E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1898 din 22 decembrie 2004

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 27 din 10 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, in baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. i) si j) si alin. (2) si ale art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Certificatele de scutire de taxa pe valoarea adaugata emise in baza prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 816/2002, Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.395/2003 si Ordinului ministrului finantelor publice nr. 303/2004 isi mentin valabilitatea pana la expirarea termenului prevazut in acestea.
    Art. 3
    Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 303/2004 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 183 din 3 martie 2004.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       p. Ministrul finantelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                                   NORME
privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    Art. 1
    (1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, a personalului acestora, precum si a oricaror cetateni straini avand statut diplomatic sau consular in Romania, in conditii de reciprocitate. Limita plafonului pentru care se aplica aceasta scutire se stabileste de Ministerul Afacerilor Externe, pe baza de reciprocitate acordata misiunilor diplomatice romane si personalului acestora.
    (2) In conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea reprezentantelor organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a cetatenilor straini angajati ai acestora, in limitele si in conformitate cu conditiile precizate in conventiile de infiintare a acestor organizatii.
    (3) Raspunderea pentru verificarea respectarii conditiilor de reciprocitate si, respectiv, a conditiilor precizate in conventiile de infiintare a organizatiilor mentionate la alin. (2) revine Directiei generale protocol national din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
    (4) Sunt asimilate taxei pe valoarea adaugata, in ceea ce priveste aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata, impozitele pe consum generale aplicate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, personalului acestora si oricaror alti cetateni straini avand statut diplomatic sau consular in Romania.
    (5) Cetatenii straini din Romania avand statut diplomatic sau consular, mentionati la alin. (1), trebuie sa fie agreati si inregistrati la Ministerul Afacerilor Externe pentru a beneficia de scutirea de taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 2
    Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii in favoarea persoanelor mentionate la art. 1, furnizorii si/sau prestatorii de servicii au obligatia sa emita facturi fiscale sau alte documente specifice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora sau prin ordine ale ministrului finantelor publice, emise in baza Hotararii Guvernului nr. 831/1997, care sa cuprinda in mod obligatoriu denumirea misiunii diplomatice, a oficiului consular sau a reprezentantei organismului international ori interguvernamental acreditate in Romania, respectiv numele persoanei, cu exceptia livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii prevazute la art. 6 alin. (2), precum si a carburantilor auto.
    Art. 3
    Scutirea de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza prin urmatoarele modalitati:
    a) prin facturare fara taxa pe valoarea adaugata de catre furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii, in favoarea persoanelor mentionate la art. 1 alin. (1) si (2), pe baza certificatului de scutire de taxa pe valoarea adaugata eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de catre directiile generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala isi au sediul persoanele respective, conform modelului prezentat in anexa nr. 1 si legitimatiei speciale eliberate in acest scop de Ministerul Afacerilor Externe, in cazul in care incasarea contravalorii bunurilor livrate si a serviciilor prestate nu se efectueaza in numerar sau cu instrumente de plata nenominale;
    b) prin facturarea chiriei fara taxa pe valoarea adaugata de catre persoanele impozabile care inchiriaza spatii cu destinatia de:
    1. sediu al misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, locuinte/resedinte pentru personalul/sefii acestora si pentru orice cetateni straini avand statut diplomatic sau consular in Romania, inclusiv locurile de parcare si/sau garajele aferente;
    2. sediu al reprezentantelor organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, resedinte ale sefilor acestor reprezentante, precum si locuinte pentru cetatenii straini angajati ai acestora, inclusiv locurile de parcare si/sau garajele aferente;
    c) prin restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor cumparate, efectuata de Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de catre directiile generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala isi au sediul persoanele mentionate la art. 1 alin. (1) si (2). Misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru bunurile si/sau serviciile achizitionate de acestea, precum si pentru cele achizitionate de personalul lor si de cetatenii straini avand statut diplomatic sau consular in Romania, conform procedurii prevazute la art. 6.
    Art. 4
    (1) Certificatul de scutire de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 3 lit. a), se elibereaza la cererea furnizorului/prestatorului (modelul prezentat in anexa nr. 2), pe baza urmatoarelor documente:
    a) copie de pe actul constitutiv;
    b) copie de pe documentul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    c) dovada dotarii cu aparatura necesara pentru utilizarea cartilor de credit;
    d) declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu se va incasa contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate in numerar ori cu instrumente nenominale.
    (2) Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti sau, dupa caz, directia generala a finantelor publice judeteana va comunica Ministerului Afacerilor Externe lista cuprinzand furnizorii/prestatorii de servicii carora li s-au eliberat certificate de scutire de taxa pe valoarea adaugata.
    (3) Cererile de eliberare a certificatelor de scutire de taxa pe valoarea adaugata se solutioneaza in termen de 15 zile de la data depunerii cererii si documentelor prevazute la alin. (1).
    (4) Pentru operatiunile prevazute la art. 1 alin. (1), Ministerul Afacerilor Externe elibereaza legitimatii speciale numai in cazurile de reciprocitate efectiva deplina, fara existenta unor restrictii sortimentale si plafonari valorice sau cantitative, acordate de statul partener misiunilor diplomatice romane si personalului acestora. Pentru operatiunile prevazute la art. 1 alin. (2), legitimatiile speciale se elibereaza numai in situatiile in care prin conventiile de infiintare se prevede scutirea de taxa pe valoarea adaugata fara existenta unor restrictii sortimentale si plafonari valorice sau cantitative.
    Art. 5
    (1) Aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere pentru inchirierea spatiilor mentionate la art. 3 lit. b) se realizeaza pe baza avizului Ministerului Afacerilor Externe privind respectarea conditiilor de reciprocitate sau a conditiilor precizate in conventiile de infiintare a reprezentantelor organismelor internationale si interguvernamentale, dupa caz.
    (2) Daca nu sunt respectate conditiile de reciprocitate, respectiv conditiile precizate in conventiile de infiintare a reprezentantelor organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, Ministerul Afacerilor Externe nu va acorda avizul si nu se aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, dar persoanele impozabile care inchiriaza spatii pot aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata fara drept de deducere, in conditiile prevazute la art. 141 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la pct. 42 din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.
    (3) Daca, ulterior acordarii avizului de catre Ministerul Afacerilor Externe, nu mai sunt respectate conditiile de reciprocitate, respectiv conditiile precizate in conventiile de infiintare a reprezentantelor organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, Ministerul Afacerilor Externe isi va retrage avizul acordat si se vor aplica prevederile alin. (2).
    Art. 6
    (1) Pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata prevazuta la art. 3 lit. c), solicitantii trebuie sa completeze o cerere de restituire si un borderou, conform modelului prezentat in anexa nr. 3, intocmit in doua exemplare, care trebuie sa cuprinda:
    a) documentele in care sunt consemnate bunurile si serviciile achizitionate in cursul trimestrului pentru care se solicita restituirea, cu exceptia cazurilor in care conditiile de reciprocitate prevad termene mai mari de 3 luni; pentru carburantii auto se admit bonurile fiscale emise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare al autovehiculului;
    b) documentele care atesta achitarea contravalorii bunurilor si serviciilor pana la data depunerii cererilor, dupa caz.
    (2) Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate in mod global pentru nevoile unui imobil cu mai multe apartamente, in care persoanele mentionate la art. 1 alin. (1) si (2) ocupa o parte cu titlu de proprietar sau de chirias, documentele pe baza carora se face restituirea sunt urmatoarele:
    a) decontul cuprinzand cheltuielile comune si taxa pe valoarea adaugata, intocmit de administratorul imobilului, cu indicarea cotei-parti pe care colocatarul este obligat sa o plateasca, potrivit normelor legale privind repartizarea cheltuielilor comune pe locatari;
    b) chitanta emisa de administratia imobilului, prin care se certifica plata cheltuielilor comune si a taxei pe valoarea adaugata, rezultata din decont.
    (3) Documentele justificative pe baza carora se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata, prevazute de prezentul articol, se depun in copie pentru bunurile si serviciile destinate uzului oficial al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare si al reprezentantelor organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania si in original pentru bunurile si serviciile destinate uzului personalului acestora sau al altor cetateni straini avand statut diplomatic ori consular in Romania. Pot fi prezentate in copie documentele pentru bunurile de folosinta indelungata, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 394/1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata, destinate consumatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (4) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata, prevazute in anexele nr. 4 si 5, impreuna cu borderourile si documentele justificative, se transmit trimestrial de catre solicitantii prevazuti la art. 3 lit. c) la Ministerul Afacerilor Externe, cel mai tarziu pana la finele lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se solicita restituirea, cu exceptia cazurilor in care conditiile de reciprocitate prevad termene mai mari de 3 luni.
    (5) Prin derogare de la termenele de depunere a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata, prevazute la alin. (4), misiunile diplomatice si oficiile consulare ale statelor in care exercitiul bugetar se incheie la data de 30 septembrie pot solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru trimestrul III in doua transe, prin depunerea cererii de restituire si a documentelor justificative, separat pentru lunile iulie si august, pana la finele lunii septembrie, si separat pentru luna septembrie, pana cel tarziu la finele lunii octombrie.
    (6) Nedepunerea in termenul prevazut la alin. (4) a cererilor de restituire si/sau a documentatiei aferente atrage pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adaugata. Cererile de restituire si documentele justificative nedepuse in termen vor fi returnate de Ministerul Afacerilor Externe celor care le-au transmis.
    (7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), in cazuri temeinic justificate, la solicitarea persoanelor mentionate la art. 1 alin. (1) si (2), ministrul finantelor publice poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adaugata in situatia in care cererea de restituire si/sau documentatia aferenta nu au fost depuse in termenul prevazut la alin. (4).
    (8) Directia generala protocol national din cadrul Ministerului Afacerilor Externe are obligatia sa confrunte sumele evidentiate in borderouri cu documentele justificative prezentate. In urma verificarii, pe borderou se va face mentiunea, sub semnatura, "Confruntat cu documentele justificative".
    (9) Documentatia avizata favorabil de Ministerul Afacerilor Externe va fi transmisa solicitantilor prevazuti la art. 3 lit. c), care o vor depune la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, la directia generala a finantelor publice judeteana.
    (10) Ministerul Afacerilor Externe va comunica Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, directiei generale a finantelor publice judetene, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme, lista cuprinzand statele pentru care conditiile de reciprocitate prevad termene de restituire mai mari de 3 luni. Informatiile respective vor fi actualizate ori de cate ori intervin modificari in relatiile reciproce dintre state.
    Art. 7
    (1) Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, directia generala a finantelor publice judeteana analizeaza cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata si documentele insotitoare. Verificarea si analiza efectuate urmaresc:
    a) ca documentele ce atesta achizitionarea de bunuri si servicii sa corespunda formularelor tipizate comune si specifice privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata, prevazute de reglementarile in vigoare, sa se refere la trimestrul pentru care se solicita restituirea, cu exceptia cazurilor in care conditiile de reciprocitate prevad termene mai mari de 3 luni;
    b) existenta avizului favorabil al Ministerului Afacerilor Externe.
    (2) Restituirea taxei pe valoarea adaugata se realizeaza conform procedurii prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 750/2004 privind aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
    Art. 8
    Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor de bunuri si/sau de servicii efectuate in trimestrul III al anului 2004 se solutioneaza potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 303/2004.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 - 5*) fac parte integranta din prezentele norme.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 5 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    A MUNICIPIULUI BUCURESTI/A JUDETULUI .............................

                                  CERTIFICAT
                   de scutire de taxa pe valoarea adaugata
                    Nr. ........... din .................

    In conformitate cu prevederile art. 3 lit. a) din Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. ........, a fost eliberat prezentul certificat care atesta dreptul furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii ............................., cu sediul in ......................., str. ........................ nr. ......, judetul/sectorul ..................., codul postal .............., codul fiscal ................, inmatriculat la Registrul Comertului la nr. ............. din ............... sa efectueze livrari de bunuri/prestari de servicii in favoarea ambasadelor, oficiilor consulare, reprezentantelor organismelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, sau a altor cetateni straini avand statut diplomatic sau consular in Romania, in regim de scutire de taxa pe valoarea adaugata, cu drept de deducere, pe baza legitimatiei speciale eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.

    Prezentul certificat este valabil 12 luni de la data de .................. .

                         Director executiv,
                     ..........................

    ANEXA 2
    la norme

                              CERERE

    Denumirea solicitantului ..................
    Codul fiscal ..............................
    Sediul ....................................

    In conformitate cu prevederile art. 3 lit. a) din Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. ........, prin prezenta cerere solicitam eliberarea unui certificat de scutire de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarea de bunuri si prestarea de servicii in favoarea misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, sau a altor cetateni straini avand statut diplomatic sau consular in Romania.
    Anexam urmatoarele documente:
    - copie de pe actul constitutiv;
    - copie de pe documentele care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    - dovada dotarii cu aparatura necesara pentru utilizarea cartilor de credit;
    - declaratia pe propria raspundere din care rezulta ca nu se va incasa in numerar sau cu instrumente nenominale contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.

           Semnatura si stampila                 Data
        ...........................      ......................

    ANEXA 3
    la norme

                               BORDEROU
cuprinzand documentele justificative prevazute la art. 6 alin. (1) din norme

                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Documentul    |Valoarea| Valoarea| Total|Documentul de plata|  Suma  |
|crt.|                  |  fara  |   TVA   |      |   corespunzator   |achitata|
|    |__________________|  TVA   |         |      |___________________|        |
|    |Denumirea|Nr.|Data|        |         |      |Denumirea|Nr. |Data|        |
|____|_________|___|____|________|_________|______|_________|____|____|________|
| 0  |    1    | 2 |  3 |    4   |    5    |   6  |    7    |  8 |  9 |   10   |
|____|_________|___|____|________|_________|______|_________|____|____|________|
|____|_________|___|____|________|_________|______|_________|____|____|________|
|____|_________|___|____|________|_________|______|_________|____|____|________|

                             Solicitant,
                          ................

          Semnatura,           Stampila,            Data,
         ............         ..........       ...............

    NOTA:
    In cazul bonurilor fiscale, documentul inscris in borderou in col. 1 - 3 se va inscrie si in col. 7 - 9, iar totalul de la col. 6 se va inscrie si in col. 10.

    ANEXA 4
    la norme

 ______________________________________________________________________________
| Nr. inreg. ................. |     CERERE      | Nr. de inreg. ............. |
| Din data de ................ |  de restituire  | Din data de ............... |
|                (loc rezervat |   a taxei pe    |               (loc rezervat |
|            pentru Ministerul |valoarea adaugata|           pentru Ministerul |
|          Finantelor Publice) |                 |         Afacerilor Externe) |
|______________________________|_________________|_____________________________|
 ______________________________________________________________________________
|  1. | Denumirea institutiei:                                                 |
|     |                                                                        |
|     | a) Misiunea diplomatica .............................................. |
|     |                                                                        |
|     | b) Oficiul consular .................................................. |
|     |                                                                        |
|     | c) Reprezentanta organismului international sau interguvernamental     |
|     | ...................................................................... |
|_____|________________________________________________________________________|
|  2. | Adresa:                                                                |
|     |                                                                        |
|     | Localitatea .................., str. ..................... nr. ......, |
|     | sectorul ..........., codul postal ................                    |
|_____|________________________________________________________________________|

    Prin prezenta cerere solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata platite pentru cumparari de bunuri/prestari de servicii, in conformitate cu procedura prevazuta, in suma de ................. lei.
                                            _
    Restituirea este aferenta trimestrului |_|

    Solicitam restituirea in contul nr. ........................., deschis la .......................... Sucursala ........................................ .

                             Conducatorul institutiei,
                           .............................
                             (semnatura si stampila)

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|              CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE                  |
|                                                                              |
|   Avizam favorabil restituirea taxei pe valoarea adaugata, in suma de        |
| ................................... lei, fiind indeplinite conditiile de     |
| reciprocitate/conditiile precizate in conventiile de infiintare.             |
|                                                                              |
|            Directorul general al                                             |
|    Directiei generale protocol national,                                     |
|                                                                              |
|       Semnatura .....................       Data .........................   |
|                                                                              |
|                  Stampila                                                    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|              CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE                  |
|                                                                              |
|   Aprobam restituirea taxei pe valoarea adaugata in suma de ........... lei. |
|                                                                              |
|  Directorul executiv al Directiei generale                                   |
|  a finantelor publice a municipiului Bucuresti/a judetului .............     |
|                                                                              |
|  Semnatura ........................        Data ..........................   |
|                                                                              |
|                  Stampila                                                    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 5
    la norme

 ______________________________________________________________________________
| Nr. de inreg. .............. |     CERERE      | Nr. de inreg. ............. |
| Din data de ................ |  de restituire  | Din data de ............... |
|                (loc rezervat |   a taxei pe    |               (loc rezervat |
|            pentru Ministerul |valoarea adaugata|           pentru Ministerul |
|          Finantelor Publice) |                 |         Afacerilor Externe) |
|______________________________|_________________|_____________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Numele si prenumele solicitantului ......................................... |
|                                                                              |
| Institutia ................................................................. |
|                                                                              |
| Functia solicitantului ..................................................... |
|                                                                              |
| Numarul carnetului eliberat de Ministerul Afacerilor Externe ............... |
|                                                                              |
| Adresa institutiei:                                                          |
|                                                                              |
| Localitatea ......................., str. ..................... nr. ......., |
| sectorul ................., codul postal ...........................         |
|______________________________________________________________________________|

    Prin prezenta cerere solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata platite pentru cumparari de bunuri/prestari de servicii, in conformitate cu procedura prevazuta, in suma de ...................................... lei.
                                            _
    Restituirea este aferenta trimestrului |_|

    Solicitam restituirea in contul nr. .............................., deschis la ............................... Sucursala ................................ .

                             Conducatorul institutiei:
                            ...........................
                              (semnatura si stampila)

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|             CADRU REZERVAT MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE                   |
|                                                                              |
|   Avizam favorabil restituirea taxei pe valoarea adaugata, in suma de        |
| ..................................... lei, fiind indeplinite conditiile de   |
| reciprocitate/conditiile precizate in conventiile de infiintare.             |
|                                                                              |
|    Directorul general al                                                     |
|    Directiei generale protocol national,                                     |
|                                                                              |
|    Semnatura ..................             Data .........................   |
|                                                                              |
|               Stampila                                                       |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|              CADRU REZERVAT MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE                  |
|                                                                              |
|   Aprobam restituirea T.V.A. in suma de ................................ lei.|
|                                                                              |
|   Directorul executiv al Directiei generale                                  |
|   a finantelor publice a municipiului Bucuresti/a judetului ................ |
|                                                                              |
|    Semnatura ........................     Data ..........................    |
|                                                                              |
|                  Stampila                                                    |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1898/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1898 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1898/2004
Ordin 303 2004
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea 571 2003
privind Codul fiscal
Ordin 1395 2003
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora
Ordin 816 2002
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in favoarea directa a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu