E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 101 din 25 aprilie 2006

serviciului de salubrizare a localitatilor

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 393 din 8 mai 2006Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de salubrizare a localităţilor.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi organizat la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, indiferent de mărimea acestora.

Art. 2. - (1) Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori asociaţiilor de dezvoltare comunitară, în scopul salubrizării localităţilor.

(2)  Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciu de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici de pe teritoriul respectivelor unităţi administrativ-teritoriale.

(3)   Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi:

a)   precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;

b)  sortarea deşeurilor municipale;

c)   organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;

d)  depozitarea controlată a deşeurilor municipale;

e)   înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora;

f)   maturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;

g)  curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;

h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj;

i) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice si electronice etc);

j) colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei;

k) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări;

l) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.

(4)  Activitatea de valorificare a deşeurilor se autorizează şi se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 3. - Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

a)  protecţia sănătăţii populaţiei;

b)  autonomia locală şi descentralizarea serviciilor;

c)  responsabilitatea faţă de cetăţeni;

d)  conservarea şi protecţia mediului înconjurător;

e)  asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;

f)  tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;

g)    nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;

h) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;

i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici;

j) securitatea serviciului;

k) dezvoltarea durabilă.

Art. 4. - (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare sistem de salubrizare.

(2) In sensul prezentei legi, sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubritate, precum:

a)   puncte teritoriale de colectare şi preselectare a deşeurilor;

b)  grupuri de salubritate;

c)  staţii de transfer;

d)   construcţii şi instalaţii destinate sortării, neutralizării, valorificării şi depozitării deşeurilor;

e)   baze de întreţinere a autovehiculelor de salubritate;

f)    centre teritoriale de colectare şi reciclare a materialelor;

g)   puncte teritoriale privind activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare.

(3)   Activităţile specifice serviciului de salubrizare se gestionează şi se exploatează prin intermediul unor structuri specializate, denumite în continuare operatori, licenţiate în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu excepţia operatorilor care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. h)-j), care sunt reglementate prin legi speciale.

(4)    Depozitarea deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora este permisă numai în locuri speciale, amenajate conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de deşeuri şi numai după obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia privind protecţia şi conservarea mediului, igiena şi sănătatea populaţiei. Depozitele pentru deşeurile municipale se amplasează conform Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi Planului naţional de gestionare a deşeurilor, aprobate potrivit legii.

CAPITOLUL II

Autorităţi şi competenţe

Art. 5. - (1) Consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, elaborează şi aprobă strategiile locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale.

(2) Strategiile adoptate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale vor urmări, în principal,  următoarele obiective:

a)  îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei;

b)  susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;

c)   promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare;

d)  stimularea mecanismelor economiei de piaţă;

e)  dezvoltarea durabilă a serviciului;

f)   gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă;

g)  promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor;

h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei;

i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi regionale în domeniu;

j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare, precum şi a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;

k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe speciale;

l) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea localităţilor.

Art. 6. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea,organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu:

a)   stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de salubrizare, în condiţiile legii;

b)   coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de investiţii, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de urbanism, amenajare a teritoriului şi de mediu;

c)  elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerinţelor impuse de legislaţia privind protecţia mediului în vigoare;

d)    participarea la constituirea unei asociaţii de dezvoltare comunitară sau la o asociere în parteneriat public-privat, în vederea realizării unor investiţii de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare, care se realizează în conformitate cu Legea nr. 51/2006;

e)  delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă, precum şi exercitarea atribuţiilor de administrare asupra bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului;

f)   participarea cu capital sau cu bunuri la societăţile comerciale pentru prestarea serviciului de salubrizare şi/sau pentru realizarea şi exploatarea infrastructurii aferente;

g)   contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura aferentă serviciului de salubrizare, pentru extinderi, dezvoltări de capacităţi, reabilitări şi modernizări;

h) elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C;

i) stabilirea şi aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora;

j) adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru generalizarea colectării selective a deşeurilor, în vederea valorificării, tratării şi depozitării controlate a acestora;

k) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

l) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C;

m) medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori şi operatorul serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părţi;

n) sancţionarea operatorului, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare;

o) monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare.

(2) In cazurile de nerespectare de către operatori a obligaţiilor contractuale asumate, autorităţile administraţiei publice locale pot solicita, pe baza unor analize şi justificări fundamentate, retragerea licenţei de către A.N.R.S.C,penalizări sau daune-interese, pot încasa garanţiile de bună execuţie sau pot rezilia contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare.

(3) Unităţile administrativ-teritoriale pot forma asociaţii de dezvoltare comunitară, în condiţiile stabilite de Legea nr. 51/2006, în vederea înfiinţării, organizării şi exploatării în interes comun a serviciului de salubrizare sau pentru realizarea unor obiective de investiţii comune, specifice infrastructurii acestui serviciu.

Art. 7. - (1) In exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit art. 6 alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz.

(2) Hotărârile consiliilor locale, adoptate în aplicarea prezentei legi, pot fi atacate la instanţele de contencios administrativ de persoanele fizice sau juridice interesate, în condiţiile legii.

Art. 8. - (1) In exercitarea prerogativelor acordate prin prezenta lege, autorităţile administraţiei publice locale au, faţă de operatorul serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii:

a)   să asigure tratament egal pentru toţi operatorii serviciilor de salubrizare care acţionează în cadrul unităţii administrativ-teritoriale, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de ţara de origine sau de modalitatea de gestiune adoptată;

b)  să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile de interes public, cu precădere la acele informaţii care asigură pregătirea ofertelor şi participarea la procedurile de atribuire a contractelor prin care se deleagă gestiunea serviciului;

c)  să aducă la cunoştinţă publică hotărârile şi dispoziţiile având ca obiect serviciul de salubrizare;

d)  să selecteze şi să stabilească partenerii privaţi pentru proiectele de asociere sau de formare de societăţi mixte numai în conformitate cu procedurile legale specifice fiecărui tip de contract de delegare a gestiunii;

e)   să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să achite operatorilor sumele convenite prin contract pentru prestaţiile pe care aceştia le efectuează în beneficiul întregii comunităţi.

Art. 9. - (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor are următoarele responsabilităţi cu privire la gestionarea deşeurilor:

a)   participă la elaborarea Programului naţional de gestionare a deşeurilor - P.N.G.D., urmăreşte îndeplinirea obiectivelor acestuia şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru atingerea acestor obiective;

b)   sprijină autorităţile administraţiei publice locale în crearea unui sistem pentru reciclarea materialelor şi deşeurilor recuperabile;

c)   sprijină autorităţile administraţiei publice locale în vederea elaborării de strategii şi programe sectoriale de gestionare a deşeurilor municipale;

d)   participă, împreună cu alte autorităţi publice, la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea deşeurilor menajere şi municipale;

e)  sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru realizarea unor sisteme de gestionare a deşeurilor menajere, integrate în planurile de urbanism general şi amenajarea teritoriului, şi urmăreşte realizarea proiectelor din acest domeniu;

f) elaborează reglementări specifice privind obligaţiile consiliilor locale legate de gestionarea deşeurilor.

Art. 10. - (1) Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de salubrizare este A.N.R.S.C.

(2)   A.N.R.S.C. elaborează reglementările-cadru privind serviciul de salubrizare, monitorizează modul de aplicare a legislaţiei în domeniu şi acordă licenţă operatorilor de salubrizare, conform prevederilor prezentei legi.

(3)   A.N.R.S.C. îşi exercită competenţele care îi sunt acordate prin Legea nr. 51/2006 faţă de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi faţă de toţi operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de organizare, natura capitalului, ţara de origine sau modalitatea de gestiune adoptată.

CAPITOLUL III

Organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare

Art. 11. - (1) Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condiţiile Legii nr. 51/2006, prin următoarele modalităţi:

a)  gestiune directă;

b)  gestiune delegată.

(2)   Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localităţi.

(3)   Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâre a consiliului local, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C. prin ordin al preşedintelui acesteia.

Art. 12. - (1) Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, şi operatorii serviciului de salubrizare sunt reglementate prin:

a)   hotărârea de dare în administrare a serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii directe;

b)  contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.

(2)   Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se atribuie numai pe baza hotărârii de validare a procedurii de delegare a gestiunii, adoptată de consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz.

(3)   Relaţiile dintre operatorii serviciului de salubrizare şi utilizatorii individuali se desfăşoară pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare şi ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de autorităţile administraţiei publice locale pe baza legislaţiei în vigoare, aplicabilă acestui serviciu.

Art. 13. - (1) Organizarea gestiunii, funcţionării şi exploatării serviciului de salubrizare, corespunzător modalităţii de gestiune adoptate, se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/2006 şi ale prezentei legi.

(2)  Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate acorda pentru una ori mai multe activităţi prevăzute la art. 2 alin. (3).

(3)    Procedura de atribuire şi regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare sunt cele aplicabile tipului de contract de delegare a gestiunii ales de autoritatea administraţiei publice locale responsabilă.

Art. 14. - (1) Operatorii serviciului de salubrizare care participă la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie să facă dovada competenţei tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului şi a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în regulamentul serviciului de salubrizare şi pentru toate tipurile de activităţi contractate.

(2)   Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decât durata necesară amortizării investiţiilor, fără a depăşi 49 de ani. Această durată nu poate fi prelungită decât în următoarele condiţii:

a)  pentru motive de interes general, caz în care durata contractului nu poate fi prelungită cu mai mult de 2 ani;

b)   în cazul în care operatorul, la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi pentru buna executare a serviciului de salubrizare, a realizat investiţii care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului iniţial decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi taxelor.

(3)   Prelungirea va fi decisă, în condiţiile alin. (2), de consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz.

Art. 15. - (1) Bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru prestarea serviciului de salubrizare, pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale.

(2) Bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru prestarea serviciului de salubrizare, pot fi date în administrare, concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL IV

Operatori şi utilizatori

SECŢIUNEA 1

 Operatorii serviciului de salubrizare

Art. 16.- (1) Calitatea de operator se dobândeşte în condiţiile Legii nr. 51/2006.

(2)  Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnaţi fie prin hotărâre de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, fie prin hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii delegate.

(3)   Operatorii serviciului de salubrizare beneficiază, în temeiul prezentei legi, de aceleaşi drepturi şi obligaţii în raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de ţara de origine din Uniunea Europeană ori de modalitatea de gestiune adoptată.

(4) Drepturile şi obligaţiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, obiectivele şi sarcinile acestora, precum şi indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare se stabilesc prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii şi se precizează în regulamentul serviciului de salubrizare.

Art. 17. - (1) Operatorii serviciului de salubrizare cu statut de societăţi comerciale, al căror capital social majoritar aparţine unităţilor administrativ-teritoriale, pot fi privatizaţi în condiţiile legii.

(2)   Hotărârea privind privatizarea aparţine consiliului local sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, sub a cărui autoritate îşi desfăşoară activitatea operatorul serviciului de salubrizare.

(3)   Privatizarea operatorului se poate face numai cu respectarea procedurilor legale în vigoare în materie de privatizare şi poate fi însoţită sau nu de vânzarea, în totalitate ori în parte, a bunurilor aparţinând domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului de salubrizare.

(4)   Simultan cu procedura de privatizare a operatorului se organizează şi se derulează şi procedura de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în vederea selectării noului operator.

Art. 18. - (1) Societăţile comerciale de salubrizare înfiinţate de consiliile locale, potrivit legii, pot fi de interes local sau intercomunitar, în funcţie de limitele teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea.

(2)   Societăţile comerciale de salubrizare înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale îşi pot desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe baze contractuale.

(3)   Operatorul care prestează mai multe tipuri de activităţi sau mai multe servicii va ţine evidenţe distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate, serviciu şi localitate de operare.

Art. 19. - (1) In relaţia cu utilizatorii, direcţi sau indirecţi, drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizare rezultă din hotărârile de dare în administrare, din contractele de delegare a gestiunii şi din contractele de prestare a serviciului.

(2) Operatorii, în conformitate cu prevederile legale, au dreptul la:

a)   încasarea contravalorii serviciului de salubrizare prestat, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale;

b)    prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

c)   ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;

d)   modificarea tarifului în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

e)   exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii.

Art. 20. - (1) Operatorii trebuie să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalităţii, accesibilităţii, continuităţii şi egalităţii de tratament între utilizatori.

(2) Operatorii au obligaţia să furnizeze, atât autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi A.N.R.S.C., toate informaţiile de interes public solicitate şi să asigure accesul la informaţiile necesare, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile regulamentului serviciului de salubrizare, ale contractului de delegare a gestiunii serviciului şi ale acordului şi autorizaţiei de mediu.

(3) Operatorii se obligă să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achiziţiile publice, şi să asigure totodată respectarea cerinţelor specifice din legislaţia privind protecţia mediului.

Art. 21. - (1) Acordarea licenţei operatorilor se realizează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, de prezenta lege şi de legislaţia secundară emisă în aplicarea dispoziţiilor acestora.

(2) Operatorii îşi pot desfăşura activitatea numai pe baza licenţei emise de A.N.R.S.C; prestarea activităţilor specifice serviciului de salubrizare fără licenţă sau cu licenţă expirată, indiferent de tipul de gestiune adoptat, este interzisă.

Art. 22. - (1) Se exceptează de la prevederile art. 21 alin. (2) operatorii serviciului de salubrizare existenţi, indiferent de modul de organizare, tipul de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptată, care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de concesiune încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Operatorii prevăzuţi la alin. (1), care nu deţin licenţă emisă în condiţiile legii, au obligaţia de a solicita A.N.R.S.C. acordarea acesteia şi de a o obţine în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a Legii nr. 51/2006.

Art. 23. - (1) Pentru obţinerea licenţei, operatorii sunt obligaţi să deţină toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare, şi să respecte normele şi reglementările în vigoare cu privire la igiena şi sănătatea populaţiei, respectiv la protecţia şi conservarea mediului, emise de autorităţi competente în aceste domenii.

(2) Retragerea sau încetarea valabilităţii licenţei atrage revocarea hotărârii de dare în administrare, respectiv a hotărârii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, după caz, şi conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, în condiţiile prevederilor Legii nr. 51/2006. Retragerea licenţei se notifică operatorului cu cel puţin 90 de zile înainte, perioadă în care acesta este obligat să presteze serviciul de salubrizare în condiţiile hotărârii de dare în administrare, respectiv ale contractului de delegare a gestiunii.

SECŢIUNEA a 2-a

Utilizatorii serviciului de salubrizare

Art. 24. - (1) In funcţie de tipul activităţii, pot fi utilizatori ai serviciului de salubrizare:

a)   comunităţile locale considerate în întregul lor sau comunităţile locale componente ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, în cazul activităţilor de interes general a căror contractare se realizează de autorităţile administraţiei publice locale;

b)   persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau de mai multe activităţi specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităţilor a căror contractare se realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat în nume propriu cu operatorul.

(2) Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabileşte prin  regulamentul serviciului,aprobat prin hotărâre a consiliului local, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborat de A.N.R.S.C. şi aprobat prin ordin al preşedintelui acesteia.

(3)   Utilizatorii au drept de acces fără discriminare la informaţiile publice referitoare la serviciul de salubrizare, atât operatorul, cât şi autorităţile administraţiei publice locale având obligaţia de a comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale.

(4)  Autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de reprezentante ale comunităţilor locale şi de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabile de asigurarea serviciului de salubrizare la nivelul localităţilor, de respectarea de către operator a indicatorilor de calitate ai serviciului, a clauzelor contractuale şi a legislaţiei în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.

(5)  Hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor fi aduse la cunoştinţă publică şi orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul să conteste prevederile acestora, în condiţiile legii.

(6)   Membrii comunităţilor locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori direcţi sau indirecţi ai serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii:

a)   să respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

b)   să achite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

c)  să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare şi al utilajelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor;

d)   să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora în containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare, numai în locurile special amenajate;

e)   să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială;

f)  alte obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006 care fac referire la serviciul de salubrizare.

(7)   Utilizatorii beneficiază şi de celelalte drepturi prevăzute în Legea nr. 51/2006.

CAPITOLUL V

Finanţarea serviciilor de salubrizare

Art. 25. - Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de salubrizare şi a cheltuielilor de investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, precum şi a următoarelor principii:

a)   recuperarea integrală prin tarife, taxe speciale sau subvenţii de la bugetul local a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare;

b)  menţinerea echilibrului contractual.

Art. 26. - (1) In funcţie de natura, tipul şi caracteristicile activităţilor desfăşurate, serviciul de salubrizare se realizează, indiferent de forma de gestiune adoptată, numai pe baza unor contracte de prestare a serviciului încheiate între:

a)   operatori şi autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, în calitatea acestora de utilizatori;

b)   operatori şi utilizatorii individuali ai serviciului de salubrizare, generatori de deşeuri, persoane fizice sau juridice.

(2)   In funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

a)   tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;

b)   taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale;

c)  taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract.

(3)   Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare, facturare şi plată a contravalorii serviciului de salubrizare prestat se stabileşte prin regulamentul-cadru al serviciului şi se anexează la hotărârea de dare în administrare a serviciului ori la contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz.

(4)  Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(5)  Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:

a)   să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;

b)   să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare;

c)  să încurajeze investiţiile de capital;

d)   să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.

Art. 27. - (1) Aplicarea de către operatori a unor tarife sau taxe speciale mai mari decât cele stabilite şi aprobate potrivit art. 26 este interzisă.

(2) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

a)   asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliţi de consiliile locale, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare comunitară prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului şi prin contractele de delegare a gestiunii;

b)   realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de salubrizare prestat pe perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;

c)   asigurarea funcţionării eficiente a serviciului de salubrizare şi a exploatării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciului de salubrizare, precum şi asigurarea protecţiei mediului.

Art. 28. - (1) Sursele de finanţare a lucrărilor de investiţii se asigură potrivit prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 51/2006.

(2)   Investiţiile realizate de operatori de drept privat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemului public de salubrizare se vor amortiza de către aceştia pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

(3)   Investiţiile în infrastructura specifică serviciilor de salubrizare care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor de drept privat constituie bunuri de retur; bunurile astfel realizate rămân în proprietatea operatorilor pe toată durata contractului de delegare a gestiunii şi revin de drept, la expirarea contractului, gratuit şi libere de orice sarcini, unităţilor administrativ-teritoriale, fiind integrate domeniului public al acestora. In contractul de delegare a gestiunii se vor menţiona bunurile de retur, respectiv modul de repartiţie a categoriilor de bunuri realizate de operator până la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

CAPITOLUL VI

Răspunderi şi sancţiuni

Art. 29. - Incălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Art. 30. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006:

a)  prestarea de către operator a uneia dintre activităţile reglementate de prezenta lege fără aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

b)  atribuirea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activităţile de salubrizare a localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3), fără respectarea procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui tip de contract;

c)  încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activităţile de salubrizare a localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3) cu un operator care nu deţine licenţă.

(2)   Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei neurmărirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al serviciului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3)  Consiliile locale sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti va stabili, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de salubrizare.

Art. 31. - Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute în prezenta lege se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la art. 28.

Art. 32. - Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de ministrul mediului şi gospodăririi apelor, de ministrul administraţiei şi internelor, de preşedintele A.N.R.S.C, precum şi de primari sau de împuterniciţii acestora.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 33. - Prezenta lege intră în vigoare la un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 34. - Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 51/2006 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.

Art. 35. - Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta lege vor fi notificate, potrivit Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, şi se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei, în condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislaţia secundară privind ajutorul de stat.

Art. 36. - (1) Soluţionarea litigiilor patrimoniale şi nepatrimoniale legate de încheierea şi executarea contractelor reglementate de prezenta lege, precum şi a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate este de competenţa instanţelor de contencios administrativ şi se face, cu precădere, în procedură de urgenţă.

(2) Soluţionarea litigiilor civile şi de muncă izvorâte din aplicarea prevederilor prezentei legi se face de instanţele de judecată competente, în condiţiile legii.

Art. 37. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările şi completările ulterioare; art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 5 pct. 1 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003; art. 42 lit. a) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 101/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 101 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu