Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 266/312 din 22 februarie 2005

pentru aprobarea Instructiunilor privind tiparirea si decontarea biletelor speciale de calatorie gratuita, emise in baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI


SmartCity3

              Nr. 266 din 22 februarie 2005
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 312 din 21 martie 2005
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 287 din  6 aprilie 2005

    In baza dispozitiilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 580/1995 privind cheltuielile care se deconteaza de catre Ministerul Finantelor direct Ministerului Transporturilor ca urmare a aplicarii prevederilor art. 23 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind tiparirea si decontarea biletelor speciale de calatorie gratuita, emise in baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data publicarii prezentelor instructiuni, Instructiunile nr. 2.728/T.B./19.962/1999 privind tiparirea si decontarea biletelor speciale de calatorie gratuita, emise in baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, emise de Ministerul Transporturilor si de Ministerul Finantelor, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 17 ianuarie 2000, se abroga.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
                              Gheorghe Dobre

                       Ministrul finantelor publice,
                              Ionel Popescu

    ANEXA 1

                               INSTRUCTIUNI
privind tiparirea si decontarea biletelor speciale de calatorie gratuita, emise in baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

    CAP. 1
    Tiparirea biletelor

    Art. 1
    Tiparirea biletelor speciale de calatorie gratuita pe calea ferata, pe caile fluviale si pe caile auto judetene se face prin grija Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Directia generala activitati patrimoniale si protocol, denumita in continuare DAPP, pe baza cererilor primite de la asociatiile veteranilor de razboi legal constituite si a avizului Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 2
    (1) Selectarea agentilor economici care urmeaza sa efectueze tiparirea biletelor speciale de calatorie gratuita se face de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de persoana juridica achizitoare, in conditiile legii.
    (2) De organizarea ofertarii sau a licitatiei pentru achizitiile publice raspunde DAPP.
    (3) DAPP va prevedea in caietul de sarcini pentru licitatia prin care se face selectarea agentilor economici care urmeaza sa efectueze tiparirea biletelor speciale de calatorie gratuita obligativitatea tiparirii acestor bilete speciale cu elemente de siguranta, astfel incat sa se evite reproducerea neautorizata a acestora.
    Art. 3
    Cheltuielile de tiparire a biletelor speciale de calatorie gratuita se deconteaza din sumele prevazute in bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului la capitolul 60.01 "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", cu incadrarea in fondurile aprobate cu aceasta destinatie prin legea anuala a bugetului de stat, pe baza facturilor prezentate de agentul economic declarat castigator al licitatiei si a documentelor de predare-primire a biletelor speciale de calatorie gratuita catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - DAPP, executate in conformitate cu contractul semnat cu acesta.
    Art. 4
    Cererile pentru tiparirea biletelor speciale de calatorie gratuita pe calea ferata, pe caile fluviale si pe caile auto judetene se prezinta Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului - DAPP de catre asociatiile veteranilor de razboi legal constituite, pana la data de 1 iunie a anului in curs pentru anul urmator.
    Art. 5
    (1) Distribuirea catre beneficiari a biletelor speciale de calatorie gratuita se face de asociatiile veteranilor de razboi legal constituite, respectiv prin filialele judetene ale acestora, care isi vor organiza evidenta distribuirii lor.
    (2) Biletele nedistribuite de asociatiile veteranilor de razboi legal constituite vor fi distruse in conditiile legii.
    Art. 6
    (1) Biletele speciale de calatorie gratuita sunt valabile numai insotite de legitimatia eliberata de filialele judetene (sau de sector, in cazul municipiului Bucuresti) ale asociatiilor veteranilor de razboi legal constituite, contrasemnata de imputernicitul Ministerului Apararii Nationale.
    (2) Biletele folosite de insotitori sunt valabile numai pentru aceeasi calatorie cu a persoanei cu drept de insotitor si cu legitimatia acesteia.
    (3) Pe biletele folosite de insotitori se va inscrie numarul legitimatiei persoanei cu drept de insotitor.
    Art. 7
    Biletele speciale de calatorie gratuita, ale caror modele sunt prezentate in anexele nr. 1 - 3, au tiparite aceeasi serie si acelasi numar pe fiecare dintre partile componente, precum si anul calendaristic de valabilitate.
    Art. 8
    Completarea biletelor speciale de calatorie gratuita cu datele prevazute in imprimate se face de catre emitent si/sau de catre calatori, cu cerneala sau cu pix cu pasta, pe raspunderea acestora.
    Art. 9
    (1) Pentru a fi valabil biletul special de calatorie gratuita trebuie sa poarte semnatura si stampila emitentului in locurile special indicate, atat pe biletul special propriu-zis, pe cuponul statistic, cat si pe cupoanele-anexa 1 si 2.
    (2) La emitere biletul special de calatorie gratuita, care este format din cuponul statistic, cupoanele-anexa 1 si 2 si din biletul special propriu-zis, se inmaneaza beneficiarului de calatorii gratuite.
    Art. 10
    Modificarile, corecturile sau stersaturile, chiar certificate de emitent, anuleaza dreptul de intrebuintare a biletelor speciale de calatorie gratuita.
    Art. 11
    (1) Pentru a fi admis la transport calatorul prezinta inainte de inceperea calatoriei cuponul statistic, cupoanele-anexa 1 si 2 si biletul special propriu-zis, nedetasate, pentru viza, la casa de bilete sau la agentia de voiaj, dupa caz, avand completate rubricile: Dl/Dna; Nr. legitimatiei titularului; Seria si nr. buletinului/cartii de identitate al/a insotitorului, daca este cazul; De la statia; La statia, respectand instructiunile de pe versoul biletului special de calatorie.
    (2) Pentru calatoria gratuita pe calea ferata, la prezentarea pentru viza, casierul de bilete va completa, conform solicitarii calatorului, rubrica "Via" atat pe cuponul statistic, cat si pe biletul de calatorie special propriu-zis.
    (3) Dupa verificarea concordantei datelor din rubricile completate pe cuponul statistic si pe biletul special propriu-zis, casierul de bilete detaseaza cuponul statistic pe care il retine, completandu-l cu distanta in km dintre statia de urcare si cea de coborare, cu tariful corespunzator la data respectiva si cu data efectuarii transportului.
    (4) In cazul in care beneficiarul unui bilet special de calatorie gratuita se urca in tren intr-o statie de cale ferata in care nu se vand bilete de calatorie, seful de tren sau conductorul completeaza rubrica "Via" conform traseului stabilit de calator, procedand conform celor prevazute la alin. (3), inscrie data efectuarii calatoriei si numele statiei de urcare, dupa care detaseaza si retine cuponul statistic, iar biletul special propriu-zis il inmaneaza beneficiarului de calatorie gratuita. Cuponul statistic este depus de seful de tren sau de conductor la casa statiei de domiciliu o data cu varsarea valorilor, casierul completandu-l cu distanta in km si verificand exactitatea tarifului inscris.

    CAP. 2
    Decontarea biletelor speciale de calatorie

    SECTIUNEA A
    Pentru transportul pe calea ferata

    Art. 12
    Tariful biletelor speciale de calatorie gratuita este cel perceput de fiecare societate comerciala de transport feroviar de calatori in momentul efectuarii calatoriei, aferent distantei dintre statia de urcare si cea de coborare, inscrise pe cuponul statistic, respectiv pe bilet.
    Art. 13
    Societatile comerciale de transport feroviar de calatori sunt responsabile pentru organizarea unui sistem de inregistrare, urmarire si control al biletelor speciale de calatorie gratuita utilizate pe trenurile operate de acestea, sistem organizat conform prezentelor instructiuni, dupa cum urmeaza:
    a) cupoanele statistice retinute de casieri cu ocazia aplicarii vizei la casele statiilor si ale agentiilor de voiaj, precum si cupoanele-anexa 1 si 2, care se retin de casier in cazul in care calatorul schimba trenul cu un tren al aceluiasi operator de transport, se vor evidentia distinct cu: seria, numarul, valoarea calatoriei, clasa, relatia si distanta in km pe care s-a calatorit, calatori/km realizati, utilizandu-se formularul "Contul legitimatiilor cu pret variabil", prevazut in anexa nr. 4, completat in 3 (trei) exemplare, separat pentru fiecare asociatie a veteranilor de razboi legal constituita;
    b) la inceputul lunii urmatoare celei efectuarii calatoriei originalul formularului "Contul legitimatiilor cu pret variabil", precum si o copie de pe acesta, impreuna cu cupoanele statistice si cupoanele-anexa 1 si 2 respective, se verifica de catre persoana sau de catre structura organizatorica a societatii comerciale de transport feroviar de calatori, care are stabilite atributii de colectare, contabilizare si control al veniturilor;
    c) pana la data de 12 a fiecarei luni, persoana sau structura organizatorica a societatii comerciale de transport feroviar de calatori, care are stabilite atributii de colectare, contabilizare si control al veniturilor, va verifica pentru luna anterioara concordanta datelor din cupoanele statistice, respectiv a celor din cupoanele-anexa 1 si 2, cu cele inscrise in formularul "Contul legitimatiilor cu pret variabil" la coloanele: "Tarif", "Suma incasata" si "Total zi", semnand pentru realitatea si exactitatea datelor inscrise;
    d) un exemplar al formularului "Contul legitimatiilor cu pret variabil", insotit de cupoanele statistice, va fi predat sub semnatura persoanei/compartimentului responsabile/responsabil cu prelucrarea si calcularea indicatorilor "km" si "calatori km", iar aceasta/acesta raspunde de arhivarea si pastrarea cupoanelor statistice ca document contabil justificativ al efectuarii prestatiei;
    e) persoana sau structura organizatorica a societatii comerciale de transport feroviar de calatori, care are stabilite atributii de colectare, contabilizare si control al veniturilor, va verifica si va centraliza totalurile costurilor legitimatiilor cu pret variabil, intocmind in 4 (patru) exemplare "Situatia centralizatoare a conturilor legitimatiilor cu pret variabil - cod statistic ..., rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in transportul pe calea ferata in luna ......... anul ......", denumita in continuare centralizator. Acest centralizator cuprinde: numarul de calatori expediati, calatori km realizati si valoarea prestatiei, conform anexei nr. 5;
    f) centralizatorul intocmit in 4 (patru) exemplare, separat pe asociatii ale veteranilor de razboi legal constituite, se semneaza de persoana imputernicita de fiecare societate comerciala de transport feroviar de calatori, pentru oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor inscrise, care retine exemplarul 4 al centralizatorului, iar celelalte 3 exemplare vor fi inaintate persoanei/structurii responsabile pentru intocmirea decontului biletelor speciale de calatorie conform anexei nr. 6;
    g) fiecare societate comerciala de transport feroviar de calatori va intocmi lunar, in 3 (trei) exemplare, pana la data de 25 a lunii, separat pentru fiecare asociatie a veteranilor de razboi legal constituita, "Decontul biletelor speciale de calatorie pe calea ferata - cod statistic ........, rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in luna ............ anul ....", conform anexei nr. 6, semnat de conducatorul societatii comerciale de transport feroviar de calatori sau de inlocuitorul acestuia;
    h) decontul astfel intocmit va fi prezentat de fiecare societate comerciala de transport feroviar de calatori la viza asociatiilor veteranilor de razboi legal constituite, la sediile centrale ale acestora, care vor semna si vor aplica stampila pe fiecare exemplar, certificand astfel realitatea datelor prezentate;
    i) exemplarul 3 al decontului se retine de catre fiecare asociatie a veteranilor de razboi legal constituita, pentru evidenta biletelor speciale de calatorie efectiv consumate;
    j) dupa obtinerea vizei de la asociatiile veteranilor de razboi legal constituite, originalul decontului impreuna cu originalul centralizatoarelor vor fi inaintate de fiecare societate comerciala de transport feroviar de calatori Directiei generale economice si buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumita in continuare D.G.E.B., in vederea asigurarii sumelor necesare pentru decontarea biletelor speciale de calatorie gratuita.
    Art. 14
    Fiecare societate comerciala de transport feroviar de calatori raspunde de realitatea, oportunitatea si exactitatea datelor prezentate la decontare, precum si de organizarea modului de inregistrare, urmarire si control al biletelor speciale de calatorie gratuita utilizate pe trenurile operate de fiecare societate comerciala, in conformitate cu prevederile prezentelor instructiuni.

    SECTIUNEA B
    Pentru transportul cu autobuzele apartinand agentilor economici transportatori auto care executa curse regulate interurbane si pentru transportul pe caile fluviale

    Art. 15
    Tariful biletelor speciale de calatorie este cel perceput de agentul economic transportator in momentul efectuarii calatoriei, aferent distantei dintre statia de urcare si cea de coborare, inscrise pe cuponul statistic, respectiv pe bilet.
    Art. 16
    (1) Pe baza cupoanelor statistice ale biletelor speciale de calatorie colectate, agentii economici transportatori auto sau pe caile fluviale vor completa lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare pentru luna expirata, in 4 (patru) exemplare, "Borderoul cupoanelor statistice pentru calatoria cu autobuze sau pe caile fluviale a veteranilor de razboi, colectate in luna .......... anul ....." si "Situatia centralizatoare a borderourilor rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in transportul auto sau pe caile fluviale de persoane in luna ....... anul ......", conform anexelor nr. 7 si 8.
    (2) Borderourile si situatia centralizatoare se intocmesc separat, pentru fiecare asociatie a veteranilor de razboi legal constituita.
    (3) In borderoul cupoanelor statistice pentru calatoria cu autobuze sau pe caile fluviale a veteranilor de razboi, colectate in luna ........... anul ...., se cuprind numai cupoanele statistice care au inscrise toate datele prevazute la art. 11.
    Art. 17
    (1) Cele 4 (patru) exemplare ale borderourilor si ale situatiei centralizatoare, insotite de cupoanele statistice aferente, se vor prezenta de catre agentii economici transportatori filialelor judetene ale asociatiilor veteranilor de razboi legal constituite, care, dupa verificare, le vor viza semnand si aplicand stampila pe fiecare exemplar.
    (2) Exemplarul 4 al borderourilor si al situatiei centralizatoare se retine de catre filiala asociatiei veteranilor de razboi legal constituita, iar celelalte 3 (trei) exemplare, inclusiv cupoanele statistice, se restituie in cel mult 7 zile de la primirea acestora agentului economic transportator.
    Art. 18
    (1) Primele 3 (trei) exemplare ale borderourilor si ale situatiei centralizatoare, vizate de filiala asociatiei veteranilor de razboi legal constituita, inclusiv cupoanele statistice, se prezinta de catre agentul economic transportator, pentru verificare si avizare, directiei generale a finantelor publice din judetul in care acesta isi are sediul.
    (2) Dupa avizare, in termen de 7 zile de la primirea acestora, directia generala a finantelor publice retine exemplarul 2 al borderourilor si al situatiei centralizatoare, restituind agentului economic transportator celelalte doua exemplare, inclusiv cupoanele statistice.
    Art. 19
    Originalele borderourilor si ale situatiei centralizatoare vor fi transmise de agentul economic transportator, pana pe data de 15 a lunii, la D.G.E.B. in vederea asigurarii resurselor necesare pentru decontarea sumelor cuvenite.
    Art. 20
    Exemplarul 3 al borderourilor si al situatiei centralizatoare, impreuna cu cupoanele statistice, ramane la agentul economic transportator, ca documente justificative privind efectuarea prestatiilor.

    CAP. 3
    Dispozitii comune

    Art. 21
    La primirea decontului de la societatile comerciale de transport feroviar de calatori pentru transportul pe calea ferata, precum si a borderourilor si situatiilor centralizatoare de la agentul economic transportator pentru transportul auto sau pe caile fluviale al veteranilor de razboi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin D.G.E.B., va verifica respectarea aplicarii prevederilor prezentelor instructiuni.
    Art. 22
    (1) Dupa verificarea deconturilor primite pana la data de 15 a lunii curente pentru luna expirata, D.G.E.B. va intocmi documentatii separate pentru solicitarea creditelor bugetare necesare pentru decontarea acestora, va obtine aprobarea ordonatorului principal de credite si viza de control financiar preventiv al controlorului delegat al Ministerului Finantelor Publice si le va transmite Ministerului Finantelor Publice, pentru deschiderea creditelor bugetare aferente.
    (2) D.G.E.B. va avea in vedere incadrarea creditelor bugetare in fondurile aprobate cu aceasta destinatie la capitolul 60.01 "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii" prin legea anuala a bugetului de stat.
    Art. 23
    Dupa aprobarea finantarii si dupa primirea creditelor bugetare de la Ministerul Finantelor Publice, D.G.E.B. va efectua viramentele catre agentii economici transportatori, potrivit deconturilor prezentate.
    Art. 24
    In baza situatiilor prezentate de agentii economici transportatori spre decontare si a documentelor de plata intocmite pentru sumele aferente, D.G.E.B. va intocmi si va prezenta spre aprobare ordonatorului principal de credite o nota privind inregistrarea in cheltuielile Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului a sumelor respective.
    Art. 25
    Biletele speciale de calatorie gratuita pe calea ferata tiparite pentru anul 2005 raman valabile, fiind utilizate conform prevederilor prezentelor instructiuni, cu mentiunea ca fiecare societate comerciala de transport feroviar de calatori, cu exceptia Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., va aplica stampila proprie pe biletul special propriu-zis, pe cuponul statistic, cat si pe cupoanele-anexa nr. 1 si 2, peste locurile unde este inscriptionata sigla sau numele Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Art. 26
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezentele instructiuni.

    ANEXA 1*)
    la instructiuni

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                                                Fata
 ____________________ . _______________________ . _______________________ .
| MINISTERUL         |||       M.T.C.T.        |||       M.T.C.T.        ||
| TRANSPORTURILOR,   |.|                       |.|                       |.
| CONSTRUCTIILOR si  |||        (anul)         |||        (anul)         ||
| TURISMULUI         |.|                       |.|                       |.
|                    |||                       |||                       ||
|  Seria A   Clasa 1 |.| Cupon anexa nr. 1     |.| Cupon anexa nr. 2     |.
|   ____________     |||          ____________ |||          ____________ ||
|  | Nr. 000000 |    |.| Seria A | Nr. 000000 ||.| Seria A | Nr. 000000 ||.
|  |____________|    |||         |____________||||         |____________|||
|                    |.|                       |.|                       |.
|   CUPON STATISTIC  |||                       |||                       ||
|    la biletul de   |.| Dl (Dna) ............ |.| Dl (Dna) ............ |.
| calatorie gratuita ||| Nr. leg. ............ ||| Nr. leg. ............ ||
| simpla, acordat in |.|                       |.|                       |.
|       baza         ||| De la statia ........ ||| De la statia ........ ||
| Legii nr. 44/1994, |.| La statia ........... |.| La statia ........... |.
|    republicata     |||                       |||                       ||
|                    |.| Via ........ Km ..... |.| Via ........ Km ..... |.==>
|   Valabil pentru   ||| Tren ..... Vagon .... ||| Tren ..... Vagon .... ||
|   anul ......      |.| Loc ...... Tarif .... |.| Loc ...... Tarif .... |.
|                    |||                       |||                       ||
| Dl (Dna) ......... |.|                       |.|                       |.
| Nr. legitimatie    |||                       |||                       ||
| .................. |.|                       |.|                       |.
| De la statia ..... ||| EMITENT,              ||| EMITENT,              ||
| La statia ........ |.|              L.S.     |.|              L.S.     |.
| Via .............. |||                       |||                       ||
| Distanta km ...... |.|                       |.|                       |.
| Tren .... Vag. ... |||                       |||                       ||
| loc .....          |.|                       |.|                       |.
| Nr. tichet ....... |||                       |||                       ||
| Tarif ............ |.|                       |.|                       |.
| Din data ......... |||                       |||                       ||
|                    |.|                       |.|                       |.
|   L.S.    EMITENT, |||                       |||                       ||
|____________________|.|_______________________|.|_______________________|.

    - continuare -
   . _____________________________________________________
   || | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15| 16 | |
   .| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____| |
   || |17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31| -  | |
   .| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____| |
   || | I |II |III|IV | V| VI |VII|VIII|IX| X | XI| XII | |
   .| |___|___|___|___|__|____|___|____|__|___|___|_____| |
   ||                                                     |
   .|  MINISTERUL TRANSPORTURILOR,                        |
   ||  CONSTRUCTIILOR si TURISMULUI                       |
   .|                                          clasa 1    |
   ||                                                     |
   .|                         BILET                       |
==>||            de CALATORIE GRATUITA SIMPLA             |
   .|    acordat in baza Legii nr. 44/1994, republicata   |
   ||                                                     |
   .|           ____________                              |
   ||  Seria A | Nr. 000000 |   Valabil pentru anul ..... |
   .|          |____________|                             |
   ||                                                     |
   .| Dl (Dna) .......................................... |
   || Nr. legitimatie ................................... |
   .| De la statia ...................................... |
   || La statia ......................................... |
   .| Insotitor, B.I./C.I. Seria ....... Nr. ............ |
   || Via: .............................................. |
   .|                                                     |
   ||   L.S.                             EMITENT,         |
   .|_____________________________________________________|

                                                                Fata
 ____________________ . _______________________ . _______________________ .
| MINISTERUL         |||       M.T.C.T.        |||       M.T.C.T.        ||
| TRANSPORTURILOR,   |.|                       |.|                       |.
| CONSTRUCTIILOR si  |||        (anul)         |||        (anul)         ||
| TURISMULUI         |.|                       |.|                       |.
|                    |||                       |||                       ||
|  Seria B   Clasa 2 |.| Cupon anexa nr. 1     |.| Cupon anexa nr. 2     |.
|   ____________     |||          ____________ |||          ____________ ||
|  | Nr. 000000 |    |.| Seria B | Nr. 000000 ||.| Seria B | Nr. 000000 ||.
|  |____________|    |||         |____________||||         |____________|||
|                    |.|                       |.|                       |.
|   CUPON STATISTIC  |||                       |||                       ||
|    la biletul de   |.| Dl (Dna) ............ |.| Dl (Dna) ............ |.
| calatorie gratuita ||| Nr. leg. ............ ||| Nr. leg. ............ ||
| simpla, acordat in |.|                       |.|                       |.
|       baza         ||| De la statia ........ ||| De la statia ........ ||
| Legii nr. 44/1994, |.| La statia ........... |.| La statia ........... |.
|    republicata     |||                       |||                       ||
|                    |.| Via ........ Km ..... |.| Via ........ Km ..... |.==>
|   Valabil pentru   ||| Tren ..... Vagon .... ||| Tren ..... Vagon .... ||
|   anul ......      |.| Loc ...... Tarif .... |.| Loc ...... Tarif .... |.
|                    |||                       |||                       ||
| Dl (Dna) ......... |.|                       |.|                       |.
| Nr. legitimatie    |||                       |||                       ||
| .................. |.|                       |.|                       |.
| De la statia ..... ||| EMITENT,              ||| EMITENT,              ||
| La statia ........ |.|              L.S.     |.|              L.S.     |.
| Via .............. |||                       |||                       ||
| Distanta km ...... |.|                       |.|                       |.
| Tren .... Vag. ... |||                       |||                       ||
| loc .....          |.|                       |.|                       |.
| Nr. tichet ....... |||                       |||                       ||
| Tarif ............ |.|                       |.|                       |.
| Din data ......... |||                       |||                       ||
|                    |.|                       |.|                       |.
|   L.S.    EMITENT, |||                       |||                       ||
|____________________|.|_______________________|.|_______________________|.

    - continuare -
   . _____________________________________________________
   || | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15| 16 | |
   .| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____| |
   || |17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31| -  | |
   .| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____| |
   || | I |II |III|IV | V| VI |VII|VIII|IX| X | XI| XII | |
   .| |___|___|___|___|__|____|___|____|__|___|___|_____| |
   ||                                                     |
   .|  MINISTERUL TRANSPORTURILOR,                        |
   ||  CONSTRUCTIILOR si TURISMULUI                       |
   .|                                          clasa 2    |
   ||                                                     |
   .|                         BILET                       |
==>||            de CALATORIE GRATUITA SIMPLA             |
   .|    acordat in baza Legii nr. 44/1994, republicata   |
   ||                                                     |
   .|           ____________                              |
   ||  Seria B | Nr. 000000 |   Valabil pentru anul ..... |
   .|          |____________|                             |
   ||                                                     |
   .| Dl (Dna) .......................................... |
   || Nr. legitimatie ................................... |
   .| De la statia ...................................... |
   || La statia ......................................... |
   .| Insotitor, B.I./C.I. Seria ....... Nr. ............ |
   || Via: .............................................. |
   .|                                                     |
   ||   L.S.                             EMITENT,         |
   .|_____________________________________________________|

                                                                      Spate
 ______________ . ______________ . ______________ . ___________________________
|   ATENTIE!   |||              |||              |||      INSTRUCTIUNI         |
|              |.|              |.|              |.| 1. Biletul este nominal,  |
| 1. Biletul   |||Se completeaza|||Se completeaza|||netransmisibil si este     |
|se completeaza|.|la schimbarea |.|la schimbarea |.|valabil numai completat cu |
|cu cerneala   |||trenului cu   |||trenului cu   |||datele cerute.             |
|sau pix cu    |.|regim de      |.|regim de      |.| 2. Biletul este valabil   |
|pasta.        |||rezervare in  |||rezervare in  |||numai insotit de           |
| 2. Calatorul |.|parcurs,      |.|parcurs,      |.|legitimatia eliberata de   |
|trebuie sa    |||respectand    |||respectand    |||Ministerul Apararii        |
|completeze    |.|aceleasi      |.|aceleasi      |.|Nationale sau asociatii ale|
|rubricile:    |||instructiuni  |||instructiuni  |||veteranilor de razboi,     |
|"Dl (Dna)",   |.|de pe verso   |.|de pe verso   |.|contrasemnata de           |
|"De la        |||biletului     |||biletului     |||Ministerul Apararii        |
|statia",      |.|propriu-zis.  |.|propriu-zis.  |.|Nationale.                 |
|"La statia",  |||              |||              ||| 3. Biletul folosit de     |
|"Nr.          |.|              |.|              |.|insotitor este valabil     |
|legitimatie". |||              |||              |||numai pentru aceeasi       |
| 3. Rubrica   |.|              |.|              |.|calatorie cu a persoanei cu|
|"Via" se      |||              |||              |||drept de insotitor si cu   |
|completeaza de|.|              |.|              |.|legitimatia acesteia. Pe   |
|catre casierul|||              |||              |||biletul folosit de         |
|CFR potrivit  |.|              |.|              |.|insotitor se va inscrie    |
|solicitarii   |||              |||              |||numarul legitimatiei       |
|calatorului.  |.|              |.|              |.|persoanei cu drept de      |
| 4. Pentru a  |||              |||              |||insotitor.                 |
|fi admis la   |.|              |.|              |.| 4. Folosirea biletului la |
|calatorie,    |||              |||              |||o clasa superioara, la     |
|biletul se    |.|              |.|              |.|vagon de dormit, cuseta sau|
|prezinta la   |||              |||              |||pe alta ruta decat cea     |
|casa de bilete|.|              |.|              |.|inscrisa pe bilet se poate |
|inainte de    |||              |||              |||face numai cu plata        |
|inceperea     |.|              |.|              |.|diferentelor tarifare      |
|calatoriei.   |||              |||              |||corespunzatoare.           |
|              |.|              |.|              |.| 5. Biletul da dreptul la o|
|              |||              |||              |||intrerupere a calatoriei   |
|              |.|              |.|              |.|de pana la 5 zile.         |
|              |||              |||              ||| 6. Biletul vizat in       |
|              |.|              |.|              |.|vederea calatoriei dar     |
|              |||              |||              |||neutilizat, indiferent de  |
|              |.|              |.|              |.|motiv, va fi prezentat     |
|              |||              |||              |||statiei CFR in maxim o ora |
|              |.|              |.|              |.|dupa plecarea trenului,    |
|              |||              |||              |||pentru aplicarea "vizei de |
|              |.|              |.|              |.|neutilizare", dupa care va |
|              |||              |||              |||fi returnat organului      |
|              |.|              |.|              |.|emitent.                   |
|              |||              |||              ||| 7. Nu se admit modificari,|
|              |.|              |.|              |.|corecturi, stersaturi,     |
|              |||              |||              |||chiar certificate.         |
|              |.|              |.|              |.|                           |
|              |||              |||              ||| VIZA STATIEI VIZA STATIEI |
|              |.|              |.|              |.|      DE           LA      |
|              |||              |||              ||| INTRERUPERE    PLECARE    |
|              |.|              |.|              |.| A CALATORIEI              |
|______________|||______________|||______________|||___________________________|

    ANEXA 2*)
    la instructiuni

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                                                       Fata
 _______________________  .  __________________________________________________
| MINISTERUL            | | | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|
| TRANSPORTURILOR,      | . |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| CONSTRUCTIILOR si     | | |MINISTERUL TRANSPORTURILOR,                    |18|
| TURISMULUI            | . |CONSTRUCTIILOR si TURISMULUI                   |__|
|         ____________  | | |                                  ____________ |19|
|Seria C | Nr. 000000 | | . |                         Seria C | Nr. 000000 ||__|
|        |____________| | | |                                 |____________||20|
|                       | . |                BILET SPECIAL                  |__|
|   CUPON STATISTIC     | | |          PENTRU O CALATORIE SIMPLA            |21|
| al biletului special  | . |           GRATUITA, CU AUTOBUZELE,            |__|
|  pentru o calatorie   | | | ACORDAT IN BAZA LEGII NR. 44/1994, republicata|22|
| simpla, gratuita, cu  | . |                                               |__|
| autobuzele, acordat   | | |            VALABIL IN ANUL ........           |23|
|       in baza         | . |                                               |__|
|  Legii nr. 44/1994,   | | |                                               |24|
|     republicata       | . | Dl/Dna ...................................... |__|
|                       | | | Nr. legitimatie titular ..................... |25|
| Valabil in anul ....  | . | Seria si nr. B.I./C.I. insotitor ............ |__|
|                       | | | De la statia ................................ |26|
| Dl/Dna .............. | . | La statia .................. Km ............. |__|
| Nr. legitimatie       | | | Emis la ..................................... |27|
| titular ............. | . |                                               |__|
| ..................... | | |                                               |28|
| De la statia ........ | . |                                               |__|
| La statia ........... | | |                                               |29|
|                       | . |                                               |__|
|            Km ....... | | |                                               |30|
|            Lei ...... | . |               ________________________________|__|
|            Din data   | | |              |         VIZA AUTOGARII         |31|
|            .......... | . |              |                                |__|
|                       | | | EMITENT,     |  Lei ......................... |  |
|                       | . |              |                                |__|
| EMITENT,              | | |              |  Nr. cursa ...... Nr. loc. ... |  |
|                       | . |              |  Data ........................ |__|
|                       | | |              |                                |  |
|                       | . |              |                                |__|
|                       | | | L.S.         |   L.S.              Casier,    |  |
|                       | . |______________|________________________________|__|
| L.S.                  | | |I  II  III  IV  V  VI  VII   VIII  IX  X   XI  XII|
|_______________________| . |__________________________________________________|

                                                                      Spate
 _______________________  .  __________________________________________________
|       ATENTIE!        | | |                    INSTRUCTIUNI                  |
|                       | . |                                                  |
| 1. Biletul se         | | | 1. Biletul este nominal, netransmisibil si este  |
|completeaza cu cerneala| . |valabil numai completat cu toate datele cerute.   |
|sau pix cu pasta.      | | | 2. Biletul este valabil numai insotit de         |
| 2. Completarea        | . |legitimatia eliberata de Ministerul Apararii      |
|biletelor, cu exceptia | | |Nationale sau de asociatii ale veteranilor de     |
|partilor privind viza  | . |razboi, contrasemnata de Ministerul Apararii      |
|autogarii, se face de  | | |Nationale.                                        |
|catre emitent sau de   | . | 3. Biletul folosit de insotitor este valabil     |
|catre calator, pe      | | |numai pentru aceeasi calatorie cu a persoanei cu  |
|raspunderea sa.        | . |drept de insotitor si cu legitimatia acesteia. Pe |
| 3. Pentru efectuarea  | | |biletul folosit de insotitor se va inscrie numarul|
|calatoriei, pasagerul  | . |legitimatiei persoanei cu drept de insotitor.     |
|se prezinta pentru viza| | | 4. Biletul da dreptul la o singura calatorie     |
|la casa de bilete din  | . |gratuita pentru persoanele care beneficiaza de    |
|autogara sau la        | | |prevederile Legii nr. 44/1994, republicata si este|
|personalul de bord (in | . |valabil la cursele interurbane de autobuze pentru |
|statiile unde nu sunt  | | |deplasarea intre statiile indicate pe bilet       |
|autogari).             | . |situate pe un singur traseu, daca nu exista       |
| 4. Rubrica "Emitent"  | | |posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferata,    |
|se completeaza cu      | . |conform art. 16 lit. a) alin. 3 din               |
|denumirea, semnatura si| | |Legea nr. 44/1994, republicata.                   |
|stampila.              | . | 5. Biletul nu da dreptul la intreruperea         |
|                       | | |calatoriei.                                       |
| Acest cupon se retine | . | 6. Nu se admit modificari, corecturi, stersaturi,|
|de catre casier sau de | | |chiar certificate de emitent.                     |
|catre personalul de    | . | 7. Rubrica "Emitent" se completeaza cu denumirea,|
|bord la efectuarea     | | |semnatura si stampila.                            |
|calatoriei.            | . |                                                  |
|_______________________| | |__________________________________________________|

    ANEXA 3*)
    la instructiuni

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                                                                       Fata
 _______________________  .  __________________________________________________
| MINISTERUL            | | | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|
| TRANSPORTURILOR,      | . |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
| CONSTRUCTIILOR si     | | |MINISTERUL TRANSPORTURILOR,                    |18|
| TURISMULUI            | . |CONSTRUCTIILOR si TURISMULUI                   |__|
|         ____________  | | |                                  ____________ |19|
|Seria D | Nr. 000000 | | . |                         Seria D | Nr. 000000 ||__|
|        |____________| | | |                                 |____________||20|
|                       | . |                BILET SPECIAL                  |__|
|   CUPON STATISTIC     | | |          PENTRU O CALATORIE SIMPLA            |21|
| al biletului special  | . |            GRATUITA, CU NAVELE,               |__|
|  pentru o calatorie   | | | ACORDAT IN BAZA LEGII NR. 44/1994, republicata|22|
| simpla, gratuita, cu  | . |                                               |__|
|   navele, acordat     | | |            VALABIL IN ANUL ........           |23|
|       in baza         | . |                                               |__|
|  Legii nr. 44/1994,   | | |                                               |24|
|     republicata       | . | Dl/Dna ...................................... |__|
|                       | | | Nr. legitimatie titular ..................... |25|
| Valabil in anul ....  | . | Seria si nr. B.I./C.I. insotitor ............ |__|
|                       | | | De la statia ................................ |26|
| Dl/Dna .............. | . | La statia .................. Km ............. |__|
| Nr. legitimatie       | | | Emis la ..................................... |27|
| titular ............. | . |                                               |__|
| ..................... | | |                                               |28|
| De la statia ........ | . |                                               |__|
| La statia ........... | | |                                               |29|
|                       | . |                                               |__|
|            Km ....... | | |                                               |30|
|            Lei ...... | . |               ________________________________|__|
|            Din data   | | |              |         VIZA STATIEI           |31|
|            .......... | . |              |                                |__|
|                       | | | EMITENT,     |  Lei ......................... |  |
|                       | . |              |                                |__|
| EMITENT,              | | |              |  Nr. cursa ...... Nr. loc .... |  |
|                       | . |              |  Data ........................ |__|
|                       | | |              |                                |  |
|                       | . |              |                                |__|
|                       | | | L.S.         |   L.S.              Casier,    |  |
|                       | . |______________|________________________________|__|
| L.S.                  | | |I  II  III  IV  V  VI  VII   VIII  IX  X   XI  XII|
|_______________________| . |__________________________________________________|

                                                                      Spate
 _______________________  .  __________________________________________________
|       ATENTIE!        | | |                    INSTRUCTIUNI                  |
|                       | . |                                                  |
| 1. Biletul se         | | | 1. Biletul este nominal, netransmisibil si este  |
|completeaza cu cerneala| . |valabil numai completat cu toate datele cerute.   |
|sau pix cu pasta.      | | | 2. Biletul este valabil numai insotit de         |
| 2. Completarea        | . |legitimatia eliberata de Ministerul Apararii      |
|biletelor, cu exceptia | | |Nationale sau de asociatii ale veteranilor de     |
|partilor privind viza  | . |razboi, contrasemnata de Ministerul Apararii      |
|statiei, se face de    | | |Nationale.                                        |
|catre emitent sau de   | . | 3. Biletul folosit de insotitor este valabil     |
|catre calator, pe      | | |numai pentru aceeasi calatorie cu a persoanei cu  |
|raspunderea sa.        | . |drept de insotitor si cu legitimatia acesteia. Pe |
| 3. Pentru efectuarea  | | |biletul folosit de insotitor se va inscrie numarul|
|calatoriei, pasagerul  | . |legitimatiei persoanei cu drept de insotitor.     |
|se prezinta pentru viza| | | 4. Folosirea biletului la nave de rang superior  |
|la casa de bilete.     | . |sau la o clasa superioara se face numai cu plata  |
| 4. Acest cupon se     | | |diferentelor tarifare corespunzatoare.            |
|retine de catre casier | . | 5. Biletul da dreptul la o singura calatorie     |
|la efectuarea          | | |gratuita pentru persoanele care beneficiaza de    |
|calatoriei.            | . |prevederile Legii nr. 44/1994, republicata si nu  |
| 5. Rubrica "Emitent"  | | |da dreptul la intreruperea calatoriei.            |
|se completeaza cu      | . | 6. Nu se admit modificari, corecturi, stersaturi,|
|denumirea, semnatura si| | |chiar certificate de emitent.                     |
|stampila.              | . | 7. Rubrica "Emitent" se completeaza cu denumirea,|
|                       | | |semnatura si stampila.                            |
|_______________________| . |__________________________________________________|

    ANEXA 4*)
    la instructiuni

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

Poz. C.C.L. Nr. ________                                      _ _ _ _ _
                                  Statia          Cod SIRUES |_|_|_|_|_| ______
Regionala C.F. ______________ ________________                       _ _
                              Agentia de voiaj    Casa de _____ Nr. |_|_| _____

    CONTUL LEGITIMATIILOR CU PRET VARIABIL        Casier ______________________
                                          _ _     (se va scrie numele si
  *) ______ pe luna ______ 200___   Fila |_|_|    prenumele cu litere de tipar)

 ___________________________________________________________________
|              Evidenta depozitului de legitimatii                  :
|___________________________________________________________________:
| Bon de comanda |   Legitimatia   | Nr. cel mai mic la: |          :
|________________|_________________|_____________________|  Bucati  :
|  Nr.  | Seria  | Seria | Numarul | Inceputul | Finele  |  emise   :
|       |        |       | maximal | lunii     | lunii   |          :==>
|_______|________|_______|_________|___________|_________|__________:
|_______|________|_______|_________|___________|_________|__________:
|_______|________|_______|_________|___________|_________|__________:
|_______|________|_______|_________|___________|_________|__________:
|_______|________|_______|_________|___________|_________|__________:_______
|Ziua|Legitimatia|  Suma incasata  |  Legitimatia emisa pentru   |   Total  :
|    |___________|_________________|_____________________________|__________:
|    | Nr.| Seria|        |Total zi|Clasa| Statia  |Via|  Nr.    |km|cal./km:
|    |    |      |________|________|     |(Relatia)|   |calatorie|  |       :
|    |    |      | Lei| B | Lei| B |     |         |   |         |  |       :
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|_________|__|_______:==>
| 1  |  2 |   3  |  4 | 5 |  6 | 7 |  8  |    9    | 10|   11    |12|   13  :
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|_________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|_________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|_________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|_________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|_________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|_________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|_________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|_________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|_________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|_________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|_________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|_________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|_________|__|_______:
|____|____|______|____|___|____|___|_____|_________|___|_________|__|_______:

    - continuare -
    _______________________________________________________________
   :              Evidenta depozitului de legitimatii              |
   :_______________________________________________________________|
   : Bon de comanda|   Legitimatia   | Nr. cel mai mic la:|        |
   :_______________|_________________|____________________| Bucati |
   :  Nr.  | Seria | Seria | Numarul | Inceputul | Finele | emise  |
==>:       |       |       | maximal | lunii     | lunii  |        |
   :_______|_______|_______|_________|___________|________|________|
   :_______|_______|_______|_________|___________|________|________|
   :_______|_______|_______|_________|___________|________|________|
   :_______|_______|_______|_________|___________|________|________|
   :_______|_______|_______|_________|___________|________|________|___________
   : Defalcarea prestatiilor pe regionale de cai ferate             |
   :___________________________________________________________________________|
   : Bucuresti| Craiova|Timisoara| Cluj-  | Brasov |  Iasi  |Galati  |Constanta|
   :          |        |         | Napoca |        |        |        |         |
   :__________|________|_________|________|________|________|________|_________|
   :km| cal./ |km|cal./|km|cal./ |km|cal./|km|cal./|km|cal./|km|cal./|km |cal./|
   :  |  km   |  | km  |  |  km  |  | km  |  | km  |  |  km |  |  km |   |  km |
==>:__|_______|__|_____|__|______|__|_____|__|_____|__|_____|__|_____|___|_____|
   :14|   15  |16|  17 |18|  19  |20|  21 |22|  23 |24|  25 |26|  27 | 28|  29 |
   :__|_______|__|_____|__|______|__|_____|__|_____|__|_____|__|_____|___|_____|
   :__|_______|__|_____|__|______|__|_____|__|_____|__|_____|__|_____|___|_____|
   :__|_______|__|_____|__|______|__|_____|__|_____|__|_____|__|_____|___|_____|
   :__|_______|__|_____|__|______|__|_____|__|_____|__|_____|__|_____|___|_____|
   :__|_______|__|_____|__|______|__|_____|__|_____|__|_____|__|_____|___|_____|
   :__|_______|__|_____|__|______|__|_____|__|_____|__|_____|__|_____|___|_____|
   :__|_______|__|_____|__|______|__|_____|__|_____|__|_____|__|_____|___|_____|
   :__|_______|__|_____|__|______|__|_____|__|_____|__|_____|__|_____|___|_____|
   :__|_______|__|_____|__|______|__|_____|__|_____|__|_____|__|_____|___|_____|
   :__|_______|__|_____|__|______|__|_____|__|_____|__|_____|__|_____|___|_____|
   :__|_______|__|_____|__|______|__|_____|__|_____|__|_____|__|_____|___|_____|
   :__|_______|__|_____|__|______|__|_____|__|_____|__|_____|__|_____|___|_____|
   :__|_______|__|_____|__|______|__|_____|__|_____|__|_____|__|_____|___|_____|
   :__|_______|__|_____|__|______|__|_____|__|_____|__|_____|__|_____|___|_____|
   :__|_______|__|_____|__|______|__|_____|__|_____|__|_____|__|_____|___|_____|
    *) Se va completa dupa caz, conform instructiei de casa cu denumirea legitimatiei: bilet bianco trafic local sau international, bilet de calatorie in grup, bilet de circuit, abonamente etc.

                                SEMNATURA CASIERULUI,

                                                              28-7-1/1, A4, t2

    ANEXA 5
    la instructiuni

    AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR ...........................
    Nr. ............

                         SITUATIA CENTRALIZATOARE
a conturilor legitimatiilor cu pret variabil - cod statistic ... rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in transportul pe calea ferata in luna .............. anul .........

________________________________________________________________________________
                     Calatori expediati     Calatori km     Valoarea prestatiei
                                                                  (lei)
________________________________________________________________________________
Total subunitati:
________________________________________________________________________________

     Agentul economic transportator       Serviciul colectare, contabilizare,
                                                  control venituri

              Director,                             Sef serviciu,
         ...................                  ........................
         L.S.      Semnatura                  L.S.           Semnatura

    ANEXA 6
    la instructiuni

    AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR ...........................
    Nr. ............

                               DECONTUL
biletelor speciale de calatorie pe calea ferata - cod statistic ... rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in luna ............... anul .........

________________________________________________________________________________
      Societatea      Calatori expediati    Calatori km     Valoarea prestatiei
                                                                    (lei)
________________________________________________________________________________
................      ..................    ...........     ...................
Total societate:      ..................    ...........     ...................
________________________________________________________________________________

                               Director general,
                          ..........................
                          L.S.             Semnatura

    DIRECTIA ECONOMICA
         Director
    ..................

    ANEXA 7
    la instructiuni

    AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR                 Titular Filiala
    ..............................                 ............................
    Nr. ..........................                 Nr. ......../...............

                                    Avizat

    Directia generala a finantelor publice .........................

                  L.S.                    Semnatura
                                   .......................

                                  BORDEROUL
cupoanelor statistice pentru calatoria cu autobuze sau pe caile fluviale a veteranilor de razboi, colectate in luna ................... anul ........

________________________________________________________________________________
Nr.    Seria si  Distanta    Valoarea    Nr.    Seria si  Distanta    Valoarea
crt.   numarul   calatoriei  calatoriei  crt.   numarul   calatoriei  calatoriei
       cuponului (km)        la tariful         cuponului (km)        la tariful
       statistic             biletului          statistic             biletului
________________________________________________________________________________
  1        2         3           4        1         2         3           4
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
TOTAL:                                   TOTAL:
________________________________________________________________________________

    AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR                 Titular Filiala
    ..............................                 ............................

        L.S.        Semnatura                           L.S.      Semnatura
                   ...........                                   ...........

    ANEXA 8
    la instructiuni

    AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR                 Titular Filiala
    ..............................                 ............................
    Nr. ..........................                 Nr. ......../...............

                                    Avizat

    Directia generala a finantelor publice ..............................

                   L.S.                    Semnatura
                                     .....................

                        SITUATIA CENTRALIZATOARE
a borderourilor rezultate din aplicarea Legii nr. 44/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in transportul auto sau pe caile fluviale de persoane in luna ............. anul .....

________________________________________________________________________________
Numarul         Numarul de persoane   Parcursul realizat   Valoarea calatoriilor
borderoului     transportate                (km)           efectuate
                                                                   (lei)
________________________________________________________________________________
    1                    2                    3                      4
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL:
________________________________________________________________________________

    AGENTUL ECONOMIC TRANSPORTATOR                 Titular Filiala
    ..............................                 ............................

        L.S.        Semnatura                           L.S.      Semnatura
                   ...........                                   ...........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 312/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 312 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu