Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1087 din 8 aprilie 2008

privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 307 din 18 aprilie 2008In baza pct. 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. I. - Formularele prevăzute la pct. 65, 66, 67 şi 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexele nr. 1-4*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Formularele prevăzute la pct. 65, 66, 67 şi 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în stoc la unităţile Trezoreriei Statului, se utilizează până la epuizare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

TREZORERIA____________________                              REGIM SPECIAL

Casieria - tezaur                                                                     Seria       nr.

REGISTRUL

pentru evidenţa numerarului din casieria tezaur din ziua de________________

Explicaţii

Nr, şi data documentului

Intrări

Ieşiri

Soldul zilei precedente                                            lei

Alimentări                                                               lei

Depuneri                                                                 lei

TOTAL INTRĂRI                                                  lei

TOTAL IEŞIRI                                                       lei

Sold la sfârşitul zilei                                                  lei

(adică lei....................................)

(total intrări - total ieşiri) din care:

CUPIURI

BILETE DE BANCĂ Şl MONEDĂ METALICĂ

TOTAL

BUNE

UZATE CU VALOARE 100%

RON

BUCĂŢI

VALOARE

BUCĂŢI

VALOARE

LEI

500 lei

200 lei

100 lei

50 lei

10 lei

5 lei

1 leu

50 bani

10 bani

5 bani

1 ban

TOTAL

EFECTUAT CONTROL ZILNIC AL NUMERARULUI ŞI CONFIRMAM CA LA DATA DE........................... SOLDUL SCRIPTIC CORESPUNDE CU SOLDUL FAPTIC

DIRECTOR,

ŞEF SERVICIU/BIROU CASIERIE TEZAUR.

ŞEF SERVICIU/BIROU CONTABILITATE

1. Denumire: Registrul pentru evidenţa numerarului din casieria-tezaur din ziua de........

2. Formular cu regim special

3. Cod: 14.20.01/TS

4. Format: A4 /t1

5. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, filele fiind înseriate şi legate în registru cu copertă cartonată, având 300 de file.

6. Se foloseşte la: casieria-tezaur din cadrul unităţilor Trezoreriei Statului

Serveşte la: - evidenţierea zilnică a numerarului existent în casieria-tezaur, pe categorii şi cupiuri;

- evidenţierea mişcării zilnice a numerarului aflat în tezaur;

- stabilirea soldului casieriei-tezaur.

7. Se utilizează în: un singur exemplar la casieria-tezaur

8. Circulă: zilnic la şeful serviciului (biroului) casierie-tezaur, serviciului (biroului) contabilitate

9. Se arhivează la: unităţile Trezoreriei Statului

ANEXA Nr. 2

TREZORERIA...............................                                      REGIM   SPECIAL

CASIERIA.......................................                                    Seria          nr.

(încasări, plăţi, tezaur)

CHITANŢA NR.

din..............................................

               (ziua, luna, anul)

S-a primit de la casierul...................................................................................... suma de lei.......................................................................................

                                                                                                                                               (în cifre)                                                 (în litere)

S-a predat casierului........................................................................................... suma de lei......................................................................................

                                                                                                                                               (în cifre)                                                 (în litere)

MONETAR

BUCĂŢI

CUPIURI

LEI

500 lei

200 lei

100 lei

50 lei

10 lei

5 lei

1 leu

50 bani

10 bani

5 bani

1 ban

TOTAL

Semnătură casier,

Pentru primire,                                                                    Pentru predare,

M.E.F. cod 14.20.02/T.S.

Tipării la C.N. Imprimeria Naţionala S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Format A5/t1

1. Denumire: Chitanţă

2. Formular cu regim special

3. Cod: 14.20.02/TS

4. Format: A5/t1

5. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, în carnete a 100 de file, înseriate.

6. Se utilizează la: casieria-tezaur, casieria de încasări şi casieria de plăţi.

Serveşte la:     - primirea/depunerea de către şeful casieriei-tezaur a numerarului de la/la casierul central;

- eliberarea din casieria-tezaur a sumelor aprobate pentru plată în ziua respectivă de către casieria de plăţi;

- depunerea în casieria-tezaur de către casieria de plăţi a sumelor rămase neutilizate la sfârşitul zilei;

- depunerea în casieria-tezaur a sumelor încasate de casieria de încasări.

7.  Se întocmeşte în: 2 exemplare, unul rămânând la casieria-tezaur, iar celălalt la casierul respectiv de la casieria de încasări sau cea de plăţi, după caz.

8. Se arhivează la: unităţile Trezoreriei Statului

ANEXA Nr.3

TREZORERIA............................                                           REGIM SPECIAL

CASIERIA-TEZAUR                                                            SERIA            nr.

REGISTRUL

pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei

Data................................

INTRĂRI

TOTAL

LEI

Cantitate (număr bancnote)/valoare

1 ban

5 bani

10 bani

50 bani

1 leu

5 lei

10 lei

50 lei

100 lei

200 lei

500 lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

TOTAL INTRĂRI

M.E.F. cod 14.20.03/TS

Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.

Format A4/t2

TREZORERIA...............................                                        REGIM SPECIAL

CASIERIA - TEZAUR

REGISTRUL

pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei

Data................................

IEŞIRI

TOTAL LEI

De la cine s-a primit

sau cui s-a  predat

Semnătura

Cantitate (număr bancnote)/valoare

1 ban

5 bani

10 bani

50 bani

1 leu

5 lei

10 lei

50 lei

100 lei

200 lei

500 lei

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

TOTAL IEŞIRI

SOLDUL ZILEI

M.E.F. cod 14.20.O3/TS

Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.

Format A4/t2

1. Denumire: Registrul pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei

2. Formular cu regim special

3. Cod: 14.20.03/TS

4. Format: A4 /t2

5. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în continuare, câte o pagină pentru „INTRĂRI" şi o pagină pentru „IEŞIRI", respectiv paginile 1 şi 3, 2 şi 4 etc. Filele sunt înseriate şi legate sub formă de registru, având 300 de file.

6.  Se utilizează la casieria-tezaur. Serveşte pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei-tezaur către casieria de plăţi şi de la casieria de încasări. La sfârşitul zilei se utilizează pentru depunerea numerarului rămas neutilizat de la casieria de plăţi, precum şi pentru depunerile de numerar de către casieria de încasări.

7. Se întocmeşte în: un exemplar

8. Se arhivează la: unităţile Trezoreriei Statului.

ANEXA Nr. 4

REGIM SPECIAL

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

TREZORERIA STATULUI

CARNET DE CECURI PENTRU RIDICARE DE NUMERAR

25 File

de la nr........................................la nr.......................................................

A se păstra la loc sigur, sub cheie, la casier sau director (contabil şef).

A se vedea pe verso indicaţiile de completare şi folosire a cecurilor.

INDICAŢII

pentru completarea şi folosirea cecului pentru ridicare de numerar

1. Toate elementele cecului şi ale cotorului se completează citeţ de aceeaşi mână cu aceeaşi cerneală. Luna se va scrie în litere.

2. Locul liber înainte şi după suma în cifre, se barează cu două linii.

3. Cecul se semnează de emitent, în mod obligatoriu cu cerneală.

4. Nu se admit nici un fel de corecturi, ştersături în textul cecului.

5. Beneficiarul  semnează  de  primirea banilor,  pe  verso-ul  cecului  (la ghişeul casieriei), repetând deasupra semnăturii suma în cifre şi litere. Totodată semnează de primirea cecului, pe cotor, în locul rezervat "Semnătura de primire a cecului".

Cod 14.20.06/TS

Tipărit la C.N. „Imprimeria Naţională" S.A.

COTORUL CECULUI

Seria         Nr.

CECUL S-A ELIBERAT

D-lui(nei)................................................

Pentru lei ...............................................

(în cifre)

_______________________________

(în litere)

din conturile:

1. .................. ____________ lei

2. .................. ____________ lei

3. .................. ____________ lei

4. .................. ____________ lei

SEMNĂTURI AUTORIZATE

1..........................................................

2..........................................................

(semnătura de primire)

.................................................................

DATA........................................20..........

Seria              Nr...........................                 REGIM SPECIAL

M.E.F.  INSTITUTIA .....................................................................

CEC pentru ridicare de numerar

Trezoreria Statului......................................................................................

Eliberati d-lui(d-nei) ...................................................................................

suma de lei .................................................. ________________________

                                     (în cifre)                                   (în litere)

din conturile:                                               (suma în lei)

1. Cont...........................................................______________________ lei

2. Cont...........................................................______________________ lei

3. Cont...........................................................______________________ lei

4. Cont...........................................................______________________ lei

Semnături autorizate

1. ..................................................................        L.S.         Data emiterii

2.....................................................................                       .............................

1.  Denumire: Carnet de cecuri pentru ridicare numerar

2.  Formular cu regim special

3.  Cod: 14.20.06/TS

4.  Format: 21x10 cm

5.  Caracteristici tipărire: se tipăreşte faţă-verso, filele fiind înseriate, în carnete de câte 25 de file

6.  Se utilizează: de către instituţiile publice la ridicarea numerarului, în vederea efectuării plăţilor pentru:

- drepturi salariale (inclusiv deplasări, detaşări şi indemnizaţii de asigurări sociale);

- procurări de materiale şi bunuri

7.  Se întocmeşte în: un exemplar (o filă de cec)

8.  Se arhivează la: Trezoreria Statului


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1087/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1087 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu