E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1898 din 22 decembrie 2004

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 27 din 10 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, in baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. i) si j) si alin. (2) si ale art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Certificatele de scutire de taxa pe valoarea adaugata emise in baza prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 816/2002, Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.395/2003 si Ordinului ministrului finantelor publice nr. 303/2004 isi mentin valabilitatea pana la expirarea termenului prevazut in acestea.
    Art. 3
    Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 303/2004 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 183 din 3 martie 2004.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       p. Ministrul finantelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                                   NORME
privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    Art. 1
    (1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, a personalului acestora, precum si a oricaror cetateni straini avand statut diplomatic sau consular in Romania, in conditii de reciprocitate. Limita plafonului pentru care se aplica aceasta scutire se stabileste de Ministerul Afacerilor Externe, pe baza de reciprocitate acordata misiunilor diplomatice romane si personalului acestora.
    (2) In conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea reprezentantelor organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a cetatenilor straini angajati ai acestora, in limitele si in conformitate cu conditiile precizate in conventiile de infiintare a acestor organizatii.
    (3) Raspunderea pentru verificarea respectarii conditiilor de reciprocitate si, respectiv, a conditiilor precizate in conventiile de infiintare a organizatiilor mentionate la alin. (2) revine Directiei generale protocol national din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
    (4) Sunt asimilate taxei pe valoarea adaugata, in ceea ce priveste aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata, impozitele pe consum generale aplicate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, personalului acestora si oricaror alti cetateni straini avand statut diplomatic sau consular in Romania.
    (5) Cetatenii straini din Romania avand statut diplomatic sau consular, mentionati la alin. (1), trebuie sa fie agreati si inregistrati la Ministerul Afacerilor Externe pentru a beneficia de scutirea de taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 2
    Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii in favoarea persoanelor mentionate la art. 1, furnizorii si/sau prestatorii de servicii au obligatia sa emita facturi fiscale sau alte documente specifice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora sau prin ordine ale ministrului finantelor publice, emise in baza Hotararii Guvernului nr. 831/1997, care sa cuprinda in mod obligatoriu denumirea misiunii diplomatice, a oficiului consular sau a reprezentantei organismului international ori interguvernamental acreditate in Romania, respectiv numele persoanei, cu exceptia livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii prevazute la art. 6 alin. (2), precum si a carburantilor auto.
    Art. 3
    Scutirea de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza prin urmatoarele modalitati:
    a) prin facturare fara taxa pe valoarea adaugata de catre furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii, in favoarea persoanelor mentionate la art. 1 alin. (1) si (2), pe baza certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de catre directiile generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala isi au sediul persoanele respective, conform modelului prezentat in anexa nr. 1 si legitimatiei speciale eliberate in acest scop de Ministerul Afacerilor Externe, in cazul in care incasarea contravalorii bunurilor livrate si a serviciilor prestate nu se efectueaza in numerar sau cu instrumente de plata nenominale;
    b) prin facturarea chiriei fara taxa pe valoarea adaugata de catre persoanele impozabile care inchiriaza spatii cu destinatia de:
    1. sediu al misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, locuinte/resedinte pentru personalul/sefii acestora si pentru orice cetateni straini avand statut diplomatic sau consular in Romania, inclusiv locurile de parcare si/sau garajele aferente;
    2. sediu al reprezentantelor organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, resedinte ale sefilor acestor reprezentante, precum si locuinte pentru cetatenii straini angajati ai acestora, inclusiv locurile de parcare si/sau garajele aferente;
    c) prin restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor cumparate, efectuata de Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de catre directiile generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala isi au sediul persoanele mentionate la art. 1 alin. (1) si (2). Misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile si/sau serviciile achizitionate de acestea, precum si pentru cele achizitionate de personalul lor si de cetatenii straini avand statut diplomatic sau consular in Romania, conform procedurii prevazute la art. 6.
    Art. 4
    (1) Certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 3 lit. a), se elibereaza la cererea furnizorului/prestatorului (modelul prezentat in anexa nr. 2), pe baza urmatoarelor documente:
    a) copie de pe actul constitutiv;
    b) copie de pe documentul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    c) dovada dotarii cu aparatura necesara pentru utilizarea cartilor de credit;
    d) declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu se va incasa contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate in numerar ori cu instrumente nenominale.
    (2) Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti sau, dupa caz, directia generala a finantelor publice judeteana va comunica Ministerului Afacerilor Externe lista cuprinzand furnizorii/prestatorii de servicii carora li s-au eliberat certificate de scutire de taxa pe valoarea adaugata.
    (3) Cererile de eliberare a certificatelor de scutire de taxa pe valoarea adaugata se solutioneaza in termen de 15 zile de la data depunerii cererii si documentelor prevazute la alin. (1).
    (4) Pentru operatiunile prevazute la art. 1 alin. (1), Ministerul Afacerilor Externe elibereaza legitimatii speciale numai in cazurile de reciprocitate efectiva deplina, fara existenta unor restrictii sortimentale si plafonari valorice sau cantitative, acordate de statul partener misiunilor diplomatice romane si personalului acestora. Pentru operatiunile prevazute la art. 1 alin. (2), legitimatiile speciale se elibereaza numai in situatiile in care prin conventiile de infiintare se prevede scutirea de taxa pe valoarea adaugata fara existenta unor restrictii sortimentale si plafonari valorice sau cantitative.
    Art. 5
    (1) Aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere pentru inchirierea spatiilor mentionate la art. 3 lit. b) se realizeaza pe baza avizului Ministerului Afacerilor Externe privind respectarea conditiilor de reciprocitate sau a conditiilor precizate in conventiile de infiintare a reprezentantelor organismelor internationale si interguvernamentale, dupa caz.
    (2) Daca nu sunt respectate conditiile de reciprocitate, respectiv conditiile precizate in conventiile de infiintare a reprezentantelor organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, Ministerul Afacerilor Externe nu va acorda avizul si nu se aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, dar persoanele impozabile care inchiriaza spatii pot aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata fara drept de deducere, in conditiile prevazute la art. 141 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la pct. 42 din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.
    (3) Daca, ulterior acordarii avizului de catre Ministerul Afacerilor Externe, nu mai sunt respectate conditiile de reciprocitate, respectiv conditiile precizate in conventiile de infiintare a reprezentantelor organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, Ministerul Afacerilor Externe isi va retrage avizul acordat si se vor aplica prevederile alin. (2).
    Art. 6
    (1) Pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata prevazuta la art. 3 lit. c), solicitantii trebuie sa completeze o cerere de restituire si un borderou, conform modelului prezentat in anexa nr. 3, intocmit in doua exemplare, care trebuie sa cuprinda:
    a) documentele in care sunt consemnate bunurile si serviciile achizitionate in cursul trimestrului pentru care se solicita restituirea, cu exceptia cazurilor in care conditiile de reciprocitate prevad termene mai mari de 3 luni; pentru carburantii auto se admit bonurile fiscale emise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare al autovehiculului;
    b) documentele care atesta achitarea contravalorii bunurilor si serviciilor pana la data depunerii cererilor, dupa caz.
    (2) Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate in mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, in care persoanele mentionate la art. 1 alin. (1) si (2) ocupa o parte cu titlu de proprietar sau de chirias, documentele pe baza carora se face restituirea sunt urmatoarele:
    a) decontul cuprinzand cheltuielile comune si taxa pe valoarea adaugata, intocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-parti pe care colocatarul este obligat sa o plateasca, potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari;
    b) chitanta emisa de administratia imobilului, prin care se certifica plata cheltuielilor comune si a taxei pe valoarea adaugata, rezultata din decont.
    (3) Documentele justificative pe baza carora se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata, prevazute de prezentul articol, se depun in copie pentru bunurile si serviciile destinate uzului oficial al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare si al reprezentantelor organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania si in original pentru bunurile si serviciile destinate uzului personalului acestora sau al altor cetateni straini avand statut diplomatic ori consular in Romania. Pot fi prezentate in copie documentele pentru bunurile de folosinta indelungata, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata, destinate consumatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (4) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata, prevazute in anexele nr. 4 si 5, impreuna cu borderourile si documentele justificative, se transmit trimestrial de catre solicitantii prevazuti la art. 3 lit. c) la Ministerul Afacerilor Externe, cel mai tarziu pana la finele lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se solicita restituirea, cu exceptia cazurilor in care conditiile de reciprocitate prevad termene mai mari de 3 luni.
    (5) Prin derogare de la termenele de depunere a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata, prevazute la alin. (4), misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statelor in care exercitiul bugetar se incheie la data de 30 septembrie pot solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru trimestrul III in doua transe, prin depunerea cererii de restituire si a documentelor justificative, separat pentru lunile iulie si august, pana la finele lunii septembrie, si separat pentru luna septembrie, pana cel tarziu la finele lunii octombrie.
    (6) Nedepunerea in termenul prevazut la alin. (4) a cererilor de restituire si/sau a documentatiei aferente atrage pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adaugata. Cererile de restituire si documentele justificative nedepuse in termen vor fi returnate de Ministerul Afacerilor Externe celor care le-au transmis.
    (7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), in cazuri temeinic justificate, la solicitarea persoanelor mentionate la art. 1 alin. (1) si (2), ministrul finantelor publice poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adaugata in situatia in care cererea de restituire si/sau documentatia aferenta nu au fost depuse in termenul prevazut la alin. (4).
    (8) Directia generala protocol national din cadrul Ministerului Afacerilor Externe are obligatia sa confrunte sumele evidentiate in borderouri cu documentele justificative prezentate. In urma verificarii, pe borderou se va face mentiunea, sub semnatura, "Confruntat cu documentele justificative".
    (9) Documentatia avizata favorabil de Ministerul Afacerilor Externe va fi transmisa solicitantilor prevazuti la art. 3 lit. c), care o vor depune la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, la directia generala a finantelor publice judeteana.
    (10) Ministerul Afacerilor Externe va comunica Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, directiei generale a finantelor publice judetene, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme, lista cuprinzand statele pentru care conditiile de reciprocitate prevad termene de restituire mai mari de 3 luni. Informatiile respective vor fi actualizate ori de cate ori intervin modificari in relatiile reciproce dintre state.
    Art. 7
    (1) Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, directia generala a finantelor publice judeteana analizeaza cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata si documentele insotitoare. Verificarea si analiza efectuate urmaresc:
    a) ca documentele ce atesta achizitionarea de bunuri si servicii sa corespunda formularelor tipizate comune si specifice privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata, prevazute de reglementarile in vigoare, sa se refere la trimestrul pentru care se solicita restituirea, cu exceptia cazurilor in care conditiile de reciprocitate prevad termene mai mari de 3 luni;
    b) existenta avizului favorabil al Ministerului Afacerilor Externe.
    (2) Restituirea taxei pe valoarea adaugata se realizeaza conform procedurii prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 750/2004 privind aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
    Art. 8
    Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor de bunuri si/sau de servicii efectuate in trimestrul III al anului 2004 se solutioneaza potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 303/2004.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 - 5*) fac parte integranta din prezentele norme.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 5 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    A MUNICIPIULUI BUCURESTI/A JUDETULUI .............................

                                  CERTIFICAT
                   de scutire de taxa pe valoarea adaugata
                    Nr. ........... din .................

    In conformitate cu prevederile art. 3 lit. a) din Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. ........, a fost eliberat prezentul certificat care atesta dreptul furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii ............................., cu sediul in ......................., str. ........................ nr. ......, judetul/sectorul ..................., codul postal .............., codul fiscal ................, inmatriculat la Registrul Comertului la nr. ............. din ............... sa efectueze livrari de bunuri/prestari de servicii in favoarea ambasadelor, oficiilor consulare, reprezentantelor organismelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, sau a altor cetateni straini avand statut diplomatic sau consular in Romania, in regim de scutire de taxa pe valoarea adaugata, cu drept de deducere, pe baza legitimatiei speciale eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.

    Prezentul certificat este valabil 12 luni de la data de .................. .

                         Director executiv,
                     ..........................

    ANEXA 2
    la norme

                              CERERE

    Denumirea solicitantului ..................
    Codul fiscal ..............................
    Sediul ....................................

    In conformitate cu prevederile art. 3 lit. a) din Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. ........, prin prezenta cerere solicitam eliberarea unui certificat de scutire de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarea de bunuri si prestarea de servicii in favoarea misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, sau a altor cetateni straini avand statut diplomatic sau consular in Romania.
    Anexam urmatoarele documente:
    - copie de pe actul constitutiv;
    - copie de pe documentele care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    - dovada dotarii cu aparatura necesara pentru utilizarea cartilor de credit;
    - declaratia pe propria raspundere din care rezulta ca nu se va incasa in numerar sau cu instrumente nenominale contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.

           Semnatura si stampila                 Data
        ...........................      ......................

    ANEXA 3
    la norme

                               BORDEROU
cuprinzand documentele justificative prevazute la art. 6 alin. (1) din norme

                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Documentul    |Valoarea| Valoarea| Total|Documentul de plata|  Suma  |
|crt.|                  |  fara  |   TVA   |      |   corespunzator   |achitata|
|    |__________________|  TVA   |         |      |___________________|        |
|    |Denumirea|Nr.|Data|        |         |      |Denumirea|Nr. |Data|        |
|____|_________|___|____|________|_________|______|_________|____|____|________|
| 0  |    1    | 2 |  3 |    4   |    5    |   6  |    7    |  8 |  9 |   10   |
|____|_________|___|____|________|_________|______|_________|____|____|________|
|____|_________|___|____|________|_________|______|_________|____|____|________|
|____|_________|___|____|________|_________|______|_________|____|____|________|

                             Solicitant,
                          ................

          Semnatura,           Stampila,            Data,
         ............         ..........       ...............

    NOTA:
    In cazul bonurilor fiscale, documentul inscris in borderou in col. 1 - 3 se va inscrie si in col. 7 - 9, iar totalul de la col. 6 se va inscrie si in col. 10.

    ANEXA 4
    la norme

 ______________________________________________________________________________
| Nr. inreg. ................. |     CERERE      | Nr. de inreg. ............. |
| Din data de ................ |  de restituire  | Din data de ............... |
|                (loc rezervat |   a taxei pe    |               (loc rezervat |
|            pentru Ministerul |valoarea adaugata|           pentru Ministerul |
|          Finantelor Publice) |                 |         Afacerilor Externe) |
|______________________________|_________________|_____________________________|
 ______________________________________________________________________________
|  1. | Denumirea institutiei:                                                 |
|     |                                                                        |
|     | a) Misiunea diplomatica .............................................. |
|     |                                                                        |
|     | b) Oficiul consular .................................................. |
|     |                                                                        |
|     | c) Reprezentanta organismului international sau interguvernamental     |
|     | ...................................................................... |
|_____|________________________________________________________________________|
|  2. | Adresa:                                                                |
|     |                                                                        |
|     | Localitatea .................., str. ..................... nr. ......, |
|     | sectorul ..........., codul postal ................                    |
|_____|________________________________________________________________________|

    Prin prezenta cerere solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata platite pentru cumparari de bunuri/prestari de servicii, in conformitate cu procedura prevazuta, in suma de ................. lei.
                                            _
    Restituirea este aferenta trimestrului |_|

    Solicitam restituirea in contul nr. ........................., deschis la .......................... Sucursala ........................................ .

                             Conducatorul institutiei,
                           .............................
                             (semnatura si stampila)

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|              CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE                  |
|                                                                              |
|   Avizam favorabil restituirea taxei pe valoarea adaugata, in suma de        |
| ................................... lei, fiind indeplinite conditiile de     |
| reciprocitate/conditiile precizate in conventiile de infiintare.             |
|                                                                              |
|            Directorul general al                                             |
|    Directiei generale protocol national,                                     |
|                                                                              |
|       Semnatura .....................       Data .........................   |
|                                                                              |
|                  Stampila                                                    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|              CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE                  |
|                                                                              |
|   Aprobam restituirea taxei pe valoarea adaugata in suma de ........... lei. |
|                                                                              |
|  Directorul executiv al Directiei generale                                   |
|  a finantelor publice a municipiului Bucuresti/a judetului .............     |
|                                                                              |
|  Semnatura ........................        Data ..........................   |
|                                                                              |
|                  Stampila                                                    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 5
    la norme

 ______________________________________________________________________________
| Nr. de inreg. .............. |     CERERE      | Nr. de inreg. ............. |
| Din data de ................ |  de restituire  | Din data de ............... |
|                (loc rezervat |   a taxei pe    |               (loc rezervat |
|            pentru Ministerul |valoarea adaugata|           pentru Ministerul |
|          Finantelor Publice) |                 |         Afacerilor Externe) |
|______________________________|_________________|_____________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Numele si prenumele solicitantului ......................................... |
|                                                                              |
| Institutia ................................................................. |
|                                                                              |
| Functia solicitantului ..................................................... |
|                                                                              |
| Numarul carnetului eliberat de Ministerul Afacerilor Externe ............... |
|                                                                              |
| Adresa institutiei:                                                          |
|                                                                              |
| Localitatea ......................., str. ..................... nr. ......., |
| sectorul ................., codul postal ...........................         |
|______________________________________________________________________________|

    Prin prezenta cerere solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata platite pentru cumparari de bunuri/prestari de servicii, in conformitate cu procedura prevazuta, in suma de ...................................... lei.
                                            _
    Restituirea este aferenta trimestrului |_|

    Solicitam restituirea in contul nr. .............................., deschis la ............................... Sucursala ................................ .

                             Conducatorul institutiei:
                            ...........................
                              (semnatura si stampila)

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|             CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE                   |
|                                                                              |
|   Avizam favorabil restituirea taxei pe valoarea adaugata, in suma de        |
| ..................................... lei, fiind indeplinite conditiile de   |
| reciprocitate/conditiile precizate in conventiile de infiintare.             |
|                                                                              |
|    Directorul general al                                                     |
|    Directiei generale protocol national,                                     |
|                                                                              |
|    Semnatura ..................             Data .........................   |
|                                                                              |
|               Stampila                                                       |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|              CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE                  |
|                                                                              |
|   Aprobam restituirea T.V.A. in suma de ................................ lei.|
|                                                                              |
|   Directorul executiv al Directiei generale                                  |
|   a finantelor publice a municipiului Bucuresti/a judetului ................ |
|                                                                              |
|    Semnatura ........................     Data ..........................    |
|                                                                              |
|                  Stampila                                                    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1898/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1898 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1898/2004
Ordin 303 2004
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Ordin 1395 2003
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora
Ordin 816 2002
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu