E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

INSTRUCTIUNI Nr

INSTRUCTIUNI   Nr. 2728/T.B.-19962 din 28 iulie 1999

privind tiparirea si decontarea biletelor speciale de calatorie gratuita, emise in baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR NR. 2.728/T.B.


SmartCity3

              MINISTERUL FINANTELOR NR. 19.962
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 17 ianuarie 2000

    In baza dispozitiilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 580/1995 privind cheltuielile care se deconteaza de catre Ministerul Finantelor direct Ministerului Transporturilor ca urmare a aplicarii prevederilor art. 23 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, se emit prezentele instructiuni.

    I. Tiparirea biletelor

    1. Tiparirea biletelor speciale de calatorie gratuita pe calea ferata, pe caile fluviale si auto judetene se face prin grija Ministerului Transporturilor - Directia generala de management, strategie, retea sanitara, denumita in continuare D.G.M.S.R.S., pe baza cererilor primite de la asociatiile veteranilor de razboi legal constituite si a avizului Ministerului Finantelor.
    2. Selectarea agentilor economici ce urmeaza sa efectueze tiparirea biletelor speciale de calatorie gratuita se face de Ministerul Transporturilor, in calitate de persoana juridica achizitoare, in conditiile legii.
    De organizarea ofertarii sau a licitatiei pentru achizitiile publice raspunde D.G.M.S.R.S.
    3. Cheltuielile de tiparire a biletelor speciale de calatorie gratuita se deconteaza din sumele prevazute in bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 60.01 "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", cu incadrarea in fondurile aprobate cu aceasta destinatie prin legea anuala a bugetului de stat, pe baza facturilor prezentate de agentul economic declarat castigator al licitatiei si a documentelor de predare-primire a biletelor speciale de calatorie gratuita catre Ministerul Transporturilor - D.G.M.S.R.S., executate in conformitate cu contractul semnat cu acesta.
    4. Cererile pentru tiparirea biletelor speciale de calatorie gratuita pe calea ferata, pe caile fluviale si auto judetene se prezinta Ministerului Transporturilor - D.G.M.S.R.S. de catre asociatiile veteranilor de razboi legal constituite, pana la data de 1 iulie a anului in curs pentru anul urmator.
    5. Pana la data de 1 noiembrie a fiecarui an D.G.M.S.R.S. va intocmi formele de predare-primire a biletelor speciale de calatorie gratuita tiparite pentru anul urmator, in forma si in cantitatea convenite, catre Serviciul legitimatii de calatorie si facilitati, din cadrul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., denumita in continuare C.F.R. Calatori, pentru aplicarea timbrului sec fara de care biletul special de calatorie nu va fi admis la viza, pentru calatoria gratuita pe calea ferata, si, respectiv, catre asociatiile veteranilor de razboi legal constituite, pentru calatoria gratuita pe caile fluviale si auto judetene.
    6. Distribuirea catre beneficiari a biletelor speciale de calatorie gratuita se face de asociatiile veteranilor de razboi legal constituite, respectiv prin filialele judetene ale acestora, care isi vor organiza evidenta distribuirii lor.
    Biletele nedistribuite de asociatiile veteranilor de razboi legal constituite vor fi distruse in conditiile legii.
    7. Biletele speciale de calatorie gratuita sunt valabile numai insotite de legitimatia eliberata de filialele judetene (sau de sector, in cazul municipiului Bucuresti) ale asociatiilor veteranilor de razboi legal constituite, contrasemnata de imputernicitul Ministerului Apararii Nationale.
    Biletele folosite de insotitori sunt valabile numai pentru aceeasi calatorie cu a persoanei cu drept de insotitor si cu legitimatia acesteia.
    Pe biletele folosite de insotitori se va inscrie numarul legitimatiei persoanei cu drept de insotitor.
    8. Biletele speciale de calatorie gratuita, ale caror modele sunt prezentate in anexele nr. 1 - 3, au tiparite aceeasi serie si acelasi numar pe fiecare dintre partile componente, precum si anul calendaristic de valabilitate.
    9. Completarea biletelor speciale de calatorie gratuita cu datele prevazute in imprimate se face de catre emitent si/sau de catre calatori, cu cerneala sau pix cu pasta, pe raspunderea acestora.
    10. Pentru a fi valabil biletul special de calatorie gratuita trebuie sa poarte semnatura si stampila emitentului, in locurile special indicate, atat pe biletul special propriu-zis, pe cuponul statistic, cat si pe cupoanele-anexa 1 si 2.
    La emitere biletul special de calatorie gratuita, care este format din cuponul statistic, cupoanele-anexa 1 si 2 si din biletul special propriu-zis, se inmaneaza beneficiarului de calatorii gratuite.
    11. Modificarile, corecturile sau stersaturile, chiar certificate de emitent, anuleaza dreptul de intrebuintare a biletelor speciale de calatorie gratuita.
    12. Pentru a fi admis la transport calatorul prezinta inainte de inceperea calatoriei cuponul statistic, cupoanele-anexa 1 si 2 si biletul special propriu-zis, nedetasate, pentru viza, la casa de bilete sau la agentia de voiaj, dupa caz, avand completate rubricile: Dl/Dna; Nr. legitimatiei titularului; Seria si nr. buletinului/cartii de identitate al/a insotitorului, daca este cazul; De la statia; La statia, respectand instructiunile de pe verso biletului special de calatorie. Pentru calatoria gratuita pe calea ferata, la prezentarea pentru viza, casierul de bilete va completa, conform solicitarii calatorului, rubrica "Via" atat pe cuponul statistic, cat si pe biletul de calatorie special propriu-zis.
    Dupa verificarea concordantei datelor din rubricile completate pe cuponul statistic si pe biletul special propriu-zis casierul de bilete detaseaza cuponul statistic pe care il retine, completandu-l cu distanta in km dintre statia de urcare si cea de coborare, cu tariful corespunzator la data respectiva si cu data efectuarii transportului.
    In cazul in care beneficiarul unui bilet special de calatorie gratuita se urca in tren intr-o statie C.F.R. in care nu se vand bilete de calatorie, seful de tren sau conductorul completeaza rubrica "Via" conform traseului stabilit de calator, procedand conform celor prevazute la alineatul precedent, inscrie data efectuarii calatoriei si numele statiei de urcare, dupa care detaseaza si retine cuponul statistic, iar biletul special propriu-zis il inmaneaza beneficiarului de calatorie gratuita. Cuponul statistic este depus de seful de tren sau de conductor la casa statiei de domiciliu, o data cu varsarea valorilor, pe care casierul il completeaza cu distanta in km si verifica exactitatea tarifului inscris.

    II. Decontarea biletelor speciale de calatorie

    A. Pentru transportul pe calea ferata
    13. Tariful biletelor speciale de calatorie gratuita este cel din ziua efectuarii calatoriei, potrivit tarifului perceput conform T.L.C. - C.F.R., tabelele nr. 1 si 4, la distanta efectiv parcursa intre statiile C.F.R. indicate pe bilet.
    14. Cupoanele statistice retinute de casieri cu ocazia aplicarii vizei la casele statiilor si ale agentiilor de voiaj, precum si cupoanele-anexa 1 si 2, care se retin de casier in cazul in care calatorul schimba trenul, se vor evidentia distinct cu: seria, numarul, valoarea calatoriei, clasa, relatia si distanta in km pe care s-a calatorit, calatori/km realizati, utilizandu-se formularul "Contul legitimatiilor cu pret variabil", prevazut in anexa nr. 4, completat in 3 (trei) exemplare, separat pentru fiecare asociatie a veteranilor de razboi legal constituita.
    15. La inceputul lunii urmatoare celei efectuarii calatoriei originalul formularului "Contul legitimatiilor cu pret variabil", precum si o copie de pe acesta, impreuna cu cupoanele statistice si cupoanele-anexa 1 si 2 respective, se inainteaza pentru verificare Serviciului colectare, contabilizare, control venituri din cadrul agentiei teritoriale a Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., denumita in continuare S.M.F.
    16. Pana la data de 12 a fiecarei luni pentru luna expirata, Serviciul colectare, contabilizare, control venituri din cadrul agentiei teritoriale a S.M.F. va verifica concordanta datelor din cupoanele statistice, respectiv a celor din cupoanele-anexa 1 si 2, cu cele inscrise in formularul "Contul legitimatiilor cu pret variabil" la coloanele: "Tarif", "Suma incasata" si "Total zi", semnand pentru realitatea si exactitatea datelor inscrise.
    Un exemplar al formularului "Contul legitimatiilor cu pret variabil", insotit de cupoanele statistice, va fi predat, sub semnatura, compartimentului statistic din cadrul serviciului tehnic al agentiei zonale de calatori, pentru prelucrarea si calcularea indicatorilor "km" si "calatori km", specifici acestei activitati. Compartimentul statistic raspunde de arhivarea si pastrarea cupoanelor statistice, ca document contabil, acestea constituind dovada efectuarii prestatiei.
    17. Serviciul colectare, contabilizare, control venituri din cadrul agentiei teritoriale a S.M.F. va verifica si va centraliza totalurile costurilor legitimatiilor cu pret variabil, intocmind, in 4 (patru) exemplare, "Situatia centralizatoare a conturilor legitimatiilor cu pret variabil - cod statistic ...... rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994 in transportul pe calea ferata in luna ...... anul ......", denumita in continuare centralizator. Acest centralizator cuprinde: numarul de calatori expediati, calatori km realizati si valoarea prestatiei, conform anexei nr. 5.
    Centralizatorul intocmit in 4 (patru) exemplare, separat pe asociatii ale veteranilor de razboi legal constituite, se semneaza de conducerea agentiei zonale de calatori, pentru oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor inscrise.
    Exemplarul 4 al centralizatorului se retine de catre agentia teritoriala a S.M.F., iar celelalte trei exemplare vor fi inaintate Serviciului bugete, analize financiare din cadrul C.F.R. Calatori.
    18. Pe baza centralizatoarelor primite de la agentiile zonale de calatori, C.F.R. Calatori, prin Serviciul bugete, analize financiare, va intocmi lunar, in 3 (trei) exemplare, pana la data de 25 a lunii, separat pentru fiecare asociatie a veteranilor de razboi legal constituita, "Decontul biletelor speciale de calatorie pe calea ferata - cod statistic ........ rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994 in luna ...... anul ........", conform anexei nr. 6, semnat de directorul general al C.F.R. Calatori sau de inlocuitorul acestuia.
    Decontul astfel intocmit va fi prezentat la viza, prin grija Serviciului bugete, analize financiare din cadrul C.F.R. Calatori, asociatiilor veteranilor de razboi legal constituite, la sediile centrale ale acestora, care vor semna si vor aplica stampila pe fiecare exemplar, certificand astfel realitatea datelor prezentate.
    Exemplarul 3 al decontului se retine de catre fiecare asociatie a veteranilor de razboi legal constituita, pentru evidenta biletelor speciale de calatorie efectiv consumate.
    Dupa obtinerea vizei de la asociatiile veteranilor de razboi legal constituite originalul decontului, impreuna cu originalul centralizatoarelor primite de la agentiile zonale de calatori, va fi inaintat Directiei generale economice si relatii bugetare din cadrul Ministerului Transporturilor, denumita in continuare D.G.E.R.B., in vederea asigurarii sumelor necesare pentru decontarea biletelor speciale de calatorie gratuita.
    19. C.F.R. Calatori raspunde de realitatea, oportunitatea si exactitatea datelor prezentate la decontare.

    B. Pentru transportul cu autobuzele apartinand agentilor economici transportatori auto care executa curse regulate interurbane si pentru transportul pe caile fluviale
    20. Tariful biletelor speciale de calatorie este cel perceput de agentul economic transportator in momentul efectuarii calatoriei, aferent distantei dintre statia de urcare si cea de coborare, inscrise pe cuponul statistic, respectiv tariful biletului.
    21. Pe baza cupoanelor statistice ale biletelor speciale de calatorie colectate, agentii economici transportatori auto sau pe caile fluviale vor completa lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare pentru luna expirata, in 4 (patru) exemplare, "Borderoul cupoanelor statistice pentru calatoria cu autobuze sau pe caile fluviale a veteranilor de razboi, colectate in luna ............... anul ....." si "Situatia centralizatoare a borderourilor rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994 in transportul auto sau pe caile fluviale de persoane in luna ..... anul ........", conform anexelor nr. 7 si 8.
    Borderourile si situatia centralizatoare se intocmesc separat, pentru fiecare asociatie a veteranilor de razboi legal constituita.
    In Borderoul cupoanelor statistice pentru calatoria cu autobuze sau pe caile fluviale a veteranilor de razboi, colectate in luna ..... anul ...... se cuprind numai cupoanele statistice care au inscrise toate datele prevazute la pct. 12.
    22. Cele 4 (patru) exemplare ale borderourilor si ale situatiei centralizatoare, insotite de cupoanele statistice aferente, se vor prezenta de catre agentii economici transportatori filialelor judetene ale asociatiilor veteranilor de razboi legal constituite care, dupa verificare, le vor viza semnand si aplicand stampila pe fiecare exemplar.
    Exemplarul 4 al borderourilor si al situatiei centralizatoare se retine de catre filiala asociatiei veteranilor de razboi legal constituita, iar celelalte 3 (trei) exemplare, inclusiv cupoanele statistice, se restituie in cel mult 7 zile de la primirea acestora agentului economic transportator.
    23. Primele 3 (trei) exemplare ale borderourilor si ale situatiei centralizatoare, vizate de filiala asociatiei veteranilor de razboi legal constituita, inclusiv cupoanele statistice, se prezinta de catre agentul economic transportator, pentru verificare si avizare, directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat din judetul in care acesta isi are sediul.
    Dupa avizare, in termen de 7 zile de la primirea acestora, directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat retine exemplarul 2 al borderourilor si al situatiei centralizatoare, restituind agentului economic transportator celelalte doua exemplare, inclusiv cupoanele statistice.
    24. Originalele borderourilor si ale situatiei centralizatoare vor fi transmise de agentul economic transportator, in cel mult 3 zile de la primire, D.G.E.R.B., in vederea asigurarii resurselor necesare pentru decontarea sumelor cuvenite.
    25. Exemplarul 3 al borderourilor si al situatiei centralizatoare, impreuna cu cupoanele statistice, ramane la agentul economic transportator, ca documente justificative privind efectuarea prestatiilor.

    III. Dispozitii comune

    26. La primirea decontului de la C.F.R. Calatori pentru transportul pe calea ferata, precum si a borderourilor si situatiilor centralizatoare de la agentul economic transportator pentru transportul auto sau pe caile fluviale al veteranilor de razboi, Ministerul Transporturilor, prin D.G.E.R.B., va verifica in termen de maximum doua zile respectarea aplicarii prevederilor prezentelor instructiuni.
    27. Dupa verificarea deconturilor primite pana la datele de 1 si, respectiv, 15 ale lunii curente pentru luna expirata, D.G.E.R.B. va intocmi documentatii separate pentru solicitarea creditelor bugetare necesare pentru decontarea acestora, va obtine aprobarea ordonatorului principal de credite si viza reprezentantului Curtii de Conturi si le va transmite Ministerului Finantelor - Directia generala a finantelor institutiilor publice si drepturi salariale, pentru deschiderea creditelor bugetare aferente.
    D.G.E.R.B. va avea in vedere incadrarea acestora in fondurile aprobate cu aceasta destinatie la capitolul 60.01 "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii" prin legea anuala a bugetului de stat.
    28. Dupa aprobarea finantarii si dupa primirea creditelor bugetare de la Ministerul Finantelor, D.G.E.R.B. va efectua viramentele catre agentii economici transportatori, potrivit deconturilor prezentate.
    29. In baza situatiilor prezentate de agentii economici transportatori spre decontare si a documentelor de plata intocmite pentru sumele aferente, D.G.E.R.B. va intocmi si va prezenta spre aprobare ordonatorului principal de credite o nota privind inregistrarea in cheltuielile Ministerului Transporturilor a sumelor respective.
    30. Biletele speciale de calatorie gratuita pe calea ferata tiparite pentru anul 1999 raman valabile, fiind utilizate conform prevederilor art. 15 alin. 1 lit. a) si alin. 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 114/1999.
    C.F.R. Calatori va emite norme interne de lucru catre statiile si agentiile de voiaj C.F.R. privind utilizarea biletelor speciale de calatorie gratuita pe calea ferata tiparite pentru anul 1999.
    31. Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezentele instructiuni.
    32. La data publicarii prezentelor instructiuni, Instructiunile nr. 3.745/44.154/1995 privind tiparirea si decontarea biletelor speciale de calatorie, emise de Ministerul Transporturilor si Ministerul Finantelor in baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 6 februarie 1996, isi inceteaza aplicabilitatea.

                       p. Ministrul transporturilor,
                              Aleodor Francu,
                             secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor,
                        Mihai Aristotel Ungureanu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1
                                                                       Fata
 _____________________________________________________________________________
|      SNTFC         |:|   ___                 |:|   ___                 |:
| C.F.R. CALATORI    |:| / CFR                 |:| / CFR                 |:
|        - S.A.      |:| -..---..--            |:| -..---..--            |:
|  Seria      Nr.    |:| (anul)                |:| (anul)                |:
|                    |:|                       |:|                       |:
|          CLASA 1   |:| Cupon-anexa 1         |:| Cupon-anexa 2         |:
|                    |:| Seria ..... Nr. ..... |:| Seria ..... Nr. ..... |:
|  Cupon statistic la|:| Dl/Dna .............. |:| Dl/Dna .............. |:
|biletul de calatorie|:| Nr. legitimatiei .... |:| Nr. legitimatiei .... |:
|gratuita simpla,    |:| De la statia ........ |:| De la statia ........ |:
|acordat in baza     |:| La statia ........... |:| La statia ........... |:===>
|Legii nr. 44/1994   |:| Via ........ km ..... |:| Via ........ km ..... |:
|                    |:| Tren ..... vagon .... |:| Tren ..... vagon .... |:
| Valabil pentru     |:| loc ...... Tarif .... |:| loc ...... Tarif .... |:
| anul .........     |:|                       |:|                       |:
|                    |:| Emitent,              |:| Emitent,              |:
| Dl/Dna ............|:| ........ L.S.         |:| ........ L.S.         |:
| Nr. legitimatiei   |:|                       |:|                       |:
| ...................|:|                       |:|                       |:
| De la statia ......|:|                       |:|                       |:
| La statia .........|:|                       |:|                       |:
| Via ...............|:|                       |:|                       |:
| Distanta km .......|:|                       |:|                       |:
| Tren .... vagon ...|:|                       |:|                       |:
| loc .....          |:|                       |:|                       |:
| Nr. tichetului ....|:|                       |:|                       |:
| Tarif .........    |:|                       |:|                       |:
|                    |:|                       |:|                       |:
| L.S.   Emitent,    |:|                       |:|                       |:
|       ..........   |:|                       |:|                       |:
|____________________|:|_______________________|:|_______________________|:___
 _________________________________________________________
     :| | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|    |
     :| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___ |
     :| |16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31  |
     :| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___ |
     :| |I |II | III|IV | V| VI|VII|VIII|IX | X | XI |XII |
     :| |__|___|____|___|__|___|___|____|___|___|____|___ |
     :|   ___                                             |
     :| / CFR                      SNTFC                  |
     :| -..---..--        C.F.R. CALATORI - S.A.          |
     :|                                                   |
===> :|                                          CLASA 1  |
     :|                    BILET                          |
     :|        DE CALATORIE GRATUITA SIMPLA,              |
     :|      acordat in baza Legii nr. 44/1994            |
     :|                                                   |
     :| Seria ..... Nr. ....    Valabil pentru anul ..... |
     :|                                                   |
     :| Dl/Dna .......................................... |
     :| Nr. legitimatiei ................................ |
     :| De la statia .................................... |
     :| La statia ....................................... |
     :| Seria si nr. buletinului/cartii de identitate al/ |
     :| a insotitorului ................................. |
     :| Via ............................................. |
     :|                                                   |
     :| L.S.                          Emitent,            |
     :|                             ............          |
 ____:|___________________________________________________|

                                                                       Fata
 ______________________________________________________________________________
|      SNTFC         |:|   ___                 |:|   ___                 |::
| C.F.R. CALATORI    |:| / CFR                 |:| / CFR                 |::
|    - S.A.          |:| -..---..--            |:| -..---..--            |::
|  Seria      Nr.    |:| (anul)                |:| (anul)                |::
|                    |:|                       |:|                       |::
|          CLASA 2   |:| Cupon-anexa 1         |:| Cupon-anexa 2         |::
|                    |:| Seria ..... Nr. ..... |:| Seria ..... Nr. ..... |::
|  Cupon statistic la|:| Dl/Dna .............. |:| Dl/Dna .............. |::
|biletul de calatorie|:| Nr. legitimatiei .... |:| Nr. legitimatiei .... |::
|gratuita simpla,    |:| De la statia ........ |:| De la statia ........ |::
|acordat in baza     |:| La statia ........... |:| La statia ........... |::===>
|Legii nr. 44/1994   |:| Via ........ km ..... |:| Via ........ km ..... |::
|                    |:| Tren ..... vagon .... |:| Tren ..... vagon .... |::
| Valabil pentru     |:| loc ...... Tarif .... |:| loc ...... Tarif .... |::
| anul .........     |:|                       |:|                       |::
|                    |:| Emitent,              |:| Emitent,              |::
| Dl/Dna ............|:| ........ L.S.         |:| ........ L.S.         |::
| Nr. legitimatiei   |:|                       |:|                       |::
| ...................|:|                       |:|                       |::
| De la statia ......|:|                       |:|                       |::
| La statia .........|:|                       |:|                       |::
| Via ...............|:|                       |:|                       |::
| Distanta km .......|:|                       |:|                       |::
| Tren .... vagon ...|:|                       |:|                       |::
| loc .....          |:|                       |:|                       |::
| Nr. tichetului ....|:|                       |:|                       |::
| Tarif .........    |:|                       |:|                       |::
|                    |:|                       |:|                       |::
| L.S.   Emitent,    |:|                       |:|                       |::
|       ..........   |:|                       |:|                       |::
|____________________|:|_______________________|:|_______________________|::___
 ________________________________________________________
     : | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|    |
     : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___ |
     : |16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31  |
     : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___ |
     : |I |II | III|IV | V| VI|VII|VIII|IX | X | XI |XII |
     : |__|___|____|___|__|___|___|____|___|___|____|___ |
     :   ___                                             |
     : / CFR                      SNTFC                  |
     : -..---..--         C.F.R. CALATORI - S.A.         |
     :                                                   |
===> :                           CLASA 2  |
     :                    BILET                          |
     :        DE CALATORIE GRATUITA SIMPLA,              |
     :      acordat in baza Legii nr. 44/1994            |
     :                                                   |
     : Seria ..... Nr. ...     Valabil pentru anul ..... |
     :                                                   |
     : Dl/Dna .......................................... |
     : Nr. legitimatiei ................................ |
     : De la statia .................................... |
     : La statia ....................................... |
     : Seria si nr. buletinului/cartii de identitate al/ |
     : a insotitorului ................................. |
     : Via ............................................. |
     :                                                   |
     : L.S.                          Emitent,            |
     :                             ............          |
 ____:___________________________________________________|

                                                               Verso
 ____________________________________________________________________________
|   Atentie!   |:|              |:|              |:|      INSTRUCTIUNI        |
|              |:|              |:|              |:| 1. Biletul este nominal, |
| 1. Biletul   |:|Se completeaza|:|Se completeaza|:|netransmisibil si este    |
|se completeaza|:|la schimbarea |:|la schimbarea |:|valabil numai completat cu|
|cu cerneala   |:|trenului cu   |:|trenului cu   |:|datele cerute.            |
|sau cu pix cu |:|regim de      |:|regim de      |:| 2. Biletul este valabil  |
|pasta.        |:|rezervare in  |:|rezervare in  |:|numai insotit de          |
| 2. Calatorul |:|parcurs,      |:|parcurs,      |:|legitimatia eliberata de  |
|trebuie sa    |:|respectandu-se|:|respectandu-se|:|Ministerul Apararii       |
|completeze    |:|aceleasi      |:|aceleasi      |:|Nationale sau de asociatii|
|rubricile:    |:|instructiuni  |:|instructiuni  |:|ale veteranilor de razboi,|
|"Dl/Dna", "De |:|de pe versoul |:|de pe versoul |:|contrasemnata de ministrul|
|la statia",   |:|biletului     |:|biletului     |:|apararii nationale.       |
|"La statia",  |:|propriu-zis.  |:|propriu-zis.  |:| 3. Biletul folosit de    |
|"Nr.          |:|              |:|              |:|insotitor este valabil    |
|legitimatiei".|:|              |:|              |:|numai pentru aceeasi      |
| 3. Rubrica   |:|              |:|              |:|calatorie cu a persoanei  |
|"Via" se      |:|              |:|              |:|cu drept de insotitor si  |
|completeaza   |:|              |:|              |:|cu legitimatia acesteia.  |
|de casierul   |:|              |:|              |:|Pe biletul folosit de     |
|C.F.R.,       |:|              |:|              |:|insotitor se va scrie     |
|potrivit      |:|              |:|              |:|numarul legitimatiei      |
|solicitarii   |:|              |:|              |:|persoanei cu drept de     |
|calatorului.  |:|              |:|              |:|insotitor.                |
| 4. Pentru a  |:|              |:|              |:| 4. Folosirea biletului la|
|fi admis la   |:|              |:|              |:|o clasa superioara, la    |
|calatorie     |:|              |:|              |:|vagon de dormit, cuseta   |
|biletul se    |:|              |:|              |:|sau pe alta ruta decat cea|
|prezinta la   |:|              |:|              |:|inscrisa pe bilet se poate|
|casa de bilete|:|              |:|              |:|face numai cu plata       |
|inainte de    |:|              |:|              |:|diferentelor tarifare     |
|inceperea     |:|              |:|              |:|corespunzatoare.          |
|calatoriei.   |:|              |:|              |:| 5. Biletul da dreptul la |
|              |:|              |:|              |:|o intrerupere a calatoriei|
|              |:|              |:|              |:|de pana la 5 zile.        |
|              |:|              |:|              |:| 6. Biletul vizat in      |
|              |:|              |:|              |:|vederea calatoriei, dar   |
|              |:|              |:|              |:|neutilizat, indiferent de |
|              |:|              |:|              |:|motiv, va fi prezentat    |
|              |:|              |:|              |:|statiei C.F.R. in maximum |
|              |:|              |:|              |:|o ora dupa plecarea       |
|              |:|              |:|              |:|trenului, pentru aplicarea|
|              |:|              |:|              |:|vizei de neutilizare, dupa|
|              |:|              |:|              |:|care va fi returnat       |
|              |:|              |:|              |:|organului emitent.        |
|              |:|              |:|              |:|7. Nu se admit modificari,|
|              |:|              |:|              |:|corecturi, stersaturi,    |
|              |:|              |:|              |:|chiar certificate.        |
|              |:|              |:|              |:|                          |
|              |:|              |:|              |:|VIZA STATIEI  VIZA STATIEI|
|              |:|              |:|              |:|    DE            LA      |
|              |:|              |:|              |:|INTRERUPERE     PLECARE   |
|              |:|              |:|              |:|A CALATORIEI              |
|______________|:|______________|:|______________|:|__________________________|

    ANEXA 2
                             Fata
 _______________________   __________________________________________________
|M.T.                   | | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|
|Seria .... Nr. ....    | |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|                       | |MINISTERUL                                     |18|
|   CUPON STATISTIC     | |TRANSPORTURILOR   Seria ....... Nr. ....       |__|
| al biletului special  | |                                               |19|
| pentru o calatorie    | |                 BILET SPECIAL                 |__|
| simpla, gratuita, cu  | |       PENTRU O CALATORIE SIMPLA, GRATUITA,    |20|
| autobuzele, acordat   | |                CU AUTOBUZELE,                 |__|
|       in baza         | |       acordat in baza Legii nr. 44/1994       |21|
|  Legii nr. 44/1994    | |                                               |__|
| Valabil in anul ....  | |             valabil in anul ......            |22|
| Dl/Dna .............. | |                                               |__|
| Nr. legitimatiei      | |                                               |23|
| titularului ......... | | Dl/Dna ...................................... |__|
| De la statia ........ | | Nr. legitimatiei titularului ................ |24|
| La statia ........... | | Seria si nr. buletinului/cartii de identitate |__|
|                       | | al/a insotitorului .......................... |25|
|                       | | De la statia ................................ |__|
|            Km ....... | | La statia .................. km ............. |26|
|            Lei ...... | | Emis la ..................................... |__|
|                       | |                                               |27|
|   Emitent,            | |                                               |__|
| ...........           | |                                               |28|
|                       | |                                               |__|
|  L.S.                 | |               ________________________________|29|
|                       | |              |                                |__|
|                       | |              |  VIZA AUTOGARII                |30|
|                       | |              |  Lei ........                  |__|
|                       | |              |  Nr. cursei ...........        |31|
|                       | |  Emitent,    |  Nr. locului ..........        |__|
|                       | | ..........   |  Data ........................ | .|
|                       | |              |                                |__|
|                       | | L.S.         | L.S.              Casier,      | .|
|                       | |______________|________________________________|__|
|                       | |I  II  III  IV  V  VI  VII   VIII  IX  X   XI  |XII
|_______________________| |_______________________________________________|__|

                                 Verso
 ___________________________     _____________________________________________
|                           |   |                                             |
|           Atentie!        |   |                 INSTRUCTIUNI                |
|                           |   |                                             |
| 1. Biletul se completeaza |   | 1. Biletul este nominal, netransmisibil si  |
|    cu cerneala sau cu pix |   |    este valabil numai completat cu toate    |
|    cu pasta.              |   |    datele cerute.                           |
| 2. Completarea biletelor, |   | 2. Biletul este valabil numai insotit de    |
|    cu exceptia partilor   |   |    legitimatia eliberata de Ministerul      |
|    privind viza autogarii,|   |    Apararii Nationale sau de asociatii ale  |
|    se face de emitent sau |   |    veteranilor de razboi, contrasemnata de  |
|    de calator, pe         |   |    ministrul apararii nationale.            |
|    raspunderea sa.        |   | 3. Biletul folosit de insotitor este valabil|
| 3. Pentru efectuarea      |   |    numai pentru aceeasi calatorie cu a      |
|    calatoriei pasagerul   |   |    persoanei cu drept de insotitor si cu    |
|    se prezinta pentru     |   |    legitimatia acesteia. Pe biletul folosit |
|    viza la casa de bilete |   |    de insotitor se va scrie numarul         |
|    din autogara sau la    |   |    legitimatiei persoanei cu drept de       |
|    personalul de bord (in |   |    insotitor.                               |
|    statiile unde nu sunt  |   | 4. Biletul da dreptul la o singura          |
|    autogari).             |   |    calatorie gratuita pentru persoanele     |
| 4. Rubrica "Emitent" se   |   |    care beneficiaza de prevederile          |
|    completeaza cu         |   |    Legii nr. 44/1994 si este valabil la     |
|    denumirea, semnatura   |   |    cursele interurbane de autobuze pentru   |
|    si stampila.           |   |    deplasarea intre statiile indicate pe    |
|                           |   |    bilet, situate pe un singur traseu, daca |
| Acest cupon se retine de  |   |    nu exista posibilitatea sa calatoreasca  |
| casier sau de personalul  |   |    pe calea ferata, conform art. 15 lit. a) |
| de bord la efectuarea     |   |    alin. 3 din Legea nr. 44/1994.           |
| calatoriei.               |   | 5. Biletul nu da dreptul la intreruperea    |
|                           |   |    calatoriei.                              |
|                           |   | 6. Nu se admit corecturi sau adaugari, chiar|
|                           |   |    certificate de emitent.                  |
|                           |   | 7. Rubrica "Emitent" se completeaza cu      |
|                           |   |    denumirea, semnatura si stampila.        |
|___________________________|   |_____________________________________________|

    ANEXA 3
                             Fata
 _______________________    __________________________________________________
|M.T.                   |  | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|
|Seria ...... Nr. ......|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|                       |  |MINISTERUL                                     |18|
|   CUPON STATISTIC     |  |TRANSPORTURILOR   Seria ....... Nr. ....       |__|
| al biletului special  |  |                                               |19|
|  pentru o calatorie   |  |                 BILET SPECIAL                 |__|
| simpla, gratuita, cu  |  |           PENTRU O CALATORIE SIMPLA,          |20|
|    navele, acordat    |  |             GRATUITA, CU NAVELE,              |__|
|      in baza          |  |       acordat in baza Legii nr. 44/1994       |21|
|   Legii nr. 44/1994   |  |                                               |__|
|                       |  |              valabil in anul ......           |22|
| Valabil in anul ....  |  |                                               |__|
| Dl/Dna .............. |  | Dl/Dna ...................................... |23|
| Nr. legitimatiei      |  | Nr. legitimatiei titularului ................ |__|
| titularului ......... |  | Seria si nr. buletinului/cartii de identitate |24|
| De la statia ........ |  | al/a insotitorului .......................... |__|
| La statia ........... |  | De la statia ................................ |25|
|                       |  | La statia .................. km ............. |__|
|            Km ....... |  | Emis la ..................................... |26|
|            Lei ...... |  |                                               |__|
|                       |  |                                               |27|
|   Emitent,            |  |                                               |__|
| ...........           |  |                                               |28|
|                       |  |                                               |__|
|  L.S.                 |  |               ________________________________|29|
|                       |  |              |                                |__|
|                       |  |              |  VIZA STATIEI                  |30|
|                       |  |              |  Lei ........                  |__|
|                       |  |              |  Nr. cursei ...........        |31|
|                       |  |  Emitent,    |  Nr. locului ..........        |__|
|                       |  | ..........   |  Data ........................ | .|
|                       |  |              |                                |__|
|                       |  | L.S.         | L.S.              Casier,      | .|
|                       |  |______________|________________________________|__|
|                       |  |I  II  III  IV  V  VI  VII   VIII  IX  X   XI  |XII
|_______________________|  |_______________________________________________|__|

                                 Verso
 ___________________________     _____________________________________________
|                           |   |                                             |
|           Atentie!        |   |                 INSTRUCTIUNI                |
|                           |   |                                             |
| 1. Biletul se completeaza |   | 1. Biletul este nominal, netransmisibil si  |
|    cu cerneala sau cu pix |   |    este valabil numai completat cu toate    |
|    cu pasta.              |   |    datele cerute.                           |
| 2. Completarea biletelor, |   | 2. Biletul este valabil numai insotit de    |
|    cu exceptia partilor   |   |    legitimatia eliberata de Ministerul      |
|    privind viza statiei,  |   |    Apararii Nationale sau de asociatii ale  |
|    se face de emitent sau |   |    veteranilor de razboi, contrasemnata de  |
|    de calator pe          |   |    ministrul apararii nationale.            |
|    raspunderea sa.        |   | 3. Biletul folosit de insotitor este valabil|
| 3. Pentru efectuarea      |   |    numai pentru aceeasi calatorie cu a      |
|    calatoriei, pasagerul  |   |    persoanei cu drept de insotitor si cu    |
|    se prezinta pentru     |   |    legitimatia acesteia. Pe biletul folosit |
|    viza la casa de bilete.|   |    de insotitor se va scrie numarul         |
| 4. Acest cupon se retine  |   |    legitimatiei persoanei cu drept de       |
|    de casier la efectuarea|   |    insotitor.                               |
|    calatoriei.            |   | 4. Folosirea biletului la nave de rang      |
| 5. Rubrica "Emitent" se   |   |    superior sau la o clasa superioara se    |
|    completeaza cu         |   |    face numai cu plata diferentelor         |
|    denumirea, semnatura   |   |    tarifare corespunzatoare.                |
|    si stampila.           |   | 5. Biletul da dreptul la o singura          |
|                           |   |    calatorie gratuita pentru persoanele     |
|                           |   |    care beneficiaza de prevederile          |
| Acest cupon se retine de  |   |    Legii nr. 44/1994 si nu da dreptul la    |
| casier sau de personalul  |   |    intreruperea calatoriei.                 |
| de bord la efectuarea     |   | 6. Nu se admit corecturi sau adaugari,      |
| calatoriei.               |   |    chiar certificate de emitent.            |
|                           |   | 7. Rubrica "Emitent" se completeaza cu      |
|                           |   |    denumirea, semnatura si stampila.        |
|___________________________|   |_____________________________________________|

    ANEXA 4

Poz. C.C.L. Nr. ________                                      _ _ _ _ _
                                  Statia          Cod SIRUES |_|_|_|_|_|.......
Regionala C.F. ______________ ________________                       _ _
                              Agentia de voiaj    Casa de ..... Nr. |_|_|......

    CONTUL LEGITIMATIILOR CU PRET VARIABIL        Casier ......................
                                          _ _     (se va scrie numele si
  *) ...... pe luna ...... 199...   Fila |_|_|    prenumele cu litere de tipar)
 _______________________________________________________________
|           Evidenta depozitului de legitimatii                 :
|_______________________________________________________________:
| Bon de comanda|   Legitimatia   | Nr. cel mai mic la:|        :
|_______________|_________________|____________________| Bucati :
|  Nr.  | Seria | Seria | Numarul | Inceputul | Finele | emise  :
|       |       |       | maximal |   lunii   |  lunii |        :==>
|_______|_______|_______|_________|___________|________|________:
|_______|_______|_______|_________|___________|________|________:
|_______|_______|_______|_________|___________|________|________:
|_______|_______|_______|_________|___________|________|________:
|_______|_______|_______|_________|___________|________|________:__________
|Ziua|Legitimatia|  Suma incasata  |  Legitimatia emisa pentru: |   Total  :
|    |___________|_________________|____________________________|__________:
|    | Nr.| Seria|Nominala|Total zi|Clasa| Statia  |Via|  Nr.   |km|cal./km:
|    |    |      |________|________|     |(Relatia)|   |calatori|  |       :
|    |    |      | Lei| B | Lei| B |     |         |   |        |  |       :
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|________|__|_______:==>
| 1  |  2 |   3  |  4 | 5 |  6 | 7 |  8  |    9    | 10|   11   |12|   13  :
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|________|__|_______:

                          - continuare -
     _______________________________________________________________
    :           Evidenta depozitului biletelor de control           |
    :_______________________________________________________________|
    : Bon de comanda|   Legitimatia   | Nr. cel mai mic la:|        |
    :_______________|_________________|____________________| Bucati |
    :  Nr.  | Seria | Seria | Numarul | Inceputul | Finele | emise  |
==> :       |       |       | maximal |   lunii   |  lunii |        |
    :_______|_______|_______|_________|___________|________|________|
    :_______|_______|_______|_________|___________|________|________|
    :_______|_______|_______|_________|___________|________|________|
    :_______|_______|_______|_________|___________|________|________|
    :_______|_______|_______|_________|___________|________|________|______
    : Defalcarea prestatiilor pe regionale de cai ferate        |
    :______________________________________________________________________|
    : Bucuresti|Craiova|Timisoara|Cluj-  |Brasov | Iasi  | Galati|Constanta|
    :          |       |         |Napoca |       |       |       |         |
    :__________|_______|_________|_______|_______|_______|_______|_________|
    :km|  cal. |km|cal.|km | cal.|km|cal.|km|cal.|km|cal.|km|cal.|km | cal.|
    :  |  /km  |  |/km |   | /km |  |/km |  |/km |  |/km |  |/km |   | /km |
==> :__|_______|__|____|___|_____|__|____|__|____|__|____|__|____|___|_____|
    :14|   15  |16| 17 | 18|  19 |20| 21 |22| 23 |24| 25 |26| 27 | 28|  29 |
    :__|_______|__|____|___|_____|__|____|__|____|__|____|__|____|___|_____|
    :__|_______|__|____|___|_____|__|____|__|____|__|____|__|____|___|_____|
    :__|_______|__|____|___|_____|__|____|__|____|__|____|__|____|___|_____|
    :__|_______|__|____|___|_____|__|____|__|____|__|____|__|____|___|_____|
    :__|_______|__|____|___|_____|__|____|__|____|__|____|__|____|___|_____|
    :__|_______|__|____|___|_____|__|____|__|____|__|____|__|____|___|_____|
    :__|_______|__|____|___|_____|__|____|__|____|__|____|__|____|___|_____|
    :__|_______|__|____|___|_____|__|____|__|____|__|____|__|____|___|_____|
    :__|_______|__|____|___|_____|__|____|__|____|__|____|__|____|___|_____|
    :__|_______|__|____|___|_____|__|____|__|____|__|____|__|____|___|_____|
    Bloc. 100 file

    *) Se va completa dupa caz, conform instructiei de casa cu denumirea legitimatiei: bilet blance trafic local sau international, bilet de calatorie in grup, bilet de calatorie in circuit, abonamente etc.

                        SEMNATURA CASIERULUI,
                                                      M.T. 28-7-1/1, A4, t2

 __________________________________________________________________________
|1|  2  |3|  4  |5|  6  |7|8|  9  | 10 |11|12|  13  |14|  15  |16|  17  |18:
|_|_____|_|_____|_|_____|_|_|_____|____|__|__|______|__|______|__|______|__:
|_|_____|_|_____|_|_____|_|_|_____|____|__|__|______|__|______|__|______|__:
|_|_____|_|_____|_|_____|_|_|_____|____|__|__|______|__|______|__|______|__:==>
|_|_____|_|_____|_|_____|_|_|_____|____|__|__|______|__|______|__|______|__:
|_|_____|_|_____|_|_____|_|_|_____|____|__|__|______|__|______|__|______|__:
|_|_____|_|_____|_|_____|_|_|_____|____|__|__|______|__|______|__|______|__:
|_|_____|_|_____|_|_____|_|_|_____|____|__|__|______|__|______|__|______|__:
|_|_____|_|_____|_|_____|_|_|_____|____|__|__|______|__|______|__|______|__:
     ________________________________________________________
    :  19  |20|  21  |22|  23  |24|  25  |26|  27  |28|  29  |
    :______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|
    :______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|
==> :______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|
    :______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|
    :______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|
    :______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|
    :______|__|______|__|______|__|______|__|______|__|______|
                 SNCFR Imprimeria "Filaret" III c. 0063/98

    ANEXA 5

    AGENTIA TERITORIALA SMF
    Serviciul colectare, contabilizare,
    control venituri
    Nr. .........................

                          SITUATIA CENTRALIZATOARE
a conturilor legitimatiilor cu pret variabil - cod statistic ................ rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994 in transportul pe calea ferata
                        in luna ........... anul .....
______________________________________________________________________
             Calatori         Calatori km        Valoarea prestatiei
             expediati                                (lei)
______________________________________________________________________
Total AZC
______________________________________________________________________

    AGENTIA ZONALA DE CALATORI      Serviciul colectare, contabilizare,
                                             control venituri

     Director,                                    Sef serviciu,
 .................                             ...................
  L.S.   Semnatura                              L.S.    Semnatura

    ANEXA 6

    SNTFC "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Serviciul bugete, analize financiare
    Nr. .....................

                                 DECONTUL
biletelor speciale de calatorie pe calea ferata - cod statistic .............. rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994 in luna ...... anul ......
___________________________________________________________________________
                      Calatori      Calatori km      Valoarea prestatiei
      AZC             expediati                             (lei)
___________________________________________________________________________
  ...............    .............  .............    ....................
  Total SNTFC        .............  .............
___________________________________________________________________________

                           Director general,
                        ......................
                           L.S.   Semnatura

    DIRECTIA ECONOMICA

        Director
    ................

    ANEXA 7

    AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR ........            Titular Filiala ........
    Nr. ................                               Nr. ...../..............

                                   Avizat
  Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat .....

                        L.S.                    Semnatura
                                              ..............

                               BORDEROUL
cupoanelor statistice pentru calatoria cu autobuze sau pe caile fluviale a veteranilor de razboi, colectate in luna ...... anul ........
____________________________________________________________________________
Nr.  Seria si  Distanta   Valoarea   Nr.  Seria si  Distanta   Valoarea
crt. numarul   calatoriei calatoriei crt. numarul   calatoriei calatoriei
     cuponului   (km)     la tariful      cuponului   (km)     la tariful
     statistic            biletului       statistic            biletului
____________________________________________________________________________
 1       2         3          4       1       2          3          4
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
 TOTAL:                                   TOTAL:
____________________________________________________________________________

  AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR ...........      Titular Filiala .........

        L.S.       Semnatura                        L.S.       Semnatura
                 ...............                             .............

    ANEXA 8

  AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR ...........      Titular Filiala .........
  Nr. ...............                             Nr. ....../..............

                                  Avizat
  Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat .....

                        L.S.                    Semnatura
                                              ..............

                       SITUATIA CENTRALIZATOARE
a borderourilor rezultate de aplicarea Legii nr. 44/1994 in transportul auto sau pe caile fluviale de persoane in luna ....... anul ......
_____________________________________________________________________________
   Numarul    Numarul de persoane    Parcursul     Valoarea calatoriilor
 borderoului     transportate      realizat (km)      efectuate (lei)
_____________________________________________________________________________
     1                 2                 3                    4
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 TOTAL GENERAL:
_____________________________________________________________________________

  AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR ...........      Titular Filiala .........

        L.S.       Semnatura                        L.S.       Semnatura
                 ...............                             .............SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 19962/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 19962 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Instrucţiuni 19962/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu