Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 11 din 18 decembrie 1980

pentru modificarea si completarea Legii nr. 14/1971 cu privire la gospodarirea fondurilor fixe, resurselor materiale si aprovizionarea tehnico-materiala

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 110 din 23 decembrie 1980


SmartCity3


    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege:

    Art. 1
    Legea nr. 14/1971 cu privire la gospodarirea fondurilor fixe, resurselor materiale si aprovizionarea tehnico-materiala, publicata in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, nr. 133 din 22 octombrie 1971, se modifica si se completeaza avind urmatorul cuprins:

                               LEGE
cu privire la gospodarirea resurselor materiale, a fondurilor fixe si aprovizionarea tehnico-materiala

    Ridicarea activitatii economice pe o noua treapta, calitativ superioara, impune dezvoltarea bazei proprii de materii prime, perfectionarea in continuare a gospodaririi resurselor materiale si a fondurilor fixe, a aprovizionarii tehnico-materiale, pentru cresterea eficientei economice, potrivit principiilor noului mecanism economico-financiar.
    Asigurarea bazei tehnico-materiale a productiei, imbunatatirea permanenta a aprovizionarii si desfacerii corespunzator cerintelor de dezvoltare a economiei nationale, fac necesara realizarea si livrarea de catre fiecare unitate economica a productiei fizice in concordanta cu sarcinile de plan si contractele economice incheiate, reducerea sistematica a consumurilor si cresterea gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor si energiei, atragerea in circuitul economic a tuturor resurselor materiale refolosibile.
    Totodata, asigurarea resurselor necesare pentru buna desfasurare a aprovizionarii tehnico-materiale, impune utilizarea cu maxima eficienta a fondurilor fixe, asigurarea intretinerii, repararii si modernizarii acestora, organizarea stiintifica a productiei si a muncii.
    Folosirea si gospodarirea judicioasa a resurselor materiale si a fondurilor fixe, componente principale ale avutiei nationale, constituie factori determinanti ai progresului neintrerupt economic si social al tarii, a cresterii eficientei economice in toate domeniile de activitate si pe aceasta baza a ridicarii nivelului de trai al populatiei.

    CAP. 1
    Principii de baza

    Art. 1
    Dezvoltarea in ritm sustinut a intregii economii nationale, realizarea progresului general al societatii, impun largirea si gospodarirea judicioasa a bazei de materii prime, combustibili si energie, sporirea gradului de asigurare din resurse interne a economiei, extinderea cercetarii si asimilarii in productie de noi materiale, produse si tehnologii de inalta eficienta, cu consumuri materiale si energetice reduse.
    Art. 2
    Asigurarea economiei nationale cu materii prime, combustibili si energie face necesara cunoasterea si punerea in valoare a intregului potential de resurse materiale ale solului si subsolului, identificarea si introducerea in circuitul economic de noi substante utile si surse energetice, cresterea gradului de utilizare a tuturor categoriilor de materii prime, materiale, combustibili si energie, valorificarea integrala a materiilor prime vechi si a celorlalte resurse materiale refolosibile.
    Proiectarea si realizarea de noi capacitati de productie, dezvoltarea celor existente, crearea si introducerea in fabricatie de noi produse si tehnologii se pot face conditia asigurarii integrale si din surse certe, a materiilor prime, materialelor si combustibililor necesari.
    Art. 3
    Pentru valorificarea superioara a bazei de materii prime, combustibili si energie, in toate domeniile activitatii economice, trebuie sa se asigure crearea si aplicarea de noi tehnologii, perfectionarea tehnologiilor existente, cercetarea, proiectarea si realizarea de produse noi si modernizate, cu parametri tehnici si economici ridicati, care sa conduca la reducerea substantiala a consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibili si energie, a costurilor de productie, la realizarea indicilor de valorificare planificati, la cresterea productivitatii muncii, a eficientei economice a intregii activitati.
    Art. 4
    In toate ramurile si sectoarele de activitate ale economiei se vor lua masuri pentru tipizarea, potrivit legii, a materialelor si produselor, reducerea la strictul necesar a numarului de tipodimensiuni de materiale, piese, subansamble, masini, utilaje, instalatii si alte produse, in vederea valorificarii superioare a resurselor materiale, folosirii eficiente a capacitatilor de productie, cresterii productivitatii muncii, perfectionarii procesului de aprovizionare-desfacere.
    Fabricarea, aprovizionarea si utilizarea materialelor si produselor se va face cu respectarea normelor de tipizare si standardizare aprobate.
    Art. 5
    Aprovizionarea tehnico-materiala trebuie sa asigure, in conformitate cu prevederile planului national unic de dezvoltare economico-sociala, necesarul fundamentat de materii prime, materiale, combustibili, energie si produse pentru desfasurarea ritmica a productiei, investitiilor, reparatiilor, altor lucrari si prestarilor de servicii, cu respectarea stricta a normelor si normativelor de consum si de stoc aprobate.
    Constituirea, repartizarea si folosirea resurselor necesare bunei desfasurari a aprovizionarii tehnico-materiale se fac, in toate ramurile si sectoarele de activitate ale economiei nationale, pe baza aplicarii ferme a principiilor autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, asigurindu-se:
    a) realizarea ritmica a productiei fizice, in cantitatile si in structura sortimentala stabilite prin plan;
    b) livrarea productiei si realizarea aprovizionarii tehnico-materiale, cu respectarea stocurilor normate, pe baza contractelor economice incheiate potrivit legii, in relatii de transport optimizate si cu respectarea zonarii aprovizionarii;
    c) utilizarea maxima, cu randamente superioare, a mijloacelor materiale puse la dispozitie, incadrarea in consumurile normate, recuperarea integrala si valorificarea resurselor materiale refolosibile;
    d) gospodarirea rationala a combustibililor si energiei, incadrarea stricta a consumului in cantitatile si sortimentele aprobate prin plan, inlocuirea tehnologiilor invechite cu consumuri energetice ridicate, limitarea fabricarii si utilizarii produselor energointensive, cresterea randamentelor energetice, recuperarea resurselor energetice refolosibile, diminuarea pierderilor de energie termica si electrica;
    e) folosirea cu eficienta maxima a capacitatilor de productie, a tuturor fondurilor fixe, asigurarea intretinerii si repararii corespunzatoare a acestora, realizarea la termen a reparatiilor capitale, pregatirea din timp a tuturor pieselor si subansamblelor pentru reducerea la minimum a duratei reparatiilor si ridicarea calitatii lucrarilor, modernizarea unor utilaje si instalatii, odata cu efectuarea reparatiilor capitale.
    Art. 6
    In vederea asigurarii echilibrului dintre resursele materiale si necesarul de consum al economiei, este obligatorie elaborarea de balante pentru principalele materii prime, materiale, combustibili, energie, masini, utilaje, piese de schimb si alte produse destinate indeplinirii sarcinilor de productie, de investitii, fondului pietei, exportului, prestarilor de servicii si altor activitati stabilite prin plan.
    Productia, livrarea, aprovizionarea si consumul produselor pentru care se elaboreaza balante materiale se fac numai cu respectarea cantitatilor, sortimentelor si destinatiilor stabilite potrivit balantelor aprobate.
    Coordonatorii de balante au obligatia de a emite din timp repartitiile pe beneficiari si furnizori, astfel incit pe aceasta baza sa se incheie contracte economice, potrivit legii, inainte de inceperea perioadei de executie a planului.
    Art. 7
    La elaborarea balantelor materiale, determinarea necesarului de materii prime, materiale, combustibili si energie se face numai cu conditia incadrarii in indicii de valorificare planificati, pe baza normelor si normativelor de consum si de valorificare, precum si a coeficientilor de utilizare aprobati potrivit legii.
    Normarea consumurilor materiale se face tinind seama de extinderea tipizarii materialelor, produselor, masinilor, utilajelor si subansamblelor si de tehnologiile aplicate, la nivelul celor mai bune realizari obtinute in tara si pe plan mondial, in conditii care sa asigure reducerea sistematica a consumurilor materiale si valorificarea superioara a resurselor.
    Incadrarea in limitele de consum stabilite prin norme si normative este obligatorie pentru toate unitatile.
    Art. 8
    Dimensionarea stocurilor la toate materiile prime, materialele si produsele se face pe baza de norme si normative, stabilite in functie de ritmul productiei, consumului si livrarilor, precum si de specificul activitatii unitatilor, de natura materialelor si produselor ce se consuma.
    Unitatile economice sint obligate sa se incadreze in normele de stoc aprobate si sa aplice masuri operative pentru prevenirea formarii de stocuri supranormative si fara miscare, prin corelarea stricta a aprovizionarii cu necesitatile productiei planificate.
    Art. 9
    Consiliul de Ministri raspunde de intreaga activitate de asigurare a bazei de materii prime si energetice, de gospodarire rationala a combustibililor si energiei, de recuperare si valorificare a resurselor materiale refolosibile, de utilizare si gospodarire judicioasa a fondurilor fixe si ia masuri pentru elaborarea si realizarea planului de aprovizionare tehnico-materiala in concordanta cu obiectivele privind dezvoltarea economico-sociala a tarii.
    Art. 10
    Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe raspunde, in calitate de organ central coordonator pe economie, de asigurarea aprovizionarii tehnico-materiale, normarea judicioasa a consumurilor si stocurilor de materii prime, materiale, combustibili, energie, utilizarea judicioasa a resurselor materiale si a fondurilor fixe, recuperarea si valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea si circulatia ambalajelor si ia masuri operative pentru imbunatatirea continua a acestor activitati.
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale raspund de asigurarea, in cadrul unitatilor din subordine, a bazei tehnico-materiale corelata cu sarcinile de plan si consumurile normate, de realizarea si livrarea resurselor necesare economiei nationale din profilul lor de activitate si dezvoltarea de noi tehnologii si capacitati pentru valorificarea completa a resurselor materiale refolosibile, de extinderea tipizarii produselor, desfasurarea ritmica a cooperarii in productie, de intarirea disciplinei si ordinii in activitatea de productie, aprovizionare si desfacere.
    Art. 11
    Intreprinderile si centralele raspund de asigurarea derularii ritmice a aprovizionarii tehnico-materiale a productiei, fabricarea si livrarea produselor in conformitate cu prevederile de plan si contractele incheiate, gospodarirea si utilizarea judicioasa a tuturor resurselor materiale, respectarea normelor si normativelor de consum si de stoc aprobate, recuperarea si valorificarea integrala a resurselor materiale refolosibile, exploatarea, intretinerea si repararea, potrivit legii, a fondurilor fixe din dotare.
    Art. 12
    Consiliile oamenilor muncii, intregul personal muncitor din unitatile socialiste, au obligatia sa asigure realizarea sarcinilor de productie cu consumuri cit mai mici de materii prime, materiale, combustibili si energie, gospodarirea judicioasa a fondurilor fixe si a celorlalte mijloace materiale incredintate spre administrare, indeplinirea obligatiilor asumate de unitate prin contracte, scurtarea ciclurilor de aprovizionare si de desfacere.

    CAP. 2
    Dezvoltarea bazei proprii de materii prime si energetice. Asigurarea economiei cu materii prime

    Art. 13
    Pentru dezvoltarea bazei de materii prime si energetice se va intensifica activitatea de cercetare geologica, care sa conduca la cunoasterea potentialului de resurse minerale al teritoriului tarii, la sporirea gradului de acoperire a necesitatilor economiei nationale cu rezerve geologice de materii prime.
    Totalitatea rezervelor geologice, determinate cantitativ si calitativ, de minereuri metalifere si nemetalifere, carbuni, hidrocarburi, roci, ape geotermale si mineralizate, constituie fondul national de rezerve geologice al tarii, care se constituie, utilizeaza si gospodareste potrivit legii.
    Pentru largirea bazei de materii prime se vor identifica continuturile de substante utile din haldele si iazurile miniere, din zguri, cenusi, ape de mina si ape reziduale industriale, in vederea valorificarii superioare si complexe a acestora.
    Utilizarea rocilor, ca si a unor resurse prevazute la alin. 3, ca materiale de constructii sau pentru alte asemenea destinatii este interzisa inainte de extragerea substantelor minerale utile.
    Art. 14
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale, precum si unitatile economice care desfasoara activitati de cercetare geologica sint obligate:
    a) sa dezvolte cercetarile si explorarile geologice pentru hidrocarburi, carbuni, sisturi combustibile, combustibili nucleari, ape geotermale si energie geotermica primara, in scopul unei mai bune asigurari a bazei energetice;
    b) sa asigure cercetarea de noi zone mineralizate cu continut de substante metalifere si nemetalifere, roci utile si alte asemenea resurse, inclusiv din cele care urmeaza a se valorifica pe plan local;
    c) sa organizeze grupe complexe, care sa cerceteze multilateral situatia din diferite zone, spre a pune in evidenta toate rezervele din teritoriul respectiv;
    d) sa intensifice cercetarea rezervelor la mare adincime si in zonele mai greu accesibile;
    e) sa aplice noi metode si tehnici de cercetare, care sa permita evidentierea mai rapida a tuturor substantelor utile continute in zacaminte, inclusiv a mineralizatiilor cu continuturi sarace.
    Art. 15
    Unitatile industriei extractive au obligatia sa dezvolte extractia resurselor de combustibili, minereuri metalifere si nemetalifere, roci si alte substante, prin exploatarea si recuperarea maximala a rezervelor geologice si a substantelor utile continute de acestea pentru obtinerea in tara a necesarului de materii prime.
    Programele de exploatare miniera si a hidrocarburilor trebuie sa asigure continuitatea productiei in perspectiva, prin corelarea judicioasa a extractiei cu volumul rezervelor geologice.
    Art. 16
    In industria extractiva este obligatorie elaborarea si generalizarea de tehnologii care sa asigure cresterea factorului final de recuperare a titeiului din zacaminte, sporirea substantiala a gradului de extractie a rezervelor geologice de substante minerale utile, evitarea pierderilor si a dilutiei componentilor utili, asigurarea protectiei zacamintelor, precum si conservarea rezervelor geologice care, in functie de conditiile geologice sau de tehnologiile de exploatare si de valorificare, temporar nu se extrag.
    Art. 17
    Unitatile de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare sint obligate sa asigure valorificarea de noi substante minerale utile continute in zacaminte, precum si stabilirea de noi domenii de utilizare a resurselor materiale extrase si prelucrate, in scopul dezvoltarii continue a bazei de materii prime.
    Art. 18
    Pentru prepararea substantelor minerale utile, unitatile de profil vor asimila si aplica tehnologii pentru recuperarea tuturor componentilor utili, precum si pentru cresterea gradului de innobilare si de prelucrare a materiilor prime din tara, astfel incit sa se asigure obtinerea unor parametri calitativ superiori si reducerea importului.
    Art. 19
    In asigurarea necesarului de energie al economiei nationale, Ministerul Energiei Electrice, celelalte ministere, organe centrale si locale, precum si unitatile economice producatoare de energie raspund de utilizarea la maximum a potentialului hidroenergetic, a carbunilor inferiori, a sisturilor bituminoase si a resurselor energetice refolosibile rezultate din procesele tehnologice. De asemenea, sint obligate sa asigure cresterea noilor surse de energie, sa intensifice cercetarile si aplicatiile pentru utilizarea energiei geotermale, solare, a vintului, a valurilor, precum si pentru folosirea in scop energetic a hidrogenului, a combustibililor sintetici, a resturilor menajere, gazeificarea subterana a carbunilor si pentru producerea si utilizarea biogazului, descoperirea si valorificarea altor noi surse energetice.
    Art. 20
    Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti au obligatia de a asigura identificarea si punerea in valoare a tuturor resurselor locale de materii prime si materiale, sa realizeze pe aceasta cale o gama larga de materiale si produse, indeosebi in domeniul constructiilor si al bunurilor de larg consum, asigurind in acest fel o aprovizionare corespunzatoare si largirea activitatilor de productie.
    Art. 21
    Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, comitetele si birourile executive ale consiliilor populare, unitatile de stat si cooperatiste din agricultura sint obligate sa asigure accentuarea procesului de dezvoltare intensiva a agriculturii si a zootehniei, utilizarea intensiva a fondului funciar, obtinerea unor productii tot mai mari pentru largirea bazei de materii prime necesare satisfacerii cerintelor industriei alimentare si celorlalte ramuri ale industriei, aprovizionarea corespunzatoare a populatiei si realizarea unor disponibilitati pentru export.
    In domeniul silviculturii, Ministerul Economici Forestiere si Materialelor de Constructii, comitetele si birourile executive ale consiliilor populare vor asigura gospodarirea si exploatarea judicioasa a patrimoniului silvic, in conformitate cu prevederile programului national pentru conservarea si dezvoltarea fondului forestier, astfel incit sa se asigure necesarul economiei, de masa lemnoasa si alte produse.
    Art. 22
    In planurile de dezvoltare economico-sociala se vor inscrie cu prioritate obiectivele de investitii destinate dezvoltarii bazei proprii de materii prime, precum si cele care au asigurata in mare masura baza de materii prime, combustibili si energie din tara.
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale producatoare de materii prime sint obligate sa elaboreze programe de masuri pentru realizarea integrala a nivelurilor de productie planificate, la toate categoriile de materii prime, si pentru valorificarea la maximum a tuturor resurselor.

    CAP. 3
    Gospodarirea judicioasa a combustibililor si energiei

    Art. 23
    Consumul de combustibili si energie de toate formele se face in conditiile asigurarii unor randamente energetice maxime, a eliminarii oricarei forme de risipa sau consum nerational, in concordanta cu prevederile planului national unic de dezvoltare economico-sociala, a balantei energiei primare, a balantelor fizice si a programelor energetice.
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale, centralele, intreprinderile, toate unitatile socialiste care folosesc produse petroliere sint obligate sa stabileasca programe de masuri concrete pentru reducerea consumurilor si incadrarea riguroasa in normele stabilite.
    Art. 24
    La elaborarea planurilor nationale unice de dezvoltare economico-sociala se va avea in vedere limitarea la strictul necesar a productiei si consumului de materiale energointensive, dezvoltarea ramurilor si subramurilor cu consumuri energetice reduse si inscrierea cu prioritate a lucrarilor de investitii si modernizari care sa asigure reducerea consumurilor energetice si recuperarea resurselor energetice refolosibile.
    Art. 25
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale, centralele, intreprinderile, unitatile de cercetare, inginerie tehnologica si de proiectare, potrivit atributiilor ce le revin, sint obligate sa asigure:
    a) normarea tuturor categoriilor de consumuri energetice, urmarirea permanenta a modului cum acestea se realizeaza si luarea masurilor necesare pentru incadrarea in nivelurile aprobate;
    b) infaptuirea riguroasa a programelor stabilite pentru imbunatatirea randamentelor energetice ale instalatiilor, inlocuirea tehnologiilor mari consumatoare de combustibili si energie, modernizarea arzatoarelor, cazanelor, a recuperatoarelor de caldura si a celorlalte utilaje energetice, realizarea tuturor masurilor prevazute pentru economisirea combustibililor si a energiei, eliminarea risipei de orice fel;
    c) recuperarea resurselor energetice refolosibile prin montarea de preincalzitoare, cazane recuperatoare si alte instalatii si procedee de recuperare; se interzic proiectarea, realizarea si punerea in functiune de instalatii termoenergetice care nu sint dotate cu echipamente recuperatoare de caldura;
    d) conducerea proceselor si instalatiilor astfel incit sa se realizeze randamente energetice maxime, conform prevederilor din documentatiile tehnice si din proiecte; dotarea instalatiilor in functiune cu aparatura de masura, control, reglaj si automatizare;
    e) functionarea la capacitate a instalatiilor, agregatelor si utilajelor, evitarea opririlor accidentale, reducerea permanenta a duratei de elaborare a sarjelor;
    f) stabilirea orarelor de lucru astfel incit sa determine reducerea consumului de energie electrica si de combustibili; utilizarea cu precadere a iluminatului natural, limitarea iluminatului si incalzitului in schimburile II si III numai la locurile de munca strict necesare desfasurarii activitatii;
    g) elaborarea, potrivit legii, a bilanturilor energetice. Acestea vor fi actualizate anual, pe ansamblul unitatilor, pe principalele procese, utilaje si instalatii consumatoare si pe localitati;
    h) analizarea trimestriala a stadiului de realizare a masurilor rezultate din bilanturile energetice, a programelor pentru economisirea energiei sub toate formele, a incadrarii in consumurile energetice normate si in repartitiile de combustibili, energie electrica si termica, stabilind masurile ce se impun pentru gospodarirea judicioasa a energiei.
    Art. 26
    In productia de energie electrica si termica, Ministerul Energiei Electrice, celelalte ministere si organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, toate unitatile socialiste sint obligate sa asigure:
    a) reducerea consumului de hidrocarburi, in vederea valorificarii superioare a acestora prin chimizare si trecerea centralelor electrice care utilizeaza hidrocarburi la consumul de combustibili solizi, in special lignit, conform programelor stabilite;
    b) extinderea termoficarii urbane prin racordarea de noi consumatori la instalatiile existente si dezvoltarea de noi retele de termoficare, conform prevederilor de plan;
    c) adaptarea, potrivit prevederilor de plan, a centralelor termoelectrice pe carbuni care functioneaza in condensatie, astfel incit sa produca si energie termica;
    d) realizarea noilor termocentrale electrice numai ca centrale electrice de termoficare;
    e) concentrarea treptata a centralelor termice mici in centrale mari; organizarea intretinerii si repararii centralelor termice si a retelelor de distributie in perioada de vara, in vederea asigurarii functionarii la randamente maxime, diminuarii pierderilor si a eliminarii risipei;
    f) proiectarea si realizarea unor microhidrocentrale care sa valorifice la maxim, pe plan local, potentialul hidroenergetic.
    Art. 27
    Ministerul Industriei Constructiilor de Masini, celelalte ministere care au in profil fabricarea de agregate energetice, au obligatia de a asigura cercetarea, proiectarea si fabricarea de cazane si alte instalatii termoenergetice cu parametri superiori, cu randamente ridicate, de cel putin 80% pentru cazane si care utilizeaza combustibili inferiori, precum si de cazane recuperatoare, de preincalzitoare de aer, pompe de caldura, tuburi termice si alte mijloace moderne de recuperare, care sa acopere necesitatile economiei nationale. De asemenea, vor asimila in fabricatie si vor produce cantitatile necesare de aparate de masura, control, reglaj si automatizare, de contoare pentru masurarea consumului de energie termica in unitatile economice si la blocurile de locuinte.
    Art. 28
    Utilizarea combustibililor, energiei electrice si termice de catre unitatile beneficiare se va face numai in cadrul cantitatilor repartizate care constituie limite maxime de consum.
    Consumul din retelele furnizorilor de energie electrica, energie termica sau gaze naturale peste cantitatile repartizate, fara contract sau cu incalcarea conditiilor stabilite prin contract, se sanctioneaza potrivit legii.
    Art. 29
    Se interzice folosirea de catre unitatile beneficiare a cantitatilor de energie electrica, energie termica, combustibili si carburanti, devenite disponibile ca urmare a realizarii de economii, modernizarii procesului de productie, schimbarii structurii productiei, modificarii ori neindeplinirii sarcinilor de plan sau din orice alte cauze.
    Unitatile beneficiare sint obligate sa disponibilizeze cantitatile de energie electrica, energie termica, combustibili si carburanti prevazute la alin. 1. Comunicarile de disponibilizare, insusite de titularii de plan, vor fi transmise lunar, in cel mult 10 zile de la inceputul lunii, unitatii furnizoare, care va opera modificarile in contractele economice si le va comunica coordonatorului de balanta si Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe in vederea corectarii repartitiilor.
    Art. 30
    Ministerele, centralele, intreprinderile si celelalte unitati economice raspund de realizarea unei stricte discipline energetice prin proiectarea, construirea si exploatarea utilajelor si instalatiilor electroenergetice, organizarea si exploatarea sistemului electroenergetic national, potrivit normelor si normativelor tehnice privind siguranta in functionare a acestuia.
    Art. 31
    Organele specializate de control in domeniul energetic sint obligate sa asigure un control riguros asupra modului de gospodarire a resurselor energetice de catre beneficiari si sa ia masurile necesare pentru utilizarea economica a acestor resurse.
    Unitatile furnizoare de gaze naturale, de energie electrica si energie termica sint obligate sa asigure aplicarea masurilor prevazute de lege in cazul incalcarii de catre beneficiari a regulilor de distributie si a masurilor de rationalizare a energiei livrate.
    Art. 32
    La proiectarea si asimilarea noilor procese tehnologice si la fabricarea noilor produse si utilaje care consuma sau transforma resursele energetice de orice fel se vor asigura consumuri specifice reduse si randamente ridicate, la nivelul celor mai bune realizari obtinute in tara si strainatate, fundamentate prin bilanturile energetice de proiect. In acest scop, se vor proiecta si realiza tehnologii integrate, care valorifica in mod complex si in trepte succesive toate resursele energetice disponibile, rezultate in diferite faze ale proceselor de productie, in vederea cresterii randamentelor energetice.
    La proiectarea si constructia noilor obiective industriale, social-culturale si a locuintelor, precum si la executarea reparatiilor capitale se vor stabili solutii care sa asigure iluminarea naturala, un grad sporit de izolare termica, utilizarea acestora cu consumuri minime de energie.
    Art. 33
    In proiectele de executie pentru obiectivele noi sau pentru extinderea si modernizarea celor existente se vor prevedea aparatele de masura, control, reglaj si automatizare si, dupa caz, calculatoarele de proces, necesare urmaririi consumurilor energetice, functionarii economice si in conditii de siguranta a utilajelor, agregatelor si instalatiilor, precum si instalatiile de recuperare si valorificare a tuturor resurselor energetice refolosibile.
    Art. 34
    Este interzisa executarea si respectiv punerea in functiune a obiectivelor noi sau a extinderilor si modernizarilor daca prin solutiile de realizare nu se respecta avizele date in ceea ce priveste natura combustibililor sau a energiei primare folosite, daca au randament scazut, daca nu sint dotate cu instalatiile de recuperare a resurselor energetice refolosibile sau daca nu s-au realizat schemele de alimentare si masurile tehnologice prevazute in proiectele aprobate.
    Art. 35
    Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie, impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale si locale, unitatile de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare, centralele, intreprinderile si celelalte unitati economice au obligatia de a asigura modernizarea tehnologiilor si a structurii productiei, stabilirea de noi solutii pentru reducerea consumurilor si economisirea combustibililor si a energiei electrice, folosirea de noi surse de energie, o inalta eficienta economica in utilizarea energiei.
    De asemenea, sint obligate sa ia masuri pentru imbunatatirea permanenta a standardelor si normativelor referitoare la instalatiile care consuma sau transforma resursele energetice de orice fel.

    CAP. 4
    Recuperarea si valorificarea resurselor materiale refolosibile

    Art. 36
    Intreprinderile, centralele, ministerele, celelalte organe centrale si locale au obligatia sa asigure recuperarea integrala si valorificarea tuturor materiilor prime vechi, materialelor si celorlalte resurse refolosibile ce pot fi utilizate ca atare sau prin prelucrari.
    Predarea spre achizitionare sau colectare a materialelor, bunurilor uzate de folosinta indelungata celor de uz personal, care nu se mai utilizeaza in gospodariile populatiei, constituie o importanta indatorire cetateneasca.
    Se interzice distrugerea sau degradarea materialelor si produselor refolosibile, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
    Art. 37
    Unitatile socialiste sint obligate sa intocmeasca anual, odata cu lucrarile de plan, bilanturi materiale, din care sa rezulte cantitatile de materii prime si materiale folosite in procesele de productie, se vor regasi in produsele finite, precum si cantitatile si structura resurselor materiale refolosibile.
    Art. 38
    Unitatile socialiste sint obligate sa asigure, identificarea, stringerea, sortarea, depozitarea, gospodarirea si predarea resurselor materiale refolosibile si raspund de realizarea tehnologiilor, utilajelor si capacitatilor de productie necesare prelucrarii, in scopul valorificarii superioare a acestor resurse, precum si de perfectionarea continua a proceselor de prelucrare, eliminarea pierderilor de orice fel.
    Intreaga activitate de colectare, recuperare, pregatire, reconditionare, reutilizare si valorificare a resurselor materiale refolosibile trebuie realizata cu costuri minime, astfel incit unitatile sa-si acopere integral cheltuielile si sa obtina beneficii.
    Art. 39
    Activitatea de predare, preluare, sortare, gospodarire si valorificare a resurselor materiale refolosibile se organizeaza cu respectarea urmatoarelor reguli de baza:
    a) unitatile din activitatea carora rezulta resurse materiale refolosibile sint obligate sa asigure utilizarea intr-o proportie cit mai mare a acestora in cadrul propriei activitati;
    b) cantitatile ce nu pot fi reutilizate in unitatea in care rezulta vor fi livrate direct unitatilor carora le-au fost repartizate spre valorificare;
    c) resursele materiale provenite de la populatie, institutii precum si cele in cantitati mici, nevagonabile, predate de unitatile socialiste se preiau de unitatile specializate de recuperare si valorificare; in cadrul acestora se pot organiza, potrivit legii, formatii care sa asigure prelucrarea materialelor refolosibile.
    Pentru asigurarea capacitatilor necesare de pregatire si valorificare a tuturor categoriilor de resurse materiale refolosibile si indeosebi metal, mase plastice, textile, hirtie, lemn, sticla, anvelope si alte produse din cauciuc, se vor elabora programe speciale, pe baza tehnologiilor cunoscute, cu asigurarea utilajelor din tara si folosirea la maximum a spatiilor construite existente.
    Art. 40
    Activitatea de recuperare si de valorificare a resurselor materiale refolosibile se desfasoara in conditiile prevazute de lege si are ca scop realizarea urmatoarelor obiective:
    a) valorificarea la maximum a masei miniere exploatate prin recuperarea substantelor utile metalifere si nemetalifere, extragerea minereurilor din iazuri, halde, namoluri, diminuarea pierderilor de substante combustibile din halde si valorificarea potentialului caloric al acestora;
    b) cresterea indicilor de scoatere si a coeficientilor de valorificare a metalului, recuperarea si valorificarea integrala a materialelor metalice, indeosebi a sutajelor, capetelor laminate, straifurilor de tabla si alte asemenea, aplicarea unor tehnologii care sa valorifice pulberile, slamurile, haldele metalurgice si alte resurse care contin metal, precum si recuperarea si refolosirea elementelor de aliere;
    c) cresterea gradului de valorificare a resurselor materiale recuperabile de cauciuc, mase plastice, fire si fibre chimice, acid sulfuric rezidual, lesie, gudroane, namoluri, recuperarea continutului util al unor gaze si ape reziduale, a uleiurilor minerale uzate, a liantilor si a altor substante;
    d) resaparea anvelopelor de orice categorie, proprietate de stat, obsteasca sau personala; rularea anvelopelor noi auto si de tractor este admisa pina la atingerea limitei de uzura stabilita potrivit legii care permite resaparea acestora; unitatile socialiste si persoanele fizice care detin anvelope resapabile sint obligate sa le predea spre resapare, urmind a primi in schimb anvelope noi sau resapate; unitatile socialiste care nu predau spre resapare anvelopele nu vor primi, in masura in care nu si-au indeplinit aceasta obligatie, anvelopele noi sau resapate alocate prin plan; in cazul in care anvelopa apartinind unei unitati socialiste a fost rulata peste limita de uzura ce permite resaparea, contravaloarea acesteia se va imputa persoanei vinovate;
    e) cresterea ponderii materialelor recuperabile din lemn la producerea de PAL, PFL, celuloza si semiceluloza, sporirea utilizarii hirtiei si cartoanelor rezultate din colectare la obtinerea de sortimente de hirtie si cartoane inclusiv de calitate superioara;
    f) refolosirea, in conditiile legii, a sticlelor, borcanelor, recipientelor din sticla utilizate la ambalarea marfurilor, asigurarea integritatii acestora si valorificarea productiva a cioburilor de sticla in industria geamurilor si sticlei;
    g) selectarea tesaturilor in functie de tipurile de fire si compozitia fibroasa, utilizarea maxima a materialelor textile refolosibile, valorificarea superioara a cantitatilor de piele, talpa si blana rezultate din colectare;
    h) extragerea tuturor substantelor utile din resursele refolosibile animale si vegetale.
    Art. 41
    Recuperarea, valorificarea si, dupa caz, livrarea de catre unitati a resurselor materiale refolosibile se fac in conformitate cu prevederile de plan, cu respectarea repartitiilor emise si a contractelor economice incheiate.
    Pentru toate categoriile de materii prime si materiale care se refolosesc se stabilesc norme si normative de recuperare, refolosire si reconditionare, dupa caz, specifice diferitelor domenii de utilizare.
    Livrarea de catre furnizori a materiilor prime si materialelor si, respectiv, primirea acestora de catre beneficiari nu se vor face decit daca se asigura de catre consumatori recuperarea si refolosirea materiilor prime vechi, materialelor si celorlalte resurse materiale refolosibile, in conformitate cu prevederile de plan sau cu normele si normativele de recuperare si reconditionare.
    Art. 42
    Unitatile socialiste au obligatia de a aplica solutii care sa asigure, intr-o proportie cit mai mare, refolosirea ca atare sau cu prelucrari simple a materialelor recuperate, evitindu-se astfel cheltuielile pentru prelucrarea acestora prin operatii tehnologice primare.
    Pentru resursele refolosibile ce nu pot fi utilizate ca atare se vor aplica si dezvolta tehnologii care sa asigure extragerea maxima a substantelor utile continute, obtinerea de materiale si produse cu valoare de intrebuintare ridicata, economisirea de materii prime noi si valorificarea superioara a resurselor refolosibile.
    La elaborarea planurilor de aprovizionare tehnico-materiala, in balantele materiale se vor prevedea distinct cantitatile de resurse materiale refolosibile, precum si repartizarea acestora pe beneficiari, pentru valorificare si consum. Livrarea si consumul resurselor materiale refolosibile se fac numai pe baza de repartitii emise de coordonatorul de balanta, in conformitate cu prevederile din balantele materiale aprobate.
    Art. 43
    Normele privind activitatea de recuperare si valorificare a resurselor materiale refolosibile, precum si obligatiile unitatilor socialiste in acest domeniu, se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.

    CAP. 5
    Asigurarea necesarului de masini, utilaje, instalatii si piese de schimb

    Art. 44
    Dotarea cu masini, utilaje si instalatii pentru punerea in functiune a capacitatilor de productie noi sau in dezvoltare si inzestrarea cu masini si utilaje a industriei, agriculturii, a unitatilor de constructii-montaj, de transporturi si a altor activitati se fac in conformitate cu prevederile planului national unic de dezvoltare economico-sociala, pe baza documentatiilor tehnico-economice aprobate sau a normativelor de dotare.
    Art. 45
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale, centralele, intreprinderile beneficiare, precum si coordonatorii de balante vor determina necesarul de masini, utilaje, instalatii si piese de schimb in conditiile utilizarii parcului existent la nivelul indicatorilor tehnico-economici aprobati sau al indicilor de utilizare planificati, cu respectarea normativelor de dotare stabilite.
    Se interzic solicitarea si repartizarea de masini, utilaje si instalatii, daca cele existente nu sint folosite la intreaga capacitate.
    Art. 46
    Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, ministerele, celelalte organe centrale si locale, centralele si intreprinderile sint obligate sa asigure din productia interna necesarul de masini, utilaje, instalatii si piese de schimb al economiei, prin folosirea intensiva a capacitatilor de productie, dezvoltarea acestora, organizarea cooperarii intre unitatile producatoare, extinderea actiunilor de autoutilare.
    Importurile de masini, utilaje, instalatii, subansamble si piese de schimb se contracteaza cu precadere in cadrul unor actiuni de cooperare in productie si comerciala, in contrapartida cu produse din ramura constructiei de masini.
    Art. 47
    Ministerul Industriei Constructiilor de Masini, Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie, celelalte ministere, organe centrale sau locale, unitatile producatoare, unitatile de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare au obligatia sa asigure tipizarea masinilor, utilajelor si instalatiilor, respectarea stricta a gamei tipizate de produse, realizarea acestora la parametri tehnici si economici ridicati.
    Prin activitatea de cercetare, proiectare si tipizare se va asigura cresterea gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor si energiei, imbunatatirea calitatii produselor fabricate, reducerea continua a pierderilor tehnologice, cresterea productivitatii muncii.
    Art. 48
    In activitatea de planificare si de fabricare a masinilor, utilajelor si instalatiilor se va acorda prioritate producerii utilajelor tehnologice destinate obiectivelor de investitii cu termene de punere in functiune in cursul anului de plan si in primul semestru al anului urmator, potrivit graficului de livrare aprobat, asigurindu-se corelarea lansarii in fabricatie si a livrarii cu termenele din graficele de montaj. Unitatile economice furnizoare sint obligate sa livreze, cu prioritate, materialele, subansamblele si echipamentele necesare pentru fabricatia de utilaje tehnologice.
    Art. 49
    Livrarile complexe de utilaje, echipamente, instalatii si linii tehnologice se asigura de catre furnizorul general, pe baza contractului economic incheiat intre acesta si beneficiar, precum si pe baza contractelor de cooperare incheiate cu unitatile specializate in fabricarea unor parti componente, piese, ansamble sau subansamble.
    Furnizorul general impreuna cu intreprinderile care realizeaza utilaje complexe raspund de livrarea utilajelor la termenele stabilite prin graficele de coordonare a investitiei, de asigurarea asistentei tehnice si de supravegherea asamblarii in intregime a utilajelor.
    Centralele industriale si unitatile producatoare furnizoare sint obligate a efectua in uzina toate probele tehnice prescrise in documentatii la echipamentele, utilajele si instalatiile pe care le livreaza, folosind aparatura de control specifica si metodele de control tehnic activ.
    Pentru produsele la care, din motive tehnologice, constructive sau economice, efectuarea incercarilor complete in unitatea producatoare nu este posibila, acestea se vor executa la beneficiar, sub raspunderea si cu asistenta tehnica de specialitate a uzinelor furnizoare.
    Art. 50
    Sarcinile privind asigurarea necesarului de piese de schimb, recuperarea si reconditionarea pieselor uzate, asimilarea pieselor provenite din import si a pieselor necesare reparatiilor se stabilesc prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala, pe baza de nomenclatoare si normative de consum, recuperare si reconditionare, cu motivare tehnica, in functie de parcul de masini, utilaje, instalatii si bunuri de folosinta indelungata aflate in exploatare si de cerintele de export. Nomenclatoarele si normativele se elaboreaza si se actualizeaza de catre Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, la propunerea coordonatorilor de balante facuta impreuna cu unitatile producatoare si beneficiare de piese de schimb, precum si cu proiectantii utilajelor si celorlalte produse.
    Pentru utilajele, masinile, instalatiile si bunurile de folosinta indelungata noi, asimilate in productie, unitatile de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica si de proiectare, impreuna cu unitatile producatoare, vor elabora nomenclatoare si normative de consum experimentale de piese de schimb.
    Art. 51
    Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si ministerele producatoare raspund de asigurarea prin plan a capacitatilor de productie si a bazei materiale pentru acoperirea integrala a necesarului de piese de schimb destinat consumului intern si exportului.
    La realizarea de noi obiective de investitii si dezvoltarea unitatilor existente din ramura constructiilor de masini este obligatorie asigurarea capacitatilor care sa satisfaca integral necesarul de piese de schimb aferente masinilor, utilajelor si instalatiilor ce urmeaza a se realiza.
    Art. 52
    Intreprinderile si centralele producatoare de masini, utilaje, instalatii si bunuri de folosinta indelungata, precum si cele care coopereaza in executarea unor piese sau subansamble sint obligate sa asigure, cu prioritate, piesele de schimb necesare intretinerii si reparatiei acestora, in cantitatile si conform specificatiei prevazute in repartitiile emise de coordonatorii de balante.
    Unitatile producatoare sint obligate sa asigure, potrivit legii, activitatea de service pentru masinile, utilajele si bunurile de folosinta indelungata din exploatarea carora rezulta aceasta necesitate.
    Art. 53
    In cazul incetarii fabricatiei unor masini, aparate, utilaje, instalatii, intreprinderile si centralele producatoare ale pieselor de schimb sint obligate sa produca si sa asigure in continuare necesarul pe perioada de functionare a acestora. Stabilirea perioadei de continuare a fabricatiei pieselor de schimb se face de catre coordonatorii balantelor de piese de schimb, impreuna cu beneficiarii si furnizorii, cu acordul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, tinind seama de normativele prevazute la art. 50.
    In situatiile justificate din punct de vedere tehnico-economic, in care fabricatia pieselor de schimb inceteaza, unitatile producatoare vor executa in devans intreg necesarul de piese de schimb, stabilit de organele prevazute la alineatul precedent.
    Art. 54
    La transferarea productiei unor masini, utilaje, instalatii si bunuri de folosinta indelungata, noul producator este obligat sa asigure fara intrerupere piesele de schimb necesare. Daca productia de piese de schimb la noul producator necesita o perioada de asimilare, producatorul initial este obligat sa execute in continuare piesele de schimb pina la asimilarea acestora la termenul stabilit prin protocol.
    Transferul productiei pieselor de schimb la un alt producator se face numai cu acordul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Comitetului de Stat al Planificarii.
    Art. 55
    In cazul pieselor de schimb necesare in cantitati anuale reduse, unitatile producatoare pot fabrica loturi care sa asigure necesarul pe o perioada mai indelungata.
    Fabricarea de piese de schimb potrivit alineatului precedent, precum si incetarea productiei de piese de schimb in conditiile art. 53 se fac cu acordul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Ministerului Finantelor.
    Art. 56
    Pentru stocurile de piese de schimb realizate in conditiile art. 53 alin. 2 si art. 55 se acorda, pina la scoaterea din functiune a utilajelor, credite curente potrivit legii.
    Art. 57
    La contractarea importurilor de masini, utilaje, instalatii si bunuri de folosinta indelungata, unitatile beneficiare vor asigura piesele de schimb necesare pentru prima dotare, precum si documentatiile tehnice de executie pentru asimilarea in tara a tuturor pieselor de schimb necesare.
    Art. 58
    Unitatile beneficiare ale importurilor de masini, utilaje si instalatii raspund de integrarea maxima, in fabricatie proprie sau prin cooperare cu unitati specializate, a pieselor de schimb aferente. In acest scop, titularii de plan, impreuna cu coordonatorii de balante si Ministerul Industriei Constructiilor de Masini, vor elabora programe de asimilare, ale caror sarcini vor fi cuprinse distinct in planul national unic de dezvoltare economico-sociala, prevazindu-se si capacitatile de productie corespunzatoare.
    Pentru masinile, utilajele si instalatiile realizate in tara cu componente din import, sarcina asigurarii in totalitate a pieselor de schimb revine unitatilor furnizoare, inclusiv pentru componentele din import, pina la asimilarea lor in productie.
    Art. 59
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale, impreuna cu coordonatorii de balante, raspund de constituirea stocurilor de siguranta de agregate, subansamble si unele piese de schimb, destinate efectuarii operative a unor reparatii accidentale la instalatiile, masinile si utilajele de importanta deosebita pentru economia nationala, precum si pentru efectuarea reparatiilor cu schimb de agregate.

    CAP. 6
    Recuperarea, reconditionarea si refolosirea pieselor si subansamblelor

    Art. 60
    Intreprinderile, centralele, ministerele si celelalte organe centrale si locale sint obligate sa asigure recuperarea si refolosirea, ca atare sau prin reconditionare, a pieselor si subansamblelor, rezultate la efectuarea reparatiilor sau la dezmembrarea masinilor, utilajelor si instalatiilor scoase din functiune.
    Se interzice distrugerea, degradarea sau predarea ca materii prime vechi a masinilor, utilajelor si instalatiilor scoase din functiune, mai inainte de a fi dezmembrate, precum si a pieselor si subansamblelor rezultate care pot fi refolosite ca atare sau prin reconditionare.
    Art. 61
    Sarcinile privind recuperarea, refolosirea si reconditionarea pieselor si subansamblelor, precum si mijloacele necesare pentru aceste activitati se stabilesc prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Repartitiile pentru piese de schimb si subansamble vor cuprinde cantitatile de piese noi precum si cele obtinute din recuperari si reconditionari, atit din activitatea proprie de reparatii si dezmembrari cit si de la alte unitati.
    Livrarea pieselor de schimb si subansamblelor noi se face numai pe masura indeplinirii de catre beneficiar a obligatiei de recuperare, refolosire si reconditionare, rezultata din plan si din repartitiile emise.
    Art. 62
    Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, la propunerea coordonatorilor de balante de piese de schimb, va stabili norme si normative de recuperare, refolosire si reconditionare a pieselor si subansamble lor, obligatorii pentru toate unitatile, indiferent de subordonare.
    Art. 63
    Unitatile socialiste sint obligate sa identifice, sa sorteze si sa depoziteze toate piesele si subansamblele refolosibile si raspund de reutilizarea lor ca atare, precum si de reutilizarea tehnologiilor, utilajelor si capacitatilor de productie necesare reconditionarii acestora.
    Unitatile socialiste din a caror activitate rezulta piese si subansamble refolosibile sint obligate sa utilizeze aceste piese si subansamble, intr-o proportie cit mai mare, in cadrul propriei activitati.
    Piesele si subansamblele ce nu pot fi refolosite de unitatea in care rezulta se vor livra unitatilor beneficiare carora le-au fost repartizate.
    Art. 64
    Piesele si subansamblele rezultate la efectuarea reparatiilor sau la dezmembrarea masinilor, utilajelor si instalatiilor, care nu pot fi folosite ca atare, se reconditioneaza de catre unitatea care efectueaza reparatia sau dezmembrarea in ateliere de productie sau, dupa caz, in formatii de lucru, ateliere sau sectii special organizate.
    Pentru piesele si subansamblele care prin gradul de complexitate si tehnicitate depasesc nivelul tehnic de dotare al unitatilor prevazute la alin. 1, reconditionarea se va efectua de catre unitatile producatoare, care in functie de volumul de reconditionari si de capacitatile de productie de care dispun, vor putea organiza sectii si ateliere de reconditionare specializate, pe zone teritoriale sau ansamblul economiei.
    Categoriile de piese si subansamble ce urmeaza a fi reconditionate potrivit alineatului precedent se stabilesc de catre ministerele care au in subordine unitatile producatoare, cu consultarea principalilor beneficiari.
    Art. 65
    Pentru piesele si subansamblele rezultate de la repararea sau dezmembrarea bunurilor de folosinta indelungata provenite de la populatie sau de la organizatiile cooperatiste si alte organizatii obstesti, reconditionarea se efectueaza de catre unitatile cooperatiei mestesugaresti si de consum precum si de catre alte unitati ale industriei mici.
    Art. 66
    Organizarea si desfasurarea activitatilor de recuperare, refolosire si reconditionare a pieselor si subansamblelor trebuie sa se realizeze cu costuri minime si consumuri reduse de materiale si manopera astfel incit sa contribuie la cresterea eficientei in intretinerea si repararea masinilor, utilajelor si instalatiilor.
    Unitatile economice, centralele, ministerele sint obligate sa organizeze sistemul de evidenta a tuturor pieselor si subansamblelor si agregatelor recuperate din reparatii dezmembrari, a cantitatilor reconditionate, precum si a modului de folosire a acestora, in conformitate cu reglementarile privind gestiunea materiala a bunurilor.

    CAP. 7
    Utilizarea si gospodarirea judicioasa a fondurilor fixe

    Art. 67
    Utilizarea si gospodarirea in conditii de eficienta maxima a fondurilor fixe reprezinta o obligatie de baza a intreprinderilor, centralelor, ministerelor si celorlalte organe centrale sau locale, in care scop sunt obligate sa asigure:
    a) incarcarea si utilizarea completa a capacitatilor de productie ale masinilor, utilajelor si instalatiilor si functionarea capacitatilor de productie la parametri proiectati, in concordanta cu necesitatile economiei nationale;
    b) cresterea in ritm sustinut a productivitatii muncii, prin organizarea stiintifica a productiei si a muncii, aplicarea de metode moderne de pregatire - programare - lansare - urmarire a productiei, realizarea programelor de mecanizare si automatizare, reducerea la strictul necesar a personalului auxiliar si neproductiv;
    c) folosirea rationala si eficienta a spatiilor construite;
    d) aprovizionarea ritmica a proceselor de productie cu materii prime, materiale, combustibili, energie, piese si subansamble, in conformitate cu normele de consum stabilite;
    e) utilitatile - abur, aer comprimat, apa industriala, gaze inerte - la parametri prescrisi si in cantitatile necesare desfasurarii corespunzatoare a proceselor tehnologice;
    f) calificarea corespunzatoare si ridicarea permanenta a nivelului de cunostinte ale personalului de exploatare, intretinere si reparatii, intarirea ordinii si disciplinei;
    g) respectarea riguroasa a prescriptiilor tehnice de exploatare, asigurarea asistentei tehnice in toate schimburile;
    h) intretinerea, revizia si repararea fondurilor fixe conform prescriptiilor tehnice, a planurilor si programelor stabilite, in vederea mentinerii in stare de functionare a fondurilor fixe si pentru evitarea avariilor si intreruperilor accidentale;
    i) modernizarea fondurilor fixe si a tehnologiilor in conditii de maxima eficienta, tinind seama de progresele realizate pe plan national si in strainatate, prin folosirea indeosebi a cercetarilor si studiilor proprii, autoutilare, extinderea operatiilor de exploatare a agregatelor, aplicarea de inovatii si inventii.
    Art. 68
    Unitatile economice raspund de organizarea rationala a tuturor locurilor de munca, precum si de organizarea judicioasa a muncii in schimburi. Programarea schimburilor se va face in conditii care sa conduca la incarcarea optima a capacitatilor de productie si la folosirea judicioasa a fortei de munca in fiecare schimb de lucru, cu respectarea urmatoarelor reguli:
    a) incarcarea completa a schimburilor de lucru prin concentrarea mijloacelor si a fortei de munca, eliminindu-se dispersarea acestora in schimburi incomplet folosite;
    b) unitatile care au asigurate comenzi pentru desfacerea productiei, precum si toate mijloacele necesare pentru productie, inclusiv forta de munca, vor organiza munca in trei schimburi complete;
    c) in unitatile in care exista masini si utilaje ce constituie locuri inguste, acestea vor fi concentrate, in functie de specificul procesului de productie, in sectii speciale care vor lucra in trei schimburi;
    d) in unitatile cu foc continuu se va asigura procesul normal de productie cu asistenta tehnica prin repartizarea judicioasa a personalului tehnic cu pregatire corespunzatoare, numit pe fiecare schimb, prin decizia conducatorului unitatii.
    Art. 69
    Conducerile unitatilor, sefii de sectii, sefii de ateliere, maistrii si ceilalti conducatori ai proceselor de productie sint obligati sa asigure:
    a) dotarea fiecarui loc de munca cu instructiuni tehnice specifice privind exploatarea in conditii normale a masinilor, utilajelor si instalatiilor si masurile ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si dereglare a proceselor tehnologice sau a instalatiilor;
    b) efectuarea instructajelor periodice ale personalului muncitor din subordine referitoare la exploatarea si intretinerea fondurilor fixe;
    c) stabilirea, prin dispozitia conducerii unitatii, pentru fiecare utilaj si instalatie, in functie de importanta si complexitate, a personalului autorizat sa decida repunerea in functiune a acestora, dupa opriri sau reparatii;
    d) evidenta avariilor si opririlor accidentale ale masinilor, utilajelor si instalatiilor si analizarea periodica a acestora in organele colective de conducere ale unitatilor, precum si cu personalul din schimburi, in vederea stabilirii masurilor de evitare a repetarii lor;
    e) raportarea imediata, catre inspectoratele teritoriale pentru controlul gospodaririi fondurilor fixe, a aparitiei avariilor si opririlor accidentale la instalatii si utilaje de baza.
    Art. 70
    Pentru eliminarea locurilor inguste care limiteaza folosirea unor capacitati de productie, ministerele, celelalte organe centrale si locale, centralele si intreprinderile au, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) sa asigure exploatarea si intretinerea utilajelor care constituie locuri inguste cu personal avind calificarea necesara functionarii acestora la parametri maximi si prevenirii opririlor accidentale, precum si, dupa caz, concentrarea acestora in sectii speciale care lucreaza in trei schimburi;
    b) sa asigure modernizarea utilajelor respective prin autoutilare sau in colaborare cu unitatile de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare, precum si cu unitatile producatoare de asemenea utilaje;
    c) sa inlocuiasca utilajul, cu respectarea normelor legale, sau sa faca dotari suplimentare in cazul cind prin modernizare, concentrarea acestuia potrivit art. 68 lit. c, sau asigurare cu personal calificat, nu se elimina locul ingust.
    Art. 71
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale, centralele, intreprinderile, unitatile de proiectare, de comert exterior si celelalte unitati raspund, potrivit legii, de luarea tuturor masurilor necesare pentru functionarea in conditii de siguranta a cazanelor de abur si similare, recipientelor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibili, a tuturor fondurilor fixe din dotare, in conformitate cu dispozitiile legale si prescriptiile tehnice in vigoare.
    Art. 72
    Unitatile de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare sint obligate sa prevada, in documentatiile tehnice pe care le elaboreaza, instructiuni tehnice pentru exploatarea, intretinerea, revizia periodica si repararea fondurilor fixe, lista pieselor de uzura si de siguranta, aparatura de masura, control si automatizare care sa permita desfasurarea proceselor de productie in conditii de siguranta, interventii operative pentru prevenirea dereglarilor accidentale, precum si mijloacele pentru limitarea efectelor eventualelor avarii.
    Darea in exploatare a instalatiilor si liniilor tehnologice se va face numai daca au asigurate prescriptiile tehnice de exploatare si sint dotate cu aparatura de masura, control si automatizare prevazuta in proiecte.
    Art. 73
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale, centralele si intreprinderile sint obligate sa asigure aplicarea si respectarea riguroasa in procesele de productie a tehnologiilor proiectate si omologate, perfectionarea tehnologiilor pentru imbunatatirea permanenta a parametrilor tehnici si economici ai utilajelor si instalatiilor, cresterea gradului de valorificare a materiilor prime si materialelor.
    Perfectionarea tehnologiilor se aproba potrivit legii, pe baza experimentarii, verificarii si omologarii prealabile si numai daca prin aceasta se atesta indeplinirea conditiilor de siguranta in functionarea utilajelor si instalatiilor respective.
    Se interzic abaterile de la tehnologiile stabilite sau aplicarea de tehnologii neomologate.
    Art. 74
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale, centralele si intreprinderile raspund de mentinerea in stare de functionare a intregului parc de masini, utilaje, instalatii si a celorlalte fonduri fixe din dotare, prin lucrari de intretinere curenta, revizii tehnice, reparatii curente si prin reparatii capitale.
    Art. 75
    Lucrarile de intretinere, reviziile si reparatiile curente se efectueaza pe baza programelor si graficelor stabilite de organul de conducere al unitatii care detine fondul fix si trebuie sa asigure exploatarea in conditii de siguranta si la nivelul parametrilor proiectati a masinilor, utilajelor si instalatiilor, pina la perioada de efectuare a reparatiei capitale.
    Art. 76
    Reparatiile capitale se efectueaza potrivit legii. Principalele instalatii tehnologice, cladiri si constructii, precum si grupele mai importante de masini si utilaje standardizate, la care urmeaza sa se efectueze lucrari de reparatii capitale, se nominalizeaza, pe titularii de plan, in planurile de dezvoltare economico-sociala, cu precizarea necesarului de piese de schimb, a costului lucrarilor, a executantilor si a termenelor de realizare.
    In plan se vor stabili si principalele lucrari de modernizare care se efectueaza cu ocazia reparatiilor capitale, in scopul cresterii capacitatii de productie, imbunatatirii calitatii produselor, ridicarii randamentelor, reducerii consumurilor specifice materiale si energetice, sporirii gradului de automatizare, cresterii productivitatii muncii.
    Art. 77
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale, centralele si intreprinderile raspund de executarea lucrarilor de intretinere si reparatii, in care scop:
    a) asigura folosirea corespunzatoare, dezvoltarea si dotarea sectoarelor de intretinere, reparatii, fabricatie si reconditionare de piese de schimb, corelate cu volumul si tehnicitatea masinilor, utilajelor si instalatiilor aflate in dotare;
    b) organizeaza unitati specializate pentru repararea centralizata a masinilor si utilajelor standardizate, de serie, pe economie, zone teritoriale, pe ministere sau centrale;
    c) iau masuri pentru reducerea la minimum a duratei de imobilizare a masinilor, utilajelor si instalatiilor pentru reparatii, prin asigurarea pieselor de schimb, subansamblelor, materialelor, sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor, a fortei de munca calificata, precum si prin extinderea pe scara larga a metodei repararii prin inlocuirea de subansamble si agregate componente;
    d) organizeaza recuperarea si reconditionarea pieselor si subansamblelor uzate, precum si a materialelor refolosibile, care rezulta la repararea fondurilor fixe;
    e) asigura urmarirea sistematica a indeplinirii planurilor, programelor si graficelor de intretinere, revizii si reparatii, analizeaza periodic in cadrul organelor de conducere colectiva modul de realizare si stabilesc masuri de respectare riguroasa a acestora.
    Art. 78
    Planificarea si efectuarea lucrarilor de revizii si reparatii ale fondurilor fixe se fac pe baza de:
    a) normative tehnice privind duratele de functionare intre revizii si reparatii;
    b) normative de timp pe operatii si categorii de lucrari.
    Normativele prevazute la lit. a) stabilesc ciclurile de functionare intre diferitele categorii de revizii si reparatii, timpul maxim de stationare in revizii sau reparatii, precum si limita costurilor reparatiilor in procente din valoarea de inventar sau, dupa caz, de inlocuire a fondurilor fixe. Aceste normative se elaboreaza si se aproba dupa cum urmeaza:
    - normativele cu caracter republican si cele de ramura se stabilesc de catre ministerele coordonatoare de ramura, cu avizul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si sint obligatorii pentru toate unitatile, indiferent de subordonare;
    - normativele de intreprindere se elaboreaza pentru fondurile fixe necuprinse in normativele republicane sau de ramura, de catre unitatile economice si se aproba de catre centrala in subordinea careia functioneaza unitatea elaboratoare.
    Normativele prevazute la lit. b) se elaboreaza de institutele de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica si se aproba de ministerele si celelalte organe centrale in subordinea carora se afla. Ele determina volumul manoperei pe operatiuni si categorii de lucrari necesare in executarea reviziilor si reparatiilor si sint obligatorii pentru toate unitatile care executa asemenea lucrari, indiferent de subordonare.
    Art. 79
    Comitetul de Stat al Planificarii impreuna cu Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finantelor si Directia Centrala de Statistica organizeaza evidenta fondurilor fixe si a utilizarii capacitatilor de productie pe ansamblul economiei, elaboreaza normative generale de determinare a capacitatilor de productie.
    Art. 80
    Dupa indeplinirea duratelor normate de serviciu, fondurile fixe pot fi scoase din functiune in conditiile si cu aprobarile prevazute de lege.
    Dezmembrarea si demolarea fondurilor fixe se va face numai cu recuperarea si valorificarea tuturor pieselor, subansamblelor si celorlalte materiale refolosibile. Pentru fondurile fixe amortizate, care se justifica din punct de vedere economic sa fie mentinute in functiune, se vor examina si aplica solutii eficiente de modernizare a acestora, in conditiile legii.

    CAP. 8
    Normarea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili si energie

    Art. 81
    Materiile prime, materialele, combustibilii si energia precum si celelalte resurse materiale se folosesc in intreaga economie nationala numai pe baza de norme si normative de consum aprobate potrivit legii.
    Normele si normativele de consumuri materiale si energetice pentru produsele si tehnologiile existente in fabricatie se revizuiesc anual si se aproba odata cu adoptarea planului.
    Pentru obiectivele de investitii, produsele si tehnologiile noi, normele si normativele de consumuri materiale si energetice se elaboreaza si se supun aprobarii odata cu proiectele de executie.
    Produsele si tehnologiile noi, precum si modernizarea celor existente nu pot fi proiectate si introduse in productie decit daca asigura consumuri specifice materiale si energetice mai reduse fata de cele aflate in fabricatie, urmarindu-se de regula atingerea celor mai bune performante realizate in tara si strainatate in domeniul respectiv.
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale, centralele, intreprinderile, institutele de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica, de proiectare si de invatamint superior raspund de reducerea sistematica a normelor de consum, cresterea permanenta a eficientei utilizarii si valorificarii resurselor materiale, in care scop sint obligate sa asigure:
    a) crearea de produse noi si reproiectarea celor existente, in constructie usoara, miniaturizate si cu parametri functionali competitivi, prin perfectionarea principiilor functionale, sporirea valorii de intrebuintare, imbunatatirea calitatii, durabilitatii si a fiabilitatii, simplificarea operatiilor de intretinere si reparatii, astfel incit sa se asigure cresterea sistematica a gradului de valorificare a resurselor materiale;
    b) aplicarea sau extinderea tehnologiilor noi care sa asigure cresterea gradului de utilizare a materialelor, a randamentelor si performantelor masinilor-unelte si utilajelor din dotare, cresterea productivitatii muncii;
    c) utilizarea de materiale tipizate, eficiente, produse in tara si limitarea la strictul necesar a intrebuintarii celor provenite din import;
    d) extinderea utilizarii materialelor noi inlocuitoare avantajoase tehnico-economic;
    e) cresterea gradului de recuperare si refolosire eficienta a materialelor recuperabile si a resurselor energetice refolosibile rezultate din procesele tehnologice;
    f) asigurarea functionarii utilajelor si instalatiilor la parametrii proiectati, imbunatatirea calitatii reparatiilor si a asistentei tehnice de exploatare;
    g) cresterea randamentului proceselor termice, concomitent cu micsorarea pierderilor de transport si distributie a agentilor energetici;
    h) extinderea tehnologiilor economice de debitare, debitarilor complexe, concomitent cu asigurarea aprovizionarii materialelor la dimensiuni fixe si multiple, conform necesitatilor productiei.
    Art. 82
    Intreprinderile, centralele, unitatile de cercetare, inginerie tehnologica si de proiectare, ministerele, celelalte organe centrale si locale au obligatia de a asigura normarea consumurilor pentru toate categoriile de materii prime, materiale, combustibili, energie prin:
    a) norme si normative de consum, care stabilesc limitele maxime ale consumurilor materiale si energetice pe unitatea de produs;
    b) normative de valorificare, prin care se determina limita minima a valorii produselor ce trebuie obtinuta prin prelucrarea unei unitati de material;
    c) coeficienti de utilizare, care reprezinta proportia minima in care materialele utilizate se regasesc in produsele finite.
    Art. 83
    Normele si normativele de consum, ceilalti indicatori utilizati in normarea consumurilor se determina pe baza documentatiilor tehnice ale produselor, imbunatatite la nivelul celor mai bune realizari din tara si din strainatate, corespunzator sarcinilor din planul de cercetare stiintifica si de introducere a progresului tehnic, inventiilor, inovatiilor si masurilor tehnico-organizatorice din programele de reducere a consumurilor materiale cu efect in perioada pentru care se face normarea.
    Determinarea normelor si normativelor de consum se face luind in considerare numai materii prime, materiale, repere si subansamble prevazute in normele de tipizare aprobate.
    Prin actiunea de tipizare a materiilor prime, materialelor, reperelor si subansamblelor trebuie sa se asigure, in principal:
    a) stabilirea tipurilor optime si reducerea la strictul necesar a numarului de tipodimensiuni;
    b) reducerea consumurilor normate de materii prime, materiale, combustibili si energie, cresterea eficientei economice prin introducerea pe scara larga a progresului tehnic, imbunatatirea calitatii si fiabilitatii produselor;
    c) extinderea posibilitatii de utilizare multipla intre repere si sortimente, la o gama cit mai larga de produse;
    d) cresterea ponderii materiilor prime, materialelor si produselor din productia interna, precum si a gradului de valorificare a materiilor prime si materialelor introduse in ciclurile de fabricatie.
    Art. 84
    In activitatea de constructii-montaj, normele de consum se stabilesc pe baza normelor de deviz si in functie de volumul si structura lucrarilor de constructii-montaj planificate. Normele de deviz vor cuprinde materialele de constructii tipizate, prevazute in proiectele tip aprobate si vor fi revazute sistematic, in vederea reducerii consumurilor, extinderii utilizarii de noi materiale din tara, cu consumuri energetice reduse.
    La elaborarea proiectelor tip si refolosibile, a tuturor documentatiilor tehnice pentru obiectivele de investitii, institutele de cercetare si proiectare de profil au obligatia sa asigure reducerea consumurilor specifice de materiale comparativ cu solutiile existente.
    Art. 85
    Normele de consum pentru produsele care se executa prin cooperare se elaboreaza pentru intregul produs de catre intreprinderile coordonatoare a produsului, pe baza datelor transmise de intreprinderile colaboratoare.
    Art. 86
    Indicatorii de plan pentru normarea consumurilor materiale se aproba dupa cum urmeaza:
    a) plin planul national unic de dezvoltare economico-sociala, pentru principalele consumuri de materii prime, materiale, combustibili si energie electrica ale caror balante se aproba prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala; indicatorii se elaboreaza de catre Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, in colaborare cu Comitetul de Stat al Planificarii, pe baza propunerilor primite de la centrale, ministere si celelalte organe centrale si locale;
    b) de catre Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, pentru consumurile detaliate din indicatorii de consum aprobati prin planul national unic de dezvoltare ecomico-sociala, la propunerea ministerelor si celorlalte organe centrale sau locale;
    c) de catre ministere, celelalte organe centrale si locale, pentru principalele consumuri privind materialele ale caror balante se aproba de acestea, la propunerea centralelor si celorlalte unitati din subordine;
    d) de catre centrale si intreprinderi, pentru alte consumuri materiale decit cele aprobate potrivit prevederilor de la lit. a) - c).
    Indicatorii de plan pentru normarea consumurilor materiale se elaboreaza in deplina concordanta cu productia nominalizata in plan la nivelul fiecarei trepte organizatorice.
    Art. 87
    Normele de consum stau la baza elaborarii planului de aprovizionare tehnico-materiala, contractarii, livrarii, introducerii in consum si utilizarii materiilor prime, materialelor, combustibililor si energiei in industrie, agricultura, constructii-montaj, transporturi, prestarea de servicii si in alte activitati economice.
    Art. 88
    Ministerele, celelalte organe centrale sau locale si unitatile economice sint obligate sa asigure imbunatatirea sistematica a indicatorilor de normare a consumurilor, pe baza de programe pentru reducerea consumurilor normate.
    Programele se elaboreaza in fiecare intreprindere, la nivel de reper, subansamblu si produs si vor cuprinde: masuri tehnico-organizatorice cu efecte de reducere a consumurilor materiale in perioada pentru care se elaboreaza programul; cuantumul reducerilor materiale aferente fiecarei masuri propuse; termenele principalelor faze de realizare si termenul de aplicare.
    Art. 89
    Pe baza programelor elaborate de intreprinderi, a analizelor proprii, a rezultatelor lucrarilor de cercetare si proiectare, centralele, ministerele, celelalte organe centrale si locale vor elabora programe pentru reducerea consumurilor normate, pe grupe de produse, tehnologii si categorii de materiale pe ansamblul centralei, respectiv ministerului.
    Art. 90
    Programele de reducere a consumurilor normate se vor elabora in cadrul lucrarilor pentru intocmirea si definitivarea planurilor cincinale, cu esalonare pe ani, si se vor actualiza anual potrivit legii, tinind seama si de masurile stabilite in actiunile de reducere a consumurilor materiale.
    Art. 91
    Ministerele si celelalte organe centrale si locale, centralele si intreprinderile au obligatia sa asigure baza tehnico-materiala a masurilor propuse in programele de reducere a consumurilor si sa includa in planul de cercetare stiintifica si de introducere a progresului tehnic sarcinile de proiectare si asimilare in productie rezultate din aceste programe.
    De asemenea, sint obligate sa conlucreze pentru solutionarea operativa a problemelor si indeosebi a celor de cooperare si sa reflecte in indicatorii de plan pentru normarea consumurilor efectele reducerii consumurilor materiale rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor programelor.
    Elaborarea si urmarirea realizarii programelor de reducere a consumurilor, a normelor si normativelor de consum se fac prin compartimentele tehnice din intreprinderi, centrale si ministere.

    CAP. 9
    Planificarea si realizarea aprovizionarii tehnico-materiale

    SECTIUNEA 1
    Planificarea aprovizionarii tehnico-materiale
    Art. 92
    Planul de aprovizionare tehnico-materiala asigura baza materiala necesara indeplinirii sarcinilor si obiectivelor planului national unic de dezvoltare economico-sociala, in conditiile fundamentarii consumurilor prin norme si normative, corelat cu structura fizica a productiei, precum si a valorificarii complete a tuturor materiilor prime si a resurselor materiale refolosibile, a intregului potential tehnico-productiv, incadrarii in normele de stoc, stabilirii unor rezerve de plan care sa permita desfasurarea continua a proceselor productive.
    Planul de aprovizionare tehnico-materiala se elaboreaza in cadrul activitatii de intocmire a planului national unic de dezvoltare economico-sociala, pe toate treptele organizatorice pornind de la unitatile de baza economice, social-culturale si teritorial-administrative.

    A. Balantele materiale
    Art. 93
    Sarcina elaborarii si prezentarii proiectelor balantelor materiale si solutiilor de echilibrare ale acestora pentru planurile cincinale si anuale, adaptarii balantelor materiale potrivit imbunatatirilor ce se aduc planurilor anuale, emiterii repartitiilor pentru incheierea sau adaptarea contractelor economice si raspunderea pentru executarea balantelor aprobate revine coordonatorilor de balante.
    Coordonator de balanta este principalul producator: intreprindere, centrala, minister. Coordonator poate fi si unitatea de desfacere sau, dupa caz, principalul beneficiar.
    Art. 94
    Coordonatorii de balante, pe baza resurselor alocate titularilor de plan prin balantele materiale din planul cincinal, vor emite repartitii desfasurate pe fiecare an al cincinalului, pe beneficiari, cu indicarea furnizorilor, precum si repartitii anuale cu defalcare pe trimestre, corespunzator prevederilor actualizate din planurile anuale.
    Repartitiile se vor emite atit pentru materiile prime, materialele, produsele, piesele si subansamblele noi, cit si pentru cele refolosibile, provenite din propria unitate sau de la alte unitati, precum si pentru materialele inlocuitoare a unor resurse deficitare.
    Art. 95
    Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale sau locale, precum si cu coordonatorii de balante, unitatile producatoare si consumatoare vor lua masuri pentru ca la elaborarea balantelor energetice si de materiale sa fie cuprinse toate resursele disponibile, inclusiv cele recuperabile de orice fel, iar repartizarea acestora sa se faca pe categorii de consumuri, pe baza de norme fundamentate tehnic.
    Organele si unitatile prevazute la alineatul precedent raspund de:
    a) includerea integrala in balante a resurselor din tara, astfel incit sa asigure dezvoltarea bazei interne de materii prime, incarcarea optima a capacitatilor de productie, cu evidentierea distincta a tuturor resurselor materiale refolosibile;
    b) asigurarea volumului de marfuri pentru export, in conformitate cu sarcinile fizice nominalizate in planul de comert exterior si cooperare economica internationala;
    c) repartizarea judicioasa a resurselor pe consumatori, pe baza de norme si normative de consum si de stoc, a structurii planificate a productiei fizice si cu promovarea in consum a materialelor inlocuitoare, eficiente din punct de vedere economic;
    d) acoperirea necesarului de marfa pentru fondul pietei;
    e) prevederea de rezerve dimensionate in functie de natura materialelor si specificul proceselor productive, in vederea acoperirii unor nevoi neprevazute sau cerinte suplimentare care apar in cursul executarii planului.
    Destinatia rezervelor din balantele materiale se stabileste de catre Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, tinind seama de prioritatile stabilite in utilizarea resurselor materiale, de sarcinile de productie sau de prestatii si de normele de consum si de stoc; pentru produsele ale caror balante se aproba prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala, stabilirea destinatiei rezervelor se face cu consultarea Comitetului de Stat al Planificarii.
    Art. 96
    Odata cu propunerea construirii de noi capacitati, de dezvoltare a celor existente sau de introducere in fabricatie a noi produse, ministerele, impreuna cu coordonatorii de balante, vor stabili masurile ce se impun pentru asigurarea certa si in perspectiva, indeosebi din tara, a necesarului de materii prime, materiale, produse de completare, piese de schimb si ambalaje, precum si pentru desfacerea productiei ce urmeaza a se realiza pe aceste capacitati dupa punerea lor in functiune.
    Art. 97
    In scopul elaborarii balantelor materiale, centralele sint obligate sa transmita coordonatorilor de balante necesarul de consum fundamentat tehnico-economic pentru materiile prime, materialele, ambalajele, piesele de schimb, combustibilii, carburantii, energia, masinile si utilajele la care se elaboreaza balante, respectiv datele privind nivelurile de productie si celelalte resurse ce se cuprind in balante.
    Pentru unitatile direct subordonate ministerelor, celorlalte organe centrale si locale, obligatiile prevazute la alin. 1 se aduc la indeplinire de acestea.
    Fundamentarea necesarului de aprovizionare se va face pe baza de norme si normative de consum si de stoc aprobate, in conditiile valorificarii superioare a tuturor resurselor materiale, accentuarii reducerii consumurilor specifice, cresterii indicilor de valorificare si de utilizare a materiilor prime, intensificarii recuperarii si reutilizarii tuturor materiilor prime, materialelor si resurselor energetice refolosibile.
    Art. 98
    Balantele materiale pentru planurile cincinale si anuale se aproba astfel:
    a) prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala, pentru materiile prime, materialele, combustibilii, carburantii, energia, masinile si utilajele cu rol hotaritor in dezvoltarea economiei si in stabilirea proportiilor intre ramurile acesteia;
    b) de catre organele de conducere colectiva din ministere si celelalte organe centrale sau de organele locale, cu avizul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Comitetului de Stat al Planificarii, pentru alte produse importante care conditioneaza indeplinirea unor sarcini din planul national unic de dezvoltare economico-sociala sau la care sint necesare importuri ori se prevad sarcini de export;
    c) de catre organele de conducere colectiva din centrale si intreprinderi, insusite de catre ministerul tutelar si cu avizul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodarii Fondurilor Fixe, pentru celelalte produse.
    Art. 99
    Nomenclatorul produselor pentru care se elaboreaza balante, coordonatorii de balante, precum si competentele de aprobare a balantelor materiale se stabilesc prin hotarire a Consiliului de Ministri, la propunerea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Comitetului de Stat al Planificarii.
    Actualizarea nomenclatorului balantelor materiale, ca urmare a modificarilor ce rezulta din aplicarea unor dispozitii legale privind indicatori ai planului national unic de dezvoltare economico-sociala sau din schimbarea structurii organizatorice ori a profilului de activitate al titularilor de plan se va face de catre Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Comitetul de Stat a Planificarii.
    Art. 100
    Pe baza resurselor si destinatiilor din balantele materiale aprobate si a specificatiilor pe sortimente, tipuri si dimensiuni primite de la beneficiari, coordonatorii de balante vor elabora balantele analitice, programele de fabricatie, precum si cele de optimizare a transporturilor si vor emite repartitiile pe beneficiari in limita cantitatilor repartizate prin balante titularilor de plan.
    Cantitatile de materiale care se aloca unitatilor economice trebuie sa fie in stricta concordanta cu productia fizica sau cu volumul de prestari de servicii planificat si cu normele de consum si de stoc.
    Coordonatorii de balante vor putea modifica sau anula repartitiile emise numai in cazurile in care aceasta masura este consecinta modificarii unor sarcini din planul national unic de dezvoltare economico-sociala sau a dispozitiei obligatorii emise de Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe in conditiile prezentei legi.
    Se interzice modificarea sau anularea repartitiilor de catre coordonatorii de balante dupa expirarea perioadei pentru care acestea au fost emise.

    B. Normarea stocurilor de materii prime, materiale, combustibili si carburanti
    Art. 101
    Normele de stoc trebuie sa asigure desfasurarea ritmica a productiei conform planului si a proceselor tehnologice, in conditiile folosirii cu maximum de eficienta a resurselor materiale si a capacitatilor de productie.
    Normele de stoc se revizuiesc anual si se aproba odata cu adoptarea planului national unic de dezvoltare economico-sociala.
    In activitatea de aprovizionare tehnico-materiala unitatile economice sint obligate sa se incadreze in normele de stoc aprobate.
    Art. 102
    La dimensionarea nivelului normelor de stoc, intreprinderile, centralele, ministerele, celelalte organe centrale si locale sint obligate sa asigure:
    a) desfasurarea continua, ritmica, a proceselor de productie, folosirea intensiva a capacitatilor de productie si a fortei de munca, in conditiile respectarii stricte a consumurilor normate, evitind golurile in aprovizionare;
    b) reflectarea modificarilor intervenite in structura productiei si consumului, in cresterea complexitatii tehnologiilor si a calitatii produselor ce se executa;
    c) reducerea sistematica a consumurilor materiale pe baza perfectionarii continue a produselor si tehnologiilor, precum si a largirii bazei de materii prime interne;
    d) corelarea judicioasa intre dinamica stocurilor materiale si dinamica productiei nete, astfel incit pe ansamblul economiei volumul stocurilor materiale raportat la 1.000 lei venit national creat sa prezinte o dinamica descrescatoare;
    e) reflectarea masurilor de perfectionare continua a procesului de aprovizionare tehnico-materiala, in special in ce priveste optimizarea fluxurilor de transport si zonarea aprovizionarii, precum si a surselor aprovizionare; pentru produsele cu pondere la import, nivelul stocurilor va tine seama de durata ciclurilor de aprovizionare pe diferite piete;
    f) scurtarea ciclului de fabricatie specific diferitelor subramuri si grupe de produse, imbunatatirea organizarii productiei si optimizarea fluxurilor de productie si a loturilor de fabricatie, corelarea stocurilor de produse finite cu marimea ciclurilor de livrare si facturare, eliminindu-se imobilizarile in stocuri de produse finite.
    Determinarea nivelului normelor de stoc de materii prime, materiale si produse se face potrivit metodologiei aprobate de Consiliul de Ministri.
    Art. 103
    Nivelurile normelor de stoc se stabilesc dupa cum urmeaza:
    a) nivelul normelor de stoc la producatori pentru fiecare materie prima, material, combustibil si produse se stabileste prin balantele materiale;
    b) nivelul normelor de stoc la consumatori pentru fiecare materie prima, material, combustibil, carburant si produs la care se elaboreaza balante materiale se stabileste de catre ministere si celelalte organe centrale si locale, impreuna cu coordonatorii de balante si se aproba de Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Comitetul de Stat al Planificarii, in cadrul resurselor materiale prevazute prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala;
    c) pentru alte produse, normele de stoc la producator si consumator se stabilesc de organul de conducere colectiva al unitatii economice.
    Desfasurarea nivelurilor normelor de stoc stabilite potrivit lit. a) si b) se face odata cu ceilalti indicatori ai planului national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Art. 104
    Se interzice consumarea de catre unitatile economice a stocurilor normate in scopul depasirii planului de productie sau pentru acoperirea unor consumuri mai mari decit cele aprobate.
    Art. 105
    In cadrul stocurilor normate se stabilesc stocuri de siguranta, pentru asigurarea continuitatii procesului de productie in cazul eventualelor intreruperi in aprovizionare, ca urmare a unor neregularitati in procesul de productie al furnizorilor sau in transporturi.
    Stocurile de siguranta vor putea fi consumate numai cu aprobarea organului ierarhic superior, in cazuri temeinic justificate, cu obligatia reintregirii lor, in termenul cel mai scurt, din livrarile curente. Pentru materiile prime si materialele ale caror balante se aproba odata cu planul national unic de dezvoltare economico-sociala, stocurile de siguranta vor putea fi consumate numai cu acordul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe.
    Pentru rezolvarea unor probleme care apar in procesul de aprovizionare tehnico-materiala, determinate de intreruperi in livrari, modificari in structura productiei, pentru interventii urgente in cazul unor avarii, calamitati si in alte situatii similare, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe va constitui stocuri de interventie in bazele de aprovizionare tehnico-materiala din subordine; stocurile de interventie nu sint considerate ca stocuri cu miscare lenta si fara miscare si se crediteaza cu dobinda curenta.
    Art. 106
    Intreprinderile, centralele, ministerele si celelalte organe centrale si locale sint obligate ca, in cazul modificarilor de plan, sa adapteze in mod corespunzator normele de stoc si sa ia masuri pentru introducerea in circuitul economic, potrivit prevederilor prezentei legi, a stocurilor devenite disponibile ca urmare a acestor modificari.
    Art. 107
    Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, Directia Centrala de Statistica impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale si locale vor analiza periodic stocurile de materii prime si materiale existente in economie comparativ cu cele avute in vedere la elaborarea planului si vor face propuneri de reglementare a acestora.

    SECTIUNEA 2
    Desfasurarea aprovizionarii tehnico-materiale si gospodarirea judicioasa a resurselor materiale
    Art. 108
    Aprovizionarea cu materii prime, materiale, combustibili si alte produse din tara si din import se efectueaza in temeiul contractelor incheiate, astfel:
    a) cantitatile vagonabile, prin livrari directe de la producatori sau, dupa caz, de la punctul de frontiera la consumatorul efectiv;
    b) cantitati nevagonabile:
    - prin reteaua de baze a Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, pentru materialele de uz general si pentru materialele din import care necesita sa fie lotizate in bazele de la frontiera inainte de livrarea catre diferiti consumatori din tara;
    - prin bazele specializate ale ministerelor si centralelor, in cadrul nomenclatoarelor stabilite cu acordul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, pentru materialele si produsele specifice unor ramuri de activitate, pentru cele de valoare ridicata sau care sint usor perisabile ori degradabile, precum si pentru materialele si produsele speciale din import sau care se importa in cantitati mici.
    Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe poate prelua, cu avizul Ministerului Finantelor, desfacerea integrala prin reteaua proprie de baze si depozite a unor materiale si aprovizionarea integrala a unor unitati economice, in conditiile in care se asigura o eficienta economica sporita a procesului de desfacere si aprovizionare, urmind ca livrarile cantitatilor vagonabile sa se efectueze direct de la furnizor la consumator.
    Este interzisa derularea prin bazele de aprovizionare-desfacere a masinilor si utilajelor.
    Art. 109
    Coordonatorii de balante sint obligati sa emita repartitiile iar intreprinderile si centralele sa incheie contractele pe baza calculelor prealabile de optimizare a transporturilor, asigurind reducerea distantelor de transport, eliminarea transporturilor inutile, incadrarea in zonele de desfacere-aprovizionare aprobate.
    Totodata, se va asigura ca bazele de la care se transporta materiale, mai cu seama pentru constructii, sa se afle cit mai aproape de locul de consum, de regula, in judetul respectiv.
    La stabilirea amplasamentelor noilor capacitati producatoare sau consumatoare de materii prime si materiale de masa, titularii de plan sint obligati sa tina seama de solutiile optimizate de transport pentru aprovizionare si desfacerea produselor.
    Art. 110
    Unitatile economice trebuie sa asigure aprovizionarea tehnico-materiala numai cu materii prime, materiale, piese, subansamble si ansamble de uz general care, prin parametrii lor tehnico-economici, se incadreaza in normele de tipizare si sa livreze produsele finite numai daca intrunesc conditiile prevazute in aceste documente.
    Art. 111
    Pentru prevenirea formarii de stocuri disponibile sau fara miscare de materii prime, materiale, piese de schimb, ambalaje si produse, in situatiile in care unitatile socialiste realizeaza economii de materiale, folosesc inlocuitori ai unor materiale deficitare, apar schimbari in structura productiei, modificari ale sarcinilor de plan sau din alte cauze, planul de aprovizionare, repartitiile si contractele economice se modifica sau se adapteaza pe baza cererilor fundamentate ale unitatilor beneficiare, in conditiile prezentei legi.
    In acest scop, unitatile beneficiare vor transmite organului ierarhic superior cererile fundamentate de renuntare, pentru produsele la care se elaboreaza balante materiale, astfel:
    a) pentru masini, utilaje si instalatii de serie, organe de asamblare, scule, impletituri si tesaturi din sirma, cabluri si conductori electrici, rulmenti, armaturi, produse electrotehnice si electronice, cu cel putin 90 de zile inainte de inceperea trimestrului in care este prevazuta livrarea;
    b) pentru materii prime, materiale si alte produse, cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea trimestrului in care este prevazuta livrarea.
    In cazul produselor specificate prin bazele de aprovizionare tehnico-materiala, cererile de renuntare se transmit acestora, iar termenele de mai sus se reduc cu 15 zile.
    La masini, utilaje si instalatii complexe, cu ciclu lung de fabricatie, unitatile beneficiare pot renunta in conditiile si la termenele stabilite de parti prin contract, in functie de specificul de fabricatie a fiecarui produs.
    La produsele la care nu se elaboreaza balante materiale, modificarea contractelor se va face prin acordul de vointa al partilor contractante, potrivit legii.
    Art. 112
    Pe baza cererilor de renuntare, organul ierarhic superior, in termen de 10 zile, va redistribui cantitatile respective unitatilor din subordine, in functie de cererile temeinic fundamentate aparute in cursul executarii planului si va incunostinta despre aceasta coordonatorii de balante.
    Pentru cantitatile ramase neredistribuite, ministerele si celelalte organe centrale si locale vor transmite cererile de renuntare, temeinic fundamentate, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, cu cel putin 75 de zile inainte de inceperea trimestrului la care se refera pentru produsele prevazute la art. 111 lit. a), respectiv 45 de zile, pentru produsele prevazute la art. 111 lit. b).
    Art. 113
    Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe va include in rezerva de plan cantitatile comunicate potrivit art. 112 alin. 2, in vederea stabilirii destinatiilor potrivit legii.
    Art. 114
    Coordonatorii de balante sint obligati sa modifice in termen de 5 zile de la primirea comunicarii privind masurile de redistribuire, repartitiile emise unitatilor furnizoare si beneficiare, in vederea adaptarii contractelor economice. In acest scop, beneficiarii transmit coordonatorilor de balante, in aceleasi termene prevazute la art. 111 alin. 2, cererile de renuntare, cu precizarea modificarii specificatiilor.
    Art. 115
    Pentru modificari de specificatii in cadrul cantitatilor repartizate si a contractelor incheiate, cererile justificate se transmit direct coordonatorilor de balante, cu respectarea termenelor prevazute la art. 112 alin. 2. Coordonatorii de balante sint obligati sa accepte modificari, daca se incadreaza in capacitatile si profilul de productie si sa comunice in termen de cel mult 5 zile modificarile celor interesati.
    Art. 116
    In cazul modificarii, adaptarii sau incetarii executarii contractelor, partile contractante, organele lor ierarhic superioare si coordonatorii de balante vor lua masuri operative pentru evitarea formarii de stocuri supranormative sau disponibile, prin modificarea, in conditiile legii, a programelor de fabricatie, a graficelor de livrari si de aprovizionare sau, dupa caz, a balantelor materiale.
    Art. 117
    Stocurile de materiale disponibile sau fara miscare, care nu au putut fi valorificate de catre unitatile detinatoare potrivit legii, vor fi comunicate bazelor de aprovizionare tehnico-materiala din subordinea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, pentru materialele si produsele de uz general, sau bazelor departamentale specializate, pentru materialele si produsele specifice, pina la data de 15 ale lunii urmatoare. Bazele vor asigura redistribuirea directa, de la detinator, a acestor stocuri sau, dupa caz, le vor prelua in depozite proprii, in termen de 20 de zile prin contract sau confirmare scrisa a ofertei de preluare si pe baza de certificat de calitate.
    Stocurile preluate vor fi creditate cu dobinda curenta, creditele urmind a fi rambursate pe masura valorificarii stocurilor respective, dar nu mai tirziu de doi ani de la acordarea creditelor.
    Art. 118
    Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale si locale vor organiza in cadrul sistemului informational al aprovizionarii tehnico-materiale evidenta centralizata, pe calculator, a stocurilor de materiale disponibile sau fara miscare si vor lua masuri pentru redistribuirea operativa a acestora unitatilor care intimpina dificultati in asigurarea bazei materiale necesare realizarii sarcinilor de productie.
    Art. 119
    In activitatea de depozitare, manipulare si conservare a bunurilor materiale, unitatile socialiste au obligatia sa asigure:
    a) receptia, depozitarea si conservarea corespunzatoare, astfel incit sa se mentina calitatea si integritatea produselor;
    b) circulatia rationala in depozite, utilizarea judicioasa a spatiilor de depozitare prin incarcarea optima a suprafetelor existente;
    c) mecanizarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare a produselor, cresterea gradului de dotare cu mijloace mecanice de ridicat si transportat;
    d) evitarea pierderilor in manipularea, depozitarea si transportul produselor si crearea conditiilor de reducere continua a coeficientilor de perisabilitate stabiliti potrivit legii si de restringere a nomenclatorului de produse perisabile;
    e) asigurarea unei gestionari si evidente stricte a bunurilor materiale si a integritatii patrimoniului incredintat spre gospodarire.
    Art. 120
    Ministerele si celelalte organe centrale coordonatoare de ramura sau domenii de activitate, cu avizul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, vor elabora si propune norme maxime fundamentate tehnic si conditiile in care se pot acorda scazamintele la bunurile perisabile, specifice ramurilor sau domeniilor ce le coordoneaza. Normele de perisabilitate se aproba de Consiliul de Ministri.
    Pentru marfurile din reteaua comerciala, normele de perisabilitate se propun de Ministerul Comertului Interior.

    SECTIUNEA 3
    Gospodarirea si circulatia ambalajelor
    Art. 121
    Ambalarea marfurilor se face in functie de specificul fiecarei categorii de marfa, cu limitarea la strictul necesar a ambalajelor si materialelor de ambalare, in conditii care sa asigure pastrarea calitatii, integritatea si conservarea produselor pe intregul parcurs de la producator la consumator, reducerea greutatii ambalajelor, stabilirea unor unitati de incarcatura judicioase, aplicarea tehnologiilor moderne de transport si de manipulare, eliminarea materialelor scumpe si deficitare, reducerea cheltuielilor de circulatie.
    Art. 122
    Pentru fiecare tip de ambalaj de transport se stabilesc durate normate de serviciu in functie de viteza anuala de rotatie a acestuia, de specificul marfii, de conditiile de manipulare, conservare si transport, precum si de materialele din care este confectionat ambalajul.
    In cadrul duratei normate de serviciu unitatile socialiste sint obligate sa asigure rotatia cit mai rapida a ambalajelor, cu respectarea normativelor privind numarul minim de cicluri ce trebuie efectuate de fiecare tip de ambalaj.
    Dotarea prin plan cu ambalaje noi a unitatilor socialiste se face numai dupa indeplinirea duratei de serviciu si a numarului de cicluri de utilizare normate a ambalajelor din folosinta.
    Art. 123
    Circulatia marfurilor ambalate si a ambalajelor dupa utilizare se face cu reducerea la strictul necesar a operatiilor de manipulare si depozitare si cu eliminarea verigilor intermediare, potrivit urmatoarelor reguli de baza:
    a) pentru marfurile ambalate care se livreaza intre unitati producatoare, ambalajele se restituie de catre unitatea beneficiara direct unitatii furnizoare;
    b) marfurile destinate fondului pietei, ambalate de producator, circula, de regula, direct de la unitatea producatoare la magazinul de desfacere cu amanuntul, iar restituirea ambalajelor se face catre unitatea producatoare cu mijloacele de transport utilizate pentru aducerea marfurilor;
    c) marfurile livrate in vrac, containere, cisterne, butoaie, lazi, vagoane si alte asemenea mijloace circula direct de la producator la magazinele de desfacere sau la depozitele din centrele de consum. Depozitele sint obligate sa asigure sortarea, impartirea in loturi, imbutelierea, preambalarea si celelalte operatiuni prealabile livrarii catre beneficiar. Ambalajele de transport se restituie producatorului de catre depozit si respectiv depozitului de catre beneficiar, cu mijloacele de transport cu care a fost adusa marfa.
    Unitatile beneficiare sint obligate sa asigure buna gospodarire, manipularea cu grija, efectuarea de reparatii si livrarea in termen a ambalajelor catre unitatile furnizoare de marfa, iar acestea sint obligate sa primeasca integral ambalajele de la unitatile beneficiare, in conformitate cu repartitiile emise si contractele incheiate si sa asigure repararea acestora inainte de recirculare, cu respectarea stricta a normativelor de circulatie stabilite.
    Art. 124
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale, centralele, intreprinderile si celelalte unitati economice raspund de:
    a) modernizarea si perfectionarea ambalajelor si ambalarii produselor, extinderea tipurilor eficiente de ambalaje care se intrebuinteaza repetat, realizarea de ambalaje rezistente la transport, manipulare si depozitare, igienice si cu aspect atragator, in conditiile unui consum rational de materiale;
    b) asigurarea depozitarii, intretinerii, repararii si manipularii corespunzatoare a ambalajelor, respectarea stricta a normativelor de utilizare stabilite;
    c) livrarea potrivit prevederilor de plan a bunurilor de consum destinate populatiei in sistem preambalat;
    d) stabilirea modurilor de ambalare si de formare a unitatilor de incarcatura in functie de caracteristicile tehnice ale sistemelor de manipulare, transport, depozitare si distribuire pe intregul parcurs al produselor, pina la beneficiari; adoptarea de solutii care sa satisfaca toate cerintele determinate de aplicarea tehnicilor moderne de manipulare, transport si depozitare;
    e) extinderea mecanizarii operatiilor de incarcare-descarcare, precum si a paletizarii, containerizarii si transcontainerizarii, urmarind reducerea continua a timpului de imobilizare a mijloacelor de transport.
    Art. 125
    Unitatile socialiste raspund de gospodarirea si intretinerea ambalajelor pe toata durata normata de serviciu, precum si de folosirea intensiva, cu maxima eficienta, a materialelor de ambalare si ambalajelor alocate prin plan.
    Dupa indeplinirea duratei de serviciu si a numarului de cicluri normate ale ambalajelor, unitatile socialiste sint obligate:
    a) sa utilizeze in continuare ambalajele care sint in stare de functionalitate, economiile obtinute prin depasirea duratei de serviciu normata a ambalajelor vor constitui unul dintre criteriile de premiere a personalului muncitor care a contribuit la obtinerea acestora;
    b) sa repare, in vederea refolosirii, ambalajele deteriorate care, dupa indeplinirea duratei de serviciu si a numarului de cicluri de utilizare normate, pot fi folosite in continuare;
    c) sa valorifice, ca materii prime vechi, ambalajele deteriorate cu durata totala de serviciu indeplinita si care nu mai pot fi reparate.
    Art. 126
    Introducerea in circuitul economic a oricaror categorii de ambalaje se poate face numai cu respectarea normelor de tipizare aprobate potrivit legii si daca se asigura prin aceasta masura cresterea eficientei economice in activitatea de productie si de circulatie a marfurilor. Asimilarea si productia de ambalaje noi sau de serie mare se fac pe baza avizului Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, in urma efectuarii de catre acesta a verificarilor si incercarilor privind materialele utilizate, numarul de cicluri de refolosire, durabilitatea si a altor parametri tehnici si economici.
    Art. 127
    Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor impreuna cu celelalte ministere si organe centrale sau locale vor asigura introducerea si extinderea containerizarii si paletizarii, luind masuri pentru adaptarea corespunzatoare a mijloacelor existente de transport feroviare, navale si auto, precum si pentru mecanizarea operatiunilor de incarcare si descarcare a marfurilor.
    Art. 128
    Ministerele, celelalte organe centrale sau locale si unitatile socialiste raspund de elaborarea de programe speciale anuale, cincinale si de perspectiva, in vederea extinderii tipurilor eficiente de ambalaje, folosirii de noi materiale si tipuri de ambalaje, cu consumuri specifice reduse, utilizarii de tehnologii de mare randament pentru ambalare, manipulare, transport si conservare a produselor si raspund de realizarea acestora.

    CAP. 10
    Atributii in domeniul aprovizionarii tehnico-materiale, gospodaririi resurselor materiale si a fondurilor fixe

    Art. 129
    Consiliul de Ministri raspunde de infaptuirea sarcinilor cuprinse in planul national unic de dezvoltare economico-sociala cu privire la asigurarea aprovizionarii tehnico-materiale si ia masuri pentru extinderea bazei interne de materii prime si energetice, intarirea disciplinei in gospodarirea combustibililor si a energiei, recuperarea si valorificarea tuturor resurselor materiale refolosibile, realizarea necesarului de masini, utilaje, instalatii si piese de schimb. De asemenea, controleaza si urmareste folosirea optima, in intreaga economie, a fondurilor fixe, a tuturor capacitatilor de productie, in conditii de siguranta si de eficienta economica.
    Consiliul de Ministri raspunde de luarea masurilor necesare pentru aprovizionarea ritmica a economiei cu materii prime, materiale, combustibili si energie, in concordanta cu cerintele de realizare a sarcinilor de plan, pentru respectarea riguroasa a normelor si normativelor de consum si de stoc aprobate, pentru perfectionarea continua a intregului proces de aprovizionare tehnico-materiala.
    Art. 130
    Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe infaptuieste politica partidului si statului in domeniul aprovizionarii tehnico-materiale, al gospodaririi resurselor materiale si al controlului gospodaririi fondurilor fixe, in care scop:
    a) raspunde de realizarea aprovizionarii tehnico-materiale si intervine operativ in vederea preintimpinarii intreruperilor ce pot apare in fluxurile de aprovizionare si in redistribuirea resurselor materiale pentru evitarea imobilizarilor;
    b) raspunde, in calitate de organ central coordonator pe economie, de activitatile de normare a consumurilor, de utilizare rationala a resurselor materiale, de recuperare si valorificare a resurselor materiale refolosibile;
    c) asigura prin reteaua proprie de baze si depozite aprovizionarea materialelor din profilul de activitate al acestora; constituie in aceste unitati, prin ordin, stocuri de interventie pentru produse, sortimente si in cantitati corelate cu specificul consumului din fiecare zona;
    d) participa la elaborarea si fundamentarea planului de aprovizionare tehnico-materiala; elaboreaza, in colaborare cu Comitetul de Stat al Planificarii, ministerele, celelalte organe centrale si locale, precum si cu centralele, normele si normativele de consum si de stoc pentru principalele materii prime, materiale si produse care se aproba prin planul national unic;
    e) coordoneaza pe economie activitatea de optimizare a transporturilor, colaborind in acest scop cu Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor si cu ministerele si celelalte organe centrale si locale, furnizoare si beneficiare; raspunde de elaborarea indicatorilor de plan pentru optimizarea transporturilor de materiale si produse; asigura zonarea aprovizionarii;
    f) organizeaza reintroducerea in circuitul economic a stocurilor materiale disponibile si fara miscare, in conditiile prezentei legi;
    g) indeplineste functia de organ central coordonator pe economie in domeniul utilizarii si circulatiei ambalajelor si al paletizarii, pachetizarii, containerizarii si transcontainerizarii si expedierii mecanizate a produselor;
    emite, cu consultarea ministerelor si celorlalte organe centrale interesate, normative si dispozitii privind utilizarea si circulatia ambalajelor, paletelor si containerelor, obligatorii pentru toate unitatile socialiste care executa activitati supuse coordonarii;
    h) ia sau, dupa caz, propune masuri cu privire la perfectionarea continua a organizarii aprovizionarii tehnico-materiale in economie.
    Art. 131
    Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe exercita, in intreaga economie, controlul cu privire la:
    a) asigurarea mentinerii echilibrului balantelor materiale in cursul executarii planului, emiterea repartitiilor, incheierea si executarea contractelor economice, utilizarea si circulatia ambalajelor, materialelor de ambalare, paletelor si containerelor, desfasurarea intregului proces de aprovizionare tehnico-materiala;
    b) respectarea de catre coordonatorii de balante, de catre toate unitatile socialiste, a programelor anuale de optimizare a transporturilor;
    c) respectarea normelor si normativelor de consum si de stoc, precum si indeplinirea sarcinilor cuprinse in programele de reducere a consumurilor materiale;
    d) recuperarea si valorificarea resurselor materiale refolosibile; reconditionarea pieselor de schimb uzate si valorificarea materialelor si pieselor rezultate, dezmembrarea fondurilor fixe;
    e) utilizarea cu maxima eficienta a combustibililor si energiei, recuperarea si valorificarea resurselor energetice refolosibile, modernizarea instalatiilor consumatoare in vederea ridicarii randamentelor si reducerii continue a consumurilor specifice energetice, reducerii pierderilor si eliminarii risipei;
    f) folosirea in conditii de siguranta a masinilor, utilajelor, instalatiilor si celorlalte fonduri fixe, exploatarea, intretinerea, repararea corespunzatoare a acestora si asigurarea cu piese de schimb; propune masuri pentru incarcarea rationala a utilajelor si redistribuirea celor nefolosite sau slab incarcate la alte unitati economice;
    g) functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibili, potrivit legii si prescriptiilor tehnice in vigoare;
    h) indeplinirea de catre centrale si intreprinderi a obligatiilor ce le revin cu privire la dotarea, mentinerea in stare de functionare, intretinerea si repararea aparaturii de masura, control si automatizare;
    i) asigurarea cu personal calificat corespunzator nivelului productiei si indicilor de utilizare planificati, pentru exploatarea, intretinerea si repararea masinilor, utilajelor si instalatiilor, precum si organizarea instruirii periodice pentru insusirea de catre acesta a instructiunilor de lucru.
    Organele de control raspund de stabilirea de masuri, potrivit legii, care sa asigure inlaturarea neajunsurilor constatate, tragerea la raspundere a persoanelor vinovate, imbunatatirea permanenta a activitatii.
    Art. 132
    Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, cu consultarea, dupa caz, a ministerelor, celorlalte organe centrale si locale, emite decizii obligatorii cu privire la:
    a) derularea in conditii normale a aprovizionarii tehnico-materiale, normarea consumurilor si a stocurilor;
    b) utilizarea, in conditiile prevazute de lege, a rezervelor din balantele materiale, stabilirea de prioritati in contractare, in fixarea termenelor de livrare, in distribuirea de stocuri;
    c) modificarea repartitiilor si adaptarea corespunzatoare a unor contracte incheiate, in cazul in care lipsa de resurse materiale pericliteaza indeplinirea unor sarcini de importanta deosebita pentru economia nationala; in aceasta situatie partile vor pune de acord contractul cu decizia comunicata;
    d) interzicerea aprovizionarii si livrarilor, atunci cind se constata stocuri nejustificate, utilizari nerationale, risipa si pierderi, precum si atunci cind prin plan sau prin alte reglementari s-a stabilit folosirea unor inlocuitori mai eficienti.
    Masurile privind organizarea aprovizionarii tehnico-materiale si a retelelor de baze se stabilesc de Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, cu acordul ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale.
    Art. 133
    Compartimentele de aprovizionare si desfacere din ministere si din unitatile subordonate acestora sint subordonate si Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, in ceea ce priveste asigurarea bazei materiale a planului, derularea aprovizionarii tehnico-materiale si optimizarea transporturilor, aplicarea masurilor de reducere a consumurilor materiale si energetice, valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea si circulatia ambalajelor, paletizarea, containerizarea si alte activitati privind desfasurarea aprovizionarii tehnico-materiale.
    Adjunctii ministrului si asimilatii acestora care coordoneaza in cadrul ministerelor si departamentelor activitatea de aprovizionare si desfacere sint subordonati si ministrului aprovizionarii tehnico-materiale si controlului gospodaririi fondurilor fixe, fata de care raspund de intreaga activitate desfasurata in aceste domenii in cadrul ministerului sau departamentului respectiv.
    Numirea si eliberarea din functie a directorilor generali, directorilor generali adjuncti, directorilor si directorilor adjuncti ai directiilor generale si directiilor de aprovizionare-desfacere din ministere si departamente se fac prin ordin al ministrului sau sefului departamentului respectiv, cu acordul ministrului aprovizionarii tehnico-materiale si controlului gospodaririi fondurilor fixe.
    Art. 134
    Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finantelor, Comitetul de Stat al Planificarii, bancile finantatoare, ministerele, celelalte organe centrale si locale raspund de stabilirea si controlul masurilor care sa asigure incadrarea in normele de stoc de materii prime si materiale, semifabricate, productie neterminata si produse finite si de prevenirea si lichidarea stocurilor supranormative si a imobilizarilor financiare.
    Art. 135
    Comitetul de Stat al Planificarii raspunde, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale si locale, de echilibrul material al planului national unic de dezvoltare economico-sociala, de asigurarea bazei tehnico-materiale necesare infaptuirii obiectivelor si sarcinilor prevazute si de asigurarea prin plan a utilizarii intensive, cu eficienta maxima, a fondurilor fixe. In acest scop:
    a) asigura echilibrarea balantelor materiale care se aproba odata cu planul national unic de dezvoltare economico-sociala si balantei energiei primare, precum si stabilirea solutiilor de realizare a acestor balante; stabileste, impreuna cu Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si coordonatorii de balante, solutii de echilibrare a balantelor materiale deficitare;
    b) colaboreaza cu Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe la elaborarea indicatorilor de consum din planul national unic de dezvoltare economico-sociala;
    c) raspunde, impreuna cu Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, cu celelalte ministere, organe centrale si locale, de dezvoltarea bazei interne de materii prime, materiale si energie, de valorificarea superioara a resurselor naturale si a rezervelor existente in economie, in concordanta cu cerintele pietei interne si tendintele conjuncturale ale pietei externe;
    d) analizeaza, pe parcursul executarii planului, modul de asigurare a materiilor prime, materialelor, utilajelor, pieselor de schimb si propune Consiliului de Ministri masuri pentru mentinerea echilibrului planului national unic de dezvoltare economico-sociala si desfasurarea ritmica si eficienta a activitatii economice;
    e) analizeaza incalcarea principalelor capacitati de productie, suprafetelor productive, masinilor si utilajelor si asigura prin plan folosirea deplina a acestora, eliminarea locurilor inguste.
    Art. 136
    Ministerele, celelalte organe centrale si locale au, in domeniul aprovizionarii tehnico-materiale si gospodaririi resurselor materiale si a fondurilor fixe, urmatoarele raspunderi si obligatii principale:
    a) raspund de realizarea productiei planificate, precum si de asigurarea bazei tehnico-materiale pentru indeplinirea sarcinilor de plan ce le revin;
    b) asigura realizarea aprovizionarii tehnico-materiale, elaborarea, echilibrarea si realizarea balantelor materiale, respectarea normelor si normativelor de consum si de stoc aprobate, precum si intocmirea si actualizarea bilanturilor materiale si energetice;
    c) raspund de incheierea si executarea contractelor economice, indeplinirea programelor de asimilare a produselor noi si reproiectate si de tipizare a produselor;
    d) elaboreaza programele pentru reducerea consumurilor normate, asigura baza tehnico-materiala necesara realizarii masurilor prevazute si includerea in planul de cercetare stiintifica si de introducere a progresului tehnic a sarcinilor de cercetare, proiectare si asimilare in productie, rezultate din aceste programe;
    e) controleaza si iau masuri pentru preintimpinarea imobilizarilor in stocuri si pentru redistribuirea operativa a stocurilor disponibile sau fara miscare;
    f) asigura recuperarea si reutilizarea materiilor prime, materialelor si resurselor energetice refolosibile, utilizarea si circulatia ambalajelor, preambalarea, paletizarea, pachetizarea si containerizarea produselor;
    g) raspund de organizarea expedierii si primirii marfurilor fara ambalaje de transport, prin utilizarea paletelor-lazi, containerelor, vehiculelor speciale pentru transport in vrac sau mijloacelor de transport de uz general, in toate cazurile in care acest mod de livrare asigura integritatea calitativa si cantitativa a produselor;
    h) raspund de stabilirea masurilor necesare pentru ca proiectarea, executarea si punerea in functiune, precum si exploatarea, intretinerea si repararea fondurilor fixe sa se realizeze in conditii de eficienta economica maxima si in deplina siguranta in functionare;
    i) raspund de organizarea de unitati sau sectii de reparatii pentru tipurile de masini, utilaje si instalatii la care sint producatori sau principali detinatori, care sa satisfaca necesarul de reparatii capitale la nivelul economiei nationale, precum si de recuperarea si reconditionarea pieselor de schimb;
    j) organizeaza si controleaza intocmirea si difuzarea de cataloage cuprinzind produsele ce se fabrica de catre unitatile in subordine.
    Art. 137
    Centralele au, in domeniul aprovizionarii tehnico-materiale, gospodaririi resurselor materiale si a fondurilor fixe, urmatoarele raspunderi si obligatii principale:
    a) raspund de realizarea productiei, in structura, sortimentatia si in cantitatile prevazute in plan, precum si de asigurarea prin contracte a aprovizionarii si desfacerii productiei, inclusiv pentru unitatile care urmeaza sa intre in functiune in perioada de plan;
    b) stabilesc nomenclatorul produselor pentru care aprovizionarea sau desfacerea se realizeaza centralizat de catre centrala si obligatiile ce revin unitatilor subordonate din contractele incheiate direct de centrala;
    c) asigura incadrarea consumurilor in nivelurile planificate, controleaza si sprijina intreprinderile subordonate pentru realizarea la termen a masurilor prevazute in programele de reducere a consumurilor materiale si a oricaror alte propuneri cu efecte de reducere a consumurilor materiale;
    d) raspund de preintimpinarea formarii de stocuri supranormative si pentru readucerea in circuitul economic a stocurilor disponibile si fara miscare;
    e) verifica bilanturile materiale elaborate de catre unitatile in subordine, asigura aplicarea masurilor pentru valorificarea superioara a tuturor resurselor puse la dispozitie, inclusiv pentru recuperarea si valorificarea resurselor materiale refolosibile;
    f) asigura reducerea continua a consumurilor specifice energetice, verifica bilanturile energetice elaborate si actualizate de intreprinderile din subordine, aplica masurile de economisire a combustibililor si energiei rezultate din acestea, precum si masurile de rationalizare si economisire prevazute in planurile energetice;
    g) asigura proiectarea, realizarea si exploatarea masinilor, utilajelor, instalatiilor, a celorlalte fonduri fixe in conditii de eficienta economica si deplina siguranta in procesul de productie;
    h) raspund de respectarea stricta in procesele de productie a tehnologiilor stabilite;
    i) intocmesc si difuzeaza cataloage comerciale, care sa cuprinda produsele ce se fabrica in unitatile din subordine si a caror desfacere este realizata de catre centrala.
    Art. 138
    Intreprinderile au, in asigurarea bazei materiale a productiei si desfacerii produselor, in gospodarirea resurselor materiale de care dispun si a fondurilor fixe din dotare, urmatoarele raspunderi si obligatii principale:
    a) raspund de realizarea integrala si ritmica a productiei in sortimentele fizice planificate, de asigurarea bazei tehnico-materiale necesare realizarii productiei si de livrarea produselor, potrivit contractelor incheiate direct sau de catre centrala;
    b) raspund de dimensionarea judicioasa a necesarului de materii prime, materiale, utilaje, ambalaje si alte produse, in conformitate cu sarcinile de plan si cu productia contractata, cu normele, normativele de consum si ceilalti indicatori de consum, cu normele de stoc aprobate, de defalcarea indicatorilor de consum aprobati pe produse si sectii de productie si de stabilirea masurilor necesare pentru respectarea stricta a consumurilor normate;
    c) aplica masuri pentru reducerea consumurilor normate, prevazind in acest scop sarcinile de cercetare, proiectare, introducerea in fabricatie a produselor noi si modernizate si asigura baza tehnico-materiala necesara realizarii in termen a masurilor propuse;
    d) raspund de preintimpinarea formarii de stocuri supranormative si de valorificarea operativa a stocurilor disponibile sau fara miscare;
    e) iau masuri de utilizare rationala a combustibililor si energiei, cu respectarea stricta a repartitiilor emise, de modernizare a instalatiilor, agregatelor, proceselor energetice si tehnologice, precum si de recuperare si valorificare a resurselor energetice refolosibile;
    f) raspund de gospodarirea judicioasa a materiilor prime si materialelor, de utilizarea de materiale inlocuitoare ale materiilor prime si materialelor deficitare si de recuperarea si valorificarea integrala a resurselor materiale refolosibile, de reconditionarea pieselor schimb;
    g) asigura ambalarea si formarea unitatilor de incarcatura, manipularea, depozitarea si expeditia mecanizata a produselor;
    h) asigura functionarea continua, incarcarea optima, intretinerea si repararea fondurilor fixe, potrivit prescriptiilor tehnice, utilitatile necesare si raspund de evidenta capacitatilor de productie;
    i) raspund de dotarea masinilor, utilajelor si instalatiilor cu aparatura de masura, control, reglare si automatizare prevazuta in documentatii si de luarea masurilor necesare pentru mentinerea acesteia in stare de functionare, la precizia prescrisa;
    j) asigura pregatirea din timp a personalului necesar pentru exploatarea, intretinerea si repararea fondurilor fixe, conform normelor de structura si normativelor de personal aprobate si raspund de indrumarea tehnica corespunzatoare a proceselor de productie de catre sefii de sectii, sefii de instalatii si maistri si de dotarea locurilor de munca cu instructiuni tehnice specifice;
    k) stabilesc si aplica masuri pentru respectarea regimului de lucru prevazut de tehnologiile de fabricatie, a prescriptiilor tehnice in legatura cu utilizarea si intretinerea masinilor, utilajelor si instalatiilor si pentru executarea la timp si de calitate a lucrarilor de revizii si reparatii, in conformitate cu normativele tehnice in vigoare;
    l) organizeaza, impreuna cu organul ierarhic superior, activitatea de service pentru produsele fabricate, potrivit legii;
    m) intocmesc si difuzeaza cataloage comerciale, care sa cuprinda produsele pe care le fabrica si a caror desfacere este in sarcina lor.
    Art. 139
    Institutele de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica, unitatile de cercetare si proiectare au, in domeniul valorificarii superioare a resurselor materiale si perfectionarii fondurilor fixe, urmatoarele obligatii principale:
    a) elaboreaza studii si proiecte pentru materiale si produse noi sau modernizate, care sa asigure obtinerea de parametri calitativi, tehnici si economici ridicati, cu consumuri materiale si energetice reduse la fabricatie si in exploatare;
    b) asigura, la intocmirea documentatiilor tehnice, solutii pentru incadrarea in consumurile materiale aprobate, respectarea stricta a normelor de tipizare;
    c) participa la elaborarea programelor privind asigurarea materialelor noi, modernizarea produselor din fabricatia curenta si perfectionarea tehnologiilor, precum si la stabilirea si realizarea masurilor de reducere a consumurilor materiale, in vederea cresterii continue a eficientei acestora;
    d) adopta solutii constructive optime din punct de vedere tehnico-economic, care sa permita functionarea in conditii de siguranta a masinilor, utilajelor si instalatiilor noi proiectate sau reproiectate;
    e) prevad in documentatiile tehnice verificarile si incercarile ce trebuie efectuate in uzine si pe santiere pentru controlul parametrilor de siguranta in functionare, subansamblele si piesele de rezerva importante si asigura, la cererea beneficiarilor, asistenta tehnica necesara la punerea in functiune, exploatarea si efectuarea reparatiilor capitale ale fondurilor fixe;
    f) elaboreaza norme tehnice pentru exploatarea, intretinerea, revizia periodica si repararea masinilor, utilajelor, instalatiilor, pentru reconditionarea pieselor uzate, precum si pentru calificarea necesara a personalului de exploatare.

    CAP. 11
    Sanctiuni

    Art. 140
    Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a celor vinovati.
    Art. 141
    Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun apartinind avutului obstesc ori impiedicarea masurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun constituie infractiune si se pedepseste potrivit Codului penal.
    Art. 142
    Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit potrivit legii penale sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza astfel:
    I. Cu amenda de la 3.000 la 6.000 lei:
    a) neluarea masurilor pentru buna gospodarire a materiilor prime, materialelor si produselor;
    b) incalcarea obligatiilor cu privire la constituirea, repartizarea si folosirea rezervei de plan;
    c) incalcarea obligatiilor cu privire la normarea integrala a consumurilor in industrie, constructii-montaj si prestarea de servicii, precum si cu privire la normarea stocurilor;
    d) consumarea stocurilor normate in scopul depasirii, fara aprobare, a planului de productie sau ca urmare a depasirii consumurilor normate, precum si consumarea stocurilor de siguranta cu incalcarea legii;
    e) neintocmirea planului de reparatii sau neexecutarea reparatiilor in conformitate cu normativele tehnice in vigoare, precum si receptia acestora cu incalcarea normelor tehnice;
    f) nerespectarea deciziilor date, potrivit legii, de Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe in domeniul aprovizionarii tehnico-materiale, obligatorii pentru unitati, indiferent de subordonare;
    g) incalcarea obligatiilor cu privire la aplicarea si respectarea in procesele de productie a tehnologiilor proiectate si omologate;
    h) neprevederea in documentatiile tehnice a aparatelor de masura, control si automatizare sau neasigurarea aparatelor de masura, control si automatizare prevazute in documentatiile tehnice la darea in exploatare a instalatiilor si liniilor tehnologice.
    II. Cu amenda de la 1.000 la 3.000 lei:
    a) nerespectarea prevederilor legale privind elaborarea balantelor materiale, incalcarea obligatiei de repartizare si contractare a resurselor conform destinatiilor din balantele materiale aprobate, emiterea sau anularea de repartitii de catre coordonatorii de balante cu incalcarea legii, livrarea fara repartitii intre unitatile socialiste de produse pentru care se elaboreaza balante, precum si incalcarea de catre beneficiar a conditiilor de elaborare a specificatiilor;
    b) elaborarea, cu incalcarea prevederilor legale, a normelor si normativelor de consum sau neintocmirea programelor pentru reducerea consumurilor normate;
    c) neelaborarea de catre proiectant a instructiunilor tehnice pentru exploatarea, intretinerea, revizia periodica si repararea fondurilor fixe, precum si a listelor pieselor de uzura si siguranta necesare bunei exploatari a masinilor, utilajelor si instalatiilor;
    d) neluarea masurilor prevazute de lege pentru preintimpinarea formarii de stocuri disponibile sau fara miscare din productia interna sau din import, precum si pentru reintroducerea acestora in circuitul economic;
    e) nerespectarea prescriptiilor si normelor tehnice de intretinere, reparare, exploatare si siguranta in functionare a masinilor, utilajelor si instalatiilor, inclusiv cazanelor de abur si similare, recipientelor sub presiune, instalatiilor de ridicat si aparatelor consumatoare de combustibili;
    f) impiedicarea sub orice forma a organelor de control de a-si exercita atributiile prevazute de lege;
    g) prezentarea de cereri de materiale si produse nefundamentate pe baza de norme de consum si de stoc.
    Art. 143
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 142 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:
    a) personalul cu atributii de control si inspectie din cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, personalul de inspectie financiara al Ministerului Finantelor si personalul de inspectie al bancilor, desemnat de conducerile acestora;
    b) personalul cu atributii de control din cadrul ministerelor, celorlalte organe centrale, din aparatul comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti si din cadrul centralelor, anume imputernicit de conducatorii organelor respective, pentru contraventiile savirsite in unitatile subordonate, precum si in celelalte unitati daca personalul imputernicit functioneaza in unitati care au calitate de coordonator de balanta.
    Art. 144
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plingere in termen de 15 zile de la data comunicarii acesteia.
    Plingerea se depune la organul din care face parte agentul constatator si va fi insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei.
    Art. 145
    Dispozitiile privind contraventiile din prezenta lege se intregesc cu prevederile din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 146
    Contraventiile in domeniul gospodaririi combustibililor si energiei, precum si cele din domeniul refolosirii si valorificarii resurselor materiale reutilizabile si a circulatiei ambalajelor, sint cele prevazute de lege.

    CAP. 12
    Dispozitii finale

    Art. 147
    Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si organizatiilor cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti.
    Art. 148
    Pentru unitatile din subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare si unitatile cooperatiei agricole de productie prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile legale specifice acestor domenii.
    Art. 2
    Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1981.
    Pe aceeasi data se abroga:
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1106/1959 privind imbunatatirea normarii consumurilor, a stocurilor si normativelor mijloacelor circulante, publicata in Buletinul Oficial nr. 28 bis din 19 august 1959;
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 879 din 29 iulie 1972 privind stabilirea competentelor de aprobare a normelor si normativelor de consum si de stoc, publicata in Buletinul Oficial nr. 85 din 4 august 1972;
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 413 din 17 aprilie 1972 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind aprovizionarea tehnico-materiala, gospodarirea fondurilor fixe, a combustibililor, energiei si ambalajelor, publicata in Buletinul Oficial nr. 37 din 17 aprilie 1972;
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1285 din 25 octombrie 1972 privind unele masuri pentru readucerea in circuitul economic a stocurilor disponibile de materiale de uz general si creditarea stocurilor disponibile si de interventie;
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 742 din 24 iunie 1974 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de planificare, normare, fabricatie si gospodarire a consumului si stocurilor de piese de schimb pentru masini, utilaje, instalatii, aparate si bunuri de consum de folosinta indelungata;
    - Art. 7, 8 si 9 din Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1270/1975 privind aprobarea nomenclatorului produselor pentru care se elaboreaza balante, coordonatorii si competentele de aprobare a balantelor materiale, republicata in Buletinul Oficial nr. 122 din 22 noiembrie 1977, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Marea Adunare Nationala in sedinta din 18 decembrie 1980.

                               Presedintele
                         Marii Adunari Nationale,
                              NICOLAE GIOSANSmartCity5

COMENTARII la Legea 11/1980

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 11 din 1980
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu