Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 92514 din  9 septembrie 1994

privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR  Nr. 92514 - 9 septembrie 1994


SmartCity3

              MINISTERUL INDUSTRIILOR Nr. 175.805 - 9 septembrie 1994
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 287 din 10 octombrie 1994

    In conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 29 din 22 iulie 1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, se emit urmatoarele instructiuni:

    CAP. 1
    Constituirea veniturilor Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

    1. Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic se constituie, potrivit art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994, din taxele de dezvoltare cuprinse in tarifele stabilite pentru energia electrica si termica livrata de Regia Autonoma de Electricitate "Renel" consumatorilor din economie, cu exceptia consumatorilor casnici.
    2. Taxele de dezvoltare stabilite in cuantum de 12% din costul total al energiei electrice si de 3% din cel al energiei termice vor fi mentionate ca nivel in notele de negociere a tarifelor energiei electrice si termice, incheiate de Ministerul Industriilor sub supravegherea Ministerului Finantelor, si vor fi actualizate o data cu aceste tarife. Volumul veniturilor Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic va fi adaptat in mod corespunzator.
    3. Filialele de centrale si de retele electrice din cadrul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" au obligatia sa defalce din incasarile zilnice, aferente contravalorii energiei electrice si termice livrate consumatorilor, taxa de dezvoltare pentru sistemul energetic, inclusa in tarife.
    Sumele astfel defalcate se vireaza in termen de 3 zile de la incasarea (compensarea) contravalorii energiei electrice si termice livrate consumatorilor, cu exceptia consumatorilor casnici, cu dispozitie de plata, din contul curent al filialelor de centrale si de retele electrice, prin Directia generala de producere a energiei electrice si termice (D.G.P.E.E.T.) si Directia generala de transport si distributie a energiei electrice (D.G.T.D.E.E.), in contul Regiei Autonome de Electricitate "Renel", cont care se deschide astfel:
    a) in judetele in care nu functioneaza trezorerii se deschide contul 6455x11.01. "Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic" la sucursala judeteana a Bancii Comercial Romane - S.A., pe seama Regiei Autonome de Electricitate "Renel" (acest cont functioneaza la Banca Comerciala Romana - S.A. in cadrul contului 51 "Cont general al Trezoreriei statului mandat banci");
    b) in judetele in care functioneaza trezorerii se deschide contul 30.13.31 "Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic", deschis pe seama Regiei Autonome de Electricitate "Renel".
    Sumele colectate in aceste conturi se vireaza de titularul conturilor, pe datele de 15 si 25 ale lunii, in contul 64.55.30.101 "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic", deschis pe seama Ministerului Industriilor la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    Soldul contului "Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic", deschis la sucursalele judetene ale Bancii Comerciale Romane - S.A. si soldul contului "Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic", deschis la trezorerii, ramase la finele anului se vireaza de catre titularul conturilor, in contul 64.55.30.101. "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic", deschis pe seama Ministerului Industriilor la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    Nevirarea in contul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic a sumelor reprezentand taxa de dezvoltare in termenul prevazut se penalizeaza cu 0,3% pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarile de intarziere stabilite de organele financiare intregesc Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic si se vireaza in contul special 64.55.30.101 al Ministerului Industriilor.
    Trimestrial si anual, Ministerul Industriilor impreuna cu Regia Autonoma de Electricitate "Renel" vor face regularizarile varsamintelor din taxele datorate Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, in functie de cantitatile de energie electrica si termica livrate si incasate efectiv.
    4. Organele fiscale, cu ocazia verificarii modului de indeplinire a obligatiilor catre stat ale Regiei Autonome de Electricitate "Renel", vor urmari si modul de calcularea si de virare a sumelor cuvenite Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic.

    CAP. 2
    Gestionarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic si alocarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor de investitii

    1. In vederea gestionarii Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, Ministerul Industriilor indeplineste atributiile si raspunderile ordonatorului principal de credite stabilite in Legea nr. 10/1991 privind finantele publice.
    2. Din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, Ministerul Industriilor aloca Regiei Autonome de Electricitate "Renel" sau altor unitati beneficiare sumele necesare finantarii obiectivelor de investitii inscrise in listele anuale anexe la legea bugetului de stat, pe baza notelor de fundamentare (anexa nr. 1) si in limita disponibilului constituit pentru acest fond. Sumele se vireaza Regiei Autonome de Electricitate "Renel" sau altor unitati beneficiare, in contul 64.28 "Disponibil pentru finantarea investitiilor din fonduri speciale", deschis la unitatile Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A.
    3. Pe baza notelor de fundamentare prezentate de beneficiarii de investitii, Ministerul Industriilor aproba efectuarea cheltuielilor, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, avizate de catre compartimentul imputernicit, potrivit legii, pentru controlul financiar preventiv, destinate finantarii obiectivelor de investitii inscrise in listele anuale anexe la legea bugetului de stat.
    In cazul efectuarii de compensari reciproce intre Regia Autonoma de Electricitate "Renel", ca beneficiar al investitiilor si antreprenorii de investitii sau furnizorii de echipamente (art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994), documentatia de justificare va cuprinde si procesele-verbale de compensare a datoriilor.
    In conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994, Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se utilizeaza pentru finantarea urmatoarelor categorii de investitii din sistemul energetic:
    - amenajari hidroenergetice;
    - finalizarea capacitatilor in executie precum si realizarea de capacitati noi, altele decat nucleare, pentru producerea energiei electrice si termice;
    - amenajari de depozite de carbune, pacura si cenusa;
    - lucrari pentru marirea gradului de siguranta in functionarea capacitatilor existente;
    - lucrari pentru protectia mediului inconjurator la obiective din sectorul energetic;
    - lucrari pentru conservarea energiei;
    - lucrari de transport si distributie a energiei electrice, in special in mediul rural;
    - instalatii de producere si furnizare a apei fierbinti, utilizarea aburului disponibil in cazanele centralelor de termoficare si alte obiective din sectorul energetic.
    Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic poate fi utilizat si pentru rambursarea creditelor interne si externe contractate pentru finantarea obiectivelor de investitii din sistemul energetic, potrivit bugetului aprobat.
    Cheltuielile de capital finantate din acest fond se stabilesc prin listele de investitii elaborate in conditiile legii.
    Pentru lucrarile de investitii cuprinse in listele anuale anexe la legea bugetului de stat, cu acoperire financiara din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, se pot efectua compensari reciproce intre Regia Autonoma de Electricitate "Renel", ca beneficiar al investitiilor, si antreprenorii de investitii si/sau furnizorii de echipamente, in limita sumelor incasate drept taxa de dezvoltare, pe baza situatiilor de lucrari si a facturilor pentru livrarea de echipamente.
    4. In vederea efectuarii cheltuielilor pentru finantarea investitiilor din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, se va proceda ca si in cazul investitiilor finantate de la bugetul de stat, astfel:
    a) listele pentru finantarea investitiilor din acest fond se intocmesc cu respectarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 10/1991 privind finantele publice si a Ordinului ministrului finantelor nr. 32 din 15 ianuarie 1993;
    b) finantarea lucrarilor se efectueaza prin Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., prin conturile unitatilor beneficiare, deschise la sucursalele bancare din teritoriu, care efectueaza si controlul potrivit conventiilor incheiate cu Ministerul Finantelor, astfel:
    - beneficiarii de investitii prezinta notele de fundamentare privind sumele necesare de alocat din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, in vederea finantarii investitiilor, potrivit anexei nr. 1;
    - Ministerul Industriilor pe baza cererilor de fonduri verificate si aprobate de organele in drept, vireaza sumele in conturile unitatilor beneficiare, deschise la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., in ordinea de prioritati propusa de Regia Autonoma de Electricitate "Renel" - Divizia strategie-dezvoltare economica - sau alti beneficiari.
    Regia Autonoma de Electricitate "Renel" si, dupa caz, unitatile beneficiare efectueaza plati din sumele primite, cu respectarea destinatiei si a dispozitiilor legale in vigoare.
    5. In conditiile legii, in cazuri bine justificate, ordonatorul principal de credite poate redistribui sumele alocate din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe obiectivele de investitii, in cadrul listei anuale anexe la legea bugetului de stat.
    6. Beneficiarii sumelor primite din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic au obligatia sa respecte destinatia sumelor primite, sa le utilizeze cu maxima eficienta si sa asigure contabilitatea si raportarea operatiunilor gestionate.
    Pentru sumele utilizate cu alta destinatie se vor aplica celor vinovati amenzi contraventionale conform prevederilor legale in vigoare.
    7. Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic se aproba anual, ca anexa la legea bugetului de stat.
    8. Disponibilitatile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic neutilizate in anul curent se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

    CAP. 3
    Contabilitatea si prezentarea executiei Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

    1. Operatiuni contabile ce se efectueaza la Regia Autonoma de Electricitate "Renel"
    - Inregistrarea productiei de energie electrica si termica la filialele Directiei de producere a energiei electrice si termice (D.G.P.E.E.T.) si ale Directiei generale de transport si distributie a energiei electrice (D.G.T.D.E.E.).
  Clienti - 411 = %
            704 - Venituri din lucrari executate si servicii prestate
           4427 - T.V.A. colectata
    - Inregistrarea cheltuielilor ocazionate de constituirea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
     635                          =                481
 cheltuieli cu alte impozite            decontari intre unitate si
 taxe si varsaminte asimilate                   subunitati
    - Incasarea productiei de catre filialele de producere si transport
    5121                          =                411
  conturi la banci in lei                        clienti
    - sau in cazul efectuarii de compensari reciproce intre Regia Autonoma de Electricitate "Renel", ca beneficiar al investitiilor, si antreprenorii de investitii (404) sau furnizorii de echipamente (401)
    404(401)                      =                 411
 furnizori de imobilizari                          clienti
   (furnizori)
    - Virarea sumelor incasate ca Fond special pentru dezvoltarea sistemului energetic catre D.G.P.E.E.T. si D.G.T.D.E.E. (inclusiv cele corespunzatoare operatiunilor efectuate prin compensare)
    481                           =                 5121
  decontari intre unitate                conturi la banci in lei
  si subunitati
    - Incasarea de catre cele doua directii generale a sumelor virate ca Fond special pentru dezvoltarea sistemului energetic de filialele subordonate
   5121                           =                 481
 conturi la banci in lei                decontari intre unitate si subunitati
    - Virarea sumelor de catre cele doua directii generale in contul special al Regiei Autonome de Electricitate "Renel"
    481                           =                 5121
 decontari intre unitate si               conturi la banci in lei
 subunitati
    - Incasarea de catre Regia Autonoma de Electricitate "Renel" a sumelor livrate de catre cele doua directii generale
    5121                          =                 481
 conturi la banci in lei               decontari intre unitate si subunitati
    - Constituirea obligatiilor Regiei Autonome de Electricitate "Renel" de a vira sumele aferente Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic catre Ministerul Industriilor
    481                           =                 447
  decontari intre unitate               fonduri speciale analitic
  si subunitati                          distinct
    - Virarea sumelor de catre Regia Autonoma de Electricitate "Renel" in contul Ministerului Industriilor
    447                           =                 5121
  fonduri speciale analitic             conturi la banci in lei
    distinct
    - Primirea de catre beneficiar a sumelor din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, virate de catre Ministerul Industriilor
    5121                          =                 111
  conturi la banci in lei                    fond de dezvoltare
    2. Operatiuni contabile ce se efectueaza la Ministerul Industriilor
    a) Conturi utilizate
    b) Ministerul Industriilor asigura gestionarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, precum si contabilitatea veniturilor incasate si a cheltuielilor (platilor) efectuate cu ajutorul conturilor:
    347  -  Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
    147 - disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
    447 - cheltuieli din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
    b) Operatiuni contabile
    - Evidentierea sumelor incasate de Ministerul Industriilor la Fondul social pentru dezvoltarea sistemului energetic din cele virate de Regia Autonoma de Electricitate "Renel"
    147                           =                 347
disponibil din Fondul special          Fond special pentru dezvoltarea
 pentru dezvoltarea sistemului         sistemului energetic
 energetic
    - Virarea sumelor catre unitatile beneficiare
    447                           =                 147
 cheltuieli din Fondul special       disponibil din Fondul special pentru
  pentru dezvoltarea sistemului      dezvoltarea sistemului energetic
  energetic
    3. La sfarsitul anului, inchiderea contului de cheltuieli
    347                           =                 447
 Fond special pentru dezvoltarea       cheltuieli din Fondul special pentru
sistemului energetic                   dezvoltarea sistemului energetic
    Pe baza datelor din evidenta contabila, lunar, trimestrial si anual Ministerul Industriilor raporteaza Ministerului Finantelor - Directia generala a bugetului de stat si Directia generala de contabilitate publica si trezorerie a statului - executia Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, pe formularul-model din anexa nr. 2 la prezentele instructiuni, pe baza datelor transmise de Regia Autonoma de Electricitate "Renel" pana la data de 18 a lunii urmatoare perioadei de raportare.

                  Ministru de stat,
                  ministrul finantelor,
                  Florin Georgescu

                  Ministrul industriilor,
                  Dumitru Popescu

    ANEXA 1
  MINISTERUL INDUSTRIILOR
  Regia Autonoma de Electricitate "Renel"

                   NOTA DE FUNDAMENTARE
privind sumele necesare de alocat pentru investitii din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic pentru luna .................
                       OBIECTIVUL
                                                                   -  mii lei -
  1. Valoarea lucrarii de investitii conform listei aprobate  .................
  2. Valoarea situatiei de lucrari executate pentru
     investitii, cumulat de la inceputul anului pana la
     finele lunii                                              ................
  3. Sume alocate pana la finele lunii (precedente) in
     baza cererilor justificative                             .................
   4. Sume de alocat (2-3)                                    .................
   Datele se confirma pe raspunderea noastra.
           Director general,

           Director economic,

    ANEXA 2

  MINISTERUL INDUSTRIILOR

                        CONT DE EXECUTIE
a Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic la data de ........

                                                                   - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                          PROGRAM            REALIZARI
                                 ----------------------------------------------
                                  anual     la sfarsitul
                                            perioadei de
                                             raportare
-------------------------------------------------------------------------------
  I. VENITURI - TOTAL
  1. Venituri curente
     A. Venituri fiscale
        A. 2. Impozite indirecte
        Alte impozite indirecte
        Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice*)
  II. CHELTUIELI - TOTAL
  1.  Cheltuieli de capital
      Industria extractiva, energetica. metalurgica, chimica si alte subramuri
      ale industriei
  2.  Cheltuieli de capital
      - Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital
        de stat
      Din total capitol
      Industria energetica
  III. SOLD (I - II)
-----------------
    *) Volum de activitate:
    - energie electrica (mii MWh);
      energie termica (mii Gcal).

                                              


SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 92514/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 92514 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu