Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.122 din 10.07.2020

pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 613 din 13 iulie 2020SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: (11) Apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat şi apărat ca atare, fiind o resursă strategică de siguranţă şi securitate naţională. 2. La articolul 1, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins: (12) Apele subterane şi de suprafaţă ale României sunt bogăţii de interes public. 3. La articolul 24, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)se asigură atingerea celei mai bune stări posibile din punct de vedere ecologic şi chimic pentru corpurile de apă de suprafaţă luând în considerare impactul ce nu poate fi evitat în mod rezonabil din cauza naturii, activităţii umane sau poluării; 4. La articolul 3, alineatele (11) şi (31) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (11) Aparţin domeniului public al statului albiile sectoarelor cursurilor de apă cu lungimi mai mici de 5 km şi cu bazine hidrografice care nu depăşesc suprafaţa de 10 km2, sectoare amenajate cu lucrări de gospodărire a apelor, aflate în domeniul public de interes naţional şi amplasate în zona de confluenţă a cursului de apă principal. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... (31) Lacurile de acumulare permanente a căror execuţie a fost finanţată din fonduri alocate de la bugetul de stat, lucrările hidrotehnice aferente şi suprafeţele din lac aflate sub cota coronamentului barajului fac parte din domeniul public al statului şi se includ în categoria terenurilor acoperite de apă, asimilându-se cu noţiunea de albie minoră. Administraţia Naţională «Apele Române» este singura autoritate de administrare a acestora, cu excepţia bunurilor deţinute, prin efectul actelor normative, de către terţe persoane. 5. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Popularea cu elemente de ihtiofaună a unui corp de apă sau a unui sector de corp de apă se face doar cu specii indigene şi cu acceptul autorităţii competente în domeniul apelor şi al administratorului în cazul ariilor naturale protejate. 6. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Apele subterane, corespunzătoare calitativ, sunt resurse strategice destinate în primul rând pentru alimentarea cu apă a populaţiei şi animalelor, precum şi pentru asigurarea igienei şi sănătăţii populaţiei. Aceste ape pot fi utilizate şi în alte scopuri, numai în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor. 7. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins: (41) Utilizarea în scop de irigaţii a apelor subterane este permisă numai în zonele unde nu există ape de suprafaţă şi numai din primul strat acvifer cu potenţial hidrogeologic (stratul freatic), pe baza studiilor hidrogeologice întocmite sau expertizate de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. 8. La articolul 16 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape uzate, neepurate sau epurate necorespunzător; 9. La articolul 25, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Dreptul de folosinţă a albiilor minore, a plajei şi a ţărmului mării, în alte scopuri decât cele prevăzute la alin. (1), se exercită numai după obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor. 10. La articolul 25, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:
(5) Utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor în scopul realizării investiţiilor de interes şi utilitate publică de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale este permisă în baza unui protocol încheiat cu administratorul bunului, cu acordul expres al proprietarului. Conţinutul-cadru al protocolului se va aproba prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
(6) Dreptul de folosinţă obţinut în condiţiile alin. (5) face dovada deţinerii terenului pentru emiterea actelor de reglementare în domeniul gospodăririi apelor.
(7) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru executarea lucrărilor de construcţii de utilitate publică şi de interes naţional, judeţean sau local, titularul poate dobândi un drept de creanţă asupra terenului din domeniul public, pentru şi pe timpul realizării lucrărilor, în baza unui protocol încheiat cu administratorul acestuia, cu acordul expres al proprietarului.
11. La articolul 27, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 27
(1) Orice activitate pe luciul de apă, în albii minore, arii protejate ori în zone de protecţie, inclusiv navigaţia, plutăritul, flotajul, exploatarea agregatelor minerale sau recoltarea stufului, precum şi exploatarea fondului piscicol şi pescuitul sportiv se vor realiza astfel încât să nu producă efecte negative asupra apei, malurilor şi albiilor cursurilor de apă, malurilor şi cuvetelor lacurilor, monumentelor naturii, zonelor protejate, construcţiilor, lucrărilor sau instalaţiilor existente în albii şi să influenţeze cât mai puţin folosirea apelor de către alţi utilizatori.
(2) În vederea protecţiei şi conservării stării apelor, pe sectoarele de cursuri de apă care nu sunt afectate de activităţi umane se interzic realizarea de lucrări şi activităţi care pot afecta starea ecologică a apelor, cu excepţia obiectivelor declarate de interes naţional şi a celor care vizează siguranţa şi securitatea naţională, potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la obiectivele/construcţiile existente.
12. La articolul 27, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Criteriile de selectare şi listele cu sectoarele cursurilor de apă prevăzute la alin. (2) se actualizează pe bază de studii de fundamentare care sunt realizate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor. 13. La articolul 32, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Transportul pe apele interioare, pe Dunărea fluvială şi maritimă şi pe marea teritorială al substanţelor periculoase se poate face numai în condiţiile unui aviz comun, emis, pentru fiecare caz în parte, de autoritatea publică centrală din domeniul apelor şi autoritatea publică centrală din domeniul transporturilor. În zonele cu arii protejate şi situri naturale UNESCO va fi necesar şi avizul administratorului de sit. Aceste dispoziţii se aplică şi transportului în tranzit al acestora. 14. La articolul 33, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(8) Închirierea sau concesionarea plajei mării, a suprafeţelor din apele maritime interioare şi marea teritorială se face cu avizul autorităţii publice centrale cu atribuţii în domeniul turismului sau, după caz, a autorităţii publice centrale cu atribuţii în domeniul afacerilor interne. 15. La articolul 33, după alineatul (9) se introduc cinci noi alineate , alineatele (10)-(14), cu următorul cuprins:
(10) Se interzic primirea, depozitarea, prelucrarea, transportul şi comercializarea agregatelor minerale fără documente specifice de transport al acestora sau cu documente din care nu rezultă cu certitudine provenienţa legală a acestora.
(11) Controlul circulaţiei agregatelor minerale se efectuează de către personalul de gospodărire a apelor împuternicit în acest sens de reprezentantul legal al Administraţiei Naţionale «Apele Române», de către ofiţeri, subofiţeri şi agenţi din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Române şi Jandarmeriei Române, precum şi de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(12) Agregatele minerale prevăzute la alin. (10) se confiscă de către personalul prevăzut la alin. (11) şi se valorifică potrivit legii.
(13) Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea agregatelor minerale, la regimul spaţiilor de depozitare a acestora şi al instalaţiilor de prelucrare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi a autorităţii publice centrale din domeniul resurselor minerale.
(14) Oprirea în trafic, pe drumurile publice, a autovehiculelor, în vederea exercitării controlului circulaţiei agregatelor minerale, se efectuează cu respectarea competenţelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
16. La articolul 35, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu următorul cuprins: (16) Prin derogare de la art. 51 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării monitorizării indicatorului peşti prevăzut în anexa nr. 11, subpunctul 1.3.6 din prezenta lege, Administraţia Naţională «Apele Române» beneficiază de autorizaţie de pescuit ştiinţific, eliberată, la cerere, de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. 17. La articolul 35, alineatul (51) se modifică şi va avea următorul cuprins: (51) Se mandatează autoritatea publică centrală din domeniul apelor, prin Administraţia Naţională «Apele Române», respectiv administraţiile bazinale de apă, să înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate al statului asupra bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale «Apele Române», prevăzute la art. 3. 18. La articolul 35, după alineatul (52) se introduc patru noi alineate , alineatele (53)-(56), cu următorul cuprins: (53) Dreptul de proprietate publică a statului asupra imobilelor aflate în administrarea Administraţiei Naţionale «Apele Române», prevăzute la art. 3, se intabulează în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, la cererea administratorilor, în baza actelor de proprietate şi a documentaţiei cadastrale întocmite conform prevederilor legale. (54) Prin excepţie de la prevederile alin. (53) se poate realiza intabularea dreptului de proprietate publică a statului asupra suprafeţelor de teren ale albiilor minore şi construcţiilor aferente în baza copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările ulterioare, însoţită de un înscris, emis de către administratorul imobilului, respectiv administraţia bazinală de apă competentă teritorial, prin care se confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală şi cel evidenţiat în inventarul centralizat, cu specificarea numărului aferent bazinului hidrografic de care aparţine imobilul, precum şi documentaţia cadastrală pentru care coordonatele punctelor de pe limita imobilelor respective vor fi determinate, în sistem Stereografic 1970, prin vectorizare, utilizând produsele cartografice deţinute de administrator sau la care acesta are acces. (55) Concomitent cu înscrierea dreptului de proprietate publică conform alin. (54) în partea a II-a a cărţii funciare se va efectua notarea corespunzătoare, cu următorul conţinut: «imobil cu poziţionare şi suprafaţă incertă, determinate prin vectorizare». Radierea acestei notări se efectuează în baza documentaţiei cadastrale întocmite în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (56) În cazul suprafeţelor de teren ale albiilor minore şi construcţiilor aferente care nu întrunesc condiţiile pentru intabulare prevăzute la alin. (53) şi (54) se poate dispune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate publică în baza unui înscris emis de către administratorul imobilului, respectiv administraţia bazinală de apă competentă teritorial, prin care se confirmă identitatea dintre imobilul vizat şi cel prezentat în documentaţia cadastrală anexată, pentru care coordonatele punctelor de pe limita imobilelor respective vor fi determinate, în sistem Stereografic 1970, prin vectorizare, utilizând produsele cartografice deţinute de administrator sau la care acesta are acces. 19. La articolul 35, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) Deţinătorii de informaţii ce constituie Fondul naţional de date de gospodărire a apelor pot refuza, motivat, furnizarea de astfel de informaţii, în cazul în care acestea afectează:a)relaţiile internaţionale, siguranţa şi securitatea naţională; b)procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare; c)confidenţialitatea industrială şi comercială. Prin aceasta se înţeleg situaţiile în care se dezvăluie şi se folosesc secrete de comerţ într-o manieră contrară practicilor comerciale loiale; d)drepturile de proprietate intelectuală; e)confidenţialitatea datelor personale, potrivit legii. 20. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 39
(1) Delimitarea albiilor minore care aparţin domeniului public al statului se realizează de către Administraţia Naţională «Apele Române», respectiv administraţiile bazinale de apă, pentru bunurile pe care le are în administrare, cu participarea reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale şi cu informarea deţinătorilor/administratorilor cu orice titlu ai terenurilor riverane.
(2) Delimitarea albiilor minore care aparţin domeniului public sau privat al statului sau al unei unităţi administrativ-teritoriale se realizează de către deţinătorii acestora, cu participarea reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale şi cu informarea deţinătorilor/administratorilor cu orice titlu ai terenurilor riverane.
(3) Evidenţa terenurilor ocupate de ape care aparţin domeniului public sau privat al statului sau al unei unităţi administrativ-teritoriale se face prin înscrierea acestora în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în baza documentaţiei cadastrale întocmite conform prevederilor legale.
(4) Metodologia de delimitare a albiilor minore se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale în domeniul apelor, cu respectarea procedurii de consultare publică privitor la elaborarea actelor normative.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sistemul integrat de cadastru şi carte funciară al apelor se poate realiza şi pe sectoare stabilite prin act administrativ de către administrator, în scopul realizării atribuţiilor principale.
21. La articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Debitele de servitute, obligatorii în albii, se calculează în cadrul studiilor hidrologice elaborate de unităţi publice sau private atestate de autoritatea centrală din domeniul gospodăririi apelor, se expertizează de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi sunt prevăzute în avizul sau autorizaţia de gospodărire a apelor. 22. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 42(1) În situaţia în care un curs de apă îşi formează o albie nouă, părăsind-o în mod natural pe cea veche, riveranii sau utilizatorii de apă pot să solicite, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în termen de un an, aprobarea Administraţiei Naţionale «Apele Române» pentru readucerea apei în vechea albie, pe cheltuiala acestora. Litigiile se soluţionează de către instanţele judecătoreşti. 23. La articolul 47 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)2 reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale «Apele Române», respectiv ai administraţiei bazinale de apă, nominalizaţi de conducerea acesteia; 24. La articolul 47 alineatul (8), litera d) se abrogă . 25. La articolul 48 alineatul (1), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins: l)lucrări de închidere şi ecologizare a minelor şi carierelor, a depozitelor menajere şi industriale, precum şi de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate, inclusiv monitorizarea postînchidere a acestora; 26. La articolul 48 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins: p)lucrări şi instalaţii ce pot avea un potenţial major de poluare a resurselor de apă. 27. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 50
(1) Lucrările prevăzute la art. 48 şi 54 pot fi promovate şi executate numai în baza avizului de gospodărire a apelor emis de Administraţia Naţională «Apele Române» şi unităţile aflate în subordine. Punerea în funcţiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor emise de Administraţia Naţională «Apele Române» şi unităţile aflate în subordine.
28. La articolul 54 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente, dacă au legătură cu apele sau dacă prin realizarea acestora se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă, înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor; 29. La articolul 59, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 59
(1) Lucrările şi instalaţiile supuse autorizării, potrivit prevederilor prezentei legi, care sunt folosite pentru prelevări de apă de suprafaţă sau subterană ori pentru evacuări în receptori naturali, trebuie să fie prevăzute cu mijloace de măsurare a debitelor şi volumelor de apă prelevate sau evacuate şi de determinare a calităţii apelor evacuate, conform prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor.
(2) Deţinătorii lucrărilor şi instalaţiilor supuse autorizării prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi să asigure montarea şi funcţionarea mijloacelor de măsurare, să permită montarea de sigilii de către reprezentanţii Administraţiei Naţionale «Apele Române», să păstreze timp de 5 ani datele obţinute din măsurători şi să le transmită lunar Administraţiei Naţionale «Apele Române». Înlăturarea sau distrugerea sigiliilor aplicate pe mijloacele de măsurare a debitelor şi volumelor de apă prelevate sau evacuate, pe vane şi alte echipamente se constată prin proces-verbal de constatare de către personalul cu atribuţii de inspecţie, conform legii, şi se sancţionează potrivit legii penale.
30. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 591, cu următorul cuprins: Articolul 591
(1) Avizul şi autorizaţia de gospodărire a apelor, precum şi anexele sau studiile de fundamentare care stau la baza acestora sunt acte administrative cu caracter public.
(2) Lista cu avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor se pune la dispoziţia publicului spre informare prin afişare pe pagina proprie de internet a autorităţii administraţiei publice emitente.
(3) Avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor se pun la dispoziţia publicului în integralitatea lor, la cerere, cu respectarea prevederilor privind protecţia datelor personale, respectiv a dreptului de proprietate intelectuală, după caz.
31. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 601, cu următorul cuprins: Articolul 601 Avizul şi autorizaţia de gospodărire a apelor pot fi transferate de la un titular de proiect la alt titular în condiţiile în care din analiza efectuată de emitent rezultă că lucrările, măsurile şi condiţiile prevăzute în acestea au fost respectate integral. Excepţie de la această prevedere fac avizele de gospodărire a apelor emise pentru proiectele de tip microhidrocentrale, precum şi cele care presupun bararea cursurilor de apă. 32. La articolul 80, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă include sistemul de contribuţii, plăţi şi penalităţi ca parte a modului de finanţare a dezvoltării domeniului şi de asigurare a funcţionării Administraţiei Naţionale «Apele Române 33. La articolul 81, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 81
(1) Sistemul de contribuţii, plăţi, tarife şi penalităţi specifice activităţii de gospodărire a resurselor de apă se aplică tuturor utilizatorilor. Cuantumul contribuţiilor, plăţilor, tarifelor şi penalităţilor specifice activităţii de gospodărire a resurselor de apă se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale în domeniul apelor......... ................ ................ ................ ................ ........ ...........
(3) Administraţia Naţională «Apele Române», în calitate de operator unic atât al resurselor de apă de suprafaţă, naturale sau amenajate, indiferent de deţinătorul cu orice titlu al amenajării, cât şi al resurselor de apă subterane, indiferent de natura lor şi a instalaţiilor, îşi constituie veniturile proprii dintr-o contribuţie specifică de gospodărire a apelor plătită lunar de către toţi utilizatorii resurselor de apă pe baza facturii fiscale emise, conform abonamentului de utilizare/exploatare încheiat în acest sens, care constituie titlu executoriu, din plăţile pentru serviciile comune de gospodărire a apelor, din penalităţi specifice activităţii de gospodărire a apelor, din tarife pentru avizele, autorizaţiile pe care le poate emite sau pe care este împuternicită să le emită, precum şi din majorările de întârziere aplicate în conformitate cu prevederile legale în materie.
(4) Utilizatorii de apă, consumatori sau neconsumatori, au obligaţia să plătească lunar cuantumul contribuţiei specifice de gospodărire a apelor; în caz contrar, li se vor aplica penalităţi de întârziere conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare. Contribuţiile specifice de gospodărire a resurselor de apă, tarifele şi penalităţile pentru depăşirea concentraţiilor aferente mecanismului economic se indexează anual prin aplicarea indicelui anual al preţurilor de consum. Noile cuantumuri se notifică utilizatorilor în cadrul abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apă, fiind aplicabile de îndată.
34. La articolul 82, alineatul (1) se abrogă . 35. La articolul 82, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Penalităţile se aplică acelor utilizatori de apă la care se constată abateri de la prevederile abonamentului de utilizare/exploatare prevăzute la art. 81 alin. (3), pentru depăşirea atât a cantităţilor de apă prelevate, cât şi a concentraţiilor şi cantităţilor de substanţe impurificatoare evacuate.
(3) Administraţia Naţională «Apele Române» este singura în drept să constate cazurile în care se aplică penalităţi.
36. La articolul 85, partea introductivă a alineatului (2) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Finanţarea lucrărilor şi instalaţilor de apărare împotriva inundaţiilor se asigură după cum urmează:........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(3) Lista obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale «Apele Române» se aprobă de către conducătorul instituţiei cu avizul Consiliului de conducere al acesteia.
37. La articolul 87, punctul 35) se modifică şi va avea următorul cuprins: 35) instalarea de conducte, cabluri, linii aeriene prin, peste sau sub albii ale râurilor, diguri, canale, conducte, baraje sau alte lucrări hidrotehnice ori în zonele de protecţie a acestora, fără avizul de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestuia; 38. La articolul 87, după punctul 66) se introduce un nou punct, punctul 67), cu următorul cuprins: 67) primirea, depozitarea, prelucrarea, transportul şi comercializarea agregatelor minerale fără documente specifice de transport al acestora sau cu documente din care nu rezultă cu certitudine provenienţa legală a acestora, aşa cum sunt prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea agregatelor minerale, la regimul spaţiilor de depozitare a acestora şi al instalaţiilor de prelucrare prevăzute la art. 33 alin. (13). 39. La articolul 88 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 6.500 lei la 7.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 8), 19), 20), 33), 36)-38), 42), 53), 57) şi 67); 40. La articolul 90, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e)ofiţeri, subofiţeri şi agenţi din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Române şi Jandarmeriei Române - pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 87 pct. 67). 41. La articolul 110, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins: c1) procedura de transfer al avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor; 42. La articolul 110, după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins: q)procedurile şi normele metodologice pentru delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă cadastrale interioare ale României, a fluviului Dunărea cu braţele, insulele şi ostroavele sale, a zonei aferente Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» cu insulele şi ostroavele aferente, precum şi a lacurilor care aparţin domeniului public al statului, respectiv a zonelor de protecţie aferente acestora. 43. La anexa nr. 1, punctele 1, 5 , 19 , 26 , 261 şi 371 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 1. acumulare nepermanentă: amenajare hidrotehnică constând din construcţiile de retenţie, instalaţiile, echipamentele şi sistemele funcţionale adiacente şi din lacul de acumulare format numai în perioade de viituri având rol doar de atenuare a acestora; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 5. albia minoră: fâşie continuă ce urmăreşte şi include în ea partea inferioară a văii, asigurând prin secţiunile ei succesive continuitatea curgerii la ape mari frecvente, de la izvoare până la vărsarea în cursul de apă de ordin superior, incluzând insulele create prin curgerea naturală a apelor şi desprinderea de braţe. Albia minoră cuprinde terenurile acoperite permanent sau temporar cu apă, prundişurile, stufărişurile, păpurişurile, răchitişurile, zonele umede sau terenuri care după retragerea apelor nu pot avea altă folosinţă. Albia minoră poate fi naturală sau amenajată prin lucrări hidrotehnice; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 19. sistem informaţional geografic specific domeniului gospodăririi apelor: baza de date rezultată în urma activităţilor privind inventarierea, clasificarea, evidenţa şi sinteza datelor referitoare la reţeaua hidrografică, resursele de apă, lucrările de gospodărire a apelor, lucrările terţilor care au legătură cu apa, precum şi la prelevările şi restituţiile de apă; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 26. debit de servitute: debitul minim necesar a fi lăsat permanent pe un curs de apă în aval de o lucrare de barare sau de captare a apei, format din debitul ecologic şi debitul minim necesar utilizatorilor din aval; 261. derivaţie hidrotehnică: lucrare hidrotehnică realizată pentru transferul unor volume de apă cu scopul reglementării debitelor, pentru asigurarea cerinţelor de apă ale folosinţelor, apărarea împotriva inundaţiilor, cu scop navigabil sau pentru protecţia unor lucrări hidrotehnice etc.; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 371. lac natural: apă stătătoare apărută în decursul timpului în condiţii naturale, prin cantonarea acesteia într-o formă de relief depresionară (cuvetă, depresiune etc.), indiferent de intervenţiile antropice ulterioare formării; 44. La anexa nr. 1, punctul 41 se abrogă . 45. La anexa nr. 1 , după punctul 79 se introduc cincisprezece noi puncte , punctele 80 - 94 , cu următorul cuprins : 80. acumulare permanentă: amenajare hidrotehnică alcătuită din construcţii de retenţie, instalaţii, echipamente şi sisteme funcţionale adiacente şi din lacul de acumulare format în amonte destinat asigurării cerinţelor de apă ale folosinţelor; 81. baraj: construcţie antropică dispusă transversal pe firul unui curs de apă, în scopul acumulării unui volum de apă necesară asigurării diferitelor folosinţe; 82. baraj natural: obstacol creat în mod natural dispus transversal pe firul de vale al unui curs de apă, în spatele căruia se formează un lac, la origine aflându-se fenomene de alunecare/prăbuşire a versanţilor, activităţi vulcanice, morenaice sau glaciare; 83. coronament: partea superioară a unui dig, baraj, zid de sprijin, cheu, dig lateral la canalele în rambleu; 84. cuvetă: formă negativă de relief (depresiune, cută, vale etc.) în care se acumulează apă şi material sedimentar în mod obişnuit, rezultată ca urmare a barării cursului unui râu sau ca urmare a unor fenomene naturale; 85. dig: lucrare hidrotehnică de pământ, de piatră sau beton, executată pe malul sau în albia majoră a unui râu, pe ţărmul sau în lungul mării, poziţionat longitudinal, transversal sau inelar faţă de acestea, imers sau emers, total sau parţial, realizat în scopul: corectării albiei unui curs de apă, apărării contra inundaţiilor a zonelor limitrofe, creării de incinte uscate, reducerii energiei valurilor, adăpostirii navelor etc.; 86. iaz: lac creat prin abaterea unui curs de apă într-o zonă de relief negativ sau prin bararea unui curs de apă într-o zonă colinară sau de câmpie, cu ajutorul unui baraj de dimensiuni reduse, prevăzut cu instalaţii hidrotehnice pentru reţinerea şi deversarea/evacuarea apei, utilizat pentru creşterea peştilor, morărit, gatere, activităţi de recreere şi pescuit sportiv sau activităţi industriale specifice domeniului de activitate; 87. lac de acumulare: apă interioară, de suprafaţă, amplasată într-o formă de relief depresionară (cuvetă, cotă, depresiune etc.) rezultat din acţiunea factorilor antropici, printro lucrare hidrotehnică, mărginit de maluri naturale sau artificiale, cu rol de formare a unei rezerve de apă necesare producerii de energie electrică şi pentru alimentarea cu apă a unor localităţi şi facilităţi din industrie şi agricultură, atenuarea de viituri, precum şi pentru regularizarea debitului apei în aval şi diferite folosinţe turistice; 88. perioadele cu ape mari: perioadele de timp în care pe râu se tranzitează debite cu valori care depăşesc valoarea debitului mediu multianual; 89. talveg: linia care uneşte între ele punctele de cotă minimă a unui curs permanent sau nepermanent de apă; 90. taluz: suprafaţă înclinată caracteristică lucrărilor hidrotehnice de tip dig sau baraj, care se limitează în partea superioară de coronament, iar în partea inferioară de fundaţie sau terenul natural; 91. viitură: creştere în timp relativ scurt sau brusc a nivelului sau debitului unui curs de apă, datorită unei ploi torenţiale sau topirii bruşte a zăpezilor şi a gheţurilor; 92. sector de râu (din punct de vedere administrativ): sector de albie minoră care reprezintă o porţiune din albia cursului de apă naturală amenajată sau de albie părăsită, identificată şi delimitată prin limitele lucrărilor de corectare, rectificare, stabilizare, sistematizare sau îndiguire, care poate fi identificată prin limite administrativ-teritoriale sau prin elemente construite transversal pe aceasta şi stabile în timp: reţele edilitare, poduri, podeţe, reţele de transport apă, reţele de transport produse petroliere sau derivate, reţele de transport energie, reţele de telecomunicaţii sau alte lucrări hidrotehnice sau de artă; 93. sector de râu (din punct de vedere hidrologic): sector de albie minoră pe care caracteristicile hidrologice se menţin constante în spaţiu; 94. măsurarea lungimii unui curs de apă, exprimată în kilometri, se realizează de la confluenţa acestuia cu cursul de apă în care se varsă sau de la gura de vărsare a cursului de apă (pornind de la km zero) spre izvor, conform practicilor hidrologice, precum şi aspectelor relevante la nivel internaţional; 46. La anexa nr. 11, punctul 2.3.2 şi tabelul se modifică şi vor avea următorul cuprins: 2.3.2. Definiţia stării chimice bune a apelor subterane

Elemente Stare bună
Generale Compoziţia chimică a corpului de apă subterană este în aşa fel încât concentraţiile poluanţilor: - după cum s-a menţionat mai jos, nu arată efecte ale intruziunilor saline sau ale altor intruziuni; - nu depăşesc valorile standard de calitate aplicabile sau valorile de prag, ca urmare a legislaţiei în vigoare; - nu au ca rezultat neîndeplinirea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă şi subterane, prevăzute la art. 21 din lege, pentru apele de suprafaţă asociate, nicio altă diminuare semnificativă a calităţii ecologice sau chimice a corpurilor de apă de suprafaţă şi nicio deteriorare/perturbare semnificativă a ecosistemelor terestre care depind direct de corpurile de apă subterană.
Conductivitate Modificările conductivităţii nu sunt caracteristice intruziunilor saline sau altor intruziuni în corpul de apă subterană.

Articolul IIÎn tot cuprinsul Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, sintagma „cadastrul apelor" se înlocuieşte cu sintagma „sistemul informaţional specific domeniului gospodăririi apelor". Articolul III
(1) În condiţiile în care, în termen de 6 luni de la semnarea abonamentului de utilizare/exploatare, beneficiarul nu montează echipamente de măsură a cantităţilor de apă utilizate/evacuate, Administraţia Naţională „Apele Române" are dreptul de a instala echipamente de măsură şi control pe cheltuiala sa, urmând ca respectivul cost să fie recuperat prin adăugarea contravalorii la factura către utilizator. Utilizatorul trebuie să asigure accesul şi toate condiţiile necesare reprezentanţilor Administraţiei Naţionale „Apele Române" în acest sens.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi beneficiarilor care au semnat abonamentul de utilizare/exploatare înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi. Termenul prevăzut la alin. (1) se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), utilizatorul va plăti contravaloarea aferentă debitului maxim autorizat.
Articolul IVConţinutul-cadru al studiilor de fundamentare prevăzute la art. 27 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul V În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sistemul de contribuţii, plăţi, tarife şi penalităţi specifice activităţii de gospodărire a resurselor de apă prevăzut la art. 81 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se reglementează prin modificarea corespunzătoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ION-MARCEL CIOLACUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ROBERT-MARIUS CAZANCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 122/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 122 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 122/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu