sumelor reprezentand taxa pe valoarea adaugata a carei exigibilitate a fost amanata potrivit prevederilor alin. (1).
    (3) Atestarea dreptului de amanare a exigibilitatii taxei pe valoarea adaugata se realizeaza in conditii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (4) Prevederile prezentului articol se aplica numai in conditiile in care beneficiarii livrarilor prevazute la alin. (1) sunt inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata la organele fiscale.

    CAP. 4
    Baza de impozitare

    SECTIUNEA 1
    In interiorul tarii

    Art. 18
    (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din:
    a) pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii, altele decat cele prevazute la lit. b) si c), din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni, exclusiv taxa pe valoarea adaugata;
    b) preturile de achizitie sau, in lipsa acestora, pretul de cost, determinat la momentul livrarii/prestarii, pentru operatiunile prevazute la art. 3 alin. (4) si la art. 4 alin. (3);
    c) compensatia pentru operatiunile prevazute la art. 3 alin. (3) lit. b) si la art. 4 alin. (2).
    (2) Sunt cuprinse in baza de impozitare:
    a) impozitele, taxele, daca prin lege nu se prevede altfel, exclusiv taxa pe valoarea adaugata;
    b) cheltuieli accesorii cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, decontate cumparatorului sau clientului.
    (3) Nu se cuprind in baza de impozitare urmatoarele:
    a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret acordate de furnizori direct clientilor in vederea stimularii vanzarilor, in conditiile prevazute in contractele incheiate;
    b) penalizarile, precum si sumele reprezentand daune-interese stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva, solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale;
    c) dobanzile percepute pentru: plati cu intarziere, vanzari cu plata in rate, operatiuni de leasing;
    d) sumele achitate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia;
    e) ambalajele care circula intre furnizorii de marfa si clienti, prin schimb, fara facturare.
    (4) Baza de impozitare se reduce corespunzator:
    a) in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, preturile sau alte elemente cuprinse in facturi ori in alte documente legal aprobate, precum si in cazul retururilor de pana la 15% din presa scrisa;
    b) in situatia in care reducerile de pret prevazute la alin. (3) lit. a) sunt acordate conform contractelor incheiate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
    c) in cazul in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circula prin facturare.

    SECTIUNEA a 2-a
    La importul de bunuri

    Art. 19
    (1) Pentru bunurile importate baza de impozitare este constituita din valoarea in vama, determinata potrivit legii, la care se adauga taxele vamale, comisionul vamal, accizele si alte taxe datorate potrivit legii.
    (2) Sunt cuprinse in baza de impozitare, in masura in care nu au fost cuprinse in baza de impozitare determinata potrivit alin. (1), cheltuieli accesorii cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare care intervin dupa intrarea bunului in tara pana la primul loc de destinatie a bunurilor.
    (3) Prin primul loc de destinatie se intelege locul care figureaza pe documentul de transport care insoteste bunurile la intrarea in tara.
    (4) Nu sunt cuprinse in baza de impozitare elementele prevazute la art. 18 alin. (3) lit. a) - c) si e).
    (5) In cazul in care elementele care servesc la determinarea bazei de impozitare la import sunt exprimate intr-o valuta straina, cursul de schimb la care se face evaluarea este cel stabilit pentru calculul valorii in vama.

    CAP. 5
    Cotele de impozitare si calculul taxei pe valoarea adaugata

    Art. 20
    (1) In Romania cota standard a taxei pe valoarea adaugata este de 19% si se aplica operatiunilor impozabile, cu exceptia celor scutite de taxa pe valoarea adaugata.
    (2) Cota de taxa pe valoarea adaugata aplicabila este cea in vigoare la data la care ia nastere faptul generator al taxei pe valoarea adaugata.
    (3) Pentru cazurile in care exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata nu coincide cu faptul generator, prevazute la art. 16 alin. (3) - (6), se aplica cotele in vigoare la data la care taxa devine exigibila. Pentru operatiunile prevazute la art. 16 alin. (4), in situatia modificarii cotelor, se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data la care ia nastere faptul generator al taxei pe valoarea adaugata. Regularizarea se efectueaza prin refacturarea integrala a contravalorii livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii cu cotele in vigoare la data la care ia nastere faptul generator si scaderea in cadrul aceleiasi facturi a sumelor facturate anterior.
    Art. 21
    (1) Taxa pe valoarea adaugata se calculeaza prin aplicarea cotei standard asupra bazei de impozitare determinate in conditiile stabilite in cap. IV.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), taxa pe valoarea adaugata se calculeaza prin aplicarea cotei recalculate, determinata potrivit metodologiei stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi, asupra:
    a) sumelor obtinute din vanzarea bunurilor comercializate prin comertul cu amanuntul - magazine comerciale, consignatii, unitati de alimentatie publica sau alte unitati care au relatii directe cu populatia, ale caror preturi cuprind si taxa pe valoarea adaugata;
    b) sumelor obtinute din unele prestari de servicii - transport, posta, telefon, telegraf si altele de aceeasi natura - ale caror tarife practicate cuprind si taxa pe valoarea adaugata;
    c) sumelor obtinute din vanzarea de bunuri pe baza de licitatie, pe baza de evaluare sau de expertiza, precum si pentru alte situatii similare;
    d) compensatiei, pentru transferul dreptului de proprietate a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile in domeniul public, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

    CAP. 6
    Regimul deducerilor

    Art. 22
    (1) Dreptul de deducere ia nastere in momentul in care taxa pe valoarea adaugata deductibila devine exigibila.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru operatiunile prevazute mai jos dreptul de deducere ia nastere:
    a) la data platii efective sau, dupa caz, la data compensarii cu taxa pe valoarea adaugata de rambursat din decontul lunii precedente, pentru bunurile din import care beneficiaza de suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata in vama, prevazute la art. 29 lit. D.c);
    b) la data platii efective sau, dupa caz, la data compensarii cu taxa pe valoarea adaugata de rambursat din decontul lunii precedente, pentru operatiunile prevazute la art. 17.
    (3) Au dreptul la deducerea taxei pe valoarea adaugata numai persoanele impozabile inregistrate la organele fiscale teritoriale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    (4) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata au dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor destinate realizarii de:
    a) operatiuni taxabile;
    b) livrari de bunuri si/sau prestari de servicii scutite de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 11 alin. (1) si la art. 12;
    c) actiuni de sponsorizare, publicitate, protocol, precum si pentru alte actiuni prevazute in legi, cu respectarea limitelor si destinatiilor prevazute in acestea;
    d) operatiuni rezultand din activitati economice prevazute la art. 2 alin. (2), efectuate in strainatate, care ar da drept de deducere daca aceste operatiuni ar fi realizate in interiorul tarii;
    e) operatiuni prevazute la art. 3 alin. (6) si (7), daca taxa pe valoarea adaugata ar fi aplicabila transferului respectiv.
    (5) Taxa pe valoarea adaugata prevazuta la alin. (4) pe care persoana impozabila are dreptul sa o deduca este:
    a) taxa pe valoarea adaugata datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaza sa ii fie livrate, si pentru prestarile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaza sa ii fie prestate de catre o alta persoana impozabila inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    b) taxa pe valoarea adaugata achitata, pentru bunurile importate prevazute la art. 29 lit. D.b);
    c) taxa pe valoarea adaugata achitata sau compensata cu taxa de rambursat din decontul lunii precedente, pentru bunurile din import care beneficiaza de suspendarea platii taxei in vama prevazute la art. 29 lit. D.c);
    d) taxa pe valoarea adaugata evidentiata in decontul privind taxa pe valoarea adaugata, pentru operatiunile prevazute la art. 29 lit. D.d) - f);
    e) taxa pe valoarea adaugata achitata de beneficiar in numele furnizorului sau compensata cu taxa de rambursat din decontul lunii precedente, pentru operatiunile prevazute la art. 17.
    (6) Bunurile si serviciile achizitionate pentru realizarea operatiunilor prevazute la alin. (4) cuprind materiile prime si materialele, combustibilul si energia, piesele de schimb, obiectele de inventar si de natura mijloacelor fixe, precum si alte bunuri si servicii ce urmeaza a se reflecta in cheltuielile de productie, de investitii sau de circulatie, dupa caz.
    Art. 23
    (1) Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si/sau serviciilor care sunt utilizate de catre o persoana impozabila pentru efectuarea atat de operatiuni ce dau drept de deducere, cat si de operatiuni care nu dau drept de deducere se determina in raport cu gradul de utilizare a bunurilor si/sau serviciilor respective la realizarea operatiunilor care dau drept de deducere.
    (2) Modul de determinare a gradului de utilizare a bunurilor si/sau serviciilor la realizarea operatiunilor care dau drept de deducere se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi.
    Art. 24
    (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata orice persoana impozabila trebuie sa justifice suma taxei cu urmatoarele documente:
    a) pentru deducerea prevazuta la art. 22 alin. (5) lit. a), cu facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, emise pe numele sau, de catre persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata;
    b) pentru deducerea prevazuta la art. 22 alin. (5) lit. b), cu declaratia vamala de import sau actul constatator al organelor vamale;
    c) pentru deducerea prevazuta la art. 22 alin. (5) lit. c), cu declaratia vamala emisa pe numele sau si documentul care confirma achitarea taxei pe valoarea adaugata sau, in cazul compensarii, decontul de taxa pe valoarea adaugata aferent lunii precedente, din care rezulta taxa de rambursat, si nota contabila prin care s-a efectuat compensarea;
    d) pentru deducerea prevazuta la art. 22 alin. (5) lit. d), cu factura externa sau documentul care atesta plata prestatorului extern, in cazul platilor fara factura, si nota contabila in care se consemneaza taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor respective, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila;
    e) pentru deducerea prevazuta la art. 22 alin. (5) lit. e), cu facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, emise pe numele sau de catre persoane impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, si documentul care confirma achitarea taxei pe valoarea adaugata sau, in cazul compensarii, decontul privind taxa pe valoarea adaugata aferent lunii precedente, din care rezulta taxa de rambursat, si nota contabila prin care s-a efectuat compensarea.
    (2) Nu poate fi dedusa taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor referitoare la:
    a) operatiuni care nu au legatura cu activitatea economica a persoanelor impozabile;
    b) bunuri/servicii achizitionate de furnizori/prestatori in contul clientilor si care apoi se deconteaza acestora;
    c) servicii de transport, hoteliere, alimentatie publica si altele de aceeasi natura, prestate pentru persoane impozabile care desfasoara activitate de intermediere in turism;
    d) bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol;
    e) bunurile lipsa sau depreciate calitativ in timpul transportului, neimputabile, pe baza documentelor intocmite pentru predarea-primirea bunurilor de la transportator si pentru inregistrarea lor in gestiunea persoanei impozabile.
    (3) Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii obiectivelor proprii de investitii, stocurilor de produse cu destinatie speciala finantate din sumele incasate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale de catre persoane impozabile inregistrate la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, se deduce potrivit prevederilor art. 22. Cu taxa pe valoarea adaugata dedusa pentru realizarea obiectivelor proprii de investitii se vor reintregi in mod obligatoriu disponibilitatile de investitii. Sumele deduse in cursul anului fiscal pentru obiectivele proprii de investitii pot fi utilizate numai pentru plati aferente aceluiasi obiectiv de investitii pentru care s-au primit alocatiile de la bugetul de stat sau bugetele locale. La incheierea exercitiului financiar sumele deduse si neutilizate se vireaza la bugetul de stat sau la bugetele locale in conturile si la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind incheierea exercitiului financiar-bugetar si financiar-contabil, emise de Ministerul Finantelor Publice. Unitatile care au la finele anului fiscal taxa de rambursat, rezultata din decontul de taxa pe valoarea adaugata, pot compensa aceasta taxa cu sumele deduse si neutilizate datorate bugetului de stat sau bugetelor locale pentru operatiunile prevazute in acest alineat.
    Art. 25
    (1) Dreptul de deducere se exercita lunar prin scaderea taxei deductibile din suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata facturata pentru bunurile livrate si/sau serviciile prestate, denumita taxa colectata.
    (2) Exercitarea dreptului de deducere nu se face pentru fiecare operatiune, ci pentru ansamblul operatiunilor realizate in cursul unei luni.
    (3) Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste lunar pe baza de deconturi ale platitorilor de taxa pe valoarea adaugata, ca diferenta intre taxa colectata si taxa dedusa potrivit legii. In situatia in care taxa dedusa potrivit legii este mai mare decat taxa colectata, rezulta taxa de rambursat, iar in situatia in care taxa colectata este mai mare decat taxa dedusa potrivit legii, rezulta taxa de plata la bugetul de stat.
    Art. 26
    (1) Taxa de rambursat pentru luna de raportare stabilita prin decontul de taxa pe valoarea adaugata conform art. 25 alin. (3) se regularizeaza in ordinea urmatoare:
    a) prin compensarea efectuata de persoana impozabila in limita taxei ramase de plata rezultate din decontul lunii anterioare sau din deconturile lunilor urmatoare, dupa caz, fara avizul organului fiscal, la intocmirea decontului de taxa pe valoarea adaugata;
    b)*) prin compensarea efectuata de organele fiscale la cerere sau din oficiu, dupa caz, cu obligatii datorate si neachitate catre bugetul de stat, obligatii datorate la fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, inclusiv dobanzile si penalitatile de orice fel aferente acestora;
    c)*) prin compensarea efectuata de organele fiscale la cerere sau din oficiu, dupa caz, cu obligatii datorate si neachitate catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele locale, inclusiv dobanzile si penalitatile de orice fel aferente acestora. Ordonatorii de credite care raspund prin lege de colectarea veniturilor respective vor comunica lunar la organele fiscale teritoriale datoriile pe care le au agentii economici fata de aceste bugete si/sau fonduri;
    d) rambursarea efectuata de organele fiscale.
    (2) Taxa de plata stabilita prin decontul de taxa pe valoarea adaugata conform art. 25 alin. (3) se achita bugetului de stat la termenul prevazut la art. 29 lit. D.a).
------------
    *) Literele b) si c) au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003.

    Art. 27
    (1) Persoanele impozabile pot solicita ori rambursarea cu control anticipat, ori rambursarea cu control ulterior a diferentei de taxa ramase dupa compensarea efectuata conform art. 26 alin. (1).
    (2) Rambursarea cu control anticipat se efectueaza de organele fiscale teritoriale in termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de rambursare, pe baza verificarilor efectuate de organele de control fiscal.
    (3) Rambursarea cu control ulterior se efectueaza de organele fiscale teritoriale in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii cererii de rambursare, pentru persoanele impozabile care se incadreaza in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi, cu verificarea ulterioara efectuata de organele de control fiscal in termen de maximum 1 an de la data rambursarii efective. Daca se dovedeste ca suma rambursata este gresita, organele fiscale pot solicita restituirea sumei respective in conformitate cu prevederile pentru taxa pe valoarea adaugata neplatita.
    (4) Rambursarea taxei pe valoarea adaugata poate fi solicitata lunar.
    Art. 28
    Prin normele de aplicare a prezentei legi se stabilesc conditiile in care, pentru rambursarile de taxa pe valoarea adaugata, organele de control fiscal ale Ministerului Finantelor Publice pot solicita constituirea de garantii personale sau solidare, in conditiile legii.

    CAP. 7
    Obligatiile platitorilor de taxa pe valoarea adaugata

    Art. 29
    Persoanele impozabile care realizeaza operatiuni taxabile si/sau operatiuni scutite cu drept de deducere au urmatoarele obligatii:
    A. Cu privire la inregistrarea la organele fiscale:
    a) la inceperea activitatii, precum si in cazurile si in conditiile stabilite prin prezenta lege, persoanele impozabile sunt obligate sa se inregistreze ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, urmand procedurile privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe;
    b) sa solicite organului fiscal scoaterea din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, in caz de incetare a activitatii, in termen de 15 zile de la data actului legal in care se consemneaza situatia respectiva.
    B. Cu privire la intocmirea documentelor:
    a) sa consemneze livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii in facturi fiscale sau in alte documente legal aprobate si sa completeze in mod obligatoriu urmatoarele date: denumirea, adresa si codul fiscal ale furnizorului/prestatorului si, dupa caz, ale beneficiarului, data emiterii, denumirea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate, cantitatile, dupa caz, pretul unitar, valoarea bunurilor/serviciilor fara taxa pe valoarea adaugata, suma taxei pe valoarea adaugata. Pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii cu valoarea taxei pe valoarea adaugata mai mare de 50 milioane lei inclusiv, la aceste documente se anexeaza si copia de pe documentul legal care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    b) persoanele impozabile platitoare de taxa pe valoarea adaugata sunt obligate sa solicite de la furnizori/prestatori facturi fiscale ori documente legal aprobate si sa verifice intocmirea corecta a acestora, iar pentru operatiunile cu o valoare a taxei pe valoarea adaugata mai mare de 50 milioane lei sunt obligate sa solicite si copia de pe documentul legal care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorului/prestatorului. Primirea si inregistrarea in contabilitate de facturi fiscale sau alte documente legal aprobate care nu contin datele prevazute a fi completate in mod obligatoriu la lit. a), precum si lipsa copiei de pe documentul legal care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorului/prestatorului in cazul cumpararilor cu o valoare a taxei pe valoarea adaugata mai mare de 50 milioane lei inclusiv, determina pierderea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente;
    c) persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata nu au obligatia sa emita facturi fiscale in cazul urmatoarelor operatiuni:
    1. transport cu taximetre, precum si transport de persoane pe baza de bilete de calatorie si abonamente;
    2. vanzari de bunuri si/sau prestari de servicii consemnate in documente specifice aprobate prin acte normative in vigoare;
    3. vanzari de bunuri si/sau prestari de servicii pentru populatie pe baza de documente fara nominalizari privind cumparatorul. La cererea cumparatorilor, furnizorii/prestatorii pot sa emita facturi fiscale pe care vor inscrie: suma incasata, numarul si data documentului prin care s-a efectuat plata de catre beneficiar;
    d) importatorii sunt obligati sa intocmeasca declaratia vamala de import, direct sau prin reprezentanti autorizati, sa determine baza de impozitare pentru bunurile importate potrivit art. 19 si sa calculeze taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat.
    C. Cu privire la evidenta operatiunilor:
    a) sa tina evidenta contabila potrivit legii, astfel incat sa poata determina baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate, precum si cea deductibila aferenta intrarilor;
    b) sa asigure conditiile necesare pentru emiterea documentelor, prelucrarea informatiilor si conducerea evidentelor prevazute de reglementarile in domeniul taxei pe valoarea adaugata;
    c) sa intocmeasca si sa depuna lunar la organul fiscal, pana la data de 25 a lunii urmatoare inclusiv, decontul privind taxa pe valoarea adaugata, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice;
    d) sa furnizeze organelor fiscale toate justificarile necesare in vederea stabilirii operatiunilor realizate atat la sediul principal, cat si la subunitati;
    e) sa contabilizeze distinct veniturile si cheltuielile rezultate din operatiunile asocierilor in participatiune. Drepturile si obligatiile legale privind taxa pe valoarea adaugata revin asociatului care contabilizeaza veniturile si cheltuielile potrivit contractului incheiat intre parti. La sfarsitul perioadei de raportare veniturile si cheltuielile, inregistrate pe naturi, se transmit pe baza de decont fiecarui asociat, in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie. Sumele decontate intre parti fara respectarea acestor prevederi se supun taxei pe valoarea adaugata in cotele prevazute de lege.
    D. Cu privire la plata taxei pe valoarea adaugata:
    a) sa achite taxa pe valoarea adaugata datorata, potrivit decontului intocmit lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare inclusiv;
    b) sa achite taxa pe valoarea adaugata, aferenta bunurilor plasate in regim de import, la organul vamal, cu exceptia operatiunilor de import scutite de taxa pe valoarea adaugata;
    c) prin derogare de la prevederile lit. b), se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata la organele vamale pentru:
    1. masinile industriale, mijloacele de transport destinate realizarii de activitati productive, utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari, care au fost produse cu cel mult un an inainte de intrarea lor in tara si nu au fost niciodata utilizate, importate de catre intreprinderile mici si mijlocii astfel cum sunt definite in Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, in vederea realizarii de investitii, pe perioada de realizare a investitiei, pana la punerea in functiune a acesteia, dar nu mai mult de 12 luni de la data inceperii investitiei;
    2. masinile industriale, utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari, mijloace de transport destinate realizarii de activitati productive, care au fost produse cu cel mult un an inainte de intrarea lor in tara si nu au fost niciodata utilizate, importate de catre societatile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice romane, precum si de catre persoanele fizice si asociatiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificarile ulterioare, care isi au sediul si isi desfasoara activitatea in zona defavorizata, in vederea efectuarii de investitii in zonele defavorizate, pe perioada de realizare a investitiei, pana la punerea in functiune a acesteia, dar nu mai mult de 12 luni de la data inceperii investitiei;
    3. masinile industriale, utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari, mijloace de transport destinate realizarii de activitati productive, care au fost produse cu cel mult un an inainte de intrarea lor in tara si nu au fost niciodata utilizate, importate de catre persoane impozabile care realizeaza investitii care se incadreaza in prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, pe perioada de realizare a investitiei, pana la punerea in functiune a acesteia, dar nu mai mult de 30 de luni de la data inregistrarii statistice la Ministerul Economiei si Comertului;
    4. masinile industriale, utilajele, instalatiile si echipamentele care se importa in vederea efectuarii si derularii investitiilor prin care se realizeaza o unitate productiva noua, se dezvolta capacitatile existente sau se retehnologizeaza fabrici, sectii, ateliere, precum si masinile agricole si mijloacele de transport destinate realizarii de activitati productive, pe termen de 120 de zile de la data efectuarii importului. De asemenea, se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata la organele vamale, pe termen de 60 de zile, pentru materiile prime care nu se produc in tara sau sunt deficitare, importate in vederea realizarii obiectului de activitate. Atestarea dreptului de a beneficia de suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata in vama pentru importurile prevazute la pct. 1, 2, 3 si 4 se face in conditii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice;
    d) taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor de leasing contractate cu locatori/finantatori din strainatate se achita de catre persoanele care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, indiferent de statutul lor juridic, pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care este prevazuta prin contract data de plata a ratelor si/sau pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care au avut loc plati de avansuri. Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata vor evidentia taxa aferenta acestor operatiuni, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in decontul privind taxa pe valoarea adaugata intocmit pentru luna in care este prevazuta prin contract data pentru plata ratelor si/sau luna in care au loc plati de avansuri. Daca la expirarea contractului de leasing bunurile care au facut obiectul acestuia trec in proprietatea beneficiarului, taxa pe valoarea adaugata datorata pentru valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective se achita la organele vamale;
    e) taxa pe valoarea adaugata aferenta serviciilor contractate de beneficiari din Romania cu prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania, potrivit art. 7 lit. c), exclusiv operatiunile de leasing contractate cu locatori/finantatori din strainatate, care sunt reglementate la lit. d), se achita de catre persoanele care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, indiferent de statutul lor juridic, pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost primita factura externa sau pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost efectuata o plata fara factura catre prestatorul extern. In cazul persoanelor inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, taxa aferenta acestor operatiuni se consemneaza in decontul privind taxa pe valoarea adaugata, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in luna in care a fost primita factura externa sau a fost efectuata o plata fara factura catre prestatorul extern;
    f) prevederile lit. e) se aplica si serviciilor contractate de beneficiari din Romania cu prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania, potrivit art. 7 lit. a), b) si d), in situatia in care prestatorul extern nu si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania;
    g) sa achite taxa datorata bugetului de stat, anterior datei depunerii cererii la organul fiscal pentru scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in caz de incetare a activitatii;
    h) in cazul persoanelor impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, daca din decontul privind taxa pe valoarea adaugata din luna precedenta rezulta taxa de rambursat, acestea au dreptul sa compenseze aceasta suma cu suma datorata potrivit prevederilor lit. c).

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 30
    Modelul si continutul formularelor de facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, jurnale pentru cumparari, jurnale pentru vanzari, borderouri zilnice de vanzare/incasare si alte documente necesare in vederea aplicarii prevederilor prezentei legi se stabilesc de Ministerul Finantelor Publice si sunt obligatorii pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 31
    (1) Corectarea taxei pe valoarea adaugata determinate in mod eronat, inscrisa in facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, de persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, se va efectua astfel:
    a) in cazul in care documentul nu a fost transmis catre beneficiar, acesta se anuleaza si se emite un nou document;
    b) in cazul in care documentul a fost transmis beneficiarului, corectarea erorilor se efectueaza prin emiterea unui nou document cu valorile inscrise cu semnul minus, in care se va mentiona numarul documentului corectat si concomitent se emite un nou document corect. Documentele respective se vor inregistra in jurnalul de vanzari, respectiv de cumparari, si vor fi preluate in deconturile intocmite de furnizor si, respectiv, de beneficiar pentru luna in care a avut loc corectarea.
    (2) Reducerea bazei de impozitare prevazuta la art. 18 alin. (4) se realizeaza prin emiterea de catre furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii a unor noi documente cu valorile inscrise cu semnul minus, care vor fi transmise si beneficiarului. Documentele respective se vor inregistra in jurnalul de vanzari, respectiv de cumparari, si vor fi preluate in deconturile intocmite de furnizor si, respectiv, de beneficiar pentru luna in care s-a efectuat reducerea.
    Art. 32
    (1) Organele de control fiscal au dreptul sa efectueze verificari si investigatii la persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adaugata, privind respectarea prezentei legi, inclusiv asupra inregistrarilor contabile. In acest scop persoanele impozabile au obligatia sa prezinte evidentele si documentele aferente.
    (2) In situatia in care, in urma verificarii efectuate, rezulta erori sau abateri de la normele legale, organele de control fiscal au obligatia de a stabili cuantumul taxei pe valoarea adaugata deductibile si facturate.
    (3) In cazul in care facturile fiscale, evidentele contabile sau datele necesare pentru calcularea bazei de impozitare lipsesc ori sunt incomplete in ceea ce priveste cantitatile, preturile si/sau tarifele practicate pentru livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, organele de control fiscal vor proceda la impozitare prin estimare.
    Art. 33
    Pentru neplata integrala sau a unei diferente din taxa pe valoarea adaugata in termenul stabilit, persoanele impozabile datoreaza majorari de intarziere si penalitati de intarziere calculate conform legislatiei privind calculul si plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor si taxelor.
    Art. 34
    Actele de control emise de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice pentru constatarea obligatiilor de plata privind taxa pe valoarea adaugata constituie titluri de creanta, care devin titluri executorii in conditiile legii.
    Art. 35
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 29 si 30 se sanctioneaza conform Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.
    (2) Depunerea cu intarziere a decontului de taxa pe valoarea adaugata se sanctioneaza conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 36
    Determinarea, cu rea-credinta, de catre persoane impozabile a sumei taxei pe valoarea adaugata de rambursat si obtinerea nelegala, in acest fel, a unor sume de bani de la organele fiscale constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 7 ani.
    Art. 37
    Solutionarea contestatiilor asupra sumelor privind taxa pe valoarea adaugata, constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor Publice, se face conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 38
    Pentru aplicarea unitara a prevederilor legale privind taxa pe valoarea adaugata se constituie in cadrul Ministerului Finantelor Publice Comisia centrala fiscala, condusa de secretarul de stat cu atributii in domeniul politicii si legislatiei fiscale. Componenta si atributiile comisiei se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. Deciziile Comisiei centrale fiscale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 39
    In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va aproba normele de aplicare a dispozitiilor acesteia.
    Art. 40
    Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 iunie 2002, cu exceptia prevederilor art. 27 alin. (2) care intra in vigoare la data de 1 octombrie 2002. Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
    a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 547/2001;
    b) prevederile art. 5 referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adaugata din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 1 octombrie 1992, cu modificarile ulterioare;
    c) prevederile referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adaugata ale art. 42 alin. (1) pentru sursele de finantare prevazute la art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea partidelor politice nr. 27/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 29 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare;
    d) prevederile art. 37 liniutele 3 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii si exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatii terestre - autostrazi si cai ferate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 136/1996, cu modificarile ulterioare;
    e) prevederile art. 173 alin. (3) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificarile ulterioare;
    f) prevederile art. 4 alin. 2 referitoare la taxa pe valoarea adaugata din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, cu modificarile ulterioare;
    g) prevederile art. 4 alin. (2) referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adaugata din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 166/1998, cu modificarile ulterioare;
    h) prevederile art. 3 lit. a), art. 4 si art. 5 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 23/2000, cu modificarile ulterioare;
    i) prevederile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim international, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 326 din 29 august 1998, cu modificarile ulterioare;
    j) prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 8 noiembrie 1999, cu modificarile ulterioare;
    k) prevederile art. 76 referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adaugata din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile ulterioare;
    l) prevederile art. 26 alin. (2) referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adaugata din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 409/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    m) prevederile art. 21^1 si 21^4 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2001, aprobata si modificata prin Legea nr. 415/2001;
    n) prevederile art. 2 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 3 februarie 1995, aprobata prin Legea nr. 70/1995, cu modificarile ulterioare;
    o) prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 356 din 3 iulie 2001.

    ANEXA 1

                                 LISTA
              activitatilor la care se refera art. 2 alin. (5)

    1. Telecomunicatii
    2. Furnizarea de apa, gaze, energie electrica, energie termica si agent frigorific
    3. Transportul de bunuri
    4. Serviciile prestate de porturi si aeroporturi
    5. Transportul de pasageri
    6. Livrarea de bunuri noi produse pentru vanzare
    7. Activitatea targurilor si expozitiilor comerciale
    8. Depozitarea
    9. Activitatile organelor de publicitate comerciala
    10. Activitatile agentiilor de calatorie
    11. Activitatea magazinelor pentru personal.SmartCity5

COMENTARII la Legea 345/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 345 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 345/2002
Ordin 1561 2004
pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala
Decizia 6 2004
privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala
Ordin 1365 2004
pentru aprobarea Deciziei nr. 5 din 22 iulie 2004 a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala
Decizia 5 2004
pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala
Ordin 987 2004
pentru aprobarea Deciziei nr. 3/2004 a Comisiei fiscale centrale privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata si accize
Decizia 3 2004
privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugata si accize
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Decizia 10 2003
pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata
Ordin 1581 2003
privind constituirea Comisiei centrale fiscale
Ordin 1395 2003
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora
Ordonanţa 36 2003
privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu