E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.74 din 17.07.2018

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 630 din 19 iulie 2018SmartCity1

România, potrivit angajamentelor luate în faţa Comisiei Europene, trebuie să întreprindă toate măsurile necesare implementării unor instrumente economice. Aceste instrumente economice sunt foarte importante pentru modernizarea gestionării deşeurilor din România, dar şi pentru implementarea legislaţiei europene în domeniu.Instrumentele economice care trebuie implementate sunt: „plăteşte pentru cât arunci", „răspunderea extinsă a producătorului" şi „taxa la depozitare". Pentru a pune în aplicare instrumentele economice „plăteşte pentru cât arunci" şi „răspunderea extinsă a producătorului" este necesară modificarea şi completarea legislaţiei în domeniu, astfel încât să fie stabilite clar responsabilităţile şi obligaţiile tuturor actorilor implicaţi, ţinând cont inclusiv de modificările aduse prin promovarea pachetului economiei circulare.Pe de altă parte, luând în considerare abordarea la nivelul Comisiei Europene care se reflectă în pachetul economiei circulare în locul taxei la depozitare se instituie „contribuţia pentru economia circulară". Având în vedere: că în data de 25 aprilie 2018 autorităţile române au primit o scrisoare - Ares (2018) 2193346 - cu privire la procedura de presuspendare a plăţilor intermediare din Fondul de Coeziune din cadrul axei 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, pe motiv că nu a fost îndeplinită condiţionalitatea ex-ante cu privire la deşeuri, cu obligativitatea de a transmite răspuns în termen de 2 luni,

principiul supremaţiei dreptului Uniunii Europene şi, în virtutea acestuia, consecinţele neîndeplinirii obligaţiilor asumate de autorităţile române în faţa Comisiei Europene,

evitarea oricăror riscuri de natură a conduce la imposibilitatea punerii în aplicare a angajamentelor luate în faţa Comisiei Europene,

în considerarea faptului că aceste măsuri vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată,

că aplicarea cadrului legal actual a generat dificultăţi şi sunt necesare modificarea şi completarea legislaţiei şi armonizarea cu prevederile legislaţiei europene în domeniu,considerăm că aceste elemente justifică urgenţa cu care trebuie adoptate modificările şi completările propuse pentru a se evita suspendarea plăţilor, aspecte care vizează interesul public, constituind situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 28 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)materiile fecale, în cazul în care acestea nu intră sub incidenţa alin. (2) lit. b), paiele şi alte materii naturale nepericuloase folosite în agricultură, în exploatarea forestieră sau pentru producerea de energie din biomasă prin procese sau metode care nu dăunează mediului şi nu pun în pericol sănătatea populaţiei. 2. La articolul 12, după alineatul (4) se introduc şapte noi alineate , alineatele (5)-(11), cu următorul cuprins :
(5) Pentru schemele de răspundere extinsă a producătorului promovate sau, după caz, propuse potrivit prevederilor alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului: a)defineşte în mod clar rolurile şi responsabilităţile tuturor celor implicaţi, inclusiv ale producătorilor care introduc produsele pe piaţa naţională, ale organizaţiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului în numele acestora, ale operatorilor publici şi privaţi care gestionează deşeurile, ale autorităţilor locale şi, după caz, ale operatorilor economici care reutilizează sau pregătesc deşeurile pentru reutilizare; b)defineşte, în conformitate cu ierarhia deşeurilor, obiective de gestionare ale deşeurilor relevante pentru schema de răspundere extinsă a producătorului, pentru a atinge cel puţin obiectivele cantitative prevăzute de prezenta lege, de Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 212/2015, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, precum şi alte obiective cantitative şi/sau calitative considerate a fi relevante pentru schema de răspundere extinsă a producătorului; c)asigură implementarea unui sistem de raportare care să colecteze datele referitoare la produsele introduse pe piaţa naţională de producătorii cărora li se aplică răspunderea extinsă a producătorului şi date privind colectarea şi tratarea deşeurilor rezultate de la aceste produse cu specificarea, după caz, a fluxurilor de materiale, precum şi a datelor relevante referitoare la obligaţiile de la lit. b); d)asigură tratament egal tuturor producătorilor, fără a impune producătorilor sarcini disproporţionate, inclusiv pentru întreprinderile mici şi mijlocii sau pentru cantităţi mici de produse; e)se asigură prin campanii de informare şi conştientizare ca deţinătorii de deşeuri, care fac obiectul unor scheme de răspundere extinsă a producătorului, să fie informaţi cu privire la prevenirea producerii de deşeuri, cu privire la centrele de refolosire, pregătire pentru refolosire, la sistemele de colectare şi la prevenirea aruncării necontrolate a acestora; f)stabileşte măsuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru ca deţinătorii de deşeuri să îşi îndeplinească obligaţia de a încredinţa deşeurile către sistemele de colectare separată; g)asigură că sumele plătite de către producător cu titlul de contribuţii financiare pentru conformarea cu obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperă următoarele costuri pentru produsele pe care le introduce pe piaţa naţională:

(i) costurile de colectare separată, de transport şi tratare, inclusiv tratarea necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de gestionare a deşeurilor stabilite la nivelul Uniunii Europene, precum şi costurile necesare pentru atingerea altor obiective prevăzute la lit. b), luând în calcul veniturile obţinute din reutilizare, din vânzarea ca materii prime secundare a materialelor provenite din produsele lor sau din garanţiile nerevendicate;
(ii) costurile pentru furnizarea informaţiilor adecvate deţinătorilor de deşeuri, în conformitate cu lit. e);
(iii) costurile de colectare şi raportare a datelor potrivit prevederilor lit. c);

h)asigură, în cazul îndeplinirii în mod colectiv a obligaţiilor de răspundere extinsă a producătorului:

(i) existenţa, acolo unde este posibil, a unor costuri distincte pentru tipuri de produse sau pentru grupe de produse similare, în principal luând în considerare durabilitatea lor, posibilitatea de a fi reparate sau reutilizate, reciclabilitatea lor şi conţinutul de substanţe periculoase, într-o abordare a întregului ciclu de viaţă aliniat cu cerinţele relevante stabilite de legislaţia Uniunii Europene în baza criteriilor armonizate pentru asigurarea funcţionării corespunzătoare a pieţei interne europene;
(ii) ca toate costurile de gestionare a deşeurilor să nu le depăşească pe cele necesare gestionării eficiente din punct de vedere economic, iar acestea să fie stabilite în mod transparent.

(6) Prevederile alin. (5) lit. g) nu se aplică în cazul schemelor stabilite în baza Legii nr. 212/2015, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015.
(7) Producătorii sau organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii minime: a)să desfăşoare activitatea, cel puţin la nivelul unui judeţ, în mediul urban şi rural, fără a se limita la localităţile acoperite de serviciul de salubrizare; b)să gestioneze o gamă de produse şi materiale bine definite, cu precizarea tipurilor de deşeuri gestionate; c)să asigure o disponibilitate corespunzătoare de sisteme de colectare în aria geografică în care îşi desfăşoară activitatea; d)să aibă resursele financiare sau, după caz, financiare şi operaţionale pentru îndeplinirea obligaţiilor potrivit răspunderii extinse a producătorilor; e)să instituie un mecanism de audit intern, după caz, completat cu un audit independent pentru evaluarea:

(i) managementului financiar, inclusiv conformarea cu prevederile referitoare la costuri;
(ii) calităţii datelor raportate, inclusiv cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, cu modificările ulterioare;

f)să facă publice informaţiile privind îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (5) lit. b); g)în cazul organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului să facă publice informaţiile privind:

(i) acţionarii/asociaţii şi membrii;
(ii) contribuţiile/tarifele plătite de producători pe unitatea de produs sau pe tona de produs introdus pe piaţa naţională;
(iii) procedura de selectare a operatorilor economici care gestionează deşeurile respective.

(8) Producătorii sau organizaţiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului trebuie să asigure continuitatea organizării serviciilor de gestionare a deşeurilor de ambalaje pe parcursul întregului an, chiar dacă obiectivele minime în sarcina lor au fost îndeplinite.
(9) Pentru autorizarea şi supravegherea implementării îndeplinirii în mod colectiv a obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului, se înfiinţează în cadrul Ministerului Mediului Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, denumită în continuare Comisia.
(10) Structura specifică şi regulamentul de funcţionare ale Comisiei se stabilesc prin ordin al ministrului mediului.
(11) Autorizarea organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi avizarea anuală răspunderea extinsă a producătorului, de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, se exceptează de la procedura aprobării tacite.
3. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17
(1) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii: a)să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale; b)să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării; c)să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) şi f) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a); d)să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare, indicatori de performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare care să cuprindă atât indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b), cât şi penalităţi pentru nerealizarea lor; e)să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic „plăteşte pentru cât arunci", bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente:

(i) volum;
(ii) frecvenţă de colectare;
(iii) greutate;
(iv) saci de colectare personalizaţi;

f)să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri; g)să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte; h)să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare; i)să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte.
(2) Producătorii au obligaţia să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile de gestionare a deşeurilor din deşeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite prin actele normative care reglementează respectivele fluxuri de deşeuri.
(3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.
4. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18
(1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului consemnează stadiul îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) în raportul prevăzut la art. 48 alin. (3).
5. La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Persoanele juridice care deţin autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu au obligaţia să desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. 6. La articolul 59 alineatul (1) punctul A, literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins: f)asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă; g)asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor, inclusiv cu privire la centrele prevăzute la lit. f); 7. La articolul 59, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti şi, după caz, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale. 8. La articolul 59, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate , alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
(4) Unităţile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deşeuri, şi au obligaţia de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deşeuri, prestate de operatorii de salubrizare.
(5) Pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deşeurile municipale, acoperirea costurilor din bugetul local se face de către organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare.
(6) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau unităţile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate.
9. La articolul 61 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 13, art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) şi b), art. 17 alin. (3), art. 19 alin. (2) lit. a), c) şi d), alin. (3) şi (4), art. 22 alin. (1) şi (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1) şi art. 36 alin. (2); 10. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 67
(1) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.
11. La anexa nr. 1, punctele 3, 91, 15, 17 şi 18 se modifică şi vor avea următorul cuprins : 3. biodeşeuri - deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerţul cu ridicata, de la firme de catering şi magazinele de vânzare cu amănuntul, deşeuri similare provenite din unităţile de prelucrare a produselor alimentare; ........ ................ ................ ................ ........ ......... 91 . deşeuri din construcţii şi desfiinţări - deşeuri provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare; ........ ................ ................ ................ ........ ......... 15. pregătirea pentru reutilizare - operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără altă preprocesare; ........ ................ ................ ................ ........ ......... 17. producător de deşeuri - producătorul iniţial de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri; 18. reciclare - orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt reprocesate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi reprocesarea în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de rambleiere; 12. La anexa nr. 1, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins: 71 . colector - orice întreprindere/operator economic care desfăşoară o activitate autorizată de colectare şi acţionează în nume propriu pentru strângerea deşeurilor de la terţi în vederea transportării la o instalaţie de tratare; 13. La anexa nr. 1, după punctul 91 se introduce un nou punct, punctul 92, cu următorul cuprins: 92 . deşeuri municipale:a)deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia şi cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeşeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşeurile de baterii şi acumulatori şi deşeurile voluminoase, inclusiv saltelele şi mobila; b)deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deşeurile respective sunt similare ca natură şi compoziţie cu deşeurile menajere.Deşeurile municipale nu includ deşeurile de producţie, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice şi reţeaua de canalizare şi tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz şi deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări. 14. La anexa nr. 1, după punctul 17 se introduc două noi puncte , punctele 171 şi 172, cu următorul cuprins: „171 . producător iniţial de deşeuri - orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri; 172 . rambleiere - operaţiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc deşeuri nepericuloase adecvate în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări sau în scopuri de amenajare a teritoriului. Deşeurile trebuie să înlocuiască materiale care nu sunt deşeuri, să fie adecvate pentru scopurile menţionate mai sus şi să se limiteze la cantitatea strict necesară pentru atingerea acestor scopuri; 15. La anexa nr. 1, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 201, cu următorul cuprins: 201 . schema de răspundere extinsă a producătorului - set de măsuri luate de stat pentru a se asigura că producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară sau financiară şi organizatorică pentru gestionarea stadiului de deşeu din ciclul de viaţă al unui produs. 16. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articolul IIOrdinul prevăzut la art. 12 alin. (10) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul IIIPrin adoptarea de hotărâri până la data de 30 noiembrie 2018, consiliile judeţene/consiliile locale au obligaţia de a se asigura că asociaţiile de dezvoltare intercomunitare/unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care au contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi operatorii de salubrizare cu care aceştia au contractele încheiate respectă prevederile Legii nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legislaţiei din domeniul concurenţei, începând cu data de 1 ianuarie 2019. Articolul IVObligaţiile prevăzute la art. III se aplică şi unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor în care serviciul de salubrizare se desfăşoară prin gestiune directă. Articolul VLegea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 30 octombrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9
(1) Operatorii economici care marchează ambalaje pentru identificare în vederea îmbunătăţirii activităţilor de recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, în sensul Deciziei 97/129/CE de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje sunt obligaţi să aplice sistemul de marcare şi identificare prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta lege.
2. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10
(1) Circulaţia ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar dacă beneficiarii nu deţin cantităţile de ambalaje necesare efectuării schimbului aceştia achită o garanţie bănească în schimbul ambalajelor primite.
(2) Începând cu data de 31 martie 2019, valoarea garanţiei băneşti prevăzute la alin. (1) în cazul ambalajelor primare reutilizabile utilizate pentru produse destinate consumului populaţiei este de 0,5 lei/ambalaj.
(3) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate iniţia actualizarea valorii garanţiei băneşti prevăzute la alin. (2), la valoarea propusă de reprezentanţii sectoarelor economice relevante, în funcţie de evoluţia preţului ambalajelor şi rata inflaţiei.
(4) Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi:a)să marcheze sau să înscrie pe ambalajul primar sau pe eticheta produsului destinat consumatorilor sintagma «ambalaj reutilizabil»; b)să organizeze preluarea ambalajelor reutilizabile astfel încât să realizeze, începând cu anul 2019, un procentaj de returnare de minimum 90%.
(5) Până la data de 1 ianuarie 2021, în baza evaluării eficienţei economice, sociale şi de mediu, precum şi a impactului asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, prin hotărâre a Guvernului, se stabileşte un sistem de garanţie-returnare care să se aplice pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piaţa naţională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel.
(6) Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (5) acoperă cel puţin următoarele elemente ale sistemului de garanţie-returnare:a)modalitatea de circulaţie a ambalajelor care fac obiectul sistemului de garanţie-returnare; b)definirea componentelor sistemului de colectare; c)definirea modului de funcţionare a sistemului de garanţie- returnare; d)mecanismul de rambursare a garanţiei; e)valoarea garanţiei; f)administratorul sistemului; g)marcajul ambalajelor care să indice participarea acestora în sistemul de garanţie-returnare; h)monitorizarea şi controlul sistemului de garanţie- returnare.
3. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse ambalate sunt obligaţi să aibă, începând cu data de 1 ianuarie 2020, un procentaj mediu anual al ambalajelor reutilizabile din ambalajele utilizate la introducerea pe piaţă a produselor lor, incluzând şi ambalajele luate spre închiriere de la operatori prevăzuţi la art. 16 alin. (1) lit. d), de cel puţin 5%, dar nu mai puţin decât procentajul mediu realizat în perioada 2018-2019 şi să crească acest procentaj cu 5%, anual, până în anul 2025 inclusiv. 4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13
(1) Operatorii economici care comercializează cu amănuntul produse ambalate în ambalaje primare reutilizabile sunt obligaţi:a)să informeze consumatorii asupra valorii garanţiei băneşti şi asupra sistemului de preluare a ambalajelor respective; b)să primească la schimb ambalajele reutilizabile ale produselor comercializate care sunt într-o stare corespunzătoare pentru a fi reutilizate; c)să returneze, la solicitarea consumatorului, în baza bonului fiscal, valoarea garanţiei băneşti în cazul ambalajelor reutilizabile ale produselor comercializate care sunt într-o stare corespunzătoare pentru a fi reutilizate.
5. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16
(1) Operatorii economici sunt responsabili pentru preluarea şi valorificarea de la consumatori/utilizatori finali a ambalajelor/deşeurilor de ambalaje după cum urmează:a)operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, operatorii economici care importă/ achiziţionează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/ consum propriu sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor; b)operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţa naţională; c)operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje; d)operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.
(2) Pentru desfăşurarea activităţii, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) trebuie să fie înregistraţi la Administraţia Fondului pentru Mediu, iar înregistrarea se face prin depunerea primei declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.
(3) Administraţia Fondului pentru Mediu face publică pe propriul site lista operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1).
(4) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi:a)să aibă o evidenţă cantitativă şi să implementeze obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform alin. (5), pentru ambalajele introduse pe piaţa naţională, pe tip de material şi pe tip de ambalaj, primar, secundar şi pentru transport; b)să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea prin alte metode a ambalajelor primare returnate şi care au devenit deşeuri; c)să asigure colectarea şi reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea prin alte metode a deşeurilor de ambalaje din comerţ şi din industrie pentru care sunt responsabili, fără a impune costuri suplimentare producătorului iniţial de deşeuri; d)să acopere costurile pentru colectarea şi transportul ambalajelor primare folosite provenite de la produsele ambalate destinate consumului populaţiei, luând în calcul veniturile obţinute din vânzarea ca materii prime secundare a materialelor provenite din ambalajele lor sau din garanţiile nerevendicate şi, după caz, pentru valorificarea acestora atunci când devin deşeuri; e)să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi, după caz, pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare stabilite potrivit prezentei legi; f)să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, pentru deşeurile de ambalaje pentru care sunt responsabili potrivit alin. (1).
(5) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege se realizează:a)individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piaţă naţională; b)prin intermediul unei organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate de către comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Comisia, pe tip de material şi pe tip de ambalaj, primar, secundar şi pentru transport.
(6) Procedura de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor prevăzute la alin. (5) lit. b) se aprobă prin ordin al ministrului mediului.
(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) au dreptul să îndeplinească obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului potrivit alin. (5) lit. a) şi obligaţia să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5 aplicate respectivelor ambalaje numai pentru:a)ambalajele primare reutilizabile; b)ambalajele primare preluate printr-un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite; c)ambalajele secundare şi ambalajele pentru transport preluate de la distribuitorii produselor lor.
(8) Pentru a fi autorizată, o organizaţie care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)să fie organizată sub formă de societate pe acţiuni; b)toate acţiunile societăţii să fie acţiuni nominative; c)să aibă ca acţionari numai operatori economici care desfăşoară, cu titlu profesional, activităţi prevăzute la alin. (1); d)cantitatea de ambalaje introdusă pe piaţă de acţionari în anul precedent celui în care se solicită autorizarea să fie de cel puţin 10.000 de tone; e)să constituie o garanţie în cuantum de două milioane lei în favoarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanţie bancară sau alt instrument de garantare emis de către o societate bancară, valabilă pentru întreaga perioadă de autorizare, cu scopul garantării obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(9) Organizaţiile autorizate să implementeze obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege au următoarele obligaţii:a)să implementeze, începând cu primul an de activitate, obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru o cantitate de ambalaje de cel puţin 10.000 de tone; b)să implementeze obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului distinct pentru deşeurile de ambalaje din comerţ şi industrie şi pentru deşeurile de ambalaje din deşeurile municipale, indiferent de materialul din care acestea sunt fabricate; c)să desfăşoare numai activităţile prevăzute prin ordinul prevăzut la alin. (6); d)să stabilească şi să perceapă operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1) tarife distincte pentru deşeurile de ambalaje din comerţ şi industrie şi pentru deşeurile de ambalaje din deşeurile municipale; e)să includă în contribuţiile financiare percepute operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1) pentru conformarea cu obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului numai categoriile de costuri stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (6); f)să implementeze obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru toate cantităţile de deşeuri de ambalaje pentru oricare operator economic prevăzut la alin. (1) care solicită acest lucru, în condiţiile stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (6); g)să acopere, cu prioritate, în limita cantităţilor şi tipurilor de materiale de ambalaje pentru care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, costurile pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi, după caz, pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare, iar cantităţile pentru care au fost acoperite costurile se iau în calcul în mod corespunzător la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5; h)să asigure, la solicitarea motivată a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, preluarea şi valorificarea de către operatori economici autorizaţi a deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale colectate separat/sortate, în limita cantităţilor şi tipurilor materiale de ambalaje contractate cu operatorii economici prevăzuţi la alin. (1); i)să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, aplicate la întreaga cantitate de deşeuri de ambalaje rezultate de la ambalajele preluate pe bază de contract.
(10) În cazul în care operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) constituie mai multe organizaţii pentru implementarea obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului pentru deşeurile de ambalaje, Comisia, în cazul în care ariile geografice declarate în care acestea desfăşoară activitatea nu acoperă întregul teritoriul naţional, solicită acestora ca, în termen de 120 de zile, să supună spre aprobare Comisiei un sistem prin care să se asigure acoperirea întregului teritoriu naţional pe care, după aprobare, să îl implementeze.
(11) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (10), nu se supune aprobării un sistem potrivit prevederilor alin. (10) sau în cazul în care sistemul propus nu asigură cerinţele impuse, Comisia, în baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului mediului, stabileşte repartizarea geografică pentru fiecare organizaţie autorizată pentru implementarea obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului.
(12) Se interzice condiţionarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la garanţia produsului cumpărat de păstrarea ambalajului.
(13) Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizată încât să nu introducă bariere în calea comerţului.
(14) Se interzic amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate separat, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje.
6. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17
(1) Operatorii economici care îşi îndeplinesc obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în mod individual, persoanele juridice prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), autorităţile şi instituţiile publice locale şi operatorii economici care preiau deşeurile de ambalaje în vederea valorificării au obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului date certe referitoare la propriile activităţi cu privire la gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi să îşi asume răspunderea pentru datele furnizate.
(2) Persoanele juridice prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) au obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (1), şi informaţii privind cantităţile de ambalaje contractate cu fiecare dintre operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1).
(3) Se interzice luarea în considerare a deşeurilor de ambalaje generate în alt stat, care sunt importate în vederea valorificării/reciclării, ca fiind deşeuri de ambalaje gestionate pentru îndeplinirea obiectivelor din prezenta lege.
(4) Cantitatea de deşeuri de ambalaje generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje introdusă pe piaţa naţională în anul respectiv.
(5) Ambalajul compozit se raportează corespunzător la materialul preponderent ca greutate.
(6) Ministerul Mediului publică informări şi transmite rapoarte privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje către Comisia Europeană potrivit anexei nr. 4.
(7) Informările şi rapoartele privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje transmise Comisiei Europene de către Ministerul Mediului, potrivit prevederilor alin. (6), vor cuprinde şi date cu privire la consumul anual de pungi de transport din plastic subţire.
7. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20
(1) Operatorii economici care distribuie produse ambalate trebuie să se asigure că operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produsele respective sunt incluşi în lista prevăzută la art. 16 alin. (3).
(2) Operatorii economici care comercializează către consumatorii finali produse ambalate în structuri de vânzare cu suprafaţă medie şi mare, prevăzute la art. 4 lit. m) şi n) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au următoarele obligaţii: a)să ofere consumatorului posibilitatea de a alege, la cumpărare, produse ambalate atât în ambalaje reutilizabile, cât şi de unică folosinţă; b)să asigure pentru consumatori posibilitatea de a se debarasa de ambalaje la cumpărarea produselor, fără a le solicita plată; c)să organizeze în cadrul structurii de vânzare sau în imediata vecinătate a acesteia puncte de preluare şi rambursare a garanţiei băneşti pentru ambalajele primare reutilizabile; d)să se asigure că operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produsele comercializate sunt incluşi în lista prevăzută la art. 16 alin. (3).
(3) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) care preiau, în cursul activităţilor lor, ambalaje prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) nu sunt consideraţi colectori în înţelesul Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Operatorii economici deţinători de ambalaje folosite şi/sau de deşeuri de ambalaje din comerţ şi industrie au obligaţia: a)să returneze ambalajele folosite către furnizori sau operatorii economici desemnaţi de aceştia conform prevederilor contractuale; b)să predea deşeurile de ambalaje secundare şi deşeurile de ambalaje pentru transport către colectori desemnaţi de o organizaţie prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b); sau c)să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte încheiate cu operatori economici autorizaţi pentru desfăşurarea operaţiilor respective, precum şi raportarea datelor potrivit obligaţiilor de raportare ale producătorului prevăzute la art. 17 alin. (1).
(5) Unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligaţia:a)să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze, personal sau prin mandatarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială şi energetică a fluxului de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale; b)să solicite organizaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) sumele şi să stabilească modalitatea de plată pentru desfăşurarea campaniilor prevăzute la art. 21 alin. (1); c)să stabilească modalitatea concretă de comercializare a deşeurilor cu valoare de piaţă şi modalitatea de acoperire a costurilor pentru serviciile de colectare şi transport, stocare temporară şi sortare, prestate de către operatorul/operatorii de salubrizare în funcţie de contravaloarea materiilor prime secundare vândute şi costurile nete pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale; d)să asigure informarea locuitorilor, prin postare pe site-ul propriu sau printr-o altă formă de comunicare, asupra sistemului de gestionare a deşeurilor de ambalaje din cadrul localităţilor.
(6) Costurile nete de gestionare şi sumele care trebuie acoperite de către organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) pentru deşeurile de ambalaje sunt cele prevăzute în anexa nr. 6.
(7) Persoanele fizice şi juridice care generează ambalaje folosite şi/sau deşeuri de ambalaje provenite din gospodării şi similare celor provenite din gospodării au posibilitatea: a)să returneze ambalajele reutilizabile la punctele de preluare prevăzute la alin. (2) lit. c); b)să predea contra cost ambalajele unor colectori autorizaţi pentru colectarea deşeurilor de la populaţie; c)să depună deşeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deşeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuţi în Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv în centrele prevăzute la art. 59 alin. (1) pct. A lit. f) din Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Operatorii economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie ambalaje folosite de la populaţie prin puncte de colectare au obligaţia să notifice desfăşurarea activităţii asociaţiei de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor de pe raza teritorială unde îşi desfăşoară activitatea şi să raporteze trimestrial acesteia cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.
(9) Operatorii economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora au obligaţia să se înregistreze la nivelul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfăşoară activitatea şi să raporteze trimestrial acestora cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.
(10) În cazul achiziţiei ambalajelor de la populaţie prin metodele prevăzute la alin. (8) şi alin. (9), operatorii economici colectori autorizaţi au obligaţia să aibă o evidenţă şi să raporteze distinct cantităţile achiziţionate prin fiecare metodă.
(11) Procedura şi criteriile de înregistrare a operatorilor economici prevăzuţi la alin. (9) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului.
8. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 21
(1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului sau unităţile subordonate ale acesteia şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, după caz, împreună cu organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) cu care colaborează pentru îndeplinirea prevederilor art. 16 alin. (1) promovează campanii de informare şi educare a publicului şi a operatorilor economici privind: a)sistemele de returnare, colectare şi valorificare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje care le sunt disponibile; b)contribuţia lor la reutilizarea, valorificarea şi reciclarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; c)sensul şi semnificaţia marcajelor de pe ambalajele existente pe piaţă; d)elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje prevăzute la art. 23; e)impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de ambalaje, inclusiv de pungi de transport din plastic subţire; f)măsuri de prevenire a generării deşeurilor de ambalaje.
9. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26
(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:a)cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 12; b)cu amendă de la 8.000 lei la 16.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 9 alin. (1) şi (3); c)cu amendă de la 16.000 lei la 30.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 10 alin. (4) lit. a) şi art. 13; d)cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 10 alin. (4) lit. b), art. 11, art. 17 alin. (1) şi (2) şi art. 20 alin. (1), (2), (4), (5), (8)-(10); e)cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 5 alin. (1)-(4), art. 8 alin. (1) şi art. 16 alin. (4) lit. a), alin. (12) şi (14).
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al:a)Gărzii Naţionale de Mediu pentru art. 5 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 17 alin. (1) şi (2), art. 16 alin. (4) lit. a) şi alin. (14) şi art. 20 alin. (1), (2), (4), (5), (8)-(10); b)Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru art. 5 alin. (3) şi (4), art. 10 alin. (4) lit. a), art. 12, art. 13 şi art. 16 alin. (12); c)Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru art. 10 alin. (4) lit. b) şi art. 11.
(3) Licenţa de operare acordată unei organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizată de către Comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se retrage în cazul în care aceasta nu respectă obligaţiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (6) şi/sau prin alin. (9), iar retragerea devine efectivă la data comunicării ei.
(4) Operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (5) lit. a), care într-un an calendaristic nu îşi îndeplinesc cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, sunt obligaţi să îşi îndeplinească obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului prin intermediul unei organizaţii prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b).
10. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27Constatarea corectitudinii datelor raportate potrivit prevederilor art. 17 şi a realizării obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5 de către operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) se face anual de către persoane împuternicite din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, iar rezultatul controalelor se transmite Comisiei până cel târziu în data de 15 septembrie a anului respectiv. 11. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă. 12. După anexa nr. 4 se introduc două anexe , anexele nr. 5 şi 6, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 3 şi 4 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articolul VI
(1) Hotărârea Guvernului prevăzută la art. 10 alin. (6) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, se adoptă nu mai târziu de 31 martie 2022.
(2) Ordinul prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, se emite în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Ordinul prevăzut la art. 20 alin. (11) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, se emite în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) La data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (2), Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 31 mai 2016, se abrogă.
(5) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.
Articolul VII
(1) Până la data de 31 decembrie 2018, responsabilităţile operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la îndeplinirea obiectivelor prevăzute Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se pot realiza:a)individual, prin colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau preluate de la deţinători de deşeuri, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje; b)prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către un operator economic care deţine licenţă de operare emisă până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi relaţiei cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje.
(2) Operatorii economici care îşi îndeplinesc responsabilităţile potrivit prevederilor alin. (1) au obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului informaţii privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.
(3) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. b) au obligaţia să furnizeze anual Ministerului Mediului, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (2), şi informaţii privind cantităţile de ambalaje contractate cu fiecare dintre operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În termen de 60 de zile de la publicarea ordinului prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii economici care deţin licenţe de operare valabile au obligaţia să respecte prevederile acestui ordin, precum şi dispoziţiile art. 16 alin. (8) şi (9) din legea menţionată, sub sancţiunea retragerii respectivelor licenţe.
(5) Constatarea realizării obiectivelor de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) se face de către persoane împuternicite din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu.
(6) Anularea licenţei de operare acordate unui operator economic prevăzut la alin. (1) lit. b) devine efectivă la data comunicării ei, în cazul în care persoanele împuternicite prevăzute la alin. (5) constată că acesta nu a îndeplinit cel puţin obiectivele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau în cazul în care operatorul economic nu respectă obligaţiile stabilite prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje.
Articolul VIII Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)contribuţia pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2; 2. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21 ) Garanţia prevăzută la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, se execută de către Administraţia Fondului pentru Mediu ca urmare a neachitării la scadenţă de către debitori a obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v). 3. La articolul 13, după alineatul (24) se introduce un nou alineat, alineatul (25), cu următorul cuprins: (25 ) Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi v) se utilizează pentru finanţarea dezvoltării infrastructurii gestionării deşeurilor în vederea atingerii obiectivelor naţionale în domeniu, având la bază strategia stabilită de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. 4. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezenta ordonanţă de urgenţă. * Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune parţial prevederile Directivei (UE) 2018/851 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150/109 din 14 iunie 2018, pct. (3) lit. (a), pct. 2b, 2c, lit. (b), lit. (d), lit. (g), lit. (h), pct. 9 alin. (1), (2), (3) şi (4) lit. (a), (b) şi (c), şi Directivei (UE) 2018/852 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150/141 din 14 iunie 2018, pct. 2 lit. (b), lit. (c), pct. 4 alin. (1) lit. (a), (b) şi (d) şi pct. 6 alin. (7). PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,Eugen Constantin Uricec,secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Paul Stănescu p. Ministrul economiei,Bogdan Constantin Andronic,secretar de stat p. Ministrul afacerilor externe,Monica-Dorina Gheorghiţă,secretar de stat p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,Cristian-Gabriel Winzer, secretar de stat Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 7 la Legea nr. 211/2011) Indicatorii minimi de performanţă care trebuie incluşi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare

Activitatea serviciului de salubrizare Descrierea indicatorului Valoarea minimă a indicatorului
Colectarea separată a deşeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a). Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale. Cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale colectate separat reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către staţia/staţiile de sortare. Cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziţie realizate de către operatorul de salubrizare. În lipsa determinărilor de compoziţie a deşeurilor municipale, cantitatea de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale se consideră a fi 33%. 40% pentru anul 2019 50% pentru anul 2020 şi 60% pentru anul 2021 70% începând cu anul 2022
Operarea staţiilor de sortare. Cantitatea totală de deşeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deşeuri acceptate la staţiile de sortare (%). 75%** Indicatorii de performanţă sunt obligatorii atât în cazul staţiilor de sortare, respectiv a instalaţiilor de tratare mecano-biologică din cadrul sistemului de management integrat al deşeurilor, cât şi a celor aparţinând terţilor care tratează deşeurile municipale.
Operarea instalaţiei de tratare mecano-biologică. Cantitatea totală de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă trimise anual la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deşeuri acceptată la instalaţia de tratare mecano-biologică (%). 3%*
Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. Cantitatea totală de deşeuri provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, predată pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei staţii de transfer ca procentaj din cantitatea de deşeuri provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora colectate (%). Valorile sunt prevăzute în anexa nr. 6.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015) Semnificaţia termenilor specifici a)acord voluntar - acord oficial încheiat între autorităţile publice competente şi reprezentanţii sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze condiţiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta lege; b)operatori economici - referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje şi produse ambalate, importatorii, comercianţii, distribuitorii, autorităţile publice şi organizaţiile neguvernamentale; c)ambalaj - toate produsele, indiferent de materialul din care sunt confecţionate ori de natura acestora, destinate reţinerii, protejării, manipulării, distribuţiei şi prezentării bunurilor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Articolul nereturnabil destinat aceloraşi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj. Criteriile care stau la baza definirii unui articol ca ambalaj sunt: c1) un articol se consideră ambalaj dacă îndeplineşte condiţiile din definiţie fără prejudiciul altor funcţii pe care acesta le poate îndeplini suplimentar, în măsura în care acesta nu face parte integrantă din produs, fiind necesar pentru a conţine, a susţine sau a păstra produsul pe toată durata de viaţă a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate ori eliminate împreună cu produsul. Exemple ilustrative: Constituie ambalaje: cutiile pentru dulciuri; foliile care învelesc carcasele de compact discuri; pungile în care se expediază cataloage şi reviste, cu o revistă înăuntru; şerveţele dantelate pentru prăjituri, vândute împreună cu prăjiturile; rolele, tuburile şi cilindrii în jurul cărora este înfăşurat un material flexibil, ca de exemplu folie de plastic, folie de aluminiu, hârtie, cu excepţia rolelor, tuburilor şi cilindrilor destinaţi a fi părţi ale unor echipamente de producţie şi care nu se utilizează cu scopul de a prezenta un produs ca unitate de vânzare; ghivecele pentru flori destinate exclusiv vânzării şi transportării plantelor şi care nu sunt destinate păstrării împreună cu planta pe parcursul vieţii acesteia; flacoanele din sticlă pentru soluţii injectabile; suporturile pentru compact discuri, vândute împreună cu compact discurile şi care nu sunt destinate utilizării ca mijloc de depozitare; umeraşele pentru haine, vândute împreună cu un articol de îmbrăcăminte; cutiile de chibrituri; sistemele de izolare sterilă, de exemplu: pungi, tăvi şi materiale necesare menţinerii sterilităţii produsului; capsulele pentru băuturi (de exemplu: cafea, cacao, lapte), care rămân goale după utilizare; buteliile din oţel reîncărcabile, utilizate pentru diferite tipuri de gaz, cu excepţia extinctoarelor. Nu constituie ambalaje: ghivecele pentru flori destinate păstrării împreună cu planta pe parcursul vieţii acesteia; cutiile pentru scule; pliculeţele pentru ceai; învelişurile de ceară din jurul brânzei; membranele mezelurilor; umeraşele pentru haine, vândute separat; capsulele de cafea, dozele de cafea din folie de aluminiu şi dozele de cafea din hârtie de filtru, care sunt aruncate împreună cu cafeaua după utilizare; cartuşele pentru imprimante; carcasele pentru compact discuri, DVD-uri şi casete video, vândute cu un compact disc, un DVD sau o casetă video înăuntru; suporturile pentru compact discuri, vândute goale şi destinate utilizării ca mijloc de depozitare; capsulele solubile pentru detergenţi; lumânările pentru morminte, recipientele pentru lumânări; râşniţele mecanice, integrate în recipiente reîncărcabile, de exemplu râşniţele de piper reîncărcabile; c2) articolele proiectate şi destinate a fi umplute la punctele de vânzare, precum şi articolele „de unică folosinţă", vândute umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere sunt considerate ambalaje, dacă îndeplinesc funcţia de ambalare. Exemple ilustrative: Constituie ambalaje, dacă au fost concepute pentru a fi umplute la punctul de vânzare: pungile din plastic sau din hârtie; farfuriile şi paharele de unică folosinţă; folia alimentară aderentă; pungile pentru sandviciuri; folia de aluminiu, husele din folie de plastic pentru protejarea hainelor curăţate în curăţătorii. Nu constituie ambalaje: paletele de amestecat; tacâmurile de unică folosinţă; hârtia de împachetat, vândută separat; formele din hârtie pentru copt, vândute goale; şerveţelele dantelate pentru prăjituri, vândute fără prăjituri; c3) componentele ambalajelor şi elementele auxiliare integrate în ambalaj sunt considerate ca parte din ambalajul în care sunt integrate. Elementele auxiliare agăţate direct de produs sau ataşate de acesta, care îndeplinesc funcţii de ambalaj, sunt considerate ambalaje dacă nu sunt parte integrantă a produsului şi dacă nu toate elementele lor sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul. Exemple ilustrative: Constituie ambalaje: Etichetele agăţate direct de produs sau ataşate acestuia. Constituie parte a unui ambalaj: peria de rimel care face parte din capacul recipientului; etichetele adezive ataşate unui alt articol de ambalaj; capsele metalice; manşoanele din plastic; dispozitivul de măsurare-dozare care face parte din sistemul de închidere a recipientului pentru detergenţi; râşniţele mecanice, integrate în recipiente fără posibilitate de reîncărcare, pline cu un anumit produs, de exemplu râşniţele de piper pline cu piper. Nu constituie ambalaje: etichetele de identificare prin radiofrecvenţă (RF1D); d)ambalaj primar - ambalaj de vânzare - ambalaj conceput şi realizat pentru a îndeplini funcţia de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator, în punctul de achiziţie; e)ambalaj secundar - ambalaj grupat, supraambalaj - ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final ori dacă el serveşte numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului; f)ambalaj terţiar - ambalaj pentru transport - ambalaj conceput pentru a uşura manipularea şi transportul unui număr de unităţi de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene; g)ambalaj reutilizabil - ambalaj care a fost conceput, proiectat şi introdus pe piaţă pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viaţă, mai multe cicluri sau rotaţii, fiind reumplut sau reutilizat în acelaşi scop pentru care a fost conceput.Ambalajul reutilizabil se consideră introdus pe piaţă atunci când este făcut disponibil pentru prima oară, împreună cu produsul pe care este destinat să îl conţină, să îl protejeze, să îl manipuleze, să îl distribuie sau să îl prezinte. Ambalajul reutilizabil se consideră deşeu de ambalaj când se înlătură, la sfârşitul duratei utile de viaţă. Ambalajul reutilizabil nu se consideră deşeu de ambalaj atunci când este returnat pentru a fi refolosit. h)ambalaj de desfacere - ambalaj care îndeplineşte criteriul c2);h1) pungi de transport din plastic - pungi de transport, cu sau fără mâner, fabricate din plastic, furnizate consumatorilor la punctele de vânzare de bunuri sau produse; h2) pungi de transport din plastic subţire - pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni; h3) pungi de transport din plastic foarte subţire - pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni, care sunt necesare din motive de igienă sau care sunt utilizate ca ambalaje primare pentru produsele alimentare în vrac, atunci când acest lucru contribuie la prevenirea risipei de alimente; h4) pungi de transport din plastic oxodegradabile - pungi de transport fabricate din materiale plastice care includ aditivi care catalizează fragmentarea materialelor plastice în microfragmente; h5) plastic - un polimer, în sensul art. 3 pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 396 din 30 decembrie 2006, la care este posibil să fi fost adăugaţi aditivi sau alte substanţe şi care este capabil să funcţioneze drept principal component structural al pungilor de transport; i)ambalaj compozit - ambalaj confecţionat din două sau mai multe straturi din materiale diferite care nu pot fi separate manual şi formează o singură unitate integrală având un receptacul interior şi un înveliş exterior, care este umplut, depozitat, transportat şi golit ca atare; j)deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, exclusiv reziduurile de producţie; k)deşeuri de ambalaje generate - cantitatea de ambalaje care devin deşeuri pe teritoriul naţional după ce acestea au fost utilizate pentru a conţine, a proteja, a livra şi a prezenta produse; l)deşeuri de ambalaje reciclate - cantitatea de deşeuri de ambalaje generate care este reciclată, indiferent dacă reciclarea se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunităţii Europene; m)deşeuri de ambalaje valorificate - cantitatea de deşeuri de ambalaje generate pe plan naţional care este valorificată, indiferent dacă valorificarea se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunităţii Europene; n)deşeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea de deşeuri de ambalaje generate pe plan naţional care este valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, indiferent dacă valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în afara Comunităţii Europene; o)obiectiv de reciclare - cantitatea totală de deşeuri de ambalaje reciclate, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate; p)obiectiv de valorificare sau de incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea totală de deşeuri de ambalaje valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate; q)sistem garanţie-returnare - sistem prin care cumpărătorul, la achiziţionarea unui produs ambalat, plăteşte vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat; r)introducere pe piaţa naţională - a face disponibil, pentru prima oară, un produs pe piaţa naţională. Persoana juridică cu sediul în România care, potrivit legislaţiei aplicabile produsului respectiv, introduce pe piaţa naţională un produs, se consideră ca fiind responsabilă potrivit art. 16 alin. (1) şi pentru ambalajul produsului. s)a face disponibil pe piaţa naţională - orice furnizare a unui produs pentru distribuire, consum sau utilizare pe piaţa naţională în cadrul unei activităţi comerciale, în schimbul unei plăţi sau gratuit; ş)deşeuri de ambalaje din comerţ şi industrie - toate ambalajele secundare, ambalajele pentru transport şi ambalajele primare ale produselor destinate utilizării exclusiv de către operatori economici, care, ca natură şi compoziţie nu sunt similare cu deşeurile menajere;Semnificaţiile termenilor: „deşeu", „gestionarea deşeurilor", „colectare", „colectare separată", „prevenire", „reutilizare", „tratare", valorificare", „reciclare", „eliminare" şi „răspunderea extinsă a producătorului" sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 5 la Legea nr. 249/2015) Valorile minime ale obiectivelor de valorificare* şi, respectiv, reciclare a deşeurilor de ambalaje* Includ şi incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie.

Obiectiv Procent (%)
Obiectiv global de valorificare 65
Obiectiv global de reciclare 60
Obiectiv de reciclare hârtie - carton 70
Obiectiv de reciclare materiale plastice 45
Obiectiv de reciclare sticlă 65
Obiectiv de reciclare oţel 70
Obiectiv de reciclare aluminiu 30
Obiectiv de reciclare lemn 50

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 6 la Legea nr. 249/2015) Modul de stabilire a costului net şi a sumelor care trebuie acoperite de către organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) 1. În cazul în care gestiunea serviciului de salubrizare se face prin gestiune delegată sau prin gestiune directă şi tarifele pentru activităţile de colectare şi transport, stocare temporară şi sortare desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt stabilite în condiţii transparente* şi cu luarea în calcul a veniturilor realizate din vânzarea respectivelor deşeuri ca materii prime secundare pentru acoperirea parţială a costurilor cu activităţile respective de salubrizare, costul net reprezintă suma tarifelor respective, iar sumele care trebuie acoperite de organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) se calculează potrivit formulei: (Tct + Tst + Ts)*(Qv + Qi). * În cazul în care au rezultat în urma unei licitaţii publice sau prin implicarea tuturor actorilor inclusiv operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1), organizaţii ale acestora şi autorităţile publice locale. 2. În cazul în care gestiunea serviciului de salubrizare se face prin gestiune delegată sau prin gestiune directă şi tarifele pentru activităţile de colectare şi transport, stocare temporară şi sortare desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt stabilite în condiţii transparente*, dar fără luarea în calcul a veniturilor realizate din vânzarea respectivelor deşeuri ca materii prime secundare pentru acoperirea parţială a costurilor cu activităţile respective de salubrizare, costul net reprezintă suma tarifelor respective diminuată cu veniturile obţinute din vânzarea materialelor ca materii prime secundare raportate la cantitatea totală de deşeuri municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) colectată. a)În cazul în care deşeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se comercializează către un operator economic valorificator, organizaţia prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b) trebuie să acopere sumele care se calculează potrivit formulei: [(Tct + Tst + Ts) – Vt/Qc]*(Qi+Qv); b)În cazul în care deşeurile de ambalaje din deşeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se încredinţează fizic unei organizaţii prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), aceasta trebuie să acopere sumele care se calculează potrivit formulei: (Tct + Tst + Ts)*Qi.3. În cazul în care gestiunea serviciului de salubrizare se face prin gestiune directă sau prin gestiune delegată, iar tarifele pentru activităţile de colectare şi transport, stocare temporară şi sortare desfăşurate de operatorii de salubrizare nu sunt stabilite în condiţii transparente, costul net reprezintă: a)pentru deşeurile comercializate către un operator economic valorificator, tariful de referinţă stabilit şi comunicat la data de 25 ianuarie a fiecărui an de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice ca fiind minimul tarifelor pentru gestionarea deşeurilor municipale prevăzute la punctul 1, valabile la 1 ianuarie a fiecărui an, iar sumele care trebuie acoperite de organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) se calculează potrivit formulei: Tr1*Qi; b)pentru deşeurile încredinţate fizic unei organizaţii prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), tariful de referinţă stabilit şi comunicat la data de 25 ianuarie a fiecărui an de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice ca fiind minimul tarifelor pentru gestionarea deşeurilor municipale prevăzute la punctul 2, valabile la 1 ianuarie a fiecărui an, iar sumele care trebuie acoperite de organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) se calculează potrivit formulei: Tr2*Qi. unde: Tct - tariful unitar al activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Tst - tariful unitar al activităţii de stocare temporară a deşeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Ts - tariful unitar al activităţii de sortare a deşeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Tr1 - tariful de referinţă stabilit de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; Tr2 - tariful de referinţă stabilit de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; Qv - cantitatea de deşeuri de ambalaje încredinţate pentru valorificare operatorilor economici autorizaţi; Qi - cantitatea de deşeuri de ambalaje preluate de către organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit alin. (9) lit. g) al aceluiaşi articol; Qc - cantitatea totală colectată de deşeuri municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Vt - veniturile totale realizate din vânzarea deşeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ca materii prime secundare. 4. În toate cazurile în care comercializarea deşeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se face pe tip de materiale, ponderea deşeurilor de ambalaje din deşeurile respective se consideră cea rezultată din determinările de compoziţie a deşeurilor realizată de operatorul de salubrizare împreună cu sau agreată de către cel puţin una dintre organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) care acoperă costurile de gestionare a deşeurilor de ambalaje. În lipsa determinărilor de compoziţie a deşeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau a agreării acestora cu cel puţin una dintre organizaţiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), se consideră că ponderea deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este de 50%. * În cazul în care au rezultat în urma unei licitaţii publice sau prin implicarea tuturor actorilor inclusiv operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1), organizaţii ale acestora şi autorităţile publice locale. ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005) Valoarea contribuţiei pentru economie circulară pentru deşeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare

Anul Valoarea contribuţiei pentru economia circulară (lei/tonă)
2019 30
Începând cu anul 2020 80SmartCity5

COMENTARII la OUG 74/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 74 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu