Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1531 din 28.12.2018

pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 31 din 11 ianuarie 2019SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 243.404 din 13.12.2018,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, ale Regulamentului (UE) 2016/1.149 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, ale Regulamentului (UE) 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/256 al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Lege nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, aprobată prin Lege nr. 186/2018,în temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023 şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, prin prezentul ordin se creează cadrul legal de implementare a măsurii de investiţii prevăzute prin Programul naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023. Articolul 3Pentru programele de investiţii aprobate în perioada de programare 2014-2018 se aplică prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Petre DaeaBucureşti, 28 decembrie 2018.Nr. 1.531.ANEXĂNORME METODOLOGICE privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 Capitolul IDispoziţii generale 1. În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)măsura de investiţii reprezintă sprijinul acordat prin intermediul programelor de investiţii pentru creşterea competitivităţii producătorilor de vinuri, a performanţei economice a întreprinderilor, precum şi pentru perfecţionarea tehnologiilor de vinificaţie prin care se obţin produse vinicole clasificate conform prevederilor anexei nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/2016; b)solicitanţi - întreprinderile vinicole, definite ca unităţi care desfăşoară activitate economică de producţie, prestări servicii sau de comerţ în sectorul vitivinicol, organizate ca:persoane juridice cu domiciliul fiscal în România;

instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare;

persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale;

asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale.Solicitanţii care propun programe de investiţii, altele decât cele finanţate prin Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, denumit în continuare P.N.D.R., îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: exploatează plantaţii viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., produc şi/sau îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terţi şi comercializează produsele vinicole în nume propriu;

achiziţionează struguri pentru vin, produc şi/sau îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terţi şi comercializează produsele vinicole în nume propriu;

comercializează produse vinicole achiziţionate de pe piaţa internă.Solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate: 1. nu au creat condiţii artificiale; 2. prezintă certificate fiscale prin care atestă lipsa datoriilor la bugetul de stat şi bugetele locale; 3. nu sunt în dificultate în sensul orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate. Producătorii de struguri pentru vin care vând producţia proprie de struguri în totalitate, distileriile, magazinele alimentare, supermarketurile, hipermarketurile şi restaurantele nu pot fi beneficiari ai măsurii de investiţii prin Programul naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023; c)beneficiarii sprijinului financiar - solicitanţii definiţi la lit. b), ale căror programe de investiţii au fost aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.; d)operaţiune - înseamnă acţiunea sau setul de acţiuni care sunt incluse în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ prezentat de solicitant, conform prevederilor anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice; e)cheltuielile eligibile - sunt costurile fără TVA, cu excepţia cazului în care nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA, aferente realizării sau achiziţionării activelor corporale şi necorporale efectuate de către solicitant pentru acţiunile prevăzute în programul de investiţii aprobat; f)condiţiile artificiale - sunt acele condiţii create în mod voluntar de către solicitant, în scopul obţinerii unui avantaj iniţial necuvenit; nu se acordă niciun avantaj solicitanţilor în privinţa cărora s-a stabilit că au creat, în mod artificial, condiţii în vederea obţinerii de avantaje necuvenite, conform prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; g)produse vinicole - produsele menţionate în partea II din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului.2. Operaţiuni şi acţiuni eligibile 2.1. Operaţiunile din cadrul programului de investiţii pentru care se acordă finanţare sunt: a)construcţia/achiziţia, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificaţiei, a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare, precum şi a sălilor de degustare; b)renovarea, reabilitarea şi/sau modernizarea clădirilor pentru recepţie, producţie, ambalare, depozitare, precum şi a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare şi a sălilor de degustare; c)achiziţia, inclusiv prin leasing financiar, a instalaţiilor sau echipamentelor aferente recepţiei, producţiei, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calităţii, pentru imobilele cu destinaţia de prezentare şi vânzare, precum şi pentru sălile de degustare.2.2. Programele de investiţii pot conţine una sau mai multe dintre operaţiunile prevăzute la subpct. 2.1. 2.3. Acţiunile din cadrul operaţiunilor eligibile sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. 2.4. Termenul de execuţie a programului de investiţii pentru care se acordă sprijin financiar este de maximum: 3 ani de la data aprobării pentru programele care conţin operaţiunile prevăzute la subpct. 2.1 lit. a) şi/sau b);

3 ani de la data aprobării pentru programele care conţin operaţiunile prevăzute la subpct. 2.1 atât la lit. c), cât şi la lit. a) şi/sau b);

2 ani de la data aprobării programului, pentru programele care conţin doar operaţiunea prevăzută la subpct. 2.1 lit. c).2.5. Cheltuielile privind montajul instalaţiilor/utilajelor/ echipamentelor aferente operaţiunilor aprobate sunt eligibile la plată. 2.6. Acţiunile eligibile în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice nu sunt eligibile în cadrul P.N.D.R cu următoarele excepţii:

în cadrul măsurii 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole" din P.N.D.R. 2014-2020 vor fi eligibile cheltuieli aferente investiţiilor noi în sectorul vitivinicol realizate exclusiv de producătorii de struguri pentru vin care, anterior depunerii cererii de finanţare în cadrul submăsurii 4.2, şi-au vândut producţia proprie de struguri pentru vin în totalitate sau de întreprinderile care îşi propun, prin proiect, distilarea vinului dacă produsul obţinut în urma distilării este un produs inclus în anexa I la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;

în cadrul submăsurii 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole" din P.N.D.R. 2014-2020 sunt eligibile cheltuielile aferente investiţiilor realizate la nivelul exploataţiilor agricole conform prevederilor fişei submăsurii, pentru obţinere de produse vinicole, dacă respectivii fermieri, producători de struguri pentru vin, nu au obţinut produse vinicole (vin, must şi alte produse obţinute prin prelucrarea strugurilor de vin), anterior depunerii cererii de finanţare în cadrul submăsurii 4.1.3. Finanţare 3.1. Pentru măsura de investiţii, contribuţia Uniunii Europene este de maximum 50% din costurile eligibile, fondurile reprezentând finanţare din Fondul European de Garantare Agricolă, denumit în continuare F.E.G.A., iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 50%. 3.2. Rata maximă a sprijinului se acordă numai microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii definite în conformitate cu prevederile Recomandării 2003/361/CE a Comisiei privind definirea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi ale Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare: întreprinderi mici şi mijlocii cu mai puţin de 50/250 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală sau un bilanţ sub 10/50 milioane euro; sau

microîntreprinderi cu mai puţin de 10 angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală sau un bilanţ sub 2 milioane euro; sau

întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro.3.3. Pentru întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro şi care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii sau a microîntreprinderilor rata maximă a sprijinului este de 25%. 3.4. Sprijinul financiar pentru programul de investiţii aprobat se acordă: a)la finalizarea programului de investiţii, cu respectarea pct. 6 subpct. 6.4; b)în tranşe, cu condiţia ca fiecare tranşă să reprezinte costuri de cel puţin 30% din valoarea totală a programului, să reprezinte acţiuni finalizate şi să nu fie constituită din imobilizări necorporale, conform pct. 6 subpct. 6.4; c)în avans, în cuantum de maximum 80% din contribuţia din partea Uniunii Europene, conform pct. 6 subpct. 6.5. Capitolul IIProgramele de investiţii 4. Depunerea programelor de investiţii 4.1. Programele de investiţii se întocmesc cu respectarea prevederilor art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare, ale Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, denumit în continuare P.N.S., şi ale Liniilor directoare pentru implementarea programelor naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, referitoare la măsura de investiţii. 4.2. Programele de investiţii se depun în sesiune continuă, până la data de 31 iulie 2023, la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A. Programele de investiţii se finalizează până la data de 31 iulie 2023. 5. Cuprinsul programelor de investiţii 5.1. În vederea aprobării programului de investiţii, solicitantul depune la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A. următoarele documente: a)cerere pentru aprobarea programului de investiţii, conform anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice; b)studiu de fezabilitate realizat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru programele ce conţin operaţiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. a) şi/sau b) şi pentru programele ce conţin operaţiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 atât la lit. c), cât şi la lit. a) şi/sau b); c)memoriu justificativ pentru operaţiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. c), care va conţine:

(i) informaţii generale privind obiectivul de investiţii;
(ii) situaţia existentă şi necesitatea realizării programului de investiţii, cu detalierea fiecărei acţiuni din cadrul operaţiunilor eligibile, astfel:
- analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor;
- analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii;
- obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei;
(iii) descrierea amplasamentului investiţiei propuse, însoţită de fotografii;
(iv) descrierea din punct de vedere tehnic, funcţional şi tehnologic, respectiv caracteristici tehnice şi parametrii specifici obiectivului investiţiei, precum şi echiparea şi dotarea specifică;
(v) costurile estimative ale investiţiei, luând în considerare cel puţin o ofertă informativă pentru fiecare acţiune prevăzută în programul de investiţii;
(vi) valoarea totală a programului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi respectiv fără TVA, din care montajul, după caz;
(vii) graficul de realizare a investiţiei;
(viii) persoana care a elaborat memoriul justificativ îşi asumă datele şi soluţia/soluţiile propusă(e) pentru realizarea investiţiei;

d)orice modificare a memoriului justificativ sau a studiului de fezabilitate se constituie anexă la acestea, după aprobarea programului, după caz; e)documente care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de solicitant, aşa cum sunt descrise la pct. 1 lit. b); f)tabel cu prezentarea acţiunilor eligibile din cadrul programului de investiţii, conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice, şi a cheltuielilor estimate pentru fiecare acţiune; g)cel puţin o ofertă informativă pentru fiecare acţiune prevăzută în programul de investiţii, prezentată în copie certificată „conform cu originalul"; h)graficul de execuţie preconizat pentru fiecare acţiune eligibilă; i)copie a documentului ce atestă dreptul de comercializare a produselor vinicole şi/sau documente justificative care dovedesc comercializarea, după caz; j)copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului şi statutul societăţii/act constitutiv, după caz; k)declaraţia de recoltă, producţie şi de stoc aferente campaniei viticole precedente, în conformitate cu legislaţia în vigoare, după caz; l)declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte faptul că infrastructura la care se fac lucrări de renovare/reabilitare/modernizare sau imobilul ce se achiziţionează nu face obiectul vreunui litigiu; m)în cazul solicitării plăţii în avans, declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care se angajează să execute în totalitate acţiunile prevăzute în programul de investiţii aprobat; n)declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că investiţia se păstrează pe o durată de 5 (cinci) ani de la data ultimei plăţi efectuate de A.P.I.A. către beneficiar, pe acelaşi amplasament şi în stare de funcţionare, fără modificări importante care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar compromite obiectivele iniţiale ale acesteia; o)declaraţie pe propria răspundere că are mai puţin de 750 de angajaţi sau că cifra de afaceri anuală este mai mică de 200 milioane euro, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), cu modificările şi completările ulterioare („Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM"); p)raport de evaluare a imobilului realizat de către experţi evaluatori ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR), conform legislaţiei naţionale în vigoare, pentru operaţiunile prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, ce cuprind achiziţia bunurilor imobile; q)în cazul achiziţiei de bunuri imobile, solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de folosinţă al terenului de sub bunul imobil în cauză, pe o perioadă cel puţin egală cu termenul de 5 (cinci) ani de la efectuarea plăţii finale efectuate de A.P.I.A. către beneficiar; r)copii ale actelor de proprietate asupra bunului imobil care urmează a fi achiziţionat, precum şi documentaţia cadastrală aferentă; s)copia extrasului de carte funciară de informare privind bunul imobil ce urmează să fie achiziţionat, din care să rezulte lipsa sarcinilor asupra acestuia; ş)încheierea de intabulare a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ce urmează a fi achiziţionat, eliberată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; t)documente de deţinere privind dreptul de utilizare a imobilului în care se va realiza investiţia; ţ)avize, autorizaţii, acorduri privind funcţionarea şi asigurarea utilităţilor, după caz; u)alte documente, conform Ghidului solicitantului.5.2. Beneficiarul poate solicita modificarea programului aprobat, o singură dată pentru fiecare dintre operaţiunile aprobate. Toate modificările trebuie să fie comunicate A.P.I.A. pentru aprobare, cu condiţia ca modificarea: să nu afecteze scopul principal al programului de investiţii;

să fie justificată în mod corespunzător;

să fie însoţită de studiul de fezabilitate/memoriul justificativ modificat;

să se încadreze în limita a ±20% din valoarea aprobată a programului;

să nu depăşească termenul maxim de realizare a programului, prevăzut la pct. 2 subpct. 2.4;

să fie implementată după aprobare.5.3. Prin excepţie de la prevederile subpct. 5.2 pot fi efectuate modificări minore asupra programului de investiţii, fără a se depăşi valoarea eligibilă aprobată iniţial şi fără aprobare prealabilă, cu condiţia înştiinţării A.P.I.A. asupra modificărilor şi a justificării acestora. Modificările minore nu trebuie să afecteze eligibilitatea niciunei acţiuni din cadrul operaţiunii şi obiectivele generale ale operaţiunii. 5.4. Următoarele tipuri de modificări sunt considerate modificări minore, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/1.149: modificarea graficului de implementare cu respectarea termenelor maxime;

modificarea bugetului acţiunilor din cadrul unei operaţiuni în limita a 20% din valorile aprobate iniţial pentru fiecare acţiune.5.5. Centrele judeţene ale A.P.I.A. comunică solicitanţilor, în scris, în termen de 60 de zile de la depunerea programelor de investiţii, complete şi conforme, hotărârea de aprobare/ respingere. 5.6. Solicitanţii sprijinului financiar ale căror programe de investiţii au fost respinse pot depune contestaţii în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea respingerii la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A. 6. Acordarea sprijinului financiar în cadrul măsurii de investiţii 6.1. Acordarea sprijinului financiar pentru operaţiunile eligibile din cadrul măsurii de investiţii se face pe baza cheltuielilor eligibile, realizate de către beneficiar în baza programului de investiţii aprobat de A.P.I.A., fără a se depăşi valoarea aprobată a acestuia. 6.2. În derularea programelor de investiţii, beneficiarii cu capital integral sau majoritar de stat vor respecta prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, iar beneficiarii cu capital integral sau majoritar privat vor respecta, conform art. 48 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, principiul rezonabilităţii costurilor, asigurată prin: a)respectarea limitelor de preţuri prevăzute în baza de date cu preţuri de referinţă ale Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale; şi/sau b)procedura concurenţială, elaborată conform Ghidului solicitantului.6.3. Costurile generale ale imobilizărilor necorporale, conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice, din cadrul programului de investiţii trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. a) şi b) şi în limita a 5% pentru operaţiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. c). 6.4. În vederea acordării sprijinului financiar pentru măsura de investiţii solicitantul depune la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A. următoarele documente: a)cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiţii conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice; b)tabel centralizator privind acţiunile pentru care se solicită sprijin în avans conform anexei nr. 4; c)proiectul tehnic în cazul tuturor operaţiunilor prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. a) şi b), cu detalierea clară pentru analiza eligibilităţii cheltuielilor, după caz; d)identificarea bancară a solicitantului; e)copii ale contractelor de achiziţie/lucrări/furnizare servicii, însoţite de devizele lucrărilor; f)copii ale facturilor care atestă achiziţii de materii/materiale, lucrări şi/sau prestări servicii, precum şi copii ale declaraţiilor de conformitate/certificatelor de calitate; g)copii ale documentelor prin care se atestă plata facturilor/serviciilor achiziţionate; h)autorizaţia de construire/renovare/reabilitare/modernizare pentru investiţiile care cuprind aceste activităţi, după caz, pentru care nu s-a solicitat plată în avans; i)declaraţie pe propria răspundere că are mai puţin de 750 de angajaţi sau că cifra de afaceri anuală este mai mică de 200 milioane euro, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare („Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM"); j)copie după contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică sau după antecontractul de vânzare-cumpărare în formă autentică, în cazul în care se solicită avans, pentru achiziţia bunurilor imobile.6.5. Plata sprijinului financiar către solicitant se poate face şi în avans, în cuantum de maximum 80% din contribuţia din partea Uniunii, pe baza următoarelor documente: a)cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiţii conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice; b)proiectul tehnic în cazul tuturor operaţiunilor prevăzute la lit. a) şi b) ale pct. 2.1 din prezentele norme metodologice, cu detalierea clară pentru analiza eligibilităţii cheltuielilor, după caz; c)identificarea bancară a beneficiarului; d)autorizaţia de construire/renovare/reabilitare/modernizare pentru investiţiile care cuprind aceste activităţi, după caz; e)declaraţie pe propria răspundere că are mai puţin de 750 de angajaţi sau că cifra de afaceri anuală este mai mică de 200 milioane euro, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare („Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM"); f)copie după contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică sau după antecontractul de vânzare-cumpărare în formă autentică, pentru achiziţia bunurilor imobile; g)declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului prin care se angajează să execute în totalitate acţiunile prevăzute în programul de investiţii aprobat, în cazul solicitării plăţii în avans; h)declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului prin care acesta îşi asumă obligaţia cheltuirii sumei totale a avansului până la finalul celui de-al doilea exerciţiu financiar următor exerciţiului financiar în cursul căruia a fost plătit avansul, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi a altor situaţii excepţionale; i)garanţie constând în sumă egală cu 100% din valoarea sprijinului solicitat în avans, constituită conform prevederilor art. 26 din Regulamentul (UE) 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol.6.6. În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, o garanţie poate fi constituită sub formă de: a)depozit în numerar; b)scrisoare de garanţie bancară, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice.Garanţia trebuie constituită pentru o perioadă egală cu perioada de desfăşurare a investiţiei, la care se adaugă 90 de zile de la finalizarea investiţiei. 6.7. Solicitantul are obligaţia: a)să ţină o evidenţă separată a operaţiunilor financiare legate de programul de investiţii; b)să accepte orice verificare (atât a documentelor, cât şi la faţa locului) efectuată de către autorităţile competente însărcinate cu controlul tuturor plăţilor solicitate din F.E.G.A. şi să permită/să faciliteze accesul în spaţiile administrative şi de producţie; c)să deţină, să păstreze şi să pună la dispoziţie orice document care să permită verificarea realizării efective a investiţiei.6.8. A.P.I.A. aprobă plata cererii de sprijin financiar în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data depunerii de către solicitant a dosarului complet şi conform. 6.9. A.P.I.A. solicită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale alimentarea conturilor în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea cererii de plată a sprijinului financiar. 6.10. Beneficiarii operaţiunilor pentru care contribuţia eligibilă din partea Uniunii este mai mică de cinci milioane euro sunt scutiţi de întocmirea notificărilor privind utilizarea avansurilor, conform prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 2016/1.150 al Comisiei. 6.11. Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris A.P.I.A., furnizându-se în acelaşi timp dovezi relevante, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare. 7. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1la Normele metodologice Acţiunile din cadrul operaţiunilor eligibile

Nr. crt. Operaţiuni din cadrul programului de investiţii Tip imobilizări Acţiuni eligibile
1 Construcţia/Achiziţia, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificaţiei, a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare, precum şi a sălilor de degustare Imobilizări corporale 1. Construcţia/Reconstrucţia/Achiziţia, inclusiv prin leasing, a clădirilor pentru producţie, ambalare, depozitare, inclusiv recepţie, a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare, a sălilor de degustare etc.
2. Construcţia/Achiziţia bunurilor imobile (clădiri, anexe)
3. Reconstrucţia/Reabilitarea bunurilor imobile (clădiri, anexe), imobile care au avut în momentul construcţiei destinaţia de întreprindere vinicolă sau imobile în scopul schimbării destinaţiei lor în întreprinderi vinicole
4. Excavare (terasamente), fundaţii, pavaje, interioare (pereţi, uşi şi ferestre, zugrăveli, gresie, rame etc.), instalaţii sanitare, electricitate, interior şi exterior la urcare (încadrare), acoperişuri, izolaţii, aer condiţionat
5. Construcţia/(Re)Construcţia/Achiziţia clădirilor şi anexelor pentru transformare, stocare, condiţionare sau comercializare
6. Construcţia/(Re)Construcţia/Achiziţia pivniţelor aflate deasupra şi sub nivelul solului
7. Lucrări la infrastructura de bază, cum ar fi: instalaţii electrice, mecanice şi hidraulice, de protecţie împotriva incendiilor, de aer condiţionat şi de ventilaţie a locului de producţie a vinului, precum şi alte echipamente; instalaţii speciale şi sisteme pentru protecţia mediului, reducerea poluării şi economisirea energiei, precum şi sisteme de sănătate şi de igienă
8. Construcţia/(Re)Construcţia/Achiziţia imobilelor pentru prezentare şi vânzare:
8.1. spaţii de depozitare a vinotecilor
8.2. săli de degustare şi/sau săli de prezentare şi vânzare a vinurilor proprii
8.3. unităţi de vânzare şi/sau puncte de vânzare/puncte pentru vânzarea directă
8.4. Amenajările şi conexiunile legate de instalarea unui echipament achiziţionat sunt eligibile sub rezerva ca devizul, apoi factura să menţioneze explicit legătura cu echipamentul eligibil.
Imobilizări necorporale Costuri generale legate de cheltuielile privind onorariile/tarifele pentru specialişti (arhitecţi şi/sau ingineri, consultanţi de orice fel), pentru consultanţă, studii de fezabilitate, achiziţie de patente şi licenţe, înregistrarea mărcilor şi desenelor industriale, cheltuieli de autorizare şi alte costuri generate de cele de mai sus
2. Renovarea, reabilitarea şi/sau modernizarea clădirilor pentru producţie, ambalare, depozitare, inclusiv recepţie, a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare, a sălilor de degustare Imobilizări corporale 1. Controlul temperaturii:
1.1. camere de depozitare reci - climatizarea spaţiilor destinate procesării, condiţionării, îmbutelierii şi depozitării produselor vitivinicole
2. Infrastructura cramei:
2.1. conducte vechi;
2.2. modernizarea instalaţiilor destinate canalizărilor, a tubulaturilor fixe şi mobile prin care se realizează mişcarea produselor vitivinicole, a diferitelor instalaţii şi/sau reţele necesare pe fluxul tehnologic/în practicile oenologice (oxigenare, azotare, sulfitare, cleire, bentonizare, filtrare etc.);
2.3. echipamente şi utilaje de montaj şi auxiliare pentru acestea;
2.4. instalarea/modernizarea sistemelor de automatizare;
2.5. instalaţii electrice şi alte instalaţii;
2.6. renovarea/reabilitarea/modernizarea imobilelor pentru prezentare şi vânzare:
2.6.1. spaţii de depozitare a vinotecilor;
2.6.2. săli de degustare şi/sau săli de prezentare şi vânzare a vinurilor proprii;
2.6.3. unităţi de vânzare şi/sau puncte de vânzare/puncte pentru vânzarea directă;
2.6.4. Amenajările şi conexiunile legate de instalarea unui echipament achiziţionat sunt eligibile sub rezerva ca devizul, apoi factura să menţioneze explicit legătura cu echipamentul eligibil.
Imobilizări necorporale Costuri generale legate de cheltuielile privind onorariile/tarifele pentru specialişti (arhitecţi şi/sau ingineri, consultanţi de orice fel), pentru consultanţă, studii de fezabilitate, achiziţie de patente şi licenţe, înregistrarea mărcilor şi desenelor industriale, cheltuieli de autorizare şi alte costuri generate de cele de mai sus
Nr. crt. Operaţiuni din cadrul programului de investiţii Tip imobilizări Acţiuni eligibile
3. Achiziţia, inclusiv prin leasing financiar, a instalaţiilor sau echipamentelor aferente producţiei, ambalării, depozitării, inclusiv recepţiei, pentru laboratoarele pentru controlul calităţii, imobilele cu destinaţia de prezentare şi vânzare, sălile de degustare Imobilizări corporale 1. Echipamente pentru procesarea strugurilor (transport, recepţie, cântărire, zdrobire, presare etc.):
1.1. echipamente tehnice fixe şi mobile pentru transport, recepţie, procesarea strugurilor;
1.2. materiale pentru măsurarea şi analizarea calitativă şi cantitativă a strugurilor;
1.3. benzi transportoare pentru struguri şi subproduse viticole;
1.4. maşini, utilaje şi echipamente de sortare a strugurilor;
1.5. echipamente pentru desciorchinarea şi zdrobirea strugurilor;
1.6. echipamente pentru presarea strugurilor;
1.7. storcătoare;
1.8. pompe şi prese de must, drojdie şi de tescovină de struguri;
1.9. echipamente şi instalaţii pentru igienizarea spaţiilor şi a utilajelor utilizate pentru transportul, recepţia, cântărirea, zdrobirea şi presarea strugurilor şi a subproduselor vitivinicole.
2. Echipamente pentru fermentaţie/vinificaţie:
2.1. echipamente pentru procesarea/fermentarea strugurilor zdrobiţi;
2.2. echipamente şi materiale auxiliare pentru tratarea strugurilor (termovinificaţie, eliberare rapidă, extracţie culoare etc.);
2.3. autovinificatoare din lemn sau metal;
2.4. tancuri/rezervoare de fermentare/tancuri auxiliare pentru vinificaţie; vase speciale de fermentaţie şi macerare pentru obţinerea vinului roşu şi roze;
2.5. echipament pentru microoxigenare;
2.6. echipament pentru controlul fermentaţiei:
2.6.1. echipamente pentru controlul temperaturii pe durata fermentaţiei;
2.6.2. echipamente pentru măsurarea principalelor componente ale vinului pe durata fermentaţiei;
2.6.3. echiparea tancurilor/rezervoarelor de fermentare cu mantale de răcire sau alte mijloace de asigurare a temperaturii pe durata procesului de fermentaţie;
2.7. echipamente şi aparatură pentru controlul exercitat pe fluxul tehnologic;
2.8. conducte (în cazul echipării ulterioare şi/sau instalaţii de răcire);
2.9. echipamente pentru separarea vinului de drojdia de vin, de exemplu, filtre vacuumatice rotative de evacuare, filtre pentru reziduuri etc.;
2.10. echipamente pentru microvinificaţie;
2.11. echipamente şi instrumentar pentru efectuarea de teste şi analize în vederea realizării practicilor oenologice (dozaje de materiale oenologice etc.);
2.12. echipamente şi instrumentar pentru realizarea de noi produse - microloturi.
3. Echipamente pentru procesarea vinului: tratamentul vinului şi al mustului (filtrare, sedimentare, limpezire etc.):
3.1. echipamente de filtrare grosieră şi sterilă (filtre de pământ, filtre de hârtie etc.), alte echipamente şi tehnologii de filtrare, filtre tangenţiale, centrifugale etc.;
3.2. pământuri de filtrare;
3.3. echipamente pentru decantarea şi limpezirea mustului şi vinului, centrifuge;
3.4. echipament pentru stabilizare tartrică;
3.5. echipamente de stabilizare termică a vinului (pasteurizatoare etc.);
3.6. echipamente şi materiale oenologice pentru extracţia drojdiei;
3.7. echipamente pentru separarea, depozitarea şi manipularea tescovinei de struguri;
3.8. echipament pentru transportul tescovinei şi drojdiei de vin;
3.9. echipamente mobile de vinificaţie;
3.10. echipamente, aparate de măsură şi control pentru dozarea materialelor oenologice şi pentru monitorizarea parametrilor fizico-chimici şi microbiologici ai produselor vitivinicole.
Nr. crt. Operaţiuni din cadrul programului de investiţii Tip imobilizări Acţiuni eligibile
4. Echipamente pentru controlul temperaturii:
4.1. refrigeratoare/răcitoare pentru probe de must şi vin;
4.2. instalaţii de climatizare spaţii de procesare şi depozitare musturi şi vinuri;
4.3. echipamente pentru controlul temperaturii în timpul fermentării, producţiei şi depozitării vinului, de exemplu: unităţi de răcire, boilere, aparatură de control temperatură etc.
5. Echipamente pentru mişcarea şi tratarea vinului în cramă:
5.1. utilaje şi echipamente, inclusiv computere şi software pentru realizarea şi monitorizarea operaţiunilor logistice ale materiilor prime, subproduselor şi produselor în fazele de vinificaţie, condiţionare, îmbuteliere şi depozitare;
5.2. pompe, pompe de transfer;
5.3. dozatoare pentru materialele oenologice;
5.4. vase şi containere pentru manipularea vinului;
5.5. dispozitive şi alte echipamente de ridicare, de exemplu, stivuitoare, transpaleţi etc.;
5.6. coşuri şi giropaleţi pentru manipularea sticlelor.
6. Echipamente pentru depozitarea, omogenizarea, condiţionarea şi maturarea/învechirea vinului:
6.1. baricuri sau budane realizate din lemn pentru maturarea şi învechirea vinurilor;
6.2. tancuri şi cisterne pentru producţia, depozitarea, maturarea şi învechirea vinurilor, realizate din: lemn, beton/oţel inoxidabil/fibre din poliester etc.;
6.3. restaurarea facilităţilor de depozitare a produselor din vin, de exemplu, renovarea tancurilor prin căptuşire interioară;
6.4. tancuri cu autodrenare;
6.5. cuve cu termoreglare;
6.6. tancuri mobile din oţel inoxidabil pentru maturare;
6.7. containere din plastic;
6.8. echipamente pentru depozitarea şi păstrarea produselor din vin.
7. Echipamente pentru tehnologii aplicate vinurilor spumante (producţie, depozitare, îmbuteliere şi condiţionare):
7.1. echipamente pentru producţia, depozitarea, îmbutelierea şi condiţionarea vinurilor spumante;
7.2. echipamente pentru agitarea vinurilor; echipamente pentru manipulare (mobile, autopropulsate sau portabile);
7.3. sistem de desciorchinare cu îndepărtarea rahisului.
8. Echipament pentru condiţionare (îmbuteliere, etichetare, ambalare):
8.1. echipamente şi utilaje pentru prepararea loturilor omogene şi condiţionarea în vederea îmbutelierii (omogenizare, limpezire, stabilizare tartrică, stabilizare microbiologică, filtrare, sulfitare etc.);
8.2. echipamente pentru îmbuteliere (inclusiv echipamente şi utilaje de spălare/clătire sticle goale), dopuire, capişonare, etichetare, condiţionare şi ambalare (formare cutii, umplere cutii, paletizare etc.), precum şi echipamente utilizate în manevrarea produselor în depozite (transpalete, stivuitoare etc.);
8.3. echipamente informatice şi software pentru automatizări ale operaţiunilor pe fluxul de producţie şi pentru controlul şi monitorizarea calitativă şi cantitativă a produselor şi a etapelor tehnologice;
8.4. tancuri duble/duale.
9. Software pentru managementul cramei:
9.1. computere şi programe pentru îmbunătăţirea calităţii transportului şi procesării strugurilor, producerii şi procesării vinului, precum şi pentru procesarea şi depozitarea materiei prime, a materialelor oenologice, a subproduselor şi a produselor finite;
9.2. echipamente informatice, inclusiv perifericele aferente şi programe specifice care au ca scop controlul echipamentului tehnologic pentru procesare, depozitare şi manipulare a produselor/alte operaţiuni logistice;
9.3. echipamente informatice şi programe de computer pentru managementul cramei.
Nr. crt. Operaţiuni din cadrul programului de investiţii Tip imobilizări Acţiuni eligibile
10. Echipament pentru managementul apelor uzate:
10.1. echipamente pentru managementul apelor uzate în cramă (tratare şi purificare);
10.2. instalaţii de dedurizare;
10.3. instalaţii electrice, canalizări şi instalaţii de epurare.
11. Echipament pentru infrastructura cramei:
11.1. compresoare, transformatoare electrice, generatoare, instalaţii sanitare, canalizări, trasee de conducte fixe şi mobile pentru circulaţia produselor în cramă etc.
11.2. Amenajările şi conexiunile legate de instalarea unui echipament achiziţionat sunt eligibile sub rezerva ca devizul, apoi factura să menţioneze explicit legătura cu echipamentul eligibil.
12. Echipament de laborator pentru controlul calităţii produselor din vin, inclusiv pentru vinul organic
12.1. mobilier, instalaţii electrice, instalaţii sanitare, pavimente, alte instalaţii necesare desfăşurării activităţilor specifice de laborator;
12.2. utilaje, echipamente, instrumente şi materiale necesare pentru efectuarea de analize fizico-chimice, organoleptice şi microbiologice pentru produse vitivinicole şi pentru apele tehnologice şi apele uzate.
13. Echipament pentru controlul calităţii produselor şi procesării:
13.1. mobilier, echipamente şi instrumente de laborator, aparate de măsură, echipamente informatice şi software utilizate în cadrul controlului calităţii materialelor oenologice, produselor vitivinicole şi condiţiilor de mediu ale producţiei şi depozitării produselor.
14. Echipament pentru sisteme de calitate, trasabilitate:
14.1. echipamente de introducere, în mod voluntar, a sistemelor de managementul calităţii şi siguranţei alimentare, a sistemelor pentru asigurarea trasabilităţii, inclusiv pentru vinul organic
14.2. Amenajările şi conexiunile legate de instalarea unui echipament achiziţionat sunt eligibile sub rezerva ca devizul, apoi factura să menţioneze explicit legătura cu echipamentul eligibil.
15. Echipamente pentru prezentare şi unităţi de vânzare:
15.1. echiparea/dotarea unităţilor de vânzare sau de expunere/degustare cu: mobilier, echipamente de răcire/refrigerare, echipamente de bar, echipamente informatice pentru prezentarea produselor, alte echipamente şi dotări specifice acestei activităţi:
15.1.1. mobilier de depozitare, maturare, învechire şi pentru expunerea produselor vinicole în vinoteci sau spaţiile de vânzare şi degustare, inclusiv recipiente de depozitare specifice;
15.1.2. săli de prezentare a vinurilor proprii;
15.1.3. unităţi de vânzare en détail şi angro;
15.1.4. puncte de vânzare/puncte pentru vânzarea directă;
15.2. investiţii care includ: mobilier, unităţi de răcire, chiuvete, robinete, bar, echipament de computer şi software aferent pentru derularea activităţilor.
16. Echipamente pentru distribuţia şi comercializarea vinului:
16.1. mobilier, echipamente şi utilaje pentru dezvoltarea, modernizarea, automatizarea şi adaptarea platformelor de distribuţie (eficientizarea şi îmbunătăţirea organizării lanţului de transport pe piaţa internă şi internaţională);
16.2. dezvoltarea reţelelor;
16.3. îmbunătăţirea/raţionalizarea canalelor şi facilităţilor de comercializare;
16.4. instalaţii tehnologice, echipamente, inclusiv echipamente informatice, programe de computer, utilizate în cadrul distribuţiei/logisticii şi comercializării produselor.
17. Hardware, software, platforme web (de reţea) pentru comerţul electronic:
17.1. hardware şi software pentru realizarea, modernizarea şi adaptarea tehnologiilor de informare şi comunicare (TIC) şi pentru comerţul electronic (ecomerţ).
Imobilizări necorporale Costuri generale legate de cheltuielile privind onorariile/tarifele pentru specialişti (arhitecţi şi/sau ingineri, consultanţi de orice fel), pentru consultanţă, studii de fezabilitate, achiziţie de patente şi licenţe, înregistrarea mărcilor şi desenelor industriale, cheltuieli de autorizare şi alte costuri generate de cele de mai sus.

ANEXA Nr. 2la Normele metodologice CERERE pentru aprobarea programului de investiţii

Nr. de înregistrare/Data
1. Nr. unic de identificare beneficiar RUI (ID)
Ştampila A.P.I.A. CJ
2. Denumirea solicitantului:
2.1. CUI:
3. Adresa de corespondenţă a solicitantului
4. Adresa completă a solicitantului
5. Cod poştal 5.1. Cod ţară
6. Telefon
6.1. Fax
6.2. E-mail
7. Solicit aprobarea programului pentru măsura de investiţii în baza Regulamentului UE nr. 2016/1.149 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, a Regulamentului nr. 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, a Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023, precum şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.
8. Denumirea programului propus pentru aprobare:
Operaţiuni din cadrul programului
a) construcţia/achiziţia, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificaţiei, a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare, precum şi a sălilor de degustare 
b) renovarea, reabilitarea şi/sau modernizarea clădirilor pentru producţie, ambalare, depozitare, a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare, a sălilor de degustare 
c) achiziţia, inclusiv prin leasing financiar, a instalaţiilor sau echipamentelor aferente recepţiei, producţiei, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calităţii, pentru imobilele cu destinaţia de prezentare şi vânzare, precum si pentru sălile de degustare 
9. Suma totală estimată a programului (lei)
din care contribuţie UE (lei):
10. Angajamente şi declaraţii
Subsemnatul, ........ ................ ........ ............, legitimat cu BI/CI seria ...... nr. ........ ........., eliberat(ă) de ........... la data ..........., CNP ........ ................ ........ .........., reprezentant/împuternicit legal al ........ ................ ........ ............, declar că: Programul de investiţii propus pentru acordarea sprijinului nu beneficiază de altă finanţare din programe cu finanţare nerambursabilă. De asemenea mă angajez ca în cazul în care proiectul va fi selectat să nu-l depun la niciun alt program cu finanţare nerambursabilă la care ar putea fi, în întregime sau parţial, eligibil pentru asistenţă. Am luat cunoştinţă de condiţiile de eligibilitate, respectiv mă angajez să efectuez lucrările prevăzute în programul de investiţii în termenul menţionat, să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi, în cazul în care declaraţia mea se va dovedi falsă, să înapoiez la simpla cerere a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) suma care a fost virată de aceasta sub titlul de sprijin, fără a mă sustrage eventualelor urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea. Declar că am luat cunoştinţă de prevederile comunitare privind măsura de investiţii, de condiţiile de acordare a sprijinului, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.531/2018, şi recunosc că orice încălcare a dispoziţiilor care sunt precizate de A.P.I.A. determină respingerea sprijinului sau înapoierea sumelor încasate necuvenit. Declar că am luat cunoştinţă de conţinutul Ghidului solicitantului şi mă angajez să îl respect. Datele înscrise în acest formular şi în documentele anexate sunt reale, complete şi perfect valabile şi am luat cunoştinţă despre consecinţele legale rezultate în urma furnizării de date false. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date A.P.I.A., procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). În cazul în care între data depunerii cererii şi data acordării plăţii au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere, în termen de 10 zile lucrătoare de la producere voi comunica în scris aceste schimbări către A.P.I.A. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete, neconforme cu realitatea atrag sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz. A T E N Ţ I E! Orice persoană care face declaraţii false poate fi acţionată în justiţie. O declaraţie falsă sau incorectă poate conduce la pierderea drepturilor şi la pierderea posibilităţii de recuperare a oricăror cheltuieli executate deja.
Numele şi prenumele solicitantului Reprezentant sau împuternicit legal
CNP
BI/CI, seria ........., nr. ........ ........ ..........
Locul întocmirii:
Documentele ce însoţesc cererea de aprobare a programului de investiţii:
1.
2.
3.
4.
DATA Semnătura

ANEXA Nr. 3la Normele metodologice CERERE pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiţii

Nr. de înregistrare/Data
1. Nr. unic de identificare beneficiar RUI (ID)
Ştampila A.P.I.A. CJ
2. Denumirea solicitantului:
2.1. CUI:
3. Adresa completă a solicitantului
4. Cod poştal 4.1. Cod ţară
5. Telefon
5.1. Fax
5.2. E-mail
6. Banca/Filiala
6.1. Cod IBAN
7. Solicit sprijin financiar pentru măsura de investiţii în baza Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, a Regulamentului delegat nr. 2016/1.149 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, a Regulamentului de punere în aplicare nr. 2016/1.150 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/256 al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, a Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023, precum şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.
8. Denumirea programului aprobat:
Operaţiuni din cadrul programului
a) construcţia/achiziţia, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificaţiei, a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare, precum şi a sălilor de degustare
b) renovarea, reabilitarea şi/sau modernizarea clădirilor pentru recepţie, producţie, ambalare, depozitare, a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare, a sălilor de degustare
c) achiziţia, inclusiv prin leasing financiar, a instalaţiilor sau echipamentelor aferente recepţiei, producţiei, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calităţii, pentru imobilele cu destinaţia de prezentare şi vânzare, precum şi pentru sălile de degustare
9. Data începerii programului:
10. Data finalizării programului:
11. Valoarea totală a programului aprobat (lei)
din care contribuţie UE (lei, maximum 25% sau 50%):
12. Suma cheltuită (lei)
13. Solicit sprijinul financiar (lei):
a) la finalizare program
b) tranşă (cel puţin 30% din total sprijin financiar comunitar)
c) avans* (maximum 80% din total sprijin financiar comunitar)
*Sub rezerva constituirii garanţiei de 100%. >
Angajamente şi declaraţii
Subsemnatul, ........ ................ ........ ..........., legitimat cu BI/CI seria ...... nr. ........ ........, eliberat(ă) de ............. la data ........ ........., CNP ........ ................ ........ .............., reprezentant/împuternicit legal al ................, declar că: Am luat cunoştinţă de condiţiile de eligibilitate, respectiv mă angajez să efectuez lucrările prevăzute în programul de investiţii în termenul menţionat, să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi, în cazul în care declaraţia mea se va dovedi falsă, să înapoiez la simpla cerere a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) suma care a fost virată de aceasta sub titlu de sprijin, fără a mă sustrage eventualelor urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea. Declar că am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei comunitare privind măsura de investiţii, de condiţiile de acordare a sprijinului conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 şi recunosc că orice încălcare a dispoziţiilor care sunt precizate de A.P.I.A. determină respingerea sprijinului sau înapoierea sumelor încasate necuvenit. Declar că am luat cunoştinţă de conţinutul Ghidului solicitantului şi mă angajez să îl respect. Datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate acesteia sunt reale, complete şi perfect valabile şi am luat cunoştinţă despre consecinţele legale rezultate în urma furnizării de date false. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date A.P.I.A., procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). În cazul în care renunţ la drepturile mele aferente cererii de plată, voi comunica în scris aceasta către A.P.I.A. cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea plăţii. În cazul în care între data depunerii cererii şi data acordării plăţii au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere, în termen de 10 zile lucrătoare de la producere voi comunica în scris aceste schimbări către A.P.I.A. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete, neconforme cu realitatea atrag sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz. ATENŢIE! Orice persoană care face declaraţii false poate fi acţionată în justiţie.
O declaraţie falsă sau incorectă poate conduce la pierderea drepturilor şi la pierderea posibilităţii de recuperare a oricăror cheltuieli executate deja.
Numele şi prenumele solicitantului:
Reprezentant sau împuternicit legal:
CNP:
BI/CI, seria ......, nr. ...............
Locul întocmirii:
Documentele ce însoţesc cererea:
1.
2.
3.
4.
DATA Semnătura/Ştampila

ANEXA Nr. 4la Normele metodologice TABEL CENTRALIZATOR privind acţiunile pentru care se solicită sprijin în avans

Nr. crt. Operaţiunea din cadrul programului de investiţii Tip imobilizări Acţiuni eligibile Denumire lucrare/serviciu/ produs/bun/echipament Valoarea estimată în lei (fără TVA)
1.
2.
3.
...
Total avans solicitat
Valoare maximă avans (maximum 80% din valoarea aprobată a programului)

ANEXA Nr. 5la Normele metodologice SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ Nr. ............./........... Cu privire la Programul de investiţii nr. ......... din ........ ........., depus la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/ Consiliul Judeţean - judeţul ........ ............ de către domnul/doamna (numele şi prenumele)/Societatea ........ ................ ............., str. ........ ................ ........ ........ nr. ........, localitatea ........ ................ ........ .........., judeţul ........ ................ ............., nr. de înregistrare la registrul comerţului ........ ................ ................ ........, CNP/CUI ........ ................ ................ ........., şi în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2016/1.149, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului (UE) 2016/1.150, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.531/2018, solicitantul persoană fizică/operator economic este obligat să furnizeze o garanţie bancară reprezentând 100% din suma solicitată ca avans. Pentru aceasta, în conformitate cu cele mai sus arătate, la solicitarea clientului nostru, ........ ................ ................ ........., str. ........ ................ ........ ........... nr. ......, nr. de înregistrare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ........ ......... la ........ ................ ........./ oficiul registrului comerţului cu nr. ........ .............., CUI ........ ........ ........., noi, Banca ........ ........ ..........., Sucursala ........ ........ .........., str. ........ ................ ........ ........... nr. ........, nr. de înregistrare la registrul comerţului ........ ........ .........., CUI ........ ........ ..............., ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim în favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurenţa sumei de maximum ........ ................ ........... (în litere ........ ................ ................ ................ ............) lei, ........ ........ ........... echivalent (litere ........ ................ ................ ................ .........) EURO calculat la cursul BCE din data ........ ........., orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată şi ştampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanţie bancară, însoţită de declaraţia dumneavoastră cu privire la faptul că operatorul economic ........ ................ ................ ............... nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform regulamentelor menţionate, cu precizarea obligaţiei neîndeplinite. Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghişeele noastre, fără nicio amânare, contestaţie sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa. Această garanţie este valabilă până la data de ..............., dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii şi condiţiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă la data menţionată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu. Orice plată efectuată de bancă în condiţiile prezentei scrisori de garanţie va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestei plăţi. În situaţiile în care părţile sunt de acord să modifice unele prevederi din Programul de investiţii nr. ............, care au efecte asupra angajamentului băncii, garanţia se va putea modifica numai cu acordul Băncii ........ ................ ............. De asemenea, în cazul în care banca şi operatorul economic sunt de acord să modifice în contractul de emitere a scrisorii de garanţie bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanţii, modificările aduse se vor face cu înştiinţarea şi acordul prealabil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Restituirea originalului scrisorii de garanţie de către dumneavoastră direct către banca emitentă înainte de expirarea valabilităţii sale va elibera banca de obligaţiile asumate. Prezenta scrisoare de garanţie bancară este supusă Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Publicaţiei 758 a CCI Paris şi este guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul Bucureşti. Semnături autorizate/Ştampila


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1531/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1531 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1531/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu