Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.197 din 07.09.2020

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 823 din 08 septembrie 2020SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins: n)promovarea şi protecţia rolului sanogen, educativ, turistic, sportiv şi recreativ al pădurii şi accesibilităţii ei în asemenea scopuri pentru populaţie, în mod nemotorizat. 2. La articolul 11 alineatul (7), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: f1) alocaţii de la bugetul de stat pentru susţinerea activităţii de administrare a fondului forestier proprietate publică a statului, pentru finanţarea administrării ariilor naturale protejate, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru finanţarea Direcţiei de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor, în conformitate cu prevederile art. III din Legea nr. 99/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale «Cai de Rasă» - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor; 3. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, ocoalele silvice de regim funcţionează ca regii autonome de interes local. 4. La articolul 14, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Şefii ocoalelor silvice prevăzute la art. 10 alin. (2) şi conducătorii structurilor silvice de rang superior sunt angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată şi trebuie să aibă vechimea de minimum 5 ani, respectiv 8 ani, ca ingineri cu studii superioare silvice în domeniul silviculturii, conform reglementărilor în vigoare. 5. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Înregistrarea fondului forestier în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi actualizarea acestuia, până la înregistrarea în sistemul integrat de cadastru, se face, prin grija autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza prevederilor amenajamentelor silvice actualizate cu intrările/ieşirile aprobate cu acte legale. 6. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Proprietarul/Succesorul în drepturi/Orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct şi demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care îl deţine, cu suprafaţa de maximum 10 ha, poate recolta un volum de maximum 5 mc/an/ha de pe această suprafaţă, în funcţie de caracteristicile structurale ale arboretului; volumul care se poate recolta pe un hectar, indiferent de numărul persoanelor beneficiare sau de calitatea acestora, este de maximum 5 mc/an; produsele accidentale se recoltează integral, cu respectarea condiţiilor privind protecţia mediului. 7. La articolul 20, după alineatul (3) se introduc două noi alineate , alineatul (31) şi (32), cu următorul cuprins: (31) Proprietarul/Succesorul în drepturi/Orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct şi demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care îl deţine, cu suprafaţa cuprinsă între 10,1 ha şi 100 ha, şi pentru care nu există amenajament silvic valabil, poate recolta un volum de 5 mc/an/ha, în funcţie de caracteristicile structurale ale arboretului, dar nu mai mult de 100 mc/an de pe această suprafaţă; produsele accidentale se recoltează integral, cu respectarea condiţiilor privind protecţia mediului. (32) În situaţia în care volumul produselor accidentale depăşeşte volumul anual prevăzut la alin. (31), recoltarea se face integral în baza avizului conducătorului gărzii forestiere competente teritorial. 8. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Elaborarea amenajamentelor silvice pentru fondul forestier inclus în arii naturale protejate se face în concordanţă cu prevederile planurilor de management aprobate potrivit legii sau cu măsurile minime de conservare ale ariilor naturale protejate suprapuse, în cadrul evaluării adecvate, parte integrantă din procedura de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice şi se armonizează prin încadrarea în categorii funcţionale specifice şi propunerea de soluţii tehnice corespunzătoare. 9. La articolul 22, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate , alin. (11)-(14), cu următorul cuprins: (11) Iniţierea procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice de către autoritatea pentru protecţia mediului se face concomitent cu elaborarea primei versiuni a amenajamentului silvic, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările ulterioare. (12) Amenajamentul silvic intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor culegerii datelor din teren. (13) Recoltarea masei lemnoase se poate face după emiterea actului administrativ de mediu, în interiorul termenelor prevăzute de legislaţia de mediu, dar nu mai mult de 60 de zile de la data organizării şedinţei de preavizare a soluţiilor tehnice - Conferinţa a II-a de amenajare, dată până la care autoritatea de mediu competentă are obligaţia emiterii actului administrativ de mediu. (14) După intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, datele de interes public din amenajamentul silvic se publică de către autoritatea centrală care răspunde de silvicultură pe un portal public dedicat acestui scop. 10. La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Amenajamentele silvice întocmite şi aprobate, în condiţiile legii, pentru fondul forestier inclus în ariile naturale protejate preiau măsurile de management din planurile de management ale acestora sau măsurile minime de conservare în caz că nu există încă un plan de management, iar modificarea lor se aprobă numai potrivit prevederilor art. 22 alin. (1). 11. La articolul 29, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Tăierile rase în parcurile naţionale, rezervaţiile naturale şi parcurile naturale sunt interzise, cu excepţia arboretelor în care nu se poate asigura regenerarea naturală prin altfel de tăieri. 12. La articolul 33 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)efectuarea lucrărilor de degajări, curăţări şi elagaj artificial; 13. La articolul 51, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins: (21) Personalul silvic cu atribuţii de pază răspunde patrimonial, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru pagubele produse pe suprafeţele de fond forestier sau în terenurile din afara fondului forestier pe care le are în pază, în situaţia în care în termen de 24 de ore de la constatarea pagubelor nu informează, în scris, ocolul silvic; şeful ocolului silvic răspunde patrimonial, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru pagubele produse pe suprafeţele de fond forestier sau în terenurile din afara fondului forestier, dacă nu sesizează unităţile de poliţie şi/sau parchetul teritorial cele mai apropiate, în maximum 24 de ore de la înregistrarea informaţiei referitoare la constatarea pagubelor. 14. La articolul 54, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 54
(1) Accesul public pedestru în pădure este permis pe răspunderea celui care intră în pădure numai în zone amenajate, pe trasee şi poteci marcate în acest sens, pe drumurile forestiere şi în pădurile cu funcţii de protecţie, predominant sociale.
15. La articolul 54, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Accesul public cu bicicleta în pădure este permis numai pe drumurile forestiere, pe potecile şi pe traseele amenajate, pe răspunderea celui care intră în pădure şi cu respectarea condiţiilor stabilite de administratorul fondului forestier/proprietar, după caz. 16. La articolul 54, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Accesul public în fondul forestier naţional cu autovehicule, motociclete, ATV-uri sau mopede este interzis, cu excepţia activităţilor sportive, de recreere şi turism organizate, care se pot practica pe drumurile forestiere sau pe trasee special marcate şi omologate, numai cu acordul: 17. La articolul 54, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate , alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
(3) În cazul organizaţiilor neguvernamentale, accesul în fondul forestier cu autovehicule, motociclete, ATV-uri sau mopede este permis doar în urma semnării unui protocol cu administratorul, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului, sau cu administratorul/proprietarul, în cazul fondului forestier proprietate privată.
(4) Amenajarea în fondul forestier naţional de poteci şi trasee pentru plimbare, alergare şi biciclete se face cu acordul administratorului, pentru fondul forestier proprietate publică a statului, sau cu acordul proprietarului, pentru fondul forestier, altul decât proprietate publică a statului. În pădurile încadrate în tipul I funcţional, amenajările se pot realiza numai cu aprobarea administratorului ariei naturale protejate.
(5) Potecile şi traseele pentru plimbare, alergare şi biciclete pot fi realizate numai din pământ, lemn şi pietriş. Realizarea acestora nu face obiectul scoaterii definitive/ocupărilor temporare din fondul forestier naţional, nu necesită autorizaţie de construcţie şi este permisă numai în situaţia în care nu implică tăieri de arbori, defrişări.
18. La articolul 59, părţile introductive ale alineatelor (51)-(53) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (51) Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, tăierile de igienă executate în fondul forestier proprietate publică a statului se realizează de către administratorii prevăzuţi de lege, în următoarea ordine: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (52) Volumul disponibil rezultat ca lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm şi ca lemn de foc din lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, din tăierile de igienă din fondul forestier proprietate publică a statului se valorifică în următoarea ordine de priorităţi: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (53) Volumul disponibil rezultat ca lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm şi ca lemn de foc din lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, din tăierile de igienă executate în fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se valorifică în condiţiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică în vigoare, în următoarea ordine de priorităţi: 19. La articolul 59, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(11) Volumul masei lemnoase prevăzut la alin. (10), care depăşeşte posibilitatea anuală, se precomptează în anii următori de aplicare a amenajamentului silvic. 20. La articolul 60 alineatul (5), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: a1) expedierea materialelor lemnoase obţinute din fondul forestier naţional şi din vegetaţia din afara fondului forestier naţional se face numai după măsurarea materialelor lemnoase; 21. La articolul 60, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate , alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins:
(6) Începând cu data de 1 ianuarie 2025, masa lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate publică a statului şi din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se valorifică preponderent ca lemn fasonat.
(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, cel puţin 50% din masa lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate publică a statului şi din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se valorifică ca lemn fasonat.
(8) Administratorii fondului forestier proprietate publică a statului prevăzuţi la art. 11 alin. (1) sau proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale sunt obligaţi să ia măsuri pentru încadrarea în prevederile alin. (6) şi (7).
(9) Licitaţiile publice pentru executarea prestărilor de servicii de exploatare forestieră derogă de la prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
22. La articolul 62, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) proprietarii de fond forestier, persoane juridice şi fizice, care pot exploata din proprietatea lor, fără să deţină certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, un volum de până la 20 mc/an, în condiţiile legii, şi ocoalele silvice care pot exploata masa lemnoasă provenită din tăieri de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere - curăţări. 23. La articolul 64, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Prin metodologie, aprobată prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, se pot stabili, pe zone-pilot, constituite la nivel de ocol silvic, modalităţi experimentale de recoltare a arborilor, fără utilizarea dispozitivelor speciale de marcat. 24. La articolul 68, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: (21) Transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, în volum de peste 10 m3, neînsoţite de documentele specifice de transport prevăzute la alin. (1), constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă sau cu închisoare de la 6 luni la un an şi cu confiscarea materialelor lemnoase care fac obiectul transportului. (22) Sunt supuse confiscării mijloacele de transport materiale lemnoase şi orice alte bunuri care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea infracţiunii prevăzute la alin. (21). 25. La articolul 72, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins: (11) Se interzic transportul şi comercializarea materialelor lemnoase care nu corespund documentelor care atestă provenienţa materialelor lemnoase. (12) Se interzic primirea, depozitarea şi prelucrarea materialelor lemnoase care nu corespund documentelor care atestă provenienţa materialelor lemnoase, astfel cum este definită în anexa nr. 1 pct. 38, cu luarea în considerare a toleranţelor de măsurare specificate prin normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase prevăzute la art. 73. 26. La articolul 83, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Drumurile forestiere sunt căi de transport tehnologic, de utilitate privată, utilizate pentru: gospodărirea pădurilor, desfăşurarea activităţilor de vânătoare şi pescuit sportiv, intervenţii în caz de avarii, calamităţi sau dezastre, fiind închise circulaţiei publice, cu excepţia activităţilor sportive, de recreere şi turism, organizate, care se pot practica numai cu acordul proprietarului, iar în cazul pădurilor proprietate publică a statului, cu acordul administratorului acestora, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (2), precum şi pentru accesul proprietarilor la terenuri în vederea gospodăririi acestora. 27. La articolul 97 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)asigurarea integrală de la bugetul de stat a costurilor necesare asigurării serviciilor silvice pentru suprafeţele de fond forestier de maximum 30 ha, aflate în proprietatea sau în deţinerea persoanelor fizice sau juridice, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt cuprinse într-o asociaţie, care au încheiate contracte de servicii silvice cu ocoale silvice nominalizate; plata se face către ocolul silvic nominalizat, în baza devizului întocmit de acesta, pentru suprafeţele pentru care are încheiate contracte de servicii silvice; 28. La articolul 97 alineatul (1), litera a1) se abrogă . 29. La articolul 97 alineatul (1), litera a2) se modifică şi va avea următorul cuprins: a2) devizul prevăzut la lit. a) se calculează ca produs între suprafaţa prevăzută în contractele de servicii silvice şi costurile medii/ha, pe suprafeţele aferente formelor de relief, potrivit anexei nr. 2. 30. La articolul 97, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Limitarea dreptului de proprietate asupra terenurilor din fondul forestier naţional peste nivelul regimului silvic, aşa cum este definit în anexa nr. 1 pct. 42, se face numai cu acordarea de compensaţii, cu excepţia situaţiilor în care dreptul de proprietate este limitat la iniţiativa şi prin voinţa expresă a proprietarului. 31. La articolul 97, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: (21) Impunerea de restricţii proprietarilor de păduri prin amenajamente silvice, prin planurile de management şi regulamente ale ariilor naturale protejate se face doar cu acordarea prealabilă de plăţi reparatorii care să compenseze integral veniturile nerealizate anual de proprietarul de pădure, persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat. (22) În măsura în care nu sunt asigurate prin fonduri europene, statul alocă anual de la buget, prin bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, sumele necesare pentru efectuarea plăţilor prevăzute la alin. (2). 32. După articolul 97 se introduce un nou articol, articolul 971, cu următorul cuprins: Articolul 971
(1) În scopul gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale, statul acordă ajutoare de stat în silvicultură, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 702/2014 din 25 iunie 2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
(2) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor asigură elaborarea reglementărilor sectoriale şi gestionarea fondurilor financiare, necesare acordării ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1), prin bugetul propriu, respectiv prin bugetul autorităţii publice care gestionează Fondul pentru mediu, constituit conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Instituţiile responsabile pentru implementarea ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) sunt Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Administraţia Fondului pentru Mediu, respectiv autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
(4) Beneficiarii ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) sunt proprietarii de fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale, înscrişi în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri.
(5) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă pentru: a)costurile reprezentând contravaloarea cheltuielilor de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe suprafeţele compacte de fond forestier, de minimum 0,5 ha, afectate de factori biotici şi/sau abiotici; costurile se aprobă pe bază de deviz de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; b)contravaloarea pierderii de creştere, care se acordă anual, pe o perioadă de 10 ani, pentru suprafeţele prevăzute la lit. a); compensaţia se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor anului în care s-a produs afectarea; c)contravaloarea costurilor generate de recoltarea produselor accidentale.
(6) Pentru fondul forestier proprietate publică a statului, costurile reprezentând contravaloarea cheltuielilor de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe suprafeţele compacte de fond forestier, de minimum 0,5 ha, afectate de factori biotici şi/sau abiotici, se suportă din fondul de rezervă al Guvernului.
33. Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 98 Sumele prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) se pun la dispoziţia ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, după caz, cele prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. b), f) şi g) şi alin. (21) şi (22) şi la art. 101 se pun la dispoziţia proprietarilor, iar cele prevăzute la art. 21 alin. (4) se pun la dispoziţia structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 34. La articolul 107, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 107
(1) Ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, constituie infracţiune silvică şi se pedepseşte după cum urmează: 35. La articolul 107, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Tăierea fără drept de arbori din fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, constituie infracţiune silvică şi se pedepseşte după cum urmează: a)cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs este de până la 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei; b)cu închisoare de la un an la 3 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este cuprinsă între limita prevăzută la lit. a) şi de cel mult 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei; c)cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei.
36. La articolul 107, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) şi (11) se majorează cu jumătate, în cazul în care faptele au fost săvârşite în următoarele împrejurări: 37. La articolul 107, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Prejudiciile inevitabile constatate de către personalul silvic abilitat, ca urmare a activităţilor autorizate de exploatare a lemnului, nu constituie infracţiuni, cu condiţia ca operatorul economic care exploatează să depună la ocolul silvic o solicitare scrisă în care să specifice volumul prejudiciat. 38. La articolul 109, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 109
(1) Furtul de puieţi sau lăstari care au fost tăiaţi ori scoşi din rădăcini, din păduri, perdele forestiere de protecţie, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrări de împădurire constituie infracţiune şi se pedepseşte după cum urmează:
39. La articolul 109, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Furtul de arbori doborâţi sau rupţi de fenomene naturale ori de arbori care au fost tăiaţi ori scoşi din rădăcini, din păduri, perdele forestiere de protecţie, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrări de împădurire şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, precum şi al oricăror alte produse specifice ale fondului forestier naţional constituie infracţiune şi se pedepseşte după cum urmează: a)cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs este de până la 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei; b)cu închisoare de la un an la 3 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este cuprinsă între limita prevăzută la lit. a) şi de cel mult 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei; c)cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei. 40. La articolul 109, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Limitele speciale ale pedepselor prevăzute la alin. (1) şi (11) se majorează cu jumătate în cazul în care faptele au fost săvârşite în următoarele împrejurări: 41. Articolul 116 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 116 Preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă se aprobă prin lege, pentru o perioadă de 5 ani, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 42. La articolul 126, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 126
(1) Pentru fondul forestier proprietate publică nu se plătesc taxe şi impozite.
43. La anexa nr. 1 - Definiţii, punctul 21, litera d) a punctului 26 şi punctul 39 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 21. Materiale lemnoase - lemnul brut rotund sau despicat, chiar cojit şi lemnul de foc sub formă de trunchiuri, butuci, crăci, vreascuri sau forme similare; cherestelele tivite şi netivite, capetele şi flancurile buştenilor; traversele din lemn pentru căi ferate, mangalul, lemnul ecarisat şi lemnul cioplit; lemnul sub formă de aşchii sau particule, rumeguşul, tocătura provenită din lemn, coaja arborilor şi resturile de lemn. Materialele lemnoase nu sunt bunuri divizibile. ........ ................ ................ ................ ................ ................ d)piste pentru biciclete şi alte infrastructuri specifice sau favorabile circulaţiei bicicletelor, precum şi, după caz, poteci de pământ pentru deplasare pedestră şi alergare şi, separat, pentru ciclism montan şi pentru deplasare ecvestră, piste pentru alergare, piste pentru deplasare pe dispozitive cu role, punţi, pasarele şi podeţe aferente acestor căi de comunicaţie;........ ................ ................ ................ ................ ................ 39. Preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă - preţul mediu de vânzare a unui metru cub de masă lemnoasă, la nivel naţional, determinat ca medie a datelor statistice din ultimii 3 ani, potrivit Institutului Naţional de Statistică. În situaţia în care, în perioada de 3 ani aprobată, valoarea preţului mediu de vânzare a unui metru cub de masă lemnoasă, determinată anual de Institutul Naţional de Statistică, diferă cu mai mult de 30% decât valoarea aprobată, se aprobă un nou preţ mediu al unui metru cub de masă lemnoasă, determinat ca medie a datelor statistice din ultimii 3 ani. 44. La anexa nr. 2 - Metodologie de calcul al cheltuielilor destinate asigurării serviciilor silvice pentru suprafeţele de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1 Valoarea sumelor destinate serviciilor silvice (Vtss) se calculează cu formula: Vtss = Vss x SpSp - suprafaţa pentru care se asigură serviciile silvice - ha; Vss = [(Smbe x 12/Smc) + Ca x 12/Smc] x 145%; Vss - contravaloarea serviciilor silvice/an/ha - lei; Smbe - salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna decembrie a anului precedent efectuării serviciilor silvice - lei; Smc*) - suprafaţa medie a unui canton silvic, respectiv: 400 ha în zona de câmpie; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine de maximum 300 m; 700 ha în zona de deal; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine cuprinsă între 301 şi 800 m; 1. 100 ha în zona de munte; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine > de 800 m; Ca - valoare cote angajator aferente Smbe - lei; 45% - cheltuieli indirecte *) La calculul suprafeţei medii a unui canton silvic se are în vedere echivalenţa pe forme de relief, iar la încadrarea pe forme de relief se ia în calcul altitudinea maximă, atunci când aceasta este variabilă. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 45. La anexa nr. 2, tabelul nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Tabelul nr. 2 Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură (........ ................ ............) Garda Forestieră DECONT JUSTIFICATIV*) privind acordarea alocaţiilor bugetare pentru fondul forestier în suprafaţă de maximum 30 ha inclusiv, potrivit prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trimestrul ........ anul ......... 1. Amplasamentul suprafeţei pentru care se asigură serviciile silvice: judeţul ........ ........ ........., localitatea ........ ................, Ocolul Silvic ........ ................ ................ ........ .......... 2. Beneficiarii lucrării:

Nr. crt. Documente privind identificarea terenului forestier**) Titularul documentelor privind identificarea terenului forestier Nr. şi data actului de constatare potrivit art. 16 alin. (7) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare UP ua Forma de relief Suprafaţa - ha - Valoarea unitară calculată conform metodologiei - lei/an/ha/forme de relief***) - Număr zile asigurare servicii silvice Valoare totală - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8**) 9 10 = 7 x 8 X 9/ nr. zile an
TOTAL OCOL X X X X X X
Din care: Câmpie
Deal
Munte

3. Ocolul silvic care realizează serviciile silvice/denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Sediul: comuna/oraşul ........ ................ ................ ................ ........, str. ........ ................ ................ ................ nr. .............. Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/Numărul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ........ ........ .......... Codul unic de înregistrare ........ ................ ................ ................ ........ ........... Contul ocolului silvic în care se transmit sumele ........ ................ ........ ........... Inspector-şef, ........ ................ ........ ........ (numele şi prenumele, semnătura) L.S./S. Şeful serviciului financiar-contabil, ........ ................ ................ ........... (numele şi prenumele, semnătura) *) Se întocmeşte un decont pentru toate suprafeţele de fond forestier în suprafaţă de maximum 30 ha inclusiv, potrivit prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care sunt asigurate serviciile silvice de acelaşi ocol silvic. **) Identificarea terenului se face prin: proces-verbal de punere în posesie/titlu de proprietate/act administrativ, în original, emis de unitatea administrativ-teritorială, prin care se face dovada înregistrării terenului forestier, în care este înscrisă şi suprafaţa. ***) La prima decontare, coloana 8 se calculează de la data din coloana 3 până la sfârşitul perioadei pentru care se întocmeşte decontul. 46. La anexa nr. 2, după tabelul nr. 2 se introduce un nou tabel, tabelul nr. 3, cu următorul cuprins: Tabelul nr. 3 model –Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură Garda Forestieră ........ ........ ............. DECONT JUSTIFICATIV*) privind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier Trimestrul ........... anul ........ ......... 1. Amplasamentul suprafeţei pentru care se asigură serviciile silvice: judeţul ........ .............., localitatea ........ ........ ........, Ocolul Silvic ........ ................ ................ ............ 2. Beneficiarii lucrării:

Nr. crt. Numele şi prenumele/Denumirea persoanei juridice CNP/CUI Tipul, nr. şi data actului de proprietate Nr. şi data contractului de servicii silvice UP ua Suprafaţa - ha - Valoarea - lei -
Total

3. Ocolul silvic care realizează serviciile silvice: Denumirea ........ ................ .......... Sediul: comuna/oraşul ........ ................, str. ........ ........ ........ nr. ......... Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/Numărul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ........ ................ ................ ................ .............. Numărul unic de înregistrare ........ ........ ............ Contul ocolului silvic în care se transmit sumele ........ ................ ............... Inspector-şef, ........ ................ ................ (numele şi prenumele) L.S./S.S. Şeful serviciului financiar-contabil, ........ ................ ................ (numele şi prenumele, semnătura) *) Se întocmeşte un decont justificativ la nivel de ocol silvic pentru toate suprafeţele de fond forestier pentru care sunt încheiate contracte de servicii silvice cu proprietari. Articolul II În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se aprobă prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de mediu metodologia de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenjamantele silvice prevăzute la art. 22 alin. (11) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege. Articolul III În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, licitaţiile publice pentru executarea prestărilor de servicii de exploatare forestieră se realizează potrivit metodologiei privind licitaţiile publice pentru executarea prestărilor de servicii de exploatare forestieră, aprobată prin hotărâre a Guvernului, prevăzută la art. 60 alin. (4) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege. Articolul IV
(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, normele metodologice de solicitare, calcul şi acordare a compensaţiilor şi despăgubirilor prevăzute la art. 97 alin. (2) şi la art. 971 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.
(2) Compensaţiile prevăzute la alin. (1) se vor acorda începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,FLORIN IORDACHEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ROBERT-MARIUS CAZANCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 197/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 197 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 197/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu