Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 50 din  4 ianuarie 1967

pentru aplicarea Hotararii Consiliului de Ministri nr. 2896/1966 privind declararea, cercetarea si evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI


SmartCity3

PUBLICATE IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 2 din  4 ianuarie 1967

    CAP. 1
    ACCIDENTELE DE MUNCA

    1. In legatura cu definitia accidentului de munca astfel cum este prevazuta in art. 1 din H.C.M. nr. 2896/1966, se precizeaza ca prin accident de munca ce a avut loc in timpul procesului de munca  sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, se intelege accidentul suferit de angajat sau membru cooperator care isi desfasoara activitatea potrivit atributiilor ce le revin la locul de munca, pe teritoriul in care organizatiile socialiste de stat cooperatiste sau obstesti isi exercita obiectul activitatii lor.
    Se considera, de asemenea, ca angajatii sau membrii cooperatori se afla la locul de munca si atunci cand in aceeasi localitate sau in localitati diferite isi desfasoara activitatea lor in puncte de lucru dispersate ca: sonde, trasee de cale ferata si telefonice, sosele, tarlale agricole, parchete forestiere, lucrari de prospectiuni (geologice, geofizice, seismice etc.), sectoare in care isi exercita activitatea picherii, factorii postali, liniorii P.T.T., controlorii de conducte etc.

    A. Clasificarea accidentelor de munca
    2. Accidentele de munca se clasifica astfel:
    a) Accident care produce incapacitate temporara de munca de cel putin o zi, indiferent de timpul cat dureaza incapacitatea temporara de munca.
    Prin incapacitate temporara de munca de cel putin o zi se intelege ziua de munca prevazuta in programul unitatii respective (acolo unde se lucreaza 8 ore pe zi, ziua de munca se considera 8 ore;  acolo unde programul este redus la 6 ore pe zi, ziua de munca se considera 6 ore etc.). Indiferent de ora la care a avut loc accidentul in cursul unei zile de munca, incapacitatea temporara de munca de o zi se considera pe intreaga zi de munca pentru care s-a eliberat certificatul de concediu medical.
    b) Accident care produce invaliditate. Prin accident care produce invaliditate se intelege accidentul care are ca urmare: pierderea unui simt, a unui organ sau incetarea functiunii acestuia, avortul, slutirea sau o infirmitate permanenta fizica sau psihica, daca acestea au dus la pierderea totala sau partiala a capacitatii de munca.
    c) Accident mortal. Prin accident mortal se intelege accidentul care cauzeaza decesul imediat sau dupa un interval de timp, daca acesta a fost confirmat in baza unui act medical,  ca fiind determinat de accidentul de munca suferit.
    Daca in acelasi timp si din aceeasi cauza are loc un accident ce se soldeaza cu cel putin 3 accidentati care se incadreaza in una din categoriile de accidente prevazute la art. 2 lit, ab si c din H.G.M. nr. 2896/1966, se considera accident colectiv.
    3. In conformitate cu art. 3 din H.C.M. nr. 2896/1966, se considera de asemenea accidente de munca urmatoarele:
    a) Accidentul suferit de conducatorii mijloacelor de transport si insotitorii acestora, mijlocul de transport respectiv fiind locul lor de munca permanent.
    Prin conducatori ai mijloacelor de transport se intelege: conducatorul auto (autoturism, autocamion, automacara, autobuz), troleibuz, tramvai etc. tractoristul, mecanizatorul, mecanicul de locomotiva si automotor, personalul navigant ambarcat pe vase si aeronave de orice fel, vizitiul, carutasul sau orice alta persoana care are sarcina de a conduce un mijloc de transport cu tractiune mecanica, animala sau manuala - care figureaza pe statele de salarii in functia respectiva, sau care, avand calificarea necesara, a primit dispozitie scrisa pentru indeplinirea sarcinii de serviciu.
    Prin insotitori ai mijloacelor de transport se intelege persoanele care au locul de munca permanent pe mijloacele de transport si sunt prevazute in statele de salarii in functia respectiva sau care au primit dispozitie scrisa pentru inlocuirea unora dintre aceste persoane.
    Se considera accident de munca si acela suferit de conducatorul mijlocului de transport si de mecanizator atunci cand se deplaseaza pe drumuri publice, cat si atunci cand parcurg distantele de la sediul unitatii (S.M.T., G.A.S., intreprindere, santier etc.) la un loc de munca (sonda, tarla, parchet, lot etc.) de la locul de munca la sediul unitatii, de la un loc de munca la altul sau executa transporturi de agregate sau materiale, cand acestia se deplaseaza in interes de serviciu, pe baza de documente legale de transport.
    In sensul prezentelor instructiuni, prin mecanizatori se inteleg si conducatorii de combine, gredere, buldozere etc.
    b) Accidentul de munca produs in organizatia socialista respectiva sau alta organizatie socialista, dar pentru interese legate de serviciu, astfel:
    - inainte de inceperea sau dupa incetarea lucrului, daca accidentatul s-a aflat la locul sau de munca sau la alt loc de munca (atunci cand preia uneltele de lucru, schimba imbracamintea personala cu echipamentul de protectie sau de lucru, preia locul de munca, masina sau materialul, atunci cand se afla la baie, spalator, in timpul deplasarii de la locul de munca pana la iesirea din incinta intreprinderii si invers etc.);
    - in timpul pauzelor legale in desfasurarea procesului de munca si anume in cazurile cand accidentele s-au produs ca urmare a neasigurarii masurilor de protectie a muncii de cei carora le reveneau aceste sarcini in procesul de munca, excluzindu-se cazurile cand accidentele au loc ca urmare a unor actiuni fara legatura cu procesul de munca.
    c) Accidentul de munca ce a avut loc in timpul indeplinirii practicii profesionale in organizatiile productive: accidentul suferit de elevi, studenti, ucenici sau de angajati cuprinsi in cursuri de calificare si de ridicare a calificarii cu scoaterea din productie, atunci cand efectueaza practica profesionala intr-o organizatie socialista productiva, pe baza unui program de practica aprobat de conducatorul organizatiei socialiste.
    d) Accidentul suferit de angajat sau membrul cooperator care indeplinesc sarcini de stat sau obstesti in cadrul atributiilor profesionale ce le revin, sau in afara acestor atributii, ca urmare a dispozitiilor date de conducerea organizatiei socialiste sau a sarcinilor primite din partea organizatiilor obstesti, din care fac parte.
    Se considera sarcina obsteasca si actiunea intreprinsa de un angajat sau membru cooperator din proprie initiativa, pentru prevenirea sau inlaturarea unui pericol ce ameninta avutul obstesc, pentru apararea ordinei socialiste, precum si pentru salvarea unei vieti omenesti.

    B. Declararea, cercetarea si evidenta accidentelor de munca
    1. Declararea accidentelor de munca
    4. Orice accident de munca va fi comunicat in conditiile stabilite de art. 4 si 5 din H.C.M. nr. 2896/1966.
    Comunicarea va cuprinde urmatoarele date:
    - numele, prenumele si profesia accidentatului;
    - sectia si locul de munca unde s-a produs accidentul;
    - cauzele si imprejurarile care se cunosc in legatura cu accidentul.
    5. In cazul anuntarii accidentelor prevazute la art. 5 din H.C.M. nr. 2896/1966, inspectoratul de stat pentru protectia muncii teritorial sau inspectoratul de stat pentru protectia muncii ce functioneaza in cadrul organizatiei socialiste, care a primit comunicarea unui accident de munca mortal colectiv sau care a produs invaliditate, va anunta de indata inspectoratul de stat pentru protectia muncii ierarhic superior, astfel ca in timp de cel mult 2 ore inspectoratul de stat pentru protectia muncii al regiunii respective si al orasului Bucuresti sa poata anunta Comitetul de Stat pentru Protectia Muncii.
    La anuntarea accidentului de munca inspectoratele regionale de stat pentru protectia muncii si cel al orasului Bucuresti vor comunica Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii datele de la pct. 4.
    In cazul accidentelor mortale, colective sau care au provocat invaliditate, daca printre accidentati se afla si angajati ai altor organizatii socialiste, sau membrii cooperatori, conducatorul organizatiei socialiste unde s-a produs accidentul va anunta imediat si pe conducatorul organizatiei socialiste al carei angajat sau membru cooperator este cel accidentat.
    6. Conducatorii organizatiilor socialiste si ai proceselor de munca sunt obligati sa ia masurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din producerea accidentelor de munca colective mortale, sau celor care au avut  ca urmare invaliditatea, afara de cazurile cand mentinerea acestei stari ar da loc la alte accidente, ar periclita viata sau sanatatea accidentatilor ori securitatea organizatiei socialiste. In cazul cand este necesar sa se modifice starea de fapt rezultata din producerea accidentului, se vor face schite ale locului unde s-a produs accidentul, iar in masura posibilitatii, si fotografii, sub supravegherea conducatorului organizatiei socialiste sau inlocuitorului sau.
    Schitele sau fotografiile vor fi predate de conducatorul organizatiei socialiste sau inlocuitorul sau organelor Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii care cerceteaza accidentul, intrucat acestea constituie acte ale dosarului de cercetare a accidentului.

    2. Cercetarea accidentelor de munca
    7. Cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca ce cel putin o zi, se va face de persoanele desemnate prin decizie scrisa, de conducatorul organizatiei socialiste sau inlocuitorul sau, cu acordul organului sindical corespunzator.
    Daca cel accidentat provine de la o alta organizatie socialista, fiind trimis in interes de serviciu, practica sau schimb de experienta, accidentul se cerceteaza de persoanele prevazute la alineatul 1.
    Nu pot fi desemnate pentru cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca de cel putin o zi, acele persoane care - potrivit dispozitiilor legii - aveau obligatia de a organiza, controla si conduce procesul de munca la locul unde s-a produs accidentul, precum si lucratorii subordonati nemijlocit acestora.
    Persoanele care cerceteaza accidentul trebuie sa posede pregatirea tehnica corespunzatoare.
    Ele au dreptul sa solicite si sa consulte orice acte sau documente ale organizatiei socialiste, necesare pentru clarificarea situatiei de fapt si stabilirea raspunderilor, iar cei care le detin sunt obligati sa le puna la dispozitia acestora.
    Daca in cursul cercetarii apar imprejurari care ar duce la denaturarea cauzelor care au provocat accidentul de munca sau a raspunderilor, ori daca cei care efectueaza cercetarea primesc dispozitii, ordine sau indrumari de la organele ierarhic superioare pe care le considera ca sunt contrare legii sau sunt de natura sa ingreuieze efectuarea cercetarii, acestia vor cere indrumari inspectoratelor teritoriale ale Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii, care le vor acorda sprijinul corespunzator.
    In cazul cand inspectoratele de stat pentru protectia muncii considera ca cele aduse la cunostinta constituie infractiuni, sesizeaza imediat organele procuraturii.
    De asemenea, in cazul cand cei care efectueaza cercetarea apreciaza ca faptele constituie infractiune, sesizeaza direct organele procuraturii in termen de cel mult 3 zile de la inceperea cercetarii, in vederea continuarii si rezolvarii cazului de catre acestea.
    Persoanele insarcinate cu efectuarea cercetarii vor intocmi dosarul de cercetare, pe care il depun conducatorului organizatiei socialiste in termen de 48 de ore din momentul primirii sarcinii.
    In cazurile cand sunt necesare expertize, cercetarea se va face in termen de cel mult 5 zile, cu aprobarea conducatorului organizatiei socialiste.
    In cazul cand conducatorul organizatiei socialiste nu este de acord cu concluziile la care au ajuns cei care au cercetat accidentul, va trimite dosarul inspectoratului de stat pentru protectia muncii teritorial aratand, prin adresa de inaintare a dosarului si punctul sau de vedere. La primirea dosarului, inspectoratul teritorial va proceda la verificarea modului cum a fost cercetat accidentul si daca este necesar, va dispune refacerea cercetarii.
    Inspectorii de stat pentru protectia muncii, cu ocazia controalelor la organizatiile socialiste, vor verifica dosarele de cercetare intocmite de persoanele numite de conducatorul organizatiei socialiste sau inlocuitorul sau.
    Daca inspectorii de stat pentru protectia muncii constata ca unele dosare nu au fost intocmite conform dispozitiilor legale, dispun refacerea cercetarilor.
    8. Accidentele de munca ce au produs invaliditate, accidentele mortale sau colective vor fi cercetate de indata de organele Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii.
    In cazul organizatiilor socialiste care au santiere in alte regiuni decat acelea in care isi au sediul, accidentele de munca - mortale, colective sau care au produs invaliditate - ce au avut loc pe aceste santiere vor fi cercetate de inspectoratul de stat pentru protectia muncii in raza caruia se afla santierul.
    Dosarul de cercetare intocmit de inspectorul de stat pentru protectia muncii se depune de acesta in maximum 5 zile de la data cand a avut loc accidentul, la inspectoratul de stat pentru protectia muncii al regiunii respective sau al orasului Bucuresti.
    In cazurile cand sunt necesare expertize sau alte lucrari speciale, ca ridicari de surpari etc. termenul pentru depunerea dosarului se va stabili cu aprobarea inspectoratului central respectiv din Comitetul de Stat pentru Protectia Muncii.
    Aceste dosare vor fi analizate de inspectoratele de stat pentru protectia muncii si vor fi inaintate de catre acestea organelor prevazute la pct. 9 din prezentele instructiuni.
    9. Cu prilejul cercetarii accidentelor de munca, se vor intocmi dosare de cercetare astfel:
    a) pentru accidentele care au produs incapacitate temporara de munca de cel putin o zi, intr-un exemplar care va ramane in arhiva organizatiei socialiste:
    b) pentru accidentele de munca ce produc invaliditate, in doua exemplare;
    c) pentru accidentele de munca mortale si colective, in trei exemplare.
    Dupa ce au fost analizate si insusite de inspectoratul de stat pentru protectia muncii al regiunii sau de cel al orasului Bucuresti, dosarele de cercetare vor fi inaintate de acestea in termen de 10 zile de la data cand a avut loc accidentul, astfel:
    - un exemplar cu piesele originale la procuratura raionala pe teritoriul careia a avut loc accidentul, pentru accidentele prevazute la lit. b si c;
    - un exemplar cu copii certificate de inspectoratul respectiv, la Comitetul de Stat pentru Protectia Muncii, pentru accidentele prevazute la lit. c.
    Pentru accidentele prevazute la lit. b si c  un exemplar cu copii certificate ramane la arhiva inspectoratului de stat pentru protectia muncii al regiunii sau la cel al orasului Bucuresti.
    Inspectoratele centrale din Comitetul de Stat pentru Protectia Muncii sunt obligate sa analizeze de indata dosarele privitoare la accidentele prevazute la lit. c si, in cazul cand au unele observatii, sa le comunice inspectoratelor regionale sau al orasului Bucuresti in termen de cel mult 10 zile de la primirea dosarelor, pentru a fi trasmise organelor procuraturii in vederea luarii masurilor legale corespunzatoare.
    In cazul accidentelor de munca - mortale, colective sau care au produs invaliditate - ce au avut loc in unitati, santiere etc. care apartin organizatiilor socialiste cu sediul in alta regiune se va intocmi inca un exemplar din dosarul de cercetare, care va fi trimis in acelasi termen de inspectoratul de stat pentru protectia muncii al regiunii pe teritoriul careia a avut loc accidentul, inspectoratului regional sau al orasului Bucuresti in care isi are sediul organizatia socialista.
    Dosarele de cercetare a accidentelor de munca vor cuprinde:
    I. Cele referitoare la accidentele de munca cu incapacitate temporara de munca:
    - opisul actelor din dosar;
    - procesul-verbal de cercetare, semnat de persoanele care au efectuat cercetarea;
    - schite ale locului unde s-a produs accidentul, acolo unde este cazul sau fotografii;
    - declaratiile accidentatilor, atunci cand acest lucru este posibil;
    - declaratiile persoanelor care raspund de asigurarea masurilor de protectie a muncii la locul de munca;
    - declaratiile martorilor de la locul de munca si ale oricarei persoane care poate contribui la stabilirea adevarului;
    - copie de pe fisele de instructaj ale accidentatilor;
    - copie de pe actul de scutire medicala;
    - copie de pe fisa medicala de angajare.
    II. Cele referitoare la accidentele de munca colective, mortale sau care au produs invaliditate:
    - opisul actelor din dosar;
    - procesul-verbal de cercetare semnat de inspectorul de stat pentru protectia muncii care a efectuat cercetarea;
    - schite sau fotografii ale locului unde s-a produs accidentul;
    - declaratiile accidentatilor, atunci cand acest lucru este posibil si nu este contraindicat de medicul curant;
    - declaratiile persoanelor care raspund de asigurarea masurilor de protectie a muncii la locul de munca;
    - declaratiile martorilor de la locul de munca si ale oricarei persoane care poate contribui la stabilirea adevarului;
    - copie de pe fisele de instructaj ale celor accidentati;
    - orice alte acte si documente pe care inspectorul de stat pentru protectia muncii le considera necesare pentru lamurirea cauzelor producerii accidentului;
    - dupa caz, referatul organelor de specialitate (inspectoratului de stat pentru cazane si instalatii de ridicat, inspectia de supraveghere pentru prevenirea incendiilor) sau raportul de expertiza intocmit in cadrul cercetarii accidentului de munca;
    - raportul de constatare medico-legal in cazul accidentelor mortale;
    - dovada sau certificatul de diagnostic, in cazul accidentelor care au produs invaliditate.
    Din actele dosarelor de cercetare a accidentelor de munca trebuie sa rezulte clar:
    - cauzele accidentului;
    - prevederile din normele si instructiunile proprii de protectie a muncii si ale dispozitiilor legale care nu au fost respectate;
    - persoanele care se fac raspunzatoare de incalcarea lor;
    - masurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente, cu aratarea termenelor de executare.
    Procesul-verbal de cercetare va contine in mod obligator urmatoarele:
    - data si locul unde se face cercetarea;
    - numele si prenumele persoanelor desemnate a cerceta accidentele de munca prevazute la lit. a, sau numele si prenumele inspectorului de stat pentru protectia muncii care cerceteaza accidentele de munca prevazute la lit. b si c;
    - obiectul cercetarii si datele de identitate ale accidentatului sau accidentatilor;
    - descrierea detaliata a locului si imprejararilor in care s-a produs accidentul;
    - descrierea urmarilor suferite de accidentati;
    - stabilirea cauzelor reale ale accidentului si a masurilor de protectie a muncii ce au fost incalcate;
    - stabilirea persoanelor care raspund de neluarea masurilor de protectie a muncii la locul de munca, cu indicarea normelor in vigoare care nu au fost respectate;
    - masurile disciplinare propuse impotriva celor vinovati;
    - sanctiunile contraventionale aplicate de inspectorul de stat pentru protectia muncii;
    - organizatia socialista care trebuie sa inregistreze accidentul de munca respectiv;
    - masurile pentru prevenirea altor accidente de munca, cu indicarea termenelor si a persoanelor care raspund de executare;
    - alte probleme ce se considera necesar a fi semnalate;
    - numarul exemplarelor in care s-a incheiat procesul-verbal si repartizarea acestora;
    - semnatura persoanelor desemnate a cerceta accidentele de munca prevazute la lit. a, sau a inspectorului de stat pentru protectia muncii, care cerceteaza accidentele de munca prevazute la lit. b si c.
    Procesul-verbal de cercetare se va intocmi:
    - intr-un singur exemplar, pentru accidentele de munca prevazute la lit. a;
    - in numarul de exemplare corespunzator dosarelor de cercetare, pentru accidentele prevazute la lit. b si c, plus un exemplar care va fi trimis de inspectoratul regional sau al orasului Bucuresti, conducatorului organizatiei socialiste sau inlocuitorului sau, in termen de maximum 15 zile de la data cand a avut loc accidentul, cu dispozitia de inregistrare a accidentului.
    In cazuri speciale, termenul pentru trimiterea dosarului si a procesului-verbal de cercetare se va stabili cu aprobarea inspectoratului central respectiv din Comitetul de Stat pentru Protectia Muncii.
    In situatiile prevazute la lit. b si c  conducatorii organizatiilor socialiste sunt obligati sa ia de indata masuri corespunzatoare pentru prevenirea altor accidente de munca si sa prezinte conducerii ministerului sau organului central, in termen de 24 ore de la data primirii procesului-verbal de cercetare a accidentului, cauzele care au produs accidentul de munca si masurile luate pentru evitarea altor accidente similare, in vederea indeplinirii prevederilor art. 8 din H.C.M. nr. 2896/1966.
    10. Probabilitatea ca accidentul sa fie urmat de invaliditate se apreciaza de catre personalul medical care acorda primul ajutor.
    Medicii de intreprindere, de circumscriptii rurale si urbane, medicii de policlinici si spitale, care acorda primul ajutor medical sau ingrijesc pe accidentatii de munca, sunt obligati de a aprecia si indica in termen de maximum 48 ore organelor tehnico-administrative ale organizatiilor socialiste, daca accidentul de munca ce a avut loc va produce numai incapacitate temporara de munca sau va avea ca urmare invaliditatea, pentru a se efectua cercetarea in conditii stabilite la pct. 7 si 8 din prezentele instructiuni.
    Aprecierea probabilitatii ca accidentatul sa ramana invalid se face numai in vederea cercetarii de catre organele Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii si luarii masurilor corespunzatoare pentru prevenirea unor cazuri asemanatoare, atat de catre conducerile organizatiilor socialiste, cat si de catre inspectoratele de stat pentru protectia muncii.
    Aceasta apreciere nu da insa dreptul la incadrare intr-un grad de invaliditate pentru inscrierea la drepturile de pensie pentru invaliditate si nici nu inlocuieste decizia organului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    Pentru aprecierea cat mai judicioasa a faptului daca un accident de munca va fi urmat de invaliditate, medicii de intreprinderi (institutii), de circumscriptii rurale sau urbane, de policlinici sau spitale vor tine seama de urmatoarele criterii:
    - pierderea unui ochi sau a ambilor ochi;
    - pierderea unui membru, a portiunii unui membru (mina, antebrat, picior, gamba) sau a mai multor membre;
    - traumatisme cranio-cerebrale, toracice sau abdominale;
    - traumatisme lombare grave;
    - politraumatisme;
    - fracturi ale coloanei vertebrale si ale bazinului;
    - fracturi deschise sau cu deplasarea fragmentelor, polifracturi;
    - arsuri de gradul II si III  pe cel putin 10% din suprafata corpului;
    - intoxicatiile profesionale acute grave;
    - orice alte leziuni care se apreciaza ca pot avea ca urmare invaliditate.
    La aceste aprecieri se va tine seama nu numai de o evolutie obisnuita favorabila a leziunii respective, ci si de posibilitatea aparitiei de complicatii.
    Daca un accident de munca, considerat initial ca accident care produce incapacitate temporara de munca, a avut ulterior ca urmare o invaliditate, organul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, ce emite decizia de incadrare a accidentatului intr-un grad de invaliditate, va anunta despre aceasta inspectoratul de stat pentru protectia muncii in raza caruia s-a produs accidentul si pe conducatorul organizatiei socialiste de care apartine accidentatul.
    Pe baza acestei comunicari, inspectoratul de stat pentru protectia muncii va proceda la cercetarea accidentului.
    Ori de cate ori personalul medical care acorda primul ajutor unui accidentat de munca considera ca ar putea surveni ulterior decesul victimei, sau constata ca victima a decedat ca urmare a accidentului suferit, va comunica aceasta organizatiei socialiste din care face parte accidentatul, precum si inspectoratului de stat pentru protectia muncii al regiunii sau celui al orasului Bucuresti, care va proceda la cercetarea accidentului.
    Daca in urma accidentului de munca, accidentatul a decedat la locul de munca, constatarea decesului va fi facuta de medicul legit, care este obligat sa inainteze raportul de constatare medico-legala la cererea inspectoratului de stat pentru protectia muncii care cerceteaza accidentul.
    Daca decesul accidentatului a avut loc intr-o unitate spitaliceasca dupa trecerea unui timp de la producerea accidentului, seful unitatii medico-legale va trimite, in termen de 3 zile, raportul de constatare medico-legala inspectoratului de stat pentru protectia muncii al regiunii sau celui al orasului Bucuresti, dupa caz, care la randul sau va proceda la cercetare si la intocmirea dosarului de cercetare.
    Daca decesul unui accidentat a avut loc la domiciliul acestuia sau in alt loc, in afara unei unitati spitalicesti, medicul care a constatat decesul va comunica telefonic si apoi in scris inspectoratului de stat pentru protectia muncii al regiunii sau celui al orasului Bucuresti, dupa caz, care la randul sau va cere unitatii medico-legale sa efectueze expertiza legala si sa trimita raportul de constatare medico-legala inspectoratului de stat pentru protectia muncii al regiunii sau al orasului Bucuresti, in raza caruia a avut loc accidentul.
    La primirea raportului de constatare medico-legala, inspectoratul de stat pentru protectia muncii al regiunii sau al orasului Bucuresti va completa dosarul si va instiinta organizatia socialista care urmeaza sa inregistreze accidentul, pentru a fi trecut in categoria accidentelor respective.
    11. Inspectoratele de stat pentru protectia muncii sunt obligate ca la solicitatea organelor Ministerului Afacerilor Interne si ale procuraturii sa acorde sprijinul necesar in efectuarea cercetarii accidentelor prevazute la art. 3 lit. a  din H.C.M. nr. 2896/1966, in vederea stabilirii cauzelor tehnice si organizatorice ale accidentului, precum si a masurilor corespunzatoare pentru prevenirea unor accidente asemanatoare.
    Organele Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii pot solicita sprijinul necesar de la specialistii incadrati in organizatii socialiste sau de la inspectoratul sanitar de stat, inspectoratul de stat pentru cazane si instalatii de ridicat, inspectoratul de supraveghere pentru prevenirea incendiilor, inspectia de stat pentru constructii etc.
    Specialistii al caror sprijin a fost solicitat vor intocmi o nota de constatare sau un act de expertiza care va face parte din piesele dosarului de cercetare.
    3. Evidenta accidentelor de munca
    13. Accidentele de munca se inregistreaza in conditiile stabilite prin art. 13 din H.C.M. nr. 2896/1966 prin completarea formularului tip pentru inregistrarea accidentelor de munca, intocmit conform modelului din anexa 1.
    Formularul tip se completeaza in termen de 24 ore de la primirea procesului-verbal de cercetare a accidentului si se semneaza de conducatorul organizatiei socialiste sau inlocuitorul sau.
    14. In cazul unui accident de munca ce are loc in alta unitate decat in aceea din care face parte accidentatul, inregistrarea se face in conditiile art. 14 din H.C.M. nr. 2896/1966.
    In cazul cand intr-o unitate se accidenteaza un angajat sau un membru cooperator al unei alte unitati trimis de aceasta pentru prestarea unor servicii pe baza de contract, accidentul se inregistreaza de organizatia socialista careia, conform clauzelor contractuale dintre unitatea prestatoare si unitatea beneficiara, ii revenea sarcina de instruire si de asigurare a masurilor de protectie a muncii.
    In cazul cand nu s-a incheiat contract sau in contractul incheiat nu s-au inscris clauzele mentionate mai sus si are loc un accident de munca, acesta se va inregistra la organizatia socialista pentru care s-a prestat munca.
    In cazul accidentelor produse pe santierele de constructii-montaj, inregistrarea acestora se va face astfel:
    a) de catre organizatia de constructii-montaj, pentru accidentele de munca ce au loc din momentul primirii comenzii si amplasamentului lucrarii de la beneficiar si pana la receptionare, indiferent daca accidentatul este angajatul sau, sau al altei organizatii socialiste
    b) de catre subantrepriza, in cazul cand se accidenteaza un angajat al sau, daca in contractul incheiat cu antreprenorul general s-a prevazut clauza ca subantrepriza raspunde pentru asigurarea masurilor de protectie a muncii - si de catre antreprenorul general, in cazul cand in contract nu s-a prevazut cui ii revine raspunderea pentru asigurarea masurilor de protectie a muncii;
    c) de catre organizatia socialista executanta, in cadrul lucrarilor de dezvoltare a unitatilor productive sau a oricaror alte lucrari ce se executa pe teritoriul acestora, daca in contractul cu organizatia socialista beneficiara s-a prevazut clauza ca executantul raspunde de asigurarea masurilor de protectie a muncii - si de catre beneficiar, daca in contract sau alt act incheiat cu unitatea executanta nu s-a mentionat cui ii revine sarcina de a asigura masurile de protectie a muncii.
    In toate cazurile in care se executa lucrari in cadrul unitatilor productive, intre beneficiar si executant se va incheia un proces-verbal, in care se va delimita suprafata pe care se executa lucrarea si pe care raspunderea privind asigurarea masurilor de protectie a muncii revine executantului.
    In cazul unor situatii neprevazute in prezentele instructiuni cu privire la inregistrarea accidentelor de munca, inspectoratele de stat pentru protectia muncii regionale sau cel al orasului Bucuresti vor stabili organizatia socialista care urmeaza sa inregistreze accidentul.
    In astfel de situatii, cand conducatorul organizatiei socialiste nu este de acord cu masura de inregistrare dispusa de inspectoratul de stat respectiv, se va putea adresa Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii. Aceasta nu suspenda masura luata de inspectorat, rectificarea eventuala a modului de inregistrare a accidentului urmand sa se faca dupa rezolvarea sesizarii.
    Accidentele suferite de elevi, studenti, ucenici sau de angajatii cuprinsi in cursuri de calificare si de ridicare a calificarii cu scoaterea din productie, in timpul indeplinirii practicii profesionale intr-o organizatie socialista productiva, se inregistreaza si se raporteaza de aceasta organizatie socialista. Accidentul suferit de un angajat sau membru cooperator in timpul si din cauza indeplinirii unei sarcini de stat sau obstesti se inregistreaza de organizatia socialista in care s-a produs accidentul.
    In cazul cand accidentul nu s-a produs intr-o organizatie socialista, acesta se inregistreaza de organizatia socialista al carei angajat sau membru cooperator este cel accidentat.
    15. Accidentele de munca ce au produs incapacitate de munca de cel putin o zi se vor inregistra prin completarea formularului tip, in baza procesului-verbal de cercetare intocmit de persoanele prevazute la pct. 7 din prezentele instructiuni.
    16. Accidentele de munca ce au produs invaliditate se vor inregistra prin completarea formularului tip intocmit in baza procesului-verbal de cercetare a organelor Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii, dupa incadrarea accidentului intr-un grad de invaliditate de catre comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
    Accidentele de munca mortale sau colective se vor inregistra prin completarea formularului tip, in baza procesului-verbal de cercetare intocmit de organele Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii.
    17. Accidentele de munca prevazute la pct. 3 lit. a  vor fi inregistrate pe baza cercetarilor facute potrivit legii de organele Ministerului Afacerilor Interne si ale procuraturii, care au obligatia de a trimite organizatiilor socialiste interesate si inspectoratelor de stat pentru protectia muncii ale regiunii sau orasului Bucuresti, in raza carora isi au sediile organizatiile socialiste carora le apartin cei accidentati, concluziile privitoare la cercetarea efectuata.
    Pe baza acestor concluzii, inspectoratul de stat pentru protectia muncii hotaraste daca accidentul care a avut loc este accident de munca si in acest caz dispune inregistrarea la organizatiile socialiste, dupa cum urmeaza:
    - accidentele suferite de conducatorii mijloacelor de transport si insotitorii acestora care indeplinesc conditiile aratate la pct. 3 lit. a  din prezentele instructiuni, se vor inregistra de organizatia socialista careia ii apartine mijlocul de transport si care este obligata sa instruiasca si sa ia masurile de protectie a muncii pentru acest persoanl;
    - accidentele de munca suferite de insotitorii angajati sau membrii cooperatori ai unor organizatii socialiste care potrivit legii sunt obligate sa delege insotitori pe mijloacele de transport C.F.R. si pe mijloacele auto ce nu le apartin (insotitori de vietati, de incarcaturi usor inflamabile, de explozivi sau alte incarcaturi periculoase, personalul de posta, de la vagoanele C.F.R., etc.), ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 lit. a, se vor inregistra de organizatia socialista al carei angajat sau membru cooperator este accidentatul. In acest caz, daca producerea accidentelor se datoreste neluarii masurilor de protectie a muncii din partea organizatiei socialiste detine mijlocul de transport, accidentele de munca se inregistreaza de aceasta organizatie socialista.
    Comunicarea catre organizatia socialista se face in scris de catre inspectoratul de stat pentru protectia muncii al regiunii sau de cel al orasului Bucuresti, in termen de 5 zile de la data primirii concluziilor din partea organelor care au cercetat accidentul.
    18. Darile de seama statistice se intocmesc in conditiile stabilite la art. 18 din H.C.M. nr. 2896/1966.
    Inspectoratele de stat pentru protectia muncii regionale si cel al orasului Bucuresti sunt obligate sa confrunte lunar si trimestrial cu directiile regionale de statistica situatia accidentelor de munca colective mortale, sau care au produs invaliditate, incheind de fiecare data cate o minuta care va insoti darea de seama statistica.
    Urmarirea si centralizarea cauzelor accidentelor de munca, imprejurarilor care au contribuit la producerea acestora, precum si a masurilor luate in vederea prevenirii lor se face pe baza fisei de sesizare a accidentelor de munca, intocmita conform modelului din anexa 2.
    Fisa de sesizare a accidentelor de munca se completeaza imediat dupa intocmirea formularului tip prevazut la pct. 13 din prezentele instructiuni, in conformitate cu datele cuprinse in acesta si se semneaza de conducatorul organizatiei socialiste sau inlocuitorul sau.
    Dupa completare, un exemplar se va inainta, in termen de 3 zile, ministerelor, celorlalte organe centrale ale administratiei de stat, organelor centrale ale organizatiilor cooperatiste si obstesti, precum si comitetele executive ale sfaturilor populare respective, regionale sau al orasului Bucuresti ori Constanta, iar un exemplar la Comitetul de Stat pentru Protectia Muncii.
    La rubrica "Observatii" sa va inscrie unitatea care inregistreaza accidentul de munca, mentionandu-se denumirea completa a unitatii, localitatea, raionul si regiunea, precum si denumirea organului central tutelar.
    19. In ce priveste declararea, cercetarea si evidenta accidentelor de munca ce se produc in unitatile apartinand Ministerului Afacerilor Interne si Ministerul Fortelor Armate, precum si a accidentelor suferite in timpul muncii de persoanele aflate sub supravegherea ori controlul organelor acestor ministere sau cand persoanele respective presteaza munca in alte organizatii socialiste, se va proceda, in conformitate cu prevederile H.C.M. nr. 2896/1966, potrivit instructiunilor emise de ministrul afacerilor interne si ministrul fortelor armate si avizate de Comitetul de Stat pentru Protectia Muncii.

    CAP. 2
    BOLILE PROFESIONALE

    20. Bolile profesionale, in sensul H.C.M. nr. 2896/1966 sunt afectiunile care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau unei profesiuni, cauzate de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca.
    Bolile profesionale a caror declarare este obligatorie sunt cele prevazute in anexa la H.C.M. nr. 2896/1966.
    21. Bolile profesionale se declara in mod obligatoriu, se cerceteaza si se iau in evidenta, indiferent daca sunt sau nu urmate de incapacitate temporara de munca sau daca angajatul contracteaza aceeasi boala, declarata anterior si vindecata.
    Intoxicatia acuta profesionala se declara, se cerceteaza si se inregistreaza atat ca boala profesionala, cat si ca accident de munca.
    Boala transmisibila profesionala se declara, se cerceteaza si se inregistreaza atat ca boala profesionala, cat si ca boala transmisibila.
    22. Bolile profesionale se declara de catre medicul de medicina a muncii de la serviciile de medicina a muncii de la Laboratorul de epidemiologie sau de la Inspectoratul sanitar de stat judetean, care efectueaza cercetarea cazului de boala profesionala, ca urmare a semnalarii medicului care a depistat boala.
    La depistarea cazului de boala profesionala, medicul de intreprindere sau de circumscriptie teritoriala, daca a putut preciza diagnosticul clinic, completeaza si expediaza fisa de sesizare BP1 la Serviciul de medicina a muncii, Laboratorul de epidemiologie sau I.S.S. judetean, in raport cu arondarea dispensarelor respective, stabilita in acest scop de catre Directia sanitara judeteana.
    La primirea fisei de sesizare BP1, Inspectoratul sanitar de stat judetean, Laboratorul de epidemiologie sau serviciul de medicina a muncii vor cerceta la fata locului cauzele imbolnavirii profesionale semnalate in prezenta medicului de intreprindere si a conducatorului unitatii sau delegatului acestuia.
    Concluziile acestei cercetari se vor consemna intr-un proces-verbal, mentionandu-se cauzele imbolnavirii, responsabilitatea conducatorilor procesului de productie respectiv si masurile tehnice si organizatorice necesare pentru prevenirea unor imbolnaviri similare. Procesul-verbal incheiat se va inmana conducerii intreprinderii precum si medicului care a semnalat imbolnavirea pentru evidenta imbolnavirilor profesionale din intreprindere si pentru a urmari realizarea in termen a masurilor prescrise.
    In baza cercetarii efectuate, Inspectoratul sanitar de stat, Laboratorul de epidemiologie sau serviciul de medicina a muncii vor confirma sau infirma caracterul profesional al acestei imbolnaviri.
    Dupa confirmarea caracterului profesional al imbolnavirii, medicul de medicina a muncii de la I.S.S. judetean, de la Laboratorul de epidemiologie sau de la Serviciul de medicina a muncii va declara cazul de imbolnavire profesionala, completind fisa de declarare BP2.
    Serviciile de medicina a muncii si laboratoarele de epidemiologie pastreaza evidenta bolilor profesionale prin procesul-verbal de cercetare.
    Dupa completarea fisei BP2, serviciile de medicina a muncii si laboratoarele de epidemiologie vor inainta aceste fise, in termen de 24 ore, la I.S.S. judetean.
    Inspectoratele sanitare de stat inregistreaza evidenta bolilor profesionale intr-un registru, cuprinzand toate datele din fisa BP2.
    Pana la data de 5 ale lunii urmatoare celei in care s-a declarat imbolnavirea profesionala, fisele BP2, se vor inainta la Centrul de calcul si statistica sanitara cu adresa, ulterior fiind transmise prin telex.
    In baza centralizarii datelor de morbiditate, la Centrul de calcul si statistica sanitara, Ministerul Sanatatii va informa trimestrial organele centrale interesate asupra imbolnavirilor profesionale inregistrate.
    Medicii de spitale, policlinici sau din institutele de cercetare stiintifica, care depisteaza cazuri de boli profesionale in cadrul consultatiilor, cercetarilor sau altor examinari, sunt obligati sa comunice imediat, prin adresa, cazul depistat, Inspectoratului sanitar de stat, Laboratorului de epidemiologie sau Serviciului de medicina a muncii pe raza caruia se afla unitatea unde lucreaza bolnavul. Inspectoratul sanitar de stat, Laboratorul de epidemiologie sau Serviciul de medicina a muncii vor proceda la declararea cazului, potrivit prezentelor instructiuni.
    23. In cazul in care medicul de intreprindere (institutie) sau circumscriptie teritoriala suspectind o boala profesionala nu poate preciza diagnosticul clinic, va indruma bolnavul cu fisa de sesizare BP1 la unitatea sanitara cea mai apropiata, care are posibilitatea precizarii diagnosticului clinic de boala profesionala.
    Unitatea sanitara care precizeaza diagnosticul va completa verso-ul fisei de sesizare BP1 si o va trimite oficial Serviciului de medicina a muncii, Laboratorului de epidemiologie sau I.S.S. judetean, in functie de teritoriul arondat.
    Dupa precizarea diagnosticului clinic, Inspectoratul sanitar de stat, Laboratorul de epidemiologie sau Serviciul de medicina a muncii vor lua masurile prevazute la pct. 22.
    24. Bolile profesionale depistate cu ocazia examenului medical la angajare sau a altor examinari la angajatii care lucreaza intr-un loc de munca unde nu exista noxa care poate genera aceasta imbolnavire, se declara si se cerceteaza de catre I.S.S. judetean pe teritoriul caruia se afla ultima intreprindere unde exista noxa profesionala care ar putea produce imbolnavirea respectiva.
    Inspectoratul sanitar de stat teritorial in urma sesizarii unitatii sanitare care a depistat o imbolnavire profesionala, in sensul alineatului anterior, va comunica intr-o adresa Inspectoratului sanitar de stat al judetului unde urmeaza sa se declare boala profesionala respectiva, datele privind identificarea bolnavului, diagnosticul, cauza imbolnavirii si ruta profesionala a acesteia.
    I.S.S. din judetul pe teritoriul caruia se afla intreprinderea care a generat boala, va proceda la cercetarea si declararea cazului respectiv, inregistrindu-l in registrul de evidenta a bolilor profesionale. O copie a procesului-verbal de cercetare a cazului de imbolnavire profesionala va fi transmisa prin I.S.S. al judetului care a semnalat imbolnavirea, la medicul unitatii sanitare unde se afla bolnavul.
    Pe baza procesului-verbal mentionat anterior, unitatea sanitara care a depistat bolnavul il va lua in evidenta, pentru aplicarea masurilor terapeutice si de supraveghere necesare.
    25. In ceea ce priveste silicoza, modificarile radiografice ce indica un stadiu de suspiciune vor fi diagnosticate dupa criteriile clasificarii internationale, ca "fibroza pulmonara de urmarit". In aceste cazuri, medicul de intreprindere sau circumscriptie teritoriala va completa fisa de sesizare BP1. Fisa de sesizare BP1 se va inainta Inspectoratului sanitar de stat judetean, Laboratorului de epidemiologie sau Serviciului de medicina a muncii, care vor pastra aceste fise, avand obligatia de a urmari, periodic, modul de dispensarizare a acestor cazuri pana la confirmarea stadiului I de boala. Muncitorii depistati cu diagnosticul "fibroza pulmonara de urmarit" vor fi investigati in conformitate cu instructiunile Ministerului Sanatatii, luandu-se masuri individualizate referitoare la continuarea muncii in mediu cu praf silicogen. In cazul confirmarii diagnosticului de silicoza stadiul I, se va proceda la declararea cazului potrivit prevederilor prezentelor instructiuni.
    26. Diagnosticul clinic de silicoza se stabileste numai de catre comisiile medicale de pneumoconioze pe teritoriul arondat, in baza documentatiei medicale, potrivit instructiunilor Ministerului Sanatatii. Cazurile dificile de diagnostic, neclarificate, se vor indruma la clinicile de boli profesionale carora le sunt arondate comisiile medicale de silicoza respective.
    In cazul confirmarii unei imbolnaviri de silicoza, odata cu primirea procesului-verbal de cercetare, intreprinderea (institutia) respectiva va nota acest diagnostic in carnetul de munca al salariatului, in conformitate cu art. 26 alin. 1 din Regulamentul pentru aplicarea decretului nr. 90/1960 cu privire la carnetul de munca.
    La angajarea unor muncitori, in al caror carnet de munca este specificata imbolnavirea de silicoza, intreprinderea are obligatia de a nota in "fisa medicala la angajare" cu care trimite muncitorul pentru efectuarea examinarilor medicale in vederea angajarii, diagnosticul de silicoza si stadiul bolii.
    Pentru luarea in evidenta a acestor cazuri de boala, medicul de intreprindere (institutie) sau medicul de circumscriptie teritoriala va completa datele necesare in registrul de evidente speciale, procedand la dispensarizarea bolnavilor.
    La data aplicarii prezentelor instructiuni, medicii de intreprindere (institutie) sau de circumscriptie teritoriala vor verifica evidenta tuturor imbolnavirilor de silicoza confirmate de catre inspectoratele sanitare de stat din raza lor de activitate si vor solicita intreprinderii (institutiei) sa noteze in carnetul de munca al angajatilor, diagnosticul de silicoza.
    27. Centrul de calcul si statistica sanitara al Ministerului Sanatatii va intocmi registrul national de silicoza, cuprinzand datele din  fisa BP2 si actualizindu-l prin BP3.
    Serviciile teritoriale de expertiza medicala a capacitatii de munca, ori de cate ori intocmesc o decizie asupra capacitatii de munca pentru bolnavii de silicoza, vor trimite la I.S.S. judetean o copie a acestei decizii.
    Pe baza datelor cuprinse in aceasta decizie Inspectoratul sanitar de stat completeaza formularul de actualizare BP3. Aceste formulare se pastreaza la I.S.S. judetean si se trimit la Centrul de calcul si statistica sanitara, in primele 10 zile ale lunii februarie pentru anul precedent.
    La decesul pensionarilor de silicoza, oficiile de asigurari sociale si pensii vor comunica in termen de 5 zile de la deces, printr-o adresa Inspectoratului sanitar de stat, decesul pensionarului de silicoza si datele de identificare a decedatului.
    Aceasta comunicare se va face pentru toti pensionarii de silicoza, chiar daca in ultima perioada, inainte de deces, acestia au trecut la pensie de batranete.
    Inspectoratul sanitar de stat judetean, prin delegatul sau in Comisia de verificare a buletinelor de deces, va extrage diagnosticul la deces si data acestuia pentru decedatii anuntati de catre oficiile de asigurari sociale si pensii conform alineatului anterior.
    Inspectoratul sanitar de stat va completa intr-un formular BP3 datele de mai sus, pe care le va expedia la Centrul de calcul si statistica sanitara, in primele 10 zile ale lunii februarie, pentru anul precedent.
    28. Conducatorii de unitati sunt obligati sa organizeze evidenta bolilor profesionale pe baza proceselor-verbale de cercetare si sa raporteze trimestrial organului central, ierarhic, superior, pana la 20 ale lunii urmatoare trimestrului expirat, situatia bolilor profesionale inregistrate.

    CAP. 3
    DISPOZITII FINALE

    29. In cazul cand inspectoratele de stat pentru protectia muncii, fiind anuntate, participa la cercetarea unor accidente si constata ca acestea nu intrunesc conditiile stabilite de H.C.M. nr. 2896/196 pentru a fi incadrate ca accidente de munca, inspectorul de stat pentru protectia muncii este obligat sa constate care sunt cauzele tehnico-organizatorice ce au generat accidentul si sa stabileasca masurile care trebuie luate de conducerea organizatiei socialiste pentru prevenirea unor accidente asemanatoare. In acest caz inspectorul de stat pentru protectia muncii nu intocmeste dosar de cercetare a accidentului, ci incheie un proces-verbal de control prin care stabileste masurile necesare, cu termen de executare si responsabilitati, anuntind totodata organele procuraturii si ale Ministerului Afacerilor Interne pentru ca acestea sa procedeze la cercetare.
    30. Sesizarile si reclamatiile cu privire la neinregistrarea sau inregistrarea gresita a unor accidente de munca, se rezolva de inspectoratele de stat pentru protectia muncii, care la primirea sesizarii procedeaza astfel:
    a) Cerceteaza daca solicitantul este cuprins in evidentele unitatii, ca angajat sau ca membru cooperator in perioada respectiva.
    b) Daca solicitantul este gasit in evidenta unitatii, se vor cerceta certificatele medicale de ajutor banesc pe perioada respectiva si evidentele unitatii medico-sanitare pe intreprindere sau institutie (punct sanitar, dispensar, serviciu medico-sanitar), iar pentru intreprinderile sau institutiile care nu au unitati medico-sanitare, evidentele circumscriptiei sau policlinicii teritoriale, daca solicitantul este inregistrat ca accidentat in perioada respectiva.
    c) Daca solicitantul este gasit in evidentele de mai sus ca inregistrat pentru consultare, internare sau ca a primit concediul medical, se va cerceta in unitatea al carei angajat sau membru cooperator a fost solicitantul, daca s-a produs accidentul si motivele pentru care nu a fost inregistrat. La aceasta cercetare in unitate, se face proba cu martori, prin luarea de cel putin doua declaratii scrise. Martorii audiati trebuie sa figureze in evidenta organizatiei socialiste ca angajati sau membrii cooperatori la data producerii accidentului. Declaratiile martorilor vor fi date in fata inspectorului de stat pentru protectia muncii care cerceteaza cazul.
    In cazul cand martorii confirma in scris producerea accidentului, inspectorul de stat pentru protectia muncii va reconstitui faptele si daca va constata ca sunt intrunite conditiile prevazute in H.C.M. nr. 2896/1966 pentru a fi incadrat ca accident de munca, va intocmit dosarul si procesul-verbal de cercetare a accidentului in conditiile stabilite la pct. 9 din prezentele instructiuni.
    Pe baza procesului-verbal de cercetare a accidentului, conducatorul organizatiei socialiste este obligat sa intocmeasca formularul tip pentru inregistrarea accidentului de munca in conditiile stabilite la pct. 13 din prezentele instructiuni.
    d) Daca nu se gaseste nici un document medical (registru sau fise de consultatie, foi de observatii de spital sau certificate de concediu medical pentru ajutor banesc), nu se va reconstitui inregistrarea accidentului pretins.
    Pe baza cercetarii efectuate, inspectoratul de stat pentru protectia muncii care rezolva sesizarea respectiva este obligat sa raspunda celui in cauza in termenul legal. Raspunsul se va referi numai la faptul ca s-a dispus intocmirea formularului tip pentru inregistrarea accidentului de munca, sau nu s-a dispus intocmirea acestui formular din lipsa de dovezi concrete.
    31. Anexele 1 - 5 fac parte integranta din prezentele instructiuni.
    32. Prezentele instructiuni intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 1967. Pe aceeasi data isi inceteaza valabilitatea instructiunile Ministerului Sanatatii si Prevederilor Sociale nr. 48 din 21 ianuarie 1965 privind cercetarea, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca, precum si instructiunile Ministerului Sanatatii si Prevederilor Sociale nr. XII/C. 1/942 din 2 februarie 1965, privind declararea, inregistrarea si raportarea bolilor profesionale.

    ANEXA 1

    ...........................................
    (ministerul, organul central, sfatul popular)
    Departamentul .............................
    Intreprinderea ............................
    (unitatea)
    Regiunea .................. raionul ........
    ................. orasul ..................


                        FORMULAR TIP Nr.......
           pentru inregistrarea accidentului de munca

   Data intocmirii: ziua ..... luna ........... anul ..... Numele si prenumele
accidentatului (si initiala prenumelui tatalui) ...............................
Sexul ............... Data nasterii ................... Marca .................
Profesia .................... Functia ......................... Categoria de
salarizare ............ Vechimea in functia actuala (in ani) ...... Ora .......
la care accidentatul a inceput lucrul sau (de la 0-24) ......... Locul de munca
permanent al accidentatului .................. Locul unde s-a produs
accidentul ..................... Daca a mai fost accidentat ........ De cate
ori .......... Accidentul a avut loc la ora (de la -24) ........ ziua ...... luna ............... anul ............
   Descrierea imprejurarilor in care a avut loc accidentul:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Cauzele
accidentului: ..................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
...................................................................
 Denumirea si starea tehnica a masinii, instalatiei etc. la care a avut loc
accidentul ............................................
   Daca masina, instalatia etc. avea dispozitiv de protectie (da, nu) ..........
Daca la acea masina, instalatie etc. au mai fost asemenea accidente in ultimele
12 luni (da, nu) ............ cate ...........................
   Daca accidentatul folosea echipament de protectie (da, nu) ..................
Starea echipamentului (buna, rea)
   Martori ai accidentului (numeleprenumele si functia a doi martori) .........
Daca i s-a facut instructaj conform normelor de protectie a muncii (danu)
   Data ultimului instructaj ..................................................
Vinovatul (vinovatii) de accident
(numeleprenumelefunctia) .....................................................
..........................................
Masuri de prevenire  .................................................
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.    Denumirea masurilor      Termen de executare   Responsabil cu executarea
crt.
--------------------------------------------------------------------------------
 1
 2
 3
--------------------------------------------------------------------------------
   Diagnosticul, zile de incapacitate, ajutoare banesti:
--------------------------------------------------------------------------------
Nr. Diagnosticul din    Codul    Scutit   Nr.calendaristic   Ajutoare pentru
    certificatul     ----------  de la    de zile de inca-   incapacitate de
    medical            B    N    pana la  pacitate de munca  munca
--------------------------------------------------------------------------------
A          B           1    2       3             4                   5
--------------------------------------------------------------------------------
              TOTAL

--------------------------------------------------------------------------------

   Numar zile spitalizare ........... Localizarea leziunilor (cap, ochi, torace si coloana vertebrala, abdomen, membre superioare, membre inferioare) ..........
Data reintrarii in productie: ziua ....... luna .............. anul .........
   Daca i s-a recunoscut invaliditatea (da, nu) ........ Numarul actului prin
care s-a stabilit invaliditatea ............ gradul de invaliditate (I, II,
III) ........
   In caz de accident mortal, data decesului: ora ....... ziua ................
luna ................. anul ...........

            CONDUCATORUL ORGANIZATIEI SOCIALISTE

    NOTA:
    Datele pe care nu le poseda organizatia socialista la completarea formularului tip se completeaza ulterior, la incetarea incapacitatii de munca sau la incadrarea accidentatului intr-un grad de invaliditate.

    ANEXA 2

    ...........................................
    (organul central, sfat popular)
    Intreprinderea unde s-a produs accidentul..
    ...........................................
    Regiunea ............ raionul
    Localitatea ...............................


                             FISA  NR. .........
                de sesizare a accidentelor de munca

   Data producerii accidentului: ora ....... ziua ...... luna ..................
anul ............
   Numele si prenumele accidentatului ...................................... Profesia ...................................................................
Locul de munca unde s-a produs accidentul ..................................
Intreprinderea unde s-a produs accidentul ..................................
Cauzele accidentului .......................................................
Masuri de prevenire in viitor ..............................................
Observatii .................................................................
                                   CONDUCATORUL ORGANIZATIEI SOCIALISTE

    ANEXA 3

                      FISA DE SEMNALIZARE BP1

   UNITATEA SANITARA ........................................................
NR. BILETULUI ...............................................................
INTREPRINDEREA ..............................................................
ADRESA INTREPRINDERII ........................................................
.............................................................................
CATRE UNITATEA MEDICO-SANITARA ..............................................
.............................................................................
NUMELE ......................................................................
PRENUMELE ...................................................................
BULETIN DE IDENTITATE (seria) ........... nr. ................................
DATA NASTERII: (anul) ............ (luna) ................... (ziua) ..........
SEXUL ...................................
   DIAGNOSTIC PREZUMTIV .......................................................
.............................................................................
AGENTUL CAUZAL ..............................................................
.............................................................................
OCUPATIA CARE A GENERAT BOALA ..............................................
.............................................................................
VECHIMEA IN OCUPATIA RESPECTIVA ............................................
.............................................................................
                                SEMNATURA SI PARAFA MEDICULUI DE INTREPRINDERE
                                        SAU CIRCUMSCRIPTIE SANITARA


   Data ......................                    Verso-ul fisei de semnalizare

   UNITATEA SANITARA .........................................................
LOCALITATEA ...............................................................
DIAGNOSTICUL PRECIZAT .....................................................
............................................................................
RECOMANDARI (control periodic, orar redus, schimbarea locului de munca,
   pensionare temporara sau definitiva) ......................................
............................................................................


                           SEMNATURA MEDICULUI PRIMAR SAU SPECIALIST
                                       L.S. (Parafa)


    Data ................    ANEXA 4

            FISA DE DECLARARE A BOLILOR PROFESIONALE  BP2

 1. NR. FISEI................
 2. NR. MATRICOL
 3. JUDETUL ...................................................................
 4. LOCALITATEA ...............................................................
 5. UNITATEA SANITARA ..........................................................
 6. NUMELE SI PRENUMELE .......................................................
 7. DATA NASTERII (an, luna, zi) .................
 8. SEXUL .................... NR. MATRICOL ..........................
 9. INTREPRINDEREA (si localitatea) ............................................
............................................................................
10. RAMURA DE PRODUCTIE .......................................................
11. FORUL TUTELAR .............................................................
                 (MINISTER, ORGAN CENTRAL, CONS.POP)
12. SECTIA, ATELIERUL .........................................................
13. OCUPATIA ACTUALA ..........................................................
14. OCUPATIA CARE A GENERAT BOALA .............................................
15. VECHIMEA IN OCUPATIA CARE A GENERAT BOALA .................................
    DATA DEPISTARII ...........................................................
    DIAGNOSTICUL PREZUMTIV ....................................................
    UNITATEA CARE A CONFIRMAT DIAGNOSTICUL CLINIC .............................
16. DIAGNOSTIC PRECIZAT (si codificarea radiologica) ..........................
............................................................................
17. DATA CONFIRMARII(AN, luna, zi) ...........................................
18. AGENTUL CAUZAL (circumstante) ............................................
19. MASURI INDICATE PENTRU BOLNAV (concediu medical, spitalizare, recomandari,
    program redus, control periodic, schimbarea locului de munca, pensionare,
    etc.) ....................................................................
20. BOLNAVUL A DECEDAT (da, nu) ...............................................

                   SEMNATURA SI PARAFA MEDICULUI
                          DE MEDICINA A MUNCII
    PRIN  PROCES-VERBAL
    NR. ................

 21. RUTA PROFESIONALA*)                  NR. MATRICOL
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Intreprinderea  Ocupatia  Sectie, Durata expunerii  Concentra-  Concentra-
crt. (localitatea)             atelier    anul, luna     tia medie   tia medie
                                       ----------------- in pulberi   SiO2
                                       de la     pana la
--------------------------------------------------------------------------------
1
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
2
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
3
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
4
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
5
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
6
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
7
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 5


                     FORMULAR  BP3 NR........
                     SILICOZA - ACTUALIZARE

 1. NR. MATRICOL
 2. DATA COMPLETARII FORMULARULUI (anul, luna, ziua)..........................
 3. INSPECTORATUL SANITAR DE STAT JUDETEAN....................................
 4. NUMELE SI PRENUMELE.......................................................
 5. VARSTA, DATA NASTERII.....................
                         (anul, luna, ziua)
 6. SEXUL.......................
 7. INTREPRINDEREA (localitatea)..............................................
 ..............................................................................
    NR. MATRICOL
 8. DIAGNOSTICUL - STADIUL SILICOZEI.........................................
       (codificarea radiologica ).............................................
 9. COMPLICATII (tuberculoza activa, tuberculoza stabilizata, bronsita cronica,
    emfizem pulmonar, cord pulmonar cronic, insuficienta respiratorie)
..............................................................................
10. BOLI ASOCIATE.............................................................
..............................................................................
..............................................................................
11. CAPACITATEA DE MUNCA (pastrata, redusa, pierduta).........................
12. DATA PENSIONARII (anul, luna, ziua).......................................
13. GRADUL DE INVALIDITATE....................................................
14. DATA SCOATERII DIN EVIDENTA: anul........................................
    luna................ziua..............
           (inclusiv deces)
15. CAUZA SCOATERII DIN EVIDENTA..............................................
16. DIAGNOSTICUL LA DECES   a)................................................
                            b)................................................
                            c)................................................

                    SEMNATURA SI PARAFA MEDICULUI
                      DE MEDICINA A MUNCII

    CLASIFICAREA CAUZELOR ACCIDENTELOR DE MUNCA

    Clasificarea cauzelor accidentelor de munca va servi la incadrarea accidentelor cu ocazia intocmirii proceselor-verbale de cercetare si a dosarelor de cercetare a accidentelor mortale, colective si cu invaliditate, precum si la gruparea mai detailata si in mod unitar a accidentelor, pe cauzele care le-au provocat, in vederea analizelor periodice a acestora si a orientarii mai juste a masurilor de prevenire a lor.
    Avand in vedere ca, de la 1 ianuarie 1967, urmarirea statistica a cauzelor accidentelor de munca se efectueaza pe baza "fiselor de sesizare a accidentelor de munca", clasificarea cauzelor accidentelor va servi ca ghid la incadrarea cauzelor accidentelor de munca produse, in grupele de cauze stabilite prin clasificarea intocmita de Comitetul de Stat pentru Protectia Muncii. In acest fel, la rubrica "cauza accidentului" din fisa de sesizare se va descrie cauza producerii accidentului si se va nota si numarul de ordine din clasificare.
    Pentru ca "fisele de sesizare" sa fie bine completate de unitati, este necesar ca Inspectorii de stat pentru protectia muncii sa sprijine unitatile in completarea judicioasa a fiselor de sesizare, iar cauzele accidentelor sa fie stabilite folosind ca ghid clasificarea intocmita de Comitetul de Stat pentru Protectia Muncii.
    Trebuie mentionat ca in fisa de sesizare se va trece numarul de ordine din clasificare numai pentru cauza principala de producere a accidentului. Iata un exemplu de felul cum se completeaza rubricile respective din fisa de sesizare:
    Imprejurarile in care s-a produs accidentul: in timp ce prelucra o piesa din fonta la strung, muncitorul nu a putut folosi ecranul de protectie (deoarece nu era montat), dar n-a folosit nici ochelarii de protectie (desi ii avea in dotare) si o aschie i-a sarit in ochi.
    Cauzele accidentului:
    1) lipsa ecranului de protectie la strung;
    2) nefolosirea echipamentului de protectie prevazut in normativ pentru functia si operatia respectiva; cod din clasificarea C.S.P.M. 10.2 (s-a codificat cauza a doua, deoarece s-a considerat ca fiind cauza principala de producere a accidentului).
    In concluzie, trebuie ca orice document, situatie, analiza etc. ce se intocmeste in legatura cu cauzele accidentelor de munca sa aiba la baza clasificarea cauzelor stabilita de Comitetul de Stat pentru Protectia Muncii.
    Pentru eventualele completari si imbunatatiri ale actualei clasificari, se pot trimite observatiile respective la Comitetul de Stat pentru Protectia Muncii.

    1. Organizarea necorespunzatoare a locurilor de munca
    1.1. Amplasarea incorecta a utilajelor principale si auxiliare (masini-unelte, utilaje, stelaje pentru scule etc.) si lipsa unor spatii corespunzatoare intre acestea.
    1.2. Depozitarea necorespunzatoare in spatiul locului de munca a materialelor de lucru si a celor rezultate din procesele tehnologice (produse finite, semifabricate, materiale de constructii, produse de aschiere etc.)
    1.3. Starea necorespunzatoare a pardoselilor si a rampelor sau murdarirea acestora.
    1.4. Acoperirea necorespunzatoare a instalatiilor de canalizare.
    1.5. Starea necorespunzatoare a platformelor (tavane, acoperisuri) si a peretilor incaperilor.
    1.6. Concentrarea prea mare de personal fata de spatiul de lucru in care se desfasoara activitatea.
    1.7. Cai de acces lipsa, blocate, necorespunzator amenajate si intretinute, cu incrucisari incorecte etc.
    1.8. Iluminarea necorespunzatoare a locurilor de munca.
    1.9. Lipsa masurilor contra incendiilor.
    1.10. Lipsa unor locuri de refugiu sigure (care sa fie amenajate in afara gabaritului cailor ferate), pentru personalul de intretinere si pentru depozitarea sculelor si utilajelor.
    1.11. Gabarite necorespunzatoare pentru caile de transport.
    1.12. Lipsa de pregatire si curatire a terenului (parchete de exploatare, trasee noi de instalatii de transport etc.) inainte de intrarea muncitorilor in zonele de lucru.
    1.13. Lipsa masurilor de prevenire a eruptiilor de fluide (lichide, gaze, praf), (inclusiv autoaprinderea zacamintelor, exploziile si inundatiile provocate de acestea).
    1.14. Lipsa de nise si boxe la locuri de munca periculoase (surse deschise de radiatii ionizante, tuneluri, galerii de mina, in laboratoare etc.).
    1.15. Lipsa statiilor sau a mijloacelor de salvare (miniere, fluviale, in siderurgie, in industria chimica etc.).

    2. Existenta unor conditii necorespunzatoare ale mediului de munca
    2.1. Conditii climatice necorespunzatoare (temperatura prea ridicata sau scazuta, umiditate excesiva sau insuficienta, miscarea aerului prea puternica, aeraj insuficient etc.).
    2.2 Concentratii periculoase de substante toxice sub forma de gaze, vapori, pulberi, aerosoli.
    2.3. Concentratia excesiva a fumului.
    2.4. Degajari excesive de praf.
    2.5. Zgomote si ultrasunete de intensitati daunatoare.
    2.6. Vibratii excesive.
    2.7. Trecerea brusca de la o presiune la alta.

    3. Organizarea necorespunzatoare a procesului de munca
    3.1. Lipsa pregatirii profesionale pentru executarea muncii respective.
    3.2. Lipsa instructajului de protectie a muncii (introductiv-general, la locul de munca si periodic).
    3.3 Folosirea muncitorilor la efectuarea unor lucrari pentru care nu sunt autorizati.
    3.4 Organizarea necorespunzatoare a procesului tehnologic (incrucisari de operatii, amplasarea gresita a echipelor in fluxul tehnologic, nerespectarea proiectelor etc.).
    3.5. Nerespectarea duratei de lucru prescrisa pentru locul de munca respectiv, din dispozitia conducatorului locului de munca.
    3.6. Personal insuficient fata de necesarul impus prin procesele de munca.
    3.7. Lipsa instructiunilor de manipulare si folosire a utilajelor si instalatiilor.
    3.8. Lipsa sau insuficienta controlului dozimetric al personalului care lucreaza in mediu de radiatii, al campului de radiatii, precum si a curateniei radioactive a locului de munca.
    3.9. Nestabilirea cailor de evacuare in caz de incendiu sau avarii.
    3.10. Executarea unor minuiri sau lucrari suplimentare, din lipsa de dispozitive ajutatoare sau datorita organizarii necorespunzatoare a lucrului.
    3.11. Aplicarea de metode de exploatare necorespunzatoare conditiilor de zacamant.
    3.12. Folosirea angajatilor la locul de munca fara controlul medical, la angajare sau periodic, sau nerespectarea contraindicatiilor medicale pentru locul de munca respectiv.

    4. Folosirea de catre angajati a metodelor de lucru necorespunzatoare specificului locului de munca.
    4.1. Asezarea incorecta a materialului in masina sau dispozitivul de lucru.
    4.2. Minuirea gresita a sculelor de lucru.
    4.3. Folosirea unor unelte, incaltaminte, lampi etc. necorespunzatoare pentru lucrari in medii explozive sau inflamabile (scule care produc scintei la lovire etc.).
    4.4. Lipsa de coordonare a lucrarilor in grupuri, lipsa de comanda sau comanda incorecta la executarea lucrarilor in grupuri sau cu mijloace de ridicat.
    4.5. Executarea unor lucrari de ungere, reglare, reparare etc. in timpul functionarii utilajelor si instalatiilor sau la elemente aflate sub tensiune.

    5. Lipsa sau insuficienta supraveghere si control a muncitorilor
    5.1. Neexercitarea controlului si supravegherii din partea celor desemnati pentru aceasta si tolerarea abaterilor de la normele de protectie a muncii.
    5.2. Lipsa asistentei tehnice sau asistenta tehnica insuficienta la efectuarea operatiilor grele sau periculoase.
    5.3. Folosirea la efectuarea controlului si supravegherii lucrarilor de personal necalificat pentru aceasta.
    5.4. Lipsa de supraveghere la lucrarile de intretinere si reparatii in spatii inchise (camine de vizitare, canale, rezervoare, excavatii etc.) unde se pot produce explozii sau intoxicatii, lipsa de oxigen etc.
    5.5. Lipsa de supraveghere a elevilor in timpul vizitelor didactice in unitatile productive.
    5.6. Conducerea lucrarilor cu surse de radiatii de catre persoane neatestate.
    5.7. Lipsa de control la evacuarea deseurilor nocive (radioactive, toxice etc.).

    6. Starea tehnica necorespunzatoare a sculelor, dispozitivelor, utilajelor, instalatiilor etc.
    6.1. Folosirea de scule si dispozitive in stare tehnica necorespunzatoare.
    6.2. Starea necorespunzatoare a organelor componente ale masinilor de ridicat si transportat (cabluri, lanturi, carlige, scripeti, benzi etc.), rezultata din nerespectarea instructiunilor tehnice ale I.S.C.I.R.
    6.3. Lipsa sau intretinerea necorespunzatoare a legaturilor la pamant ale utilajelor si instalatiilor actionate electric la care este prevazuta legarea la pamant.
    6.4. Starea tehnica necorespunzatoare a masinilor, utilajelor si instalatiilor electrice.
    6.5. Folosirea de utilaje si instalatii a caror stare tehnica este necorespunzatoare datorita uzurii sau insuficientei intretineri (in special sistemele de comanda si franare, neetanseitatea conductelor si rezervoarelor etc.).
    6.6. Exploatarea si intretinerea necorespunzatoare a cazanelor, recipientelor, buteliilor si conductelor sub presiune, rezultata din nerespectarea instructiunilor tehnice ale I.S.C.I.R.
    6.7. Depasirea intervalelor de exploatare a utilajelor si instalatiilor prevazute in graficele de reparatii capitale sau curente.
    6.8. Folosirea de materiale necorespunzatoare la confectionarea organelor componente ale utilajelor si instalatiilor sau la intretinerea acestora.
    6.9. Functionarea necorespunzatoare a dispozitivelor, utilajelor, instalatiilor datorita unei proiectari necorespunzatoare.
    6.10. Lipsa sau starea tehnica necorespunzatoare a instalatiilor de semnalizare si alarma si a aparaturii de control-masurare sau de siguranta, care conditioneaza o exploatare nepericuloasa.
    6.11. Reglarea gresita a masinilor sau organelor componente.
    6.12. Receptionarea si darea in functiune a unor lucrari de constructii, instalatii etc., care nu indeplinesc conditii de protectie a muncii prevazute in norme.
    6.13. Lipsa masurilor necesare pentru neutralizarea potentialelor electrice produse de electricitatea statica.

    7. Constructia sau starea tehnica necorespunzatoare a mijloacelor de acces si sustinere (schele, platforme, stalpi, scari, poduri, podete, pasarele, podine, rampe de acces etc.) sau lipsa unora dintre acestea.
    7.1. Folosirea de materiale necorespunzatoare sau elemente subdimensionate.
    7.2. Asezarea, montarea sau imbinarea necorespunzatoare a elementelor componente.
    7.3. Lipsa mijloacelor de acces acolo unde sunt necesare.
    7.4. Folosirea necorespunzatoare a mijloacelor de acces si de sustinere.

    8. Lipsa sau starea tehnica necorespunzatoare a ingradirilor si dispozitivelor de protectie la locurile de munca periculoase.
    8.1. Lipsa sau starea tehnica necorespunzatoare a ingradirilor zonelor periculoase.
    8.2. Lipsa aparaturilor la organele de masini in miscare sau aflate sub tensiune.
    8.3. Lipsa dispozitivelor care sa asigure protectia in timpul lucrului la utilaje (polizoare, prese, masini-unelte).
    8.4. Lipsa sau insuficienta semnalare a locurilor de munca periculoase in incinta intreprinderilor, pe santiere, in parchetele forestiere, tarlale etc.
    8.5. Constructia deficitara a ecranelor contra radiatiilor ionizante, ultraviolete, calorice etc.
    8.6. Lipsa masurilor de siguranta pentru protectia circulatiei (cailor de acces).
    8.7. Lipsa covoarelor, presurilor electroizolante la instalatiile electrice (acolo unde acestea sunt prevazute in norme).

    9. Lipsa masurilor corespunzatoare pentru sprijinire si sustinere la lucrarile de abatere, excavare si sapaturi etc. la suprafata si in subteran.
    9.1. Nerespectarea principalelor dimensiuni ale excavatiilor.
    9.2. Folosirea de materiale necorespunzatoare la executarea sustinerii lucrarilor.
    9.3. Sustinerea necorespunzatoare a peretilor si tavanului excavatiilor datorita nerespectarii monografiei de armare sau neadaptarii acesteia la caracteristicile mecanice ale rocii excavate.
    9.4. Necopturirea locurilor de munca si neranguirea fronturilor de lucru (atat la suprafata cat si in subteran).
    9.5. Nerambleerea spatiilor excavate sau executarea necorespunzatoare a acestora.
    9.6. Netaluzarea fronturilor in cariere.
    9.7. Neexecutarea lucrarilor de descopertare.

    10. Lipsa, folosirea incorecta si starea necorespunzatoare a mijloacelor individuale de protectie (echipamentul de protectie)
    10.1. Lipsa sau starea necorespunzatoare a echipamentului de protectie (prin uzura, intretinere necorespunzatoare, durata de folosinta depasita etc.)
    10.2. Nefolosirea echipamentului de protectie prevazut in normative pentru functia respectiva.
    10.3. Folosirea unui echipament de protectie neadecvat locului de munca respectiv sau neprevazut in normative.
    10.4. Folosirea echipamentului de protectie care nu a fost dezactivat, neutralizat, dezinfectat etc.

    11. Manipulari necorespunzatoare de materiale si piese, utilaje, instalatii, recipiente sub presiune, substante explozive, usor inflamabile si nocive etc.
    11.1. Depozitarea si stivuirea necorespunzatoare a baloturilor, lazilor, materialelor, pieselor etc.
    11.2. Depozitarea necorespunzatoare a explozivilor, substantelor usor inflamabile si substantelor nocive.
    11.3. Depasirea sarcinilor si gabaritelor admisibile la lucrari de incarcare, descarcare si transport sau suprasolicitarea instalatiilor de ridicat.
    11.4. Manipularea necorespunzatoare a recipientelor sub presiune.
    11.5. Manipularea necorespunzatoare a materialelor si pieselor in stare de incandescenta si a lichidelor cu temperaturi ridicate.
    11.6. Manipularea si transportarea necorespunzatoare a explozivilor, substantelor usor inflamabile si substantelor nocive.
    11.7. Manipularea surselor radioactive fara asigurarea ecranarii si distantei reglementare.
    11.8. Manipulari de materiale fara respectarea normelor privind efortul fizic al angajatilor.
    11.9. Incarcarea si descarcarea vagoanelor, camioanelor, remorcilor etc. fara a se asigura securitatea celor ce lucreaza si a celor din jur.
    11.10. Folosirea unor explozivi contraindicati pentru sectorul de activitate respectiv.
    11.11. Folosirea unei cantitati de exploziv mai mare decat prevederile normelor in vigoare pentru lucrari de puscare.
    11.12. Folosirea materialelor usor inflamabile in locuri nepermise.
    11.l3. Manipularea sau manevrarea gresita a utilajelor, instalatiilor etc.

    12. Manevrarea necorespunzatoare a mijloacelor de transport si nerespectarea regulilor de circulatie.
    12.1. Manevrarea mijloacelor de transport de catre persoane necalificate, fara carnet de conducere pentru mijlocul de transport respectiv sau fara autorizatie.
    12.2. Pornirea manuala necorespunzatoare a autovehiculelor (cu manivela).
    12.3. Folosirea mijloacelor de transport fara verificarea prealabila a starii tehnice a acestora.
    12.4. Manevrarea mijloacelor de transport neechipate corespunzator pentru starea timpului (gheata, polei, ceata, furtuna etc.).
    12.5. Manevrarea si utilizarea necorespunzatoare a tractoarelor (viteza excesiva, pante mari, terenuri accidentate).
    12.6. Manevrarea si utilizarea necorespunzatoare a mijloacelor de transport auto-moto.
    12.7. Manevrarea necorespunzatoare a mijloacelor de transport pe cale ferata (normala si ingusta).
    12.8. Manevrarea necorespunzatoare a mijloacelor de transport aeriene.
    12.9. Manevrarea necorespunzatoare a mijloacelor de transport navale.
    12.10. Manevrarea necorespunzatoare a mijloacelor de transport cu tractiune animala.
    12.11. Manevrarea necorespunzatoare a mijloacelor de transport manuale (carucioare, vagonete, roabe etc.).
    12.12. Manevrarea necorespunzatoare a celorlalte mijloace de transport (electrocare, funiculare, trolii, benzi transportoare, ascensoare etc.).

    13. Nerespectarea disciplinei in munca de catre angajati
    13.1. Parasirea arbitrara a locului de munca sau a traseelor indicate.
    13.2. Intrarea arbitrara a muncitorilor in locuri sau zone interzise (cu aer viciat, caderi de roci etc.).
    13.3. Pornirea sau oprirea arbitrara a masinilor, instalatiilor etc.
    13.4. Scoaterea nejustificata din functiune a dispozitivelor de protectie.
    13.5. Consum de alcool inainte sau in timpul lucrului.
    13.6. Transportarea de persoane cu mijloace de transport (tractoare, remorci, electrocare etc.) neamenajate pentru aceasta.
    13.7. Folosirea de foc deschis sau fumatul in locuri nepermise.
    13.8. Depasirea din proprie initiativa a timpului normal de lucru.
    13.9. Incalcarea constienta a prevederilor normelor de protectie a muncii de catre angajati, datorita minimalizarii pericolului de accidentare (atitudine de bravada).
    13.10. Glume periculoase.

    14. Calamitati naturale.
    14.1. Avalanse de zapada.
    14.2. Trasnete.
    14.3. Inundatii.
    14.4. Cutremure.
    14.5. Viscol.
    14.6. Furtuni.
    14.7. Alunecari de teren.
    15. Alte cauze.
    15.1. Prelucrarea unor materiale cu defecte ascunse.
    15.2. Factori personali (boli cronice si acute care slabesc atentia, deficiente senzoriale si neuropsihice).
    15.3. Lipsa propagandei tehnice si a agitatiei vizuale la locurile de munca.
    15.4. Loviri, muscaturi sau intepaturi de animale.
    15.5. Sperierea cailor de la vehiculele cu tractiune animala.SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 50/1967

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 50 din 1967
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu