Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.24 din 09.01.2019

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 36 din 14 ianuarie 2019SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Funcţiile publice sunt prevăzute în anexa nr. 1. 2. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Comisia de evaluare, prevăzută la alin. (4), este formată din 5 membri, numiţi pentru un mandat de 3 ani. Îndeplinirea atribuţiilor comisiei de evaluare se realizează cu respectarea principiilor independenţei, integrităţii, obiectivităţii şi imparţialităţii în luarea deciziilor. 3. După articolul 20 se introduc zece noi articole , articolele 201-2010, cu următorul cuprins: Articolul 201
(1) Evaluarea prevăzută la art. 20 alin. (1) se realizează în scopul aprecierii performanţelor obţinute, prin raportarea rezultatelor obţinute în mod efectiv la obiectivele operaţionale stabilite, pentru înalţii funcţionari publici care au desfăşurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea. Perioada evaluată este 1 ianuarie-31 decembrie a fiecărui an, iar perioada de evaluare este 1 ianuarie-31 martie a anului următor perioadei evaluate.
(2) Evaluarea generală prevăzută la art. 20 alin. (2) se realizează prin raportarea rezultatelor obţinute în ultimii 2 ani şi a criteriilor de performanţă la obiectivele strategice stabilite. Perioada evaluată este de 2 ani, începând cu data de 1 ianuarie a primului an de activitate şi până la data de 31 decembrie a anului următor, iar perioada de evaluare este 1 ianuarie- 31 martie din anul următor perioadei evaluate.
(3) În anul în care se face evaluarea generală, evaluarea performanţelor profesionale individuale face parte din aceasta.
(4) Evaluarea anuală prevăzută la art. 20 alin. (1) şi evaluarea generală prevăzută la art. 20 alin. (2) se realizează şi pentru funcţionarii publici care exercită cu caracter temporar o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.
Articolul 202
(1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale şi evaluarea generală prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2) se realizează pe baza următoarelor documente: a)raportul de activitate întocmit de înaltul funcţionar public; b)referatul de evaluare întocmit de prim-ministru pentru înalţii funcţionari publici care ocupă funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. a), de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică pentru înalţii funcţionari publici care ocupă funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. b) şi d), de către ministrul afacerilor interne pentru înalţii funcţionari publici care ocupă funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. c) şi e), respectiv de către secretarul general al Guvernului pentru înalţii funcţionari publici care ocupă funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. f); c)fişa postului înaltului funcţionar public evaluat; d)documentele prin care se stabilesc obiectivele pentru perioada pentru care se face evaluarea şi indicatorii de performanţă.
(2) Competenţa de întocmire a referatului de evaluare prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi delegată prin act administrativ către secretarul de stat care coordonează activitatea înaltului funcţionar public, cu precizarea condiţiilor şi limitelor delegării.
Articolul 203
(1) Obiectivele pentru perioada pentru care se face evaluarea sunt obiective strategice şi obiective operaţionale.
(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se stabilesc la începutul perioadei pentru care se face evaluarea de către:a)prim-ministru, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. a); b)conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. b) şi d); c)ministrul afacerilor interne, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. c) şi e); d)secretarul general al Guvernului, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. f).
(3) Competenţa de stabilire a obiectivelor pentru perioada pentru care se face evaluarea poate fi delegată prin act administrativ către secretarul de stat care coordonează activitatea înaltului funcţionar public, cu precizarea condiţiilor şi limitelor delegării.
(4) Obiectivele se consemnează într-un document datat şi semnat de persoana care are competenţa de a stabili obiectivele potrivit alin. (2), respectiv alin. (3) şi de înaltul funcţionar public.
(5) Obiectivele operaţionale, împreună cu termenele de realizare şi indicatorii de performanţă corespunzători, se stabilesc pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului pentru care se face evaluarea.
(6) Obiectivele strategice, împreună cu termenele de realizare şi indicatorii de performanţă corespunzători, se stabilesc pentru o perioadă de 2 ani, respectiv de la data de 1 ianuarie a primului an şi până la data de 31 decembrie a anului următor.
(7) Obiectivele operaţionale şi obiectivele strategice, precum şi termenele de realizare şi indicatorii de performanţă corespunzători pot fi revizuiţi trimestrial sau ori de câte ori intervin modificări în activitatea sau structura organizatorică a autorităţii ori instituţiei publice. În acest caz, prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
(8) Indicatorii de performanţă prevăzuţi la alin. (5) şi (6) se stabilesc pentru fiecare obiectiv în conformitate cu nivelul atribuţiilor, prin raportare la cerinţele privind cantitatea şi calitatea muncii prestate.
Articolul 204
(1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici, prevăzută la art. 20 alin. (1), se face cu parcurgerea următoarelor etape:a)analizarea documentelor prevăzute la art. 202 alin. (1) de către fiecare membru al Comisiei de evaluare; b)aprecierea îndeplinirii fiecărui obiectiv operaţional de către fiecare membru al Comisiei de evaluare cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului respectiv, în raport cu termenele de realizare şi cu indicatorii de performanţă.
(2) În cadrul etapei de analizare a documentelor, prevăzută la alin. (1) lit. a), Comisia de evaluare poate solicita completarea raportului de activitate sau/şi a referatului de evaluare, în măsura în care consideră că sunt incomplete sau conţin date eronate, stabilind şi un termen pentru transmiterea raportului de activitate sau/şi a referatului de evaluare modificat(e).
(3) Nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor operaţionale reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv, inclusiv a obiectivelor operaţionale revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.
(4) Nota finală a evaluării performanţelor profesionale individuale este media aritmetică a notelor acordate pentru obiectivele operaţionale potrivit alin. (1) lit. b).
(5) Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) lit. b) este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.
Articolul 205
(1) Evaluarea generală a înalţilor funcţionari publici, prevăzută la art. 20 alin. (2), are următoarele componente: a)evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru ultimul an din perioada evaluată, realizată potrivit dispoziţiilor art. 204; b)evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor strategice pentru ultimii 2 ani din perioada evaluată.
(2) Evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor strategice se realizează astfel: a)îndeplinirea fiecărui obiectiv strategic se apreciază de către fiecare membru al Comisiei de evaluare cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului strategic respectiv, în raport cu termenele de realizare şi indicatorii de performanţă; b)îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă se notează de către fiecare membru al Comisiei de evaluare de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor strategice stabilite.
(3) Criteriile de performanţă pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor strategice ale înalţilor funcţionari publici sunt prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.
(4) Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv strategic.
(5) Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu.
(6) Nota finală a evaluării obiectivelor strategice este media aritmetică a notelor obţinute prin aplicarea prevederilor alin. (4) şi (5).
(7) Nota finală a evaluării generale este media aritmetică a notelor obţinute prin aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) şi alin. (6).
(8) Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (2) este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.
Articolul 206
(1) În mod excepţional, evaluarea prevăzută la art. 20 alin. (1) şi (2) se poate face şi în cursul perioadei evaluate, caz în care reprezintă evaluare parţială, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 202-205, în următoarele cazuri: a)atunci când pe parcursul perioadei evaluate, raportul de serviciu al înaltului funcţionar public evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În aceste situaţii, înaltul funcţionar public va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu, după caz; b)la expirarea perioadei pentru care un funcţionar public a exercitat cu caracter temporar o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici; c)atunci când pe parcursul perioadei evaluate, raportul juridic în baza căruia este exercitată funcţia de către persoanele care au competenţa de întocmire a referatului de evaluare potrivit art. 202 alin. (1) lit. b) încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În aceste situaţii, referatul de evaluare se întocmeşte în termen de 10 zile lucrătoare de la data încetării, suspendării sau modificării, după caz.
(2) Pe baza documentelor transmise, Comisia de evaluare realizează evaluarea parţială a performanţelor profesionale ale înaltului funcţionar public. Nota finală a evaluării parţiale, respectiv nota finală a evaluării obiectivelor strategice este media aritmetică a notelor finale acordate pentru evaluarea parţială. Calificativul acordat la evaluarea parţială se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale, respectiv la evaluarea generală, prevăzute la art. 20 alin. (1), respectiv alin. (2).
Articolul 207 Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează: a)între 1,00 şi 2,00 - nesatisfăcător; b)între 2,01 şi 3,50 - satisfăcător; c)între 3,51 şi 4,50 - bine; d)între 4,51 şi 5,00 - foarte bine. Articolul 208
(1) În situaţia în care există diferenţe între informaţiile cuprinse în raportul de activitate al înaltului funcţionar public şi referatul de evaluare, este obligatorie organizarea unui interviu cu înaltul funcţionar public, care are rolul de a furniza informaţiile necesare finalizării evaluării.
(2) Interviul prevăzut la alin. (1) se desfăşoară anterior completării raportului de evaluare de către Comisia de evaluare.
(3) Înaltul funcţionar public este convocat în faţa Comisiei de evaluare prin adresă transmisă de preşedintele Comisiei de evaluare, prin intermediul secretariatului acesteia, la sediul autorităţii sau instituţiei publice unde îşi desfăşoară activitatea, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru interviu. La adresa de convocare se anexează o copie a documentelor prevăzute la art. 202 alin. (1).
(4) Interviul poate fi reprogramat, la cererea motivată a înaltului funcţionar public, cu aprobarea preşedintelui Comisiei de evaluare. Convocarea în faţa Comisiei de evaluare la o dată ulterioară stabilită de către aceasta se face cu respectarea prevederilor alin. (3).
(5) În situaţia neprezentării la interviu a înaltului funcţionar public, convocat în condiţiile alin. (3) şi, după caz, ale alin. (4), la evaluare sunt luate în considerare consemnările din referatul de evaluare.
(6) Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează de către secretariatul Comisiei de evaluare într-o anexă la procesul-verbal de şedinţă, semnată de înaltul funcţionar public intervievat, de membrii Comisiei de evaluare şi de secretariatul acesteia.
Articolul 209 Fiecare evaluare realizată de Comisia de evaluare se consemnează în raportul de evaluare a înaltului funcţionar public, încheiat în două exemplare originale. În termen de 15 zile de la finalizare, un exemplar se arhivează la secretariatul Comisiei de evaluare şi un exemplar se comunică autorităţii sau instituţiei publice unde este încadrat înaltul funcţionar public, pentru a fi depus la dosarul profesional, iar o copie a raportului de evaluare certificată pentru conformitate cu originalul de către secretariatul Comisiei de evaluare se transmite persoanei care are competenţa numirii în funcţia publică a acestuia, spre informare şi pentru a asigura, atunci când este cazul, aplicarea prevederilor art. 99 alin. (1) lit. d). În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primire, autoritatea sau instituţia publică unde este încadrat înaltul funcţionar public îi transmite acestuia o copie a raportului de evaluare, certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana cu atribuţii privind evidenţa personalului din cadrul compartimentului de resurse umane. Articolul 2010
(1) Înaltul funcţionar public nemulţumit de rezultatele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale, respectiv la evaluarea generală, prevăzute la art. 20 alin. (1) şi (2), se poate adresa Comisiei de evaluare, care va răspunde contestaţiei în termen de 15 zile de la depunerea acesteia.
(2) Înaltul funcţionar public nemulţumit de rezultatele obţinute în urma deciziei Comisiei de evaluare, potrivit alin. (1), se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile legii.
4. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Pe parcursul perioadei de stagiu, funcţionarul public debutant are un îndrumător, funcţionar public definitiv desemnat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, de regulă, din cadrul compartimentului în cadrul căruia urmează să îşi desfăşoare activitatea, cu atribuţii în stabilirea programului de desfăşurare a perioadei de stagiu şi în coordonarea activităţii funcţionarului public debutant pe parcursul acestei perioade. 5. După articolul 60 se introduc patru noi articole , articolele 601-604, cu următorul cuprins : Articolul 601
(1) Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant reprezintă aprecierea obiectivă a nivelului cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice dobândite, necesare îndeplinirii atribuţiilor aferente unei funcţii publice, a cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice şi a exigenţelor administraţiei publice, pe baza criteriilor de evaluare prevăzute de lege.
(2) Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant se face în termen de 5 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de stagiu, de regulă, de către conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea, denumit în continuare evaluator. Evaluatorul nu poate avea şi calitatea de îndrumător. În mod excepţional, în cazul autorităţilor sau instituţiilor publice a căror structură nu este detaliată pe compartimente ori în cadrul cărora nu există un funcţionar public de conducere care să coordoneze compartimentul, evaluator este:a)un funcţionar public de conducere, desemnat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; b)conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, dacă nu există un funcţionar public de conducere care să fie desemnat potrivit lit. a).
(3) În cazul modificării raporturilor de serviciu prin mutare în cadrul altui compartiment ori al altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice ori în cazul suspendării raportului de serviciu al funcţionarului public debutant, evaluatorul are obligaţia de a întocmi raportul de evaluare pentru perioada de stagiu parcursă de funcţionarul public debutant până în acel moment, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 602 alin. (1). În acest caz, evaluarea este parţială şi va fi luată în considerare la evaluarea funcţionarului public debutant la terminarea perioadei de stagiu.
(4) În cazul modificării, suspendării sau încetării raportului de serviciu al evaluatorului, acesta are obligaţia de a întocmi raportul de evaluare pentru perioada de stagiu parcursă de funcţionarul public debutant până în acel moment, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 602 alin. (1). În acest caz, evaluarea este parţială şi va fi luată în considerare la evaluarea funcţionarului public debutant la terminarea perioadei de stagiu.
Articolul 602
(1) Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant se face de către evaluator pe baza: a)raportului de stagiu întocmit de funcţionarul public debutant; b)referatului întocmit de îndrumător; c)analizei gradului şi modului de aplicare a fiecărui criteriu de evaluare în exercitarea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarul public debutant; d)interviului cu funcţionarul public debutant.
(2) Cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, funcţionarul public debutant întocmeşte un document denumit raport de stagiu, pe care îl înaintează evaluatorului şi care cuprinde descrierea activităţii desfăşurate pe parcursul acestei perioade, prin prezentarea atribuţiilor, a modalităţilor de îndeplinire a acestora, precum şi a eventualelor dificultăţi întâmpinate.
(3) Cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, îndrumătorul întocmeşte un document denumit referat, pe care îl înaintează evaluatorului şi care cuprinde următoarele elemente: a)descrierea activităţii desfăşurate de funcţionarul public debutant; b)aptitudinile pe care le-a dovedit funcţionarul public debutant în modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu; c)conduita funcţionarului public debutant în timpul serviciului; d)concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu şi recomandări privind definitivarea acesteia.
(4) În cazul modificării, suspendării sau încetării raportului de serviciu ori în situaţia aplicării unei sancţiuni disciplinare îndrumătorului, acesta întocmeşte referatul prevăzut la alin. (3) pentru perioada de stagiu parcursă de funcţionarul public debutant până în acel moment, iar conducătorul autorităţii sau instituţiei publice numeşte un alt funcţionar public definitiv, în calitate de îndrumător, pentru perioada de stagiu rămasă neefectuată. Referatul astfel întocmit se înaintează evaluatorului şi este avut în vedere la evaluarea funcţionarului public debutant la terminarea perioadei de stagiu.
(5) Criteriile de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant sunt prevăzute la pct. II din anexa nr. 2.
(6) Interviul reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi funcţionarul public debutant, anterior finalizării raportului de evaluare, în cadrul căruia: a)se aduc la cunoştinţa funcţionarului public debutant evaluat consemnările făcute de evaluator în raportul de evaluare; b)se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de către funcţionarul public debutant evaluat.
Articolul 603
(1) Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu, evaluatorul efectuează următoarele: a)analizează raportul de stagiu completat de către funcţionarul public debutant şi referatul întocmit de către îndrumător; b)notează îndeplinirea criteriilor de evaluare în funcţie de gradul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu; c)stabileşte calificativul de evaluare; d)formulează propuneri cu privire la numirea într-o funcţie publică definitivă sau la eliberarea din funcţia publică.
(2) Nota exprimă aprecierea îndeplinirii fiecărui criteriu de evaluare în realizarea atribuţiilor de serviciu. Notarea criteriilor de evaluare şi stabilirea calificativului de evaluare se fac astfel: a)fiecare criteriu de evaluare se notează de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mică, iar nota 5 fiind cea mai mare; b)se face media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare şi se obţine o notă finală; c)calificativul de evaluare se acordă în funcţie de nota finală obţinută, după cum urmează: între 1,00 şi 3,00 se acordă calificativul necorespunzător, iar între 3,01 şi 5,00 se acordă calificativul corespunzător.
(3) Semnificaţia calificativelor de evaluare este următoarea:a)necorespunzător - funcţionarul public debutant nu a făcut dovada că deţine cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice necesare exercitării funcţiei publice; b)corespunzător - funcţionarul public debutant a făcut dovada că deţine cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice necesare exercitării funcţiei publice.
(4) Evaluatorul formulează în raportul de evaluare a perioadei de stagiu, după caz:a)propunerea privind numirea funcţionarului public debutant într-o funcţie publică definitivă, în situaţia în care calificativul de evaluare este corespunzător; b)propunerea de eliberare din funcţie, în condiţiile legii, în situaţia în care funcţionarul public debutant a obţinut calificativul necorespunzător.
(5) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunoştinţa funcţionarului public debutant în cadrul interviului prevăzut la art. 602 alin. (6).
(6) În cazul în care între funcţionarul public debutant şi evaluator există diferenţe de opinie asupra conţinutului raportului de evaluare se procedează astfel:a)în situaţia în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica raportul de evaluare; b)în situaţia în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, funcţionarul public debutant consemnează comentariile sale în raportul de evaluare, în secţiunea dedicată.
(7) În situaţia în care funcţionarul public debutant evaluat refuză să semneze raportul de evaluare, acest aspect se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către evaluator şi semnat de către acesta şi un martor. Refuzul funcţionarului public debutant de a semna raportul de evaluare nu împiedică producerea efectelor juridice ale acestuia.
(8) La finalizarea evaluării, o copie a raportului de evaluare se comunică funcţionarului public debutant.
Articolul 604
(1) Funcţionarul public debutant nemulţumit de evaluarea comunicată potrivit art. 603 alin. (8) o poate contesta, în cadrul procedurii de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă, la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
(2) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice soluţionează contestaţia pe baza raportului de evaluare a perioadei de stagiu, a referatului întocmit de îndrumător şi a raportului de stagiu redactat de funcţionarul public debutant, în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.
(3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice respinge motivat contestaţia sau o admite, caz în care modifică raportul de evaluare în mod corespunzător. Rezultatul contestaţiei se comunică funcţionarului public debutant în termen de 5 zile lucrătoare de la soluţionarea acesteia.
(4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în condiţiile în care funcţionarul public debutant nu a contestat rezultatul evaluării, respectiv la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), raportul de evaluare se comunică compartimentului de resurse umane pentru a fi depus la dosarul profesional, precum şi pentru a asigura aplicarea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a dispoziţiilor art. 6213 alin. (1) lit. b) şi alin. (2). O copie a raportului de evaluare, certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana cu atribuţii privind evidenţa personalului din cadrul compartimentului de resurse umane, se comunică funcţionarului public debutant.
(5) Numai funcţionarul public debutant nemulţumit de rezultatul evaluării activităţii sale, pe care l-a contestat în condiţiile alin. (1), se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
6. După articolul 62 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 31-a „Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici", cuprinzând articolele 621-6213, cu următorul cuprins: Secţiunea a 31 -aEvaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici Articolul 621 Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului şi a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public pe parcursul unui an calendaristic şi urmăreşte: a)corelarea obiectivă dintre activitatea funcţionarului public şi cerinţele funcţiei publice, prin raportare la nivelul funcţiei publice deţinute; b)asigurarea unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor profesionale individuale; c)identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. Articolul 622
(1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici are următoarele componente: a)evaluarea gradului şi modului de atingere a obiectivelor individuale; b)evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.
(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se consemnează în raportul de evaluare întocmit de către persoana care coordonează activitatea respectivului funcţionar public şi se contrasemnează de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice sau, după caz, de către persoana care coordonează activitatea evaluatorului în condiţiile prezentei legi. În realizarea activităţilor specifice, evaluatorul şi contrasemnatarul au obligaţia asigurării respectării întocmai a normei generale de conduită profesională privind obiectivitatea în evaluare, precum şi a respectării regimului juridic al incompatibilităţilor şi al conflictului de interese.
Articolul 623
(1) În înţelesul prezentei legi, are calitatea de evaluator:a)funcţionarul public de conducere pentru funcţionarul public de execuţie din subordine, respectiv funcţionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarul public de conducere; b)înaltul funcţionar public, pentru funcţionarii publici de conducere din subordinea directă sau pentru funcţionarii publici de execuţie, atunci când aceştia îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor compartimente din subordinea directă, care nu sunt coordonate de un funcţionar public de conducere; c)persoana care ocupă funcţia de conducere imediat inferioară celei de conducător al autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarii publici aflaţi în coordonarea ori în subordinea directă; d)conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarii publici aflaţi în subordinea directă, precum şi pentru funcţionarii publici care au calitatea de conducători ai autorităţilor ori instituţiilor publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acesteia, precum şi pentru adjuncţii acestora; e)primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, pentru secretarul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor, pe baza propunerii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean; f)persoana care are competenţa de numire expres stabilită prin legea specială, pentru funcţionarii publici care au calitatea de conducători sau fac parte din organele colective de conducere ale unor autorităţi ori instituţii publice care nu se află în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea altor autorităţi sau instituţii publice.
(2) În cazul funcţionarilor publici de conducere care conduc structuri a căror activitate este coordonată de persoane diferite, potrivit atribuţiilor stabilite prin acte administrative, evaluarea se face în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) sau c), cu luarea în considerare a unui referat întocmit de persoana căreia i-au fost delegate parţial atribuţiile de coordonare. Prin referat se evaluează gradul şi modul de atingere a obiectivelor individuale, precum şi gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă pentru atribuţiile pe care le îndeplineşte în coordonarea persoanelor prevăzute în prezentul alineat.
(3) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale, la întocmirea raportului de evaluare în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), pentru funcţionarii publici numiţi prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, precum şi pentru secretarul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor, se ia în considerare propunerea consiliului local, respectiv a consiliului judeţean.
(4) Propunerea consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, prevăzută la alin. (3), se transmite primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean cel târziu până la data de 15 ianuarie a anului în care se realizează evaluarea, sub sancţiunea neluării ei în seamă la realizarea evaluării.
(5) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate delega prin act administrativ competenţa de realizare a evaluării prevăzute la alin. (1) lit. d) către persoana care ocupă funcţia de conducere imediat inferioară şi care coordonează activitatea structurii funcţionale respective, cu precizarea condiţiilor şi limitelor delegării.
Articolul 624
(1) În înţelesul prezentei legi, are calitatea de contrasemnatar:a)conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarii publici de conducere care ocupă funcţiile publice prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), b) şi d), pentru care nu are calitatea de evaluator; b)funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarii publici de conducere care ocupă funcţiile publice prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) şi f), precum şi pentru funcţionarii publici de execuţie pentru care calitatea de evaluator aparţine funcţionarului public de conducere direct subordonat contrasemnatarului; c)înaltul funcţionar public, în cazul în care, potrivit structurii organizatorice a autorităţii ori instituţiei publice, nu există un funcţionar public ierarhic superior evaluatorului şi activitatea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public evaluat este coordonată de înaltul funcţionar public, cu excepţia situaţiei funcţionarilor publici prevăzuţi la lit. a).
(2) În situaţia în care, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, nu există o persoană care să aibă calitatea de contrasemnatar potrivit alin. (1), raportul de evaluare nu se contrasemnează.
Articolul 625
(1) În situaţia în care instanţa judecătorească dispune refacerea evaluării performanţelor profesionale individuale ale unui funcţionar public, prin hotărâre judecătorească definitivă, pronunţată în urma contestării rezultatelor evaluării la instanţele de contencios administrativ în condiţiile legii, calitatea de evaluator se exercită în următoarea ordine:a)de către persoana care a realizat evaluarea ce urmează a fi refăcută, dacă îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective; b)de către persoana care avea calitatea de contrasemnatar la data realizării evaluării ce urmează a fi refăcută, în situaţia în care nu se aplică prevederile lit. a); c)de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice care are obligaţia punerii în executare a hotărârii judecătoreşti definitive ori de către persoana desemnată de acesta prin act administrativ, în situaţia în care persoanele prevăzute la lit. a), respectiv lit. b) nu îşi mai desfăşoară activitatea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective.
(2) În urma refacerii evaluării performanţelor profesionale individuale potrivit alin. (1), raportul de evaluare nu se contrasemnează.
Articolul 626
(1) Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se realizează pentru un an calendaristic, în perioada cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate, pentru toţi funcţionarii publici care au desfăşurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), evaluarea parţială a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se realizează pentru o altă perioadă decât cea prevăzută la alin. (1), în oricare dintre următoarele situaţii:a)la modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici în condiţiile legii, dacă perioada efectiv lucrată este de cel puţin 30 de zile consecutive; b)la modificarea, suspendarea sau încetarea raportului de serviciu ori, după caz, a raportului de muncă al evaluatorului în condiţiile legii, dacă perioada efectiv coordonată este de cel puţin 30 de zile consecutive. În cazul în care evaluatorul se află în imposibilitatea de drept sau de fapt constatată prin act administrativ de a realiza efectiv evaluarea, calitatea de evaluator revine persoanei care are calitatea de contrasemnatar al raportului de evaluare la data încetării, suspendării sau modificării, în condiţiile legii, a raportului de serviciu ori, după caz, a raportului de muncă al evaluatorului, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor legale în ceea ce priveşte desemnarea unui alt contrasemnatar, atunci când este posibil potrivit structurii organizatorice; c)atunci când, pe parcursul perioadei evaluate, funcţionarul public este promovat în clasă sau în grad profesional.
(3) Evaluarea parţială se realizează în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii situaţiilor prevăzute la alin. (2) şi va fi luată în considerare la evaluarea anuală, în condiţiile legii.
(4) Evaluarea parţială a funcţionarilor publici nu este necesară în situaţia în care raportul de serviciu al funcţionarului public se modifică prin delegare, se suspendă în condiţiile art. 94 alin. (1) lit. f), h), k) şi l) sau, după caz, încetează în condiţiile art. 98 alin. (1) lit. a) şi b).
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se poate realiza şi ulterior perioadei cuprinse între 1 şi 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate, în situaţia în care raportul de serviciu al funcţionarului public este suspendat pe parcursul întregii perioade de evaluare. În acest caz, evaluarea se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la reluarea activităţii, în condiţiile prezentei legi.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se poate realiza şi ulterior perioadei cuprinse între 1 şi 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate, în situaţia în care raportul de serviciu ori, după caz, raportul de muncă al evaluatorului este suspendat pe parcursul întregii perioade de evaluare. În acest caz, evaluarea se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de evaluare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (2) lit. b).
Articolul 627
(1) În vederea realizării componentei evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici prevăzute la art. 622 alin. (1) lit. a), la începutul perioadei evaluate persoana care are calitatea de evaluator stabileşte obiectivele individuale pentru funcţionarii publici a căror activitate o coordonează şi indicatorii de performanţă utilizaţi în evaluarea gradului şi a modului de atingere a acestora.
(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se stabilesc în conformitate cu atribuţiile din fişa postului, prin raportare la funcţia publică deţinută, gradul profesional al acesteia, cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile necesare exercitării funcţiei publice deţinute de funcţionarul public, şi corespund obiectivelor compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public.
(3) Indicatorii de performanţă prevăzuţi la alin. (1) se stabilesc pentru fiecare obiectiv individual, în conformitate cu nivelul atribuţiilor titularului funcţiei publice, prin raportare la cerinţele privind cantitatea şi calitatea muncii prestate.
(4) În toate situaţiile, obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă se aduc la cunoştinţa funcţionarului public la începutul perioadei evaluate.
(5) Obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă pot fi revizuiţi trimestrial sau ori de câte ori intervin modificări în activitatea ori în structura organizatorică a autorităţii sau instituţiei publice. Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
Articolul 628 Criteriile de performanţă utilizate pentru realizarea componentei evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici potrivit art. 622 alin. (1) lit. b) sunt prevăzute la pct. III din anexa nr. 2. Articolul 629
(1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează în următoarele etape: a)completarea raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale de către evaluator; b)interviul; c)contrasemnarea raportului de evaluare.
(2) Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale este un document distinct, denumit în continuare raport de evaluare, în care evaluatorul: a)acordă note pentru fiecare componentă a evaluării, stabileşte punctajul final şi calificativul acordat; b)consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public, dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante; c)stabileşte necesităţile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate; d)stabileşte obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate.
(3) Interviul este o discuţie între evaluator şi funcţionarul public evaluat în cadrul căreia se aduce la cunoştinţa funcţionarului public evaluat conţinutul raportului de evaluare şi se discută aspectele cuprinse în acesta, având ca finalitate semnarea şi datarea raportului de evaluare de către evaluator şi de către funcţionarul public evaluat.
(4) În cazul în care între funcţionarul public evaluat şi evaluator există diferenţe de opinie asupra conţinutului raportului de evaluare, se procedează astfel:a)în situaţia în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica raportul de evaluare; b)în situaţia în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, funcţionarul public consemnează comentariile sale în raportul de evaluare, în secţiunea dedicată.
(5) În situaţia în care funcţionarul public evaluat refuză să semneze raportul de evaluare, acest aspect se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către evaluator şi semnat de către acesta şi un martor. Refuzul funcţionarului public evaluat de a semna raportul de evaluare nu împiedică producerea efectelor juridice ale acestuia.
Articolul 6210
(1) În aplicarea prevederilor art. 622 alin. (1), pentru fiecare dintre componentele evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, evaluatorul acordă note de la 1 la 5. Nota 1 reprezintă nivelul minim de atingere a fiecăruia dintre obiectivele individuale în raport cu indicatorii de performanţă şi, respectiv, nivelul minim apreciat de îndeplinire a fiecăruia dintre criteriile de performanţă, iar nota 5 reprezintă nivelul maxim.
(2) Nota finală acordată pentru îndeplinirea obiectivelor individuale reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv individual, inclusiv a celor revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.
(3) Nota finală acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă.
(4) Punctajul final al evaluării performanţelor profesionale individuale este media aritmetică a notelor obţinute pentru obiectivele individuale şi criteriile de performanţă, potrivit alin. (2) şi (3).
(5) În urma evaluării performanţelor profesionale individuale, funcţionarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător.
(6) Acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final al evaluării performanţelor profesionale individuale, după cum urmează:a)pentru un punctaj între 1,00 şi 2,00 se acordă calificativul nesatisfăcător; b)pentru un punctaj între 2,01 şi 3,50 se acordă calificativul satisfăcător; c)pentru un punctaj între 3,51 şi 4,50 se acordă calificativul bine; d)pentru un punctaj între 4,51 şi 5,00 se acordă calificativul foarte bine.
Articolul 6211
(1) Raportul de evaluare rezultat în urma interviului se înaintează contrasemnatarului, care semnează raportul aşa cum a fost completat de evaluator sau, după caz, îl modifică, cu obligaţia de motivare şi de înştiinţare a funcţionarului public evaluat. În acest caz, funcţionarul public evaluat semnează raportul de evaluare modificat de contrasemnatar, cu posibilitatea consemnării observaţiilor sale, dacă este cazul.
(2) La finalizarea evaluării potrivit alin. (1), o copie a raportului de evaluare se comunică funcţionarului public evaluat.
Articolul 6212
(1) Funcţionarii publici nemulţumiţi de evaluarea comunicată potrivit art. 6211 alin. (2) o pot contesta, în cadrul procedurii de evaluare, la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă.
(2) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice soluţionează contestaţia pe baza raportului de evaluare şi a referatelor întocmite de către funcţionarul public evaluat, de către evaluator şi de către contrasemnatar, în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.
(3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice respinge motivat contestaţia sau o admite, caz în care modifică raportul de evaluare în mod corespunzător. Rezultatul contestaţiei se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la soluţionarea acesteia.
(4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în condiţiile în care funcţionarul public nu a contestat rezultatul evaluării, respectiv la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), o copie a raportului de evaluare, certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana cu atribuţii privind evidenţa personalului din cadrul compartimentului de resurse umane, se comunică funcţionarului public.
(5) Funcţionarul public nemulţumit de rezultatul evaluării performanţelor profesionale individuale se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Articolul 6213
(1) Calificativele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale sunt avute în vedere la: a)promovarea într-o funcţie publică superioară; b)eliberarea din funcţia publică.
(2) Necesităţile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate, stabilite în cadrul evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, se au în vedere la elaborarea planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici prevăzut la art. 53.
7. La capitolul VI, titlul secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins: Secţiunea a 4-aPromovarea funcţionarilor publici 8. Articolul 69 se abrogă. 9. După articolul 117 se introduce un nou articol, articolul 1171, cu următorul cuprins: Articolul 1171 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege. 10. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta lege. 11. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta lege. 12. În cuprinsul legii, denumirea „Ministerul Internelor şi Reformei Administrative" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice", cu excepţia prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) şi alin. (3), caz în care denumirea „Ministerul Internelor şi Reformei Administrative" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Afacerilor Interne", iar denumirea „ministrul internelor şi reformei administrative" se înlocuieşte cu denumirea „ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice".
Articolul II
(1) Rapoartele de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2017 întocmite cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare în luna ianuarie 2018 sunt şi rămân valabile şi îşi produc efectele juridice potrivit legislaţiei în vigoare la data finalizării acestora.
(2) Obiectivele individuale stabilite cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare în luna ianuarie 2018 sunt şi rămân valabile şi stau la baza evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2018.
Articolul IIIÎn termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a stabili calitatea de evaluator, respectiv de contrasemnatar, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege. Articolul IVÎn termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, se aprobă procedura de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a înalţilor funcţionari publici, precum şi formatul standard al documentelor necesare evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, la: a)art. 202 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 209; b)art. 602 alin. (2) şi (3) şi art. 603; c)art. 629 alin. (2). Articolul V
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:a) art . 48 -491, art . 50 alin . (1) şi (2), art . 60, art . 61 alin. (1), art . 611, art . 612, art . 62 -624 şi art. 64 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 86-101 şi art. 106-120 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va pune în acord prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.
Articolul VI Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,FLORIN IORDACHEPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Legea nr. 188/1999) LISTA cuprinzând funcţiile publice I. Funcţii publice generale A. Funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici: 1. secretar general al Guvernului; 2. secretar general adjunct al Guvernului; 3. secretar general din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; 4. secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; 5. prefect; 6. subprefect; 7. inspector guvernamental. B. Funcţii publice de conducere: 1. director general din cadrul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; 2. director general adjunct din cadrul autorităţilor administrative autonome, din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; 3. secretar al judeţului şi al municipiului Bucureşti; 4. director din cadrul autorităţilor administrative autonome, din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, director executiv în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora; 5. director adjunct din cadrul autorităţilor administrative autonome, din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, director executiv adjunct în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora; 6. secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului şi comunei; 7. şef serviciu; 8. şef birou. C. Funcţii publice de execuţie: 1. consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector; 2. referent de specialitate; 3. referent. NOTE: 1. Funcţiile publice generale, altele decât cele prevăzute la pct. I, se stabilesc cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 2. Funcţiile publice de conducere prevăzute la lit. B pct. 1 şi 2 se pot stabili şi în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală care au un număr de minimum 150 de posturi. 3. Funcţiile publice de conducere prevăzute la lit. B pct. 7 şi 8, precum şi funcţiile publice de execuţie prevăzute la lit. C pot fi funcţii publice de stat, teritoriale sau locale. II. Funcţii publice specifice A. Funcţii publice de conducere: 1. arhitect-şef. B. Funcţii publice de execuţie: 1. inspector de concurenţă; 2. inspector vamal; 3. inspector de muncă; 4. controlor delegat; 5. expert în tehnologia informaţiilor şi a telecomunicaţiilor; 6. comisar. C. Alte funcţii publice specifice: 1. manager public. NOTĂ: Funcţiile publice specifice, altele decât cele prevăzute la pct. II, se stabilesc cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Legea nr. 188/1999) I. Criterii de performanţă pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor strategice ale înalţilor funcţionari publici

Nr. crt. Criterii de performanţă pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor strategice ale înalţilor funcţionari publici
1. Acţionează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum şi priorităţile Guvernului
2. Promovează valorile etice ale serviciului public, acţionează pentru prevenirea oricărui risc sau oricărei suspiciuni de corupţie, asigură încrederea publică în serviciul public printr-o conduită onestă, imparţială şi transparentă
3. Respectă legea în planificarea şi gestionarea activităţilor şi resurselor în domeniul său de responsabilitate
4. Motivează personalul din subordinea sa şi contribuie la dezvoltarea profesională a acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanţă şi cele mai bune rezultate
5. Organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge standarde înalte de calitate, respectând termenele şi resursele alocate
6. Monitorizează şi verifică progresele şi realizările înregistrate în domeniul său de responsabilitate
7. Elaborează şi evaluează opţiunile strategice şi în materie de politici publice, ţinând cont de impactul social, financiar, cultural şi asupra mediului pentru România, pe termen mediu
8. Ia decizii bazate pe expertiză şi cunoştinţe aprofundate şi îşi asumă responsabilitatea pentru aplicarea deciziilor
9. Oferă consiliere superiorilor ierarhici, pe baza unei analize şi evaluări fundamentate a impactului propunerilor sale
10. Îşi fixează obiective care privesc dezvoltarea personală
11. Aplică experienţa proprie, precum şi cunoştinţele acumulate din experienţa altora, se bazează pe idei noi pentru îmbunătăţirea rezultatelor
12. Participă activ la dezvoltarea instituţională şi la implementarea de noi metode de lucru
13. Îşi asumă şi demonstrează responsabilitatea personală pentru producerea de rezultate în domeniul său de responsabilitate, este un exemplu personal de conduită profesională şi etică
14. Construieşte şi dezvoltă relaţii de încredere cu colegii şi personalul din subordinea sa, în vederea atingerii obiectivelor
15. Comunică în mod proactiv cu factorii interesaţi şi experţi, pentru a asigura sprijinul în vederea elaborării şi implementării deciziilor în materie de politici publice

II. Criteriile de evaluare pentru funcţionarii publici debutanţi

Nr. crt. Criterii de evaluare pentru funcţionarii publici debutanţi clasa I
1. Gradul de cunoaştere a reglementărilor specifice domeniului de activitate
2. Gradul de cunoaştere a specificului şi a principiilor care guvernează administraţia publică şi a raporturilor administrative din cadrul autorităţii sau instituţiei publice
3. Capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor
4. Gradul de adaptabilitate şi flexibilitate în îndeplinirea atribuţiilor
5. Aptitudinea de a distinge corect între caracteristicile diverselor opţiuni în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi de a identifica cea mai bună variantă de acţiune
6. Capacitatea de transmitere a ideilor, în scris şi verbal, fluenţă în scris, incluzând capacitatea de a scrie clar şi concis
7. Capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a sprijini activitatea echipei în realizarea obiectivelor acesteia
Nr. crt. Criterii de evaluare pentru funcţionarii publici debutanţi clasele a II-a şi a III-a
1. Cunoaşterea specificului administraţiei publice
2. Rapiditatea şi calitatea îndeplinirii sarcinilor alocate
3. Iniţiativă
4. Capacitatea de relaţionare cu publicul
5. Punctualitate, disciplină şi responsabilitate

III. Criterii de performanţă pentru funcţionarii publici de execuţie şi de conducere A. Criterii de performanţă pentru funcţionarii publici de execuţie

Nr. crt. Criteriul de performanţă Definirea criteriului pentru funcţionarii publici din clasa I Definirea criteriului pentru funcţionarii publici din clasa a II-a Definirea criteriului pentru funcţionarii publici din clasa a III-a
1. Capacitatea de implementare Capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor, în scopul realizării obiectivelor Capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor, în scopul realizării obiectivelor Capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor, în scopul realizării obiectivelor
2. Capacitatea de a rezolva eficient problemele Capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare şi asumarea riscurilor identificate Capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare şi asumarea riscurilor identificate Capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare
3. Capacitatea de asumare a responsabilităţilor Capacitatea de a desfăşura în mod curent, la solicitarea superiorilor ierarhici, activităţi care depăşesc cadrul de responsabilitate definit conform fişei postului; capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficienţele propriei activităţi şi de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăţa din propriile greşeli Capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficienţele propriei activităţi şi de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăţa din propriile greşeli Capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficienţele propriei activităţi şi de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăţa din propriile greşeli
4. Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite Capacitatea de creştere permanentă a performanţelor profesionale, de îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente prin punerea în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite Capacitatea de creştere permanentă a performanţelor profesionale, de îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente prin punerea în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite Capacitatea de creştere permanentă a performanţelor profesionale, de îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente prin punerea în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite
5. Capacitatea de analiză şi sinteză Capacitatea de a interpreta un volum mare de informaţii, de a identifica şi valorifica elementele comune, precum şi pe cele noi şi de a selecta aspectele esenţiale pentru domeniul analizat Capacitatea de a interpreta un volum mare de informaţii, de a identifica şi valorifica elementele comune, precum şi pe cele noi şi de a selecta aspectele esenţiale pentru domeniul analizat
Nr. crt. Criteriul de performanţă Definirea criteriului pentru funcţionarii publici din clasa I Definirea criteriului pentru funcţionarii publici din clasa a II-a Definirea criteriului pentru funcţionarii publici din clasa a III-a
6. Creativitate şi spirit de iniţiativă Atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor probleme; inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activităţii; atitudine pozitivă faţă de idei noi Atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor probleme; inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activităţii; atitudine pozitivă faţă de idei noi Atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor probleme; atitudine pozitivă faţă de idei noi; spirit inventiv
7. Capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic Capacitatea de a previziona cerinţele, oportunităţile şi posibilele riscuri şi consecinţele acestora; capacitatea de a anticipa soluţii şi de a-şi organiza timpul propriu sau, după caz, al celorlalţi (în funcţie de nivelul de competenţă), pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciu Capacitatea de a previziona cerinţele, oportunităţile şi posibilele riscuri şi consecinţele acestora; capacitatea de a anticipa soluţii şi de a-şi organiza timpul propriu pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciu Capacitatea de a-şi organiza timpul propriu pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciu
8. Capacitatea de a lucra independent Capacitatea de a desfăşura activităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu fără a solicita coordonare, cu excepţia cazurilor în care activităţile implică luarea unor decizii care depăşesc limitele de competenţă
9. Capacitatea de a lucra în echipă Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite eficient şi de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite eficient şi de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite eficient idei, pentru realizarea obiectivelor echipei
10. Competenţa în gestionarea resurselor alocate Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale şi financiare alocate fără a prejudicia activitatea instituţiei Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale şi financiare alocate fără a prejudicia activitatea instituţiei Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale şi financiare alocate fără a prejudicia activitatea instituţiei

B. Criterii de performanţă pentru funcţionarii publici de conducere

Nr. crt. Criterii de performanţă Definirea criteriului
1. Capacitatea de a organiza Capacitatea de a identifica activităţile care trebuie desfăşurate de structura condusă, delimitarea lor în atribuţii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrată şi echitabilă a atribuţiilor şi a obiectivelor în funcţie de nivelul, categoria, clasa şi gradul profesional al personalului din subordine
2. Capacitatea de a conduce Abilitatea de a crea o viziune realistă, de a o transpune în practică şi de a o susţine; abilitatea de a planifica şi de a administra activitatea unei echipe formate din personalităţi diferite, cu nivel diferit al capacităţii de a colabora la îndeplinirea unei atribuţii; capacitatea de a adapta stilul de conducere la situaţii diferite, precum şi de a acţiona pentru gestionarea şi rezolvarea conflictelor
Nr. crt. Criterii de performanţă Definirea criteriului
3. Capacitatea de coordonare Armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului, precum şi a activităţilor din cadrul unui compartiment, în vederea realizării obiectivelor acestuia
4. Capacitatea de control Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluţii realiste, depistarea deficienţelor şi luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora
5. Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate Capacitatea de a motiva şi de a încuraja dezvoltarea performanţelor personalului prin: cunoaşterea aspiraţiilor colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare şi a unei atitudini de încredere; aptitudinea de a asculta şi de a lua în considerare diferite opinii, precum şi de a oferi sprijin pentru obţinerea unor rezultate pozitive pentru colectiv; recunoaşterea meritelor şi cultivarea performanţelor
6. Competenţa decizională Capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simţ de răspundere şi conform competenţei legale, cu privire la desfăşurarea activităţii structurii conduse
7. Capacitatea de a delega Capacitatea de a transfera atribuţii personalului din subordine care corespunde din punct de vedere legal şi al competenţelor proprii, în scopul realizării la timp şi în mod corespunzător a obiectivelor structurii conduse
8. Abilităţi în gestionarea resurselor umane Capacitatea de a planifica şi de a administra eficient activitatea personalului subordonat, asigurând sprijinul şi motivarea corespunzătoare
9. Capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului Cunoaşterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a implementa şi de a menţine politici de personal eficiente, în scopul motivării acestuia; capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine şi de a forma propuneri privind tematica şi formele concrete de realizare a instruirii
10. Abilităţi de mediere şi negociere Capacitatea de a organiza şi de a conduce o întâlnire, precum şi de a o orienta către o soluţie comun acceptată, ţinând seama de poziţiile diferite ale părţilor; capacitatea de a planifica şi de a desfăşură interviuri
11. Obiectivitate în apreciere Corectitudine în luarea deciziilor; imparţialitate în evaluarea personalului din subordine şi în modul de acordare a recompenselor pentru rezultatele deosebite în activitate
12. Criteriile de performanţă pentru funcţionarii publici de execuţie din clasa I, prevăzute la pct. 1-7 şi 10SmartCity5

COMENTARII la Legea 24/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 24 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu