E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1395 din  9 octombrie 2003

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 737 din 22 octombrie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) lit. k) si alin. (3) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 15 septembrie 2003, precum si ale art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 816/2002 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2002.
    Art. 3
    Certificatele de scutire de taxa pe valoarea adaugata emise in baza prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 816/2002 isi mentin valabilitatea pana la expirarea termenului prevazut in acestea.
    Art. 4
    Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       p. Ministrul finantelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                                    NORME
privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora

    Art. 1
    (1) Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si a personalului acestora, cu exceptia cetatenilor romani, pe baza de reciprocitate. Limita plafonului pentru care se aplica aceasta scutire se stabileste de Ministerul Afacerilor Externe, pe baza de reciprocitate acordata misiunilor diplomatice romane si personalului acestora. Raspunderea pentru verificarea respectarii conditiilor de reciprocitate revine Directiei generale protocol national din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Sunt asimilate taxei pe valoarea adaugata si intra sub incidenta reciprocitatii impozitele pe consum generale, aplicate misiunilor diplomatice romane si personalului acestora de catre statele partenere.
    (2) De asemenea, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, cu exceptia cetatenilor romani.
    Art. 2
    Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii in favoarea persoanelor mentionate la art. 1, furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii au obligatia sa emita facturi fiscale sau alte documente specifice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora sau prin ordine ale ministrului finantelor publice emise in baza Hotararii Guvernului nr. 831/1997, care sa cuprinda, in mod obligatoriu, denumirea misiunii diplomatice, a oficiului consular sau a reprezentantei internationale interguvernamentale acreditate in Romania, respectiv numele persoanei, in cazul personalului acestora, cu exceptiile prevazute la art. 5 alin. (2) si (3).
    Art. 3
    Scutirea de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza prin urmatoarele modalitati:
    a) prin facturare fara taxa pe valoarea adaugata de catre furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii, in favoarea persoanelor mentionate la art. 1, pe baza certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata eliberat de Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, conform modelului prezentat in anexa nr. 1, si a legitimatiei speciale eliberate in acest scop de Ministerul Afacerilor Externe, in cazul in care incasarea contravalorii bunurilor livrate si a serviciilor prestate nu se efectueaza in numerar sau cu instrumente de plata nenominale;
    b) prin facturarea chiriei fara taxa pe valoarea adaugata de catre persoanele impozabile care inchiriaza spatii cu destinatia de sediu al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare si al reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, resedinte ale sefilor acestora, precum si locuinte pentru personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare sau al reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, pe baza avizului Ministerului Afacerilor Externe privind respectarea conditiilor de reciprocitate in cazul inchirierii de spatii pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare si personalul acestora. Daca nu mai este respectata conditia de reciprocitate, Ministerul Afacerilor Externe isi va retrage avizul acordat si nu se mai aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata;
    c) prin restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor cumparate, efectuata de Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti. Restituirea se solicita de misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele internationale interguvernamentale acreditate in Romania, pentru bunurile si/sau serviciile achizitionate atat de acestea, cat si de personalul lor, astfel cum este prevazut la art. 1.
    Art. 4
    (1) Certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata prevazut la art. 3 lit. a) se elibereaza la cererea furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 2, pe baza urmatoarelor documente:
    a) copie de pe actul constitutiv;
    b) copie de pe documentul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    c) dovada dotarii cu aparatura necesara pentru utilizarea cartilor de credit;
    d) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu se va incasa contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate in numerar ori cu instrumente nenominale.
    (2) Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti va comunica Ministerului Afacerilor Externe lista cuprinzand furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii carora li s-au eliberat certificate de scutire de taxa pe valoarea adaugata.
    (3) Cererile de eliberare a certificatelor de scutire de taxa pe valoarea adaugata se solutioneaza in termen de 15 zile de la data depunerii cererii si documentelor prevazute la alin. (1).
    (4) Ministerul Afacerilor Externe elibereaza legitimatii speciale numai in cazurile de reciprocitate efectiva deplina, fara existenta unor restrictii sortimentale si plafonari valorice sau cantitative, acordate de statul partener misiunilor diplomatice romane si personalului acestora.
    Art. 5
    (1) Pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata prevazuta la art. 3 lit. c), solicitantii trebuie sa completeze o cerere de restituire si un borderou conform modelului prezentat in anexa nr. 3, intocmit in doua exemplare, care trebuie sa cuprinda:
    a) documentele in care sunt consemnate bunurile si serviciile achizitionate in cursul trimestrului pentru care se solicita restituirea, cu exceptia cazurilor in care conditiile de reciprocitate prevad termene mai mari de 3 luni;
    b) documentele care atesta achitarea contravalorii bunurilor si serviciilor pana la data depunerii cererilor, dupa caz.
    (2) Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate in mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, in care persoanele mentionate la art. 1 ocupa o parte, cu titlu de proprietar sau de chirias, documentele pe baza carora se face restituirea sunt urmatoarele:
    a) decontul cuprinzand cheltuielile comune si taxa pe valoarea adaugata, intocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-parti pe care colocatarul este obligat sa o plateasca, potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari;
    b) chitanta emisa de administratia imobilului, prin care se certifica plata cheltuielilor comune si a taxei pe valoarea adaugata, rezultata din decont.
    (3) Pentru carburantii auto se admit bonurile fiscale emise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare al autovehiculului.
    (4) Documentele justificative pe baza carora se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata prevazute de prezentul articol se depun in copie pentru bunurile si serviciile destinate uzului oficial al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare si al reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si in original pentru bunurile si serviciile destinate uzului personalului acestora. Pot fi prezentate in copie documentele pentru bunurile de folosinta indelungata, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata, destinate consumatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (5) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata, prevazute in anexele nr. 4 si 5, impreuna cu borderourile si documentele justificative, se transmit trimestrial Ministerului Afacerilor Externe, cel mai tarziu pana la finele lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se solicita restituirea, cu exceptia cazurilor in care conditiile de reciprocitate prevad termene mai mari de 3 luni.
    (6) Prin derogare de la termenele de restituire a taxei pe valoarea adaugata prevazute la alin. (5), misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statelor in care exercitiul bugetar se incheie la data de 30 septembrie pot solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru trimestrul III in doua transe, prin depunerea cererii de restituire si a documentelor justificative separat pentru lunile iulie si august pana la finele lunii septembrie si separat pentru luna septembrie pana cel tarziu la finele lunii octombrie.
    (7) Nedepunerea in termenul prevazut la alin. (5) a cererilor de restituire si/sau a documentatiei aferente atrage pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adaugata. Cererile de restituire si documentele justificative nedepuse in termen vor fi returnate de Ministerul Afacerilor Externe celor care le-au transmis.
    (8) Prin derogare de la prevederile alin. (7), in cazuri temeinic justificate, la solicitarea persoanelor mentionate la art. 1, ministrul finantelor publice poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care cererea de restituire si/sau documentatia aferenta nu au fost depuse in termenul prevazut la alin. (5).
    Art. 6
    (1) Directia generala protocol national din cadrul Ministerului Afacerilor Externe are obligatia sa confrunte sumele evidentiate in borderouri cu documentele justificative prezentate. In urma verificarii, pe borderou se va face mentiunea, sub semnatura, "Confruntat cu documentele justificative".
    (2) Documentatia avizata favorabil de Ministerul Afacerilor Externe va fi transmisa solicitantilor prevazuti la art. 3 lit. c), care o vor depune la Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti.
    (3) Ministerul Afacerilor Externe va comunica Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme, lista cuprinzand statele pentru care conditiile de reciprocitate prevad termene de restituire mai mari de 3 luni. Informatiile respective vor fi actualizate ori de cate ori intervin modificari in relatiile reciproce dintre state.
    (4) Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti analizeaza cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata si documentele insotitoare. Verificarea si analiza efectuate urmaresc urmatoarele:
    a) documentele ce atesta achizitionarea de bunuri si de servicii sa corespunda formularelor tipizate comune si specifice privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata, prevazute de reglementarile in vigoare, si sa se refere la trimestrul pentru care se solicita restituirea, cu exceptia cazurilor in care conditiile de reciprocitate prevad termene mai mari de 3 luni;
    b) existenta avizului favorabil al Ministerului Afacerilor Externe.
    (5) In urma verificarii si analizei se intocmeste o nota in care se consemneaza numarul si data cererii, rezultatul verificarii si propuneri cu privire la aprobarea restituirii sau, dupa caz, respingerea cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    (6) Restituirea taxei pe valoarea adaugata se aproba de catre directorul general al Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti. Pe baza aprobarii se intocmesc comunicarea catre trezorerie, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 6, precum si comunicarea catre solicitant privind modul de solutionare a cererii, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 7.
    Art. 7
    (1) In baza comunicarilor primite trezoreria va intocmi ordine de plata tip trezorerie pentru fiecare solicitant, in care se va inscrie suma care se restituie. Pe versoul ordinului de plata se vor mentiona distinct suma care se restituie misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si suma restituita personalului acestora, in cazul in care nu sunt deschise conturi personale in care sa se faca varsamintele.
    (2) Operatiunile de restituire a taxei pe valoarea adaugata se evidentiaza in contabilitate prin contul 20.13.01.02 "Taxa pe valoarea adaugata restituita", deschis la Trezoreria Statului.
    Art. 8
    (1) Solutionarea de catre Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata se face in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor insotitoare, avizate de Ministerul Afacerilor Externe.
    (2) In situatiile prevazute la art. 5 alin. (6), termenul de solutionare a cererii pentru lunile iulie si august de catre Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti este de 15 zile de la data depunerii cererii si a documentelor insotitoare, avizate de Ministerul Afacerilor Externe.
    Art. 9
    Intra sub incidenta prezentelor norme numai bunurile si serviciile a caror contravaloare a fost achitata in lei pe teritoriul Romaniei.
    Art. 10
    Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata nesolutionate pana la intrarea in vigoare a prezentelor norme, aferente cumpararilor efectuate in trimestrul III al anului 2003, se solutioneaza potrivit acestora.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                 CERTIFICAT
                  de scutire de taxa pe valoarea adaugata

                          Nr. ...... din .............

    In conformitate cu prevederile art. 3 lit. a) din Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.395/2003, a fost eliberat prezentul certificat care atesta dreptul furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii ........................, cu sediul in ...................., str. .................. nr. ........., judetul/sectorul ............, codul postal ............., codul fiscal ............., inmatriculat la Registrul comertului sub nr. ............. din ............., sa efectueze livrari de bunuri/prestari de servicii in favoarea directa a ambasadelor, consulatelor generale, reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, cu exceptia cetatenilor romani, in regim de scutire de taxa pe valoarea adaugata, cu drept de deducere, pe baza legitimatiei speciale eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.

    Prezentul certificat este valabil 12 luni de la data de ................ .

                                Director general,
                         ...............................

    ANEXA 2
    la norme

                                  CERERE

    Denumirea solicitantului .......................
    Codul fiscal ...................................
    Sediul .........................................

    In conformitate cu prevederile art. 3 lit. a) din Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.395/2003, prin prezenta cerere solicitam eliberarea unui certificat de scutire de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarea de bunuri si prestarea de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si a personalului acestora, cu exceptia cetatenilor romani.
    Anexam urmatoarele documente:
    - copie de pe actul constitutiv;
    - copie de pe documentele care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    - dovada dotarii cu aparatura necesara pentru utilizarea cartilor de credit;
    - declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu se va incasa in numerar sau cu instrumente nenominale contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.

              Semnatura si stampila                        Data
         ...............................             .................

    ANEXA 3
    la norme

                                   BORDEROU
cuprinzand documentele justificative prevazute la art. 5 alin. (2) din norme

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Documentul    |Valoarea|Valoarea |Total |Documentul de plata|  Suma  |
|crt.|                  |  fara  |  T.V.A. |      |   corespunzator   |achitata|
|    |__________________| T.V.A. |         |      |___________________|        |
|    |Denumirea|Nr.|Data|        |         |      |Denumirea|Nr.| Data|        |
|____|_________|___|____|________|_________|______|_________|___|_____|________|
| 0  |     1   | 2 |  3 |    4   |     5   |   6  |     7   | 8 |  9  |    10  |
|____|_________|___|____|________|_________|______|_________|___|_____|________|
|____|_________|___|____|________|_________|______|_________|___|_____|________|
|____|_________|___|____|________|_________|______|_________|___|_____|________|

                                 Solicitant,
                               ...............

          Semnatura                Stampila                   Data
       ...............          ..............          ................

    NOTA:
    In cazul bonurilor fiscale, documentul inscris in borderou in col. 1 - 3 se va inscrie si in col. 7 - 9, iar totalul de la col. 6 se va inscrie si in col. 10.

    ANEXA 4
    la norme

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Nr. de inregistrare ...                              Nr. de inregistrare ... |
| Data: .................            CERERE            Data: ................. |
|     Loc rezervat pentru    de restituire a taxei         Loc rezervat pentru |
| Ministerul Finantelor      pe valoarea adaugata      Ministerul Afacerilor   |
| Publice                                              Externe                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|    Denumirea institutiei:                                                    |
|    a) Misiunea diplomatica ................................................. |
| 1. b) Oficiul consular ..................................................... |
|    c) Reprezentanta internationala interguvernamentala                       |
|    ......................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
| 2. Adresa:                                                                   |
|    Localitatea ............, str. ............... nr. ...., sectorul ......, |
|    codul postal ..................                                           |
|______________________________________________________________________________|

    Prin prezenta cerere solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata platite pentru cumparari de bunuri/prestari de servicii, in conformitate cu procedura prevazuta, in suma de ................. lei.
                                            ____
    RESTITUIREA ESTE AFERENTA TRIMESTRULUI |    |
                                           |____|

    Solicitam restituirea in contul nr. ........................, deschis la ............................. Sucursala ....................... .

           Conducatorul institutiei,
           .........................
            (semnatura si stampila)

 ______________________________________________________________________________
|              CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE                  |
|                                                                              |
|    Avizam favorabil restituirea T.V.A. in suma de ..................... lei, |
| fiind indeplinite conditiile de reciprocitate.                               |
|                                                                              |
|          Directorul general al                                               |
|   Directiei generale protocol national,                                      |
|                                                                              |
|        Semnatura ...............                   Data ..................   |
|             Stampila                                                         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                 CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE               |
|                                                                              |
|    Aprobam restituirea T.V.A. in suma de ..................... lei.          |
|                                                                              |
|   Directorul general al Directiei generale                                   |
| a finantelor publice a municipiului Bucuresti,                               |
|                                                                              |
|        Semnatura ...............                   Data ..................   |
|             Stampila                                                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 5
    la norme

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Nr. de inregistrare ...                              Nr. de inregistrare ... |
| Data: .................            CERERE            Data: ................. |
|     Loc rezervat pentru    de restituire a taxei         Loc rezervat pentru |
| Ministerul Finantelor      pe valoarea adaugata      Ministerul Afacerilor   |
| Publice                                              Externe                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele solicitantului ......................................... |
| Institutia ................................................................. |
| Functia solicitantului ..................................................... |
| Numarul carnetului eliberat de Ministerul Afacerilor Externe ............... |
| Adresa institutiei:                                                          |
| Localitatea ..............., str. ............... nr. ...., sectorul ......, |
| codul postal ..................                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Prin prezenta cerere solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata platite pentru cumparari de bunuri/prestari de servicii, in conformitate cu procedura prevazuta, in suma de ................. lei.
                                                  ____
    RESTITUIREA ESTE AFERENTA TRIMESTRULUI ..... |    |
                                                 |____|

    Solicitam restituirea in contul nr. ................., deschis la ......................... Sucursala ............................ .

         Conducatorul institutiei,
         .........................
          (semnatura si stampila)

 ______________________________________________________________________________
|              CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE                  |
|                                                                              |
|    Avizam favorabil restituirea T.V.A. in suma de ..................... lei, |
| fiind indeplinite conditiile de reciprocitate.                               |
|                                                                              |
|          Directorul general al                                               |
|   Directiei generale protocol national,                                      |
|                                                                              |
|        Semnatura ...............                   Data ..................   |
|             Stampila                                                         |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                 CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE               |
|                                                                              |
|    Aprobam restituirea T.V.A. in suma de ..................... lei.          |
|                                                                              |
|   Directorul general al Directiei generale                                   |
| a finantelor publice a municipiului Bucuresti,                               |
|                                                                              |
|        Semnatura ...............                   Data ..................   |
|             Stampila                                                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 6
    la norme

    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    A MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Compartimentul ...............                  Nr. ......../..............

                                    Catre
                        Trezoreria ...................

    Ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, inregistrata la Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti sub nr. ......./.........., va comunicam aprobarea restituirii taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor cumparate de:
    a) Misiunea diplomatica/Oficiul consular/Reprezentanta internationala interguvernamentala ..............;
    b) personal al ...........................................................,
    in suma de:
        a) ................. lei;
        b) ................. lei.
    Va rugam ca sumele de mai sus sa fie restituite prin virament in contul
.............................. nr. ................, deschis la
(institutiei sau al persoanei)
Banca ......................, Sucursala/Filiala/Agentia ...................... .
    Alaturat ca remitem cererea de restituire aprobata, pe baza careia va rugam sa efectuati viramentul.

                               Sef de compartiment,
                          ............................

    ANEXA 7
    la norme

    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    A MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                      Nr. ......../............

                          Catre ...................

    Ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, inregistrata la Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti sub nr. ........./.........., va comunicam aprobarea restituirii taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor cumparate pentru:
    a) Misiunea diplomatica/Oficiul consular/Reprezentanta internationala interguvernamentala ...................;
    b) personalul Misiunii diplomatice/Oficiului consular/Reprezentantei internationale interguvernamentale ................., urmand ca plata sa se
efectueze prin virament in contul .............................................
                                          (institutiei sau al persoanei)
nr. ...................., deschis la Banca ..............................., Sucursala/Filiala/Agentia .......................... .
    Sumele aferente sunt:
    a) ................. lei;
    b) ................. lei.

                             Director general,
                        ..........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1395/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1395 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1395/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu