E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.31 din 10.01.2019

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 37 din 14 ianuarie 2019SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2018, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul I punctul 2, alineatul (11) al articolului 12 se abrogă . 2. La articolul I punctul 3, literele a), d), e) şi f) ale alineatului (1) al articolului 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare şi să organizeze atribuirea conform deciziei luate;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... d)să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b), şi penalităţi pentru nerealizarea lor; e)să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic «plăteşte pentru cât arunci», bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente:

(i) volum;
(ii) frecvenţă de colectare;
(iii) greutate;
(iv) saci de colectare personalizaţi;

f)să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri; 3. La articolul I punctul 8, alineatul (5) al articolului 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deşeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare. 4. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul IIIPrin adoptarea de hotărâri până la data de 30 aprilie 2019, consiliile judeţene/consiliile locale au obligaţia de a se asigura că asociaţiile de dezvoltare intercomunitare/ unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care au contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi operatorii de salubrizare cu care acestea au contractele încheiate respectă prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legislaţiei în domeniul concurenţei, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019. 5. La articolul V punctul 2 alineatul (2), litera b) a alineatul ui (4) şi alineatul (5) ale articolului 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Începând cu data de 31 martie 2019, valoarea garanţiei băneşti prevăzute la alin. (1) este în cuantum de 0,5 lei/ambalaj între operatorii economici şi între operatorii economici şi consumatorul final, în cazul ambalajelor primare reutilizabile, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l, utilizate pentru produse destinate consumului populaţiei......... ................ ................ ................ ................ ........ ......... b)să organizeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, preluarea ambalajelor reutilizabile, astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%......... ................ ................ ................ ................ ........ .........
(5) Până la data de 1 ianuarie 2021, în baza evaluării eficienţei economice, sociale şi de mediu, precum şi a impactului asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, prin hotărâre a Guvernului, se stabileşte un sistem de garanţie-returnare care să se aplice pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piaţa naţională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase.
6. La articolul V punctul 3, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse ambalate prevăzute la art. 10 alin. (5) sunt obligaţi să aibă, începând cu data de 1 ianuarie 2020, un procentaj mediu al greutăţii ambalajelor reutilizabile din greutatea ambalajelor utilizate într-un an la introducerea pe piaţă a produselor lor, incluzând şi ambalajele luate spre închiriere de la operatorii prevăzuţi la art. 16 alin. (1) lit. d), de cel puţin 5%, dar nu mai puţin decât procentajul mediu realizat în perioada 2018-2019 şi să crească acest procentaj cu 5%, anual, până în anul 2025 inclusiv. 7. La articolul V punctul 5, literele b) şi c) ale alineatului (7) al articolului 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)ambalajele primare pentru care aplică un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite; c)ambalajele secundare şi ambalajele pentru transport pentru care aplică un sistem de preluare de la distribuitorii produselor lor; 8. La articolul V punctul 5, la articolul 16 alineatul (7), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)ambalajele produselor importate/achiziţionate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu. 9. La articolul V punctul 5, literele f)-h) ale alineatului (9) al articolului 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins: f)să implementeze obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru toate cantităţile de deşeuri de ambalaje pentru oricare operator economic prevăzut la alin. (1) care solicită acest lucru, în condiţiile stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (6), în aria geografică în care urmează să îşi desfăşoare activitatea; g)să acopere, cu prioritate, în limita cantităţilor şi tipurilor de materiale de ambalaje pentru care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, costurile pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi, după caz, pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje gestionate prin servicii/operatorii de salubrizare, iar cantităţile pentru care au fost acoperite costurile se iau în calcul în mod corespunzător la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5; h)să asigure, la solicitarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, preluarea şi valorificarea de către operatorii economici autorizaţi a deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale colectate separat/sortate, în limita cantităţilor şi tipurilor materiale de ambalaje contractate cu operatorii economici prevăzuţi la alin. (1); 10. La articolul V punctul 6, alineatul (1) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17
(1) Operatorii economici care îşi îndeplinesc obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în mod individual, persoanele juridice prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), autorităţile şi instituţiile publice locale şi operatorii economici care colectează şi/sau preiau deşeurile de ambalaje în vederea valorificării au obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului date referitoare la propriile activităţi cu privire la gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi să îşi asume răspunderea pentru datele furnizate.
11. La articolul V punctul 7, litera a) a alineatului (2) al articolului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: a)să achiziţioneze de la toţi furnizorii şi să comercializeze în cadrul structurii proprii de vânzare produse ambalate atât în ambalaje reutilizabile, cât şi de unică folosinţă, dacă acestea sunt disponibile în oferta furnizorului; 12. La articolul V punctul 7, la articolul 20 alineatul (5), după litera d) se introduc două noi litere , literele e) şi f), cu următorul cuprins: e)să publice lunar pe site-ul propriu rapoartele centralizate realizate pe baza informaţiilor primite de la operatorii economici; f)să publice anual pe site-ul propriu situaţia cheltuielilor privind campaniile de informare derulate, implementarea proiectelor de îmbunătăţire a infrastructurii de colectare a deşeurilor. 13. La articolul V punctul 7, alineatele (8) şi (10) ale articolului 20 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(8) Operatorii economici autorizaţi care preiau prin achiziţie ambalaje folosite de la populaţie prin puncte de colectare sau staţiile de sortare autorizate care preiau deşeuri de la operatorii de salubritate au obligaţia să notifice desfăşurarea activităţii asociaţiei de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor de pe raza teritorială unde îşi desfăşoară activitatea şi să raporteze trimestrial acesteia cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice......... ................ ................ ................ ................ ........ .........
(10) În cazul achiziţiei ambalajelor de la populaţie conform prevederilor alin. (8) şi (9), operatorii economici autorizaţi au obligaţia să ţină o evidenţă şi să raporteze distinct cantităţile achiziţionate.
14. La articolul VII, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Operatorii economici care deţin licenţe de operare valabile au obligaţia să se conformeze cu prevederile ordinului prevăzut la art. 16 alin. (6) şi cu condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (8) şi obligaţiile de la art. 16 alin. (9), în termen de 90 de zile de la publicarea ordinului prevăzut la art. 16 alin. (6), sub sancţiunea retragerii respectivelor licenţe. 15. La articolul VIII punctul 1, litera c) a alineatului (1) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: c)contribuţia pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile municipale, deşeuri din construcţii şi desfiinţări, destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2; 16. La articolul VIII, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins: 21. La articolul 13 alineatul (1), după litera cc) se introduce o nouă literă, litera dd), cu următorul cuprins: dd) instalarea sistemelor de încălzire cu centrale pe peleţi, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire. 17. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 5 la Legea nr. 249/2015) Valorile minime ale obiectivelor de valorificare* şi, respectiv, reciclare** a deşeurilor de ambalaje

Obiectiv Procent (%)
Obiectiv global de valorificare 65
Obiectiv global de reciclare 60
Obiectiv de reciclare hârtie-carton 70
Obiectiv de reciclare materiale plastice (inclusiv PET) 45
Din care obiectiv de reciclare PET 55
Obiectiv de reciclare sticlă 65
Obiectiv de reciclare oţel 70
Obiectiv de reciclare aluminiu 30
Obiectiv de reciclare lemn 50

* Includ cantitatea de deşeuri de ambalaje reciclată şi cea incinerată în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie. ** Includ cantitatea de ambalaje de lemn care este reparată în vederea reutilizării. 18. Anexa nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 6 la Legea nr. 249/2015) Modul de stabilire a costului net şi a sumelor care trebuie acoperite de către organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) 1. În cazul în care tarifele pentru activităţile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt stabilite în condiţii transparente*, costul net reprezintă tariful distinct al activităţilor desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor municipale diminuat cu veniturile obţinute din vânzarea materialelor ca materii prime secundare, raportate la cantitatea totală colectată de deşeuri municipale. Organizaţia prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b) acoperă sumele care se calculează potrivit formulei: (Tr * Q – Vt)*Pamb, unde: Tr - tariful distinct, prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, exprimat în lei/tonă, al activităţilor desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor municipale prevăzute la lit. a) a alin. (1) al aceluiaşi articol; Q - cantitatea totală, exprimată în tone, de deşeuri municipale din hârtie-carton, metal, plastic şi sticlă declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizaţi în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispoziţiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiaşi articol; Q = Qhc + Qm + Qpl + Qst Qhc - cantitatea, exprimată în tone, de deşeuri municipale din hârtie şi carton declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizaţi în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispoziţiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiaşi articol; Qm - cantitatea, exprimată în tone, de deşeuri municipale din metal comercializate de/în numele UAT/ADI pentru valorificare operatorilor economici autorizaţi, inclusiv cele comercializate/predate cu titlu gratuit către organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispoziţiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiaşi articol; Qpl - cantitatea, exprimată în tone, de deşeuri municipale din plastic declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizaţi în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispoziţiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiaşi articol; Qst - cantitatea, exprimată în tone, de deşeuri municipale din sticlă declarată de UAT/ADI ca fiind comercializată către operatorii economici autorizaţi în vederea valorificării, inclusiv cea comercializată/predată cu titlu gratuit către organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispoziţiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiaşi articol; Pamb - ponderea, exprimată în procente, a deşeurilor de ambalaje în deşeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Pamb = (Phc * Qhc + Pm * Qm + Ppl * Qpl + Pst * Qst)/Q Phc - ponderea, exprimată în procente, a deşeurilor de ambalaje de hârtie-carton în deşeurile municipale de hârtie-carton; Pm - ponderea, exprimată în procente, a deşeurilor de ambalaje de metal în deşeurile municipale de metal; Ppl - ponderea, exprimată în procente, a deşeurilor de ambalaje de plastic în deşeurile municipale de plastic; Pst - ponderea, exprimată în procente, a deşeurilor de ambalaje de sticlă în deşeurile municipale de sticlă. Ponderea deşeurilor de ambalaje în deşeurile municipale, pe tip de material, se consideră cea rezultată din determinările de compoziţie a deşeurilor realizate de operatorul de salubrizare împreună cu sau agreată de către cel puţin una dintre organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), care acoperă costurile de gestionare a deşeurilor de ambalaje. În lipsa determinărilor de compoziţie a deşeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a agreării acestora cu cel puţin una dintre organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), se consideră Pamb = 50%; Vt - veniturile totale realizate din vânzarea în condiţii transparente** a deşeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic şi sticlă declarate de UAT/ADI ca fiind comercializate către operatorii economici autorizaţi în vederea valorificării, inclusiv cele comercializate către organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit lit. h) a alin. (9) al aceluiaşi articol. În cazul în care în tariful pentru activităţile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt incluse veniturile obţinute din vânzarea ca materii prime secundare a respectivelor deşeuri, Vt = 0. Începând cu data de 1 ianuarie 2019 şi până la data implementării obligaţiei prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tariful distinct Tr reprezintă tariful unic în vigoare pentru luna ianuarie a anului 2019 diminuat cu 90% din tariful de depozitare cumulat cu contribuţia pentru economie circulară. 2. În cazul în care tarifele pentru activităţile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt stabilite în condiţii transparente* sau vânzarea deşeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic sau sticlă nu este realizată în condiţii transparente**, Tr nu va fi mai mare, respectiv raportul Vt/Q reprezentând preţul mediu obţinut pe tona de deşeuri municipale din hârtie-carton, metal, plastic şi sticlă comercializate nu va fi mai mic decât valorile de referinţă stabilite şi comunicate până la data de 10 ianuarie a fiecărui an pe pagina proprie de internet de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. Valoarea de referinţă pentru Tr se calculează ca medie aritmetică a tarifelor distincte de gestionare a deşeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabilite în condiţii transparente*, în cadrul sistemelor judeţene de management integrat al deşeurilor funcţionale, valabile începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an. Valoarea de referinţă a preţului mediu pe tona de deşeuri municipale din hârtie-carton, metal, plastic şi sticlă comercializate reprezintă preţul mediu cel mai mare de comercializare a respectivelor deşeuri în cadrul sistemelor judeţene de management integrat al deşeurilor funcţionale. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară care operează sisteme judeţene de management integrat al deşeurilor funcţionale au obligaţia de a raporta până la data de 31 decembrie a fiecărui an tarifele pentru activităţile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valabile începând cu data de 1 ianuarie a anului viitor, precum şi preţul mediu, în lei/tonă, de comercializare a deşeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic şi sticlă din anul în care se face raportarea. Valoarea de referinţă a Tr şi valoarea de referinţă a preţului mediu de comercializare a deşeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic şi sticlă se aplică inclusiv în cazul unităţilor administrativ-teritoriale în care procesul de atribuire a serviciului de salubrizare şi, implicit, de stabilire a tarifului prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este finalizat. *Se consideră că tarifele, distincte, pentru activităţile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea directă sau delegată a deşeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt stabilite în condiţii transparente în cazul în care valoarea tarifelor pentru activităţile prestate pentru deşeurile respective a fost stabilită de procedurile de atribuire prevăzute de art. 28, respectiv art. 29 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar metodologia de fundamentare a acestor tarife a fost stabilită cu implicarea operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1), organizaţii ale acestora, autorităţile publice locale sau, după caz, cu asociaţii de dezvoltare intercomunitară. În cazul în care s-a stabilit în condiţii transparente un tarif unic, Tr se consideră a fi stabilit în condiţii transparente prin defalcarea tarifului unic numai în cazul în care media tarifelor distincte ponderată cu cantităţile de deşeuri corespunzătoare categoriei este egală cu tariful unic stabilit. ** Se consideră că veniturile totale din vânzarea deşeurilor municipale din hârtie-carton, metal, plastic sau sticlă sunt obţinute în condiţii transparente în cazul în care participarea în vederea achiziţionării acestor materii prime secundare este deschisă oricărei părţi interesate, inclusiv organizaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b). 19. La anexa nr. 5, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: Valoarea contribuţiei pentru economia circulară pentru deşeurile municipale, deşeurile din construcţii şi desfiinţări, destinate a fi eliminate prin depozitare Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, FLORIN IORDACHE PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 31/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 31 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu