Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.319 din 11.12.2015

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 929 din 15 decembrie 2015SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins: (11) Deţinătorii de arme letale şi neletale supuse autorizării sunt obligaţi să se supună examenului psihologic şi/sau medical, la solicitarea expresă a structurilor de poliţie competente, în situaţia în care acestea constată motivat că există indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice şi medicale, în vederea menţinerii autorizării pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării. (12) Deţinătorii de arme letale şi neletale supuse autorizării sunt obligaţi să se supună examenului psihologic şi/sau medical, la recomandarea expresă a medicului şi/sau a psihologului, adresată autorităţii competente, în situaţia în care în urma examenelor sau intervenţiilor medicale/psihologice curente constată indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice şi medicale, în vederea menţinerii autorizării pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării. 2. La articolul 13, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) Sportivii de tir categoria I, membrii loturilor naţionale sau olimpice, antrenorii şi instructorii în poligonul de tragere pot procura pe perioada cât sunt în activitate numai arme de tir, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor.(5) Colecţionarii de arme pot procura numai arme de colecţie, fără muniţia aferentă, cu excepţia celor prevăzute în categoria B pct. 7 din anexă, proiectate după anul 1945, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 3. La articolul 14, literele c) şi d) ale alineatului (1), precum şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracţiuni comise cu intenţie ori pentru infracţiuni prevăzute de prezenta lege; d)nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, prevăzute de Codul penal, Partea specială, titlurile I, II, III, X, XI, XII şi art. 269, 280, 281, 283, 285, 286, 287, 342, 346, 348, 369, 371, 375, 381, 383, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........(4) Soluţia prevăzută la alin. (3) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.4. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Unităţile psihologice certificate în condiţiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, şi unităţile medicale autorizate sunt obligate să păstreze evidenţa examinărilor în registre speciale şi să transmită Inspectoratului General al Poliţiei Române, în termen de până la 5 zile, rezultatul examinărilor cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), în situaţia în care au fost emise recomandări de reexaminare sau avizul de inaptitudine.5. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizaţia de procurare Art. 15. - (1) Persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5), care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1), pot fi autorizate să procure arme din România, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 23 în ceea ce priveşte scopul pentru care solicită autorizarea, după cum urmează: a) cel mult două arme de apărare şi pază; b) un număr nelimitat de arme, dintre cele prevăzute la art. 13 alin. (3)-(5). (2) Persoanele prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5) pot procura şi transporta prin mijloace proprii, din afara teritoriului României, cel mult două arme, pentru fiecare călătorie a solicitantului. (3) Transportul unui număr mai mare de arme sau în alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (2) este permis numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat."

6. La articolul 25, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 25(1) Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri, exceptând perioada de suspendare......... ................ ................ ................ ................ ........ ........ (3) Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), h) şi i) şi prezintă dovada efectuării unei şedinţe de tragere anual, într-un poligon autorizat, cu excepţia posesorilor de arme de vânătoare. Începând cu 6 luni înainte de expirarea valabilităţii permisului de armă este obligatorie notificarea titularului la adresa din permisul de armă, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii permisului de armă. 7. La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Autorizarea prevăzută la alin. (1) şi (2) se referă la scopul pentru care s-a solicitat aceasta, traseul utilizat pentru transportul armelor, locul unde urmează a fi folosită arma şi termenul de valabilitate a autorizaţiei temporare de transport şi folosire a armei, precum şi cantitatea de muniţie ce poate fi folosită. 8. La articolul 28 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)a pierdut, din motive imputabile lui, calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2)-(4) sau nu mai are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (5), care a condiţionat acordarea dreptului de deţinere a armelor; 9. La articolul 28 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins: j)refuză să se supună examenului psihologic şi/sau examenului medical în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliţie competente şi/sau recomandării de reexaminare. 10. La articolul 28 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică şi/sau medicală, în vederea verificării aptitudinii persoanei şi menţinerii autorizării pentru a deţine arme şi muniţii letale. 11. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 37(1) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de armă numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat, precum şi pentru antrenament în poligoanele autorizate în condiţiile legii. 12. La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazul armelor de vânătoare semiautomate este interzisă schimbarea sau modificarea încărcătorului sau camerei cartuşului, astfel încât să permită transformarea în arme ale căror încărcător şi cameră pot ţine mai mult de 3 cartuşe. 13. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Procurarea muniţiei de către titularii dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor letale Art. 42. - (1) Titularii dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor letale pot procura de la armurierii autorizaţi numai muniţia aferentă armelor înscrise în permisul de armă. (2) Cantitatea maximă de muniţie care poate fi deţinută de persoanele prevăzute la alin. (1) se înscrie în permisul de armă de către organul de poliţie care eliberează acest document, după cum urmează: a) în cazul armelor de apărare şi pază, 50 de cartuşe cu glonţ şi 50 de cartuşe fără proiectil, pentru câte o singură armă de fiecare calibru; b) în cazul armelor de vânătoare, 300 de cartuşe pentru câte o singură armă de fiecare calibru, dintre cele pentru care are dreptul de port şi folosire; c) în cazul armelor de tir, 1.000 de cartuşe pentru fiecare armă pentru care are dreptul de port şi folosire. (3) Persoanele care deţin arme de apărare şi pază pot purta asupra lor, în afara domiciliului sau reşedinţei înscrise în permisul de armă, cel mult 12 cartuşe. (4) Sunt interzise comercializarea sau înstrăinarea sub altă formă, precum şi deţinerea ori utilizarea de muniţie expirată sau degradată care, prin păstrare sau folosire, ar putea pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor."

14. Articolul 43 se abrogă. 15. La articolul 44 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)există indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică şi medicală, în vederea verificării aptitudinii persoanei şi menţinerii autorizării pentru a deţine arme şi muniţii letale. 16. La articolul 45 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: i)nu se supune obligaţiei examinării psihologice şi/sau medicale în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliţie competente şi/sau recomandării de reexaminare. 17. La articolul 52, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Prevederile art. 15 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 16-19, art. 21-23, art. 24 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi c), art. 25-30, art. 35-40, art. 42 alin. (1), art. 44, 45, 50 şi, după caz, art. 51 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor prevăzute la alin. (1). 18. La articolul 57 alineatul (4), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: g)au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 19. La articolul 57, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:(7) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate, încredinţate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepţia cazului în care acestea sunt depuse la structura de poliţie competentă, la armurieri sau la intermediari, în vederea depozitării ori înstrăinării. 20. La articolul 57, alineatul (8) se abrogă. 21. La articolul 58, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 58 (1) Dispoziţiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile şi obligaţiile solicitantului armei letale, prevăzute la art. 22 alin. (1) şi (2), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 26, 27 şi 50, se aplică şi în ceea ce priveşte armele neletale supuse autorizării. 22. La articolul 58, alineatul (3) se abrogă. 23. La articolul 59 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: i)nu se supune obligaţiei examinării psihologice şi/sau medicale în termen de 30 de zile de la data solicitării exprese a structurilor de poliţie competente şi/sau recomandării de reexaminare. 24. La articolul 59 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)în urma examenului medical se confirmă că titularul manifestă probleme de natură psihologică sau suferă afecţiuni care fac imposibilă menţinerea autorizării pentru a deţine arme şi muniţii letale. 25. Articolul 63 se abrogă. 26. La articolul 64, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 64(1) Titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate, în condiţiile art. 27 sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate. 27. La articolul 66, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Posesorii armelor neletale cu destinaţia de autoapărare pot procura şi deţine maximum 25 de cartuşe pentru o singură armă. 28. La articolul 70 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)urmează un instructaj, desfăşurat de angajator, cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme, precum şi la condiţiile în care trebuie purtată şi folosită arma, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 31 alin. (3), art. 32, art. 35-37, art. 64 alin. (1), art. 65 şi alin. (61), după caz, la sfârşitul căruia semnează un angajament, prin care se obligă să poarte şi să folosească armele şi muniţia din dotare numai în scopurile şi condiţiile stabilite în instructaj. 29. La articolul 70, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins: (61) Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele condiţii: a)în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege; b)dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în condiţiile în care poartă arma asupra sa; c)neînsoţite de documentul care atestă dreptul de port şi folosire. 30. La articolul 74 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia, precum şi ocoalele silvice private constituite conform legii pot deţine şi folosi arme de foc cu destinaţie utilitară şi muniţia corespunzătoare, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu ale organelor de control, în domeniul pazei fondului forestier şi ocrotirii animalelor, precum şi arme de vânătoare şi muniţia corespunzătoare, pentru recoltarea planificată a vânatului şi combaterea animalelor dăunătoare;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ c)unităţile de învăţământ superior şi cele de cercetare ştiinţifică cu profil cinegetic pot deţine şi folosi arme de vânătoare şi arme cu destinaţie utilitară pentru exercitarea activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică; 31. La articolul 74 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins: j)Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» poate deţine şi folosi arme de vânătoare şi arme cu destinaţie utilitară pentru exercitarea activităţii de gestionare a fondului cinegetic administrat. 32. La articolul 97 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e)pune la dispoziţia armurierilor şi intermediarilor autorizaţi, cu titlu gratuit, aplicaţia informatică Registrul Naţional al Armelor. 33. La articolul 97, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) Armurierii şi intermediarii autorizaţi sunt obligaţi să ţină evidenţa zilnică a operaţiunilor cu arme şi muniţii pe care le efectuează prin intermediul aplicaţiei informatice Registrul Naţional al Armelor. 34. La articolul 129, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 8. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 17 alin (2), art. 21 şi art. 37 alin. (3); 35. La articolul 129, punctele 29 şi 31 se abrogă. 36. La articolul 129, după punctul 36 se introduce un nou punct, punctul 361, cu următorul cuprins: 361. nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 70 alin. (61); 37. La articolul 129, după punctul 40 se introduce un nou punct, punctul 401, cu următorul cuprins: 401. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 97 alin. (5); 38. La articolul 130 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)cu amendă de la 1.001 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la pct. 5, 7, 8, 10, 20 şi 39; d)cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 11-13, 16-19, 25, 27, 30, 32, 361, 401, 41 şi 50; 39. La articolul 130 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)suspendarea dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celor prevăzute la pct. 10, 13, 17, 18, 24, 32, 39 şi 53;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ c)confiscarea armelor sau, după caz, a muniţiilor prevăzute la pct. 3, 8, 20, 25, 30, 32 şi 33; 40. În anexă la punctul II, poziţia 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9. Armele de foc lungi semiautomate ale căror încărcătoare şi camere ale cartuşului nu pot ţine mai mult de 3 cartuşe - - x x x - - -"

Articolul IIPrevederile prezentei legi referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se aplică după cum urmează:a)persoanele fizice care deţin arme neletale supuse autorizării la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligate să facă dovada absolvirii cursurilor de instruire teoretică şi practică, prevăzute la art. 57 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, cu ocazia prezentării la prima prelungire a valabilităţii permisului de armă;b)în cazul persoanelor fizice ale căror cereri de autorizare se află în proces de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei legi, procedura de autorizare se suspendă până în momentul în care acestea fac dovada absolvirii cursurilor de instruire teoretică şi practică. Articolul III - (1) Prevederile art. I pct. 33, referitoare la art. 97 alin. (5), intră în vigoare la 60 de zile de la data operaţionalizării aplicaţiei informatice Registrul Naţional al Armelor.(2) La împlinirea unui termen de 2 ani de la data operaţionalizării aplicaţiei informatice Registrul Naţional al Armelor, prevederile art. 92 alin. (1)-(3) şi art. 106 alin. (1) lit. d) şi f) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se abrogă.Articolul IV - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. I pct. 33, care intră în vigoare potrivit prevederilor art. III. Articolul V - Până la data adoptării normelor tehnice de siguranţă privind construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere, prevăzute la art. 86 alin. (5) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, avizarea poligoanelor de tragere se face pe baza normelor stabilite de federaţiile sportive naţionale de specialitate sau, în lipsa acestora, a organizaţiilor recunoscute la nivel internaţional, care reprezintă ramuri sportive cu arme de foc. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 319/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 319 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 319/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu