E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 16 din 6 martie 2000

privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al  Persoanelor Varstnice

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 191 din 20 martie 2007CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Se înfiinţează Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, în scopul instituţionalizării dialogului social dintre persoanele vârstnice şi autorităţile publice, pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor acestor persoane.

Art. 2. - Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti.

Art. 3. - Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.

CAPITOLUL II

Atribuţiile Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice

Art. 4. - Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice are, în principal, următoarele atribuţii:

a)  sprijină instituţiile statului în aplicarea recomandărilor Adunării Mondiale a Persoanelor Vârstnice şi urmăreşte realizarea lor;

b)   propune Guvernului programe privind ameliorarea continuă a condiţiilor de viaţă a persoanelor vârstnice;

c)   urmăreşte aplicarea reglementărilor legale privind persoanele vârstnice şi sesizează organele competente despre abaterile constatate;

d)  elaborează, împreună cu instituţiile specializate, studii şi analize sociologice în domeniu;

e)   avizează proiecte de acte normative care privesc persoanele vârstnice, avizul fiind consultativ;

f)  sprijină organizarea asociativă a persoanelor vârstnice şi participarea lor activă la viaţa socială;

g)   elaborează puncte de vedere la proiectele de acte normative care vizează persoanele vârstnice;

h) reprezintă persoanele vârstnice din România în relaţiile cu organizaţii similare din alte ţări sau cu organizaţii internaţionale ale persoanelor vârstnice.

CAPITOLUL III

Organizarea şi structura Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice

Art. 5. - Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice are următoarea componenţă:

a)   preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice şi al municipiului Bucureşti;

b)  preşedinţii organizaţiilor centrale ale pensionarilor;

c)    câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Institutului Naţional de Statistică, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, fiecare fiind desemnat de conducerea autorităţii publice respective.

Art. 6. - Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se desemnează de plen dintre membrii prevăzuţi la art. 5 lit. a) şi b).

*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 405/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 14 octombrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 16/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 martie 2000 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin:

-   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 9 noiembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 457/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 27 iulie 2001;

-  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 5 martie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 16 iulie 2001;

-  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 41/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003.

Art. 7. - Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a)  au cetăţenie română şi domiciliul în România;

b)  au capacitate deplină de exerciţiu;

c)   nu au suferit condamnări pentru infracţiuni de drept comun săvârşite cu intenţie.

Art. 8. - Membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, prevăzuţi la art. 5 lit. a) şi b), sunt verificaţi individual de comisia prevăzută la art. 28 înainte de dobândirea acestei calităţi, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7.

Art. 9. - Durata mandatului membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este de 4 ani. Mandatul membrilor poate fi reînnoit.

Art. 10. - (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice se consideră legal constituit la data la care două treimi din numărul membrilor săi au fost confirmate.

(2) Până la data constituirii unui nou Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice, dar nu mai târziu de 3 luni de la încetarea mandatului membrilor, consiliul anterior îşi continuă activitatea.

Art. 11. - (1) Calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice încetează în următoarele situaţii:

a)  la expirarea mandatului;

b)  în caz de deces;

c)  în caz de demisie;

d)  în caz de revocare de către cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. c);

e)   în cazul în care nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 7.

(2) Procedura revocării din calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se stabileşte prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

Art. 12. - In situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmată potrivit prevederilor art. 8.

Art. 13. - (1) Prin regulamentul de organizare şi funcţionare, în structura Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice pot fi constituite comisii de specialitate pentru soluţionarea unor probleme pe domenii de activitate.

(2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnaţi dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.

CAPITOLUL IV

Funcţionarea şi conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice

Art. 14. - Funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se asigură de:

a)  plenul consiliului;

b)  comisia permanentă;

c)  preşedinte.

Art. 15. - (1) Plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se întruneşte semestrial în sesiuni ordinare şi, ori de câte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel puţin unei pătrimi din numărul membrilor săi.

(2) Lucrările plenului se desfăşoară în şedinţe publice, în afara cazurilor expres stabilite de comisia permanentă.

Art. 16. - Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi are următoarele atribuţii principale:

a)  alege preşedintele consiliului;

b)  alege 2 vicepreşedinţi dintre membrii consiliului;

c)   dezbate şi adoptă regulamentul de organizare şi funcţionare;

d)   aprobă componenţa comisiei permanente şi a comisiilor de specialitate;

e) dezbate şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea financiară proprie, precum şi raportul privind execuţia  bugetară.

Art. 17. - In exercitarea atribuţiilor sale plenul adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor săi.

Art. 18. - (1) Comisia permanentă a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este alcătuită din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 10 membri. Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este şi preşedintele comisiei permanente.

(2)   Comisia permanentă asigură conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în intervalul dintre şedinţele plenului.

(3)  Comisia permanentă are următoarele atribuţii:

a)   aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;

b)   soluţionează problemele curente între şedinţele plenului;

c)  pregăteşte adunările generale ale plenului.

(4)   Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.

(5)   Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice beneficiază de o indemnizaţie lunară al cărei cuantum este egal cu salariul mediu brut pe ţară. Membrii comisiei permanente beneficiază de o indemnizaţie lunară al cărei cuantum poat fi de cel mult până la nivelul a 50% din salariul mediu brut pe ţară; cuantumul acestor indemnizaţii se aprobă de preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în mod diferenţiat, în funcţie de activitatea desfăşurată de fiecare dintre membrii comisiei permanente, şi se suportă de la bugetul de stat alocat Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.

Art. 19. - Atribuţiile preşedintelui şi ale vicepreşedinţilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se stabilesc prin regulamentul său de organizare şi funcţionare.

Art. 20. - Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice reprezintă consiliul în relaţiile cu terţii, potrivit hotărârilor luate de comisia permanenta şi de plen.

Art. 21. - (1) In structura Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice funcţionează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico-administrativ, format din 12 persoane.

(2)   Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este condus de un secretar, ale cărui atribuţii sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

(3)  Funcţia de secretar este incompatibilă cu funcţia de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.

Art. 22. - (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul să solicite de la orice persoană juridică de drept public sau privat datele şi informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor consiliului, iar aceste persoane au obligaţia să le transmită, cu respectarea normelor legale în vigoare.

(2) Păstrarea şi folosirea datelor şi a informaţiilor se vor face cu respectarea confidenţialităţii stabilite de emitent.

Art. 23. - (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează consilii ale persoanelor vârstnice, care îndeplinesc atribuţiile stabilite în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

(2)  Consiliile prevăzute la alin. (1) se organizează cu un număr impar de membri, desemnaţi de organizaţiile locale ale pensionarilor şi ale persoanelor vârstnice.

(3)   Conducerea consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, este asigurată de preşedinte şi de vicepreşedinte şi se desfăşoară prin aportul voluntar al membrilor acestora. Preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, beneficiază, trimestrial, de o indemnizaţie la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, iar vicepreşedinţii, de o indemnizaţie în cuantum de 75% din acesta.

Art. 24. - (1) Pentru soluţionarea pe plan central a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul aparatului de specialitate al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei vor fi desemnate persoanele care vor asigura colaborarea permanentă cu Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice.

(2) Pentru soluţionarea pe plan local a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul fiecărei direcţii de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene şi a municipiului Bucureşti, este desemnată persoana care asigură colaborarea permanentă cu consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti.

Art. 25. - Prefecturile, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor sprijini consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice pentru repartizarea sediilor necesare desfăşurării activităţii.

CAPITOLUL V

Finanţarea activităţilor

Art. 26. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi ale consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, se asigură din donaţii, sponsorizări, alte activităţi nonprofit, realizate în condiţiile legii, precum şi din transferuri de la bugetul de stat care se prevăd în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate următoarelor categorii de cheltuieli:

a)   cheltuieli de personal aferente celor 12 posturi ale Secretariatului tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. Salarizarea acestor posturi se realizează la nivelul prevăzut de dispoziţiile legale pentru aparatul ministerelor, iar funcţia de secretar al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este salarizată la nivelul directorului general din ministere;

b)   cheltuieli cu indemnizaţiile preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, ale membrilor comisiei permanente, precum şi ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice şi al municipiului Bucureşti;

c)   cheltuieli de transport, diurnă şi cazare pentru membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi ai consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului   Bucureşti,   în   cuantumurile   stabilite   de dispoziţiile legale;

d)  cheltuieli materiale şi servicii pentru Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice şi, respectiv, al municipiului Bucureşti;

e)   cheltuieli de capital aferente dotării Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice şi, respectiv, al municipiului Bucureşti.

(3)    Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice decontează cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e), efectuate de consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, pe baza documentelor justificative, potrivit legii, prezentate de către acestea, elaborate în coordonarea metodologică a direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(4)   Preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, răspund de modul de efectuare a cheltuielilor prevăzute la alin. (2) lit. c)-e).

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 27. - In termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organizaţiile centrale ale pensionarilor vor constitui o comisie de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea primului Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice.

Art. 28. - Comisia de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea primului Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice este formată din 15 membri, câte 2 din partea organizaţiilor centrale ale pensionarilor, şi este condusă de ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei.

Art. 29. - Comisia de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice are următoarele atribuţii:

a)   confirmă membrii primului Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice, la propunerea consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti şi, respectiv, a organizaţiilor centrale ale pensionarilor;

b)  elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;

c)   convoacă plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în prima şedinţă.

Art. 30. - Comisia de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice îşi încetează activitatea la prima şedinţă a plenului consiliului, a cărei dată de desfăşurare nu poate depăşi 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 16/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 16 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu