Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1087 din 8 aprilie 2008

privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 307 din 18 aprilie 2008In baza pct. 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. I. - Formularele prevăzute la pct. 65, 66, 67 şi 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexele nr. 1-4*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Formularele prevăzute la pct. 65, 66, 67 şi 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în stoc la unităţile Trezoreriei Statului, se utilizează până la epuizare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

TREZORERIA____________________                              REGIM SPECIAL

Casieria - tezaur                                                                     Seria       nr.

REGISTRUL

pentru evidenţa numerarului din casieria tezaur din ziua de________________

Explicaţii

Nr, şi data documentului

Intrări

Ieşiri

Soldul zilei precedente                                            lei

Alimentări                                                               lei

Depuneri                                                                 lei

TOTAL INTRĂRI                                                  lei

TOTAL IEŞIRI                                                       lei

Sold la sfârşitul zilei                                                  lei

(adică lei....................................)

(total intrări - total ieşiri) din care:

CUPIURI

BILETE DE BANCĂ Şl MONEDĂ METALICĂ

TOTAL

BUNE

UZATE CU VALOARE 100%

RON

BUCĂŢI

VALOARE

BUCĂŢI

VALOARE

LEI

500 lei

200 lei

100 lei

50 lei

10 lei

5 lei

1 leu

50 bani

10 bani

5 bani

1 ban

TOTAL

EFECTUAT CONTROL ZILNIC AL NUMERARULUI ŞI CONFIRMAM CA LA DATA DE........................... SOLDUL SCRIPTIC CORESPUNDE CU SOLDUL FAPTIC

DIRECTOR,

ŞEF SERVICIU/BIROU CASIERIE TEZAUR.

ŞEF SERVICIU/BIROU CONTABILITATE

1. Denumire: Registrul pentru evidenţa numerarului din casieria-tezaur din ziua de........

2. Formular cu regim special

3. Cod: 14.20.01/TS

4. Format: A4 /t1

5. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, filele fiind înseriate şi legate în registru cu copertă cartonată, având 300 de file.

6. Se foloseşte la: casieria-tezaur din cadrul unităţilor Trezoreriei Statului

Serveşte la: - evidenţierea zilnică a numerarului existent în casieria-tezaur, pe categorii şi cupiuri;

- evidenţierea mişcării zilnice a numerarului aflat în tezaur;

- stabilirea soldului casieriei-tezaur.

7. Se utilizează în: un singur exemplar la casieria-tezaur

8. Circulă: zilnic la şeful serviciului (biroului) casierie-tezaur, serviciului (biroului) contabilitate

9. Se arhivează la: unităţile Trezoreriei Statului

ANEXA Nr. 2

TREZORERIA...............................                                      REGIM   SPECIAL

CASIERIA.......................................                                    Seria          nr.

(încasări, plăţi, tezaur)

CHITANŢA NR.

din..............................................

               (ziua, luna, anul)

S-a primit de la casierul...................................................................................... suma de lei.......................................................................................

                                                                                                                                               (în cifre)                                                 (în litere)

S-a predat casierului........................................................................................... suma de lei......................................................................................

                                                                                                                                               (în cifre)                                                 (în litere)

MONETAR

BUCĂŢI

CUPIURI

LEI

500 lei

200 lei

100 lei

50 lei

10 lei

5 lei

1 leu

50 bani

10 bani

5 bani

1 ban

TOTAL

Semnătură casier,

Pentru primire,                                                                    Pentru predare,

M.E.F. cod 14.20.02/T.S.

Tipării la C.N. Imprimeria Naţionala S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Format A5/t1

1. Denumire: Chitanţă

2. Formular cu regim special

3. Cod: 14.20.02/TS

4. Format: A5/t1

5. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, în carnete a 100 de file, înseriate.

6. Se utilizează la: casieria-tezaur, casieria de încasări şi casieria de plăţi.

Serveşte la:     - primirea/depunerea de către şeful casieriei-tezaur a numerarului de la/la casierul central;

- eliberarea din casieria-tezaur a sumelor aprobate pentru plată în ziua respectivă de către casieria de plăţi;

- depunerea în casieria-tezaur de către casieria de plăţi a sumelor rămase neutilizate la sfârşitul zilei;

- depunerea în casieria-tezaur a sumelor încasate de casieria de încasări.

7.  Se întocmeşte în: 2 exemplare, unul rămânând la casieria-tezaur, iar celălalt la casierul respectiv de la casieria de încasări sau cea de plăţi, după caz.

8. Se arhivează la: unităţile Trezoreriei Statului

ANEXA Nr.3

TREZORERIA............................                                           REGIM SPECIAL

CASIERIA-TEZAUR                                                            SERIA            nr.

REGISTRUL

pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei

Data................................

INTRĂRI

TOTAL

LEI

Cantitate (număr bancnote)/valoare

1 ban

5 bani

10 bani

50 bani

1 leu

5 lei

10 lei

50 lei

100 lei

200 lei

500 lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

TOTAL INTRĂRI

M.E.F. cod 14.20.03/TS

Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.

Format A4/t2

TREZORERIA...............................                                        REGIM SPECIAL

CASIERIA - TEZAUR

REGISTRUL

pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei

Data................................

IEŞIRI

TOTAL LEI

De la cine s-a primit

sau cui s-a  predat

Semnătura

Cantitate (număr bancnote)/valoare

1 ban

5 bani

10 bani

50 bani

1 leu

5 lei

10 lei

50 lei

100 lei

200 lei

500 lei

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

TOTAL IEŞIRI

SOLDUL ZILEI

M.E.F. cod 14.20.O3/TS

Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.

Format A4/t2

1. Denumire: Registrul pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei

2. Formular cu regim special

3. Cod: 14.20.03/TS

4. Format: A4 /t2

5. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în continuare, câte o pagină pentru „INTRĂRI" şi o pagină pentru „IEŞIRI", respectiv paginile 1 şi 3, 2 şi 4 etc. Filele sunt înseriate şi legate sub formă de registru, având 300 de file.

6.  Se utilizează la casieria-tezaur. Serveşte pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei-tezaur către casieria de plăţi şi de la casieria de încasări. La sfârşitul zilei se utilizează pentru depunerea numerarului rămas neutilizat de la casieria de plăţi, precum şi pentru depunerile de numerar de către casieria de încasări.

7. Se întocmeşte în: un exemplar

8. Se arhivează la: unităţile Trezoreriei Statului.

ANEXA Nr. 4

REGIM SPECIAL

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

TREZORERIA STATULUI

CARNET DE CECURI PENTRU RIDICARE DE NUMERAR

25 File

de la nr........................................la nr.......................................................

A se păstra la loc sigur, sub cheie, la casier sau director (contabil şef).

A se vedea pe verso indicaţiile de completare şi folosire a cecurilor.

INDICAŢII

pentru completarea şi folosirea cecului pentru ridicare de numerar

1. Toate elementele cecului şi ale cotorului se completează citeţ de aceeaşi mână cu aceeaşi cerneală. Luna se va scrie în litere.

2. Locul liber înainte şi după suma în cifre, se barează cu două linii.

3. Cecul se semnează de emitent, în mod obligatoriu cu cerneală.

4. Nu se admit nici un fel de corecturi, ştersături în textul cecului.

5. Beneficiarul  semnează  de  primirea banilor,  pe  verso-ul  cecului  (la ghişeul casieriei), repetând deasupra semnăturii suma în cifre şi litere. Totodată semnează de primirea cecului, pe cotor, în locul rezervat "Semnătura de primire a cecului".

Cod 14.20.06/TS

Tipărit la C.N. „Imprimeria Naţională" S.A.

COTORUL CECULUI

Seria         Nr.

CECUL S-A ELIBERAT

D-lui(nei)................................................

Pentru lei ...............................................

(în cifre)

_______________________________

(în litere)

din conturile:

1. .................. ____________ lei

2. .................. ____________ lei

3. .................. ____________ lei

4. .................. ____________ lei

SEMNĂTURI AUTORIZATE

1..........................................................

2..........................................................

(semnătura de primire)

.................................................................

DATA........................................20..........

Seria              Nr...........................                 REGIM SPECIAL

M.E.F.  INSTITUTIA .....................................................................

CEC pentru ridicare de numerar

Trezoreria Statului......................................................................................

Eliberati d-lui(d-nei) ...................................................................................

suma de lei .................................................. ________________________

                                     (în cifre)                                   (în litere)

din conturile:                                               (suma în lei)

1. Cont...........................................................______________________ lei

2. Cont...........................................................______________________ lei

3. Cont...........................................................______________________ lei

4. Cont...........................................................______________________ lei

Semnături autorizate

1. ..................................................................        L.S.         Data emiterii

2.....................................................................                       .............................

1.  Denumire: Carnet de cecuri pentru ridicare numerar

2.  Formular cu regim special

3.  Cod: 14.20.06/TS

4.  Format: 21x10 cm

5.  Caracteristici tipărire: se tipăreşte faţă-verso, filele fiind înseriate, în carnete de câte 25 de file

6.  Se utilizează: de către instituţiile publice la ridicarea numerarului, în vederea efectuării plăţilor pentru:

- drepturi salariale (inclusiv deplasări, detaşări şi indemnizaţii de asigurări sociale);

- procurări de materiale şi bunuri

7.  Se întocmeşte în: un exemplar (o filă de cec)

8.  Se arhivează la: Trezoreria Statului


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1087/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1087 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu