E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 816 din 19 iunie 2002

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 478 din  4 iulie 2002


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) lit. k) si alin. (3) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002, precum si ale art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Certificatele de cota zero a taxei pe valoarea adaugata pentru inchirierea de spatii misiunilor diplomatice sau personalului acestora, eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, raman valabile pana la expirarea contractelor in baza carora au fost eliberate.
    Art. 3
    Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               NORME
privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora

    Art. 1
    (1) Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) lit. k) si art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si a personalului acestora, cu exceptia cetatenilor romani, pe baza de reciprocitate. De asemenea, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, cu exceptia cetatenilor romani.
    (2) Bunurile livrate si serviciile prestate in favoarea directa a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si a personalului acestora, cu exceptia cetatenilor romani, care se scutesc de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, precum si limita plafonului de livrare sau de prestare de la care se aplica aceasta scutire se stabilesc de Ministerul Afacerilor Externe, pe baza de reciprocitate acordata misiunilor diplomatice romane si personalului acestora. Raspunderea pentru verificarea respectarii conditiilor de reciprocitate revine Directiei protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
    (3) Sunt asimilate taxei pe valoarea adaugata si intra sub incidenta reciprocitatii impozitele pe consum generale, aplicate misiunilor diplomatice romane si personalului acestora de catre statele partenere.
    Art. 2
    Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii in favoarea persoanelor mentionate la art. 1 alin. (1), furnizorii si/sau prestatorii au obligatia sa emita facturi fiscale sau alte documente specifice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora sau prin ordine ale ministrului finantelor publice emise in baza Hotararii Guvernului nr. 831/1997, care sa cuprinda, in mod obligatoriu, denumirea misiunii diplomatice, a oficiului consular sau a reprezentantei internationale interguvernamentale acreditate in Romania, respectiv numele persoanei, in cazul personalului acestora, cu exceptiile prevazute la art. 6 alin. (3) si (4).
    Art. 3
    Scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 1 alin. (1), se realizeaza prin urmatoarele modalitati:
    a) prin facturare fara taxa pe valoarea adaugata de catre furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii, in favoarea persoanelor mentionate la art. 1 alin. (1), pe baza certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata eliberat de Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, conform modelului prezentat in anexa nr. 1, si a legitimatiei speciale eliberate in acest scop de Ministerul Afacerilor Externe;
    b) prin facturarea chiriei fara taxa pe valoarea adaugata de catre persoanele impozabile care inchiriaza spatii cu destinatia de sediu al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare si al reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, resedinte ale sefilor acestora, precum si locuinte pentru personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare sau al reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, cu exceptia cetatenilor romani, pe baza certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata eliberat in acest scop de Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, conform modelului prezentat in anexa nr. 3;
    c) prin restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor cumparate de persoanele mentionate la art. 1 alin. (1), de catre Ministerul Finantelor Publice prin Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, la solicitarea acestora.
    Art. 4
    (1) Conform prevederilor art. 3 lit. a), certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata se elibereaza numai in cazul in care incasarea contravalorii bunurilor livrate si a serviciilor prestate nu se efectueaza in numerar sau cu instrumente de plata nenominale. Certificatul se elibereaza la cererea persoanei impozabile care livreaza bunuri sau presteaza servicii, intocmita potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2, pe baza urmatoarelor documente:
    a) copie de pe actul constitutiv;
    b) copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    c) copie de pe documentul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    d) dovada dotarii cu aparatura necesara pentru utilizarea cartilor de credit;
    e) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu se va incasa contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate in numerar ori cu instrumente nenominale.
    (2) Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti va comunica Ministerului Afacerilor Externe lista cuprinzand persoanele impozabile carora li s-au eliberat certificate de scutire de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere.
    (3) Ministerul Afacerilor Externe elibereaza legitimatii speciale numai in cazurile de reciprocitate efectiva deplina, fara existenta unor restrictii sortimentale si plafonari valorice sau cantitative, acordate de statul partener misiunilor diplomatice romane si personalului acestora.
    Art. 5
    (1) Certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata, conform prevederilor art. 3 lit. b), se elibereaza de catre Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti la cererea persoanelor impozabile care inchiriaza spatii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania sau personalului acestora, cu exceptia cetatenilor romani, potrivit modelului de cerere prezentat in anexa nr. 4, pe baza urmatoarelor documente:
    a) copie de pe actul constitutiv;
    b) copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    c) copie de pe documentul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    d) copie autentificata de pe contractul de inchiriere incheiat cu misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele internationale interguvernamentale sau cu personalul acestora;
    e) avizul Ministerului Afacerilor Externe privind respectarea conditiilor de reciprocitate pentru inchirierea de spatii, in cazul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si al personalului acestora.
    (2) Cererile de eliberare a certificatelor de scutire de taxa pe valoarea adaugata se solutioneaza in termen de 15 zile de la data depunerii cererii si documentelor solicitate. Certificatele sunt valabile de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a depus cererea, pe durata de valabilitate a contractelor de inchiriere care au stat la baza eliberarii lor.
    Art. 6
    (1) Restituirea taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 3 lit. c), se efectueaza de catre Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti la cererea persoanelor mentionate la art. 1 alin. (1).
    (2) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata, prevazute in anexele nr. 5 si 6, insotite de documentele in care se consemneaza vanzarile de bunuri si prestarile de servicii conform art. 2, de documentele care atesta achitarea contravalorii acestora si de borderourile intocmite in doua exemplare, se transmit trimestrial, cel mai tarziu pana la finele lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se solicita restituirea, Ministerului Afacerilor Externe de catre misiunile diplomatice, oficiile consulare si de reprezentantele internationale interguvernamentale acreditate in Romania.
    (3) Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate in mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, in care persoanele mentionate la art. 1 alin. (1) ocupa o parte, cu titlu de proprietar sau de chirias, documentele pe baza carora se face restituirea sunt urmatoarele:
    a) decontul cuprinzand cheltuielile comune si taxa pe valoarea adaugata, intocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-parti pe care colocatarul este obligat sa o plateasca, potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari;
    b) chitanta emisa de administratia imobilului, prin care se certifica plata cheltuielilor comune si a taxei pe valoarea adaugata, rezultata din decont.
    (4) Pentru efectuarea restituirii taxei pe valoarea adaugata aferente carburantilor auto se admit bonurile fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale, aprobate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare al autovehiculului.
    (5) Documentele care insotesc cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata se depun in copie pentru uzul oficial al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare si al reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si in original de catre personalul acestora. Pot fi prezentate in copie documentele pentru bunurile de folosinta indelungata, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata, destinate consumatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (6) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata vor fi justificate numai cu documente aferente cumpararilor efectuate in trimestrul pentru care se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata, insotita de documentele care atesta efectuarea platii contravalorii bunurilor si a serviciilor pana la data depunerii cererilor, cu exceptia cazurilor in care conditiile de reciprocitate prevad termene mai mari de 3 luni.
    (7) Nedepunerea in termen a documentelor justificative atrage pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adaugata, cu exceptia cazurilor in care conditiile de reciprocitate prevad termene mai mari de 3 luni. Cererile de restituire si documentele justificative nedepuse in termen vor fi returnate de Ministerul Afacerilor Externe celor care le-au transmis.
    (8) Borderourile trebuie sa cuprinda:
    a) numarul curent;
    b) denumirea, numarul si data documentului;
    c) valoarea inscrisa in document;
    d) valoarea taxei pe valoarea adaugata aferente;
    e) totalul valorii inscrise in documente;
    f) totalul taxei pe valoarea adaugata.
    (9) Sumele trecute in borderourile anexate la cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata se verifica de Directia protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe cu documentele primite. In urma verificarii, pe borderou se va face mentiunea, sub semnatura, "Confruntat cu documentele de vanzare".
    (10) Dupa verificare Ministerul Afacerilor Externe transmite documentatia avizata favorabil misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau reprezentantelor internationale interguvernamentale, care o vor depune la Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor care indeplinesc conditiile legale de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 1 alin. (1).
    (11) Ministerul Afacerilor Externe va comunica Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme, lista cuprinzand statele pentru care conditiile de reciprocitate prevad termene de restituire mai mari de 3 luni. Informatiile respective vor fi actualizate ori de cate ori intervin modificari in relatiile reciproce dintre state.
    (12) Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti analizeaza cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata si documentele insotitoare. Verificarea si analiza efectuate urmaresc:
    a) ca documentele ce atesta achizitionarea de bunuri si de servicii sa corespunda formularelor tipizate comune si specifice privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata, prevazute de reglementarile in vigoare, sa se refere la trimestrul pentru care se solicita restituirea, cu exceptia cazurilor in care conditiile de reciprocitate prevad termene mai mari de 3 luni, si sa permita identificarea furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii;
    b) specificarea in documentele respective, intr-o coloana distincta, a sumei reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta valorii bunurilor si serviciilor achizitionate, precum si existenta dovezii achitarii acestora;
    c) existenta avizului favorabil al Ministerului Afacerilor Externe;
    d) corectitudinea calculelor.
    (13) In urma verificarii si analizei se intocmeste o nota in care se consemneaza numarul si data cererii, rezultatul verificarii si propuneri cu privire la aprobarea restituirii sau la respingerea cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    (14) Restituirea taxei pe valoarea adaugata se aproba de catre directorul general al Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti. Pe baza aprobarii se intocmesc comunicarea catre trezorerie, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 7, precum si comunicarea catre misiunea diplomatica, oficiul consular sau reprezentanta internationala interguvernamentala acreditata in Romania privind modul de solutionare a cererii, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 8.
    Art. 7
    (1) In baza comunicarilor primite trezoreria va intocmi ordine de plata tip trezorerie pentru fiecare misiune diplomatica, oficiu consular sau reprezentanta internationala interguvernamentala acreditata in Romania, in care se va inscrie suma care se restituie. Pe versoul ordinului de plata se vor mentiona distinct suma care se restituie misiunilor diplomatice, oficiilor consulare sau reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si suma restituita personalului acestora, in cazul in care nu sunt deschise conturi personale in care sa se faca varsamintele.
    (2) Operatiunile de restituire a taxei pe valoarea adaugata se evidentiaza in contabilitate prin contul 20.13.01.02 "Taxa pe valoarea adaugata restituita", deschis la trezoreria statului.
    Art. 8
    (1) Solutionarea de catre Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata, conform procedurii prevazute la art. 6 si 7, se face in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor insotitoare, avizate de Ministerul Afacerilor Externe.
    (2) Prin derogare de la termenele de restituire a taxei pe valoarea adaugata prevazute la art. 6, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statelor in care exercitiul bugetar se incheie la data de 30 septembrie pot solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru trimestrul III in doua transe, prin depunerea cererii de restituire si a documentelor insotitoare separat pentru lunile iulie si august pana la finele lunii septembrie si separat pentru luna septembrie pana cel tarziu la finele lunii octombrie. Termenul de solutionare a cererii pentru lunile iulie si august de catre Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti este de 15 zile de la data depunerii cererii si a documentelor insotitoare, avizate de Ministerul Afacerilor Externe.
    Art. 9
    Intra sub incidenta prezentelor norme numai bunurile si serviciile a caror contravaloare a fost achitata in lei pe teritoriul Romaniei.
    Art. 10
    Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata, aferente cumpararilor efectuate in trimestrul II al anului 2002, se solutioneaza conform prezentelor norme.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice
    a municipiului Bucuresti

                                CERTIFICAT
                   de scutire de taxa pe valoarea adaugata
                           Nr. .... din ..........

    In conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. k) si ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, se aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere persoanei impozabile ...................................... pentru livrarea de bunuri si prestarea de servicii in cadrul obiectului de activitate, in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si a personalului acestora, cu exceptia cetatenilor romani.
    Persoana impozabila ............................ va efectua livrari de bunuri si prestari de servicii in favoarea directa a ambasadelor, consulatelor generale, reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, cu exceptia cetatenilor romani, fara taxa pe valoarea adaugata, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente intrarilor, pe baza legitimatiei speciale eliberate de Ministerul Afacerilor Externe, cu conditia sa nu se incaseze in numerar sau cu instrumente de plata nenominale contravaloarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate.

    Prezentul certificat este valabil 12 luni de la data de .................. .

                              Director general,
                          .......................

    ANEXA 2
    la norme

                               CERERE

    Denumirea persoanei impozabile solicitante ................................
    Codul fiscal ..............................................................
    Sediul ....................................................................

    In conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. k) si ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, prin prezenta cerere solicitam eliberarea unui certificat pentru livrarea de bunuri si prestarea de servicii in cadrul obiectului de activitate, in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si a personalului acestora, cu exceptia cetatenilor romani, fara taxa pe valoarea adaugata si cu exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente intrarilor destinate realizarii acestor operatiuni.
    Anexam, conform Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, urmatoarele documente:
    - copie de pe actul constitutiv;
    - copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    - copie de pe documentele care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a persoanei impozabile;
    - dovada dotarii cu aparatura necesara pentru utilizarea cartilor de credit;
    - declaratia pe propria raspundere din care rezulta ca nu se va incasa in numerar sau cu instrumente nenominale contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.
    Ne obligam sa respectam conditiile stabilite prin normele mentionate mai sus, referitoare la neincasarea in numerar sau cu instrumente de plata nenominale si la identificarea beneficiarului bunurilor si serviciilor pe baza legitimatiei speciale eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.

         Semnatura si stampila                             Data
         .....................                          ..............

    ANEXA 3
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice
    a municipiului Bucuresti

                                  CERTIFICAT
                      de scutire de taxa pe valoarea adaugata
                             Nr. ..... din ............

    In conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. k) si ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, se aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere persoanei impozabile ....................................... pentru inchirierea de spatii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania sau personalului acestora, cu exceptia cetatenilor romani, in baza contractelor:
    - nr. ...../................., incheiat cu ................................;
    - nr. ...../................., incheiat cu .................................
    Persoana impozabila .............................................. va aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata la facturarea serviciilor prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor de bunuri si servicii destinate realizarii contractelor prevazute mai sus.

    Prezentul certificat este valabil incepand cu data de ................. .

                             Director general,
                            ...................

    ANEXA 4
    la norme

                                CERERE

    Denumirea persoanei impozabile solicitante ................................
    Codul fiscal ..............................................................
    Sediul ....................................................................
    In conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. k) si ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, prin prezenta cerere solicitam eliberarea unui certificat pentru facturarea fara taxa pe valoarea adaugata a chiriei aferente spatiilor inchiriate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania sau personalului acestora, cu exceptia cetatenilor romani, in baza contractelor:
    - nr. ...../............., incheiat cu ....................................;
    - nr. ...../............., incheiat cu ................................... .

         Semnatura si stampila                           Data
        .......................                      ...............

    ANEXA 5
    la norme

 ______________________________________________________________________________
| Numarul de inregistrare       |    CERERE     | Numarul de inregistrare      |
| ............................. | de restituire | ............................ |
| Din data de: ................ |   a taxei pe  | Din data de: ............... |
|      Loc rezervat pentru      |    valoarea   |       Loc rezervat pentru    |
| Ministerul Finantelor Publice |    adaugata   | Ministerul Afacerilor Externe|
|_______________________________|_______________|______________________________|
 ______________________________________________________________________________
|    | Denumirea institutiei:                                                  |
|    | a) Misiunea diplomatica ............................................... |
| 1. | b) Oficiul consular ................................................... |
|    | c) Reprezentanta internationala interguvernamentala                     |
|    | ....................................................................... |
|____|_________________________________________________________________________|
|    | Adresa:                                                                 |
| 2. | Localitatea ......................., str. .................. nr. ....., |
|    | sectorul ........, codul postal ...........                             |
|____|_________________________________________________________________________|

    Prin prezenta cerere solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata platite pentru cumparari de bunuri/prestari de servicii, in baza prevederilor art. 11 alin. (1) lit. k) si ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, in suma de ........... lei.

    Se anexeaza documentele (se marcheaza cu x):
                                       _
    - factura fiscala                 |_|
    - bon de comanda - chitanta       |_|
    - alte documente legal aprobate   |_|
    - documente de plata              |_|
    - borderou                        |_|
                                               _
    RESTITUIREA ESTE AFERENTA TRIMESTRULUI    |_|

    Solicitam restituirea in contul nr. ............., deschis la ............., Sucursala ..................... .

               Conducatorul institutiei,
               .........................
                (semnatura si stampila)

 ______________________________________________________________________________
|               CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE                 |
|                                                                              |
|    Avizam favorabil restituirea T.V.A. in suma de ..................... lei, |
| fiind indeplinite conditiile de reciprocitate.                               |
|                                                                              |
|      Directorul Directiei protocol,                                          |
|                                                                              |
|      Semnatura ...................              Data ...............         |
|                                                                              |
|                Stampila                                                      |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|               CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE                 |
|                                                                              |
| Aprobam restituirea T.V.A. in suma de ..................... lei.             |
|                                                                              |
|    Directorul general al Directiei generale                                  |
|  a finantelor publice a municipiului Bucuresti,                              |
|                                                                              |
|      Semnatura ...................              Data ...............         |
|                                                                              |
|                Stampila                                                      |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 6
    la norme

 ______________________________________________________________________________
| Numarul de inregistrare       |    CERERE     | Numarul de inregistrare      |
| ............................. | de restituire | ............................ |
| Din data de: ................ |   a taxei pe  | Din data de: ............... |
|      Loc rezervat pentru      |    valoarea   |       Loc rezervat pentru    |
| Ministerul Finantelor Publice |    adaugata   | Ministerul Afacerilor Externe|
|_______________________________|_______________|______________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele solicitantului ......................................... |
| Institutia ................................................................. |
| Functia solicitantului ..................................................... |
| Numarul carnetului eliberat de Ministerul Afacerilor Externe ............... |
| Adresa:                                                                      |
| localitatea ........................, str. ...................... nr. ....., |
| sectorul ................, codul postal .............                        |
|______________________________________________________________________________|

    Prin prezenta cerere solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata platite pentru cumparari de bunuri/prestari de servicii, in baza prevederilor art. 11 alin. (1) lit. k) si ale art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, in suma de ................... lei.
    Se anexeaza documentele (se marcheaza cu x):
                                       _
    - factura fiscala                 |_|
    - bon de comanda - chitanta       |_|
    - alte documente legal aprobate   |_|
    - documente de plata              |_|
    - borderou                        |_|
                                               _
    RESTITUIREA ESTE AFERENTA TRIMESTRULUI    |_|

    Solicitam restituirea in contul nr. ..............., deschis la ..........., Sucursala ....................... .

                 Conducatorul institutiei,
                 .........................
                  (semnatura si stampila)

 ______________________________________________________________________________
|               CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE                 |
|                                                                              |
|    Avizam favorabil restituirea T.V.A. in suma de ..................... lei, |
| fiind indeplinite conditiile de reciprocitate.                               |
|                                                                              |
|      Directorul Directiei protocol,                                          |
|                                                                              |
|      Semnatura ...................              Data ...............         |
|                                                                              |
|                Stampila                                                      |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|               CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE                 |
|                                                                              |
| Aprobam restituirea T.V.A. in suma de ..................... lei.             |
|                                                                              |
|    Directorul general al Directiei generale                                  |
|  a finantelor publice a municipiului Bucuresti,                              |
|                                                                              |
|      Semnatura ...................              Data ...............         |
|                                                                              |
|                Stampila                                                      |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 7
    la norme

    Directia generala a finantelor publice
    a municipiului Bucuresti
    Compartimentul ....................                Nr. ..../.............

                                 Catre
                         Trezoreria ....................

    Va comunicam, ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, inregistrata la Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti sub nr. ....../.............., ca s-a aprobat restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor cumparate de:
    a) Misiunea diplomatica/Oficiul consular/Reprezentanta internationala interguvernamentala ...................................;
    b) personal al ....................................,
    in suma de:
    a) ....................... lei;
    b) ....................... lei.

    Va rugam ca sumele de mai sus sa fie restituite prin virament in contul
....................................... nr. ..............., deschis la Banca
   (institutiei sau al persoanei)
............................., Sucursala/Filiala/Agentia .................... .
    Alaturat va remitem cererea de restituire aprobata, pe baza careia va rugam sa efectuati viramentul.

                              Sef compartiment,
                            ....................

    ANEXA 8
    la norme

    Directia generala a finantelor publice
    a municipiului Bucuresti
                                                      Nr. ..../.............

                          Catre ....................

    Prin prezenta va comunicam, ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, inregistrata la Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti sub nr. ......./.........., ca vi s-a aprobat restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor cumparate pentru:
    a) Misiunea diplomatica/Oficiul consular/Reprezentanta internationala interguvernamentala ....................................................;
    b) personal al Misiunii diplomatice/Oficiului consular/Reprezentantei internationale interguvernamentale .....................................,
urmand ca plata sa se efectueze prin virament in contul
................................ nr. .................,  deschis la Banca
 (institutiei sau al persoanei)
......................, Sucursala/Filiala/Agentia ........................... .
    Sumele aferente sunt:
    a) .................... lei;
    b) .................... lei.

                             Director general,
                            ...................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 816/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 816 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 816/2002
Ordin 1898 2004
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ordin 303 2004
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ordin 1395 2003
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu