E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 16 din 6 martie 2000

privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al  Persoanelor Varstnice

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 191 din 20 martie 2007CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Se înfiinţează Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, în scopul instituţionalizării dialogului social dintre persoanele vârstnice şi autorităţile publice, pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor acestor persoane.

Art. 2. - Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti.

Art. 3. - Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.

CAPITOLUL II

Atribuţiile Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice

Art. 4. - Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice are, în principal, următoarele atribuţii:

a)  sprijină instituţiile statului în aplicarea recomandărilor Adunării Mondiale a Persoanelor Vârstnice şi urmăreşte realizarea lor;

b)   propune Guvernului programe privind ameliorarea continuă a condiţiilor de viaţă a persoanelor vârstnice;

c)   urmăreşte aplicarea reglementărilor legale privind persoanele vârstnice şi sesizează organele competente despre abaterile constatate;

d)  elaborează, împreună cu instituţiile specializate, studii şi analize sociologice în domeniu;

e)   avizează proiecte de acte normative care privesc persoanele vârstnice, avizul fiind consultativ;

f)  sprijină organizarea asociativă a persoanelor vârstnice şi participarea lor activă la viaţa socială;

g)   elaborează puncte de vedere la proiectele de acte normative care vizează persoanele vârstnice;

h) reprezintă persoanele vârstnice din România în relaţiile cu organizaţii similare din alte ţări sau cu organizaţii internaţionale ale persoanelor vârstnice.

CAPITOLUL III

Organizarea şi structura Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice

Art. 5. - Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice are următoarea componenţă:

a)   preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice şi al municipiului Bucureşti;

b)  preşedinţii organizaţiilor centrale ale pensionarilor;

c)    câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Institutului Naţional de Statistică, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, fiecare fiind desemnat de conducerea autorităţii publice respective.

Art. 6. - Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se desemnează de plen dintre membrii prevăzuţi la art. 5 lit. a) şi b).

*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 405/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 14 octombrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 16/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 martie 2000 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin:

-   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 9 noiembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 457/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 27 iulie 2001;

-  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 5 martie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 16 iulie 2001;

-  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 41/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003.

Art. 7. - Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a)  au cetăţenie română şi domiciliul în România;

b)  au capacitate deplină de exerciţiu;

c)   nu au suferit condamnări pentru infracţiuni de drept comun săvârşite cu intenţie.

Art. 8. - Membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, prevăzuţi la art. 5 lit. a) şi b), sunt verificaţi individual de comisia prevăzută la art. 28 înainte de dobândirea acestei calităţi, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7.

Art. 9. - Durata mandatului membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este de 4 ani. Mandatul membrilor poate fi reînnoit.

Art. 10. - (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice se consideră legal constituit la data la care două treimi din numărul membrilor săi au fost confirmate.

(2) Până la data constituirii unui nou Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice, dar nu mai târziu de 3 luni de la încetarea mandatului membrilor, consiliul anterior îşi continuă activitatea.

Art. 11. - (1) Calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice încetează în următoarele situaţii:

a)  la expirarea mandatului;

b)  în caz de deces;

c)  în caz de demisie;

d)  în caz de revocare de către cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. c);

e)   în cazul în care nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 7.

(2) Procedura revocării din calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se stabileşte prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

Art. 12. - In situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmată potrivit prevederilor art. 8.

Art. 13. - (1) Prin regulamentul de organizare şi funcţionare, în structura Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice pot fi constituite comisii de specialitate pentru soluţionarea unor probleme pe domenii de activitate.

(2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnaţi dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.

CAPITOLUL IV

Funcţionarea şi conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice

Art. 14. - Funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se asigură de:

a)  plenul consiliului;

b)  comisia permanentă;

c)  preşedinte.

Art. 15. - (1) Plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se întruneşte semestrial în sesiuni ordinare şi, ori de câte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel puţin unei pătrimi din numărul membrilor săi.

(2) Lucrările plenului se desfăşoară în şedinţe publice, în afara cazurilor expres stabilite de comisia permanentă.

Art. 16. - Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi are următoarele atribuţii principale:

a)  alege preşedintele consiliului;

b)  alege 2 vicepreşedinţi dintre membrii consiliului;

c)   dezbate şi adoptă regulamentul de organizare şi funcţionare;

d)   aprobă componenţa comisiei permanente şi a comisiilor de specialitate;

e) dezbate şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea financiară proprie, precum şi raportul privind execuţia  bugetară.

Art. 17. - In exercitarea atribuţiilor sale plenul adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor săi.

Art. 18. - (1) Comisia permanentă a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este alcătuită din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 10 membri. Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este şi preşedintele comisiei permanente.

(2)   Comisia permanentă asigură conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în intervalul dintre şedinţele plenului.

(3)  Comisia permanentă are următoarele atribuţii:

a)   aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;

b)   soluţionează problemele curente între şedinţele plenului;

c)  pregăteşte adunările generale ale plenului.

(4)   Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.

(5)   Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice beneficiază de o indemnizaţie lunară al cărei cuantum este egal cu salariul mediu brut pe ţară. Membrii comisiei permanente beneficiază de o indemnizaţie lunară al cărei cuantum poat fi de cel mult până la nivelul a 50% din salariul mediu brut pe ţară; cuantumul acestor indemnizaţii se aprobă de preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în mod diferenţiat, în funcţie de activitatea desfăşurată de fiecare dintre membrii comisiei permanente, şi se suportă de la bugetul de stat alocat Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.

Art. 19. - Atribuţiile preşedintelui şi ale vicepreşedinţilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se stabilesc prin regulamentul său de organizare şi funcţionare.

Art. 20. - Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice reprezintă consiliul în relaţiile cu terţii, potrivit hotărârilor luate de comisia permanenta şi de plen.

Art. 21. - (1) In structura Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice funcţionează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico-administrativ, format din 12 persoane.

(2)   Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este condus de un secretar, ale cărui atribuţii sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

(3)  Funcţia de secretar este incompatibilă cu funcţia de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.

Art. 22. - (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul să solicite de la orice persoană juridică de drept public sau privat datele şi informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor consiliului, iar aceste persoane au obligaţia să le transmită, cu respectarea normelor legale în vigoare.

(2) Păstrarea şi folosirea datelor şi a informaţiilor se vor face cu respectarea confidenţialităţii stabilite de emitent.

Art. 23. - (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează consilii ale persoanelor vârstnice, care îndeplinesc atribuţiile stabilite în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

(2)  Consiliile prevăzute la alin. (1) se organizează cu un număr impar de membri, desemnaţi de organizaţiile locale ale pensionarilor şi ale persoanelor vârstnice.

(3)   Conducerea consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, este asigurată de preşedinte şi de vicepreşedinte şi se desfăşoară prin aportul voluntar al membrilor acestora. Preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, beneficiază, trimestrial, de o indemnizaţie la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, iar vicepreşedinţii, de o indemnizaţie în cuantum de 75% din acesta.

Art. 24. - (1) Pentru soluţionarea pe plan central a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul aparatului de specialitate al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei vor fi desemnate persoanele care vor asigura colaborarea permanentă cu Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice.

(2) Pentru soluţionarea pe plan local a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul fiecărei direcţii de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene şi a municipiului Bucureşti, este desemnată persoana care asigură colaborarea permanentă cu consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti.

Art. 25. - Prefecturile, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor sprijini consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice pentru repartizarea sediilor necesare desfăşurării activităţii.

CAPITOLUL V

Finanţarea activităţilor

Art. 26. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi ale consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, se asigură din donaţii, sponsorizări, alte activităţi nonprofit, realizate în condiţiile legii, precum şi din transferuri de la bugetul de stat care se prevăd în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate următoarelor categorii de cheltuieli:

a)   cheltuieli de personal aferente celor 12 posturi ale Secretariatului tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. Salarizarea acestor posturi se realizează la nivelul prevăzut de dispoziţiile legale pentru aparatul ministerelor, iar funcţia de secretar al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este salarizată la nivelul directorului general din ministere;

b)   cheltuieli cu indemnizaţiile preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, ale membrilor comisiei permanente, precum şi ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice şi al municipiului Bucureşti;

c)   cheltuieli de transport, diurnă şi cazare pentru membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi ai consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului   Bucureşti,   în   cuantumurile   stabilite   de dispoziţiile legale;

d)  cheltuieli materiale şi servicii pentru Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice şi, respectiv, al municipiului Bucureşti;

e)   cheltuieli de capital aferente dotării Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice şi, respectiv, al municipiului Bucureşti.

(3)    Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice decontează cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e), efectuate de consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, pe baza documentelor justificative, potrivit legii, prezentate de către acestea, elaborate în coordonarea metodologică a direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(4)   Preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, răspund de modul de efectuare a cheltuielilor prevăzute la alin. (2) lit. c)-e).

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 27. - In termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organizaţiile centrale ale pensionarilor vor constitui o comisie de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea primului Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice.

Art. 28. - Comisia de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea primului Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice este formată din 15 membri, câte 2 din partea organizaţiilor centrale ale pensionarilor, şi este condusă de ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei.

Art. 29. - Comisia de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice are următoarele atribuţii:

a)   confirmă membrii primului Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice, la propunerea consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti şi, respectiv, a organizaţiilor centrale ale pensionarilor;

b)  elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;

c)   convoacă plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în prima şedinţă.

Art. 30. - Comisia de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice îşi încetează activitatea la prima şedinţă a plenului consiliului, a cărei dată de desfăşurare nu poate depăşi 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 16/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 16 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu