Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 92514 din  9 septembrie 1994

privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR  Nr. 92514 - 9 septembrie 1994


SmartCity3

              MINISTERUL INDUSTRIILOR Nr. 175.805 - 9 septembrie 1994
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 287 din 10 octombrie 1994

    In conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 29 din 22 iulie 1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, se emit urmatoarele instructiuni:

    CAP. 1
    Constituirea veniturilor Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

    1. Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic se constituie, potrivit art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994, din taxele de dezvoltare cuprinse in tarifele stabilite pentru energia electrica si termica livrata de Regia Autonoma de Electricitate "Renel" consumatorilor din economie, cu exceptia consumatorilor casnici.
    2. Taxele de dezvoltare stabilite in cuantum de 12% din costul total al energiei electrice si de 3% din cel al energiei termice vor fi mentionate ca nivel in notele de negociere a tarifelor energiei electrice si termice, incheiate de Ministerul Industriilor sub supravegherea Ministerului Finantelor, si vor fi actualizate o data cu aceste tarife. Volumul veniturilor Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic va fi adaptat in mod corespunzator.
    3. Filialele de centrale si de retele electrice din cadrul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" au obligatia sa defalce din incasarile zilnice, aferente contravalorii energiei electrice si termice livrate consumatorilor, taxa de dezvoltare pentru sistemul energetic, inclusa in tarife.
    Sumele astfel defalcate se vireaza in termen de 3 zile de la incasarea (compensarea) contravalorii energiei electrice si termice livrate consumatorilor, cu exceptia consumatorilor casnici, cu dispozitie de plata, din contul curent al filialelor de centrale si de retele electrice, prin Directia generala de producere a energiei electrice si termice (D.G.P.E.E.T.) si Directia generala de transport si distributie a energiei electrice (D.G.T.D.E.E.), in contul Regiei Autonome de Electricitate "Renel", cont care se deschide astfel:
    a) in judetele in care nu functioneaza trezorerii se deschide contul 6455x11.01. "Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic" la sucursala judeteana a Bancii Comercial Romane - S.A., pe seama Regiei Autonome de Electricitate "Renel" (acest cont functioneaza la Banca Comerciala Romana - S.A. in cadrul contului 51 "Cont general al Trezoreriei statului mandat banci");
    b) in judetele in care functioneaza trezorerii se deschide contul 30.13.31 "Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic", deschis pe seama Regiei Autonome de Electricitate "Renel".
    Sumele colectate in aceste conturi se vireaza de titularul conturilor, pe datele de 15 si 25 ale lunii, in contul 64.55.30.101 "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic", deschis pe seama Ministerului Industriilor la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    Soldul contului "Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic", deschis la sucursalele judetene ale Bancii Comerciale Romane - S.A. si soldul contului "Veniturile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic", deschis la trezorerii, ramase la finele anului se vireaza de catre titularul conturilor, in contul 64.55.30.101. "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic", deschis pe seama Ministerului Industriilor la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    Nevirarea in contul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic a sumelor reprezentand taxa de dezvoltare in termenul prevazut se penalizeaza cu 0,3% pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarile de intarziere stabilite de organele financiare intregesc Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic si se vireaza in contul special 64.55.30.101 al Ministerului Industriilor.
    Trimestrial si anual, Ministerul Industriilor impreuna cu Regia Autonoma de Electricitate "Renel" vor face regularizarile varsamintelor din taxele datorate Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, in functie de cantitatile de energie electrica si termica livrate si incasate efectiv.
    4. Organele fiscale, cu ocazia verificarii modului de indeplinire a obligatiilor catre stat ale Regiei Autonome de Electricitate "Renel", vor urmari si modul de calcularea si de virare a sumelor cuvenite Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic.

    CAP. 2
    Gestionarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic si alocarea sumelor pentru finantarea cheltuielilor de investitii

    1. In vederea gestionarii Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, Ministerul Industriilor indeplineste atributiile si raspunderile ordonatorului principal de credite stabilite in Legea nr. 10/1991 privind finantele publice.
    2. Din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, Ministerul Industriilor aloca Regiei Autonome de Electricitate "Renel" sau altor unitati beneficiare sumele necesare finantarii obiectivelor de investitii inscrise in listele anuale anexe la legea bugetului de stat, pe baza notelor de fundamentare (anexa nr. 1) si in limita disponibilului constituit pentru acest fond. Sumele se vireaza Regiei Autonome de Electricitate "Renel" sau altor unitati beneficiare, in contul 64.28 "Disponibil pentru finantarea investitiilor din fonduri speciale", deschis la unitatile Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A.
    3. Pe baza notelor de fundamentare prezentate de beneficiarii de investitii, Ministerul Industriilor aproba efectuarea cheltuielilor, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, avizate de catre compartimentul imputernicit, potrivit legii, pentru controlul financiar preventiv, destinate finantarii obiectivelor de investitii inscrise in listele anuale anexe la legea bugetului de stat.
    In cazul efectuarii de compensari reciproce intre Regia Autonoma de Electricitate "Renel", ca beneficiar al investitiilor si antreprenorii de investitii sau furnizorii de echipamente (art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994), documentatia de justificare va cuprinde si procesele-verbale de compensare a datoriilor.
    In conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994, Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se utilizeaza pentru finantarea urmatoarelor categorii de investitii din sistemul energetic:
    - amenajari hidroenergetice;
    - finalizarea capacitatilor in executie precum si realizarea de capacitati noi, altele decat nucleare, pentru producerea energiei electrice si termice;
    - amenajari de depozite de carbune, pacura si cenusa;
    - lucrari pentru marirea gradului de siguranta in functionarea capacitatilor existente;
    - lucrari pentru protectia mediului inconjurator la obiective din sectorul energetic;
    - lucrari pentru conservarea energiei;
    - lucrari de transport si distributie a energiei electrice, in special in mediul rural;
    - instalatii de producere si furnizare a apei fierbinti, utilizarea aburului disponibil in cazanele centralelor de termoficare si alte obiective din sectorul energetic.
    Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic poate fi utilizat si pentru rambursarea creditelor interne si externe contractate pentru finantarea obiectivelor de investitii din sistemul energetic, potrivit bugetului aprobat.
    Cheltuielile de capital finantate din acest fond se stabilesc prin listele de investitii elaborate in conditiile legii.
    Pentru lucrarile de investitii cuprinse in listele anuale anexe la legea bugetului de stat, cu acoperire financiara din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, se pot efectua compensari reciproce intre Regia Autonoma de Electricitate "Renel", ca beneficiar al investitiilor, si antreprenorii de investitii si/sau furnizorii de echipamente, in limita sumelor incasate drept taxa de dezvoltare, pe baza situatiilor de lucrari si a facturilor pentru livrarea de echipamente.
    4. In vederea efectuarii cheltuielilor pentru finantarea investitiilor din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, se va proceda ca si in cazul investitiilor finantate de la bugetul de stat, astfel:
    a) listele pentru finantarea investitiilor din acest fond se intocmesc cu respectarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 10/1991 privind finantele publice si a Ordinului ministrului finantelor nr. 32 din 15 ianuarie 1993;
    b) finantarea lucrarilor se efectueaza prin Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., prin conturile unitatilor beneficiare, deschise la sucursalele bancare din teritoriu, care efectueaza si controlul potrivit conventiilor incheiate cu Ministerul Finantelor, astfel:
    - beneficiarii de investitii prezinta notele de fundamentare privind sumele necesare de alocat din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, in vederea finantarii investitiilor, potrivit anexei nr. 1;
    - Ministerul Industriilor pe baza cererilor de fonduri verificate si aprobate de organele in drept, vireaza sumele in conturile unitatilor beneficiare, deschise la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., in ordinea de prioritati propusa de Regia Autonoma de Electricitate "Renel" - Divizia strategie-dezvoltare economica - sau alti beneficiari.
    Regia Autonoma de Electricitate "Renel" si, dupa caz, unitatile beneficiare efectueaza plati din sumele primite, cu respectarea destinatiei si a dispozitiilor legale in vigoare.
    5. In conditiile legii, in cazuri bine justificate, ordonatorul principal de credite poate redistribui sumele alocate din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe obiectivele de investitii, in cadrul listei anuale anexe la legea bugetului de stat.
    6. Beneficiarii sumelor primite din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic au obligatia sa respecte destinatia sumelor primite, sa le utilizeze cu maxima eficienta si sa asigure contabilitatea si raportarea operatiunilor gestionate.
    Pentru sumele utilizate cu alta destinatie se vor aplica celor vinovati amenzi contraventionale conform prevederilor legale in vigoare.
    7. Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic se aproba anual, ca anexa la legea bugetului de stat.
    8. Disponibilitatile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic neutilizate in anul curent se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

    CAP. 3
    Contabilitatea si prezentarea executiei Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

    1. Operatiuni contabile ce se efectueaza la Regia Autonoma de Electricitate "Renel"
    - Inregistrarea productiei de energie electrica si termica la filialele Directiei de producere a energiei electrice si termice (D.G.P.E.E.T.) si ale Directiei generale de transport si distributie a energiei electrice (D.G.T.D.E.E.).
  Clienti - 411 = %
            704 - Venituri din lucrari executate si servicii prestate
           4427 - T.V.A. colectata
    - Inregistrarea cheltuielilor ocazionate de constituirea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
     635                          =                481
 cheltuieli cu alte impozite            decontari intre unitate si
 taxe si varsaminte asimilate                   subunitati
    - Incasarea productiei de catre filialele de producere si transport
    5121                          =                411
  conturi la banci in lei                        clienti
    - sau in cazul efectuarii de compensari reciproce intre Regia Autonoma de Electricitate "Renel", ca beneficiar al investitiilor, si antreprenorii de investitii (404) sau furnizorii de echipamente (401)
    404(401)                      =                 411
 furnizori de imobilizari                          clienti
   (furnizori)
    - Virarea sumelor incasate ca Fond special pentru dezvoltarea sistemului energetic catre D.G.P.E.E.T. si D.G.T.D.E.E. (inclusiv cele corespunzatoare operatiunilor efectuate prin compensare)
    481                           =                 5121
  decontari intre unitate                conturi la banci in lei
  si subunitati
    - Incasarea de catre cele doua directii generale a sumelor virate ca Fond special pentru dezvoltarea sistemului energetic de filialele subordonate
   5121                           =                 481
 conturi la banci in lei                decontari intre unitate si subunitati
    - Virarea sumelor de catre cele doua directii generale in contul special al Regiei Autonome de Electricitate "Renel"
    481                           =                 5121
 decontari intre unitate si               conturi la banci in lei
 subunitati
    - Incasarea de catre Regia Autonoma de Electricitate "Renel" a sumelor livrate de catre cele doua directii generale
    5121                          =                 481
 conturi la banci in lei               decontari intre unitate si subunitati
    - Constituirea obligatiilor Regiei Autonome de Electricitate "Renel" de a vira sumele aferente Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic catre Ministerul Industriilor
    481                           =                 447
  decontari intre unitate               fonduri speciale analitic
  si subunitati                          distinct
    - Virarea sumelor de catre Regia Autonoma de Electricitate "Renel" in contul Ministerului Industriilor
    447                           =                 5121
  fonduri speciale analitic             conturi la banci in lei
    distinct
    - Primirea de catre beneficiar a sumelor din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, virate de catre Ministerul Industriilor
    5121                          =                 111
  conturi la banci in lei                    fond de dezvoltare
    2. Operatiuni contabile ce se efectueaza la Ministerul Industriilor
    a) Conturi utilizate
    b) Ministerul Industriilor asigura gestionarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, precum si contabilitatea veniturilor incasate si a cheltuielilor (platilor) efectuate cu ajutorul conturilor:
    347  -  Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
    147 - disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
    447 - cheltuieli din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
    b) Operatiuni contabile
    - Evidentierea sumelor incasate de Ministerul Industriilor la Fondul social pentru dezvoltarea sistemului energetic din cele virate de Regia Autonoma de Electricitate "Renel"
    147                           =                 347
disponibil din Fondul special          Fond special pentru dezvoltarea
 pentru dezvoltarea sistemului         sistemului energetic
 energetic
    - Virarea sumelor catre unitatile beneficiare
    447                           =                 147
 cheltuieli din Fondul special       disponibil din Fondul special pentru
  pentru dezvoltarea sistemului      dezvoltarea sistemului energetic
  energetic
    3. La sfarsitul anului, inchiderea contului de cheltuieli
    347                           =                 447
 Fond special pentru dezvoltarea       cheltuieli din Fondul special pentru
sistemului energetic                   dezvoltarea sistemului energetic
    Pe baza datelor din evidenta contabila, lunar, trimestrial si anual Ministerul Industriilor raporteaza Ministerului Finantelor - Directia generala a bugetului de stat si Directia generala de contabilitate publica si trezorerie a statului - executia Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, pe formularul-model din anexa nr. 2 la prezentele instructiuni, pe baza datelor transmise de Regia Autonoma de Electricitate "Renel" pana la data de 18 a lunii urmatoare perioadei de raportare.

                  Ministru de stat,
                  ministrul finantelor,
                  Florin Georgescu

                  Ministrul industriilor,
                  Dumitru Popescu

    ANEXA 1
  MINISTERUL INDUSTRIILOR
  Regia Autonoma de Electricitate "Renel"

                   NOTA DE FUNDAMENTARE
privind sumele necesare de alocat pentru investitii din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic pentru luna .................
                       OBIECTIVUL
                                                                   -  mii lei -
  1. Valoarea lucrarii de investitii conform listei aprobate  .................
  2. Valoarea situatiei de lucrari executate pentru
     investitii, cumulat de la inceputul anului pana la
     finele lunii                                              ................
  3. Sume alocate pana la finele lunii (precedente) in
     baza cererilor justificative                             .................
   4. Sume de alocat (2-3)                                    .................
   Datele se confirma pe raspunderea noastra.
           Director general,

           Director economic,

    ANEXA 2

  MINISTERUL INDUSTRIILOR

                        CONT DE EXECUTIE
a Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic la data de ........

                                                                   - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                          PROGRAM            REALIZARI
                                 ----------------------------------------------
                                  anual     la sfarsitul
                                            perioadei de
                                             raportare
-------------------------------------------------------------------------------
  I. VENITURI - TOTAL
  1. Venituri curente
     A. Venituri fiscale
        A. 2. Impozite indirecte
        Alte impozite indirecte
        Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice*)
  II. CHELTUIELI - TOTAL
  1.  Cheltuieli de capital
      Industria extractiva, energetica. metalurgica, chimica si alte subramuri
      ale industriei
  2.  Cheltuieli de capital
      - Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital
        de stat
      Din total capitol
      Industria energetica
  III. SOLD (I - II)
-----------------
    *) Volum de activitate:
    - energie electrica (mii MWh);
      energie termica (mii Gcal).

                                              


SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 92514/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 92514 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu