E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 241 1998 aproba OUG 92 1997
Articolul 1 din actul Legea 241 1998 modifica articolul 1 din actul OUG 92 1997
Articolul 1 din actul Legea 241 1998 modifica articolul 2 din actul OUG 92 1997
Articolul 1 din actul Legea 241 1998 modifica articolul 4 din actul OUG 92 1997
Articolul 1 din actul Legea 241 1998 modifica articolul 5 din actul OUG 92 1997
Articolul 1 din actul Legea 241 1998 modifica articolul 6 din actul OUG 92 1997
Articolul 1 din actul Legea 241 1998 modifica articolul 8 din actul OUG 92 1997
Articolul 1 din actul Legea 241 1998 modifica articolul 3 din actul OUG 92 1997
Articolul 1 din actul Legea 241 1998 modifica articolul 9 din actul OUG 92 1997
Articolul 1 din actul Legea 241 1998 modifica articolul 10 din actul OUG 92 1997
Articolul 1 din actul Legea 241 1998 modifica articolul 11 din actul OUG 92 1997
Articolul 1 din actul Legea 241 1998 abrogă articolul 12 din actul OUG 92 1997
Articolul 1 din actul Legea 241 1998 modifica articolul 13 din actul OUG 92 1997
Articolul 1 din actul Legea 241 1998 modifica articolul 14 din actul OUG 92 1997
Articolul 1 din actul Legea 241 1998 modifica articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 1 din actul Legea 241 1998 abrogă OUG 31 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 241 din 14 decembrie 1998

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 483 din 16 decembrie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea investitiilor directe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul general privind garantiile si facilitatile de care beneficiaza investitiile directe in Romania."
    2. La articolul 2, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:"
    3. La articolul 2, literele a), b) si d) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) investitie directa - participarea la constituirea sau la extinderea unei intreprinderi in oricare dintre formele juridice prevazute de lege, dobandirea de actiuni sau de parti sociale ale unei societati comerciale, cu exceptia investitiilor de portofoliu, sau infiintarea si extinderea in Romania a unei sucursale de catre o societate comerciala straina, prin:
    - aport financiar, in moneda nationala sau in valuta convertibila;
    - aport in natura de bunuri imobile sau/si bunuri mobile, corporale si necorporale;
    - participarea la cresterea activelor unei intreprinderi, prin orice mod legal de finantare;
    b) investitie de portofoliu - dobandirea de valori mobiliare pe pietele de capital organizate si reglementate si care nu permit participarea directa la administrarea societatii comerciale;"
    ..........................................................................
    "d) rezident/nerezident - persoanele calificate astfel conform reglementarilor in vigoare privind regimul valutar;"
    4. La articolul 2, dupa litera d) se introduce litera e) cu urmatorul cuprins:
    "e) profit reinvestit - sumele utilizate din profitul realizat pentru modernizarea tehnologiilor si extinderea activitatii societatii comerciale, concretizate in active corporale si necorporale amortizabile, precum si pentru achizitii de active, parti sociale sau de actiuni prin oferta Fondului Proprietatii de Stat."
    5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Investitiile efectuate in Romania, precum si posesia, folosinta si dispozitia asupra unei proprietati beneficiaza de garantiile si facilitatile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Investitorii in Romania beneficiaza, in principal, de urmatoarele garantii si facilitati:
    a) posibilitatea efectuarii de investitii in orice domeniu si in orice forme juridice prevazute de lege;
    b) egalitatea de tratament - just, echitabil si nediscriminatoriu - pentru investitorii romani sau straini, rezidenti sau nerezidenti in Romania;
    c) garantii impotriva nationalizarii, exproprierii sau altor masuri cu efect echivalent;
    d) facilitati vamale si fiscale;
    e) asistenta privind parcurgerea formalitatilor administrative;
    f) dreptul la conversia in valuta investitiei a sumelor in lei ce le revin din investitie, precum si la transferul valutei in tara de origine, potrivit reglementarilor privind regimul valutar;
    g) dreptul investitorilor de a alege instantele judecatoresti sau arbitrale competente pentru solutionarea eventualelor litigii;
    h) posibilitatea reportarii pierderilor inregistrate in cursul unui exercitiu financiar pe seama profitului impozabil al exercitiilor financiare urmatoare;
    i) posibilitatea utilizarii amortizarii accelerate;
    j) posibilitatea deducerii cheltuielilor pentru reclama si publicitate din profitul impozabil;
    k) posibilitatea angajarii de cetateni straini, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (3) Regimul juridic prevazut la alin. (1) si (2) nu se aplica investitorilor care opereaza si investitiilor care functioneaza in zone libere sau in zone reglementate prin legi speciale."
    6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Domeniile in care investitiile se pot efectua numai pe baza de licenta sau de autorizare, precum si conditiile generale in care se pot acorda licentele sau autorizatiile se stabilesc prin acte normative cu putere de lege."
    7. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    O societate comerciala, persoana juridica rezidenta sau nerezidenta, poate dobandi orice drepturi reale asupra bunurilor imobile, in masura necesara derularii activitatii sale, potrivit obiectului social, cu exceptia terenurilor care pot fi dobandite de persoane fizice sau juridice romane."
    8. La articolul 8, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Investitiile nu pot fi nationalizate, expropriate sau supuse unor masuri cu efect echivalent, exceptand cazurile in care o astfel de masura intruneste, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) sunt necesare pentru cauza de utilitate publica;
    b) sunt nediscriminatorii;
    c) se efectueaza in conformitate cu prevederile exprese ale legii;
    d) se fac cu plata unei despagubiri prealabile, adecvate si efective.
    (2) Despagubirea prevazuta la alin. (1) lit. d) va fi echivalenta cu valoarea justa de piata a investitiei expropriate la momentul imediat anterior exproprierii sau inainte ca exproprierea iminenta sa devina cunoscuta intr-un mod care sa afecteze valoarea investitiei."
    9. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:
    "Garantii si facilitati pentru investitorii straini sau nerezidenti in Romania"
    10. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Investitorii vor avea aceleasi drepturi si obligatii, indiferent daca sunt rezidenti sau nerezidenti, romani sau straini, sub rezerva dispozitiilor prezentului capitol."
    11. Alineatul (2) al articolului 9 devine articolul 9^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 9^1
    In cazul in care un acord bilateral de promovare si protejare reciproca a investitiilor, ratificat potrivit legii, ori o alta lege ar indreptati un investitor, persoana fizica sau juridica straina, la un tratament mai favorabil decat cel prevazut prin prezenta ordonanta de urgenta, investitorul in cauza va beneficia de acel tratament."
    12. La articolul 10, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) dividendul sau beneficiul obtinut de la o societate comerciala, persoana juridica romana, in cazul in care sunt actionari sau asociati;"
    13. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Litigiile dintre investitorii straini si statul roman cu privire la drepturile si obligatiile rezultand din prevederile cap. II si III, precum si ale cap. V vor fi solutionate, la alegerea investitorului, potrivit procedurii instituite prin:
    a) Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 si Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat;
    b) Conventia pentru reglementarea diferendelor relative la investitii intre state si persoane ale altor state, incheiata la Washington la 18 martie 1965 si ratificata de Romania prin Decretul Consiliului de Stat nr. 62/1975, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 7 iunie 1975, atunci cand investitorul strain este cetatean al unui stat-parte la conventie si diferendul este rezolvat prin conciliere si/sau arbitraj. In astfel de situatii, o societate romana in care investitorii straini detin - potrivit legii romane - o pozitie de control, aceasta va fi considerata, conform art. 25 alin. (2) lit. b) din conventie, ca avand nationalitatea investitorilor straini;
    c) Regulamentul de arbitraj UNCITRAL/CNUDCI; in cazul in care arbitrii nu vor fi desemnati in conditiile acestui regulament, ei vor fi desemnati de catre secretarul general al Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii."
    14. Articolul 12 se abroga.
    15. La articolul 13, literele a), b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) scutirea de la plata taxelor vamale si de la plata T.V.A. a importului de bunuri care constituie aport in natura la capitalul social al unei societati comerciale sau care reprezinta contributia la o asociatie in participatiune ori la o asociatie familiala, necesara pentru realizarea obiectului de activitate;
    b) scutirea de la plata taxelor vamale si a T.V.A. a importului si scutirea de la plata T.V.A. a achizitiilor de pe piata interna de echipamente tehnologice, masini si utilaje, constituind active amortizabile conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare; lista cuprinzand denumirea comerciala si codurile din Tariful vamal de import al Romaniei, corespunzatoare bunurilor ce se incadreaza in prevederile sus-mentionate, se adopta prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei si Comertului si a Ministerului Finantelor;
    c) deducerea din profitul impozabil a cheltuielilor privind amortizarea, chiar si in cazul in care contribuabilul a optat pentru utilizarea regimului de amortizare accelerata. Optiunea contribuabilului de a utiliza regimul de amortizare accelerata trebuie comunicata organelor fiscale teritoriale la care acesta are obligatia sa depuna declaratia de impunere, fara a mai fi necesara o aprobare prealabila, data de catre aceste organe;"
    16. La articolul 13, dupa litera e) se introduce litera f) cu urmatorul cuprins:
    "f) scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit."
    17. Dupa articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 13^1
    (1) Pentru investitiile ce vor fi realizate in economie, in societati nou-create, care depasesc 500.000 de dolari S.U.A. sau echivalentul in lei, cu exceptia sectorului bancar, in afara facilitatilor prevazute la art. 13, se acorda reducerile impozitului pe profit prevazute in anexa, corespunzator valorii investitiei.
    (2) In cazul in care investitorul opreste productia sau lichideaza voluntar societatea comerciala intr-o perioada mai mica decat dublul celei pentru care beneficiaza de facilitatile suplimentare prevazute in prezentul articol, acesta este obligat sa plateasca impozitele si taxele stabilite, potrivit legii, pentru intreaga perioada de functionare a investitiei."
    18. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    In cazul nerespectarii conditiilor pentru acordarea facilitatilor prevazute la art. 13, se vor aplica sanctiunile specifice, existente in legislatia vamala si fiscala in vigoare la momentul incalcarii normei."
    19. Dupa articolul 15 se introduce articolul 15^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 15^1
    (1) Investitiile straine, efectuate conform prevederilor Legii nr. 35/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 71/1994, beneficiaza de facilitatile stabilite de aceste legi pana la expirarea termenelor pentru care au fost acordate, in baza documentelor de constituire inregistrate, potrivit legii, la oficiul registrului comertului, fara a fi necesara atestarea cu certificat de investitor. Sunt opozabile autoritatilor de stat si tertilor si atesta facilitatile de care beneficiaza acestea si certificatele de investitor emise de Departamentul pentru Promovarea Investitiilor Straine din cadrul Ministerului Privatizarii pentru investitiile straine, inregistrate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/1997.
    (2) Pentru contractele de vanzare-cumparare de actiuni, incheiate in perioada 19 iunie - 29 decembrie 1997 intre Fondul Proprietatii de Stat si investitorii straini si care se incadreaza in prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1997, se pot incheia acte aditionale, care sa evidentieze preluarea, ca obligatii ferme, in contul cumparatorului, a conditiilor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) - f). Actele aditionale mentionate in cadrul acestui alineat se vor incheia in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."
    20. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investitiilor straine in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997, art. 2 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta."
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     p. PRESEDINTELE SENATUI,
                        MIRCEA IONESCU-QUINTUS

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                           ANDREI CHILIMAN

    ANEXA 1

                           FACILITATI FISCALE
----------------------------------------------------------------------------
                                                    Reducerea
 Valoarea investitiei in valuta liber               impozitului
 convertibila sau in lei, integral realizata (I)    pe profit     Perioada
                                                    fata de cota
                                                    in vigoare
----------------------------------------------------------------------------
 0,5 milioane dolari S.U.A. </= I </= 1 milion
 dolari S.U.A.                                          10%         2 ani
 1 milion dolari S.U.A. < I </= 5 milioane
 dolari S.U.A.                                          15%         3 ani
 5 milioane dolari S.U.A. < I </= 20 milioane
 dolari S.U.A.                                          25%         4 ani
 20 milioane dolari S.U.A. < I </= 35 milioane
 dolari S.U.A.                                          50%         5 ani
 35 milioane dolari S.U.A. < I </= 50 milioane
 dolari S.U.A.                                          75%         7 ani
     I > 50 milioane dolari S.U.A.                     100%        10 ani
                                                                            SmartCity5

COMENTARII la Legea 241/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 241 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu