Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 239 din 15 iulie 2005

privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 663 din 26 iulie 2005


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Articolul 51 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, se abroga.
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (1) al articolului 3 se abroga.
    2. La articolul 4, dupa alineatul (6) se introduce un alineat nou, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
    "(7) Persoanele care intentioneaza sa furnizeze exclusiv pentru nevoi proprii retele sau servicii de comunicatii electronice nu au obligatia transmiterii notificarii. Drepturile si obligatiile prevazute in autorizatia generala li se aplica in mod corespunzator."
    3. La articolul 41, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ANRC se asigura integral din urmatoarele surse:
    a) tariful de monitorizare datorat, in conformitate cu prevederile cap. VIII^1, pentru activitatea de supraveghere si control in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, desfasurata de ANRC;
    b) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie, datorat in conditiile prevederilor art. 19 alin. (2);
    c) alte venituri ce se pot realiza de ANRC, conform prevederilor actelor normative in vigoare."
    4. Articolele 47 si 48 se abroga.
    5. Dupa capitolul VIII se introduce un capitol nou, capitolul VIII^1, cu urmatorul cuprins:

    "CAP. 8^1
    Tariful de monitorizare

    Art. 48^1
    (1) Persoanele care, la data de 31 decembrie a unui anumit an, au calitatea de furnizor de retele publice de comunicatii electronice, furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau furnizor de servicii postale sunt obligate la plata catre ANRC a unui tarif de monitorizare anual pentru anul urmator, calculat ca un procent din cifra de afaceri a fiecarui furnizor.
    (2) Procentul prevazut la alin. (1) se determina anual, fara a depasi 0,5%, ca raport intre:
    a) cheltuielile estimate pe anul in curs, prevazute in bugetul aprobat potrivit art. 42, din care se scad veniturile estimate a se realiza din alte surse, prevazute in bugetul aprobat; si
    b) cifra de afaceri cumulata a persoanelor prevazute la alin. (1).
    (3) Cifra de afaceri este cea prevazuta in situatiile financiare anuale intocmite pentru anul anterior celui pentru care se datoreaza tariful de monitorizare estimativ.
    (4) Pentru persoanele care nu furnizeaza retele sau servicii de comunicatii electronice ori servicii postale de-a lungul unui an calendaristic intreg, cifra de afaceri se calculeaza proportional cu numarul de zile in care au beneficiat de dreptul de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice ori servicii postale.
    Art. 48^2
    (1) Cuantumul tarifului de monitorizare datorat pentru un an se determina estimativ la data de 15 iulie a anului respectiv, in raport cu cifrele de afaceri pe anul anterior.
    (2) Odata cu determinarea tarifului de monitorizare estimativ pentru anul in curs, ANRC va regulariza sumele datorate cu titlu de tarif de monitorizare pentru anul incheiat, stabilind tariful de monitorizare definitiv, in raport cu cifrele de afaceri realizate in cursul anului incheiat de persoanele obligate la plata tarifului de monitorizare pentru acel an, prevazute la art. 48^1 alin. (1). Pentru persoanele care nu au transmis ANRC situatiile financiare anuale continand cifrele de afaceri necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare definitiv, acesta se va calcula in functie de cifrele de afaceri aferente anului anterior celui pentru care se datoreaza tariful de monitorizare.
    Art. 48^3
    (1) Obligatia de plata a tarifului de monitorizare se stabileste prin decizie a presedintelui ANRC, care se comunica fiecarui furnizor.
    (2) Tariful de monitorizare estimativ se achita in doua transe egale, prima in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei, iar cea de-a doua pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.
    (3) Diferenta dintre tariful de monitorizare definitiv si tariful de monitorizare estimativ se achita sau se restituie, dupa caz, conform procedurii prevazute la art. 48^5.
    (4) Tariful de monitorizare si tariful de utilizare a resurselor de numerotatie constituie creante bugetare, aplicandu-li-se in mod corespunzator dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 48^4
    (1) Persoanele prevazute la art. 48^1 alin. (1) au obligatia de a transmite ANRC situatiile financiare anuale, continand cifrele de afaceri necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare estimativ sau definitiv, dupa caz, in termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
    (2) Persoanele prevazute la art. 48^1 alin. (1) pot solicita, in vederea aplicarii prevederilor art. 48^1 alin. (1) si alin. (2) lit. b), luarea in consideratie a veniturilor rezultate din furnizarea de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori din furnizarea de servicii postale, in locul cifrei de afaceri prevazute la art. 48^1 alin. (3).
    (3) In vederea aplicarii prevederilor alin. (2), persoanele prevazute la art. 48^1 alin. (1) sunt obligate sa tina contabilitatea in mod distinct in ceea ce priveste veniturile obtinute din activitatile de furnizare de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori, dupa caz, de furnizare de servicii postale, in acelasi mod in care acest lucru s-ar realiza daca aceste activitati ar fi desfasurate de entitati cu personalitate juridica distincta. Certificarea veniturilor se va realiza in conditiile stabilite de ANRC, de catre un auditor independent autorizat conform legii.
    (4) Prevederile art. 48^1 alin. (4) se aplica in mod corespunzator veniturilor din activitati de furnizare de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori de furnizare de servicii postale, determinate potrivit alin. (2) si (3).
    Art. 48^5
    Procedura de aplicare a prevederilor art. 48^1 - 48^4 se stabileste prin decizie a presedintelui ANRC."
    6. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    (1) ANRC si MCTI au dreptul sa solicite furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori furnizorilor de servicii postale informatiile necesare in vederea exercitarii atributiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta sau de legislatia speciala din domeniul comunicatiilor electronice ori al serviciilor postale.
    (2) Informatiile prevazute la alin. (1) pot fi solicitate de ANRC si MCTI, in special in urmatoarele scopuri:
    a) verificarea respectarii obligatiilor prevazute de dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sau ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice ori al serviciilor postale sau impuse de ANRC si MCTI in conformitate cu aceste dispozitii;
    b) stabilirea tarifului de monitorizare anual, in conformitate cu prevederile cap. VIII^1;
    c) stabilirea contributiilor pentru finantarea serviciilor din sfera serviciului universal;
    d) desemnarea furnizorilor de serviciu universal si impunerea in sarcina acestora a obligatiilor prevazute in legislatia speciala din domeniul comunicatiilor electronice sau al serviciilor postale;
    e) identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice, realizarea analizelor de piata si identificarea furnizorilor cu putere semnificativa, in conformitate cu prevederile cap. V;
    f) impunerea in sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata a obligatiilor prevazute de legislatia speciala din domeniul comunicatiilor electronice;
    g) acordarea licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie si verificarea respectarii obligatiilor prevazute in acestea;
    h) solutionarea litigiilor dintre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice, dintre furnizorii de servicii postale, dintre utilizatori si furnizorii de servicii postale, precum si dintre utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice;
    i) realizarea de statistici clar definite, necesare exercitarii atributiilor ANRC si MCTI, acordand in acest sens un termen de minimum 30 de zile pentru colectarea datelor;
    j) elaborarea de rapoarte, studii, analize si altele asemenea, in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, pentru evaluarea necesitatii si oportunitatii emiterii de noi reglementari si pentru evaluarea si controlul implementarii reglementarilor in vigoare;
    k) publicarea unor situatii comparative privind calitatea si tarifele serviciilor, in vederea maximizarii beneficiilor utilizatorilor finali.
    (3) In exercitarea atributiilor sale, IGCTI are dreptul sa solicite furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice informatiile necesare in vederea verificarii respectarii obligatiilor prevazute de dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sau ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice ori impuse de IGCTI in conformitate cu aceste dispozitii.
    (4) Informatiile prevazute la alin. (1) si (3) vor fi solicitate in scris si motivat, iar cantitatea si natura acestora trebuie sa fie proportionale cu scopul pentru care au fost solicitate.
    (5) Furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale au obligatia de a pune la dispozitie informatiile, altele decat cele solicitate la alin. (2) lit. i), in termenul si in conditiile indicate de ANRC si MCTI sau IGCTI, dupa caz."
    7. La articolul 55 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o litera noua, litera h^1), cu urmatorul cuprins:
    "h^1) nedepunerea situatiilor financiare anuale la ANRC, in termenul prevazut la art. 48^4 alin. (1);".
    8. La articolul 56 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) sa furnizeze in mod complet si corect informatiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 51 ori ale art. 54 alin. (1);".
    9. La articolul 58, alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 58
    (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a), b), d) si f) - h^1) se face de catre personalul de control prevazut la art. 53 alin. (1).
    ..........................................................................
    (4) Sanctiunile pentru faptele prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a), b), d) si f) - h^1) se aplica, prin rezolutie scrisa, de catre presedintele ANRC."
    Art. 3
    Prezenta lege intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia dispozitiilor art. I, ale art. II pct. 3, 4, 7 si 9, precum si ale art. II pct. 5, referitoare la introducerea art. 48^1 - 48^4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, care intra in vigoare la data de 31 decembrie 2005.
    Art. 4
    Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                               DAN RADU RUSANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 239/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 239 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 239/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu