Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.282 din 05.10.2005

privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice (republicare)
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 188 din 17 martie 2014SmartCity1


*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 282/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 13 octombrie 2005 şi a mai fost modificată şi completată prin:Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal privind activitatea de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană.(2) Prezenta lege reglementează normele care să asigure calitatea şi securitatea sângelui şi componentelor sanguine umane, în scopul menţinerii unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii populaţiei. Articolul 2 (1) Introducerea sau scoaterea din ţară a sângelui, a plasmei şi a altor componente sanguine umane, precum şi a

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 21 februarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 434/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 5 decembrie 2006;

Legea nr. 37/2008 pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 25 martie 2008.produselor sanguine umane se poate face numai pe baza autorizaţiei speciale a Ministerului Sănătăţii, la propunerea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau“ Bucureşti, fără prejudicierea stocurilor din rezerva naţională. (2) Instituţiile de profil autorizate şi acreditate ale Ministerului Apărării Naţionale vor informa Ministerul Sănătăţii cu privire la organizarea şi efectuarea acestui tip de activităţi impuse de necesitatea soluţionării unor aspecte specifice ale activităţii transfuzionale din unităţile acestui minister, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1). Articolul 3(1) Prezenta lege se aplică colectei, controlului biologic al sângelui şi componentelor sanguine umane, preparării, stocării, distribuţiei şi administrării acestora.(2) În cazul în care sângele sau componentele sanguine umane sunt colectate şi controlate biologic pentru a fi utilizate exclusiv în transfuzia autologă şi sunt clar identificate ca atare, condiţiile care trebuie îndeplinite sunt cele prevăzute în anexa nr. 4 lit. g).(3) Prezenta lege nu se aplică celulelor suşe sanguine. Articolul 4Prezenta lege promovează respectarea următoarelor principii: a)sângele este o resursă naţională; b)activitatea de transfuzie sanguină este de tip nonprofit, donarea de sânge şi componente sanguine umane realizându-se doar în acest cadru; c)donarea de sânge este un act voluntar, anonim şi neremunerat; d)realizarea autosuficienţei sângelui şi a componentelor sanguine umane este un obiectiv naţional prioritar al politicii de sănătate, în condiţiile utilizării terapeutice optime şi raţionale, în concordanţă cu practica modernă de terapie transfuzională; e)standardele naţionale asigură un nivel echivalent al securităţii şi calităţii pentru sânge şi componentele sanguine umane, indiferent de provenienţa lor sau de scopul terapeutic căruia îi sunt destinate; f)administrarea terapeutică a sângelui sau a componentelor sanguine umane este o intervenţie medicală indicată şi prescrisă de un medic; această activitate se efectuează sub responsabilitate şi supraveghere medicală numai în unităţile medicale autorizate în acest sens. Articolul 5Definiţiile termenilor şi expresiilor utilizate în cuprinsul legii sunt prevăzute în anexa nr. 1. Capitolul IIAutoritatea competentă Articolul 6Activitatea de transfuzie sanguină este organizată şi controlată de Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate competentă. Articolul 7 (1) Ministerul Sănătăţii îşi exercită prerogativele prin intermediul următoarelor structuri:a)Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau“ Bucureşti şi centrele de transfuzie sanguină teritoriale; b)Inspecţia sanitară de stat; c)unităţile de transfuzie sanguină din spitale. (2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Sănătăţii reorganizează Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau“ Bucureşti în Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau“ Bucureşti, denumit în continuare I.N.T.S. Articolul 8 (1) Organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de transfuzie sanguină se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Organizarea, modul de funcţionare, responsabilităţile şi atribuţiile autorităţii competente şi ale Inspecţiei sanitare de stat în domeniul transfuziei sanguine sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3. Articolul 9(1) Ministerul Sănătăţii autorizează funcţionarea I.N.T.S., a centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, a unităţilor de transfuzie sanguină din spitale şi activităţile ce pot fi desfăşurate.(2) Autorizarea instituţiilor prevăzute la alin. (1) se face pe baza normelor*) specifice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.*) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii nr. 607/2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităţilor de transfuzie sanguină din unităţile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 20 mai 2013.
(3) Ministerul Sănătăţii stabileşte activităţile ce pot fi desfăşurate de instituţiile prevăzute la alin. (1), după verificarea respectării prevederilor prezentei legi.(4) I.N.T.S., centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti şi unităţile de transfuzie sanguină din spitale nu pot aduce nicio modificare a activităţilor desfăşurate fără aprobarea scrisă şi prealabilă a Ministerului Sănătăţii. Articolul 10Ministerul Sănătăţii organizează, în Sistemul naţional de transfuzie sanguină şi în unităţile de transfuzie sanguină din spitale, inspecţii şi măsuri de control pentru a asigura conformitatea cu prevederile prezentei legi. Articolul 11 (1) Ministrul sănătăţii suspendă temporar sau retrage autorizaţia de funcţionare ori de desfăşurare a unor activităţi ale I.N.T.S., centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, dacă o inspecţie sau un alt mijloc de control a dovedit că aceste instituţii nu respectă prevederile legale.(2) Situaţiile în care se suspendă temporar sau se retrage autorizaţia de funcţionare a instituţiilor prevăzute la alin. (1) sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. Capitolul IIIDonarea de sânge Articolul 12 (1) I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti iau toate măsurile necesare pentru a oferi potenţialilor donatori de sânge şi componente sanguine umane, asigurarea confidenţialităţii faţă de orice informaţie furnizată personalului autorizat, referitoare la starea lor de sănătate, la rezultatele testării donării lor şi la orice viitoare identificare de către o terţă parte, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.(2) Potenţialilor donatori de sânge sau componente sanguine umane li se furnizează informaţiile necesare potrivit anexei nr. 4 lit. b). Articolul 13I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti iau toate măsurile necesare pentru ca toţi donatorii din România care îşi manifestă dorinţa de a efectua o donare de sânge sau de componente sanguine umane să furnizeze informaţiile prevăzute în anexa nr. 4 lit. c). Articolul 14I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti vor asigura ca donatorii de sânge şi componente sanguine umane să corespundă criteriilor de eligibilitate stabilite conform normelor prevăzute în anexa nr. 4 lit. d). Articolul 15(1) Ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei publice, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi instituţiile culturale, de radiodifuziune şi televiziune sunt obligate să sprijine acţiunile de promovare organizate în scopul donării de sânge şi componente sanguine umane, potrivit competenţelor pe care le au.(2) Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune şi Ministerul Educaţiei Naţionale promovează campaniile umanitare de donare a sângelui, la nivel naţional. (3) Primarii au obligaţia de a sprijini toate acţiunile de promovare a donării şi de recoltare de sânge şi componente sanguine umane, prin punerea la dispoziţie de mijloace de informare a populaţiei şi de locaţii adecvate pentru echipele mobile de recoltare.(4) I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti organizează campanii de informare, educare şi comunicare pentru sănătate în domeniul transfuziei sanguine, în colaborare cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.(5) Cheltuielile pentru realizarea acţiunilor menţionate menite să contribuie la educarea şi informarea cetăţenilor în scopul donării voluntare de sânge sau privitor la modul de recoltare şi testare a produselor sanguine se vor face din sumele prevăzute anual în bugetul Ministerului Sănătăţii pentru promovarea donării de sânge.(6) Promovarea donării de sânge prin presă, posturi de radio şi televiziune este gratuită. Articolul 16Donarea de sânge se realizează atât în cadrul centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, cât şi în cadrul unităţilor mobile aparţinând centrelor de recoltare de sânge, dotate corespunzător, care se deplasează în vederea recoltării de sânge de la potenţialii donatori. Articolul 17 (1) Donatorii de sânge au dreptul să primească, la fiecare donare, o alocaţie de hrană sub forma tichetelor de masă, care au caracteristicile fizice şi valorice prevăzute de
Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, sau o masă postdonare la centrul de transfuzie sanguină în echivalentul valorii totale a tichetelor de masă acordate.
(2) Numărul tichetelor de masă, precum şi alte drepturi şi obligaţii ale donatorilor de sânge se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(3) Cheltuielile aferente drepturilor prevăzute la alin. (1) se suportă:a)în anul 2006, din bugetele locale ale localităţilor în care instituţiile de profil cu activitate de recoltare de sânge în scop transfuzional îşi au sediul; b)începând cu data de 1 ianuarie 2007, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii. (4) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (3), Ministerul Sănătăţii elaborează norme aprobate prin ordin*) al ministrului sănătăţii cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerului Finanţelor Publice.*) A se vedea
Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 441/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a art. 16 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 13 aprilie 2007. Capitolul IVConfidenţialitatea şi protecţia datelor Articolul 18(1) Ministerul Sănătăţii ia toate măsurile necesare pentru ca datele, inclusiv informaţiile genetice, care sunt obţinute în baza prezentei legi şi la care o terţă persoană are acces, să devină confidenţiale pentru ca donatorul să nu poată fi identificat.(2) În scopul prevăzut la alin. (1) I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti iau măsuri pentru:a)realizarea bazelor de date; b)asigurarea securităţii datelor şi interzicerea oricăror modificări neautorizate în fişierele donatorilor sau în registrele de excludere; c)interzicerea transferului neautorizat de informaţii; d)introducerea de proceduri care să rezolve orice neconcordanţă între date; e)garantarea trasabilităţii donărilor, urmărind să nu aibă loc nicio divulgare neautorizată. Articolul 19Sistemul de raportare a informaţiilor şi datelor către instituţiile competente cărora le revine atribuţia colectării şi monitorizării datelor epidemiologice se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii. Capitolul VManagementul calităţii Articolul 20I.N.T.S. desemnează la nivelul centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti o persoană, denumită în continuare persoană responsabilă, care are următoarele atribuţii: a)garantarea respectării prevederilor legale în vigoare referitoare la donare, recoltare, control biologic, preparare, conservare şi distribuţie pentru fiecare unitate de sânge sau component sanguin; b)transmiterea către Ministerul Sănătăţii a informaţiilor necesare procedurii de obţinere a autorizaţiei; c)aplicarea dispoziţiilor prezentei legi referitoare la calificarea personalului şi la sistemul de management al calităţii la nivelul instituţiei. Articolul 21 (1) Persoana responsabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime de pregătire profesională:a)să fie posesoare a unei diplome universitare în domeniul ştiinţelor medicale sau al unui ciclu de formare universitară în aceste domenii, recunoscut în România; b)experienţă practică postuniversitară de cel puţin 2 ani în domeniile respective, dobândită în una sau în mai multe instituţii autorizate şi acreditate să desfăşoare activităţi de recoltare, testare, preparare, stocare şi distribuţie. (2) Atribuţiile prevăzute la art. 20 pot fi delegate altor persoane cu aceeaşi calificare ca şi persoana responsabilă. Articolul 22(1) I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti comunică Ministerului Sănătăţii numele persoanei responsabile prevăzute la art. 20 sau al altor persoane delegate, conform art. 21 alin. (2), şi informaţii referitoare la sarcinile specifice pe care trebuie să le îndeplinească, conform fişei postului.(2) În cazul în care persoana responsabilă sau persoanele delegate sunt înlocuite temporar ori definitiv, instituţia comunică imediat Ministerului Sănătăţii numele noii persoane responsabile şi data de la care se face această înlocuire. Articolul 23Colecta de sânge şi componente sanguine umane se face numai sub supraveghere şi responsabilitate medicală. Articolul 24Personalul implicat în stabilirea admiterii la donarea, colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi administrarea de sânge şi componente sanguine umane deţine calificările necesare pentru executarea acestor sarcini şi beneficiază de formare profesională adecvată şi permanent actualizată, conform cerinţelor stabilite de Ministerul Sănătăţii, prin ordin al ministrului sănătăţii. Articolul 25 (1) Fiecare unitate de sânge sau de componente sanguine umane este controlată biologic conform prevederilor legale în vigoare, care garantează că au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii persoanelor care primesc sânge sau componente sanguine umane.(2) Cerinţele de bază privind controlul biologic, practicate pe donările de sânge sau componentele sanguine umane, inclusiv donările de sânge autolog, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. Articolul 26I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti au obligaţia să asigure şi să verifice respectarea condiţiilor specifice de conservare a sângelui şi componentelor sanguine umane în toate etapele de activitate, din momentul colectei până în momentul distribuţiei şi transportului lor, conform prevederilor din anexa nr. 4 lit. e). Articolul 27I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti au obligaţia să asigure conformitatea calităţii şi a securităţii sângelui şi a componentelor sanguine umane cu cerinţele prevăzute în anexa nr. 4 lit. f). Articolul 28Frecvenţa donărilor şi volumul maxim recoltat la fiecare donare sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. Capitolul VIUtilizarea terapeutică a sângelui şi a componentelor sanguine umane Articolul 29 (1) Sângele şi componentele sanguine umane vor fi distribuite de I.N.T.S. prin centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu rambursare în sistem nonprofit, la solicitarea instituţiilor de asistenţă medicală cu unităţi de transfuzie autorizate din teritoriul arondat.(2) Produsele sanguine obţinute din prelucrarea plasmei pot fi eliberate, contra cost, instituţiilor de asistenţă medicală sau direct populaţiei, pe bază de prescripţie medicală.(3) Contravaloarea unei unităţi de sânge, a componentelor sanguine umane, precum şi a produselor sanguine obţinute din prelucrarea plasmei se va stabili prin ordin*) al ministrului sănătăţii.*) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.057/2011 privind actualizarea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională şi reţeaua de transfuzie sanguină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 29 iunie 2011. Articolul 30(1) Administrarea terapeutică a sângelui şi a componentelor sanguine umane pacienţilor internaţi în spitale se face numai după efectuarea testelor imunohematologice, obligatorii pentru actul transfuzional, stabilite prin norme specifice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.(2) Activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spital se desfăşoară sub responsabilitatea unui medic cu calificare în domeniul transfuziei sanguine, desemnat de conducerea spitalului. Articolul 31(1) Sângele şi componentele sanguine umane pot fi administrate doar pe baza unei prescrieri medicale, rezultată în urma unui examen medical complet şi numai pentru scopuri terapeutice.(2) Responsabilitatea prescrierii şi administrării de sânge şi componente sanguine umane revine medicului curant al pacientului.(3) Indicaţiile clinice ale transfuziei de sânge şi componente sanguine umane se stabilesc pe baza Ghidului naţional de utilizare terapeutică raţională a sângelui şi a componentelor sanguine umane, aprobat prin ordin**) al ministrului sănătăţii.**) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.343/2007 pentru aprobarea Ghidului naţional de utilizare terapeutică raţională a sângelui şi a componentelor sanguine umane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 20 august 2007.
(4) În scopul administrării terapiei transfuzionale, medicul curant asigură informarea pacientului asupra acestui act medical şi obţine acordul scris al acestuia.(5) În urma terapiei transfuzionale pacientul este informat în scris asupra actului transfuzional efectuat. Articolul 32Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, conform atribuţiilor şi competenţelor ce le revin. Capitolul VIISistemul de hemovigilenţă Articolul 33 (1) Ministerul Sănătăţii organizează Sistemul naţional de hemovigilenţă.***)***) A se vedea
Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 24 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Structura organizatorică, responsabilităţile şi atribuţiile instituţiilor medicale implicate, precum şi sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse legate de colectă şi administrarea de sânge şi componente sanguine umane se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.(3) Ministerul Sănătăţii va organiza inspecţii şi alte măsuri de control în cazul apariţiei sau suspiciunii oricărei reacţii adverse severe sau oricărui incident advers sever.(4) Pentru menţinerea şi îmbunătăţirea securităţii transfuzionale, Ministerul Sănătăţii elaborează proceduri de verificare şi evaluare a informaţiilor raportate şi a măsurilor luate, pentru a preveni apariţia unor reacţii similare. Articolul 34I.N.T.S. elaborează şi introduce la nivelul centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti o procedură specifică care să permită cu precizie, eficacitate şi într-un mod verificabil blocarea distribuţiei şi rechemarea în vederea retragerii sângelui şi componentelor sanguine umane asociate unui incident sever sau unei reacţii adverse severe, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute în anexa nr. 4 lit. i). Articolul 35 (1) I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti au obligaţia să asigure, pentru fiecare etapă a activităţii proprii, trasabilitatea sângelui şi a componentelor sanguine umane colectate sau preparate, din momentul stabilirii eligibilităţii donatorului până la momentul distribuţiei şi transportului la destinaţia finală.(2) Unităţile de transfuzie sanguină din spitale au obligaţia să asigure, pentru fiecare etapă a activităţii proprii, trasabilitatea sângelui şi a componentelor sanguine umane recepţionate, din momentul recepţiei lor până în momentul realizării actului transfuzional la pacientul primitor. Articolul 36 (1) În vederea asigurării trasabilităţii, Ministerul Sănătăţii elaborează şi introduce sistemul naţional unic de identificare a fiecărei donări de sânge, a fiecărei unităţi de sânge şi componente sanguine umane colectate sau preparate, prin adoptarea normelor prevăzute în anexa nr. 4 lit. a).(2) Inspecţia sanitară de stat verifică, la nivelul Sistemului naţional de transfuzie sanguină, introducerea şi respectarea sistemului naţional unic de identificare a fiecărei donări de sânge şi a fiecărei unităţi de sânge şi componente sanguine umane colectate sau preparate, pentru a garanta trasabilitatea de la donator la primitor şi de la primitor la donator. Articolul 37Ministerul Sănătăţii ia toate măsurile necesare pentru garantarea introducerii şi utilizării sistemului de etichetare a sângelui şi a componentelor sanguine umane colectate, controlate biologic, preparate şi conservate, care sunt distribuite în teritoriu, în conformitate cu sistemul naţional unic de identificare a acestora şi cu cerinţele în materie de etichetare, prevăzute în normele de aprobare prin ordin al ministrului sănătăţii. Articolul 38Datele necesare asigurării trasabilităţii sunt păstrate la nivelul I.N.T.S., al centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti şi al unităţilor de transfuzie din spitale, cel puţin 30 de ani. Capitolul VIIISancţiuni Articolul 39Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz. Articolul 40Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte: a)nedeclararea intenţionată de către donator a bolilor transmisibile sau a factorilor de risc cunoscuţi, după prealabila informare în cadrul examenului medical; b)recoltarea de sânge de la o persoană fără consimţământul acesteia; c)recoltarea de sânge de la un minor sau de la o persoană majoră lipsită de discernământ, în afara unor indicaţii medicale specifice stabilite de medicul curant; d)organizarea activităţii transfuzionale în vederea obţinerii de avantaje materiale prin valorificarea sângelui şi a componentelor sanguine umane; e)distribuţia şi utilizarea de sânge şi componente sanguine umane fără efectuarea controlului biologic regulamentar şi a procedurii de validare; f)efectuarea de activităţi privitoare la donarea, colectarea, controlul biologic, prepararea, distribuţia şi administrarea sângelui şi a componentelor sanguine umane, fără autorizare din partea Ministerului Sănătăţii sau în alte condiţii decât cele prevăzute în autorizaţia legală ori fără acreditare pentru activităţile respective; g)modificarea caracteristicilor biologice ale sângelui unei persoane, înainte de recoltare, fără consimţământul acesteia. Articolul 41Constituie contravenţii săvârşirea următoarelor fapte: a)divulgarea de informaţii care permit identificarea donatorului şi a primitorului; b)distribuţia de sânge sau de componente sanguine umane la un preţ diferit de cel stabilit legal; c)donarea de sânge în vederea obţinerii unor avantaje materiale sau în scopul comercializării sângelui donat ori a componentelor sanguine umane; d)distribuirea unui component sanguin uman care nu figurează în nomenclatorul naţional aprobat de autoritatea competentă. Articolul 42(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.(2) Sancţiunile se aplică şi persoanelor juridice.(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite cu atribuţii de inspecţie, desemnate de autoritatea competentă. Articolul 43Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 41 se completează cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului*) nr. 857/2011**) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice.*) A se vedea Legea nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2010.**) Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 1 septembrie 2011. Capitolul IXDispoziţii finale Articolul 44Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 45Prezenta lege***) intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 46, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.***) Legea nr. 282/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 13 octombrie 2005. Articolul 46(1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii va elabora şi va înainta Guvernului un proiect de hotărâre a Guvernului****) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Consultativ pentru Promovarea Donării de Sânge.****) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 546/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Consultativ pentru Promovarea Donării de Sânge, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 5 mai 2006.
(2) Numirea membrilor Comitetului Consultativ pentru Promovarea Donării de Sânge va fi stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii. Articolul 47La data intrării în vigoare a prezentei legi,
Legea nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 19 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare, se abrogă. Articolul 48Prezenta lege transpune Directiva 2002/98/CE privind standardele de calitate şi securitate pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia sângelui uman şi a componentelor sanguine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L033 din 8 februarie 2003. ANEXA Nr. 1TERMINOLOGIE În condiţiile prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a)sânge - sânge venos, recoltat de la un singur donator, într-un dispozitiv steril şi apirogen, ce conţine anticoagulant; b)componente sanguine - componente ale sângelui de origine umană, precum şi eritrocitele, leucocitele, trombocitele, plasma, care pot fi obţinute prin diferite metode; c)produs sanguin - orice produs terapeutic obţinut din sânge sau plasmă umană prin prelucrare industrial-farmaceutică; d)donare homologă - recoltare de sânge sau de componente sanguine de la o persoană în vederea utilizării terapeutice la o altă persoană ori în vederea prelucrării industrial-farmaceutice; e)transfuzie autologă - administrare de sânge sau de componente sanguine, recoltate de la o persoană, în vederea utilizării terapeutice exclusiv la aceeaşi persoană; f)centru de transfuzie sanguină - orice structură sau organism care este responsabil cu orice etapă din recoltarea şi testarea sângelui şi componentelor sanguine umane, oricare ar fi scopul propus, şi cu procesarea, prepararea şi distribuirea lor când sunt destinate transfuziei; prezenta definiţie nu include unităţile de transfuzie sanguină din spitale; g)centrul de transfuzie sanguină judeţean sau al municipiului Bucureşti - instituţie de profil, instituţie publică cu activitate în domeniul transfuziei sanguine, conform acreditării acordate de Ministerul Sănătăţii; h)unitate de transfuzie sanguină din spital - structură în cadrul spitalelor, care stochează sângele şi componentele sanguine umane destinate livrării şi utilizării terapeutice exclusiv în serviciile spitalului unde îşi desfăşoară activitatea; aceste unităţi efectuează testele imunohematologice obligatorii pentru actul transfuzional; i)incident advers sever - orice eveniment inoportun legat de colectă, controlul biologic, prepararea, conservarea sau distribuirea sângelui şi a componentelor sanguine umane, susceptibil de a determina decesul ori de a pune în pericol viaţa, de a determina o invaliditate sau incapacitate a pacientului ori care provoacă sau prelungeşte spitalizarea ori morbiditatea; j)reacţie adversă severă - o reacţie neprevăzută la donator sau la pacient, legată de colectă ori de transfuzia de sânge sau de componente sanguine umane, care este mortală, pune viaţa în pericol, determină o invaliditate sau o incapacitate, provoacă ori prelungeşte spitalizarea sau morbiditatea; k)excluderea donatorului - suspendarea de la admisibilitate a unui donator de sânge sau de componente sanguine; excluderea este temporară sau permanentă; l)distribuţie - furnizarea de sânge şi de componente sanguine umane altor centre de transfuzie sanguină judeţene sau al municipiului Bucureşti, unităţilor de transfuzie sanguină sau în vederea prelucrării industrial-farmaceutice; termenul distribuţie nu se referă la livrarea de sânge sau de componente sanguine umane din unităţile de transfuzie sanguină ale unui spital către o secţie din acelaşi spital, în vederea utilizării terapeutice; m)trasabilitate - ansamblul informaţiilor înregistrate şi al măsurilor care permit urmărirea şi identificarea fiecărei etape a activităţii, pornind de la admiterea persoanei la donare până la utilizarea terapeutică a sângelui şi a componentelor sanguine umane; trasabilitatea permite stabilirea unei legături între donator şi unul sau mai mulţi primitori şi de la primitor la donator, fiind stabilită cu ajutorul unui sistem naţional unic de identificare a unităţilor de sânge şi a persoanelor; n)hemovigilenţă - ansamblu de proceduri de supraveghere a incidentelor nedorite sau a reacţiilor adverse severe ce survin atât la donatorul, cât şi la primitorul de sânge, precum şi supravegherea prin metode epidemiologice a donatorilor; o)inspecţie - activitatea oficială de control, desfăşurată conform cerinţelor adoptate, în scopul evaluării conformităţii cu prevederile legale în domeniu, precum şi în scopul identificării neconformităţilor; p)autosuficienţă - asigurarea necesarului naţional de sânge şi de componente sanguine umane, în condiţiile utilizării terapeutice raţionale, în concordanţă cu practica modernă de terapie transfuzională; q)sistem de calitate - structura organizatorică, procedurile, procesele şi resursele necesare implementării managementului de calitate; r)validare - stabilirea dovezilor documentate şi obiective că cerinţele particulare pentru utilizarea specifică pot fi îndeplinite în totalitate; s)autorizare - procesul de evaluare şi analiză care condiţionează din punct de vedere tehnic şi juridic punerea în funcţiune şi desfăşurarea anumitor activităţi în domeniul transfuziei sanguine; ş)autorizaţie - act tehnic şi juridic eliberat în scris de către autoritatea de sănătate publică componentă, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare a unei activităţi în domeniul transfuziei; t)celule suşe sanguine - celule precursoare ale componentelor celulare din sângele uman. ANEXA Nr. 2ATRIBUŢIILE Ministerului Sănătăţii în calitate de autoritate competentă În vederea respectării principiilor prevăzute la art. 4 din lege, atribuţiile Ministerului Sănătăţii în calitate de autoritate competentă sunt următoarele: a)elaborează politica şi strategia dezvoltării durabile a Sistemului naţional de transfuzie sanguină; b)organizează sistemul şi programul de transfuzie sanguină bazate pe obiectivele politicii naţionale; c)asigură transparenţa în domeniul transfuziei sanguine; d)asigură resursele umane, financiare şi tehnice necesare funcţionării Sistemului naţional de transfuzie sanguină, în condiţiile prezentei legi; e)adoptă măsurile necesare, prin structurile sale specifice, pentru asigurarea autosuficienţei naţionale de sânge şi de componente sanguine umane; f)promovează şi asigură respectarea principiilor legale şi etice care guvernează sistemul transfuziei sanguine; g)supraveghează utilizarea sângelui într-un mod optim şi raţional în scopul evitării pierderilor; h)stabileşte atribuţiile, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile structurilor implicate în realizarea programului de transfuzie sanguină; i)elaborează normele privind calificările personalului, cerinţele necesare pentru asigurarea securităţii, eficacităţii şi calităţii sângelui şi a componentelor sanguine, precum şi sistemul de management al informaţiei; j)adoptă măsurile necesare pentru ca fiecare structură a Sistemului naţional de transfuzie sanguină să introducă şi să aplice un sistem de calitate fondat pe principii de bună practică; k)asigură prin structurile sale competente trasabilitatea, de la donator la primitor şi de la primitor la donator, a sângelui şi a componentelor sanguine umane colectate, controlate biologic, preparate, conservate, distribuite şi administrate pe teritoriul României; l)elaborează şi introduce sistemul naţional unic de identificare a fiecărei donări de sânge, a fiecărei unităţi de sânge şi componente sanguine umane colectate sau preparate; m)coordonează colaborarea tuturor instituţiilor şi societăţii civile implicate în promovarea şi sprijinirea donării de sânge; n)susţine şi recunoaşte solidaritatea internaţională în asigurarea securităţii sângelui la nivel mondial; o)organizează Sistemul naţional de hemovigilenţă; p)stabileşte sistemul de înregistrare, raportare, verificare şi evaluare a informaţiilor raportate privind reacţiile adverse severe şi incidentele severe legate de colecta, prepararea, controlul biologic, conservarea, distribuţia şi transfuzia sângelui şi componentelor sanguine umane; q)asigură garantarea sistemului de etichetare a sângelui şi a componentelor sanguine umane, conform prevederilor prezentei legi; r)asigură elaborarea şi introducerea unui sistem unic de codificare a datelor de identificare a donatorilor în raportările către instituţiile competente cărora le revine atribuţia colectării şi monitorizării datelor epidemiologice. ANEXA Nr. 3ATRIBUŢIILE Inspecţiei sanitare de stat în domeniul transfuziei sanguine În vederea aplicării dispoziţiilor prezentei legi, atribuţiile Inspecţiei sanitare de stat sunt următoarele: a)organizează, ori de câte ori este nevoie, inspecţii şi alte măsuri de control în cazurile de suspiciune sau în cele de raportare a incidentelor grave neprevăzute şi reacţiilor grave adverse, conform dispoziţiilor prezentei legi; b)verifică aplicarea legilor, regulamentelor şi bunelor practici privind colecta, prepararea, controlul biologic, conservarea, distribuţia, utilizarea terapeutică şi securitatea sanitară a sângelui şi a componentelor sanguine umane; c)elaborează, în colaborare cu Comisia de transfuzii din cadrul Ministerului Sănătăţii, norme şi proceduri pentru desfăşurarea inspecţiei în domeniul transfuzional; d)controlează din punct de vedere tehnic şi efectuează expertizele tehnice necesare privind colecta de sânge şi de componente sanguine umane, prepararea, controlul biologic, conservarea, distribuţia şi utilizarea terapeutică, în vederea asigurării securităţii sanitare; e)poate suspenda activitatea unităţilor sanitare implicate în colecta de sânge uman, prepararea, controlul biologic, conservarea, distribuţia şi utilizarea terapeutică de sânge şi de componente sanguine umane, în caz de pericol grav sau suspiciune de pericol grav pentru sănătatea populaţiei; f)culege datele ştiinţifice şi tehnice necesare desfăşurării atribuţiilor sale, recepţionează rapoartele de control sau avizele expertizelor realizate în domeniul său de competenţă de către instituţiile publice ale statului; g)participă la acţiunile internaţionale ale României în domeniul său de competenţă; h)raportează periodic ministrului sănătăţii şi informează Comisia de transfuzie din cadrul Ministerului Sănătăţii, I.N.T.S. şi centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti asupra rezultatelor activităţii de control desfăşurate, datele statistice şi epidemiologice, punând la dispoziţie expertiza cerută în domeniul său de competenţă; i)elaborează şi supune aprobării Ministerului Sănătăţii planul anual de acţiuni de control; j)pentru menţinerea şi îmbunătăţirea securităţii transfuzionale, aplică procedurile de verificare şi evaluare a informaţiilor raportate şi a măsurilor luate în domeniul hemovigilenţei, elaborate de către Ministerul Sănătăţii, pentru a preveni apariţia reacţiilor similare; k)desfăşoară în mod regulat, în structurile Sistemului naţional de transfuzie sanguină şi în unităţile de transfuzie sanguină din spitale, inspecţii şi alte măsuri de control şi evaluare a aplicării şi respectării cerinţelor prezentei legi, la un interval care nu trebuie să depăşească 2 ani; l)desemnează specialiştii care efectuează inspecţii şi alte măsuri de control, având următoarele atribuţii:

să inspecteze structurile organizatorice ale Sistemului naţional de transfuzie sanguină şi unităţile de transfuzie sanguină din spitale;

să utilizeze proceduri standardizate de control şi evaluare;

să preleveze eşantioane pentru examinare şi analiză;

să verifice toate documentele la care se referă obiectivul inspecţiei; m)ia toate măsurile necesare pentru ca persoanele responsabile cu inspecţia şi alte măsuri de control prevăzute la lit. k) să aibă acces la documente. ANEXA Nr. 4NORME TEHNICE Prin ordin al ministrului sănătăţii se aprobă următoarele norme tehnice şi adaptarea lor la progresul ştiinţific şi tehnic: a)Normele de asigurare a trasabilităţii; b)Normele privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor; c)Normele privind informaţiile care trebuie comunicate de către donatori, cuprinzând datele de identificare, antecedentele medicale, precum şi semnătura donatorului; d)Normele privind admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane, cuprinzând criteriile de excludere permanentă şi criteriile de excludere temporară de la donare; e)Normele privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi al componentelor sanguine umane; f)Normele privind calitatea şi securitatea sângelui şi a componentelor sanguine; g)Normele privind transfuzia autologă; h)Normele privind standardele şi specificaţiile reglementate de legislaţia în domeniu, referitoare la sistemul de calitate într-o instituţie de transfuzie sanguină; i)procedurile reglementate în conformitate cu legislaţia în vigoare, privind semnalarea incidentelor grave neprevăzute şi a reacţiilor adverse severe, blocarea distribuţiei şi rechemarea în vederea retragerii; j)Nomenclatorul naţional al componentelor sanguine umane; k)Normele privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale; l)Normele privind autorizarea şi acreditarea I.N.T.S., a centrelor de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a unităţilor de transfuzie sanguină din spitale; m)Ghidul naţional de utilizare terapeutică raţională a sângelui şi a componentelor sanguine umane.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 282/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 282 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu