Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1010 din 9 august 2006

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 690 din 11 august 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Legea nr. 115/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul apărării,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul finanţelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificările şi completările ulterioare

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 416/2001, familiile şi persoanele singure care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, cu sau fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.

Art. 2. - Familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a)  cetăţenii străini sau apatrizii pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române;

b)   cetăţenii străini şi apatrizii care au dobândit, în condiţiile legii, statutul de refugiat în România sau cărora li s-a acordat o altă formă de protecţie prevăzută de lege.

Art. 3. - (1) Prin sintagma se gospodăresc împreună, prevăzută la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, se înţelege persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)   au domiciliul sau reşedinţa comună, prevăzută în actele de identitate;

b)  contribuie împreună la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora.

(2) In cazul soţilor despărţiţi în fapt, beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 fiecare dintre aceştia, dacă au domicilii declarate diferite şi dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de această lege.

Art. 4. - Prin sintagma copiii aflaţi în întreţinere, prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, se înţelege, după caz:

a)  copiii până la vârsta de 18 ani sau, dacă urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi, prevăzută de lege, până la finalizarea acestor cursuri, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

b)   tinerii în vârstă de peste 18 ani care, în condiţiile legii, sunt declaraţi persoane cu handicap grav sau accentuat ori sunt încadraţi în gradul I sau II de invaliditate.

Art. 5. - Prin sintagma persoane fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, prevăzută la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, se înţelege persoanele care nu deţin o locuinţă principală sau, după caz, o locuinţă secundară, în condiţiile legii.

Art. 6. - (1) In vederea asigurării evidenţei persoanelor fără locuinţă, care trăiesc în adăposturi improvizate cu destinaţie de locuinţe şi nu îndeplinesc exigenţele minimale pentru locuinţă prevăzute în anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 114/1996, serviciile publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, în colaborare cu poliţia, iau măsuri pentru identificarea acestor persoane.

(2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) serviciul public de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale are obligaţia de a ţine evidenţa acestor persoane.

Art. 7. - (1) Potrivit Legii nr. 416/2001, locuinţa de domiciliu este construcţia închiriată sau aflată în proprietate personală, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, formată din una sau mai multe camere, care acoperă condiţiile minimale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă ale persoanei singure sau familiei, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 114/1996.

(2) Se asimilează locuinţei de domiciliu şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996.

CAPITOLUL II

Ajutorul social

SECŢIUNEA 1

Primirea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social

Art. 8. - Ajutorul social se acordă în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat lunar, prevăzut la art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001.

Art. 9. - (1) Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.

(2)    Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se completează de către reprezentantul familiei.

(3)   Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptăţite să beneficieze de ajutor social.

(4)  In situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, reprezentantul familiei este persoana care asigură creşterea şi îngrijirea copiilor, dacă aceasta are capacitate deplină de exerciţiu, sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia.

(5)   Modelul cererii şi declaraţiei pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 10. - (1) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la art. 9, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, se înregistrează într-un registru special la primarul comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială solicitantul are domiciliul ori, după caz, reşedinţa.

(2) In cazul persoanelor fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, cererea însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) se înregistrează într-un registru special la primarul comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială solicitantul trăieşte şi se află în evidenţa serviciului public de asistenţă socială.

(3)   In situaţia în care un membru al familiei sau persoana singură care solicită ajutorul social are domiciliul sau reşedinţa în altă unitate administrativ-teritorială, cererea va fi însoţită de o adeverinţă eliberată de primarul comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti în care aceasta are domiciliul sau reşedinţa, din care să rezulte că nu beneficiază de ajutor social.

(4)   Adeverinţa prevăzută la alin. (3) poate fi înlocuită, pentru motive temeinic justificate, de o declaraţie pe propria răspundere dată în faţa secretarului comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti unde depune cererea solicitantul ajutorului social.

(5)   Pentru situaţia prevăzută la alin. (4) serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului va solicita secretarului comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti unde îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa persoana solicitantă de ajutor social confirmarea faptului că aceasta nu beneficiază de ajutor social.

Art. 11. - (1) Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie:

a)  certificatele de naştere ale copiilor;

b)  livretul de familie;

c)  certificatul de căsătorie;

d)   hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

e)   actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

f)   acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ în condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a);

g)   acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;

h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

(2)   Actele prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) pot fi înlocuite, după caz, şi de livretul de familie.

(3)  Actele de identitate prevăzute la alin. (1) sunt, după caz, următoarele:

a)  buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, în cazul cetăţenilor români;

b)   permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă sau document de identitate, eliberat de autorităţile române competente, sau, după caz, paşaportul, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.

(4)   Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi prezintă adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă şi nu au refuzat un loc de muncă, precum şi adeverinţa privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

Art. 12. - Cererile pentru acordarea ajutorului social se soluţionează, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării, de către persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială desemnate prin dispoziţie a primarului.

Art. 13. - (1) Pentru fiecare solicitant se întocmeşte o documentaţie distinctă, păstrându-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutor social, cele emise ulterior de primar, precum şi cele depuse ulterior de solicitant.

(2) Datele cuprinse în formularul de cerere şi declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia sunt supuse confidenţialităţii. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului la ajutor social şi al întocmirii unor situaţii statistice, precum şi în eventualitatea solicitării de către organele de anchetă.

Art. 14. - (1) In vederea soluţionării cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului social, pentru verificarea situaţiei ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.

(2)   Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Datele referitoare la familia sau persoana singură se înregistrează în formularul de anchetă socială potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.

(3)   La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin două persoane care cunosc situaţia materială, socială şi civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului de ajutor social. In acest caz, declaraţiile persoanelor se consemnează de personalul prevăzut la alin. (2) şi se semnează de persoanele în cauză.

(4)   La efectuarea anchetei sociale pot participa şi reprezentanţi ai instituţiilor publice sau ai organizaţiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate acest domeniu şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.

(5)   In cazul persoanelor prevăzute la art. 5 ancheta socială se efectuează la locul desemnat de solicitant.

(6)  In cazul gospodăriilor definite la art. 8 alin. (8) din Legea nr. 416/2001, ancheta socială se va completa pentru fiecare familie sau persoană singură.

(7)   Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine şi persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socială.

(8)   In cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social.

SECŢIUNEA a 2-a

Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social

Art. 15. - (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001 şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul.

(2)   Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.

(3)   In vederea stabilirii cuantumului ajutorului social persoana desemnată de primar completează fişa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere şi din declaraţia pe propria răspundere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum şi a celor rezultate din ancheta socială.

(4)   Modelul fişei de calcul al ajutorului social este prevăzut în anexa nr. 3.

(5)   In cazul soţilor despărţiţi în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau în considerare veniturile celuilalt soţ, dacă se constată prin ancheta socială că nu au domiciliu comun şi nu se gospodăresc împreună.

Art. 16. - (1) In cazul în care un membru al familiei sau persoana singură beneficiară de ajutor social face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează o activitate realizând venituri cu caracter salarial, cuantumul ajutorului social, calculat în condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1), se majorează cu 15%.

(2) Majorarea cuantumului ajutorului social, prevăzută la alin. (1), se aplică o singură dată, indiferent de numărul membrilor de familie care lucrează pe bază de contract individual de muncă, au statut de funcţionar public sau prestează o activitate realizând venituri cu caracter salarial.

Art. 17. - La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale.

Art. 18. - (1) Stabilirea dreptului la ajutor social se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în următoarele liste:

a)   Lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, prevăzută în anexa nr. 4;

b)   Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, prevăzută în anexa nr. 5;

c)   Criteriile privind limitele minime şi maxime ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, prevăzute în anexa nr. 6.

(2) Listele, precum şi criteriile prevăzute la alin. (1) se completează şi se actualizează anual de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu consultarea Institutului Naţional de Statistică, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 19. - (1) Familiile şi persoanele singure care au în proprietate numai categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale beneficiază, în condiţiile legii, de ajutor social, luându-se în calcul numai veniturile prevăzute la art. 17.

(2)   Prin bunuri considerate de strictă necesitate se înţelege acele bunuri destinate uzului personal sau pentru necesităţile gospodăreşti, proviziile pentru gospodărie corespunzătoare unei aprovizionări familiale normale, animalele de casă şi cele de tracţiune, precum şi instrumentele portabile pentru exercitarea profesiunilor libere.

(3)   Bunurile de strictă necesitate prevăzute la alin. (1) nu trebuie să permită, prin natura sau prin cantitatea lor, desfăşurarea unei activităţi cu caracter comercial.

Art. 20. - Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale nu beneficiază de ajutor social.

Art. 21. - In vederea acordării ajutorului social, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure care are în proprietate bunuri ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în anexa nr. 4, se iau în calcul veniturile prevăzute la art. 17, precum şi veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor respective, stabilite potrivit criterilor prevăzute la art. 18 lit. c).

Art. 22. - Potrivit prevederilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 416/2001, consiliile locale pot aproba, prin hotărâre, şi alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale în funcţie de condiţiile specifice, după cum urmează:

a)  stabilesc veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor cuprinse în anexa nr. 6, luând în considerare limitele minime şi maxime prevăzute în aceasta, fără a le depăşi;

b)  completează cu alte categorii de bunuri care nu sunt cuprinse în anexa nr. 6, precum şi cu veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora.

Art. 23. - Listele prevăzute la art. 18 lit. a) şi b), precum şi criteriile prevăzute la art. 22 se afişează într-un loc vizibil la sediul consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti.

Art. 24. - (1) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social, însoţite de actele doveditoare, fişa de calcul al ajutorului social şi ancheta socială, sunt prezentate primarului de către persoanele prevăzute la art. 14, care dispune prin dispoziţie scrisă acordarea sau, după caz, neacordarea ajutorului social.

(2)   In termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligaţia să emită dispoziţia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.

(3)   Dispoziţia scrisă a primarului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.

Art. 25. - Schimbarea titularului ajutorului social, în condiţiile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 416/2001, se realizează pe bază de anchetă socială, prin dispoziţie scrisă a primarului, care se comunică celor interesaţi în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.

Art. 26. - (1) Plata ajutorului social se efectuează lunar, prin stat de plată sau, după caz, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau prin alte forme de plată stabilite de ordonatorul principal de credite, ţinând seama de solicitarea beneficiarului.

(2) Plata ajutorului social şi data efectuării acesteia se stabilesc de către primar, prin dispoziţie scrisă a acestuia, care se comunică titularilor în termenul prevăzut la art. 24 alin. (3).

Art. 27. - (1) In aplicarea prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 416/2001, în funcţie de rezultatele anchetei sociale, acordarea ajutorului social se poate organiza şi în natură, prin asigurarea, pentru toţi sau pentru o parte din membrii familiei, respectiv pentru persoana singură, a unor cheltuieli de întreţinere şi încălzire a locuinţei, precum şi obligaţii faţă de bugetele locale, la preţurile şi tarifele stabilite potrivit legii.

(2) Contravaloarea serviciilor prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi cuantumul ajutorului social calculat pentru luna în care se acordă.

SECŢIUNEA a 3-a

Obligaţiile titularilor şi ale beneficiarilor de ajutor social

Art. 28. - Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, veniturile şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta.

Art. 29. - (1) Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

(2)  In vederea aplicării prevederilor alin. (1), primarii au următoarele obligaţii:

a)   să întocmească lunar un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;

b)  să ţină evidenţa efectuării orelor prevăzute la lit. a) într-un registru;

c)   să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii;

d)  să afişeze la loc vizibil lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă prevăzute la alin. (1).

(3)   Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) numărul orelor de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

(4)   Formula de calcul al numărului de ore este următoarea:

                                                                  169,333 ore*) x cuantumul

                                                                          ajutorului social

Numărul de ore de munca =   ______________________________________

                                                                       

                                                                 salariul de baza minim brut

                                                                  pe ţară garantat în plată**)

(5)   Fac excepţie de la obligaţia de a presta orele de muncă persoanele prevăzute la art. 72 din Legea nr. 416/2001.

Art. 30. - (1) In cazul incapacităţii temporare de muncă sau, după caz, al pierderii totale sau parţiale a capacităţii de muncă a persoanei nominalizate să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local, obligaţia de a presta orele de muncă poate fi transferată altor persoane din familia beneficiară de ajutor social numai cu acordul primarului.

(2) Actele doveditoare privind incapacitatea temporară de muncă sau, după caz, pierderea totală sau parţială a capacităţii de muncă sunt următoarele:

a)    decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate;

b)  certificatul emis de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;

c)   certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru persoanele cu afecţiuni cronice invalidante şi care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii, al cărui model este prezentat în anexa nr. 8;

d)   adeverinţă medicală emisă de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu afecţiuni ce determină incapacitate temporară de muncă.

Art. 31. - (1) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, au obligaţia să dovedească, din 3 în 3 luni, cu adeverinţă eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, următoarele:

a)  sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă;

b)  nu au refuzat un loc de muncă;

c)  nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi la servicii de formare profesională şi, după caz, participă la un program de pregătire profesională.

(2) Fac excepţie de la obligaţia prevăzută la alin. (1) persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 72 din Legea nr. 416/2001.

Art. 32. - (1) In aplicarea prevederilor art. 7 alin. (2), respectiv ale art. 15 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă transmite primarilor, în scris şi în format electronic, până la data de 20 din prima lună a fiecărui trimestru, pentru trimestrul anterior, un tabel nominal cu persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru care s-au eliberat adeverinţe în condiţiile art. 11 alin. (4), conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

(2) In aplicarea art. 15 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă are obligaţia de a transmite primarilor până la data de 20 din prima lună a fiecărui trimestru, pentru trimestrul anterior, un tabel nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care au plecat cu contract de muncă în străinătate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

*) 169,333 ore reprezintă numărul mediu de ore aferente salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în anul 2006. Numărul de ore se modifică anual.

**) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel aprobat anual prin hotărâre a Guvernului; în prezent, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.766/2005, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este 330 lei.

Art. 33. - Datele transmise în condiţiile art. 32 alin. (1) cuprind şi informaţiile de la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi furnizorii de servicii de formare profesională din sectorul public sau privat, acreditaţi în condiţiile legii, care, potrivit prevederilor legale în vigoare, oferă servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională, altele decât cele oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.

SECŢIUNEA a 4-a

Modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea şi încetarea plăţii ajutorului social

Art. 34. - (1) Cuantumul ajutorului social se modifică în situaţia în care venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial în vedere la calculul ajutorului social.

(2) Modificarea cuantumului ajutorului social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială şi s-au constatat motivele prevăzute la alin. (1) şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.

Art. 35. - (1) Plata ajutorului social se suspendă pentru întreaga familie sau, după caz, pentru persoana singură, în următoarele situaţii:

a)   nu prezintă, din 3 în 3 luni, adeverinţa eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, prevăzută la art. 31 alin. (1);

b)   refuză nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local prevăzute la art. 29 alin. (1);

c)  în situaţia în care se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora.

(2) Suspendarea plăţii ajutorului social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat motivele prevăzute la alin. (1), şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.

Art. 36. - (1) In cazul suspendării ajutorului social în condiţiile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a), prezentarea de către titular, în termen de 3 luni de la data suspendării efective a plăţii, a adeverinţei eliberate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă atrage reluarea plăţii ajutorului social pentru întreaga familie sau, după caz, pentru persoana singură.

(2) Reluarea plăţii ajutorului social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare prezentării adeverinţei eliberate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă.

Art. 37. - (1) Plata ajutorului social încetează începând cu luna următoare celei în care a fost constatată una dintre următoarele situaţii:

a)  veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depăşesc nivelurile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001;

b)  plata ajutorului social a fost suspendată şi în termen de 3 luni de la data suspendării nu a fost depusă adeverinţa prevăzută la art. 31 alin. (1) sau, după caz, nu au fost efectuate acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la art. 29 alin. (1);

c) în situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor social îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa în altă unitate administrativ-teritorială.

(2)   Incetarea plăţii ajutorului social se face prin dispoziţie a primarului şi se comunică în scris titularului în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.

(3)   Plata ajutorului social încetează începând cu luna următoare celei în care se constată situaţiile prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL III

Ajutorul social care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu

Art. 38. - In aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001, centrele militare organizează activitatea de primire, înregistrare şi soluţionare a cererilor pentru acordarea ajutoarelor sociale, asigură evidenţa şi plata acestora.

Art. 39. - (1) Acordarea ajutorului social lunar se realizează la cererea soţiei celui care satisface serviciul militar obligatoriu, înregistrată la centrul militar care a efectuat încorporarea.

(2) La cererea prevăzută la alin. (1) se anexează actul de identitate al solicitantei, certificatul de căsătorie, actele doveditoare privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii, precum şi, după caz, următoarele acte doveditoare:

a)  certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 7 ani;

b)   dovada din care să rezulte că solicitanta este gravidă, începând cu luna a IV-a de sarcină;

c)  decizia de încadrare în gradul I sau II de invaliditate;

d)  după caz, actele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. d) şi e).

Art. 40. - Stabilirea veniturilor se realizează pe baza cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere, prevăzute la art. 9 alin. (5).

Art. 41. - (1) In urma verificării îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea ajutorului social lunar, cererile sunt aprobate sau, după caz, respinse de comandantul centrului militar, în termen de 15 zile de la data înregistrării acestora.

(2) In cazul respingerii cererii, se comunică solicitantei motivele care au stat la baza acestei decizii.

Art. 42. - Plata ajutorului social se efectuează începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile legale care au stat la baza acordării acestuia.

Art. 43. - Plata ajutorului social se efectuează lunar, prin mandat poştal, stat de plată sau în cont curent personal.

Art. 44. - Soţiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, beneficiare de ajutor social, au obligaţia să comunice în scris centrelor militare orice modificare a situaţiilor care au stat la baza acordării acestuia, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Art. 45. - Fondurile necesare plăţii ajutorului social pentru soţiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării.

Art. 46. - Ministerul Apărării poate elabora instrucţiuni privind procedura de acordare de către centrele militare a ajutorului social soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, care se aprobă prin ordin al ministrului.

CAPITOLUL IV

Alocaţia pentru copiii nou-născuţi

Art. 47. - (1) Alocaţia pentru copiii nou-născuţi se acordă la cerere, o singură dată, pentru fiecare dintre primii 4 copii nou-născuţi vii.

(2)   Solicitarea acordării alocaţiei pentru copiii nou-născuţi se face până la împlinirea de către copil a vârstei de 12 luni.

(3)   Cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primarul comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti în care domiciliază mama sau, după caz, în care a fost înregistrată naşterea copilului.

(4)  In cazul în care naşterea a fost înregistrată în altă comună, alt oraş, municipiu sau, după caz, alt sector al municipiului Bucureşti decât cea/cel în care domiciliază mama, cererea va fi însoţită de o adeverinţă eliberată de primarul localităţii de domiciliu sau, după caz, al celei în care a fost înregistrată naşterea, din care să rezulte că nu a beneficiat de alocaţia pentru copilul nou-născut.

(5)   Actele doveditoare pentru stabilirea şi acordarea dreptului privind alocaţia pentru copiii nou-născuţi sunt certificatul de naştere, în original şi în copie, al copilului pentru care se solicită alocaţia, declaraţia pe propria răspundere privind rangul copilului nou-născut, precum şi, după caz, copiile de pe certificatele de naştere ale copiilor născuţi anterior.

Art. 48. - (1) In urma analizei cererii şi a actelor doveditoare primarul dispune, în cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii, după caz, acordarea sau neacordarea alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prin dispoziţie scrisă.

(2) In cazul neacordării alocaţiei pentru copiii nou-născuţi dispoziţia scrisă a primarului, cuprinzând şi motivele de respingere, este comunicată solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.

Art. 49. - (1) Alocaţia pentru copiii nou-născuţi se acordă în cuantumul prevăzut de actele normative în vigoare la data naşterii copilului.

(2) Fondurile necesare pentru plata alocaţiei pentru copiii nou-născuţi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Art. 50. - (1) Dispoziţiile primarului privind acordarea alocaţiilor pentru copiii nou-născuţi se transmit direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare direcţie teritorială.

(2) Pe baza dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) direcţia teritorială solicită Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei necesarul de credite bugetare în vederea plăţii alocaţiilor pentru copiii nou-născuţi.

Art. 51. - (1) Sumele primite de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sunt virate de direcţia teritorială în conturile deschise cu această destinaţie de către primar.

(2) Plata alocaţiei pentru copiii nou-născuţi se efectuează de primar, pe stat de plată, în termen de 10 zile de la data primirii sumelor prevăzute la alin. (1).

Art. 52. - După efectuarea plăţii alocaţiei pentru copiii nou-născuţi plătitorul are obligaţia de a înscrie pe versoul certificatului de naştere original menţiunea „Achitat alocaţia pentru copilul nou-născut", data, semnătura şi ştampila.

CAPITOLUL V

Alte ajutoare

Art. 53. - Guvernul poate aproba prin hotărâre, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001.

Art. 54. - (1) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate sau, după caz, a situaţiilor deosebite în care se află familiile ori persoanele singure.

(2)  Ancheta socială prevăzută la alin. (1) este efectuată de direcţia teritorială în colaborare cu personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti ori, după caz, al compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială locuieşte solicitantul. Datele referitoare la familia sau persoana singură se înregistrează în formularul de anchetă socială potrivit modelului prezentat în anexa nr. 10.

(3)  Ancheta socială este avizată de primar şi de prefect.

Art. 55.  - Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 53 se acordă pentru acoperirea nevoilor de bază ale familiei sau persoanei singure aflate în situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, în vederea susţinerii acestora.

Art. 56. - Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 53 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Art. 57. - Primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Art. 58. - Dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, al compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti, prevăzută la art. 54, prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile ori persoanele singure.

Art. 59. - Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenţă prevăzute la art. 57 se suportă din bugetele locale.

Art. 60. - Ajutoarele de urgenţă prevăzute la art. 57 se pot acorda în bani şi/sau în natură.

Art. 61. - Familiile şi persoanele singure care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001 pot primi, pentru aceeaşi situaţie, ajutoare de urgenţă suportate atât de la bugetul de stat, cât şi de la bugetul local.

Art. 62. - In cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea.

Art. 63. - Ajutorul prevăzut la art. 62 se acordă unei singure persoane care poate fi, după caz, soţul sau soţia supravieţuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

Art. 64. - (1) Ajutorul prevăzut la art. 62 se acordă pe bază de cerere însoţită de următoarele acte, după caz:

a)  certificatul de deces, în original şi în copie;

b)  actul de identitate al solicitantului;

c)   acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;

d)  dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

(2)  Cererea şi actele doveditoare prevăzute la alin. (1) se înregistrează la primarul comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti unde familia din care a făcut parte persoana decedată sau, după caz, persoana singură decedată a beneficiat de ajutor social.

(3)  Ajutorul prevăzut la alin. (1) se suportă din bugetul local, din fondurile alocate pentru plata ajutorului social şi poate fi acordat în bani şi/sau în natură.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 65. - (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suportă din bugetele locale, în principal din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor şi stabilirii dreptului la ajutorul social, inclusiv pentru activităţile legate de acţiunile sau lucrările de interes local organizate de primari, se suportă din venituri proprii ale bugetelor locale.

Art. 66. - (1) Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, respectiv pe sectoare ale municipiului Bucureşti, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se realizează prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la solicitarea primarilor.

(2) La repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat către bugetele locale se vor avea în vedere numărul beneficiarilor de ajutor social şi nivelurile fondurilor alocate cu această destinaţie din bugetele locale.

Art. 67. - Dispoziţia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, încetarea plăţii drepturilor prevăzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum şi cea de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 68. - (1) In aplicarea prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 416/2001, primarii au obligaţia să transmită direcţiilor teritoriale, până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară, un raport statistic privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.

(2)  Transmiterea raportului statistic, prevăzut la alin. (1), precum şi a oricăror comunicări operative între primari şi direcţiile teritoriale se face şi prin intermediul poştei electronice. In acest sens, primarii, precum şi direcţiile teritoriale au obligaţia reciprocă de a-şi face cunoscute adresele de poştă electronică prin intermediul cărora pot face comunicările respective. In conţinutul raportului statistic, precum şi în cel al oricăror alte adrese ce privesc activitatea specifică Legii nr. 416/2001 primarii au obligaţia inserării adreselor de poştă electronică pe care le utilizează.

(3)   Până la data de 20 a fiecărei luni, direcţiile teritoriale transmit Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Raportul statistic lunar privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.

Art. 69. - Ministerul Apărării va transmite semestrial Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, până la data de 20 a lunii următoare expirării semestrului, numărul de beneficiari ai ajutorului social lunar acordat soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.

Art. 70. - In aplicarea prevederilor art. 33 din Legea nr. 416/2001, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin direcţiile teritoriale, verifică respectarea prevederilor Legii nr. 416/2001 şi răspunde sesizărilor adresate de beneficiari legate de modul de acordare al ajutorului social.

Art. 71. - In aplicarea prevederilor art. 281 şi 33 din Legea nr. 416/2001, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora instrucţiuni de îndrumare, verificare şi control de către direcţiile teritoriale a prevederilor legii, care se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 72. - In vederea asigurării venitului minim garantat, direcţiile teritoriale şi serviciul public de asistenţă socială din subordinea consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti ori compartimentul de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti acordă gratuit consultanţă de specialitate prin îndrumarea persoanelor şi familiilor în vederea întocmirii actelor necesare, identifică persoanele şi familiile îndreptăţite să beneficieze de ajutor social şi realizează mediatizarea prevederilor Legii nr. 416/2001.

Art. 73. - Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

*) Anexele nr. 1-11 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1  la normele metodologice

CERERE

Şi

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

pentru acordarea ajutorului social

Domnului Primar al municipiului/oraşului/comunei/sectorului

_________________________________________________

I. Subsemnatul,

Numele şi prenumele   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

                              

                                     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cod numeric personal  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresa:  Str.        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nr. |__|__|__|__| Bl. |__|__|__|__|__|__|__|  Sc. |__|__| Ap. |__|__|__|   Sector  |__|

Localitatea          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Judeţul                |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

        

Telefon               |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-mail               ____________________________________________________

Actul de identitate1)        |__|__|__|Seria |__|__|__|Nr.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Eliberat de secţia de poliţie |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Paşaport 2)              Seria |__|__|__|   Nr.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

vă rog să-mi aprobaţi acordarea ajutorului social.

1) In cazul cetăţenilor români se va specifica tipul de act de identitate:

-B.I.               - buletin de identitate

- C.I.               - carte de identitate

- CLP.            - carte de identitate provizorie

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi

-P.S.T.          - permis de şedere temporară

-P.S.P            -permis de şedere permanentă

- D.I.               - document de identitate

In cazul soţilor despărţiţi în fapt se va solicita şi actul din care să rezulte dovada demersurilor de desfacere a căsătoriei.

2) Se va anexa o copie după paşaport, în cazul în care persoana posedă acest act.

II. Declar pe propria răspundere următoarele:

A.   Referitor la componenţa familiei, următorii membri 3):

1. Nume şi prenume      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

           

                                      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Relaţie de rudenie4)                |__|__|cod numeric personal    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Act doveditor 5)            |__|__|__|Seria   |__|__|__|Nr.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2. Nume şi prenume      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

                                      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Relaţie de rudenie 4)      |__|__|cod numeric personal   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Act doveditor 5)             |__|__|__|Seria   |__|__|__|Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3. Nume şi prenume      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

                                      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Relaţie de rudenie 4)      |__|__|cod numeric personal   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Act doveditor 5)             |__|__|__|Seria   |__|__|__|Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

4. Nume şi prenume      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

                                      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Relaţie de rudenie 4)      |__|__|cod numeric personal   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Act doveditor 5)             |__|__|__|Seria   |__|__|__|Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

5. Nume şi prenume      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

                                      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Relaţie de rudenie 4)      |__|__|cod numeric personal   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Act doveditor 5)             |__|__|__|Seria   |__|__|__|Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

6. Nume şi prenume      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

                                      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Relaţie de rudenie 4)      |__|__|cod numeric personal   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Act doveditor 5)             |__|__|__|Seria   |__|__|__|Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3) In cazul familiilor cu mai mult de 6 membri se va completa o anexa. Prin membri de familie se înţeleg si persoanele intre care nu exista relaţii de rudenie, dar care locuiesc împreuna si contribuie la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora.

4)Se va completa cu următoarele coduri, în funcţie de relaţia de rudenie:

02 - pentru soţie,

03 - pentru relaţie de concubinaj;

04 - pentru copil.

5) Se vor prezenta, dupa caz:

- certificat(e) de naştere al(e) copilului/copiilor,

- certificat de căsătorie,

- hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;

- actul din care sa rezulte calitatea de tutore sau curator,

- acte clin care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate

B.   Referitor la veniturile realizate:

1. VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE IN LUNA:

Cod

Categoria de venituri

Actul doveditor6)

Venitul realizat 7)

(RON)

Salariul şi alte drepturi salariate:

01

- pe bază de contract de muncă

adeverinţă eliberată de angajator

02

- salariul   asistentului   personal   al   persoanei   cu handicap

adeverinţă eliberată de angajator

03

- salariul asistentului maternal

adeverinţă eliberată de angajator

04

- salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente

adeverinţă eliberată de angajator

05

- venitul  lunar  realizat  ca  membru  asociat  sau persoană  autorizată  să  desfăşoare  o  activitate independentă

adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară

06

- indemnizaţia   de   şomaj   şi/sau  venit   lunar   de completare

talon de plată

Pensii:

Pensii de stat:

07

- pensia pentru limită de vârstă

mandat

08

- pensia anticipată

mandat

09

- pensia anticipată parţială

mandat

10

- pensia de invaliditate

mandat

11

- pensia de urmaş

mandat

Pensii agricultori:

12

- pensia de agricultor

mandat

Pensii militare:

13

- pensia de serviciu

mandat

14

- pensia de invaliditate

mandat

15

- pensia de urmaş

mandat

16

- pensia I.O.V.R

mandat

17

- indemnizaţia pt.  persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a   participării   la   Revoluţie   şi   pentru   urmaşii acestora

talon

18

- pensia socială pentru nevăzători

mandat

19

- alocaţia socială pentru nevăzători

-

20

- indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr.I invaliditate

mandat

Alte drepturi de asigurări sociale

21

- indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

adeverinţă eliberată de angajator

22

- indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani

decizia de aprobare eliberată de direcţia teritorială de muncă, solidaritate socială şi familie

6) Se vor anexa pentru fiecare membru al familiei.

7) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a acestora.

- stimulentul lunar

decizia de aprobare eliberată de direcţia teritorială de muncă, solidaritate socială şi familie

23

- indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 sau 18 ani

adeverinţă eliberată de angajator

24

- indemnizaţia de maternitate

adeverinţă eliberată de angajator sau, după caz, de casa de pensii

- indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi

-

Indemnizaţii cu caracter permanent

25

- indemnizaţia    lunară     acordată    magistraţilor înlăturaţi din justiţie din considerente politice

talon de plată

26

- indemnizaţia     lunară     acordată     persoanelor persecutate din motive politice sau etnice

talon de plată

27

- indemnizaţia,     sporul     sau     renta     acordată invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

talon de plată

28

- indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efectuat   stagiul   militar   în   cadrul   Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

talon de plată

- indemnizaţia       lunară      pentru      pensionarii sistemului de pensii, membri ai uniunilor de creatori,   legal   constituite   şi   recunoscute   ca persoane juridice de utilitate publică.

-

29

- indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap

talon de plată

30

- indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor

talon de plată

31

- indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii nr. 118/2002

talon de plată

32

- renta viageră pentru sportivi

talon de plată

Alocaţii

33

- alocaţia de stat pentru copii

adeverinţă

- alocaţia lunară de plasament pentru fiecare copil încredinţat, dat în plasament sau asupra căruia s-a instituit tutela

adeverinţă

34

- alocaţia de întreţinere

hotărâre judecătorească

Burse

35

- pentru elevi

adeverinţă    eliberată    de instituţia de învăţământ

36

- pentru studenţi

adeverinţă    eliberată    de instituţia de învăţământ

Ajutoare

37

- ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit   incapabile    de   muncă   în   perioada efectuării unei pedepse privative de libertate

talon de plată

38

- ajutorul special acordat persoanelor cu handicap

talon de plată

39

- ajutorul social lunar pentru soţiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu

adeverinţă    eliberată    de centrul militar

TOTAL 1

2.   VENITURI  NETE   ANUALE   REALIZATE   DIN   VÂNZAREA/UTILIZAREA TERENURILOR, CLĂDIRILOR, SPATIILOR LOCATIVE SAU ALTOR BUNURI MOBILE ŞI IMOBILE

Sursa de venit

Actul doveditor

Venitul realizat8)

a)    Terenuri

b)   Venituri din activităţi agricole

- din valorificare

- din închiriere

- din vânzare

-   prezumat prin HL

-   contract (copie)

-   contract (copie)

c)    Venituri din cedarea folosinţei bunurilor (clădiri, altele     decât locuinţa principală)

-   din închiriere

-   din vânzare

d) Alte bunuri mobile şi imobile

-   din închiriere

-   din vânzare

e) Renta viageră agricolă

-  carnet rentier agricol (copie)

TOTAL 2

3.ALTE SURSE DE VENIT

Sursa de venit

Actul doveditor

Venitul realizat8)

a) Venituri nete din dobânzi, dividende, părţi sociale

b) Activităţi nepermanente

c) Depozite bancare

d) Alte venituri

TOTAL 3

4. VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI (Total 1+Total 2+Total 3)

5. VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE

(Venit lunar total/ nr. membri familie)

8)Se va înscrie venitul realizat în anul precedent. Pentru veniturile care nu pot fi dovedite prin acte eliberate de autorităţile competente, vor fi consemnate sumele aprobate prin hotărârea consiliului local în baza criteriilor cuprinse în anexa nr. 6 .

C.      Am luat la cunoştinţă că ajutorul social se calculează ca diferenţă între nivelurile lunare ale venitului minim garantat prevăzute la art.4 alin.(l) din Legea nr.416/2001,cu modificările şi completările ulterioare şi venitul net lunar al familiei/persoanei singure.

D.      Declar că mă oblig să aduc la cunoştinţa primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor realizate, precum şi la domiciliu, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Prin   semnarea  prezentei,   am   luat  la  cunoştinţă  că  cele  declarate  sunt  corecte  şi   complete,  iar declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale.

Data

_________

Semnătura solicitantului,

___________________

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

ROMÂNIA

Judeţ / Mun. Bucureşti    _____________________________

                                                         (cod, denumire)

Primar comună/oraş/municipiu/sector mun. Bucureşti ___________________

                                                                                              (cod, denumire)

ANCHETA SOCIA1)

pentru acordarea ajutorului social

Formular familie/persoană singură

efectuată la data_________anul__________

Urmare cererii d-lui (d-nei)......................................................................înregistrată sub nr .........................................la data de .................................., prin care s-a solicitat acordarea ajutorului social pentru familia/persoana singură.................................................................. adresa ...................................................................................................., s-a procedat la verificarea situaţiei de fapt, din care s-au constatat următoarele :

A. Date privind familia/persoana singură:

1. Componenţa familiei şi veniturile acesteia :

Nr.

Crt.

Componenţa familiei/Persoana singură

Veniturile familiei/ persoanei singure3)

Alte venituri

Nume şi prenume

C.N.P./

Data naşterii2)

(ZZ/LL/AA)

Relaţia de rudenie

Statutul ocupaţional

Sursa cod

Cuantum

Cuantum

în clar

cod*

în clar

cod*

TOTAL

2. Locuinţa:

Tipul locuinţei :

Regimul juridic al locuinţei*:

Nr. camere........................................................

Suprafaţa utilă (m2)......................................

Dotare cu bunuri de folosinţă îndelungată.................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

Condiţii de igienă....................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

1) In cazul gospodăriei definită la art.8 alin.(8) din Legea nr.416/2001 cu modificarile şi completările ulterioare se va întocmi separat pentru fiecare familie/persoană singură.

2) In cazul persoanelor care nu deţin CNP se va trece doar data naşterii.

3)In cazul gospodăriei se va evidenţia distinct venitul obţinut în comun de membrii acesteia.

*Se va trece codul prevăzut în tabele Relaţia de rudenie, Ocupaţia, Tipul locuinţei şi Regimul juridic al locuinţei.

**Se va trece, după caz, codul, în cazul veniturilor permanente sau sursele de venit în cazul veniturilor prevăzute la capitolele B şi C din Cererea şi Declaraţia pe proprie răspundere privind acordarea ajutorului social.

Incălzirea locuinţei:

-sistem centralizat de furnizare a energiei termice                  [ ]

-gaze naturale                                                                     [ ]

-lemne                                                                                [ ]

-cărbuni                                                                              [ ]

-combustibili petrolieri                                                         [ ]

-alte forme de încălzire                                                        [ ]

3.Locuieşte împreună cu alte

-  familii                                                                              [ ]

-  persoane singure                                                             [ ]

4. Familia/persoana singură deţine în proprietate/folosinţă

Terenuri

- tipul de teren.................................... suprafaţa...................................................................

- tipul de teren.................................... suprafaţa...................................................................

- tipul de teren.................................... suprafaţa....................................................................

Clădiri (altele decât locuinţa)........................................................................................................................................................................ ......................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

Spaţii locative (altele decât locuinţa)........................................................................................................................................................................ ...........

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

Alte bunuri........................................................................................................................................................................ ...................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

5. Starea de sănătate a membrilor familiei/persoanei singure..........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

6.Nevoi speciale ale membrilor familiei/persoanei singure..............................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

B. Alte aspecte constatate........................................................................................................................................................................ .........................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

C.Se propune acordarea ajutorului social........................................................................................................................................................................ ..

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

D.Opţiunea solicitantului privind acordarea ajutorului social

- în bani                                                                                         [ ]

- în natură4)                                                                                    [ ]

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

E. Nu se propune acordarea ajutorului social, deoarece:

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

Am luat la cunoştinţă

Solicitant     __________________

Intocmit___________

Semnătura___________

4) Se vor menţiona produsele solicitate (alimente, medicamente, îmbrăcăminte etc.)

Coduri utilizate în ancheta socială:

Cod

Relaţia de rudenie

01

titularul

02

soţ/soţie

03

concubin

04

copil (inclusiv copilul luat în adopţie, plasament familial, încredinţare, tutelă sau curatelă)

05

alte persoane

Cod

Statutul ocupational

01

salariat

02

persoană autorizată să desfăşoare activităţi independente/agricole

03

şomer (care primeşte indemnizaţie de şomaj)

04

lucrător ocazional

05

pensionar

06

fără loc de muncă

07

casnic

08

elev, student

09

copil de vârstă şcolară care nu urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii

10

copil de vârstă preşcolară

Cod

Tipul locuinţei

01

casă cu curte

02

casă fără curte

03

apartament la bloc

04

locuinţă socială

05

locuinţa de necesitate

06

nu are locuinţă/adăpost improvizat

Cod

Regimul juridic al locuinţei

01

în proprietate

02

în închiriere (public/privat)

03

alte situaţii

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

FIŞA DE CALCUL

AL AJUTORULUI SOCIAL ŞI AL NUMĂRULUI DE ORE DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

Numărul de înregistrare a cererii

..................../.............................

TITULAR

Numele:...........................

Prenumele:  .........................

A. AJUTOR SOCIAL

1

Numărul total al membrilor de familie care se ia în calcul la stabilirea ajutorului social

.................. persoane

2

Venitul net lunar pe familie *)

din care:

..........   lei

a) Venituri permanente nete lunare realizate în luna anterioară

..........   lei

b)   Venituri   nete   anuale   realizate   din   vânzarea/utilizarea   terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau altor bunuri mobile şi imobile altele decât locuinţa minimă şi bunurile necesare nevoilor familiale**)

..........   lei

c) Alte surse de venit**)

........... lei

3

Nivelul venitului minim garantat pe familie, stabilit în condiţiile legii

........... lei

4

Cuantumul ajutorului social

pct.3 - pct.2

............lei/lună

5

Majorări ale ajutorului social

Ajutor social (pct.4) X 15%

(se aplică numai pentru situaţiile în care persoana singură sau cel puţin un membru din familie face dovada că lucrează pe bază de contract de muncă sau convenţie civilă de prestări servicii)

.............lei/lună

6

Ajutorul social propus pentru plată

Pct.4 + pct.5

...........lei/lună

Intocmit,

Data.......................

Semnătura.....................

Viza de control financiar preventiv,

*) Veniturile nete lunare se calculează pe baza datelor înscrise la Capitolul II, pct. B şi C din Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului social

**) Veniturile lunare se calculează prin împărţirea la 12 a veniturilor anuale.

B. NUMĂR DE ORE DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

Formula de calcul a numărului de ore este următoarea:

                                                          

                                                             169,33 ore X cuantum ajutor

Număr ore de muncă =      ________________________________________

                                        

                                         salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată

* 169,33 ore reprezintă numărul de ore medii aferente salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Numărul de ore se modifică anual.

**Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel aprobat anual prin hotărâre a Guvernului. In prezent, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1766/2005, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este 330 lei.

ANEXA Nr. 4  la normele metodologice

LISTA

BUNURILOR CONSIDERATE DE STRICTĂ NECESITATE PENTRU NEVOILE UNEI FAMILII

BUNURI IMOBILE

1.    locuinţa de domiciliu, conform art.7 din prezentele Norme metodologice;

2.     anexele gospodăreşti (grajduri, coteţe, magazii, fanare, hambare, rezervor pentru apa-consum menajer, pompa hidrofor şi altele asemenea);

BUNURI MOBILE NECESARE INTR-O GOSPODĂRIE

1.    o maşină de gătit*;

2.   un frigider şi/sau un congelator sau o combină frigorifică*;

3.    o maşină de spălat, automată sau neautomată*;

4.   un aspirator de praf*;

5.   un televizor (color sau alb-negru)*;

6.   un (radio)casetofon*;

7.   un telefon fix sau un telefon mobil *;

8.    aparatură şi instalaţia destinată încălzirii locuinţei şi preparării apei calde menajere;

9.   un calculator personal;

10. mobilier aferent locuinţei;

11. mijloace de transport individual pentru persoanele cu handicap sau dependente*;

12.  o bicicletă;

13.  o barcă fără motor;

14.  aparate medicale destinate recuperării sau pentru efectuarea unui tratament medical*;

15. maşina de cusut;

16.  aparatură electrocasnică: mixer, râşniţă de cafea şi altele asemenea*;

17. unelte de stricta necesitate gospodăriilor agricole din mediul rural: lopata, sapa, zdrobitor de struguri, aparate manuale de stropit si de combatere boli si dăunători, căruţa, alte utilaje agricole manevrate manual sau cu tracţiune animală;

18. unelte, instrumentar mărunt necesare exercitării profesiei.

* aflate în stare de funcţionare;

TERENURI/CURSURI DE APA

TERENURI/CURSURI DE APA

FAMILII CU 1-3 PERSOANE

FAMILII CU PESTE 3 PERSOANE

1.Terenul pe care se află locuinţa de domiciliu

2.Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), dar nu mai mult de 500 m2 în zona urbană şi 1000 m2 în zona rurală

3.Terenuri în zona colinară şi de şes

- arabil şi fâneaţă

- forestier

- vii, livezi, grădini de legume si flori

0,50 ha

1,00 ha

0,25 ha

0,30 ha

0,15 ha

0,25 ha

4.Terenuri în zona montană

- arabil

- forestier

- vii, livezi, grădini de legume si flori

- păşuni si fâneţe

0,50 ha

0,75 ha

0,25 ha

0,50 ha

0,25 ha

0,50 ha

1,00 ha

1,25 ha

5.Terenuri declarate de primărie neproductive (care nu sunt exploatabile), indiferent de suprafaţă;

6.Terenuri cu apă declarate neexploatabile de către primărie

CATEGORII DE ANIMALE/ PĂSĂRI]:

1.     o bovină: vaci, bivoliţe - (în lactaţie); boi, bivoli; tineret de înlocuire

2.     2 porcine: porci la îngrăşat; • scroafe cu purcei

3.     4 ovine: ovine de reproducţie, tineret de înlocuire sau caprine: caprine de reproducţie, tineret de înlocuire;

4.     o cabalină: cal; măgar; catâr

5.     10 capete de iepuri de casă;

6.     15 capete de păsări: raţe; găini; gâşte; curci; bibilici;

7.     5 familii de albine;

ALTE BUNURI

a)   bunuri individuale de folosinţă zilnică: îmbrăcăminte, lenjerii, produse de igienă personală şi altele asemenea

b)   bunuri provenite din ajutoare şi donaţii cu caracter social sau medical de uz personal;

c)   decoraţii, medalii, cupe, insigne, etc. primite în nume personal cu titlu onorific.

NOTA: Toate bunurile imobile, mobile, terenuri / cursuri de apă, categorii de animale / păsări şi alte bunuri cuprinse în această listă pot fi deţinute cumulativ de o familie/ persoană singură, cu excepţia celor prevăzute la punctele 3 şi 4 de la categoria terenuri / cursuri de apă care se iau în considerare individual.

ANEXA Nr. 5  la normele metodologice

LISTA

BUNURILOR CARE NU SUNT CONSIDERATE DE STRICTĂ NECESITATE PENTRU NEVOILE FAMILIALE

BUNURI IMOBILE

¦ clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, aşa cum este definită la art. 7 din prezentele Norme metodologice şi a anexelor gospodăreşti, conform Anexei nr.4 (case de vacanţă, piscine, saune şi altele) sau alte imobile aflate în una din următoarele forme de deţinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat ş.a;

BUNURI MOBILE

1.    aparatura electronică: aparate de filmat, camere video, video interfon, amplificatoare audio, combine audio-video, laptop-uri, copiatoare xerox).

2.    obiecte de valoare: tablouri şi obiecte de artă, obiecte ornamentale din metale preţioase, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare vandabilă;

3.    mijloace de transport*: autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, rulote, autobuze, microbuze, motociclete, motorete şi scutere, şi altele asemenea;

4.    utilaje agricole: tractor, combină, semănătoare, secerătoare şi alte utilaje agricole cu tracţiune mecanică;

5.    utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale, aparat de dărăcit, cazan de fabricat rachiu şi altele asemenea;

6.    utilaje pentru mica producţie: maşină de tricotat, război de ţesut şi altele asemenea;

7.    utilaje de prelucrat lemnul: drujbă utilizată în scop comercial, gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

8.    depozite bancare, care cumulate depăşesc ca valoare nivelul venitului minim garantat pentru tipul respectiv de familie, calculat pentru un an de zile** .

* se exceptează mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum şi cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia biosferei „Delta Dunării";

** se verifică prin Declaraţia pe proprie răspundere prevăzută în Anexa nr. 1 la normele metodologice.

TERENURI/CURSURI DE APA

TERENURI/CURSURI DE APA

FAMILII CU 1-3 PERSOANE

FAMILII CU PESTE 3 PERSOANE

1.Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1000 mîn zona urbană şi 2000 m2 în zona rurală

2.Terenuri în zona colinară şi de şes

- arabil şi fâneaţă

- forestier

- vii, livezi, grădini de legume si flori

2,00 ha

3,00 ha

1,00 ha

1,50 ha

0,50 ha

0,75 ha

3.Terenuri în zona montană

- arabil

- forestier

- vii, livezi, grădini de legume si flori

- păşuni si fâneţe

3,00 ha

3,50 ha

1,00 ha

1,50 ha

0,50 ha

0,75 ha

1,50 ha

2,00 ha

CATEGORII DE ANIMALE

1.    peste 3 bovine: vaci, bivoliţe - (în lactaţie); boi, bivoli; tineret de înlocuire;

2.    peste 5 porcine: porci la îngrăşat; • scroafe cu purcei;

3.    peste 20 ovine/caprine: ovine de reproducţie, tineret de înlocuire sau caprine: caprine de reproducţie, tineret de înlocuire;

4.    peste 2 cabaline: cai; măgari; catâri;

5.    peste 50 de capete iepuri de casă;

6.    peste 80 de capete păsări: raţe, găini, gâşte, curci, bibilici.

7.    peste 15 familii de albine.

CRESCĂTORII A CĂROR PRODUCŢIE SE COMERCIALIZEAZĂ

1.    crescătorie de melci;

2.    crescătorie de struţi;

3.    crescătorie fazani;

4.    crescătorie de păuni;

5.    crescătorie de păsări sau peşti exotici;

6.    crescătorie de nurci, nutrii;

7.    crescătorie de prepeliţe;

8.    crescătorie viermi de mătase;

9.    pisciculturi/ iaz de peşte productiv.

ALTE CATEGORII

ciupercărie.

NOTA: Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul din bunurile cuprinse în această Listă nu beneficiază de ajutor social.

SURSA: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru stabilirea suprafeţelor terenurilor şi cursurilor de apă precum şi pentru stabilirea numărului de categorii de animale.

ANEXA Nr. 6  la normele metodologice

CRITERII

privind Urnitele minime şi maxime ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în anexa nr.4

BUNURI MOBILE NECESARE ÎNTR-O GOSPODĂRIE*:

LIMITE

MINIME/buc

-LEI -

LIMITE

MAXIME/buc

-LEI -

1. maşină de gătit (aragaz cu patru ochiuri)

460

820

2. frigider

560

1568

3. combină frigorifică

899

2000

4. congelator

595

920

5. maşină de spălat automată

849

1650

6. maşină de spălat ne automată

438

1013

7. aspirator de praf

124

550

8. televizor color

279

2000

9. video (DVD player)

240

1650

10. radiocasetofon dublu casete

60

699

11. telefon mobil

84

1112

12. calculator personal

3311

3577

13. drujbă

349

1500

Pentru bunurile mobile menţionate mai sus, folosite mai mult 24 de luni, limitele minime şi maxime vor fi stabilite la jumătatea valorilor din tabel.

VENITURILE POTENŢIALE PROVENITE DIN

VÂNZAREA TERENURILOR ŞI DIN VALORIFICAREA CULTURILOR AGRICOLE:

LIMITE

MINIME/ha

-LEI-

LIMITE

MAXIME/ha

-LEI-

1.   terenuri arabile

600*

28 000*

2.   teren intravilan

2 000*

220 000*

3.   teren intravilan municipiul Bucureşti

2 300 000*

4.   teren forestier

2 500*

10 000*

5.   păşuni

500*

27 000*

6.   fâneţe

500*

27 000*

7.   vii nobile

15 000*

50 000*

8.   culturi agricole: - UM - venit net/ha/an

•    grâu

90**

169**

•    porumb

90**

126**

•    fasole

90**

145,6**

•    orz

95**

203,6**

•    floarea soarelui

92,4**

110**

•    cartofi

700**

5 000**

•    pepeni

400**

4 000**

•    sfeclă

150**

334**

•    Vie - struguri de masa

400**

800**

            - struguri de vin

200**

400**

•    tutun

90**

1 200**

•    soia

90**

160**

9.   livezi

500**

700**

10. legume

500**

1 500**

*preţul de vânzare in lei a unui hectar

** venitul net în lei/ha

CATEGORII DE ANIMALE:

LIMITE MINIME/buc

-LEI-

LIMITE MAXIME/buc

-LEI-

1.   bovine: vaci, bivoliţe - (în lactaţie); boi, bivoli; viţei până la 6 luni; tăuraşi

1000*

4 000*

2.   porcine: porci la îngrăşat; scroafe cu purcei

300*

1 000*

3.   ovine: oi; miei

80*

200*

4.   caprine: tineret caprin

100*

200*

5.   cabaline: cai; măgari; catâri

400*

3 000*

6.   păsări: raţe; găini; gâşte; curci; bibilici;

25*

30*

7.   familii de albine

100*

200*

8.   iepuri de casă

30*

50*

* preţul de vânzare in lei pe cap de animal, sau după caz, a unei familii de albine

NOTA: Preţurile stabilite în prezenta Anexă se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferenţă între bunurile cuprinse în Anexa nr. 5 şi bunurile cuprinse în Anexa nr. 4.

SURSA:

-  Institutul Naţional de Statistică pentru bunurile mobile necesare într-o gospodărie;

-  Ministerul  Agriculturii,  Pădurilor  şi  Dezvoltării  Rurale  pentru veniturile  potenţiale  provenite  din vânzarea terenurilor şi din valorificarea culturilor agricole şi pentru categoriile de animale.

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice

ROMÂNIA

Judeţ / Mun. Bucureşti    ____________________________

                                                        (cod, denumire)

Primar comună/oraş/municipiu/sector mun. Buc _______________________

                                                                                            (cod, denumire)

DISPOZIŢIE

nr._____________/______________________

Incepând cu data de.........................., se acordă / nu se acordă/ se modifică / se suspendă / încetează ajutorul     social     în     cuantum     de......................................      lei,     pentru     familia     dlui     (d-nei)........................................................, cu domiciliul/reşedinţa/care locuieşte în.................................................................................................................potrivit cererii nr................../..................

Motivul neacordării/modificării/suspendării/incetării ajutorului social:.........................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

Plata ajutorului social se efectuează prin............................................................................................... în perioada..................................................ale lunii.

                                                                  (mandat poştal/stat de plată/cont personal/cont de card)

Primar,

.........................

Dispoziţia se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în termen de 30 de zile de la data emiterii.

ANEXA Nr. 8  la normele metodologice

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI

SOCIALE CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII / MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr.............../.....................200...

CERTIFICAT MEDICAL

DE CONSTATARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

Subsemnatul, dr........................................................................, medic expert al cabinetului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă din localitatea ..................judeţul...............examinând azi ............... pe dl/d-na  .......................................    în    vârstă    de    .................ani,ocupaţia................................................,domiciliat/ă în localitatea.....................................................str...........................judeţul / sectorul, am constatat că suferă de :

Diagnostic clinic........................................................................................................................................................................ ..........................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

Diagnostic funcţional........................................................................................................................................................................ ..................................

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

Concluzie : Capacitatea de muncă *)                          redusă          [ ]

                                                                                              pierdută        [ ]

Este încadrabil în   gradul....................   de invaliditate.

Termen de valabilitate...................................................

Prezentul certificat s-a eliberat pentru a beneficia de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

MEDIC EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE

...................................................................................

( semnătură, parafă, stampilă)

*) Se va bifa căsuţa corespunzătoare capacităţii de muncă constatate

ANEXA Nr. 9 la normele metodologice

TABEL NOMINAL

cu persoanele în căutarea unui loc de munca înregistrate în evidenţa Agenţiei teritoriale pentruocuparea forţei de muncă.................., pentru care s-au eliberat adeverinţe în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

anul.............Trimestrul..............

Nr. crt.

Nume,

prenume,

iniţiala

tatălui

Domiciliu / Reşedinţa

Adeverinţa nr. şi data

Loc de muncă oferit

încadrat/neîncadrat/

refuz loc de muncă

Data

încadrării

în muncă,

după caz

Program de formare

profesională

curs / refuz curs

Director executiv,

......................

ANEXA Nr. 10 la normele metodologice

ROMÂNIA

Judeţ / Mun. Bucureşti    _____________________________

                                                              (cod, denumire)

Primar comună/oraş/municipiu/sector mun. Bucureşti ___________________

                                                                                               (cod, denumire)

ANCHETA SOCIALĂ 1)

pentru acordarea ajutorului de urgenţă în temeiul art. 28, alin. (1) din Legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Formular familie/persoană singură

efectuată la data_________anul__________

Urmare verificării efectuate la domiciliul/reşedinţa/locuinţa d-lui (d-nei) ........................... ............................................................... adresa...................................................................., s-au constatat următoarele:

A. Date privind familia/persoana singură:

1. Componenta familiei/persoana singură si veniturile2) acesteia :

Nr. Crt.

Componenţa familiei/Persoana singură

Veniturile familiei/ persoanei singure2)

Alte venituri

Nume şi prenume

C.N.P./

Data naşterii 3)

(ZZ/LL/AA)

Relaţia de rudenie

Statut ocupaţional

Sursa cod**

Cuantum

Cuantum

în clar

cod

în clar

cod

TOTAL

2. Locuinţa:

Tipul locuinţei *:

Regimul juridic al locuinţei *:

Nr. camere........................................................

Suprafaţa locuibilă (m2)......................................

Dotare cu bunuri de folosinţă îndelungată.................................................................

………………………………………………………………………………………

Condiţii de igienă.......................................................................................................

………………………………………………………………………………………

1) In cazul gospodăriei definită la art.8 alin.(8) din Legea nr.416/2001 cu modificările şi completările ulterioare se va întocmi separat pentru fiecare familie/ persoană singură.

2) In cazul gospodăriei se va evidenţia distinct venitul obţinut în comun de membrii acesteia

3) In cazul persoanelor care nu deţin CNP se va trece doar data naşterii.

*Se va trece codul prevăzut în tabele Relaţia de rudenie, Ocupaţia, Tipul locuinţei şi Regimul juridic al locuinţei;

**Se va trece, după caz, codul, în cazul veniturilor permanente sau sursele de venit în cazul veniturilor prevăzute la capitolele B şi C din Cererea .şi declaraţia pe proprie răspundere privind acordarea ajutorului social;

Incălzirea locuinţei:

-sistem centralizat de furnizare a energiei termice                      [ ]

-gaze naturale                                                                         [ ]

-lemne                                                                                    [ ]

-cărbuni                                                                                  [ ]

-combustibili petrolieri                                                             [ ]

-alte forme de încălzire                                                            [ ]

B. Descrierea situaţiei pentru care se solicită ajutorul de urgenţă (cauze, pagube înregistrate, evaluarea pagubelor s.a)..................................................................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

C. A beneficiat de alte ajutoare pentru situaţia prezentată :

- în bani (suma/sursa).................................................................................................

- în natură (tipul/valoarea/sursa) :..............................................................................

………………………………………………………………………………………………

D. Alte aspecte constatate.......................................................................................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

E. Opţiunea beneficiarului în acordarea ajutorului de urgenţă :

- în bani                                                                                        [ ]

- în natură4)                                                                                   [ ]

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

F. Propuneri :

-suma..................................................

-modul de acordare....................................................................................................

Am luat cunoştinţă Solicitant________________

Intocmit___________

Semnătura___________

4)Se va menţiona ce anume solicită beneficiarul (plata unor cheltuieli de întreţinere şi încălzire a locuinţei, obligaţii faţă de bugetele locale)

NOTĂ:

In cazul în care ajutorul de urgenţă se acordă de la bugetul de stat, ancheta socială va fi semnată de directorul direcţiei teritoriale de muncă şi solidaritate socială [L.S.b)]şi de primarul comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti unde locuieşte solicitantul [L. S.c) ] şi va fi avizată de prefect [L.S.a)];

In cazul în care ajutorul de urgenţă se acordă de la bugetul local, ancheta socială va fi semnată de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti sau, după caz, al compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti [L.S. b) ] şi avizată de primarul comunei,oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti unde locuieşte solicitantul [L.S.a) ].

ANEXA Nr. 11  la normele metodologice

Primarul                           ___________

                                         (cod, denumire)

Judeţ / Mun. Bucureşti    ____________

                                        (cod, denumire)

RAPORT   STATISTIC

privind aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitului minim garantat, modificată şi completată prin legea nr.115/2006

luna.......... anul..........

1.    Ajutorul social

1.1. Situaţia cererilor aprobate pentru acordarea ajutorului social

Nr crt

Tipul familiei

Număr cereri înregistrate în registrul special

Existente la

începutul lunii

raportate

Aprobate (şi repuse în plată) în luna raportată

Suspendate

din plată în

luna raportată

Ieşite din

plată în luna

raportată

Existente la sfârşitul lunii raportate

Sume aprobate

în luna raportată

Cumulat de la începutul anului

în luna raportată

Cumulat de la începutul anului

1

2

3

4

5

6

7

8=3+4-6-7

1.

persoane singure

2.

familii cu 2 persoane

3.

familii cu 3 persoane

4.

familii cu 4 persoane

5.

familii cu 5 persoane

6.

familii cu peste 5 pers.

TOTAL:

1.2. Ajutoare sociale plătite

Nr. crt.

Tipul familiei

Număr familii beneficiare

Sume plătite

în luna raportată

Cumulat de la începutul anului

în luna raportată

Cumulat de la începutul anului

1

2

4

5

1.

persoane singure

2.

familii cu 2 persoane

3.

familii cu 3 persoane

4.

familii cu 4 persoane

5.

familii cu 5 persoane

6.

familii cu peste 5 pers.

TOTAL:

2. Ajutor de urgenţă

Număr beneficiari

Sume plătite

în luna raportată

cumulat de la

începutul

anului

în luna raportată

cumulat de

la începutul

anului

3. Ajutorul pentru înmormântare

Număr beneficiari

Sume plătite

în luna raportată

cumulat de

la începutul

anului

în luna raportată

cumulat de la

începutul

anului

Primar,

...............................

Intocmit.................................

Data.....................................


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1010/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1010 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu