E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 224 din 28 octombrie 2008

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 743 din 3 noiembrie 2008Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu următoarele modificări şi completări la articolul unic:

1. La punctul 1, articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi organizat la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare."

2. După punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

11. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 2. - (1) Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor.»"

3. La punctul 2, articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciu de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unităţi administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz."

4. După punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. La articolul 2 alineatul (3), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«k) colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală;»".

5. La punctul 3, articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale elaborează şi aprobă strategiile locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele de dezvoltare economicosocială a unităţilor administrativ-teritoriale."

6. La punctul 4, articolul 5 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Strategiile adoptate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale şi al sectoarelor municipiului Bucureşti vor urmări, în principal, următoarele obiective:".

7. La punctul 5, articolul 6 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu:".

8.   După punctul 5 se introduc patru noi puncte, punctele 51-54, cu următorul cuprins:

„51. La articolul 6 alineatul (1), litera d) a se modifică şi va avea următorul cuprins:

«d) participarea la constituirea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiţii de interes comun din infrastructura tehnicoedilitară aferentă serviciului de salubrizare, care se realizează în conformitate cu Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;».

52.  La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) Unităţile administrativ-teritoriale pot forma asociaţii de dezvoltare intercomunitară, în condiţiile stabilite de Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea înfiinţării, organizării şi exploatării în interes comun a serviciului de salubrizare sau pentru realizarea unor obiective de investiţii comune, specifice infrastructurii acestui serviciu. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară astfel înfiinţate vor acţiona în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, conform mandatului încredinţat de acestea prin documentele constitutive ale asociaţiei.»

53.   După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

«Art. 61. - (1) Consiliile judeţene pot avea competenţe cu privire la înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea sistemelor de management integrat al deşeurilor, precum şi a activităţilor specifice realizate prin intermediul acestora.

(2) Bunurile aferente sistemului de management integrat al deşeurilor sau părţi ale acestuia, după caz, aparţin domeniului public al judeţului.

(3)  Sistemul de management integrat al deşeurilor este destinat şi asigură deservirea unităţilor administrativ-teritoriale membre în asociaţia de dezvoltare intercomunitară constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.»

54.  La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(2) Hotărârile autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, adoptate în aplicarea prezentei legi, pot fi atacate la instanţele de contencios administrativ de persoanele fizice sau juridice interesate, în condiţiile legii.»"

9.  La punctul 6, articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) să asigure tratament egal pentru toţi operatorii serviciilor de salubrizare care acţionează în cadrul unităţii administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti sau al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz;".

10.  După punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

„61. La articolul 9, partea introductivă şi litera f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 9. - Ministerul Internelor şi Reformei Administrative are următoarele responsabilităţi cu privire la gestionarea deşeurilor:

f) elaborează reglementări specifice privind obligaţiile şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale, deliberative sau executive, după caz, legate de gestionarea deşeurilor.»"

11.  La punctul 7, articolul 11, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, în conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localităţi/sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C, prin ordin al preşedintelui acesteia."

12. La punctul 8, articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale sau dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi operatorii serviciului de salubrizare, după caz, sunt reglementate prin:".

13. La punctul 9, articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se atribuie numai pe baza hotărârii privind stabilirea procedurii de delegare a gestiunii, adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară."

14. La punctul 10, articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Procedura de atribuire şi regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităţilor sunt cele stabilite de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

15. La punctul 11, articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prelungirea va fi decisă, în condiţiile alin. (2), de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociaţia de dezvoltare intercomunitară."

16.  După punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 111 şi 112, cu următorul cuprins:

„111. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 17. - (1) Managementul operatorilor serviciului de salubrizare cu statut de societăţi comerciale, al căror capital social majoritar aparţine unităţilor administrativ-teritoriale, poate fi privatizat în condiţiile legii, cu condiţia ca operatorul să nu aibă în derulare proiecte finanţate din fonduri nerambursabile. In cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară managementul operatorilor poate fi privatizat, în condiţiile legii, numai cu acordul tuturor asociaţiilor, în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre care au şi calitatea de acţionari/asociaţi ai operatorilor respectivi.

(2) Hotărârea privind privatizarea managementului operatorilor serviciului de salubrizare având statut de societăţi comerciale şi capital social majoritar al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi alegerea metodei de privatizare aparţin autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sub a căror autoritate operatorul îşi desfăşoară activitatea.

(3)  Privatizarea managementului se poate face numai cu respectarea procedurilor legale în vigoare în materie de privatizare şi poate fi însoţită sau nu de vânzarea, în totalitate ori în parte, a bunurilor aparţinând domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului de salubrizare.

(4) Simultan cu procedura de privatizare a managementului operatorului se organizează şi se derulează şi procedura de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în vederea selectării noului operator.»

112. La articolul 18, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 18. - (1) Societăţile comerciale de salubrizare înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii, pot fi de interes local sau intercomunitar, în funcţie de limitele teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea.

(2) Societăţile comerciale de salubrizare înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale îşi pot desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe baze contractuale.»"

17.  La punctul 12, articolul 19 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, acordată fie în baza hotărârii de dare în administrare, fie în baza hotărârii de atribuire şi a contractului de delegare a gestiunii."

18. La punctul 13, articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Operatorii îşi pot desfăşura activitatea pe baza licenţei eliberate de A.N.R.S.C. şi a contractului de delegare a gestiunii."

19.  La punctul 14, articolul 24, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabileşte prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale    unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborat de A.N.R.S.C. şi aprobat prin ordin al preşedintelui acesteia.

(4) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, împreună cu primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, după caz, în calitate de autorităţi executive şi de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor şi urmăresc respectarea de către operator a indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale şi a legislaţiei în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare."

20.  La punctul 16, articolul 27 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliţi de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului şi prin contractele de delegare a gestiunii;".

21. La punctul 17, articolul 30, alineatul (3)se modificaşi va avea următorul cuprins:

„(3) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2) care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de salubrizare."

22. După punctul 17 se introduc două noi puncte, punctele 18 şi 19, cu următorul cuprins:

„18. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 32. - Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de ministrul mediului şi dezvoltării durabile, de ministrul internelor şi reformei administrative, de preşedintele A.N.R.S.C, precum şi de preşedinţii consiliilor judeţene şi primari sau de împuterniciţii acestora.»

19. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 35. - Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta lege vor fi notificate potrivit legislaţiei privind ajutorul de stat şi se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei, în condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislaţia secundară privind ajutorul de stat.»"

Art. II. - Prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se completează cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

EUGEN NICOLICEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 224/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 224 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu